Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift"

Transkript

1 OKG Aktiebolag Oskarshamn Beslut Vårt datum: Er referens: Diarienr: SSM Handläggare: Tage Eriksson Telefon: Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) godkänner den redovisning av driftklarhet som lämnats av OKG Aktiebolag (OKG) avseende Oskarshamn 2. OKG får därmed återgå i effektdrift med Oskarshamn 2. SSM vill erinra om den begränsning av effektdriftperioden som följer av SSM:s beslut , SSM Ärendet Den 6 december 2012 beslutade SSM [1] att OKG, utan dröjsmål, ska ställa av kärnkraftreaktorn Oskarshamn 2 för att genomföra följande åtgärder: utebliven W5-service från år 2011 på berörd dieselgenerator (diesel) samt uthållighetsprov på minst 48 timmar på den andra dieseln, förstärkt underhåll av tidigare identifierade 6 kv-brytare på dieselsäkrade skenor för vilka förstärkt underhåll ännu inte genomförts. Vidare framgick av beslutet att OKG i samband med dessa åtgärder ska genomföra en extra översyn av gasturbinaggregaten (gasturbiner), särskilt när det gäller kontrollutrustningen och transformatorerna och att risken för fel med gemensam orsak (CCF) ska beaktas vid genomförandet av åtgärderna. I beslutet angavs att Oskarshamn 2 inte får återtas i effektdrift utan att driftklarheten är prövad och godkänd av SSM baserat på följande redovisningar: resultat och slutsatser av genomförda åtgärder på berörda utrustningars tillförlitlighet och driftklarhet, underlag som på ett tydligt sätt visar hur statusen på åldrande reservdelar och servicekompetens har säkerställts över tiden, förnyad värdering av idag tillämpad tillåten tid för avhjälpande underhåll (reparationskriterium) av gasturbiner. Den 12 december 2012 inkom OKG med en första del av en ansökan om återstart [2] innehållande en plan [3] för att åtgärda SSM:s föreläggande. Till ansökan [2] bifogades också den primära säkerhetsgranskningen (PSG) som genomförts vid driftsammanträde [4] samt den fristående säkerhetsgranskningen (FSG) [5]. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (11) Den 18 december 2012 inkom en komplettering [6] innehållande en ny utgåva av åtgärdsplanplanen [7] (reviderad för att ytterligare begränsa risken för CCF 1 ). Kompletteringen [6] innehöll vidare de av SSM begärda redovisningarna Resultat och slutsatser av genomförda åtgärder [8, 11], Status på reservdelar och servicekompetens [9] och Värdering av tid för avhjälpande underhåll av gasturbiner [10]. Ansökan [6] redovisar också den primära säkerhetsgranskningen som genomförts vid driftsammanträde [10] samt den fristående säkerhetsgranskningen [11]. Till OKG:s komplettering [6] bifogades också ett antal underliggande referenser [13-18]. Som underlag för SSM:s bedömning har också använts andra i ärendet inkomna dokument och kommunikationer. Nedan sammanfattas OKG:s redovisningar och bedömningar. Åtgärder, resultat och slutsatser Dieselgeneratorer OKG har i rapport [8] redovisat de på dieselgeneratorerna DG211 och DG212 genomförda åtgärder och resultat. På motorn till dieselgenerator DG211 har OKG har genomfört en s.k. W5-service enligt leverantörens serviceplan. Servicen har genomförts av leverantörens serviceagent i Sverige. Dessutom genomfördes en s.k. steg 2-service på generatorn till DG211, enligt leverantörens serviceplan, samt utbyte av spänningsregulator. Utbytesregulatorn, som var nyservad, felfungerade vid prov monterad på DG211 varför den ursprungliga regulatorn återmoterades och provades på DG211. Elvärmare till det interna kylvattensystemet befanns ha ett jordfel vilket visade sig bero på skador på ena slingan till elvärmaren, där även delar saknades. OKG:s underhållsavdelning har funnit att konsekvenserna av de saknade delarna inte utgör någon risk för DG211:s tillgänglighet. Elvärmaren är utbytt. Inga skador har identifierats på inspekterade delar under W5-servicen på DG211. Efter genomförd service har DG211 även genomgått ett 24-timmars uthållighetsprov [19] samt ett driftklarhetsverifierande prov (DKV-prov) [20] utan anmärkning. OKG:s underhållsavdelning och leverantörens serviceagent bedömer att DG211 nu är i god kondition. Inga fysiska åtgärder utfördes på DG212, detta för att inte introducera CCF-relaterade fel. På dieselgenerator DG212 har OKG genomfört ett 48-timmars uthållighetsprov utan anmärkning. Som följd av jordfelet på elvärmare till DG211 så har isolationsmätning på motsvarande värmare på DG212 genomförts. Något jordfel identifierades inte på denna värmare. 6 kv-brytare På de åtta 6 kv-brytare på dieselsäkrade skenor där förstärkt underhåll ännu inte hade genomförts, genomfördes nu förstärkt underhåll enligt underhållsinstruktion [26]. För aktuella brytare har kontroll av till- och frånslagstider utförts. 1 CCF = Common Cause Failure = fel med gemensam orsak (2 & 11 SSMFS 2008:17)

3 Sida 3 (11) Inga avvikelser avseende på till- och frånspole samt blåsbälgar identifierades vid servicen av de nämnda brytarna. Inga förändringar i till- och frånslagstider har skett sedan förra mätningen. Vid kontroll upptäckte OKG att underhållsprogrammet inte heller följts för ytterligare en brytare (avseende ett mer omfattande underhåll än förstärkt underhåll ). Det uteblivna underhållet genomfördes utan anmärkning. Observationen kommer att hanteras i OKG:s system för avvikelsehantering. Gasturbinaggregat OKG har i rapport [8] redovisat på gasturbinaggregaten G13 och G23 genomförda åtgärder och resultat. Redovisning innefattar även gasturbinaggregatens transformatorer. På gasturbinaggregat G23 har OKG genomfört visuella kontroller av gasturbinmotorerna, oljefilter och övrig åtkomlig utrustning samt prov av turbinregulatorn. Vid dessa kontroller identifierades inga avvikelser förutom några mindre anmärkningar och rekommendationer som av OKG:s underhållsavdelning inte bedömts påverka tillgängligheten. Approximativt 20 % av kontrollutrustningens tidreläer har provats och 80% av övriga reläer har okulärbesiktigats (utan demontage), vilket bedöms ge en representativ bild av statusen. Efter genomförda åtgärder driftklarhetsverifierades gasturbin G13 och G23 enligt instruktion [22]. Inga fysiska åtgärder utfördes på G13, detta för att inte introducera CCF-relaterade fel. På gasturbinaggregat G13 har OKG genomfört ett långtidsprovdrift på 10 timmar. Provet resulterade inte i några anmärkningar. Oljeprov från gasturbinaggregatens transformatorer T13 och T23 (tillhörande G13 resp. G23) skickades på analys för att identifiera om någon begynnande varmgång eller kontaktresistans föreligger i transformatorerna. Oljeanalysen är dokumenterad i [16]. Dessutom genomfördes årlig översyn enligt [23] resp. [24] på transformator T13 och T23 inklusive nollpunktsmotstånd och magnetiseringstransformatorer. Översynen begränsades till kontroll av läckage och isolatorer samt provkörning av kylfläktar och pump i oljekylkretsen. Inga kontroller som kräver urbleckning, överkoppling eller anslutning av provutrustning genomfördes på utrustning tillhörande gasturbinaggregat G13, detta för att inte introducera CCF-relaterade fel. Funktionen hos båda transformatorerna T13 och T23 verifierades också genom att de belastades vid funktions- och prestandaprov på G13 och G23 efter genomförda åtgärder. Kopplat till transformatorerna finns normalt en 5-årskontroll av lindningskopplarna, som inte genomfördes, med motiveringen att de analyser som genomförts av transformatoroljan inte visade att det fanns en begynnande varmgång i lindningskopplarna varför detta prov inte var nödvändigt att genomföra. OKG underhållsavdelning bedömer att gasturbinaggregaten G13 och G23, inklusive tillhörande transformatorer etc., är i god kondition och tillgängligheten opåverkad. CCF För att beakta CCF-risker har service som inkluderar fysiska ingrepp bara genomförts på en dieselgenerator DG211 och ett gasturbinaggregat G23. För DG212 och G13 har långtidsprovdrift genomförts. Fysiska ingrepp på 6kV brytare har utförts av olika personer för att minska CCF-risker.

4 Sida 4 (11) Status på reservdelar och servicekompetens OKG har i rapport [9] angivet statuts på reservdelar och servicekompetens. Dieselgeneratorer För dieselgeneratorerna anges att tillgängligheten på externa reservdelar är god. Dieselleverantören MTU också kan leverera komponenter med kort leveranstid. Avseende service finns två externa, av varandra oberoende, firmor som erbjuder service på dieselmotorn. Swedmotor, MTU:s generalagent i Sverige och Patria i Finland tillhandahåller servicepersonal, reservdelar och teknisk support. För elgeneratorn finns flera externa firmor som erbjuder service av denna typ av elgenerator, bl. a. ABB och NEA. Med hänvisnings till [9] och interna rutiner beskrivna i [15] anser OKG att tillgängligheten på servicekompetensen till dieselaggregatet och status på reservdelar är god. Gasturbinaggregat OKG har kompletta reserver för generator, generatorbrytare och transformator till gasturbinerna. OKG ingår också i två reservdelspooler för större mekaniska komponenter. År 2000 köpte OKG ett komplett aggregat av Forsmark Kraftgrupp AB, vilket ytterligare säkrade tillgång på reservdelar, t.ex. en komplett turbinregulator. Reservgeneratorn är nyservad och reservgeneratorn och reservgeneratorbrytare följer samma UH-program som ordinarie komponenter. För gasturbinaggregatens transformatorer T13 och T23 finns en reserv som är driftsatt på annan plats och som vid ett större fel på kan ersätta T13 eller T23. Reservtransformatorn följer samma UH-program som de ordinarie transformatorer. OKG:s bedömning är att tillgången till reservdelar för gasturbinaggregaten och tillhörande transformatorer och annan utrustning är god. Avseende service anger OKG att tillgängligheten på servicekompetens är god. Den I&C- och elutrustning som gasturbinerna är utrustad med är till stora delar av konventionell typ. Turbinregulatorn är av en modell som det inte finns fler av på OKG men det finns servicekompetens att tillgå från två externa firmor som har erfarenhet av den typen av turbinregulator. Servicekompetensen på gasturbinmotor anses också god. Det finns två externa oberoende firmor; Vattenfall Service Nordic AB, som har övertagit servicetekniker från Siemens, samt Patria Aviation i Finland som båda har kompetens att serva gasturbinmotorerna. Värdering av tid för avhjälpande underhåll av gasturbiner OKG har i rapport [10] genomfört en reaktorsäkerhetsteknisk värdering av tillåten tid för underhåll på gasturbinerna enligt en metodik presenterad i rapport [17]. OKG har här kommit till slutsatsen att nuvarande reparationskriterium på 30 dagar enligt STF bedöms vara acceptabelt. PSG och FSG Vid driftsammanträde [4] genomfördes värdering och PSG av åtgärdsplanen utgåva 1 [3]. FSG av ansökan [3] är dokumenterat i granskningsmeddelande [5] och tillstyrker fortsatt hantering. Vid driftsammanträde [11] genomfördes PSG av åtgärder resultat och analyser enligt [7-10, 18]. FSG av kompletteringen till ansökan [6] är dokumenterat i granskningsmeddelande [12].

5 Sida 5 (11) Några kompletterande frågor resulterade i förtydligande av underlaget. Avdelning S bedömer att frågan är tillfredställande hanterad och att driftklarheten på hjälpkraftutrustningen stärkts efter vidtagna åtgärder. Skälen för beslutet Gällande rätt Av 5 kap. 3 föreskrifterna (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar följer bl.a. att komponenter och anordningar fortlöpande ska kontrolleras och underhållas på ett sådant sätt att de uppfyller de säkerhetskrav som ställs. Av 5 kap. 3a föreskrifterna (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar följer bl.a. att för att säkerställa underhåll och fortlöpande tillsyn och kontroll som genomförs ska fastställda dokumenterade rutiner för styrning och kontroll finnas. Av 5 kap. 3a föreskrifterna (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar följer bl.a. att innan anläggningsdelar och anordningar enligt 3 tas i drift efter underhåll eller andra ingrepp ska en funktionskontroll göras för att verifiera anläggningens driftklarhet. SSM:s bedömning Åtgärder, resultat och slutsatser avseende dieselgeneratorer SSM bedömer att genomförd W5-service på DG211 har följt serviceplanen. Förutom W5- servicen, som utförs på dieselmotorn, genomfördes även service på generatorn till DG211, enligt leverantörens serviceplan och efter genomförda serviceåtgärder på både motor och generator har DG211 genomgått ett 24-timmars driftklarhetsverifierande prov utan anmärkning. SSM bedömer, i likhet med OKG, att identifierade skador på en elvärmeslinga på DG211 inte utgör någon risk för tillgängligheten. Inga fysiska åtgärder utfördes på DG212, detta för att inte introducera CCF-relaterade fel. På dieselgenerator DG212 har OKG dock genomfört ett 48-timmars uthållighetsprov utan anmärkning. SSM bedömer att de omfattande serviceåtgärder som genomförts är tillfredställande och att den omfattande provdrift som genomförts ytterligare underbygger OKG:s bedömning att dieselgeneratorernas är driftklara. SSM ser dock en svaghet i att målet att byta till en nyservad spänningsregulator inte uppnåtts. Att den nyservade spänningsregulatorn som provades var felbehäftad förefaller bero på en brist i kvalitet och att ingen annan fullgod spänningsregulator fanns tillgänglig förefaller vara en brist i reservdelshållning. SSM bedömer att OKG har ett förbättringsbehov avseende kvalitetsstyrning och reservdelshållning för komponenter inom det berörda området. Åtgärder, resultat och slutsatser avseende 6 kv-brytare SSM bedömer att de utförda åtgärderna och resultaten är tillfredställande baserat på att kontroll av till- och frånslagstider utförts samt att inga avvikelser avseende på till- och frånspole eller åldring av blåsbälgar identifierades vid servicen. SSM anser vidare det positivt att OKG, i samband med de av SSM utpekade åtgärderna, identifierat en tidigare utebliven provning av en brytare, trots att denna brytare inte ingick i den ursprungligt identifierade omfattningen för åtgärderna.

6 Sida 6 (11) SSM noterar dock ett antal mindre förbättringsbehov bl.a. vad det gäller provningsprotokollet [27], som inte anger några acceptanskriterier för de prov som genomförs (t.ex. brytartider, kontaktdonshastighet och kontaktresistans). Vidare så är provningsprotokollet [27] inte spårbart från underhållsinstruktionen [26] samt att den okulära kontrollpunkten av eventuell begynnande sprickbildning i blåsbälgar inte finns dokumenterad. Detta gör att driftklarheten för de berörda objekten inte fullt ut kan vederläggas med dokumenterade verifikat. Den tidigare ej genomförda omfattande underhållet på en brytare utgör ytterligare en indikation på förbättringsbehov avseende stringens i rutiner för och dokumentation av underhåll. Åtgärder, resultat och slutsatser avseende gasturbiner Inga fysiska åtgärder utfördes på G13, vilket bedöms vara en acceptabel hantering för att inte introducera CCF-relaterade fel. T.ex. utfördes inga kontroller som kräver urbleckning, överkoppling eller anslutning av provutrustning. SSM bedömer att de genomförda kontrollerna samt provdriften på G13 på ett acceptabelt sätt demonstrerat gasturbinaggregatets tillgänglighet. SSM bedömer att de av OKG genomförda åtgärderna på G23 och dess kontrollutrustning utförts på ett acceptabelt sätt och att åtgärderna reducerat osäkerheterna avseende gasturbinaggregatets tillgänglighet. SSM bedömer vidare att de visuella kontrollerna av gasturbinmotorerna, oljefilter, kontrollutrustning och övrig åtkomlig utrustning samt prov av turbinregulatorn utförts med en tillfredställande omfattning. De mindre anmärkningar och rekommendationer som identifierats bedöms inte påverkar tillgängligheten. Avseende transformatorerna bedöms att omfattningen på översynen, innefattande kontroll av läckage och isolatorer samt provkörning av kylfläktar och pump i oljekylkretsen som gjorts av transformatorerna T13 och T23 inklusive nollpunktsmotstånd och magnetiseringstransformatorer, är tillfredställande. Funktionen hos båda transformatorerna T13 och T23 har också verifierats på ett tillfredställande sätt genom att de belastades vid funktions- och prestandaprov på G13 och G23 efter genomförda åtgärder. Avseende gasturbinaggratens transformatorer bedömer SSM att osäkerheterna avseende tillgänglighet på ett acceptabelt sätt reducerats bl.a. baserat på analys av oljeprov. För att säkerställa tillförlitlighet hos transformatorer och kunna uppskatta transformatorernas kvarstående livslängd är det emellertid nödvändigt att få kunskap om flera parametrar och funktioner och sätta dessa i relation till transformatorernas ålder, belastningshistorik och förväntade driftförutsättningar. De aktuella transformatorerna är för det mesta bara spänningssatta och belastade under kort tid vid enstaka prov. Vid sådana driftförhållanden är det mycket sannolikt att fukt tränga in i pappersisolationen. Enligt uppgift har oljeprov tagit på transformatorerna vid låg tempertur (spänningssatta men inte belastade). Det är då mycket svårt att avgöra fuktmängd i papperisolationen bara med oljeanalys. SSM anser att ytterligare åtgärder bör övervägas för att minska osäkerheten i transformatorernas tillgänglighet. Mot bakgrund av tidigare fel på kontakterna i lindningskopplaren och svårigheten att få ett entydigt svar från oljeanalysen avseende lindningskopplarens tillstånd anser SSM att OKG bör överväga att utföra en 5-årskontroll av lindningskopplarna. SSM avser att återkomma till OKG i frågan avseende åtgärder för att reducera osäkerheten i gasturbintransformatorernas tillgänglighet. CCF SSM bedömer att genom det sätt som OKG har genomfört åtgärder på utrustning så har risken för fel med gemensam orsak hanterats på ett acceptabelt sätt.

7 Sida 7 (11) Status på reservdelar och servicekompetens SSM bedömer att OKG har en acceptabel status på åldrande reservdelar samt att servicekompetens är säkerställd över tiden. Att OKG har tillgång till reservdelar för diselgeneratorerna från externa källor med kort leveranstid, förutom reservdelar i eget förråd, bedöms vara en tillfredställande lösning. Det bedöms också tillfredställande att OKG har tillgång till två externa, av varandra oberoende, firmor som erbjuder service på dieselmotorn. Det bedöms även tillfredställande att service på dieselgenerators elgeneratorer finns att tillgå från flera externa firmor. Servicekompetensen på gasturbinmotor bedöms också vara tillfredställande. Även här finns två, av varandra oberoende, firmor att tillgå. I och med att OKG har kompletta reserver för generator, generatorbrytare och transformator till gasturbinerna samt ingår i reservdelspooler för större mekaniska komponenter bedöms reservdelssituationen för gasturbinernas mekaniska komponenter vara tillfredställande. Eftersom den I&C- och elutrustning som gasturbinerna är utrustad med till stora delar är av konventionell typ bedöms reservdels- och servicekompetens kunna hanteras av OKG på ett acceptabelt sätt. Ett problem är dock att turbinregulatorn är av en modell som det inte finns fler av på OKG men att det finns servicekompetens att tillgå från två externa firmor som har erfarenhet av den typen av turbinregulator bedöms som en acceptabel lösning. Det bedöms vidare acceptabelt att det för gasturbinaggregatens transformatorer T13 och T23 finns en normalt driftsatt reserv att tillgå. SSM har förstått att de stora reservutrustningar såsom generator, generatorbrytare och transformatorer för gasturbinerna följer samma UH-program som för de ordinarie komponenterna. Det framgår dock inte av granskad dokumentationen att OKG har något rutin eller instruktion för att kontrollera statusen på reservdelar generellt. OKG beskriver anskaffning och förrådshållning i rutinenen [15] men nämner inget om tillståndskontroll av reservdelar. Denna brist kan påverka djupförsvaret negativ och därför bedömer SSM att OKG bör överväga att se över rutiner och instruktioner så att statuskontrollen av reservdelar förtydligas. SSM bedömer vidare att det kan krävas konstruktionsanpassningar och parameterändringar på reläskydd och andra skydd vid byte av T13 eller T23 mot reservtransformatorn. SSM bedömer att OKG bör se över rutiner och instruktioner så att sådana anpassningar och ändringar är förberedda, detta för att minska risken för felgrepp och felfunktion. Värdering av tid för avhjälpande underhåll av gasturbiner OKG har genomfört en förnyad värdering av reparationskriterium (maximalt tillåten tid för avhjälpande underhåll) i [9] i enlighet med SSMs föreläggande [1]. Värderingen av reparationskriterium för gasturbiner bedöms vara tillräcklig för återstart. Utifrån resonemanget nedan ser SSM dock ett behov av att återkomma till OKG i denna fråga. Gasturbinerna har säkerhetsbetydelse, eftersom det är en reservkraftskälla för säkerhetsutrustning och säkerhetsrelaterad utrustning. Detta bekräftas genom en värdering av OKG i [10]. Baserat på det som redovisas drar SSM slutsatsen att härdskadefrekvens (brand och övriga rumshändelser exkluderade) ökar med ungefär en faktor två när en gasturbin inte är driftklar. OKG:s rutin för reaktorsäkerhetsteknisk värdering [13] baserar sig på en icke officiell eller godkänd IAEA Guide. En granskning av OKG:s rutin för reaktorsäkerhetsteknisk värdering [17] har inte gjorts av SSM. En vidare undersökning och utredning av denna metodik bör därför övervägas.

8 Sida 8 (11) Oavsett guide eller metodik anser SSM att en säkerhetsvärdering bör värdera hela säkerhetsfrågan, inklusive brand och övriga rumshändelser för att vara relevant. SSM förmodar att brand dominerar riskbilden för Oskarshamn 2 idag. Hur stor påverkan brand har på den totala härdskadefrekvensen har inte värderats probabilistiskt av OKG. Således saknas väsentliga element för att kunna bedöma hur stor betydelse gasturbinerna skulle ha om en fullständig analys gjordes i den reaktorsäkerhetstekniska värderingen. PSG och FSG SSM bedömer att PSG och FSG utförts tillfredställande. Avseende PSG:s ställningstagande i [4] utförs dessa dock inte fullt ut enligt mall i OKG:s riktlinje Krav och riktlinjer för säkerhetsgranskning av sakfråga [25]. Sammanfattande bedömning Sammantaget bedömer SSM att OKG på ett acceptabelt sätt har utfört de åtgärder, översyner och redovisningar som följer av SSM:s beslut [1]. SSM ser emellertid förbättringsbehov inom ett antal områden. Inom området åtgärder, resultat och slutsatser avseende dieselgeneratorer bedömer SSM att OKG har ett förbättringsbehov avseende kvalitetsstyrning och reservdelshållning för komponenter inom det berörda området. Inom området åtgärder, resultat och slutsatser avseende 6 kv-brytare bedömer SSM att OKG har ett förbättringsbehov avseende stringens i rutiner för och dokumentation av underhåll. Inom området åtgärder, resultat och slutsatser avseende gasturbiner bedömer SSM att OKG bör överväga ytterligare åtgärder för att minska osäkerheten i transformatorernas tillgänglighet. SSM avser att återkomma till OKG i denna fråga. Inom området status på reservdelar och servicekompetens bedömer SSM att OKG bör överväga att se över rutiner och instruktioner så att statuskontrollen av reservdelar förtydligas. SSM bedömer också att OKG bör se över rutiner och instruktioner så att behov av anpassningar och ändringar av reservdelar är förberedda, detta för att minska risken för felgrepp och felfunktion. Inom området rutin för reaktorsäkerhetsteknisk värdering avser SSM att återkomma till OKG.

9 Sida 9 (11) Beslut i detta ärende har fattats av tjänsteförättande avdelningschefen Jan Hanberg. I ärendets slutliga handläggning har deltagit verksjuristen Tomas Isenstam, enhetschefen Leif Karlsson, samt utredaren Tage Eriksson, den sistnämnda föredragande. STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Jan Hanberg Tage Eriksson Kopia för kännedom Ringhals AB Forsmarks Kraftgrupp AB GD, sf GD, ck, cks, ckd, Jan Gällsjö, Kostas Xanthopoulos, Parviz Ghasemi, Per-Olof Hägg, Tomas Jelinek

10 Sida 10 (11) Referenser 1. Beslut om avställning av Oskarshamn 2 för genomförande av underhållsåtgärder samt om senareläggning av fysiska åtgärder enligt tidigare övergångsbeslut, Dokumentnr SSM , Strålsäkerhetsmyndigheten Oskarshamn 2 Ansökan om återstart av anläggningen enligt beslut i brev SSM , Reg nr , OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Plan för att åtgärda förelägganden i SSMs beslut [1], Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - Driftsammanträde nr 046 den 11 december Värdering av planerade åtgärder med anledning av SSMs beslut i brev SSM , Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - FSG av ansökan om återgång till effektdrift efter SSMs Beslut om avställning, Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Ansökan om återstart av anläggningen enligt beslut i brev SSM , Reg nr , OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Plan för att åtgärda förelägganden i SSMs beslut [1], Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Avdelning U redovisning av åtgärderna beskrivna i plan , Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Redovisning av status på reservdelar och servicekompetens till dieslar, gasturbiner och 6 kv-brytare i CE, Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Reaktorsäkerhetsteknisk värdering av tillåten tid för underhåll av gasturbiner (reparationskriterium), Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - Driftsammanträde nr 048 den 17 december Ansökan om återgång till effektdrift, Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - FSG del 2 av Ansökan om återgång till effektdrift efter SSMs Beslut om avställning, Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Provningsredovisning för provinstruktion 2/P10/963 Provning efter byte av generator på 661 DG211, Reg nr 2/P20/963 utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Provningsredovisning för provinstruktion 2/P10/869 System G23-prov av tidreläer samt okulär kontroll av hjälpreläer, Reg nr 2/P/20/86 utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamnsverket - Dimensionera förråd, registrera artikeldata samt koppla omsättningsmaterial och reservdelar till berörda objekt i OKGs drift- och underhållssystem, Reg nr utg 4.0, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Oljeanalys 649 T13 & 649 T23, Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Genomförande av reaktorsäkerhetsteknisk värdering, Reg nr utg 3.0, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - Klarställande avseende säkerhetsbetydelse av att senarelägga nödvändiga åtgärder som krävs för att uppfylla SSMs övergångsplan för SSMFS 2008:17 (tidigare SKIFS 2004:2), Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - System Årligt prov, Uthållighetsprov av DG211, Regnr 2- D , utgåva Oskarshamn 2 - Periodiskt prov av DG211, Regnr 2-D , utgåva Oskarshamn 2 - Årligt prov, Uthållighetsprov av DG212, Regnr 2-D , utgåva 2

11 Sida 11 (11) 22. Oskarshamn 2 - System Funktions- och prestandaprov av 649 G23, Regnr 2- D , utgåva Oskarshamn 2 Underhållsinstruktion 2-U utgåva Oskarshamn 2 Underhållsinstruktion 2-U utgåva Krav och riktlinjer för säkerhetsgranskning av sakfråga, Reg nr utgåva 1.0, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - Översyn av mellanspänningsbrytare, Reg nr 2-U Utgåva 5, OKG Aktiebolag OKG AB, Provningsprotokoll Brytare, Cirquit Breaker Merlin Gerin DIS 1-35

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX TILLSYNSRAPPORT 2011-05-25 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: 2010-09-(15-17) Filnamn: 508202 27.0 Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD,

Läs mer

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-05-19 Er referens: Diarienr: SSM2015-539 Förrättningsdatum: 2015-03-19 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Marcus Gustavsson Arbetsgrupp:

Läs mer

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger,

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: 2015-06-15 Diarienr: SSM2015-89 Samlad strålsäkerhetsvärdering OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård, Klas Idehaag Arbetsgrupp: Martin Amft,

Läs mer

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning Bilaga 1 Datum: 2014-06-26 Arbetsgrupp: Ulf Andersson, Pål Andersson, Johan Berg, Erica Brewitz, Simon Carroll, Marika Enmark, Pia Eriksson, Peter Frisk, Parviz Ghasemi, Christian Karlsson, Daniel Kjellin,

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor UTREDNINGSSRAPPORT 2012-10-31 Process: Utreda Vår referens: Arbetsgrupp: Björn Brickstad, Peter Ekström, Fritz Maier, Åsa Rydén, Richard Sundberg, Kostas Xanthopoulos Författare: Björn Brickstad Fastställd:

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle BESLUT 2011-12-21 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Handläggare: Anders Wiebert Telefon: +46 8 799 4182 Vår referens: SSM2010-4643-8 Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

PBM2 utg. 5 1(20) PBM2 KVALIFICERINGSORDNING FÖR KVALIFICERING AV OFP-SYSTEM I SVERIGE. Utgåva 5, 2014-01-23. Fastställd:

PBM2 utg. 5 1(20) PBM2 KVALIFICERINGSORDNING FÖR KVALIFICERING AV OFP-SYSTEM I SVERIGE. Utgåva 5, 2014-01-23. Fastställd: PBM2 utg. 5 1(20) PBM2 KVALIFICERINGSORDNING FÖR KVALIFICERING AV OFP-SYSTEM I SVERIGE Utgåva 5, 2014-01-23 Detta dokument är gemensamt framtaget av de svenska kärnkraftsföretagen. All uppdatering skall

Läs mer

Granskning av ansökan om att få kvarvara i effektdrift efter den 30 september 2012 - Forsmark 1

Granskning av ansökan om att få kvarvara i effektdrift efter den 30 september 2012 - Forsmark 1 GRANSKNINGSSRAPPORT 2012-09-26 Process: Tillståndspröva - beslutande Vår referens: Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1 Arbetsgrupp: Richard Sundberg, Åsa Rydén, Peter Ekström,

Läs mer

Föreläggande om att upphöra med att tillhandahålla betaltjänster

Föreläggande om att upphöra med att tillhandahålla betaltjänster 2012-10-01 BESLUT Legio Exchange AB FI Dnr 11-10359 Attn: Verkställande direktören Delgivning nr 1 Box 12095 102 23 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Granskningsrapport Ringhals 3 och 4 avseende brandanalys

Granskningsrapport Ringhals 3 och 4 avseende brandanalys SKI Rapport 99:54 Granskningsrapport Ringhals 3 och 4 avseende brandanalys Ralph Nyman Peter Jacobsson Januari 2000 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--99/54--SE SKI Rapport 99:54 Granskningsrapport Ringhals 3

Läs mer

Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad

Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad Ranstad Industricentrum AB Häggum Ranstadverket 521 64 Stenstorp Beslut Vårt datum: 2013-03-07 Er referens: RICKU12-037 Diarienr: SSM2012-2498 Handläggare: Henrik Efraimsson Telefon: +46 8 799 4288 Dispens

Läs mer

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11

Regeringsuppdrag. Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 Regeringsuppdrag Gemensam skrivelse Samverkansuppdrag mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen 2010 2011:11 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8

Rapport Årlig kontrollrapport 2014. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8 Rapport Årlig kontrollrapport 2014 Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Regionala program CCI 2007 SE 162 PO 001-8 ESV 2015:8 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son

Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son 1 BESLUT 2015-03-27 Dnr 2013-1604 Disciplinärende auktoriserade revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning. 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN)

Läs mer