Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift"

Transkript

1 OKG Aktiebolag Oskarshamn Beslut Vårt datum: Er referens: Diarienr: SSM Handläggare: Tage Eriksson Telefon: Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) godkänner den redovisning av driftklarhet som lämnats av OKG Aktiebolag (OKG) avseende Oskarshamn 2. OKG får därmed återgå i effektdrift med Oskarshamn 2. SSM vill erinra om den begränsning av effektdriftperioden som följer av SSM:s beslut , SSM Ärendet Den 6 december 2012 beslutade SSM [1] att OKG, utan dröjsmål, ska ställa av kärnkraftreaktorn Oskarshamn 2 för att genomföra följande åtgärder: utebliven W5-service från år 2011 på berörd dieselgenerator (diesel) samt uthållighetsprov på minst 48 timmar på den andra dieseln, förstärkt underhåll av tidigare identifierade 6 kv-brytare på dieselsäkrade skenor för vilka förstärkt underhåll ännu inte genomförts. Vidare framgick av beslutet att OKG i samband med dessa åtgärder ska genomföra en extra översyn av gasturbinaggregaten (gasturbiner), särskilt när det gäller kontrollutrustningen och transformatorerna och att risken för fel med gemensam orsak (CCF) ska beaktas vid genomförandet av åtgärderna. I beslutet angavs att Oskarshamn 2 inte får återtas i effektdrift utan att driftklarheten är prövad och godkänd av SSM baserat på följande redovisningar: resultat och slutsatser av genomförda åtgärder på berörda utrustningars tillförlitlighet och driftklarhet, underlag som på ett tydligt sätt visar hur statusen på åldrande reservdelar och servicekompetens har säkerställts över tiden, förnyad värdering av idag tillämpad tillåten tid för avhjälpande underhåll (reparationskriterium) av gasturbiner. Den 12 december 2012 inkom OKG med en första del av en ansökan om återstart [2] innehållande en plan [3] för att åtgärda SSM:s föreläggande. Till ansökan [2] bifogades också den primära säkerhetsgranskningen (PSG) som genomförts vid driftsammanträde [4] samt den fristående säkerhetsgranskningen (FSG) [5]. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (11) Den 18 december 2012 inkom en komplettering [6] innehållande en ny utgåva av åtgärdsplanplanen [7] (reviderad för att ytterligare begränsa risken för CCF 1 ). Kompletteringen [6] innehöll vidare de av SSM begärda redovisningarna Resultat och slutsatser av genomförda åtgärder [8, 11], Status på reservdelar och servicekompetens [9] och Värdering av tid för avhjälpande underhåll av gasturbiner [10]. Ansökan [6] redovisar också den primära säkerhetsgranskningen som genomförts vid driftsammanträde [10] samt den fristående säkerhetsgranskningen [11]. Till OKG:s komplettering [6] bifogades också ett antal underliggande referenser [13-18]. Som underlag för SSM:s bedömning har också använts andra i ärendet inkomna dokument och kommunikationer. Nedan sammanfattas OKG:s redovisningar och bedömningar. Åtgärder, resultat och slutsatser Dieselgeneratorer OKG har i rapport [8] redovisat de på dieselgeneratorerna DG211 och DG212 genomförda åtgärder och resultat. På motorn till dieselgenerator DG211 har OKG har genomfört en s.k. W5-service enligt leverantörens serviceplan. Servicen har genomförts av leverantörens serviceagent i Sverige. Dessutom genomfördes en s.k. steg 2-service på generatorn till DG211, enligt leverantörens serviceplan, samt utbyte av spänningsregulator. Utbytesregulatorn, som var nyservad, felfungerade vid prov monterad på DG211 varför den ursprungliga regulatorn återmoterades och provades på DG211. Elvärmare till det interna kylvattensystemet befanns ha ett jordfel vilket visade sig bero på skador på ena slingan till elvärmaren, där även delar saknades. OKG:s underhållsavdelning har funnit att konsekvenserna av de saknade delarna inte utgör någon risk för DG211:s tillgänglighet. Elvärmaren är utbytt. Inga skador har identifierats på inspekterade delar under W5-servicen på DG211. Efter genomförd service har DG211 även genomgått ett 24-timmars uthållighetsprov [19] samt ett driftklarhetsverifierande prov (DKV-prov) [20] utan anmärkning. OKG:s underhållsavdelning och leverantörens serviceagent bedömer att DG211 nu är i god kondition. Inga fysiska åtgärder utfördes på DG212, detta för att inte introducera CCF-relaterade fel. På dieselgenerator DG212 har OKG genomfört ett 48-timmars uthållighetsprov utan anmärkning. Som följd av jordfelet på elvärmare till DG211 så har isolationsmätning på motsvarande värmare på DG212 genomförts. Något jordfel identifierades inte på denna värmare. 6 kv-brytare På de åtta 6 kv-brytare på dieselsäkrade skenor där förstärkt underhåll ännu inte hade genomförts, genomfördes nu förstärkt underhåll enligt underhållsinstruktion [26]. För aktuella brytare har kontroll av till- och frånslagstider utförts. 1 CCF = Common Cause Failure = fel med gemensam orsak (2 & 11 SSMFS 2008:17)

3 Sida 3 (11) Inga avvikelser avseende på till- och frånspole samt blåsbälgar identifierades vid servicen av de nämnda brytarna. Inga förändringar i till- och frånslagstider har skett sedan förra mätningen. Vid kontroll upptäckte OKG att underhållsprogrammet inte heller följts för ytterligare en brytare (avseende ett mer omfattande underhåll än förstärkt underhåll ). Det uteblivna underhållet genomfördes utan anmärkning. Observationen kommer att hanteras i OKG:s system för avvikelsehantering. Gasturbinaggregat OKG har i rapport [8] redovisat på gasturbinaggregaten G13 och G23 genomförda åtgärder och resultat. Redovisning innefattar även gasturbinaggregatens transformatorer. På gasturbinaggregat G23 har OKG genomfört visuella kontroller av gasturbinmotorerna, oljefilter och övrig åtkomlig utrustning samt prov av turbinregulatorn. Vid dessa kontroller identifierades inga avvikelser förutom några mindre anmärkningar och rekommendationer som av OKG:s underhållsavdelning inte bedömts påverka tillgängligheten. Approximativt 20 % av kontrollutrustningens tidreläer har provats och 80% av övriga reläer har okulärbesiktigats (utan demontage), vilket bedöms ge en representativ bild av statusen. Efter genomförda åtgärder driftklarhetsverifierades gasturbin G13 och G23 enligt instruktion [22]. Inga fysiska åtgärder utfördes på G13, detta för att inte introducera CCF-relaterade fel. På gasturbinaggregat G13 har OKG genomfört ett långtidsprovdrift på 10 timmar. Provet resulterade inte i några anmärkningar. Oljeprov från gasturbinaggregatens transformatorer T13 och T23 (tillhörande G13 resp. G23) skickades på analys för att identifiera om någon begynnande varmgång eller kontaktresistans föreligger i transformatorerna. Oljeanalysen är dokumenterad i [16]. Dessutom genomfördes årlig översyn enligt [23] resp. [24] på transformator T13 och T23 inklusive nollpunktsmotstånd och magnetiseringstransformatorer. Översynen begränsades till kontroll av läckage och isolatorer samt provkörning av kylfläktar och pump i oljekylkretsen. Inga kontroller som kräver urbleckning, överkoppling eller anslutning av provutrustning genomfördes på utrustning tillhörande gasturbinaggregat G13, detta för att inte introducera CCF-relaterade fel. Funktionen hos båda transformatorerna T13 och T23 verifierades också genom att de belastades vid funktions- och prestandaprov på G13 och G23 efter genomförda åtgärder. Kopplat till transformatorerna finns normalt en 5-årskontroll av lindningskopplarna, som inte genomfördes, med motiveringen att de analyser som genomförts av transformatoroljan inte visade att det fanns en begynnande varmgång i lindningskopplarna varför detta prov inte var nödvändigt att genomföra. OKG underhållsavdelning bedömer att gasturbinaggregaten G13 och G23, inklusive tillhörande transformatorer etc., är i god kondition och tillgängligheten opåverkad. CCF För att beakta CCF-risker har service som inkluderar fysiska ingrepp bara genomförts på en dieselgenerator DG211 och ett gasturbinaggregat G23. För DG212 och G13 har långtidsprovdrift genomförts. Fysiska ingrepp på 6kV brytare har utförts av olika personer för att minska CCF-risker.

4 Sida 4 (11) Status på reservdelar och servicekompetens OKG har i rapport [9] angivet statuts på reservdelar och servicekompetens. Dieselgeneratorer För dieselgeneratorerna anges att tillgängligheten på externa reservdelar är god. Dieselleverantören MTU också kan leverera komponenter med kort leveranstid. Avseende service finns två externa, av varandra oberoende, firmor som erbjuder service på dieselmotorn. Swedmotor, MTU:s generalagent i Sverige och Patria i Finland tillhandahåller servicepersonal, reservdelar och teknisk support. För elgeneratorn finns flera externa firmor som erbjuder service av denna typ av elgenerator, bl. a. ABB och NEA. Med hänvisnings till [9] och interna rutiner beskrivna i [15] anser OKG att tillgängligheten på servicekompetensen till dieselaggregatet och status på reservdelar är god. Gasturbinaggregat OKG har kompletta reserver för generator, generatorbrytare och transformator till gasturbinerna. OKG ingår också i två reservdelspooler för större mekaniska komponenter. År 2000 köpte OKG ett komplett aggregat av Forsmark Kraftgrupp AB, vilket ytterligare säkrade tillgång på reservdelar, t.ex. en komplett turbinregulator. Reservgeneratorn är nyservad och reservgeneratorn och reservgeneratorbrytare följer samma UH-program som ordinarie komponenter. För gasturbinaggregatens transformatorer T13 och T23 finns en reserv som är driftsatt på annan plats och som vid ett större fel på kan ersätta T13 eller T23. Reservtransformatorn följer samma UH-program som de ordinarie transformatorer. OKG:s bedömning är att tillgången till reservdelar för gasturbinaggregaten och tillhörande transformatorer och annan utrustning är god. Avseende service anger OKG att tillgängligheten på servicekompetens är god. Den I&C- och elutrustning som gasturbinerna är utrustad med är till stora delar av konventionell typ. Turbinregulatorn är av en modell som det inte finns fler av på OKG men det finns servicekompetens att tillgå från två externa firmor som har erfarenhet av den typen av turbinregulator. Servicekompetensen på gasturbinmotor anses också god. Det finns två externa oberoende firmor; Vattenfall Service Nordic AB, som har övertagit servicetekniker från Siemens, samt Patria Aviation i Finland som båda har kompetens att serva gasturbinmotorerna. Värdering av tid för avhjälpande underhåll av gasturbiner OKG har i rapport [10] genomfört en reaktorsäkerhetsteknisk värdering av tillåten tid för underhåll på gasturbinerna enligt en metodik presenterad i rapport [17]. OKG har här kommit till slutsatsen att nuvarande reparationskriterium på 30 dagar enligt STF bedöms vara acceptabelt. PSG och FSG Vid driftsammanträde [4] genomfördes värdering och PSG av åtgärdsplanen utgåva 1 [3]. FSG av ansökan [3] är dokumenterat i granskningsmeddelande [5] och tillstyrker fortsatt hantering. Vid driftsammanträde [11] genomfördes PSG av åtgärder resultat och analyser enligt [7-10, 18]. FSG av kompletteringen till ansökan [6] är dokumenterat i granskningsmeddelande [12].

5 Sida 5 (11) Några kompletterande frågor resulterade i förtydligande av underlaget. Avdelning S bedömer att frågan är tillfredställande hanterad och att driftklarheten på hjälpkraftutrustningen stärkts efter vidtagna åtgärder. Skälen för beslutet Gällande rätt Av 5 kap. 3 föreskrifterna (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar följer bl.a. att komponenter och anordningar fortlöpande ska kontrolleras och underhållas på ett sådant sätt att de uppfyller de säkerhetskrav som ställs. Av 5 kap. 3a föreskrifterna (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar följer bl.a. att för att säkerställa underhåll och fortlöpande tillsyn och kontroll som genomförs ska fastställda dokumenterade rutiner för styrning och kontroll finnas. Av 5 kap. 3a föreskrifterna (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar följer bl.a. att innan anläggningsdelar och anordningar enligt 3 tas i drift efter underhåll eller andra ingrepp ska en funktionskontroll göras för att verifiera anläggningens driftklarhet. SSM:s bedömning Åtgärder, resultat och slutsatser avseende dieselgeneratorer SSM bedömer att genomförd W5-service på DG211 har följt serviceplanen. Förutom W5- servicen, som utförs på dieselmotorn, genomfördes även service på generatorn till DG211, enligt leverantörens serviceplan och efter genomförda serviceåtgärder på både motor och generator har DG211 genomgått ett 24-timmars driftklarhetsverifierande prov utan anmärkning. SSM bedömer, i likhet med OKG, att identifierade skador på en elvärmeslinga på DG211 inte utgör någon risk för tillgängligheten. Inga fysiska åtgärder utfördes på DG212, detta för att inte introducera CCF-relaterade fel. På dieselgenerator DG212 har OKG dock genomfört ett 48-timmars uthållighetsprov utan anmärkning. SSM bedömer att de omfattande serviceåtgärder som genomförts är tillfredställande och att den omfattande provdrift som genomförts ytterligare underbygger OKG:s bedömning att dieselgeneratorernas är driftklara. SSM ser dock en svaghet i att målet att byta till en nyservad spänningsregulator inte uppnåtts. Att den nyservade spänningsregulatorn som provades var felbehäftad förefaller bero på en brist i kvalitet och att ingen annan fullgod spänningsregulator fanns tillgänglig förefaller vara en brist i reservdelshållning. SSM bedömer att OKG har ett förbättringsbehov avseende kvalitetsstyrning och reservdelshållning för komponenter inom det berörda området. Åtgärder, resultat och slutsatser avseende 6 kv-brytare SSM bedömer att de utförda åtgärderna och resultaten är tillfredställande baserat på att kontroll av till- och frånslagstider utförts samt att inga avvikelser avseende på till- och frånspole eller åldring av blåsbälgar identifierades vid servicen. SSM anser vidare det positivt att OKG, i samband med de av SSM utpekade åtgärderna, identifierat en tidigare utebliven provning av en brytare, trots att denna brytare inte ingick i den ursprungligt identifierade omfattningen för åtgärderna.

6 Sida 6 (11) SSM noterar dock ett antal mindre förbättringsbehov bl.a. vad det gäller provningsprotokollet [27], som inte anger några acceptanskriterier för de prov som genomförs (t.ex. brytartider, kontaktdonshastighet och kontaktresistans). Vidare så är provningsprotokollet [27] inte spårbart från underhållsinstruktionen [26] samt att den okulära kontrollpunkten av eventuell begynnande sprickbildning i blåsbälgar inte finns dokumenterad. Detta gör att driftklarheten för de berörda objekten inte fullt ut kan vederläggas med dokumenterade verifikat. Den tidigare ej genomförda omfattande underhållet på en brytare utgör ytterligare en indikation på förbättringsbehov avseende stringens i rutiner för och dokumentation av underhåll. Åtgärder, resultat och slutsatser avseende gasturbiner Inga fysiska åtgärder utfördes på G13, vilket bedöms vara en acceptabel hantering för att inte introducera CCF-relaterade fel. T.ex. utfördes inga kontroller som kräver urbleckning, överkoppling eller anslutning av provutrustning. SSM bedömer att de genomförda kontrollerna samt provdriften på G13 på ett acceptabelt sätt demonstrerat gasturbinaggregatets tillgänglighet. SSM bedömer att de av OKG genomförda åtgärderna på G23 och dess kontrollutrustning utförts på ett acceptabelt sätt och att åtgärderna reducerat osäkerheterna avseende gasturbinaggregatets tillgänglighet. SSM bedömer vidare att de visuella kontrollerna av gasturbinmotorerna, oljefilter, kontrollutrustning och övrig åtkomlig utrustning samt prov av turbinregulatorn utförts med en tillfredställande omfattning. De mindre anmärkningar och rekommendationer som identifierats bedöms inte påverkar tillgängligheten. Avseende transformatorerna bedöms att omfattningen på översynen, innefattande kontroll av läckage och isolatorer samt provkörning av kylfläktar och pump i oljekylkretsen som gjorts av transformatorerna T13 och T23 inklusive nollpunktsmotstånd och magnetiseringstransformatorer, är tillfredställande. Funktionen hos båda transformatorerna T13 och T23 har också verifierats på ett tillfredställande sätt genom att de belastades vid funktions- och prestandaprov på G13 och G23 efter genomförda åtgärder. Avseende gasturbinaggratens transformatorer bedömer SSM att osäkerheterna avseende tillgänglighet på ett acceptabelt sätt reducerats bl.a. baserat på analys av oljeprov. För att säkerställa tillförlitlighet hos transformatorer och kunna uppskatta transformatorernas kvarstående livslängd är det emellertid nödvändigt att få kunskap om flera parametrar och funktioner och sätta dessa i relation till transformatorernas ålder, belastningshistorik och förväntade driftförutsättningar. De aktuella transformatorerna är för det mesta bara spänningssatta och belastade under kort tid vid enstaka prov. Vid sådana driftförhållanden är det mycket sannolikt att fukt tränga in i pappersisolationen. Enligt uppgift har oljeprov tagit på transformatorerna vid låg tempertur (spänningssatta men inte belastade). Det är då mycket svårt att avgöra fuktmängd i papperisolationen bara med oljeanalys. SSM anser att ytterligare åtgärder bör övervägas för att minska osäkerheten i transformatorernas tillgänglighet. Mot bakgrund av tidigare fel på kontakterna i lindningskopplaren och svårigheten att få ett entydigt svar från oljeanalysen avseende lindningskopplarens tillstånd anser SSM att OKG bör överväga att utföra en 5-årskontroll av lindningskopplarna. SSM avser att återkomma till OKG i frågan avseende åtgärder för att reducera osäkerheten i gasturbintransformatorernas tillgänglighet. CCF SSM bedömer att genom det sätt som OKG har genomfört åtgärder på utrustning så har risken för fel med gemensam orsak hanterats på ett acceptabelt sätt.

7 Sida 7 (11) Status på reservdelar och servicekompetens SSM bedömer att OKG har en acceptabel status på åldrande reservdelar samt att servicekompetens är säkerställd över tiden. Att OKG har tillgång till reservdelar för diselgeneratorerna från externa källor med kort leveranstid, förutom reservdelar i eget förråd, bedöms vara en tillfredställande lösning. Det bedöms också tillfredställande att OKG har tillgång till två externa, av varandra oberoende, firmor som erbjuder service på dieselmotorn. Det bedöms även tillfredställande att service på dieselgenerators elgeneratorer finns att tillgå från flera externa firmor. Servicekompetensen på gasturbinmotor bedöms också vara tillfredställande. Även här finns två, av varandra oberoende, firmor att tillgå. I och med att OKG har kompletta reserver för generator, generatorbrytare och transformator till gasturbinerna samt ingår i reservdelspooler för större mekaniska komponenter bedöms reservdelssituationen för gasturbinernas mekaniska komponenter vara tillfredställande. Eftersom den I&C- och elutrustning som gasturbinerna är utrustad med till stora delar är av konventionell typ bedöms reservdels- och servicekompetens kunna hanteras av OKG på ett acceptabelt sätt. Ett problem är dock att turbinregulatorn är av en modell som det inte finns fler av på OKG men att det finns servicekompetens att tillgå från två externa firmor som har erfarenhet av den typen av turbinregulator bedöms som en acceptabel lösning. Det bedöms vidare acceptabelt att det för gasturbinaggregatens transformatorer T13 och T23 finns en normalt driftsatt reserv att tillgå. SSM har förstått att de stora reservutrustningar såsom generator, generatorbrytare och transformatorer för gasturbinerna följer samma UH-program som för de ordinarie komponenterna. Det framgår dock inte av granskad dokumentationen att OKG har något rutin eller instruktion för att kontrollera statusen på reservdelar generellt. OKG beskriver anskaffning och förrådshållning i rutinenen [15] men nämner inget om tillståndskontroll av reservdelar. Denna brist kan påverka djupförsvaret negativ och därför bedömer SSM att OKG bör överväga att se över rutiner och instruktioner så att statuskontrollen av reservdelar förtydligas. SSM bedömer vidare att det kan krävas konstruktionsanpassningar och parameterändringar på reläskydd och andra skydd vid byte av T13 eller T23 mot reservtransformatorn. SSM bedömer att OKG bör se över rutiner och instruktioner så att sådana anpassningar och ändringar är förberedda, detta för att minska risken för felgrepp och felfunktion. Värdering av tid för avhjälpande underhåll av gasturbiner OKG har genomfört en förnyad värdering av reparationskriterium (maximalt tillåten tid för avhjälpande underhåll) i [9] i enlighet med SSMs föreläggande [1]. Värderingen av reparationskriterium för gasturbiner bedöms vara tillräcklig för återstart. Utifrån resonemanget nedan ser SSM dock ett behov av att återkomma till OKG i denna fråga. Gasturbinerna har säkerhetsbetydelse, eftersom det är en reservkraftskälla för säkerhetsutrustning och säkerhetsrelaterad utrustning. Detta bekräftas genom en värdering av OKG i [10]. Baserat på det som redovisas drar SSM slutsatsen att härdskadefrekvens (brand och övriga rumshändelser exkluderade) ökar med ungefär en faktor två när en gasturbin inte är driftklar. OKG:s rutin för reaktorsäkerhetsteknisk värdering [13] baserar sig på en icke officiell eller godkänd IAEA Guide. En granskning av OKG:s rutin för reaktorsäkerhetsteknisk värdering [17] har inte gjorts av SSM. En vidare undersökning och utredning av denna metodik bör därför övervägas.

8 Sida 8 (11) Oavsett guide eller metodik anser SSM att en säkerhetsvärdering bör värdera hela säkerhetsfrågan, inklusive brand och övriga rumshändelser för att vara relevant. SSM förmodar att brand dominerar riskbilden för Oskarshamn 2 idag. Hur stor påverkan brand har på den totala härdskadefrekvensen har inte värderats probabilistiskt av OKG. Således saknas väsentliga element för att kunna bedöma hur stor betydelse gasturbinerna skulle ha om en fullständig analys gjordes i den reaktorsäkerhetstekniska värderingen. PSG och FSG SSM bedömer att PSG och FSG utförts tillfredställande. Avseende PSG:s ställningstagande i [4] utförs dessa dock inte fullt ut enligt mall i OKG:s riktlinje Krav och riktlinjer för säkerhetsgranskning av sakfråga [25]. Sammanfattande bedömning Sammantaget bedömer SSM att OKG på ett acceptabelt sätt har utfört de åtgärder, översyner och redovisningar som följer av SSM:s beslut [1]. SSM ser emellertid förbättringsbehov inom ett antal områden. Inom området åtgärder, resultat och slutsatser avseende dieselgeneratorer bedömer SSM att OKG har ett förbättringsbehov avseende kvalitetsstyrning och reservdelshållning för komponenter inom det berörda området. Inom området åtgärder, resultat och slutsatser avseende 6 kv-brytare bedömer SSM att OKG har ett förbättringsbehov avseende stringens i rutiner för och dokumentation av underhåll. Inom området åtgärder, resultat och slutsatser avseende gasturbiner bedömer SSM att OKG bör överväga ytterligare åtgärder för att minska osäkerheten i transformatorernas tillgänglighet. SSM avser att återkomma till OKG i denna fråga. Inom området status på reservdelar och servicekompetens bedömer SSM att OKG bör överväga att se över rutiner och instruktioner så att statuskontrollen av reservdelar förtydligas. SSM bedömer också att OKG bör se över rutiner och instruktioner så att behov av anpassningar och ändringar av reservdelar är förberedda, detta för att minska risken för felgrepp och felfunktion. Inom området rutin för reaktorsäkerhetsteknisk värdering avser SSM att återkomma till OKG.

9 Sida 9 (11) Beslut i detta ärende har fattats av tjänsteförättande avdelningschefen Jan Hanberg. I ärendets slutliga handläggning har deltagit verksjuristen Tomas Isenstam, enhetschefen Leif Karlsson, samt utredaren Tage Eriksson, den sistnämnda föredragande. STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Jan Hanberg Tage Eriksson Kopia för kännedom Ringhals AB Forsmarks Kraftgrupp AB GD, sf GD, ck, cks, ckd, Jan Gällsjö, Kostas Xanthopoulos, Parviz Ghasemi, Per-Olof Hägg, Tomas Jelinek

10 Sida 10 (11) Referenser 1. Beslut om avställning av Oskarshamn 2 för genomförande av underhållsåtgärder samt om senareläggning av fysiska åtgärder enligt tidigare övergångsbeslut, Dokumentnr SSM , Strålsäkerhetsmyndigheten Oskarshamn 2 Ansökan om återstart av anläggningen enligt beslut i brev SSM , Reg nr , OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Plan för att åtgärda förelägganden i SSMs beslut [1], Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - Driftsammanträde nr 046 den 11 december Värdering av planerade åtgärder med anledning av SSMs beslut i brev SSM , Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - FSG av ansökan om återgång till effektdrift efter SSMs Beslut om avställning, Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Ansökan om återstart av anläggningen enligt beslut i brev SSM , Reg nr , OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Plan för att åtgärda förelägganden i SSMs beslut [1], Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Avdelning U redovisning av åtgärderna beskrivna i plan , Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Redovisning av status på reservdelar och servicekompetens till dieslar, gasturbiner och 6 kv-brytare i CE, Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Reaktorsäkerhetsteknisk värdering av tillåten tid för underhåll av gasturbiner (reparationskriterium), Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - Driftsammanträde nr 048 den 17 december Ansökan om återgång till effektdrift, Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - FSG del 2 av Ansökan om återgång till effektdrift efter SSMs Beslut om avställning, Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Provningsredovisning för provinstruktion 2/P10/963 Provning efter byte av generator på 661 DG211, Reg nr 2/P20/963 utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Provningsredovisning för provinstruktion 2/P10/869 System G23-prov av tidreläer samt okulär kontroll av hjälpreläer, Reg nr 2/P/20/86 utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamnsverket - Dimensionera förråd, registrera artikeldata samt koppla omsättningsmaterial och reservdelar till berörda objekt i OKGs drift- och underhållssystem, Reg nr utg 4.0, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Oljeanalys 649 T13 & 649 T23, Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Genomförande av reaktorsäkerhetsteknisk värdering, Reg nr utg 3.0, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - Klarställande avseende säkerhetsbetydelse av att senarelägga nödvändiga åtgärder som krävs för att uppfylla SSMs övergångsplan för SSMFS 2008:17 (tidigare SKIFS 2004:2), Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - System Årligt prov, Uthållighetsprov av DG211, Regnr 2- D , utgåva Oskarshamn 2 - Periodiskt prov av DG211, Regnr 2-D , utgåva Oskarshamn 2 - Årligt prov, Uthållighetsprov av DG212, Regnr 2-D , utgåva 2

11 Sida 11 (11) 22. Oskarshamn 2 - System Funktions- och prestandaprov av 649 G23, Regnr 2- D , utgåva Oskarshamn 2 Underhållsinstruktion 2-U utgåva Oskarshamn 2 Underhållsinstruktion 2-U utgåva Krav och riktlinjer för säkerhetsgranskning av sakfråga, Reg nr utgåva 1.0, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - Översyn av mellanspänningsbrytare, Reg nr 2-U Utgåva 5, OKG Aktiebolag OKG AB, Provningsprotokoll Brytare, Cirquit Breaker Merlin Gerin DIS 1-35

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets BESLUT 2012-08-16 OKG Aktiebolag Handläggare: Kostas Xanthopoulos Telefon: +46 8 799 4260 Vår referens: Er referens: 2012-15645 572 83 Oskarshamn Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets i Oskarshamn

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2 Sida: 5trälsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Saftlty Authoritv 1/7 RinghalsAB BESLUT 430 22 Väröbacka Vårt datum: 2010-01-27 Vår referens: 88M 2008/1573 DOC8#75514v2 Er referens: 205004/2030657 Ert

Läs mer

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-05-04 Er referens: 2016-04390 Diarienr: SSM2016-1324 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Beslut

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl BESLUT 2012-08-24 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Richard Sundberg Telefon: +46 8 799 4488 Vår referens: Er referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl i Ringhals

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-4270 Förrättningsdatum: 2013-09-03 2013-09-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Helene Belaieff

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2013-01-16 Er referens: 2212275 Diarienr: SSM2012-4297 Förrättningsdatum: Klicka här för att skriva datum. Ansvarig handläggare: Tomas Almberger KS Arbetsgrupp:

Läs mer

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323 Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-11-24 Er referens: FQ-2011-0835 Diarienr: SSM2011-2962 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt 1 och /2 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-09-17 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum:2013-06-04 2013-06-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Stefan Sördal KD Arbetsgrupp:

Läs mer

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1 TILLSYNSRAPPORT 2012-04-11 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamn 1 Arbetsgrupp: - Författare: Jan In de Betou Samråd: Per-Olof Hägg Fastställd: Lars

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2017-06-29 Diarienr: SSM2017-2290 Handläggare: Martin Amft Telefon: +46 8 799 40 23 Beslut om tillståndsvillkor för avveckling

Läs mer

Granskning av effekthöjningsärenden

Granskning av effekthöjningsärenden Sida: 1/19 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-12-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Tillståndspröva Dokumentnummer: 154 Version: 1 Författare: Ninos Garis Fastställd: Lennart Carlsson Granskning av effekthöjningsärenden

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna Tillsynsrapport Datum: 2014-08-27 Er referens: - Diarienr: SSM2014-936 Förrättningsdatum: 2014-06-11 Inspektera / Forsmarks Kraftgrupp AB / Utsläppsmonitering Ansvarig handläggare: Charlotte Lager (KA)

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping) Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan

Läs mer

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning

Läs mer

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3 Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-38 Förrättningsdatum: 2013-09-17-19 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Christer Karlsson Arbetsgrupp: Mats Häggblom och Christer

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga Tillsynsrapport Datum: 2013-12-12 Er referens: Diarienr: SSM2012-495 Förrättningsdatum: 2013-10-10 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM,

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger,

Läs mer

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2014-01-03 Er referens: 2013-08295 Diarienr: SSM2013-2363 Handläggare: Björn Gustafsson Telefon: +46 8 799 4026 Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning

Läs mer

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Dokumentstatus: Godkänt Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Beslut Vårt datum: 2016-10-05 Er referens: Diarienr: SSM2016-4305 Handläggare: Erik Henriksson Telefon: +46 8 799 4390

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Yttrande Datum: 2015-04-16 Diarienr: SSM 2009/4884 Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Westinghouse Electric Sweden AB 72 63 Västerås Beslut Vårt datum: 206-02- Er referens: ES 4-337 Diarienr: SSM204-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 484 Beslut om förlängd giltighetstid

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB BESLUT 2011-06-17 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 799 4320 Sjukhusdirektören Danderyds sjukhus AB Vår referens: SSM 2011-555 182 88 Stockholm Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och leverera konsulttjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Våra huvudsakliga kompetensområden

Läs mer

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. Sida l (2) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^/^A/T U\JNL Mål nr 7107-10 Avdelnings 2011-01-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Pelle Zettersten Sveriges Radio AB Box 500 601 07 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Sida: 1/8 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-09-21 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Författare: Per-Olof Sandén, Anna Norstedt Avdelning: Kärnkraftssäkerhet, Staben Fastställd:

Läs mer

Granskning inför beslut om godkännande av förnyad SAR och ansökan om provdrift vid 3900 MW termisk effekt för Oskarshamn 3

Granskning inför beslut om godkännande av förnyad SAR och ansökan om provdrift vid 3900 MW termisk effekt för Oskarshamn 3 Sida: 1/35 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2009-09-25 Vår referens: SSM 2008/423 Dokument nr: DOCS #74108 Tillståndshavare: OKG AB Objekt: Oskarshamn 3 Granskningsgrupp: Oddbjörn Sandervåg, Kostas Xanthopoulos,

Läs mer

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten TILLSYNSRAPPORT 2012-01-09 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Aktiebolag Förrättningsdatum: 2011-10-12--14 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson, KM., Jan Gällsjö, KD

Läs mer

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling

Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-06-05 Handläggare Annika Pfannenstill Utredningssekreterare annika.pfannenstill@malmo.se Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om införande

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3490/20141(5) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Strängnäs kommun Socialnämnden 645 80 STRÄNGNÄS Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Beslut om yttrande Vårt datum: 2015-12-16 Er referens: Mål nr M 7062-14 Avd. 3 Diarienr: SSM2015-656 Handläggare: Georg Lindgren Telefon:

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå BESLUT 2011-02-08 Åklagarkammaren i Umeå Box 3003 903 02 Umeå Handläggare: Johan Strandman Telefon: 08-7994185 Vår referens: SSM 2011-533 Anmälan om brott mot strålskyddslagen Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Inspektionsrapport, åldringshantering vid OKG

Inspektionsrapport, åldringshantering vid OKG Tillsynsrapport Datum: 2013-09-04 Er referens: Diarienr: SSM2013-2506 Förrättningsdatum: Inspektera OKG AB program för åldersrelaterade försämringar och skador Ansvarig handläggare: Jan Linder Arbetsgrupp:

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Dokumentstatus: Godkänt Westinghouse Electric Sweden AB 721 63 Västerås Beslut Vårt datum: 2016-05-26 Er referens: 16-046 Diarienr: SSM2014-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 4184

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Anvisning för Besiktning enligt ELSÄK-FS 2008:3 med tillägg 2010:3

Anvisning för Besiktning enligt ELSÄK-FS 2008:3 med tillägg 2010:3 SvK4005, v3.4, 2014-03-26 ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE VÅR BETECKNING AFS Bilaga 3:9a DATUM SAMRÅD 2015-06-17 XXX TEKNISK RIKTLINJE UTGÅVA C FASTSTÄLLD XXXX Anvisning för Besiktning enligt ELSÄK-FS 2008:3

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Underhållskrav vid upphandling av ny utrustning i Forsmark Ett praktikfall Christer Olsson Senior Consultant, Maintenance and Project Management MIDROC ENGINEERING AB 1

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

Inspektionsrapport avseende omgivningskontroll

Inspektionsrapport avseende omgivningskontroll TILLSYNSRAPPORT 2012-09-27 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Barsebäck Kraft AB Objekt: Barsebäcksanläggningen Förrättningsdatum: 2012-08-28--29 Arbetsgrupp: Maria Lüning, Tobias Hedberg,

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP TILLSYNSRAPPORT 2011-06-23 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Objekt: Arbetsgrupp: Johan Enkvist Författare: Johan Enkvist Samråd: Lars Bennemo, Yvonne Johansson, Klas Idehaag

Läs mer

Föreläggande vid vite

Föreläggande vid vite Beslut Tierps kommun Dnr 43-2013:4718 Föreläggande vid vite efter tillsyn av Tierps kommun 1 (5) Tillsyn i Tierps kommun Beslut Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 och 27 skollagen (2010:800)

Läs mer

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-23 Vår referens: SSM 2010-4615 Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Datum: 2015-05-12 Er referens: M2015/1161/Ke Diarienr: SSM2015-2278 Yttrande över Greenpeace Nordens överklagande av beslut om godkännande av

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1388095 Författare Version 1.0 Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Status Godkänt Reg nr Datum 2013-03-14 Kvalitetssäkrad

Läs mer

Granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Tillsynsrapport Datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Förrättningsdatum: Vår 2015 Samlade strålsäkerhetsvärderingar / OKG Aktiebolag / Oskarshamn 1 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB - 2012 Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar 2013 Proj.ledare Ola Jovall Presentatör Björn Thunell URSPRUNGLIGA REGELVERK FÖR BYGGNADER Bakgrund Historik

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

inspektion av AB SVAFO:s (SVAFO) uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet.

inspektion av AB SVAFO:s (SVAFO) uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet. TILLSYNSRAPPORT 2012-09-17 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: AB SVAFO Objekt: AB SVAFO Förrättningsdatum: 21-22 augusti 2012 Arbetsgrupp: Ingela Thimgren SB, Ulf Andersson SB, Emil Jorpes

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Iljansbodaskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Iljansbodaskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^^A/f Mål nr 998-12 IJÖNKÖPING LJUM Avdelning l 2012-04-19 Meddelad i Jönköping

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^^A/f Mål nr 998-12 IJÖNKÖPING LJUM Avdelning l 2012-04-19 Meddelad i Jönköping Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^^A/f IJÖNKÖPING LJUM Avdelning l 2012-04-19 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Jordbruksverkets

Läs mer

Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer

Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-30 Diarienr: SSM2015-4772 Handläggare: Lars Bennemo Fastställd: Fredrik Hassel Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer Uppdraget Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer