Daglig verksamhet i Linköping Eget val

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Daglig verksamhet i Linköping Eget val"

Transkript

1 Daglig verksamhet i Linköping Eget val Dagsläget i Linköping och utredningsuppdraget Frågor att ta ställning till vid införande av valfrihetssystem. Krav på leverantör och krav på tjänst Ersättningssystem Uppföljning Pict-O-Stat

2 Daglig verksamhet i Linköping i dag Ca 400 deltagare varav 350 inom Leanlinks - dagliga verksamhet. Arbetsinriktad (175 platser, ca 32 åa) Aktivitetsinriktad (130 platser, ca 55 åa) 385 kr/dag kr/dag Det finns ca 30 verksamheter med olika inriktningar samt 60 individuella jobb på arbetsplatser Snittkostnad : 655 kr/dag ( verksamhetsdagar) Några privata alternativ, Wurzels, Connexi, Stjärnsund, Lillvalla, Frösunda Glädjekällan Budget ca 53 mnkr, varav ca 5,5 lokalkostnad. Utöver detta 13 Bodaenheter, 65 platser

3 Uppdraget Utreda förutsättningarna till att införa Eget val inom daglig verksamhet Ett valfrihetssystem syftar till att: Ge den enskilde ökad möjlighet att välja verksamhet och vem som utför tjänsten. Förflytta makten till deltagarna. Det ska bli mer attraktivt att arbeta inom vård och omsorg. Ökad konkurrens bedöms stimulera till ökad kvalité. LOV bedöms underlätta för små och medelstora företag att erbjuda tjänster

4 Aktiviteter under utredningen Kartläggning Södertörnsmodellen, (Ersättningssystem, nivåbestämningar) Dialog ca 400 inbjudna, Möte med intresseorganisationerna Extra verksamhetsråd med tema eget val, dialoger med utförare

5 LOV förutsätter att det finns Fastställt förfrågningsunderlag. Möjlighet för leverantörer att kontinuerligt ansöka om godkännande. Kommunen kan ej begränsa antal, de som uppfyller kraven godkänns. Fastställda ersättningsnivåer, konkurrerar ej om pris. Ickevalsalternativ, som är i förväg bestämt. Kommunen avgör ickevalsalternativet. För vissa verksamheter kan egenregiverksamheten vara det bästa alternativet utifrån att huvudansvaret åvilar myndigheten. God information, systemet förutsätter god information till deltagarna i daglig verksamhet för att de ska kunna välja.lss lots. System för uppföljning

6 LSS 1, 2 Vad omfattas av Eget val Ålder 18 arbetsför ålder, 67 Geografi beläget i Linköpings kommun BoDa?

7 Fler frågor att ta ställning till, vad omfattar villkoren / kraven..? Målgrupper/inriktningar avgränsningar? Deltagarna väljer verksamhet verksamheten väljer ej deltagare Vilka avgränsningar ska vara möjliga? Kan utförare genom beskrivning av vad de erbjuder rikta sin verksamhet? Eller ska kommunen dela in i vilka avgränsningar som ska vara möjliga? Ex utifrån nivåbestämnginar/inriktningar integrerade platser, arbetsinriktad, aktivitetsinriktad? Specialinriktningar ex diagnoser Volymer ska vara möjligt att begränsa! Avgränsningar - LSS nu, på sikt SoL Lokalfrågan hur hantera lokaler Avtalstid, löpande med uppsägning

8 Krav på leverantör Liknande krav som i tidigare förfrågningsunderlag Ekonomisk och teknisk förmåga sköter skatter m.m. Tillstånd - Länsstyrelsens krav för att bli godkänd krav på föreståndare är högskoleutbildning (dock ej angivet p) lämpliga lokaler Kompetens för att kunna fullgöra uppdraget Fri från hinder att ansöka om godkännande

9 Krav på tjänsten Krav - öppethållande 7,5 h/dag, 230 öppetdagar/år. Krav - personalkompetens - länsstyrelsens krav för tillstånd (föreståndarens utbildning) - att personalen har erforderlig kunskap och kompetens - att verksamheten bemannas efter behov Krav - Tillgänglighet, ex att ledig plats erbjuds inom max tre månader, annars möjlighet att sätta upp sig i kösystem. Plats ska dock alltid kunna erbjudas, särskilt verkställighetskrav för ickevalsalternativet? Ersättning efter prestation. Kvalitetskrav ur ett deltagarperspektiv, verksamheten ska präglas av; Ett gott bemötande, tillgänglighet, delaktighet och inflytande, tydlig information, kontinuitet för den enskilde, professionalism och serviceanda, pålitlighet och trygghet, rättsäkerhet

10 Fler verksamhetskrav.. Arbetsinriktad verksamhet ska utformas på ett sådant sätt att det på kort eller lång sikt utvecklar och stärker den enskildes möjlighet till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden Leverantörer av daglig verksamhet ska vara positivt inställda och medverka till att ta emot praktikanter från gymnasiesärskolan Utföraren ska tillhandahålla möjlighet till den enskilde att ta med och värma matlåda, det ska också vara möjligt för brukaren att kunna köpa fullvärdig kost/lunch. I de fall leverantören tillhandahåller lunch får avgift tas ut enligt fastställd taxa Uppföljning enligt Pict-O-Stat

11 Ersättningssystem - LOV Förutsätter fasta ersättningsnivåer Ersättning efter prestation Olika nivåer på ersättning grundat på behov av personalstöd Socialkontorets ändrade roll, organisationsarbete. (nivåbestämmare och lots)

12 Grund för ersättning Ersättning; per dag/plats, hel/halv dag (6 tim och mer heldag, under 6 timmar halvdag) Uppsägningstider, ersättning vid frånvaro osv Faktisk tid eller planerad tid, Ersättning innan nivå är fastställd - En introduktionsnivå under första månaden? Vad kan vara skäl till förhöjd ersättning? Bonussystem känguru modellen, ex om man lyckas stötta till riktigt arbete? Ska annat vägas in i grund för ersättning, ex olika lokalkostnader, olika inkomster av produktion, olika typer av verksamheter kräver olika utrustning. Nej! Särskit arbete för att genomlysa förslag till ersättningssystem

13 Kvalité - uppföljning Tvåårig kvalitetsuppföljningsplan - Platsbesök, följer upp kvalitetskriterier - Uppföljning av prestationer, statistik, verksamhetsberättelse med fokus på utvalda kvalitetskriterier - Deltagarenkät alla verksamheter var annat år, Inom daglig verksamhet LSS, Pict-O-stat, - Fördjupade verksamhetsbesök, granskning av ställda krav - Klagomål och synpunktshantering

14 Pict-O-Stat Ett webbaserat enkätinstrument Används inom LSS verksamhet I dagsläget ca 4000 användare

15 I Pict-O-Stat skapas verksamhetsnära webbenkäter Mål för kvalitet i verksamheten formuleras Sammansättning av enkätfrågor utifrån satta mål Genomförandet Analys av statistik Uppföljning

16 Målgruppen är personer med kognitiva funktionsnedsättningar Som har svårt att tolka icke-konkreta frågeställningar Som har svårt att läsa Som har inlärningssvårigheter Som har svårt att se och göra flera saker samtidigt

17 Utvecklingsarbete Ett tre-årigt projekt tillsammans med företaget Neonova AB Framtagning av frågor till enkätinstrumentet med hjälp av fokusgrupper måttligt, lindrigt utvecklingsstörda Validering av frågorna med hjälp av bl.a videoobservationer

18 Vad fungerade inte? Påståendeform För många saker på skärmen Nästa fråga automatisk Vi hade inte alltid med personalen i processen

19 Vad fungerade? Vi kunde ställa tydliga frågor Vi fick tydliga svar Programvaran - ljudstöd Symbolstöd pictogrambilder-foton Belysta områden -

20

21

22

23

24

25

26 Kvalitetsområden daglig verksamhet Tillgänglighet Bemötande Delaktighet Information Helhet Psykosocial arbetsmiljö