0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03"

Transkript

1 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT OMFATTNING, INNEHÅLL SYFTE TILLÄMPNING, GILTIGHET REFERENSER, STANDARDER DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i

2 FLYG 075/96 Sida 2 0. ALLMÄNT Denna del i Handbok KRAVDOK anger struktur (rubrikmall) med kravpunkter samt vägledande text för upprättande av ett mellan FMV och vald leverantör vid anskaffning och framtagning av materiel/förnödenheter (upphandlingsobjekt) till försvaret med produktkrav enligt en Teknisk Specifikation i Handbok KRAVDOK. avser härvid krav på verksamheter/aktiviteter hos leverantören under tiden från avtal till och med slutleverans av upphandlingsobjekt och eventuellt avtalad garantitid därefter. I dokumentet anges främst krav på vilka olika typer av verksamheter/ aktiviteter som FMV bedömer att vald leverantör måste utföra, ibland med viss medverkan av FMV representanter, för utveckling och framtagning/leverans av beställt upphandlingsobjekt. Krav på hur olika erforderliga verksamheter/aktiviteter skall utföras överlåts normalt till leverantören att föreslå FMV för acceptans och specificeras av FMV endast om gällande lagar och förordningar eller överordnade myndighetsföreskrifter och anvisningar (främst inom FM/FMV) så kräver. I anges också, när så bedöms erforderligt, tekniska krav på sådana materiella resurser i form av utrustningar, hjälpmedel, etc som krävs och är en förutsättning för att kunna utföra en viss specificerad verksamhet/aktivitet hos vald leverantör. Här avses t ex krav på viss utvecklingsmiljö/-materiel för programvaruutveckling, simulatorer och viss provnings-/verifieringsmateriel för verifiering av utvecklade och tillverkade upphandlingsobjekt hos leverantören, etc.

3 FLYG 075/96 Sida 3 Sådana krav anges i aktuella fall i anslutning till den verksamhet/aktivitet som specificeras och kräver dessa resurser. Om vissa av dessa utrustningar/hjälpmedel är aktuella att anskaffa av FMV för användning inom försvaret, i anslutning till anskaffning av upphandlingsobjektet eller senare som en resurs under vidmakthållandefasen, kravspecificeras de i Teknisk Specifikation (TS) respektive i Vidmakthållandestöd (VS). Se även Allmän del i KRAVDOK. -dokumentet skall omfatta krav på erforderliga verksamheter för alla de upphandlingsobjekt och stödresurser som ingår i tecknat avtal/lagd beställning från FMV till vald leverantör d v s såväl för det primära upphandlingsobjektet som för eventuella olika stödobjekt och resurser till detta som specificeras samtidigt i en Teknisk Specifikation och upp-handlas gemensamt. Se dokument Teknisk Specifikation i KRAVDOK. Vid eventuell senare anskaffning av stödresurser under vidmakthållandefasen för ett upphandlingsobjekt enligt dokumentmall Vidmakthållandestöd (VS) i KRAVDOK kan i vissa fall även ett -dokument behöva upprättas. Vidmakthållandestöd innefattar normalt olika typer av arbetsuppgifter/ aktiviteter samt ibland vissa materiella resurser för att utföra dessa uppgifter. Krav på sådana uppgifter/aktiviteter och resurser specificeras i tillämplig omfattning enligt rubrikmallen för dokument Vidmakthållandestöd (VS) i KRAVDOK. Om vissa erforderliga materielresurser därvid är av stor omfattning och komplexitet t ex omfattande underhållsutrustningar, provningsutrustningar, referenssystem, simulatorer/riggar för systemstöd, etc, kan såväl separat Teknisk Specifikation som ett separat -dokument enligt föreliggande mall behöva upprättas för anskaffning av dessa resurser hos vald leverantör. I övrigt hänvisas till Allmän del i Handbok KRAVDOK vad gäller generell anpassning av för olika typer av anskaffningsfall och upphandlingsobjekt. 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL har indelats i 13 olika kapitel (Kap 0-12). Kapitel 0. ALLMÄNT (detta kapitel) utgör inledning med angivande av omfattning, syfte, tillämpning, använda ord, uttryck och förkortningar, etc och avser huvudsakligen textanvisningsdelen i dokumentet gentemot dokumentförfattaren.

4 FLYG 075/96 Sida 4 I allmänhet förordas dock att även i ett upprättat gentemot en anbudsgivare (vald leverantör) ta med ett inledande kapitel 0. ALLMÄNT med motsvarande avsnitt som kortfattat anger omfattning, syfte, giltighet, referenser, använda ord/begrepp och förkortningar i dokumentet. Under detta avsnitt 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL anges då t ex sammanfattningsvis vilka olika verksamhetsområden (kravkapitel 1-12 enligt rubrikmall), som t omfattar för aktuellt upphandlingsobjekt och dess eventuella stödobjekt. Kapitel 1-3 upptar verksamhetskrav av mera allmän övergripande art främst avseende ledning, styrning och övervakning av olika aktiviteter vid utveckling och framtagning/tillverkning av aktuellt upphandlingsobjekt. I kapitel 4-8 ställs mera konkreta krav på olika erforderliga aktiviteter inom några skilda verksamhetsområden hos vald leverantör vid nyutveckling av upphandlingsobjekt och tillhörande aktuella materiella stödresurser. Kapitlen 9-10 behandlar krav på aktiviteter i anslutning till framtagning av stödresurser till upphandlingsobjektet i form av dokumentation och utbildning. I kapitel ställs krav på olika verksamheter hos vald leverantör när serietillverkning och/eller installation och driftsättning av upphandlingsobjektet är aktuell att anskaffa från leverantören. Som regel anger specifikationsstrukturen kravrubriker med anvisningar ner till tre rubriknivåer (kravkapitel, -avsnitt, -punkter). Under denna nivå anges ibland exempel på ytterligare nedbrutna verksamhetskrav som kan vara aktuella att specificera. Dokumentförfattaren förutsätts bryta ned aktuella verksamhetskrav till erforderlig kravställandenivå med hjälp av i anvisningstexten angivna exempel eller andra relevanta verksamhetskrav som de angivna exemplen kan ge associationer till. I anvisningstexten till olika kravpunkter anges ibland referens till olika föreskrifter och normer/standarder som bör åberopas och hänvisas till vid kravställandet. Se närmare avsnitt 0.4 REFERENSER, STANDARDER nedan.

5 FLYG 075/96 Sida SYFTE Dokumentet avser ge stöd och anvisning för innehållet i ett fullständigt verksamhetsåtagande gentemot en leverantör oberoende av upphandlingsobjektets tekniska art, omfattning och komplexitet. Urvalet av de kravrubriker/-punkter som är lämpliga i det specifika upphandlingsfallet skall göras av dokumentförfattaren. Huvudsyftet med föreliggande mall för (VÅ) är att åstadkomma en heltäckande och logisk kravstruktur samt tillräckligt vägledande anvisningar så att dokumentförfattaren kan ställa lämpliga krav på leverantörens olika verksamheter och aktiviteter vid utveckling och framtagning av aktuellt upphandlingsobjekt. I gentemot vald leverantör kan under detta avsnitt t ex anges att syftet med aktuellt dokument är att: - Åstadkomma en standardiserad struktur på ett dokument vid anskaffning av materiel till svenska försvaret, som anbudsgivare så långt möjligt ska följa vid upprättande av anbud - Efter förhandling, ev justeringar och vid avtal med vald leverantör vara det detaljerade åtagandedokument under avtalet/beställningen som definierar och ställer krav på erforderliga verksamheter/aktiviteter som leverantören ska utföra, i vissa fall med medverkan från FMV, vid utveckling, framtagning/tillverkning och leverans av aktuellt upphandlingsobjekt från leverantören. 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET Strukturen på enligt föreliggande mall skall så långt möjligt tillämpas vid kravställande på olika erforderliga verksamheter hos vald leverantör i anslutning till anskaffning av upphandlingsobjekt till försvaret. Avvikelse från mallen kan bli aktuell vid anskaffning från materielleverantör som vanligtvis arbetar efter annan standardiserad motsvarande verksamhetsstrukturmall, t ex enligt MIL-STD med "Statement of Work" och "Work Breakdown Structures" (MIL-STD-881) eller andra liknande militära eller civila standarder. Innehållet i (VÅ) är mycket omfattande för att kunna täcka stora upphandlingsobjekt (stora materielsystem, utrustningar, etc). För mindre upphandlingsobjekt behöver helt säkert inte alla rubriker i strukturen eller därunder föreslagna olika verksamheter tillämpas.

6 FLYG 075/96 Sida 6 Strukturen på första nivån med kapitelindelningen bör dock alltid bibehållas. Om det för ett visst kapitel inte är aktuellt att ange några krav bibehålls ändå kapitelnumreringen och dess rubriker. Under ett sådant kapitel anges då någon text som till exempel "kapitlet ej aktuellt". Avsnitt och kravpunkter i strukturen under kapitelindelningen, dvs på rubriknivå 2 och 3 stryks om de är ej tillämpliga och specifikationsstrukturen omnumreras då för aktuellt upphandlingsobjekt. (Vid framtagning av olika dokument i KRAVDOK i datormiljö Word for Windows, 3 glas, sker denna omnumrering automatiskt). Dock bör den inbördes ordningsföljden hos de kvarvarande avsnitten/ kravpunkterna bibehållas. Nytillkomna kravpunkter som ej upptas i strukturen införs på lämplig plats och nivå i strukturen. I upprättat för anbudsgivare/leverantör kan under detta avsnitt lämpligen anges vilken giltighet och ställning specifikationen har gentemot andra åberopade och refererade dokument i offertförfrågan, avtal, beställning, etc. T ex i förhållande till överordnade dokument som lagar, förordningar, TTEM, Systemspecifikation, m fl och/eller till refererade underordnade dokument som specifikationer på nedbruten kravnivå, normer och standarder (motsv). 0.4 REFERENSER, STANDARDER Strukturen och anvisningarna till (VÅ) i Handbok KRAVDOK har tagits fram med utgångspunkt från bl a sakinnehåll i tidigare inom FMV tillämpade handböcker för kravställande vid materielanskaffning (SPEC.EL, SPEC.EX, m fl). Vidare har lagar, förordningar och olika myndighetsföreskrifter beaktats likväl som de handböcker, försvarsstandarder, föreskrifter, etc som finns inom försvarsmakten och FMV. Exempel på sådana, såväl övergripande som mera detaljerade styrdokument inom FM/FMV är FFS (Försvarets författningssamling) TFG (Tjänstemeddelande för försvarsmakten) FSD (Försvarets standarder) FMV arbetsordning Verksgemensamma krav i FMV Produktionsprocess (utkast) TjF - FMV (Tjänsteföreskrifter inom FMV).

7 FLYG 075/96 Sida 7 I anvisningstexten till anges olika referenser. Referenserna finns sammanställda i bilaga 1 i detta kapitel. I bilagan anges under vilka kapitel, avsnitt och kravpunkter respektive referens förekommer. I det som upprättas gentemot vald leverantör för aktuellt upphandlingsobjekt förtecknas under detta avsnitt de referenser som åberopas under olika kravpunkter i åtagandedokumentet. Om antalet angivna referenser är stort kan hänvisning ske till sammanställning i separat bilaga till VÅ. I sådan referensförteckning bör anges under vilket kravavsnitt/-punkt respektive referens åberopas. 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR Här anges definitioner och förklaringar av vissa använda ord, begrepp och uttryck samt använda förkortningar i i Handbok KRAVDOK. Hänvisning kan också ske till andra dokument som klarlägger använda ord, begrepp, förkortningar, etc. I det som upprättas gentemot vald leverantör för aktuellt upphandlingsobjekt anges under denna punkt definitioner och förklaringar på använda ord, begrepp, förkortningar, etc. Hänvisning kan också göras till sammanställning i separat bilaga till VÅ. Lämpligen uppdelas därvid "Definitioner, förklaringar" av använda ord, begrepp, uttryck respektive "Förkortningar", i olika underrubriker som klart anges i innehållsförteckningen i VÅ.

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Specialtransporter på statens spåranläggningar

Specialtransporter på statens spåranläggningar Föreskrift BVF 813 Utgivare Besluts-/Utgivningsdatum Bilagor CM 2001-03-09 Handläggare Giltighetstid Sidor Håkan Dahlqvist, Marknadsavdelningen 2001-03-15 och tills vidare 32 Sändlista CU Specialtransporter

Läs mer

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010

AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL E-FÖRVALTNINGSSTÖDJANDE TJÄNSTER 2010 SOCIALFÖRVALTNINGEN TILLSTÅNDSENHETEN AVROPSFÖRFRÅGAN DNR 2.11.4-252/2013 SID 1 (9) 2013-05-18 AVROPSFÖRFRÅGAN FRÅN RAMAVTAL SID 2 (9) 1. Allmänt 1.1 Avropande enhet Avropande enhet är Tillståndsenheten

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden

Växjö Kommun. Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden e Växjö Kommun Intern kontroll 2008 Projektredovisning Tekniska nämnden Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisionen i Växjö Kommun Kristina Lindstedt Åke Andersson Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd

Bilaga. Avropsregler. Programvaror och tjänster 2014. Kontorsstöd Sid 1 (15) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Avropsregler Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (15) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 2 3 Ramavtalets omfattning 2 4 Innan Avrop

Läs mer

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090

Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 Inköp av stålentreprenader baserat på SS- EN 1090 SBUF- projekt 12861 Projektnummer: 13007 Kund: Peab/SBUF ProDevelopment i Sverige AB Written by: OL Storgatan 9 2014-04-18 972 38 Luleå www.prodevelopment.se

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se Till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se REMISSYTTRANDE - Förslag till nya föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FI Dnr 11-5610) Sparbankernas Riksförbund, nedan

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Metod för kravställning av FM Ledningssystem

Metod för kravställning av FM Ledningssystem Metod för kravställning av FM Ledningssystem JOHAN FRANSSON, JOACHIM HANSSON, PETER NILSSON, NINA LEWAU, THOMAS SUNDMARK & ANNIE PILEMALM FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND

PROMEMORIA. Carl Schwieler. Annika Blomqvist. Datum: 2015-05-20. Social impact bonds vissa LOU-frågor 1 BAKGRUND Advokatfirma DLA Nordic KB Kungsgatan 9 PO Box 7315 SE - 103 90 Stockholm, Sweden T +46 8 701 78 00 F +46 8 701 78 99 www.dlanordic.se SE: 916629-6658 PROMEMORIA Till: Från: Carl Schwieler Annika Blomqvist

Läs mer

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. Bestämmelser om löpande bokföring etc Oktober 2014

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. Bestämmelser om löpande bokföring etc Oktober 2014 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc Oktober 2014 1 Innehåll Denna rekommendation innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation

Läs mer

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30.

Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och kapitel 12 om finansiella instrument (K3). Remiss 2012-09-13 Dnr 07-30. Göteborgs universitet YTTRANDE Handelshögskolan 2012-10-22 Företagsekonomiska institutionen Bokföringsnämnden Box 6751 113 85 STOCKHOLM Remissvar avseende Bokföringsnämndens förslag till kapitel 11 och

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer