Hur nöjd är du på ditt arbete?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur nöjd är du på ditt arbete?"

Transkript

1 Hur nöjd är du på ditt arbete? En brukarundersökning inom daglig verksamhet och sysselsättning i Eskilstuna kommun. Genomförd ht 2013 med enkätverktyget Pict-O-Stat. V u x e n f ö r v a l t n i n g e n U p p d r a g s e n h e t e n M a r i e O l s s o n, U t v e c k l a r e

2 Innehåll Rapport gällande undersökning inom daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL... 2 Sammanfattning... 2 Spindeldiagram som indikerar deltagarnas upplevda nöjdhet inom varje frågeområde... 3 Föreslagna förbättringsområden för verksamhetsutveckling... 3 Inledning... 4 Projektgrupp... 4 Syfte och frågeområden... 4 Bakgrund... 4 Omvärldsbevakning... 4 Daglig verksamhet och sysselsättning i Eskilstuna kommun... 5 Metod... 5 Material/verktyg... 5 Urval och Bortfall... 6 Val av områden och frågor... 6 Genomförande... 7 Förberedelser... 7 Samtycke... 7 Praktiskt stöd vid genomförande... 7 Resultat... 8 Totalt antal svarande fördelat per fråga... 8 Sammanställning jämförelse mellan Eskilstuna, Norrköping och Linköping utifrån ovanstående svarsresultat Jämförelse män och kvinnor per frågeområde Jämförelse mellan ålderskategorier per frågeområde Jämförelse mellan deltagare som har beslut om SoL och beslut om LSS per frågeområde Avslutande reflektioner Föreslagna förbättringsområden för verksamhetsutveckling Bilagor Bilaga

3 Rapport gällande undersökning inom daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL Sammanfattning I denna rapport presenteras en enkätundersökning som gjorts inom daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL i Eskilstuna kommun, Vuxenförvaltningen hösten Syfte med undersökningen har varit att mäta deltagarnas 1 upplevelser om sin dagliga verksamhet/sysselsättning för att få ett underlag för verksamhetsutveckling samt ge rapport till vuxennämnden inklusive jämförelse med andra kommuner. Målsättning var att öka inflytandet för den enskilde och förbättra verksamhet. 198 av 292 besvarade enkäten (svarsfrekvens 68 %) med frågor om upplevd kvalitet på sin arbetsplats. För att i största mån självständigt kunna förstå och besvara enkäten har det ljud- och bild baserade nätverktyget Pict- O-Stat använts i utförandet. Det webbaserade enkätverktyget är framtaget av företaget Neonova och är anpassat för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Sammanfattningsvis visar undersökningen att inom merparten av frågeområdena var deltagarna som svarade nöjda. Frågeområdet Uppskattning och respons där deltagarna svarade på frågan om de får beröm av personalen när de gjort något bra fick högst resultat. Även området Kommunikation fick högt resultat med frågor som behandlade att deltagarna känner att personalen lyssnar på dem samt att de förstår vad personalen säger samt området Sysselsättning som bl. a visade att deltagarna upplever sitt jobb viktigt och att det finns utrymme för valfrihet. Ett klart utvecklingsområde hittades, Fysisk arbetsmiljö, där deltagarna fick svara på om de upplever för mycket ljud på arbetet. Två andra frågeområden som fick något lägre resultat än övriga var också Information, där deltagarna svarade på två frågor om de vet vem de ska kontakta om de vill framföra klagomål eller byta arbetsplats samt Påverkan och maktbalans, där deltagarna svarade på om de får vara med och bestämma i viktiga saker samt om de har möte med personalen där de kan uttrycka hur de har det på jobbet. Det är stor spridning mellan verksamheterna hur deltagarna upplever sin arbetsplats. Överlag är det små skillnader i hur kvinnor respektive män svarat på enkäten. Skillnader mellan åldersgrupperna är också små i de olika frågeområdena, förutom vid Fysisk arbetsmiljö där ålderskategori 20-29år och 40-49år upplever att de störs av för mycket ljud på arbetsplatsen och inom Information så upplever de över 60år att de inte vet vem de ska kontakta i vissa frågor. I merparten av frågeområdena är det små skillnader mellan hur personer med SoL- respektive LSS beslut har besvarat enkäten. Det finns dock skillnader, där deltagare med SoL beslut upplever att de kan påverka mindre. Deltagare med LSS beslut är mindre nöjda med den information som ges dem samt tycker ljudet på arbetsplatsen är för högt, än de med SoL beslut. Jämförelsen mellan Eskilstuna, Norrköping och Linköpings undersökning visade sammanfattningsvis att av de 16 jämförbara frågorna mellan kommunerna så får Eskilstuna kommun bäst resultat i 9 av dessa. Det goda resultatet tangerade områden såsom Psykosocial arbetsmiljö, Fysisk arbetsmiljö, Kommunikation, Sysselsättning samt Påverkan och maktbalans. Eskilstuna får desto sämre resultat inom Information och Stödbehov i jämförelse med Linköping och Norrköping. 1 Med deltagare åsyftas, i rapporten, arbetstagare inom daglig verksamhet eller sysselsättning 2

4 Spindeldiagram som indikerar deltagarnas upplevda nöjdhet inom varje frågeområde Frågeområden: 1 Psykosocial miljö 88 % 2 Kommunikation 91 % 3 Stödbehov 84 % 4 Information 76 % 5 Fysisk arbetsmiljö 62 % 6 Uppskattning och respons 92 % 7 Sysselsättning 91 % 8 Påverkan och maktbalans 74 % Mätningen redovisas i procent där 100 % indikerar bästa möjliga resultat medan 0 % är sämst. Föreslagna förbättringsområden för verksamhetsutveckling Fysisk arbetsmiljö, där 51 % av deltagarna upplever att det ofta eller ibland är för mycket ljud på arbetet (främst personer mellan 20-29år samt 40-49år) Fysisk arbetsmiljö, främst deltagare med LSS beslut finner att ljudet på arbetsplatsen är för högt Information, där 31 % av deltagarna är osäkra på vem de ska kontakta om de vill byta arbetsplats och 16 % vet inte vem de ska prata med om något är dåligt på arbetet (främst personer över 60år). Information, främst deltagare med LSS beslut är mindre nöjda med den information som ges dem Påverkan och maktbalans, där 50 % av deltagarna, svarade att de ibland eller inte alls får vara med och bestämma om viktiga saker på arbetet samt 23 % uppger att de inte haft möte eller inte vet om de haft möte med personalen om hur de har det på jobbet (jämt fördelat på alla ålderskategorier). Påverkan och maktbalans, deltagare med SoL beslut upplever att de kan påverka mindre Psykosocial arbetsmiljö, 28 % av deltagarna anger att de ibland eller ofta är rädda för något på jobbet. 3

5 Stödbehov, 29 % av deltagarna upplever att personal inte vet eller bara ibland vet vad de vill ha hjälp med. Sysselsättning, 26 % av deltagarna upplever att de vill ha kortare arbetsdagar Inledning Detta är den andra enkätundersökningen som genomförs inom funktionshinderområdet på uppdrag av vuxennämnden. Den första undersökningen genomfördes år 2011 för personer som har beslut om bostad med särskild service enligt 9. Denna kvalitetsuppföljning riktar sig till personer som har daglig verksamhet (LSS) eller sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar (SoL). Dessa två grupper har erbjudits att delta i undersökningen. Syftet med undersökningen är att få deltagarnas uppfattning kring ett antal kvalitetskategorier gällande deras arbetsplats. Utifrån de erfarenheter som gjorts av enkäter inom daglig verksamhet, sysselsättning och genom omvärldsbevakning valdes ett nätbaserat enkätverktyg utvecklat för personer med kognitiva svårigheter. Projektgrupp Utvecklare på Uppdragsenheten har verkat som projektledare för att utreda, planera, leda, organisera och genomföra undersökningen. Sex stycken medarbetare (arbetshandledare och kvalitetssäkringssamordnare) inom området dv/sysselsättning har bistått Uppdragsenheten genom att inneha funktion som enkätmedhjälpare och praktiskt genomföra undersökningen på enheterna samt stötta de individer som har ett behov av stöd i själva besvarandet av enkät. Syfte och frågeområden Syftet med undersökningen är att få deltagarnas uppfattning kring ett antal kvalitetskategorier (deras nöjdhet) för att få ett underlag för verksamhetsutveckling, inklusive att kunna jämföra resultatet med andra kommuner. Resultatet redovisas för nämnd. Åtta områden valdes ut. I syfte att kunna jämföra med andra kommuner valdes samma frågeområden som använts vid enkätundersökning som gjorts i Norrköping och Linköpings kommun. Dessa områden var: Psykosocial arbetsmiljö Fysisk arbetsmiljö Information Kommunikation Uppskattning och Respons Sysselsättning Påverkan och maktbalans Stödbehov Bakgrund Omvärldsbevakning Varken SKL eller Socialstyrelsen, i inledningsskedet för denna brukarundersökning, hade någon brukarenkät eller vägledning att tillgå för brukarundersökningar inom funktionshinderområdet. Under hösten publicerades dock ett frågebatteri, ett förslag på brukarenkät för kommun och landsting att använda inom området socialpsykiatri. Avsikten är att genomföra sådan undersökning under För att kunna nå så många som möjligt inom målgruppen så uteslöts alternativet att ha en enkät i pappersform vilket skulle utestänga många med kognitiva funktionsnedsättningar från att själva kunna besvara frågorna. För att öka tillgängligheten när det gäller information och kommunikation 4

6 behövde enkäten erbjudas i sådan form att den möjliggör för individen att själv kunna besvara enkäten och minimerar de svårigheter som finns i traditionell enkät. Genom att ta del av andra kommuners undersökningar och erfarenheter så har flertalet kommuner valt att använda sig av det webbaserade enkätverktyget Pict- O-Stat, två av dessa kommuner är Norrköping och Linköping som vi valt att jämföra med i denna undersökning. Med hänsyn till liknande jämförbara faktorer i dessa kommuners undersökningar så fanns endast deras urval av frågor att jämföra med. Norrköpings kommun gjorde 2007/2008 en utvärdering av sina dagliga verksamheter med hjälp av Pict-O-Stat som resulterade i rapporten Man ska vara glad på jobbet. Sju verksamheter valdes ut inom gruppen lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Slutsatser från den undersökningen är att deltagarna trivs på sina jobb, trivs med arbetskamrater och personal och för det mesta känner sig glada på jobbet. Dock upplevde deltagarna att de inte fick så mycket uppskattning och beröm som de önskade, att de inte hade så mycket medbestämmande och inflytande som de ville och tyckte ofta att personalen bestämde vad de skulle göra på jobbet. Flera visste inte heller vart de skulle vända sig om de ville byta jobb eller trodde inte de fick byta jobb om de ville 2. Linköpings kommun gjordes en enkätundersökning inom sina dagliga verksamheter under verksamheter erbjöds undersökningen, både kommunala och privata utförare. Slutsatsen från deras undersökning är att deltagarna är nöjda inom de flesta områden. Dock upplevde många att det är högt ljud på jobbet och att de inte hade så mycket inflytande och medbestämmande som de önskade. Ett flertal uppgav att de inte haft möte på jobbet så de inte fått möjligheten att påverka 3. Daglig verksamhet och sysselsättning i Eskilstuna kommun Daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL drivs av kommunala utförare i Eskilstuna. Verksamheten tillhandahåller meningsfulla aktiviteter i form av daglig verksamhet/sysselsättning. Verksamheten är anpassad för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och de aktiviteter som erbjuds ska baseras på den enskildes behov samt vara anpassade efter dennes funktionsnedsättning. Aktiviteterna kan vara allt från sinnesstimulering till produktion av varor och tjänster. Individen ska ges möjlighet att arbeta 100 % av sin egen förmåga. I denna rapport har upplevd kvalitet mätts inom 28 verksamheter/arbetsplatser. En del enheter är renodlade verksamheter för personer med beslut om LSS eller SoL, andra verksamheter är integrerade. I denna undersökning har en urskiljning gjorts mellan SoL och LSS. De enheter som är integrerade har delats upp i två grupper, individer som har beslut enligt SoL och individer som har beslut enligt LSS, i syfte att kunna se eventuella skillnader i upplevd kvalité av sin arbetsplats. Metod Material/verktyg Pict-O-Stat är ett enkätverktyg som är framtaget av företaget Neonova. Verktyget är utvecklat genom fokusgrupper (med personer med kognitiva funktionsnedsättningar) för att kunna nå en större målgrupp inom funktionshinderområdet. Enkätverktyget är webbaserat vilket innebär att enkäten kan besvaras från vilken dator som helst som har internetanslutning, genom pekskärm, vanlig mus eller tangentbord. Varje individ får ett eget inlogg. Pict-O-Stat har testats, utvärderats och utvecklats i flera omgångar för att fler individer självständigt (eller med visst stöd) ska kunna svara på hur de upplever kvalitén på sin vård och omsorg. Den 2 Norrköpings kommun, Vård- och omsorgskontoret Linköpings kommun, omsorgskontoret

7 praktiska erfarenheten och brukarmedverkan finns viss evidens för, genom ett antal FoU rapporter, dock ingen regelrätt forskning har gjorts på verktyget. Pict-O-Stat använder sig av inspelat tal, text, pictogrambilder, film och fotografier för att ställa frågor till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Pictogram är ett bildsystem för kommunikation. Pictogrambilder används som ett visuellt språk och är väl beprövat, innefattar 1400bilder och finns tillgängligt på 14 olika språk. Varje individs enkät har anpassats beroende på individens behov av kognitivt stöd. Enkäten kan genomföras på fyra olika tydlighetsnivåer; Nivå 1 - Text och tal Nivå 2 - Text, tal och pictogram Nivå 3 - Text, tal, pictogram och fotografier (individuella anpassningar genom personliga foton) Nivå 4- Text, tal, pictogram, fotografier och film (individuella anpassningar för personer med förvärvad hjärnskada) I Pict-O-Stat finns en analys- och åtgärdsdel där verksamheterna kan jobba vidare för att analysera svar och ta fram förbättringsåtgärder. Medarbetare och deltagare kan tillsammans arbeta fram vad som behöver förändras och följa upp de förändringar som görs. Urval och Bortfall Ca 530 individer har beslut om daglig verksamhet eller sysselsättning i Eskilstuna kommun. Av dessa så har ca 180 individer en individuell extern placering utanför förvaltningen. Dessa individer ingår inte i denna undersökning då frågebatteriet är anpassat för en lägre utvecklingsnivå samt för att kunna jämföra med andra kommuner där denna avgränsning är gjord. Andra kommuner som använt sig av samma enkätverktyg har haft ett bortfall på ca 10 % som representerats av personer som har grava utvecklingsnedsättningar (kognitiv förmåga motsvarande ett barn upp till 18månader). Vuxenförvaltningen valde att inte erbjuda undersökningen till 65 individer med grava utvecklingsnedsättningar och har aktivitet exempelvis i form av sinnesstimulering, vilket motsvarar ca 12 %. Detta med hänsyn till att inte skapa någon oro för individen och/eller att individen inte kan tillgodogöra sig undersökningen. Av 292 som erbjöds att delta besvarade 198 stycken enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 68 %. Av den totala mängden deltagande var 60 % män och 40 % kvinnor. 172 män och 120 kvinnor erbjöds att delta i undersökningen varav 119 män och 79 kvinnor sedan deltog vilket motsvarar en svarsfrekvens på 69 % för männen och 66 % för kvinnorna. Val av områden och frågor Utgångspunkt är att frågorna mäter upplevelsen av frågeställningarna d.v.s. varje individs individuella upplevelse av sin arbetsplats tillfångatas. Ett frågebibliotek anpassat för daglig verksamhet har använts och ur frågebiblioteket har åtta områden och 20 frågor valts ut ur Pict-O- Stats frågebibliotek med tusentalsfrågor, utifrån strävan att kunna jämföra undersökning med Linköping och Norrköpings undersökningar. Områdena är Psykosocial arbetsmiljö, Fysisk arbetsmiljö, Information, Kommunikation, Uppskattning/respons, Sysselsättning, Påverkan/maktbalans samt Stödbehov. Tre frågor har lagts till undersökningen, en anpassning till Eskilstuna kommun. Kompletterande frågor var; Förstår du vad personalen säger till dig?, Får du ta paus om du blir trött när du jobbar? och Hur trivs du på din arbetsplats? 6

8 Den begränsade mängden frågor är en anpassning byggd på Neonovas erfarenhet av tidigare undersökningar i andra kommuner, att besvarandet av enkät inte ska försvåras av för många frågor med hänsyn till deltagarnas kognitiva funktionsnedsättningar. Deltagarna svarade endast på dessa 20 frågor. Annan information som t ex namn, ålder, arbetsplats, kön är redan besvarade av administratörerna/medhjälparna i undersökningen för att underlätta för individen. En anpassning har också gjorts gällande ordningen på frågorna. Frågorna har kunnat besvaras i en följd men enkätverktyget erbjuder möjligheten att pausa och återuppta besvarandet vid annat tillfälle, hur många gånger som helst. Deltagarna har också haft möjlighet, frivilligt, att lämna kommentarer i enkätverktyget vid varje fråga om de upplevt ett behov av att förtydliga sitt svar med mer uttömmande information på frågan. Genomförande Förberedelser Projektledaren (huvudadministratör) och sex administratörer/medhjälpare av enkätverktyget har utbildats i hantering av verktyget. Projektledaren har informerat enhetschefer om undersökning samt inventerat behovet och tillgängligheten av tillgång till egen dator, enhetens dator eller läsplatta. Administratörerna har varit i kontakt med medarbetare på alla berörda enheter för introduktion av undersökning och enkätmaterialet. Sedan har medarbetare presenterat materialet och informerat om frågorna samt syfte med undersökning för deltagarna som förberedelse innan besvarandet av enkät. Detta för att deltagarna vid besvarandet av enkät skulle känna sig förtrogna med materialet innan. Vissa deltagare har behövt träna på att hantera dator, läsplatta etc. eller andra individuella anpassningar för att kunna besvara enkäten. Även tolk (språk- och teckentolk) har använts för att kunna nå fler. Administratörerna har individanpassat enkäten för varje deltagare för att passa varje deltagares behov av stöd. Behov av text, tal och/eller pictogram har anpassats efter individen. Samtycke Varje deltagare har muntligen fått ge sitt samtycke till att delta i undersökningen och att personuppgifter fick lagras i enkätverktyget. Fullständigt personnr valdes att inte lagras i verktyget. Samtycket har dokumenterats i verktyget. Deltagarnas svar är anonyma i undersökningen. Gällande anhöriga och företrädare (i de fall det är aktuellt med företrädare) så har de inte behövt ge sitt samtycke till undersökningen. Inget formellt krav behövs eftersom individen inte är omyndigförklarad i sekretessfrågor varav vår bedömning varit att om individen i fråga kan delta i undersökningen så är individen även lämplig att själv ge sitt samtycke till detta. Praktiskt stöd vid genomförande Administratörerna har bistått som medhjälpare och fick uppdraget att praktiskt genomföra undersökningen och finnas till hands för de individer som behövde stöd för att kunna besvara frågorna. Administratörerna har i största strävan inte haft koppling till de individer som besvarat enkäterna för att utesluta risken att individen hamnar i beroendeställning. Dock har det funnits undantag där individen har varit beroende av, för dem, känd personal för att ta emot stöd att besvara enkät. Det har eftersträvats att deltagaren själv besvarat enkäten. Om deltagaren behövt stöd har medhjälparen bistått med det men har inte varit delaktig i de svar som individen valt. Graden av praktiskt stöd har varierat från helt självständigt besvarat enkät till att medhjälparen suttit med bredvid under besvarandet. 7

9 Deltagarna har besvarat enkät genom att använda dator hemma, använda arbetsplatsens dator, eller via läsplatta. Resultat Totalt antal svarande fördelat per fråga Nedan presenteras resultatet för varje fråga i undersökningen utifrån varje frågeområde; Psykosocial arbetsmiljö, Fysisk arbetsmiljö, Information, Kommunikation, Uppskattning och Respons, Sysselsättning, Påverkan och maktbalans samt Stödbehov. Vid varje fråga redovisas de kommentarer som lämnats av de individer som besvarat enkäten. 13 individer (av 198 svarande) har valt att lämna kommentarer. Där så är möjligt görs även jämförelse med enkätresultaten från Norrköping och Linköping. Frågeområdet Psykosocial arbetsmiljö innefattar frågorna: Hur trivs du på din arbetsplats? Hur känner du dig när du jobbar? Kan du äta din lunch i lugn och ro? Är det ngt du är rädd för på jobbet? Tycker du om personalen? 1. Hur trivs du på din arbetsplats? - Psykosocial miljö Bra 166 / % Sådär 30 / % Dåligt 1 / % I Eskilstuna svarade 84 % att de trivs bra på sin arbetsplats. Denna fråga fanns inte med i de andra kommunernas undersökning. Kommentarer: Inga kommentarer har lämnats 2. Hur känner du dig när du jobbar? - Psykosocial miljö Glad 145 / % Inget särskilt 50 / % Ledsen 3 / % I Eskilstuna svarade 73 % att de känner sig glada när de jobbar. Detta kan jämföras med Norrköping där 74 % svarade att de känner sig glada och i Linköping var motsvarande 80 %. Kommentarer: Ibland ledsen 3. Kan du äta din lunch i lugn och ro? - Psykosocial miljö Ja 157 / % Ibland 21 / % Nej 10 / % I Eskilstuna svarade 84 % att de kan äta sin lunch i lugn och ro. I Linköping upplevde 75 % att de kunde äta i lugn och ro. Motsvarande fråga besvarades inte i Norrköping enkät. Kommentarer: Äter lunch hemma 8

10 4. Är det något du är rädd för på jobbet? - Psykosocial miljö Ja 27 / % Ibland 28 / % Nej 140 / % I Eskilstuna svarade 72 % att de inte är rädda för något på jobbet. 28 % anger att de ibland eller ofta är rädda för något på jobbet. Inget resultat finns att tillgå i Linköping och Norrköpings undersökning. Kommentar: Åskan, äter lunch hemma, för mycket folk. Detta är ett utvecklingsområde som berörda verksamheter bör titta närmare på och analysera vad det kan bero på. 5. Tycker du om personalen? - Psykosocial miljö Ja 181 / % Ibland 13 / % Nej 3 / % I Eskilstuna svarade 92 % att de tycker om sin personal. I Norrköping upplevde 74 % detsamma och i Linköping svarade 90 % att de tycker om sin personal. Kommentarer: Inga kommentarer har lämnats. Frågeområdet Fysisk arbetsmiljö innefattar frågorna: Är det för mycket ljud på jobbet? 6. Är det för mycket ljud på jobbet? - Fysisk arbetsmiljö Ja 47 / % Ibland 53 / % Nej 95 / % I Eskilstuna upplever 49 % att de inte är för mycket ljud på jobbet. 51 % upplever dock att det ibland eller ofta är för mycket ljud på jobbet. I Linköping är motsvarande siffra 61 % som upplever för mycket ljud på jobbet ibland eller ofta. Kommentarer: Inga kommentarer har lämnats. Detta är ett utvecklingsområde för verksamheterna som förslagsvis behöver analyseras och arbetas vidare med. Spridningen är stor mellan verksamheterna hur deltagarna uppfattar ljudnivån. Frågeområdet Information innefattar frågorna: Vet du vem du ska prata med om någonting är dåligt på jobbet? Vet du vem du ska prata med om du vill byta arbetsplats? 7. Vet du vem du ska prata med om någonting är dåligt på jobbet? - Information Ja 164 / % Nej 31 / % 9

11 84 % svarade i Eskilstuna att de vet vem de ska prata med om något är dåligt på jobbet. I Linköping svarade något fler, 89 % ja på samma fråga. Kommentarer: Det är Britt Marie 16 % uppger att de inte vet vem de ska prata med om något upplevs sämre. Det är stor spridning mellan verksamheterna. Berörda verksamheter bör titta vidare på frågan. 8. Vet du vem du ska prata med om du vill byta arbetsplats? - Information Ja 130 / % Nej 59 / % I Eskilstuna svarade 69 % att de vet vem de ska prata med om de vill byta arbetsplats. I Norrköping visste 63 % vem de kan prata med om de vill byta jobb och motsvarande siffra i Linköping var 76 %. Ca en tredjedel i Eskilstuna är osäkra på vem de ska kontakta om de vill byta arbetsplats. Information om möjligheten att byta arbetsplats och vem deltagaren kan kontakta behöver utvecklas. Spridningen är stor i de olika verksamheterna hur vidare deltagare vet vem de ska kontakta om de har önskemål att byta arbetsplats. Frågeområdet Kommunikation innefattar frågorna: Lyssnar personalen på dig? Förstår du vad personalen säger till dig? 9. Lyssnar personalen på dig? - Kommunikation Ja 165 / % Ibland 29 / % Nej 3 / % I Eskilstuna svarade 84 % att de känner att personalen lyssnar på dem. I Norrköping var motsvarande siffra 70 % och i Linköping upplevde 82 % så. Kommentar: Inga kommentarer har lämnats. 10. Förstår du vad personalen säger till dig? - Kommunikation Ja 161 / % Ibland 31 / % Nej 2 / % 83 % i Eskilstuna har svarat att de förstår vad personalen säger till dem. 16 % svarar att de endast förstår ibland. Finns ingen motsvarande mätning gjord i Norrköping eller Linköping. Kommentarer: Inga kommentarer har lämnats. 10

12 Frågeområdet Uppskattning och respons innefattar frågorna: Får du beröm av personalen när du gör någonting bra? 11. Får du beröm av personalen när du gör någonting bra? - Uppskattning och respons Ja 169 / % Ibland 21 / % Nej 6 / % I Eskilstuna tyckte 86 % att de fick beröm av personalen när de gjorde något bra. I Linköping upplevde 84 % detsamma och i Norrköping tyckte 74 % det. Kommentarer: Inga kommentarer har lämnats. Frågeområdet Sysselsättning innefattar frågorna: Är ditt jobb viktigt för dig? Får du välja mellan olika saker att göra på jobbet? Får du ta paus om du blir trött när du jobbar? Vill du ha kortare arbetsdagar? Vill du byta arbetsplats? 12. Är ditt jobb viktigt för dig? - Sysselsättning Ja 177 / % Vet inte 14 / % Nej 4 / % 91 % upplevde att deras arbete är viktigt för dem. I Linköping upplevde 85 % att jobbet är viktigt. Kommentarer: Det är viktigt med det sociala 13. Får du välja mellan olika saker att göra på jobbet? - Sysselsättning Ja 152 / % Ibland 31 / % Nej 9 / % I Eskilstuna svarade 79 % att de får välja mellan olika saker att göra på jobbet, i jämförelse med Norrköping där svarade 59 % att de fick välja mellan olika saker och i Linköping blev resultatet 65 %. Kommentarer: Inga kommentarer har lämnats. 14. Får du ta paus om du blir trött när du jobbar? - Sysselsättning Ja 172 / % Vet inte 13 / % Nej 11 / % 88 % upplever att de får ta paus när de jobbar. Denna fråga fanns inte med i de andra kommunernas undersökning. Kommentarer: Men bara ibland 11

13 15. Vill du ha kortare arbetsdagar? - Sysselsättning Ja 50 / % Vet inte 19 / % Nej 125 / % I Eskilstuna svarade 64 % att de inte vill ha kortare arbetsdagar. I Linköping svarade 19 % att de ville ha kortare arbetsdagar och 16 % ville ha längre arbetsdagar. Kommentarer: Inga kommentarer har lämnats. Ca en fjärdedel uppger att de vill ha kortare arbetsdagar. Verksamheterna bör titta på vidare på detta område. 16. Vill du byta arbetsplats? - Sysselsättning Ja 33 / % Vet inte 29 / % Nej 133 / % 68 % vill inte byta arbetsplats i Eskilstuna och 17 % vill byta arbetsplats, i jämförelse med Linköping där 72 % svarade att de inte vill byta arbetsplats och 18 % vill byta. Kommentarer: Skulle kunna tänka mig att testa något annat. Frågeområdet Påverkan och Maktbalans innefattar frågorna: Får du bestämma om viktiga saker på jobbet? Har du haft möte med personalen om hur du har det på jobbet? 17. Får du bestämma om viktiga saker på jobbet? - Påverkan och maktbalans Ja 93 / % Ibland 60 / % Nej 32 / % I Eskilstuna svarade 50 % att de får vara med och bestämma om viktiga saker, 50 % svarade att de får bestämma viktiga saker ibland eller inte alls får vara med och bestämma. I Norrköping tyckte 37 % att de fick bestämma om viktiga saker och i Linköping var motsvarande siffra 47 %. Kommentarer: Jag vet inte. Det är en stor spridning hur man upplever möjligheten att påverka mellan verksamheterna. Deltagarnas möjlighet till inflytande och medbestämmande är ett utvecklingsområde. 18. Har du haft möte med personalen om hur du har det på jobbet? - Påverkan och maktbalans Ja 150 / % Vet inte 11 / % Nej 32 / % 78 % uppger att de har haft möte med personalen om hur de har det på jobbet. I Norrköping var det samma resultat, 78 % och i Linköping var siffran 73 %. 23 % uppger att de inte haft möte eller inte vet om de haft möte med personalen om hur de har det på jobbet. Kommentarer: Inga kommentarer har lämnats Verksamheterna bör titta vidare på detta område i analysarbetet. 12

14 Frågeområdet Stödbehov innefattar frågorna: Får du hjälp när du behöver? Vet personalen vad du vill ha hjälp med? 19. Får du hjälp när du behöver? - Stödbehov Ja 161 / % Ibland 25 / % Nej 11 / % 82 % upplever att de får hjälp när de behöver. I Linköping var motsvarande resultat 84 %. Kommentarer: Skulle vilja träna på jobbet 20. Vet personalen vad du vill ha hjälp med? - Stödbehov Ja 136 / % Ibland 38 / % Nej 17 / % 71 % svarade att personalen vet vad deltagarna vill ha hjälp med. I Linköping upplevde 73 % att personalen vet vad de vill ha hjälp med. Kommentarer: Inga kommentarer har lämnats. Nästan en tredjedel av svarande deltagare upplever att personal inte vet eller bara ibland vet vad de vill ha hjälp med. Att deltagarna känner att personalen vet vad de behöver stöd med behöver utvecklas. 13

15 Sammanställning jämförelse mellan Eskilstuna, Norrköping och Linköping utifrån ovanstående svarsresultat. Av 16 jämförbara frågor mellan kommunerna så får Eskilstuna kommun bäst resultat i 9 av dessa; inom Psykosocial arbetsmiljö där deltagarna upplever att de tycker om personalen mer och bättre kan äta sin lunch i lugn och ro jämfört med de andra kommunerna; inom Fysisk arbetsmiljö där deltagare i Eskilstuna tycker ljudnivån är bättre än vad de i Linköping tycker; inom Kommunikation där deltagarna upplever att personal lyssnar bättre på dem än vad deltagare i de andra kommunerna tycker; inom Uppskattning och respons där deltagarna i Eskilstuna upplever att de får mer beröm; inom Sysselsättning där deltagarna tycker att jobbet är viktigt, att de får välja mellan fler saker att göra och färre vill byta arbetsplats jämfört med jämförande kommuner samt Påverkan och maktbalans där deltagarna tycker att de får bestämma om viktiga saker mer. Eskilstuna får desto sämre resultat inom; Information där deltagarna har sämre uppfattning om vem de ska kontakta vid önskemål om byte av arbetsplats eller om de upplever att något är dåligt på jobbet; inom Stödbehov där deltagarna upplever jämfört med de andra kommunerna att personal inte alltid vet vad de vill ha stöd med samt att de upplever att de inte alltid får hjälp när de behöver. Hur känner du dig när du jobbar? Kan du äta din lunch i lugn och ro? % Glad % Ja Tycker du om personalen? Är det för mycket ljud på jobbet? Vet du vem du ska prata med om någonting är dåligt på jobbet? Vet du vem du ska prata med om du vill byta arbetsplats? Lyssnar personalen på dig? Får du beröm av personalen när du gör någonting bra? Är ditt jobb viktigt för dig? Får du välja mellan olika saker att göra på jobbet? Vill du ha kortare arbetsdagar? Vill du byta arbetsplats? Får du bestämma om viktiga saker på jobbet? Har du haft möte med personalen om hur du har det på jobbet? Får du hjälp när du behöver? Vet personalen vad du vill ha hjälp med? Norrköping Linköping Eskilstuna 14

16 Jämförelse män och kvinnor per frågeområde Överlag är det små skillnader i hur kvinnor respektive män svarat på enkäten. Kvinnorna är lite mindre nöjda med den fysiska arbetsmiljön och männen är mindre nöjda med deras inflytande på jobbet. I övriga områden är kvinnor och mäns uppfattning någorlunda detsamma kring sin arbetsplats Män % Kvinnor % Mätningen redovisas i procent där 100 % indikerar bästa möjliga resultat medan 0 % är sämst Jämförelse mellan ålderskategorier per frågeområde Gällande Psykosocial arbetsmiljö, Kommunikation, Stödbehov, Uppskattning och respons, Sysselsättning och Påverkan och maktbalans är skillnaderna små mellan åldersgrupper. Det finns en större differens inom områdena Fysisk arbetsmiljö och Information. Inom Fysisk arbetsmiljö så upplever ålderskategorin samt att de störs av för mycket ljud på jobbet. Gällande området Information (vem som ska kontaktas om något upplevs dåligt eller vill byta arbetsplats) så svarade de över 60år att de vet minst vem de ska kontakta i dessa frågor * Mätningen redovisas i procent där 100 % indikerar bästa möjliga resultat medan 0 % är sämst *Ålderskategori är borttagen pga. för få svaranden 15

17 Jämförelse mellan deltagare som har beslut om SoL och beslut om LSS per frågeområde Diagrammet visar att ju högre procentuell stapel desto nöjdare deltagare. I merparten av områdena är det små skillnader mellan hur personer med SoL- respektive LSS beslut har besvarat enkäten. Dock finns det en viss skillnad inom områdena Information (om deltagaren vet vem de ska kontakta i vissa frågor), Fysisk arbetsmiljö (upplever högt ljud på jobbet) samt Påverkan och maktbalans (om deltagaren upplever att de har inflytande i olika frågor). Förslagsvis bör verksamheterna analysera vidare kring varför deltagare med SoL beslut upplever att de kan påverka mindre samt varför deltagare med LSS beslut är mindre nöjda med den information som ges dem och tycker ljudet är för högt på arbetsplatsen LSS % SoL % Mätningen redovisas i procent där 100 % indikerar bästa möjliga resultat medan 0 % är sämst Avslutande reflektioner Många av deltagarna har uttryckt att det har varit en väldigt positiv upplevelse att få delta i undersökningen. Deltagarna har uttryckt att det var roligt att använda enkätverktyget. Flera sa nej först till att delta men enkätens användarvänlighet och deras nyfikenhet på enkäten vägde sedan över till att flera ändock deltog. Det har varit positivt att deltagarna i stor utsträckning har kunnat välja mellan att svara på en vanlig dator och läsplatta. Många av deltagarna har väldigt lite datavana så för exempelvis för personer med grav utvecklingsstörning och inom autismspektrat har läsplattan underlättat vid besvarandet då den upplevs mer användarvänlig av flertalet deltagare. Medarbetare har överlag varit väldigt positiva och samarbetsvilliga och uttryckt en glädje över undersökningen och uttryckt att undersökningen fyller det viktiga syftet att göra deltagarnas röst hörd. Utmaningar i undersökningen har främst varit tidsaspekten. Medhjälparna har i efterhand uttryckt en önskan om mer tid till förberedelser eftersom individanpassning av enkät och ge information om material/undersökning till medarbetare och deltagare tog längre tid än beräknat. Vid en längre tidsplan hade om möjligt berörda medarbetare i verksamheterna kunnat sättas in i materialet än mer och de i sin tur haft större möjlighet att motivera och förbereda deltagarna bättre och därmed nå än fler deltagare. En annan utmaning har varit att få tag i alla deltagare som ville delta då arbetstiderna hos deltagarna ser väldigt olika ut. Det har också kommit in synpunkter från deltagarna att de hade önskat något färre frågor då en del upplevde att de tappade fokus och blev trötta. 16

18 Föreslagna förbättringsområden för verksamhetsutveckling Det är viktigt att svaren får betydelse i verksamheterna, resultatet ska delges medarbetare och de deltagare som kan tillgodogöra sig resultatet. Respektive arbetsplats bör arbeta vidare tillsammans för att förbättra och möta de behov som enkätsvaren gett uttryck för. Totalt sett har området daglig verksamhet/sysselsättning överlag fått bra resultat dock finns det verksamheter som visar på annat. Det är stor spridning på kvalité mellan verksamheterna. Varje verksamhet får ta del av sina svar och vidta åtgärder, för att få förbättring och utveckling i varje enskild verksamhet. Föreslagna förbättringsområden nedan; Fysisk arbetsmiljö, där 51 % av deltagarna upplever att det ofta eller ibland är för mycket ljud på arbetet (främst personer mellan 20-29år samt 40-49år) Fysisk arbetsmiljö, främst deltagare med LSS beslut finner att ljudet på arbetsplatsen är för högt Information, där 31 % av deltagarna är osäkra på vem de ska kontakta om de vill byta arbetsplats och 16 % uppger att de inte vet vem de ska prata med om något är dåligt på arbetet (främst personer över 60år). Information, främst deltagare med LSS beslut är mindre nöjda med den information som ges dem Påverkan och maktbalans, där 50 % av deltagarna svarade att de ibland eller inte alls får vara med och bestämma om viktiga saker på arbetet samt 23 % uppger att de inte haft möte eller inte vet om de haft möte med personalen om hur de har det på jobbet (jämt fördelat på alla ålderskategorier). Påverkan och maktbalans, deltagare med SoL beslut upplever att de kan påverka mindre. Psykosocial arbetsmiljö, 28 % av deltagarna anger att de ibland eller ofta är rädda för något på arbetet. Stödbehov, 29 % av deltagarna upplever att personal inte vet eller bara ibland vet vad de vill ha hjälp med. Sysselsättning, 26 % av deltagarna upplever att de vill ha kortare arbetsdagar. Avslutningsvis ett stort tack och eloge till medhjälparna/administratörerna ute i verksamheterna som lagt mycket tid och kraft för att nå så många deltagare som möjligt, trots utmaningar och svårigheter på vägen. 17

19 Bilagor Bilaga 1 Verksamheter som bedrivs av kommunal utförare inom Eskilstuna kommun, som deltagit i undersökning; Verksamheter med för få svaranden är bortsorterade Ama Montering Ateljen Djurgården service Draken Fröslunda kontorsgrupp Gillbergavägen Gårdsservice Kontorsservice Stadshuset Kontorsservice Värjan Kontorsservice stadsbiblioteket Marielunds aktivitetsgrupp Munktellstorget Måsta Ängsgruppen Ord och Bild Portalen Radermachergruppen Redaktionen Lagunen Seniorverksamheten Skjulstagatan Ametist Skjulstagatan Safir Skjulstagatn Onyx Smeproduktion Sundbyholmsgruppen Transportteamet/Miljötåget Tuna teamet Värjans Café Åsnicken Öppna verksamheten 18

Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun

Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun 1 2011-09-02 Socialförvaltningen Pilotprojekt Pict-O-Stat i Fagersta kommun Inledning Företaget Neonova AB i Järvsö har tagit fram enkätverktyget Pict -O-Stat. Med hjälp av Pictogramsymboler, fotografier

Läs mer

Hur nöjd är du med din vård, stöd och omsorg?

Hur nöjd är du med din vård, stöd och omsorg? Hur nöjd är du med din vård, stöd och omsorg? En brukarundersökning inom verksamheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Eskilstuna kommun. Genomförd ht 2014. V å r d - o c h o m s o r

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2016

Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2016 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Norlander RAPPORT Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2016 Projektledare: Monica Bylund och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulenter OOF. Hjälppersoner:

Läs mer

Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2014

Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2014 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2014-11-11 Brukarenkät Daglig verksamhet/sysselsättning 2014 Projektledare: Monica Bylund och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulenter

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

Resultat av brukarundersökningar 2009

Resultat av brukarundersökningar 2009 Resultat av brukarundersökningar 2009 Hur personer som brukar tjänster inom Handikappomsorgen upplever utförandet av tjänsten Välkommen! På dom här sidorna kan du styra dig fram och läsa om undersökningar

Läs mer

Brukarundersökning 2010

Brukarundersökning 2010 Brukarundersökning 2010 Under 2010 har olika brukarundersökningar gjorts inom VoO för att mäta hur nöjda brukarna är och hur de grundläggande behoven uppfylls inom de olika verksamhetsområdena. Denna sammanställning

Läs mer

Så tycker de boende om bostad med särskild service En undersökning genomförd hösten 2010

Så tycker de boende om bostad med särskild service En undersökning genomförd hösten 2010 Framsida 2_Layout 1 2011-02-03 15.05 Sida 1 Så tycker de boende om bostad med särskild service En undersökning genomförd hösten 2010 Linköping, februari 2011 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING...

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Delaktighet, inflytande och medbestämmande

Delaktighet, inflytande och medbestämmande Delaktighet, inflytande och medbestämmande Vad ska jag prata om? Vad är delaktighet Varför delaktighet, inflytande och medbestämmande? Brukarinflytande Pict-O-Stat två exempel Delaktighet Delaktighet uppstår

Läs mer

PICT-O-STAT ENKÄTVERKTYG FÖR DAGLIG VERKSAMHET

PICT-O-STAT ENKÄTVERKTYG FÖR DAGLIG VERKSAMHET PICT-O-STAT ENKÄTVERKTYG FÖR DAGLIG VERKSAMHET JÄRVSÖ VÅRDINFORMATIK VAD ÄR PICT-O-STAT Pict-O-Stat är ett datoriserat enkätverktyg som skall användas för att utföra kvalitetsutvärderingar på enheter som

Läs mer

Vad tycker du? dududu?

Vad tycker du? dududu? Vad tycker du? dududu? Landskrona stad Rapport från Brukarundersökning 2013-2014 Område funktionshinder Författare: Cecilia Karlsson 2014-06-19 INNEHÅLL SIDA INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 Brukarundersökning 2011-2012

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT (BILAGA 1) Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-07-02 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med deltagare Genomförande och respons

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare Brukarundersökning 2012 Uppdrag - enligt styrkortet Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Läs mer

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016 2016-06-13 Vård och omsorg Helena Henningson Emma Everitt Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2016 För frågor om undersökningen kontakta: Emma Everitt,

Läs mer

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016

Utvärdering pilotundersökning. Pict-O-stat maj 2016 Pict-O-stat maj 06. Bakgrund Under perioden 06-0-0 har en pilotundersökning genomförts för att undersöka om det webbaserade programmet Pict-O-Stat kan fungera som brukarundersökning inom Attendo Skandinavien

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Checklista för beslut, BP4 Ja Nej. Beslut om att godkänna uppdragets resultat och att avsluta uppdraget, BP4

Checklista för beslut, BP4 Ja Nej. Beslut om att godkänna uppdragets resultat och att avsluta uppdraget, BP4 1(29) Uppdragsnamn: Pilotprojekt Pict-O-Stat. Uppdragsägare: Förvaltningsledningsgruppen genom utvecklingschef inom Förvaltningen för funktionshindrade, Örebro kommun. Checklista för beslut, BP4 Ja Nej

Läs mer

Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad

Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad Sammanställning av brukarenkäten 2012:1 Boendestöd entreprenad Active Omsorg och Skolas brukarenkät, om upplevd kvalitet inom verksamheten för Stöd i boendet och annat personligt stöd på uppdrag av omsorgsnämnden,

Läs mer

Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Workshop 18 mars

Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Workshop 18 mars Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet Workshop 18 mars Brukarundersökning inom funktionshinderområdet Utgår från områdena i ÖJ funktionsnedsättning: - Både LSS- och socialpsykiatriverksamheter

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24 KOMPASSEN Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. Flens kommun 2011-08-24 Upplägg/Metod Enkäter från personal och brukare samlas in av utredare och registreras i ITverktyget Dialog

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

Brukarundersökning inom boende LSS

Brukarundersökning inom boende LSS SAMMANSTÄLLNING Brukarundersökning inom boende LSS Resultat av 2015 år undersökning Carolina Klockmo KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

Barn och Familj 2012-08-17

Barn och Familj 2012-08-17 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning bland samtliga elever i åk 5 och 7 kring elevernas arbetsmiljö och inflytande. Resultaten för varje skola sammanställs och därefter genomförs en

Läs mer

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009

Brukarundersökning. Tingsryds Jobbcenter 2009 Brukarundersökning Tingsryds Jobbcenter 29 Redovisning av medarbetarenkäten på Tingsryds Jobbcenter 29 Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Tingsryds Jobbcenter 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror 3 Analys

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Tjänstedeklaration för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Foto: Ekbacken Beslutad av omsorgsnämnden 2011-06-16, 94 Övertagen av socialnämnden

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Verksamhetsuppföljning

Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning Anhörigcentrum Strigeln Hösten 2012 Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen Uppdragskansliet 1 Verksamhetsuppföljning på Anhörigcentrum Strigeln 1 Inledning Syftet med verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Stöd och service Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter

Läs mer

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet

Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Tjänsteskrivelse 1(24) 2013-01-16 SN 2011.0088 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Brukarundersökning inom handikappomsorgen - gruppbostäder och daglig verksamhet Sammanfattning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutveclingsrapport Vad tycer bruarna? Den andra länsgemensamma bruarundersöningen för personer med insatsen bostad med särsild service enligt LSS Författare: Eva Rönnbäc Rapport: nr 2011:7 ISSN 1653-2414

Läs mer

Utvärdering av Ällagatan

Utvärdering av Ällagatan Utvärdering av Ällagatan 20 2008 Utvärdering av Ällagatan Om Ällagatan Ällagatans Barnboende är centralt beläget i tre hyreslägenheter mitt emot Folkets Park. Här finns sex platser i hemlik miljö enligt

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Arbetsmiljö i daglig verksamhet

Arbetsmiljö i daglig verksamhet RAPPORT 2015:1 Arbetsmiljö i daglig verksamhet - Brukarnas perspektiv Carolina Klockmo & Rolf Dalin KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes.

Förvaltningens förslag till beslut Rapporten godkännes. Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Beställaravdelningen för äldre, funktionsnedsatta och socialpsykiatri Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-05-31 Handläggare Birgitta Eskils Pettersson Telefon: 08-508

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene?

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom hemtjänst 2014 Resultat nationell brukarundersökning hemtjänst 2014 Svarsfrekvens

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Daglig verksamhet i Linköping Eget val

Daglig verksamhet i Linköping Eget val Daglig verksamhet i Linköping Eget val Dagsläget i Linköping och utredningsuppdraget Frågor att ta ställning till vid införande av valfrihetssystem. Krav på leverantör och krav på tjänst Ersättningssystem

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Vad är god kvalité i mötet med din biståndsbedömare Älvsjö stadsdelsområde?

Vad är god kvalité i mötet med din biståndsbedömare Älvsjö stadsdelsområde? Vad är god kvalité i mötet med din biståndsbedömare Älvsjö stadsdelsområde? Rapport från en fokusgrupp April 2016 stockholm.se Vad är god kvalitet i mötet med din biståndsbedömare i Älvsjö stadsdelsområde?

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning

Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning FALKENBERGS KOMMUN RAPPORT Socialförvaltningen Planeringsavdelningen 2007-01-08 Anneli Ask Utvärdering enligt utvärderingsplan 2006 - delrapport Äldre- och Handikappomsorgens Myndighetsavdelning Metod

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR GENOMFÖRANDE AV NATIONELL BRUKARUNDERSÖKNING INOM FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2017

VÄGLEDNING FÖR GENOMFÖRANDE AV NATIONELL BRUKARUNDERSÖKNING INOM FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2017 VÄGLEDNING FÖR GENOMFÖRANDE AV NATIONELL BRUKARUNDERSÖKNING INOM FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2017 För mer information om undersökningen kontakta: Anna Thomsson, anna.thomsson@skl.se INLEDNING I dokumentet finns

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Arbetsmiljö i daglig verksamhet

Arbetsmiljö i daglig verksamhet RAPPORT 2015:1 Arbetsmiljö i daglig verksamhet - Brukarnas perspektiv Carolina Klockmo & Rolf Dalin KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Uppdrag enligt styrkort

Uppdrag enligt styrkort Uppdrag enligt styrkort - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2017

Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2017 2017-06-14 Vård och omsorg Anna Thomsson Mia Ledwith Vägledning för genomförande av nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2017 För frågor om undersökningen kontakta: Anna Thomsson, anna.thomsson@skl.se

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009

Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 2010-02-15 Ärendenr: Nf 60/2010 Handläggare: Annelie Fridman Sophia Greek Uppföljande intervjuer kring tillgänglighet, information och nöjdhet hösten 2009 Vård och Stöd Förvaltningen för funktionshindrare

Läs mer

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet

Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet Resultat och analys av Barnens trivsel på fritidshemmet I Eslövs kommun genomförs en enkätundersökning av barnens trivsel på fritidshemmet och hur föräldrarna uppfattar barnets trivsel. Barn och föräldrar

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer