Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion av OKG kravhantering, PLEX"

Transkript

1 TILLSYNSRAPPORT Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: (15-17) Filnamn: Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD, Lars Gunsell KS, Fritz Maier KS, Steve Selmer KM, Kostas Xanthopoulos KR, Niklas Larsson KD Författare: Jan Gällsjö KD, Lars Gunsell KS, Fritz Maier KS, Steve Selmer KM Samråd: Anne Edland ckm, Jan Hanberg cks Fastställd: Leif Karlsson ckd Inspektion av OKG kravhantering, PLEX 1. Sammanfattning Inspektionen har haft som syftet att följa OKG:s hantering av konstruktionskrav med avseende på strålsäkerhet i samband med anläggningsändringar från tidig identifiering och nedbrytning till verifierbara krav på konstruktionen fram till verifiering och validering inkluderande provdrift samt hur kraven sedan presenteras i säkerhetsredovisningen (SAR). Sammanfattningsvis så har SSM sedan tidigare inspektion 2008 noterat en betydande förbättring av OKG:s kravhantering. I avsnitt 8 ges en samlad bedömning av kravuppfyllelsen som kort kan sammanfattas med följande: - Säkerhetsgranskning och anmälan av väsentliga styrande beslut avseende implementering av säkerhetskrav bedöms brista och här noteras behov av justeringar i ledningssystem och förtydligande av säkerhetsgranskningens roll i organisationen. - Vad gäller kravredovisningen i säkerhetsredovisningen så har förbättringar gjorts men det kvarstår fortfarande åtgärder innan SSM bedömer att kraven på en säkerhetsredovisning enligt SSMFS 2008:1 är uppfyllda. - Projektrutiner är i allmänhet bra men förbättringsmöjligheter har noterats avseende konfigurationsledning och samfunktionsanalys. - Vad gäller rutiner för skydd mot obehörig åtkomst och dataintrång noterar vi behov av förstärkt styrning av tolkning och implementering av dessa krav. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten

2 Sida 2 (43) Delar av identifierade observationer kommer att följas upp separat medan andra kommer att ingå i SSM:s kommande granskningen av säkerhetsredovisningarna avseende PLEX projektets ändringar. Rapporten läses med fördel genom att börja med avsnitt 1 till 6 och därefter avsnitt 8 och slutligen det mer detaljerade avsnittet 7.

3 Sida 3 (43) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Syfte Metod inklusive avgränsningar Krav Projektbeskrivning Observationer och bedömningar Kravidentifiering Tolkning och kravnedbrytning Teknikstyrande beslut Leverantörer Projekt PLEX Områdesvisa stickprov Granskning av kravtolkning Verifiering & Validering (V&V) Allmänt Kontrollsystem (I&C) Larmhantering Konfigurationsledning Allmänt Konfigurationsledning som del av ett ledningssystem Projekt Plex Linjeorganisationens roll Säkerhetsredovisningen (SAR) Samlad bedömning av kravuppfyllelsen Ledningssystem Säkerhetsstaben roll i relation till Linjens Konfigurationsledning (CM) Säkerhetsredovisning Säkerhetsgranskning Krav på skydd mot obehörig åtkomst och dataintrång Samfunktionsanalys Referenser... 41

4 Sida 4 (43) 2. Bakgrund Vid granskning och inspektion av projekt PULS identifierades förbättringsbehov i OKG:s kravhantering vid större projekt/anläggnings-ändringar. OKG förelades då att förbättra styrningen av kravhantering; inkluderande identifiering, nerbrytning (på funktions-, system- eller komponentnivå), tolkning samt verifiering och validering. OKG har vidtagit justeringar i rutiner för kravhantering som en följd av detta föreläggande [50]. 3. Syfte Syftet har varit att kontrollera kravuppfyllnad inom OKG:s hantering av konstruktionskrav med avseende på strålsäkerhet i samband med anläggningsändringar från tidig identifiering och nedbrytning till verifierbara krav på konstruktionen fram till verifiering och validering inkluderande provdrift samt hur kraven sedan presenteras i säkerhetsredovisningen (SAR). 4. Metod inklusive avgränsningar Inspektionen har omfattat dokumentinläsning med avseende på rutiner och styrande dokument samt intervjuer av personal som arbetar med kravhantering relaterat till projektet PLEX. 5. Krav SSMFS 2008:1 Säkerhet i kärntekniska anläggningar. Huvudsakligen kapitel 2, 3 och 4. Specifika krav att nämna är: 2 kap 8 här anges bl.a. att verksamheten ska styras med stöd av ett ledningssystem så utformat att säkerheten tillgodoses. 3 kap 1 generella konstruktionskrav med referens till SSMFS 2008:17. 3 kap 4 anläggningen ska vara konstruerade efter krav som är anpassade till deras funktion och betydelse för anläggningens säkerhet. 4 kap 2 krav på säkerhetsredovisningen, specificerade i bilaga 2 angående konstruktionsregler. 4 kap 5 allmänna råd specificerar ändringar av konstruktions- eller funktionskrav samt en tidig första anmälan av bl.a. förutsättningar för ändringen. SSMFS 2008:17 Konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer.

5 Sida 5 (43) Föreskriften anger krav, som bland andra, ska vara hanterade vid en konstruktions-/anläggningsändring. SSMFS 2008:12 Fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar Datoriserade system av betydelse för anläggningens säkerhet inklusive det fysiska skyddet ska vara skyddade mot obehörig åtkomst och dataintrång. SSMFS 2008:13 Mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar. 6. Projektbeskrivning Projekt PLEX utgörs (vid inspektionstillfället) av en samling åtgärder i form av ändringsärenden som har fyra huvudsyften [14, 15]: Säkerhetshöjande (28 ärenden) Tillgänglighetshöjande (12 ärenden) Effekthöjande (8 ärenden) Miljöförbättrande (3 ärenden) Varje delärende beskrivs med kravbild etc. i det OKG kallar projektrapport. Ärendena hanteras via OKG ärendehanteringssystem Projektet har delats in i sju olika delprojekt: Process El/I&C Bygg/Brand Turbin Support Säkerhet Teknik/Implementering Projektet är uppdelat i tre deletapper Etapp Etapp Etapp Tidsmässigt överlappar arbetet i de olika deletapperna varandra. För etapp 3 har OKG till SSM informerat om förseningar. Efter inspektionen har det informerats om att implementering av etapp 3 blir först 2013 och inte 2011 som tidigare gällt. Vid inspektionstillfället befann sig projekt Plex i en fas där både konstruktionsarbetet och arbetet med PSAR pågick. Varför flertalet dokument och underlag för projektet fortfarande var under framtagning.

6 Sida 6 (43) 7. Observationer och bedömningar 7.1. Kravidentifiering Observation: Kravhanteringen för PLEX projektet har startat november 2004 inom förstudien för effekthöjning av O2 inkluderande omhändertagande av krav från dåvarande SKIFS 2004:2, Öppna frågor från projektet BOKA, konsekvensutredningen avseende SKIFS 2004:2 samt uppdragsbeskrivning för projektet PLEX vilket lett fram till en Förstudierapport och senare en Tidig anmälan till dåvarande SKI [1]. I kontrakt med leverantörer ingår kraven från Förstudierapporten som av leverantören tolkas och bryts ner till verifierbara krav. I enlighet med OKG projektmodell tas projektrapporter fram för varje anläggningsärende [15]. Projektrapporterna är kravställande och styrande för ärendens fortsatta hantering med konstruktion, tillverkning, installation och driftsättning. Händelsen i Forsmark 1 den 25 juli 2006 resulterade i en kompletterande kravbild. Dåvarande SKI uppmanade OKG i ett föreläggande (SKI 2006/779), att Göra en genomgång av gällande säkerhetsredovisning (SAR) för reaktorerna O1, O2 och O3 och värdera i vilken mån som SAR innehåller föreskrivna uppgifter om konstruktionskrav vad det gäller nätstörningar. OKG informerade under inspektionen att man gjort ett flertal analyser för de olika blocken och att tillkommande krav på elutrustning på grund av Forsmarkhändelsen successivt har arbetats in i kravbilden för Plex. Bedömning: Se avsnitt Tolkning och kravnedbrytning/områdesvisa stickprov/elsystem respektive avsnitt Granskning av kravtolkning.

7 Sida 7 (43) 7.2. Tolkning och kravnedbrytning Teknikstyrande beslut Observation: En betydande del av projektet PLEX avser modernisering utifrån SSMFS 2008:17 (SKIFS 2004:2). OKG har för dessa krav tagit fram ett så kallat teknikstyrande beslut [5] där OKG:s tolkning och tillämpning av föreskriften gjorts avseende vad som ska ligga till grund för de åtgärder som ska genomföras för att uppfylla kraven. Tidig anmälan inkom till dåvarande SKI den 19 juni 2007 [1] avseende Plex projektet. Den 28 juni 2007 [2] begär dåvarande SKI att PSG och FSG ska vara SKI tillhanda senast den 13 juli OKG svarar den 10 juli 2007 [3] att anmälan bl.a. ej utgör en anmälan om att göra ingrepp i anläggningen, ej utgör underlag för PSAR och är således inte på så sätt styrande. OKG hade således inte för avsikt att genomföra en fristående säkerhetsgranskning av den tidiga anmälan. Den 19 juli 2007 förelägger SKI [4] OKG att utföra fristående säkerhetsgranskning av Tidig anmälan senast den 15 september Den 13 september 2007 inkommer OKG med en fristående säkerhetsgranskning (FSG) av den Tidiga anmälan [6]. I gransknings-meddelandet anger OKG inget ställningstagande från FSG avseende referens 28 i den tidiga anmälan som avser Teknikstyrande beslut [5] avseende tolkning och tillämpning av SKIFS 2004:2 (SSMFS 2008:17). Den 19 november 2007 begär SKI handläggare in ett antal referenser och bl.a. referens 28 [5], OKG inkom den 1 november 2007 med begärd komplettering [7]. Den 23 februari 2010 avslutar SSM ärendet [8] avseende den tidiga anmälan [1] p.g.a. nedprioritering inom SSM till favör för O3 PULS projekt och att den tidiga anmälan redovisas på en alltför övergripande nivå så det var inte möjligt att bedöma uppfyllandet av SSMFS 2008:17 (SKIFS 2004:2). Den 24 maj 2010 inkommer OKG med en komplettering till den tidiga anmälan avseende förberedande åtgärder som inte har någon koppling till frågan om tolkning av SSMFS 2008:17. I den presentation inspektionen fått avseende det teknikstyrande beslutet är att det är kravmässigt på samma nivå som säkerhetsredovisningen (A1 kap 2). Befintlig SAR och det teknikstyrande beslutet [5] är båda underlag för PSAR. OKG anför att det teknikstyrande beslutet ingått som underlag till FSG av kapitel 2 i PULS-projektet och att det kommer att ingå som underlag till FSG av kapitel 2 för PLEX-projektet. Bedömning: Se avsnitt 7.3.

8 Sida 8 (43) Leverantörer Observation: Kontraktet för PLEX tillsammans med befintlig SAR Allmän del kap 2 och det teknikstyrande beslutet är underlag för leverantörers tolkning och kravnedbrytning. Denna information är sedan underlag till konstruktionsutvecklingsrapporterna/technical Reports (Safety Concept Design Conceptual Design Phase Basic Design Phase Detail Design Phase) som leverantörerna tillställer OKG för granskning. I dessa Technical Reports framgår leverantörens tolkning och kravnedbrytning till systemnivå och verifierbara krav beroende på fas i konstruktionsutvecklingen. I projektets projektledningsplan [14] anges att inom respektive ärende fastställs till vilken nivå respektive krav ska brytas ner och i vilken omfattning kraven ska verifieras och valideras. Denna nedbrytning genomförs av och framgår av leverantörers kravspecifikationer, konstruktionsdokument samt projektets projektrapporter. Se vidare i avsnitt 7.4 nedan. Bedömning: OKG bedöms ha tillräcklig kontroll på leverantörers tolkningar och kravnedbrytning i den granskning som sker löpande av projektet och linjeorganisationen Projekt PLEX Observation: Utifrån SAR, Teknikstyrande beslut, PSAR och leverantörens rapporter producerar projektet en projektrapport per ärende [41], även inkluderande en kravmatris. Projektrapporten inklusive kravmatrisen är en del av det underlag som senare används som underlag för framtagning av SAR Allmän del och Systembeskrivningar. Projektrapporter genomgår sakoch kvalitetsgranskning och därefter säkerhetsgranskning (PSG/FSG) i OKG linjeorganisation. Kravmatrisen är sen underlag för den V&V som projektet genomför, se vidare avsnitt 7.4 nedan. Bedömning: Projektets förfarande med framtagning av projektrapporter inklusive kravmatriser bedöms tillräcklig för att senare kunna producera säkerhetsredovisningen och dess underlag.

9 Sida 9 (43) Områdesvisa stickprov Som stickprov på hur tolkning och kravnedbrytning fungerar har tre olika system/funktioner studerats; resteffektkylkedja, elsystem och säkerhetsrelaterad I&C utrustning, funktion för larmhantering i CKR. Processystem (resteffektkylkedja) Här har främst kravhantering för diversifierad kylkedja för avställd reaktor och bränslebassänger (321/ ) [32, Status: Under arbete] och ombyggnad befintlig kylkedja ( ) [33, Status: Under granskning] och dess tillhörande kravmatriser studerats. Följande dokument har studerats med i första hand 10 SSMFS 2008:17 och kylkedjan som stickprov: SAR Allmän del A1 Oskarshamn 2 Säkerhetsrapport Kapitel 2 Avsnitt SSM-krav ( utg. 2.0) Observation: Föreskriften SSMFS 2008:17 finns omnämnd som gällande för anläggningen med en hänvisning till A4 SAR referensdel [9] för tolkning och tillämpning. Bedömning: Avsnittet fungerar som en introduktion till SSM:s föreskrifter. I referensen ges en OKG generell tolkning och tillämpning för föreskriftens paragrafer. Här finns ingen information om hur kravet faktiskt tillämpats på funktion- och systemnivå för respektive säkerhetsfunktion eller anläggning. Oskarshamn 2 Säkerhetsrapport Kapitel 5 Beskrivning av anläggningens säkerhetsfunktioner ( utg. 1.0) [43, Status: Under arbete] Observation: Säkerhetsfunktionen resteffektkylning beskrivs inklusive diversifierad funktion (värmeteknisk del). Tillämpliga funktionskrav från SSMFS, GDC och Reg. Guides anges med referens till var i kapitel 2 de redovisas. Referenser finns till andra relevanta avsnitt inom kap. 5 och till säkerhetsanalyserna i kap. 6. Avsnittet avslutas med Baserat på informationen enligt ovan konstateras kraven.. vara uppfyllda Bedömning: Avsnittet är relativt fylligt och detaljerat. En inledande, mer övergripande beskrivning, över säkerhetsfunktionen med ett schema vore önskvärt. Avsnittet är något ostrukturerat och kopplingen mellan krav och hur krav är uppfyllda är inte tillräckligt entydig och transparent för att uppfylla kravet på en spårbar kravredovisning. Redovisningen ska tillförsäkra en förståelse för vilka anläggningsdelar och förhållanden som gör att ett krav är uppfyllt, både för detta projekt och i fortvarighet. Kapitlet bör kompletteras med en referens till en tydligare redovisning på hur krav är uppfyllda, liknande bilaga 1 i projektrapporten [32, Status: Under arbete].

10 Sida 10 (43) Oskarshamn 2 Säkerhetsrapport Kapitel 6 Avsnitt 6.17 Analys av relevanta komplexa sekvenser ( utg. 1.0) [44, Status: På remiss] Observation: Avsnittet innehåller en identifiering av inledande händelser som ska redovisas och vilka system som utgör ordinarie resp. diversifierad del av säkerhetsfunktionerna. Beräkningarna som tas upp syftar till att verifiera kapaciteten på den diversifierade delen men innehåller inga systemtekniska CCF-analyser. Bedömning: Avsnittet saknar systemteknisk analys av CCF-händelser, d.v.s. en systematisk analys av samtliga säkerhetssystem på komponentnivå, inklusive elsystem, för att identifiera möjliga CCF-risker. Analysen behövs som underlag för att identifiera rimliga tekniska och administrativa åtgärder för att motverka fel med gemensam orsak vid konstruktion, tillverkning, installation, idrifttagning och underhåll (10 SSMFS 2008:17). I inspektionen har ingått att bedöma hur krav är redovisade men inte hur de är tillämpade eller om de är uppfyllda. Här kan likväl påpekas att flera förutsättningar som OKG valt för CCF-analyserna inte är i överensstämmelse med SSM: s tolkning av föreskrifterna. SAR Systemdel A2 Oskarshamn 2 System 321 Kylsystem för avställd reaktor ( utg. 1.0) [28, Status: Färdighanterat] Observation: Avsnittet redovisar systemets säkerhetsuppgifter men i övrigt inga säkerhetskrav annat än delvis referering till några GDCer och 10 SSMFS 2008:17 i avsnitt Funktionskrav avseende säkerhet. Bedömning: Avsnittet behöver kompletteras med fullständig redovisning av alla säkerhetskrav som riktar sig till och tillämpas på systemet, t.ex. så finns det krav på resteffektkylning även i SSMFS 2008:17 Vidare så behöver avsnittet kompletteras med de säkerhetskrav (ursprungskrav från t.ex. SSMFS, GDC, Reg. G, etc.) som följer av systemets uppgift som diversifiering till den ordinarie resteffektkylningen samt en beskrivning av vilka komponenter som är diversifierade i förhållande till den ordinarie resteffektkylningen. Länk/referens till G0.1 Konstruktionskrav för system 321 [45, Status: Projektgodkänd] saknas?

11 Sida 11 (43) SAR Referensdel A4 och teknisk dokumentation Oskarshamn 1, 2 och 3 Tolkning och tillämpning av SSMFS 2008:17 ( utg. 7.0) [9] Observation: Avsnittet innehåller en redovisning för varje paragraf hur den ska tolkas och tillämpas. Referens ges i texten till 10 till Westinghouse rapport NOG Säk & Miljö. Principer för CCF SEP , tekniskstyrande beslut. Bedömning: Avsnittet ger inte tillräckligt tydliga tillämpningar på anpassade analysförutsättningar och acceptanskriterier eller vad som är möjligt och rimligt. Det framgår inte heller vad som accepteras som grund för dessa anpassningar och vilka analyser som ska finnas för att göra den bedömningen. När dessa bedömningar är gjorda bör de skrivas in i detta dokument! Det bör observeras att ett allmänt råd generellt sätt inte förtydligar en hel paragraf utan, som i detta fall, delar av den. Det är därför inte tillräckligt att ta fram tillämpningsanvisningar som bara tar upp det allmänna rådet. (Dessutom kan noteras att flera av tillämpningarna inte ligger inom SSM:s tolkning). Oskarshamn 2 Spårbarhet av SSMFS-krav och övriga krav som styr den kärntekniska verksamheten ( utg. 1.0) [20, Status: Under arbete] Inkl. referensrapport: Oskarshamn 2 Projekt Plex Referensrapport till SAR Spårbarhetsrapport för uppfyllande av krav (SEI utg. 1.0, under granskning) [10, Status: Under granskning] Observation: Avsnittet innehåller bl.a. en redovisning för varje paragraf i SSMFS 2008:17 dess tillämpning och verifiering. Referens ges i texten till bl.a. GDC (som behandlas i samma dokument), till tolknings och tillämpningsdokumentet [9] och till säkerhetsanalyserna i kap. 6. Texten under varje paragraf är anpassad beroende på i vilken utsträckning det är tillräckligt att hänvisa till referenserna. För varje paragraf avslutas texten med Med stöd av ovanstående uppfylls kraven X eller med angivande av brist. Bedömning: Att ta fram ett dokument som kopplar SSM:s krav till GDC m.fl. som till stora delar har utgjort grundkonstruktionens krav är bra. För 10 räknas ett antal tillämpningar upp som svarar mot administrativa åtgärder. Referens saknas till en mer komplett analys av lämpliga administrativa åtgärder och beskrivning var/hur dessa finns dokumenterade och implementerade i ledningssystem, instruktioner etc. På samma sätt som för kap. 5 i Allmän del så saknas redovisning som är tillräckligt entydig och transparent för att uppfylla kravet på en spårbar kravredovisning. Tolknings och till-

12 Sida 12 (43) lämpningsdokumentet [9] har ingen hänvisning till verifieringen. Detta spårbarhetsdokument bör även kompletteras med en tydligare redovisning på hur krav är uppfyllda. Teknikstyrande beslut Oskarshamn 1 och 2 Teknikstyrande beslut angående tolkning och tilllämpning av SSMFS 2008:17 ( utg. 7.0) [5] Observation: Se avsnitt respektive 7.3 Bedömning: Se avsnitt respektive 7.3 Projekt dokument Oskarshamn 2 Projekt Plex Delprojekt Process projektrapport ärende Diversifierad kylkedja för avställd reaktor och bränslebassänger, sub C och D System 321/ ( utg. 1.0) [32, Status: Under arbete] Observation: Dokumentet har ett avsnitt om förutsättningar och krav där avsnitt 5.2 Säkerhetskrav och funktionskrav på anläggningsnivå redovisas. SSM:s krav finns redovisat nedbrutna och redovisade i en matris (bilaga 1 i dokumentet) dock är redovisningen i dokumentet på samma nivå som SAR systemdel A2 detta gäller även avsnittet 5.3 Konstruktionsstyrande funktionskrav på systemnivå. Bedömning: Dokumentet har förutsättningar att utgöra ett underlag för uppdatering av systembeskrivningen. Kravmatrisen i bilaga 1 ses dock inte nu som heltäckande för att visa att föreskrifternas alla krav blir uppfyllda men kan ingå som en referens till systembeskrivningen i den slutliga SARdokumentationen och hållas aktuell. Kravmatriser till projektrapporter Projektrapporterna i sig innehåller inga av SSM:s säkerhetskrav på systemnivå vilket däremot de bilagda kravmatriserna gör. Enligt uppgift i intervjuer framkom att det inte är avsikten att kravmatrisen ska vara en del av systembeskrivningen. Observation: Kravmatriser till t.ex. referens [32, Status: Under arbete] saknar vissa som t.ex. 4 kap 5 SSMFS 2008:13 och ger därmed ingen komplett kravbild. OKG har vid faktagranskning framfört att kravmatrisen är ett sätt för projektet att tydliggöra uppfyllandet av SSMFS 2008:17. Då uppfyllandet av SSMFS 2008:17 är ett av projektmålen använder projektet kravmatriserna för att hålla extra fokus på SSMFS 2008:17. Redovisningen av säkerhetskra-

13 Sida 13 (43) ven på systemnivå följer slutligen strukturen för OKG:s tekniska dokumentation. Projektrapporten med dess kravmatris är inte en del av OKG:s tekniska dokumentation. Den tekniska dokumentationen beskriver den tekniska utrustningen (byggnader, system, objekt, delobjekt och artiklar) i anläggningen, handhavande som direkt påverkar tekniken samt de tekniska förutsättningar som ligger till grund för anläggningskonstruktion samt verifiering av dessa. Systembeskrivningen och konstruktionskrav (G0.1) är en del av anläggningens tekniska dokumentation och information som skall ingå i dessa två dokument tas bl.a. från projektrapporten med tillhörande kravmatris. Bedömning: Kravmatrisen bedöms inte vara tillräcklig avseende redovisning av hur kraven tagits om hand/uppfyllts då den hänvisar till rapporter som inte blir en del av SAR. Vidare är det oklart om kravuppfyllnad kommer att framgå. Beaktat OKG:s förtydligande av projektrapporten med kravmatrisen så kan inte dessa vara underlag för SSM:s slutliga bedömning av kravuppfyllnad avseende struktur/innehåll i SAR eller uppfyllande av andra SSMFS föreskriftskrav då de ej utgör del av säkerhetsredovisningen. Elsystem Observation: Under inspektionen redovisades på förfrågan, att tillkomna krav på grund av Forsmark 1 händelsen 2006, har inarbetats i ett senare skede än den ursprungliga kravtolkningen och kravnedbrytningen som startade (se avsnitt 7.1). Analyserna har tagit en hel del tid, varför ny analyserade kravbilder har kommit in i projektet successivt i ett senare skede. Bedömning: SSM har inte funnit något att anmärka på, avseende den allmänna kravhanteringen för elutrustning. När det gäller, eventuellt nya krav, föranledda av Forsmarkhändelsen 2006 har det med utgångspunkt från det begränsade material som studerats, inte fullt ut gått att följa hur nya krav successivt arbetats in enligt OKG information vid inspektionen. Då SSM gör en allmän uppföljning av de förelägganden som gjordes till de tre tillståndshavarna efter Forsmarkhändelsen, kommer kravhantering av eventuellt nya SAR-krav för skydd mot nätstörningar att behandlas senare i en separat granskning.

14 Sida 14 (43) Kontrollsystem (I&C) Observation: Inom detta systemområde har främst två områden varit föremål för inspektionen, dels kraven på det nya kontrollsystemet med dess nya plattform och processkraven i sig, dels kraven på skydd mot obehörig åtkomst och dataintrång för system med betydelse för anläggningens säkerhet enligt 11 SSMFS 2008:12. Systemet består av ett reaktorskyddssystem (RPS/DPS), ett driftsystem och ett kontrollrumsystem. Den slutliga kravbilden återfinns i tre olika projektrapporter i ärende , uppdelat på plattform, process samt kontrollrum. Inspektionen berörde ej explicit kravhantering avseende kvalificeringen av reaktorskyddssystemet (RPS/DPS) då SSM bedriver en särskild granskningsaktivitet i detta ärende. När det gäller kontroll av kravet 11 SSMFS 2008:12 rörande skydd mot obehörig åtkomst och dataintrång har samverkan skett med SSM:s avdelning för radioaktiva ämnen, enheten för kontroll och skydd. Enheten var medverkande vid en särskild inspektion avseende IT-säkerhet hos OKG hösten 2009 (även SvK och SÄPO). I&C plattforms- och processkrav: OKG gjorde en bra genomgång av sin kravhantering inom området som bygger på de erfarenheter man vunnit via det tidigare anskaffade kontrollsystemet för O1 (projekt MOD). Särskilt hantering och kontroll av leverantörsfrågor har varit lärorika. Kravhantering har kunnat starta tidigt och sträcker sig för närvarande till och med V&V planer hos leverantören för I&C systemets säkerhetsrelaterade delar. Ärende är ett av de mer komplexa ärendena och detta har medfört att projektet delat upp projektrapporten i tre delar, se ovan. Projektrapporterna plattform (system 506) och process system (516) är i dagsläget ej färdiga. De preliminära utgåvorna som SSM tagit del av ger tillsammans med kravmatriserna en god överblick av SSMSF 2008:17 krav. I&C kraven på skydd mot obehörig åtkomst och dataintrång för system med betydelse för anläggningens säkerhet (11 SSMFS 2008:12): Inom detta kravområde (11 SSMSF 2008:12) hade OKG under inspektionen svårt att visa hur projekt Plex har tolkat kravet och hur detta för övrigt omhändertagits för I&C systemet. Plex använder den tolkning som finns i referens [27]. Krav finns med i leverantörsavtalet men det var oklart vilka kraven var då inte tillfälle gavs att ta del av avtalet. I projektledningsplanen [14] nämns dock under avsnitt 3.2.1, lagar förordningar, föreskrifter normer och standards, att nya föreskrifter i SSMSF 2008:12 skall uppfyllas. I det ej färdiga dokumentet Spårbarhet av SSMFS - krav och övriga krav som styr den kärntekniska verksamheten [20, Status: Under arbete] finns en anmärkning om att det pågår ett arbete med att implementera SSMFS

15 Sida 15 (43) 2008:12 och därmed är kraven ännu inte uppfyllda. Kravuppfyllandet skall redovisas i SAR allmän del i avsnitt 4.22 samt i avsnitt SSM anser att betydelsen av IT-och informationssäkerhet har ökat och aktualiserats i ljuset av införande av digitala programvarubaserade I&Csystem. SSM har pga. av detta i samband med inspektionen och även efteråt som komplettering, tagit del av flertalet dokument för att få en uppfattning hur dataintrångskraven säkerställts. Under inspektionen och i samband med läsning av efterföljande dokument har även kompetensnivån avseende IT-säkerhets inom Plex och stödenheter varit föremål för uppmärksamhet. Följande dokument har studerats avseende detta krav, projektrapport plattform för nätverksbaserad kontrollutrustning [21, Status: Under arbete], OKG regler för IT-kommunikation enligt zon-modellen [23], Regler för IT-säkerhet [24], OKG Projekt ISAK [25] och OKG Användarföreskrift Informationssäkerhet Personal [26]. Bedömning: I&C plattforms- och processkrav: När det gäller kravhantering av plattformen och processkontroll (system 506 och 516) kan OKG visa upp en konsistent och följdriktig kravhantering. Redovisningen under inspektionen har varit bra och det framgår tydligt att hantering av leverantören är rigorös avseende granskningsprocessen av leverantörens olika leveranser inklusive dokument. Erfarenheterna från O1 MOD projekt har medverkat till detta. När det gäller leverantörens V&V plan [19, Status: Projektgodkänt] så har SSM en synpunkt avseende avgränsningen till att enbart omfatta säkerhetsrelaterade delar (safety), se vidare under verifiering och validering. Som tidigare nämnts ingår inte kvalificeringsdelen av RPS/DPS i denna inspektion. I&C kraven på skydd mot obehörig åtkomst och dataintrång för system med betydelse för anläggningens säkerhet (11 SSMFS 2008:12): Under inspektionen och genom de där erhållna dokumenten samt genom de dokument som hade lästs på innan inspektionen, kunde inte någon del av kravhanteringskedjan (kravtolkning, kravnedbrytning, kravöverföring till leverantör samt V&V) presenteras på ett tydligt sätt. I den projektrapport som behandlar I&C plattformen (506 systemet) [21, Status: Under arbete] som erhölls efter inspektionen har det tillkommit en rad i bilagan kravmatris som behandlar dataintrångskravet inklusive en not som hänvisar till kravtolkningsdokument [27]. I kravtolkningsdokumentet [27] görs ingen egen kravtolkning eller kravnedbrytning av 11, SSMFS 2008:12, trots att i denna ges flera exempel på skydd mot dataintrång. Dokumentet regler för datakommunikation enligt zonmodellen *23], som för övrigt får anses som ett viktigt och välgenomtänkt dokument, omfattar alla verksamheter där IT används för att hantera information. Zon 1 och zon

16 Sida 16 (43) 2 är direkt aktuella för I&C systemet. Tyvärr har SSM inte funnit någon koppling i något Plex dokument till detta kravdokument. Vi har inte heller funnit någon koppling i något Plexdokument till Regler för IT-säkerhet [24], vilken omfattar även processnära system. I projektbeskrivningen av projekt ISAK [25] som är ett särskilt IT-säkerhetsprojekt inom OKG vilket är utbrutet ur projektet NYANS avseende fysiskt skydd kan inte heller spårbarhet till projekt Plex hittas. SSM anser att OKG i projekt Plex och framöver bör säkerställa att den del av företaget som hanterar och har kunskapen i IT-säkerhetsfrågor och de rutiner och regler som finns, måste få påverkan i kravhantering då datoriserade processystem införs eller ändras hos OKG. SSM anade under inspektionen att det kunde vara eftersatt utbildning inom IT-säkerhetsområdet för projektmedlemmar eller dess stödpersonal inom linjen. Efter inspektionen har OKG kursplaner inklusive målgrupper erhållits samt vilka kurser som hållits de senaste åren. Ett flertal personer från enhet TE och ett par från TP har genomgått kurser inom hot och risker inom processnära system samt information om informations- och IT-säkerhetsarbete på OKG samt information om projekt ISAK. Senast en kurs hålls var Det har inte gått att få en uppfattning av hur många i projekt Plex eller linjeorganisationens stödpersoner i projektet, som har genomgått utbildning i IT-säkerhetsfrågor för processnära system. SSM anser att för att uppfylla 2 kap 7-9 SSMFS 2008:1 bör OKG stärka styrningen av hantering av IT-säkerhetsfrågor så att de i linje och i projekten får en enhetlig och tydligare styrning. Larmhantering Observation: SSM har i genom tidigare tillsynsinsatser (SKI 2005/1440) följt projekt PLEX/TURBIC och i samband med detta ärende identifierat förbättringsbehov bl.a. kring gränssnittet för larm och larmhantering på turbinsidan. Mot denna bakgrund följdes frågorna kring kravhantering avseende gränssnittet upp i inspektionen. Under inspektionen intervjuades delprojektledaren samt HFE (Human Factors Engineering) specialisterna i PLEX projektet. Av intervjuerna framkom att HFE-frågorna identifierades tidigt i projektet men man insåg inte den verkliga resursåtgång som senare visade sig behövas för att anpassa det bildskärmsbaserade gränssnittet i PLEX/TURBIC. I intervjun refererades det till att det finns en strategi framtagen för det centrala kontrollrummet (CKR) som alla ändringar ska överensstämma med. Vidare beskrevs beslutsgången med referenser till den dokumentation som fungerat som krav under projektets gång. Överst i dokumentationsstrukturen ligger dokumentet Teknikstyrande beslut *34] där det refereras vidare till dokumentet

17 Sida 17 (43) Övergripande principer för kontrollrumsfunktionen och krav på kontrollrum *35]. I detta dokument finns den övergripande kravbilden för PLEX beskriven avseende kontrollrummets utformning. SSM efterfrågade om det teknikstyrande beslutet hade genomgått någon fristående säkerhetsgranskning och om detta fanns dokumenterat. Det framkom att OKG inte kunde visa upp att det teknikstyrande beslutet hade genomgått någon fristående säkerhetsgranskning (Refererat till krav enligt 3 kap 3 SKIFS 2004: SKIFS 2004:2 2 ). OKG har senare framfört att det teknikstyrande beslutet ingick som underlag vid fristående säkerhetsgranskning av projekt Turbic, se granskningsmeddelande [47]. I intervjuerna framkom vidare att leverantören har krav på sig att följa OKG:s process i PLEX projektet. Det finns en särskild style guide som är projektspecifik, vilket har kommunicerats till leverantören med budskapet att det ska vara en enhetlig konstruktion som ska gälla för hela CKR. Leverantören har krav på sig att ta fram och arbeta efter en HFE plan i enlighet med NUREG OKG ska sakgranska och utvärdera leverantörens konstruktionslösningar. Sakgranskning görs även av samtliga designdokument mot uppställd kravbild. OKG:s personal deltar också med sin kompetens i leverantörens utvecklingsarbete, s.k. Source of Knowledge, av det nya kontrollrummet. Leverantören använder sig även av externa HFE-specialister. Vid intervjuerna framkom att larmhanteringen var en del av ärende , där man har delat upp olika system i tre projektrapporter. På plats fick SSM ta del av projektrapporten som hanterade larm [46, Status: Under arbete] där det bl.a. saknades referens till 3 kap 3 SSMFS 2008:1 som ett styrande krav. SSM har tagit del av ett antal dokument som är relaterade till HSI och utformning av larm. I det följande redogörs i korthet för relevanta delar av innehållet. I dokumentet [35] OKG-rapport, Oskarshamn 1, 2 och 3 Övergripande principer för kontrollrumsfunktionen och krav på kontrollrum beskrivs både övergripande och nedbrutna krav där flera av kraven har sin utgångspunkt i dåvarande myndighetsföreskrifterna SKIFS 2004:1 och 2004:2 med bland annat krav på utformning av moderniserat kontrollrum samt med övriga referenser till standarder och guider etc. I dokumentet [36+ Strategisk plan för utveckling av kontrollrumsfunktionen CKR O2 beskrivs den plan som ska följas vid anpassning av kontrollrumsfunktionen. Det överordnade syftet är att kontrollrumsfunktionen ska utvecklas mot en samlad målbild med enhetliga verktyg och arbetsmetoder. Dessutom ska planen användas både vägledande och kravställande vid ut- 1 Motsvarar nuvarande SSMFS 2008:1 2 Motsvarar nuvarande SSMFS 2008:17

18 Sida 18 (43) veckling samt fungera som underlag för granskning av framtagna lösningar tillsammans med överordnade krav. Målsättningen är att kontrollrummet ska utvecklas mot ett likformigt operatörsgränssnitt. Det ska också finnas effektiva verktyg för larmreduktion. Strategins mål är att de ändringar som genomförs är utvärderad mot fastställda MTO-krav och förutsättningar som är accepterade av såväl OKG som myndighet. I dokumentet [37+ Målbild för moderniserat kontrollrum CKR O2 beskrivs syftet med detta dokument vara att: realisera OKG:s överordnade kravbild vara vägledande och kravställande fungera som underlag för granskning av framtagna lösningar I dokumentet redogörs i övrigt för den målbild som ska gälla för det moderniserade larmsystemet och vilka principer som det ska uppfylla bl.a. driftkrav och detaljkrav etc. I övrigt har SSM vid inspektionen fått ta del av följande dokumentation som relaterar till kravhantering avseende MTO/HFE. Dokumentet [38+ Övergripande MTO plan beskriver hur ledning, styrning och organisation av MTO-arbetet ska bedrivas för att omhänderta dessa aspekter i alla anläggningsändringar som görs inom ramen för Plexprojektet. Det utgör tillsammans med dokumentet [39+ MTO vid anläggningsändringar inom projekt Plex även tolkning av gällande krav, föreskrifter och guider för hur MTO/HFE arbetet ska bedrivas. Vägledande för arbetet är 3 kap 3 SKIFS 2004:1 (SSMFS 2008:1 och 18 SSMFS 2008:17 samt NUREG 0711). Vidare framkommer i dokumentet att man har en tvärorganisatorisk MTO-grupp som består av olika MTO-relaterade kompetenser från olika delar av projektet. Bland annat finns specialistkompetens inom MTO tillgänglig. Den övergripande MTO planen tillsammans med anvisningen för MTO ska stödja ett strukturerat och styrt arbetssätt för att hantera MTO-aspekterna i anläggningsändringarna. Vägledande för innehållet i MTO-anvisningen och MTO planen beskrivs vara krav i 3kap 3 SKIFS 2004:1, 18 SKIFS 2004:2, NUREG 0711 samt OKG:s egen projektmodell. Dokumentet [39+ MTO vid anläggningsändringar är mer detaljerad än MTO-planen och har till syfte att fungera som ett strukturerat stöd och styrt arbetssätt för att beakta och omhänderta MTO-aspekter vid alla anläggningsförändringar som inryms inom uppdraget för projekt Plex. Syftet är också att integrera MTO-arbetet med OKG:s kvalitetssystem för anläggningsändringar samt för att uppfylla kraven i SKIFS 2004:1 och 2004:2 (Nuvarande SSMFS 2008:1 samt 2008:17). Vägledande för arbetet anges vara NUREG 0711 samt gällande myndighetskrav kring kontrollrum. Enligt dokumentet [39] anges som övergripande krav för kontrollrummets utformning rapporten [35+ Övergripande principer för kontrollrumsfunktionen och krav på kontrollrum. En realisering av denna kravbild för O2 finns ut-

19 Sida 19 (43) vecklad i dokumentet [37+ Målbild för moderniserat kontrollrum. Detta ska fungera som OKG:s tolkning av olika internationella standarder som exempelvis NUREG I anvisningen och av intervjuerna framkom att man här skiljer på två nivåer av anläggningsändringar, där nivå 1 avser: Anläggningsändringar som inte har någon påverkan på utformningen av kontrollrum och nivå 2 säger att: Anläggningsändringar som har påverkan på utformningen av kontrollrum. SSM frågade om de intervjuade ansåg att det kunde vara svårt att välja denna nivå baserat på aktuell sakfråga. OKG svarade att det ansågs vara ganska tydligt och förtydligade att t ex lokala ändringar normalt inte påverkar utformningen av kontrollrummet. Bedömning: SSM anser att det samlade underlag som myndigheten tagit del av i inspektionen beträffande HFE, larm och larmhantering, visar att OKG har, avseende MTO/HSI aspekterna i projektet, möjlighet att i säkerhetsredovisningen redovisa kraven och kravuppfyllnad på ett acceptabelt sätt. Det kan kommenteras att det i den aktuella versionen av projektrapporten [46, Status: Under arbete] inte fanns spårbarhet avseende myndighetskraven. Kraven återfinns förvisso i den övriga underliggande projektdokumenten men SSM anser att projektrapporten därmed inte ger en komplett kravbild. Vad gäller OKG:s information om att det teknikstyrande beslutet [34] ingått som underlag i säkerhetsgranskningen så visar granskningsmeddelandet [47] att beslutet inte har säkerhetsgranskats och FSG har i granskningen tolkat dokumentet som den kravbild som den granskade projektrapporten ska uppfylla. Det finns ej heller något ställningstagande från FSG avseende det teknikstyrande beslutet [34]. SSM anser att OKG inte har säkerhetsgranskat det teknikstyrande beslutet och därmed har FSG-funktionen inte tagit ställning till om 4 kap 3 SSMFS 2008:1 har uppfyllts avseende tolkning av 3 kap 3 SKIFS 2004:1 3 och 18 SKIFS 2004: Motsvarar nuvarande SSMFS 2008:1 4 Motsvarar nuvarande SSMFS 2008:17

20 Sida 20 (43) 7.3. Granskning av kravtolkning Observation: Granskningen av konstruktionsutvecklingsrapporterna/technical Reports som leverantörerna levererar utförs huvudsakligen av OKG linjeorganisation, enhet TX beroende på sakinnehåll [13]. Konstruktionsarbetet genomförs i tre faser - Conceptual Design Phase Basic Design Phase Detail Design Phase, där det inledningsvis inom arbetet för Conceptual Design-fasen togs fram en Safety Concept Report. Dessa konstruktionsutvecklingsrapporterna/technical Reports har innan de tillställts OKG granskats i leverantörens eget kvalitetssystem. Projektrapporterna granskas av respektive linjeenhet vilket säkerställer omhändertagandet av krav inom linjeenhetens verksamhetsområde. Kontinuerligt granskas också konstruktionsutvecklingsrapporterna på samma sätt. Framtagning och granskning av projektrapporter beskrivs i referens [41] avsnitt Avseende granskning av det teknikstyrande beslutet [5] med tillkommande ny krav från SSMFS 2008:17 se även diskussion ovan under Tolkning och kravnedbrytning, avsnitt Under inspektionen har intervjuade bl.a. framfört att FSG (avd. S) inte kan ha synpunkter på eller har någon roll i att granska kravtolkningen i det teknikstyrande beslutet. Avdelning S gav vid intervjun exempel där kravtolkning i form av teknikstyrande beslut ingått som underlag vid FSG av SAR avsnitt 2.15 och där resultatet föranlett förändringar i kravtolkningen (tolkning av SSMFS 2008:12). PSG och FSG sker normalt inför beslut om genomförande (BGF). För Plex sker PSG och FSG i samband med ansökan om godkännande av PSAR med tillhörande projektrapporter. Bedömning: Granskningen av konstruktionsutvecklingsrapporterna och projektrapporter bedömer SSM vara av tillräcklig omfattning för att bedöma säkerhetsfrågorna och tillräckligheten av information för säkerhetsredovisningen och anläggningens drift. Det teknikstyrande beslutet som anger grundläggande förutsättningar för en så stor anläggningsändring har ej säkerhetsgranskat så som 4 kap 5 SSMFS 2008:1 och dess Allmänna råd anger. Föreskriften anger Tekniska och organisatoriska ändringar i en anläggning, vilka kan påverka de förhållanden som har angivits i säkerhetsredovisningen, samt principiella ändringar i säkerhetsredovisningen ska vara säkerhetsgranskade enligt 3, vidare i allmänna råd anges Ändringar bör anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten i så god tid som, med hänsyn till ärendets art, är möjligt och rimligt. En ändringsanmälan bör innehålla en tydlig beskrivning av vad som har

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar Sida: 1/26 INSPEKTIONSRAPPORT Datum: 2011-07-12 Vår referens: SSM 2011-228 Objekt: OKG Inspektionsdatum: 2011-02-28--2011-03-04 Dokumentnummer: 8 Deltagare: Yvonne Johansson, KM., Stefan Sördal, KD., Josephine

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-23 Vår referens: SSM 2010-4615 Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och levererar ingenjörstjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Vi arbetar främst inom affärsområdena

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2014-01-03 Er referens: 2013-08295 Diarienr: SSM2013-2363 Handläggare: Björn Gustafsson Telefon: +46 8 799 4026 Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning

Läs mer

Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift

Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-21 Er referens: 2012-30287 Diarienr: SSM2012-5663 Handläggare: Tage Eriksson Telefon: +46 8 799 4322 Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Inspektionsrapport - Ringhals AB:s arbete med uppföljning av implementerade anläggningsändringar ur ett MTO-perspektiv

Inspektionsrapport - Ringhals AB:s arbete med uppföljning av implementerade anläggningsändringar ur ett MTO-perspektiv Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2014-04-23 Er referens: Tomas Eriksson, crtia Diarienr: SSM2014-308 Förrättningsdatum: 2014-03-11 13 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Aino

Läs mer

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger,

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Underhållskrav vid upphandling av ny utrustning i Forsmark Ett praktikfall Christer Olsson Senior Consultant, Maintenance and Project Management MIDROC ENGINEERING AB 1

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Principer för informations- och IT-säkerhet för inkapslingsanläggningen och slutförvaret för använt kärnbränsle och kärnavfall

Principer för informations- och IT-säkerhet för inkapslingsanläggningen och slutförvaret för använt kärnbränsle och kärnavfall Öppen Rapport DokumentID Version 1.0 1390012 Författare Mikael Andersson Erik Bernsland Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Tomas Rosengren Godkänd av Anders Ström Status Godkänt Reg nr Datum

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

MERITFÖRTECKNING (anno maj 2009)

MERITFÖRTECKNING (anno maj 2009) Torsten Dilot Född 1962 Civilstånd Bostadsort Gift MERITFÖRTECKNING (anno maj 2009) Västerås Sammanfattning Har erfarenhet från främst kärnkraftsbranschen men även från den medicintekniska branschen under

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

16 Granskning genom automatiserad behandling

16 Granskning genom automatiserad behandling 229 16 Granskning genom automatiserad behandling 16.1 Allmänt Förutom de regler som finns i taxeringslagen m.fl. lagar har revisorn att iaktta särskilda regler i personuppgiftslagen och skattedatabaslagen

Läs mer

harmaceutical Automation

harmaceutical Automation Presentation Ingvar Hedberg FPA Konsult AB - Food and Pharmaceutical harmaceutical Automation Mer än 30 års erfarenhet som konsult inom industriell El- och Automation samt Prod IT Sedan15 år egen konsulterande

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument

Avropsförfrågan från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Administrativa avdelningen Eva Emfel 1 (7) från ramavtalsområde it-tjänster, e-förvaltningsstödjande tjänster 2010 med specifik avgränsning till framtagande av strategidokument Uppdraget i korthet Delta

Läs mer

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-10-09 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-05-19 Er referens: Diarienr: SSM2015-539 Förrättningsdatum: 2015-03-19 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Marcus Gustavsson Arbetsgrupp:

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven?

men borde vi inte också testa kraven? men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST, 24 februari 2011 SQS Software Quality Systems Sweden AB Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning av

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Informationssäkerhet SLL IT Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Ankom Stockholms läns landsting 2015-08-

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om it-system, informationssäkerhet och insättningssystem;

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2006-12-12 1896-2005 Landstingsstyrelsen Landstinget i Värmland 651 82 Karlstad (er beteckning LK/052693) Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-02-23 1333-2009 City Dental i Stockholm AB Box 16156 111 51 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind

men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind men borde vi inte också testa kraven? Robert Bornelind Presentation på SAST 15 års jubileum 14 oktober 2010 SQS Software Quality Systems Nordic Innehåll Introduktion Kvalitet, tid och kostnad Process Testning

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Systemsäkerhetsverksamhet

Systemsäkerhetsverksamhet 1 Systemsäkerhetsverksamhet Systemsäkerhet definieras som Egenskapen hos ett system att inte orsaka person-, egendoms-, eller miljöskada. Här ställs krav på den systemsäkerhetsverksamhet som leverantören

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok Informationsklassificering

Handbok Informationsklassificering Stockholms stad Handbok Informationsklassificering Stockholm 2008-03-18 1. Informationssäkerhet Kraven på säkerhet i en organisation med IT-stöd skall ställas i relation till de krav som ställs på organisationens

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning

MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning MMI-Design av systemlösningar i kontrollrum Arbetsprocess för utformning L-O. Bligård, J. Andersson, A. Thunberg, A-L. Osvalder Docent Anna-Lisa Osvalder & doktorand Lars-Ola Bligård Avd. Design/Inst.

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar

Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Att fatta rätt beslut vid komplexa tekniska upphandlingar Upphandlingsdagarna 2015 Stockholm 29 januari 2015 1 Inledning Den här presentation kommer att undersöka de vanligaste fallgroparna vid komplex

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer