Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delaktighet, inflytande och medbestämmande"

Transkript

1 Delaktighet, inflytande och medbestämmande

2 Vad ska jag prata om? Vad är delaktighet Varför delaktighet, inflytande och medbestämmande? Brukarinflytande Pict-O-Stat två exempel

3 Delaktighet Delaktighet uppstår när en person är i samspel med sin omgivning. Ett samspel utmärks av accepterande och ömsesidighet samt en subjektiv känsla av tillhörighet. Delaktighet kan vara aktiv och passiv. För att känna delaktighet behöver rätt förutsättningar finnas. Dessa kan delas in utifrån interna förutsättningar, som vilja och förmåga till delaktighet samt externa förutsättningar, som tillgänglighet och tillfälle till delaktighet (Molin, 2004)

4 Tidigare studier om delaktighet och funktionsnedsättning Personer med intellektuell funktionsnedsättning tillfrågas sällan själva vad de vill, önskar och kan (Kjellberg, 2002; Arvidsson, Granlund & Thyberg, 2008) Delaktighet är enligt personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning: engagemang, känsla av tillhörighet, tro att det är möjligt, vara oberoende av andra, fatta egna beslut, ha kompisar och att umgås med dem (Arvidsson, Granlund & Thyberg, 2008) Delaktighet är enligt personer i deras närhet att ha förmågan att kunna utföra en aktivitet istället för utförandet och engagemanget (Arvidsson, Granlund & Thyberg, 2008)

5 FN konventionen Grundtanken i FN s konvention är delaktighet och jämlikhet för funktionsnedsatta inom samhällets alla områden. I konventionen säkerställs att personer med funktionsnedsättning är medborgare med samma rättigheter och skyldigheter som alla andra.

6 Mål för funktionshinderpolitiken De handikappolitiska målen är mångfald, delaktighet och jämlikhet. För att nå målet måste vi utgå från den enskilde (www.handisam.se).

7 Inflytande över verksamhet för dem som utnyttjar eller brukar kommunens eller landstingets tjänster, t.ex. skolbarns föräldrar, elever, patienter, hyresgäster, pensionärer och personer med funktionsnedsättning (www.ne.se).

8 I civildepartementets utredning definieras brukarinflytande som medborgarens möjligheter att som användare av en offentlig service påverka tjänstens utformning och kvalitet (Ds, 1991:8).

9 Inflytande: Med inflytande avses att individ- och eller intresse-organisation är med och påverkar hela eller delar av verksamhetens utformning. De som berörs får inflytande i hela eller delar av verksamheten utifrån deras kompetensen som brukare.

10 Brukarmedverkan Med brukarmedverkan menas att personen/brukaren tar aktiv del i en verksamhetens olika delar (planering, genomförande, utvärdering, uppföljning).

11 Vem ska ha inflytande vara delaktig? Personer med egen erfarenhet som tar del av, eller brukar insatser från offentlig verksamhet Brukare kan även vara brukar/intresse/organisationer

12 Brukarkunskapens giltighet Att arbeta med ett brukarperspektiv betyder att den det gäller kommer till tals det innebär att professionella får mer kunskap än vad de annars skulle kunna få. Det finns inte bara ett brukarperspektiv - det finns många (Krogstad, 2011)

13 Det anses idag som självklart att det finns brukarinflytande inom socialtjänstens verksamheter. Det är först när ordet brukarinflytande ska omsättas i praktisk handling som det blir svårt (Steinholtz Ekecrantz, i Hyden red., 2000).

14 Hur ska det se ut i praktiken? Vad ska brukaren få ha inflytande över? Hur ska verksamhetsföreträdare få kunskap om vad brukaren vill ha inflytande över?

15 Inflytande på olika nivåer Den samhälleliga nivån Verksamhetsnivå Individnivå

16 Genomförandeplan brukarinflytande på individnivå Den enskilde ska ha inflytande över de insatser som ges, när och hur de ges. I praktiken finns stora svårigheter bland annat pga. det ojämlika förhållande mellan professionella och brukare. Resultat: de personer som kan delta stärks och, Verksamheten har utvecklats mot en mer individuellt styrd verksamhet (Nilsson, Tillberg, Mattsson, 2012).

17 Redskap/modeller för brukarinflytande på gruppnivå Olika typer av brukarundersökningar Fokusgrupper Brukarrevision/ Buku Delaktighetsmodellen

18 Exempel Pict-O-Stat

19 Vad är Pict-O-Stat? Webbaserat enkätverktyg med ljud, Pictogrambilder, fotografier och film. Ett kognitivt hjälpmedel som ger möjlighet för personer att svara självständigt på enkäter. Används av brukare inom LSS och SoL verksamheter.

20 I Pict-O-Stat skapas verksamhetsnära webbenkäter Mål för kvalitet i verksamheten formuleras Sammansättning av enkätfrågor utifrån satta mål Genomförandet Analys av statistik Uppföljning

21 Målgruppen är personer, Som har kognitiva svårigheter Har svårt att tolka icke-konkreta frågeställningar Har svårt att läsa och skriva Har inlärningssvårigheter

22 Utvecklingsprojekt Enkätverktyget Pict-O-stat Utvecklingsarbete i sex år tillsammans med ett privat företag Neonova

23 Framtagning av frågor med hjälp av fokusgrupper måttligt, lindrigt utvecklingsstörda; personer med psykisk funktionsnedsättning Validering av frågornas förstålighet med hjälp av videoobservationer

24 Del 1 Utvärdering av fem gruppbostäder jan 06- maj-07 Fokusgrupp med de boende personer

25 Ny utvärdering sex gruppbostäder 2008 Enkät med hjälp av Pict-O-Stat personer

26 Fokusgrupp i tre steg 1- ta fram kännetecken 2- formulera frågor utifrån påståenden kategorisera, reflektera, justera 3- testa frågorna genom att värdera den egna verksamheten

27 Kvalitetsområden/kategorier Fysisk boendemiljö Psykosocial miljö Personal, trygghet/trivsel Respektfullt bemötande Självständighet inflytande självbestämmande Rättsäkerhet Information/kommunikation Delaktighet

28 Psykosocial miljö Viktigt i gruppbostaden Det är viktigt att ha regler att bestämma tillsammans Det är viktigt att inte störa varandra Det är viktigt att trivas med dem man bor med Det är viktigt att träffa andra som bor på andra gruppbostäder Det ska finnas ett schema.

29 Personalen Ska hålla det som bestämts Ska ge mig den hjälp jag behöver. Ska lyssna på mig Det är viktigt att få hjälp även med fritidsaktiviteter. Det är viktigt att man trivs med kontaktmannen be att få byta annars. Personalen ska vara till för dem som bor i gruppbostaden

30 Att svara på enkäten Eget lösenord? Logga in sig på datorn få hjälp om man vill?

31

32

33

34 Har du ett schema? Svar ja =10 nej = 7

35 Har ni möten där du bor? Svar ja=7 ibland=6 nej=4

36 Får du vara med bestämma? Ja=8 ibland=3 nej=6

37

38 Kommentarer Personal på ett boende uttryckte att brukaren har inte sagt något på tre år men han klarade av att genomföra enkäten utan större problem. Visar på att förutfattade meningar kan vara ett hinder i verksamheterna. Alla som deltog var mycket positiva. Tyckte det var spännande med tekniken, uttryckte att det var kul att få göra en sådan här enkät, tråkigt när det var klart. Brukarna som deltog i enkäten ser fram emot återkopplingsträffen. Många brukare har uttryckt att det här behövs och de har upplevt att de fått framföra sina åsikter. Vissa har bett att få göra detta igen. Vissa var nervösa inför enkäten men kunde genomföra den utan besvär.

39 Resultatet Hur blev det sedan? Mellan första och andra utvärderingen genomfördes en organisationsförändring som innebar att det blev lugnare i boendet det var inte lika många vikarier längre.

40 Resultat Personer på låg utvecklingsnivå behöver träna på Pictogrambilder Alla behöver träna sig i att få vara med att bestämma Personalen behöver träna på att låta brukaren bestämma

41 Vad fungerade? Tydliga frågor Tydliga svar Ljudstöd Symbolstöd Belysta områden Delaktig organisation

42 Vad fungerade inte? Frågor i påståendeform För många saker på skärmen Nästa fråga automatisk Personalen var inte alltid med i processen

43 Validering av enkäten Uppmärksamhetsdriven design för personer med intellektuella funktionshinder en utvärdering av enkätverktyget Pict-Ostat Tillämpad kognitionsvetenskap, Kognitionsvetenskapliga programmet, Linköpings universitet våren 2007

44

45 Del 2 Pict-O-Stat-ps Ett utvecklingsprojekt finansierat av Hjälpmedelsinstitutet, HI ( ) Genomförande i tre kommuner, Jönköping (1), Västerås (1), Norrköping (2)= 4 grupper; 19 deltagare; 13 tillfällen. Frågorna ställs i ett enkätverktyg Pict-O- Stat som är ett kognitivt stöd för den aktuella målgrupp.

46 Syfte Att ta fram ett kognitivt användbart utvärderingsinstrument så alla kan vara delaktiga Att öka möjligheterna till delaktighet och inflytande genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete där personen är med och utvärderar verksamheten.

47 Projekt Pict-O-Stat Ps Att anpassa Pict-O-Stat i gränssnitt och funktion Att skapa ett brukarorienterat frågebibliotek för och tillsammans med personer som har psykisk funktionsnedsättning.

48 Områden: Bostad med särskild service, boendestöd och daglig verksamhet som faller inom ramen för Socialtjänstlagen, SoL, (2001:453) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)

49 Metod - Fokusgrupp Syfte att ta fram frågor till en brukarenkät Genom att ta fram synpunkter från personer med egen erfarenhet om vad är viktigt att få ha inflytande om och hur man vill kunna påverka? Få fram frågor som uppfattas angelägna att svara på för målgruppen.

50 Fokusgrupp som metod för att konstruera frågor till en enkät Frågor utifrån vad som uppfattas som viktigt att fråga om: Tex: Vad tycker du är viktigt för att det ska vara ett bra boendestöd, bra där du bor? Frågeformuleringar och svarsalternativ diskuteras i grupp. Reflexion och justering av formuleringar sker i grupp.

51 Presentation av personerna Anna 62 år har bott i sitt boende i nio år. Innan dess bodde hon på institution, mentalsjukhus. Hon har haft kontakt med psykiatrin i 36 år. Diagnos Bipolär sjukdom. Idag har hon flera olika dagliga aktiviteter. Bra kontakt med anhöriga.

52 Lisa 61 år har bott i sitt gruppboende i två till tre år. Innan dess bodde hon på ett behandlingshem i tio år. Hon har haft kontakt med psykiatrin i 13 år. Idag har hon flera dagliga aktiviteter. Bra kontakt med anhöriga.

53 Lars 52 år har bott i sitt gruppboende i 18 år. Han har tidigare bott på mentalsjukhus. Han har haft kontakt med psykiatrin sedan 16 års- åldern. Han har en schizofrenidiagnos, samt en grav hörselnedsättning. Lars ingår i gruppverksamhet del av veckan.

54 Det är mycket viktigt! att personalen som känner mig förstår och kan stödja, inte släpper taget tror på mig att känna att personalen är med när vi gör, stöttar att det ska bli/ske i min egen takt

55 Det är mycket viktigt! att personalen hjälper mig att ha kontroll att ha ett bra stöd att ha en gemenskap

56 Det är mycket viktigt! att ha en egen lägenhet med nytt fint kök, hall, toa, dusch, sovrum och vardagsrum att ha boendemöte, att få komma med förslag att veta vem man ska prata med, vem som har ansvaret att kunna säga till om något är fel

57 Det är mycket viktigt! att ha ett veckoschema att ha någonting att göra att komma ut utanför hemmet att ha sin egen uppgift i boendet tex. frukostvärd

58 Resultat enkätfrågor del 2 Exempel: Det är viktigt att ha en kontaktpersonal. Det är viktigt att man kommer överens med personalen. Det är viktigt att man har någonting att göra på dagarna. Frågeformulering: Har du en kontaktman bland personalen? Kommer du och personalen bra överens? Har du något meningsfullt att göra på dagarna?

59 Resultat Exempel: Det är viktigt att man har någonting att göra på dagarna. Frågeformulering: Har du något att göra när du är ledig? Har du något meningsfullt att göra på dagarna? Kan du välja mellan olika saker att göra på fritiden?

60 Fråga nivå 1

61 Fråga nivå 2

62 Datorlösningar Pekskärm Vanlig PC

63 Slutsatser Positivt mottagande av dator som verktyg för att svara på enkäter. Positivt mottagande av att få vara med och utveckla hjälpmedel så att fler kan delta. Viktigt att fråga personer med erfarenhet om hur de själva vill ha det. Frågorna i en enkät ska vara lätta att förstå och de ska handla om det som är viktigt.

64

65 Har publiken några frågor?

66 Har publiken några frågor?

67 Har publiken några frågor?

68 Har publiken några frågor?

69 Tack för uppmärksamheten!

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra?

Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Vad tycker du är viktigt för att din personliga assistans ska fungera bra? Metodbeskrivning, Personlig assistans PA, Område funktionshinder, Landskrona Stad 2011-2012 Christina Olsson, Socialpedagog PA

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

VAD TYCKER BRUKARNA?

VAD TYCKER BRUKARNA? RAPPORT 2013:1 VAD TYCKER BRUKARNA? En brukarundersökning inom daglig verksamhet i fem kommuner i Västernorrland Författare: Eva Rönnbäck Vad tycker brukarna? 2013:1 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg

Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Brukarstyrd brukarrevision av boendet Aniara i Östra Göteborg Granskning av attityderna till och erfarenheten av boendet Aniara i stadsdelen Östra Göteborg, Göteborgs Stad Elin Björsell, NSPHiG Andrea

Läs mer

Läsförståelse för delaktighet

Läsförståelse för delaktighet Självständigt arbete speciallärarprogrammet, 15 hp Läsförståelse för delaktighet - en studie om läsförståelsens betydelse för delaktighet hos vuxna med lindrig utvecklingsstörning Författare: Birgitta

Läs mer

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment

Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Delaktighetsmodellen En väg mot empowerment Författaren och FoU Skåne ISSN 1404-5419 ISBN 978-91-89661-40-0 FÖRFATTARE; Ann-Christine Gullacksen LAYOUT; Lena

Läs mer

Slutrapport Begåvningsstödjande hjälpmedel

Slutrapport Begåvningsstödjande hjälpmedel Vård- och omsorgsnämndens handling nr 11/2012 Slutrapport Begåvningsstödjande hjälpmedel inom handikappomsorgens gruppbostäder, korttidshem och korttidstillsyn Datum: 2012-03-30 Projektledare: Sara Dahlberg-Hammarqvist,

Läs mer

Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet

Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet RAPPORT Nr 8/2009 Webbenkät - en metodutveckling för att stärka delaktigheten i dövteamets verksamhet Sofia Martinsson Habilitering & Hjälpmedel Fou-enheten Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne Utgiven

Läs mer

Arbetsterapeutiska insatser. en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning

Arbetsterapeutiska insatser. en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning Arbetsterapeutiska insatser en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning Arbetsterapeutiska insatser en förutsättning för ett kvalificerat stöd till personer med utvecklingsstörning,

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom

Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008. November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Personlig assistans! Brukarundersökning Handikappomsorgen 2008 November 2008 Gunilla Fjellström Annika Lidström Carina Westbom Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Syfte 2 Målgrupp 2 Metod 2 Utarbetande av

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Dokumentation från kortkursen Delaktighet i forskning på Åsa Folkhögskola 21 23 januari 2010.

Dokumentation från kortkursen Delaktighet i forskning på Åsa Folkhögskola 21 23 januari 2010. 2010-02-22 Dokumentation från kortkursen Delaktighet i forskning på Åsa Folkhögskola 21 23. Förutom denna dokumentation, som framförallt innehåller de bilder de olika presentatörerna använde, finns en

Läs mer

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län

Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län PRIO psykisk ohälsa i Kalmar län 2014-08-28 Minnesanteckningar från workshops för ökad delaktighet och inflytande inom området psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan

Läs mer