Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift"

Transkript

1 OKG Aktiebolag Oskarshamn Beslut Vårt datum: Er referens: Diarienr: SSM Handläggare: Tage Eriksson Telefon: Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) godkänner den redovisning av driftklarhet som lämnats av OKG Aktiebolag (OKG) avseende Oskarshamn 2. OKG får därmed återgå i effektdrift med Oskarshamn 2. SSM vill erinra om den begränsning av effektdriftperioden som följer av SSM:s beslut , SSM Ärendet Den 6 december 2012 beslutade SSM [1] att OKG, utan dröjsmål, ska ställa av kärnkraftreaktorn Oskarshamn 2 för att genomföra följande åtgärder: utebliven W5-service från år 2011 på berörd dieselgenerator (diesel) samt uthållighetsprov på minst 48 timmar på den andra dieseln, förstärkt underhåll av tidigare identifierade 6 kv-brytare på dieselsäkrade skenor för vilka förstärkt underhåll ännu inte genomförts. Vidare framgick av beslutet att OKG i samband med dessa åtgärder ska genomföra en extra översyn av gasturbinaggregaten (gasturbiner), särskilt när det gäller kontrollutrustningen och transformatorerna och att risken för fel med gemensam orsak (CCF) ska beaktas vid genomförandet av åtgärderna. I beslutet angavs att Oskarshamn 2 inte får återtas i effektdrift utan att driftklarheten är prövad och godkänd av SSM baserat på följande redovisningar: resultat och slutsatser av genomförda åtgärder på berörda utrustningars tillförlitlighet och driftklarhet, underlag som på ett tydligt sätt visar hur statusen på åldrande reservdelar och servicekompetens har säkerställts över tiden, förnyad värdering av idag tillämpad tillåten tid för avhjälpande underhåll (reparationskriterium) av gasturbiner. Den 12 december 2012 inkom OKG med en första del av en ansökan om återstart [2] innehållande en plan [3] för att åtgärda SSM:s föreläggande. Till ansökan [2] bifogades också den primära säkerhetsgranskningen (PSG) som genomförts vid driftsammanträde [4] samt den fristående säkerhetsgranskningen (FSG) [5]. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (11) Den 18 december 2012 inkom en komplettering [6] innehållande en ny utgåva av åtgärdsplanplanen [7] (reviderad för att ytterligare begränsa risken för CCF 1 ). Kompletteringen [6] innehöll vidare de av SSM begärda redovisningarna Resultat och slutsatser av genomförda åtgärder [8, 11], Status på reservdelar och servicekompetens [9] och Värdering av tid för avhjälpande underhåll av gasturbiner [10]. Ansökan [6] redovisar också den primära säkerhetsgranskningen som genomförts vid driftsammanträde [10] samt den fristående säkerhetsgranskningen [11]. Till OKG:s komplettering [6] bifogades också ett antal underliggande referenser [13-18]. Som underlag för SSM:s bedömning har också använts andra i ärendet inkomna dokument och kommunikationer. Nedan sammanfattas OKG:s redovisningar och bedömningar. Åtgärder, resultat och slutsatser Dieselgeneratorer OKG har i rapport [8] redovisat de på dieselgeneratorerna DG211 och DG212 genomförda åtgärder och resultat. På motorn till dieselgenerator DG211 har OKG har genomfört en s.k. W5-service enligt leverantörens serviceplan. Servicen har genomförts av leverantörens serviceagent i Sverige. Dessutom genomfördes en s.k. steg 2-service på generatorn till DG211, enligt leverantörens serviceplan, samt utbyte av spänningsregulator. Utbytesregulatorn, som var nyservad, felfungerade vid prov monterad på DG211 varför den ursprungliga regulatorn återmoterades och provades på DG211. Elvärmare till det interna kylvattensystemet befanns ha ett jordfel vilket visade sig bero på skador på ena slingan till elvärmaren, där även delar saknades. OKG:s underhållsavdelning har funnit att konsekvenserna av de saknade delarna inte utgör någon risk för DG211:s tillgänglighet. Elvärmaren är utbytt. Inga skador har identifierats på inspekterade delar under W5-servicen på DG211. Efter genomförd service har DG211 även genomgått ett 24-timmars uthållighetsprov [19] samt ett driftklarhetsverifierande prov (DKV-prov) [20] utan anmärkning. OKG:s underhållsavdelning och leverantörens serviceagent bedömer att DG211 nu är i god kondition. Inga fysiska åtgärder utfördes på DG212, detta för att inte introducera CCF-relaterade fel. På dieselgenerator DG212 har OKG genomfört ett 48-timmars uthållighetsprov utan anmärkning. Som följd av jordfelet på elvärmare till DG211 så har isolationsmätning på motsvarande värmare på DG212 genomförts. Något jordfel identifierades inte på denna värmare. 6 kv-brytare På de åtta 6 kv-brytare på dieselsäkrade skenor där förstärkt underhåll ännu inte hade genomförts, genomfördes nu förstärkt underhåll enligt underhållsinstruktion [26]. För aktuella brytare har kontroll av till- och frånslagstider utförts. 1 CCF = Common Cause Failure = fel med gemensam orsak (2 & 11 SSMFS 2008:17)

3 Sida 3 (11) Inga avvikelser avseende på till- och frånspole samt blåsbälgar identifierades vid servicen av de nämnda brytarna. Inga förändringar i till- och frånslagstider har skett sedan förra mätningen. Vid kontroll upptäckte OKG att underhållsprogrammet inte heller följts för ytterligare en brytare (avseende ett mer omfattande underhåll än förstärkt underhåll ). Det uteblivna underhållet genomfördes utan anmärkning. Observationen kommer att hanteras i OKG:s system för avvikelsehantering. Gasturbinaggregat OKG har i rapport [8] redovisat på gasturbinaggregaten G13 och G23 genomförda åtgärder och resultat. Redovisning innefattar även gasturbinaggregatens transformatorer. På gasturbinaggregat G23 har OKG genomfört visuella kontroller av gasturbinmotorerna, oljefilter och övrig åtkomlig utrustning samt prov av turbinregulatorn. Vid dessa kontroller identifierades inga avvikelser förutom några mindre anmärkningar och rekommendationer som av OKG:s underhållsavdelning inte bedömts påverka tillgängligheten. Approximativt 20 % av kontrollutrustningens tidreläer har provats och 80% av övriga reläer har okulärbesiktigats (utan demontage), vilket bedöms ge en representativ bild av statusen. Efter genomförda åtgärder driftklarhetsverifierades gasturbin G13 och G23 enligt instruktion [22]. Inga fysiska åtgärder utfördes på G13, detta för att inte introducera CCF-relaterade fel. På gasturbinaggregat G13 har OKG genomfört ett långtidsprovdrift på 10 timmar. Provet resulterade inte i några anmärkningar. Oljeprov från gasturbinaggregatens transformatorer T13 och T23 (tillhörande G13 resp. G23) skickades på analys för att identifiera om någon begynnande varmgång eller kontaktresistans föreligger i transformatorerna. Oljeanalysen är dokumenterad i [16]. Dessutom genomfördes årlig översyn enligt [23] resp. [24] på transformator T13 och T23 inklusive nollpunktsmotstånd och magnetiseringstransformatorer. Översynen begränsades till kontroll av läckage och isolatorer samt provkörning av kylfläktar och pump i oljekylkretsen. Inga kontroller som kräver urbleckning, överkoppling eller anslutning av provutrustning genomfördes på utrustning tillhörande gasturbinaggregat G13, detta för att inte introducera CCF-relaterade fel. Funktionen hos båda transformatorerna T13 och T23 verifierades också genom att de belastades vid funktions- och prestandaprov på G13 och G23 efter genomförda åtgärder. Kopplat till transformatorerna finns normalt en 5-årskontroll av lindningskopplarna, som inte genomfördes, med motiveringen att de analyser som genomförts av transformatoroljan inte visade att det fanns en begynnande varmgång i lindningskopplarna varför detta prov inte var nödvändigt att genomföra. OKG underhållsavdelning bedömer att gasturbinaggregaten G13 och G23, inklusive tillhörande transformatorer etc., är i god kondition och tillgängligheten opåverkad. CCF För att beakta CCF-risker har service som inkluderar fysiska ingrepp bara genomförts på en dieselgenerator DG211 och ett gasturbinaggregat G23. För DG212 och G13 har långtidsprovdrift genomförts. Fysiska ingrepp på 6kV brytare har utförts av olika personer för att minska CCF-risker.

4 Sida 4 (11) Status på reservdelar och servicekompetens OKG har i rapport [9] angivet statuts på reservdelar och servicekompetens. Dieselgeneratorer För dieselgeneratorerna anges att tillgängligheten på externa reservdelar är god. Dieselleverantören MTU också kan leverera komponenter med kort leveranstid. Avseende service finns två externa, av varandra oberoende, firmor som erbjuder service på dieselmotorn. Swedmotor, MTU:s generalagent i Sverige och Patria i Finland tillhandahåller servicepersonal, reservdelar och teknisk support. För elgeneratorn finns flera externa firmor som erbjuder service av denna typ av elgenerator, bl. a. ABB och NEA. Med hänvisnings till [9] och interna rutiner beskrivna i [15] anser OKG att tillgängligheten på servicekompetensen till dieselaggregatet och status på reservdelar är god. Gasturbinaggregat OKG har kompletta reserver för generator, generatorbrytare och transformator till gasturbinerna. OKG ingår också i två reservdelspooler för större mekaniska komponenter. År 2000 köpte OKG ett komplett aggregat av Forsmark Kraftgrupp AB, vilket ytterligare säkrade tillgång på reservdelar, t.ex. en komplett turbinregulator. Reservgeneratorn är nyservad och reservgeneratorn och reservgeneratorbrytare följer samma UH-program som ordinarie komponenter. För gasturbinaggregatens transformatorer T13 och T23 finns en reserv som är driftsatt på annan plats och som vid ett större fel på kan ersätta T13 eller T23. Reservtransformatorn följer samma UH-program som de ordinarie transformatorer. OKG:s bedömning är att tillgången till reservdelar för gasturbinaggregaten och tillhörande transformatorer och annan utrustning är god. Avseende service anger OKG att tillgängligheten på servicekompetens är god. Den I&C- och elutrustning som gasturbinerna är utrustad med är till stora delar av konventionell typ. Turbinregulatorn är av en modell som det inte finns fler av på OKG men det finns servicekompetens att tillgå från två externa firmor som har erfarenhet av den typen av turbinregulator. Servicekompetensen på gasturbinmotor anses också god. Det finns två externa oberoende firmor; Vattenfall Service Nordic AB, som har övertagit servicetekniker från Siemens, samt Patria Aviation i Finland som båda har kompetens att serva gasturbinmotorerna. Värdering av tid för avhjälpande underhåll av gasturbiner OKG har i rapport [10] genomfört en reaktorsäkerhetsteknisk värdering av tillåten tid för underhåll på gasturbinerna enligt en metodik presenterad i rapport [17]. OKG har här kommit till slutsatsen att nuvarande reparationskriterium på 30 dagar enligt STF bedöms vara acceptabelt. PSG och FSG Vid driftsammanträde [4] genomfördes värdering och PSG av åtgärdsplanen utgåva 1 [3]. FSG av ansökan [3] är dokumenterat i granskningsmeddelande [5] och tillstyrker fortsatt hantering. Vid driftsammanträde [11] genomfördes PSG av åtgärder resultat och analyser enligt [7-10, 18]. FSG av kompletteringen till ansökan [6] är dokumenterat i granskningsmeddelande [12].

5 Sida 5 (11) Några kompletterande frågor resulterade i förtydligande av underlaget. Avdelning S bedömer att frågan är tillfredställande hanterad och att driftklarheten på hjälpkraftutrustningen stärkts efter vidtagna åtgärder. Skälen för beslutet Gällande rätt Av 5 kap. 3 föreskrifterna (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar följer bl.a. att komponenter och anordningar fortlöpande ska kontrolleras och underhållas på ett sådant sätt att de uppfyller de säkerhetskrav som ställs. Av 5 kap. 3a föreskrifterna (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar följer bl.a. att för att säkerställa underhåll och fortlöpande tillsyn och kontroll som genomförs ska fastställda dokumenterade rutiner för styrning och kontroll finnas. Av 5 kap. 3a föreskrifterna (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar följer bl.a. att innan anläggningsdelar och anordningar enligt 3 tas i drift efter underhåll eller andra ingrepp ska en funktionskontroll göras för att verifiera anläggningens driftklarhet. SSM:s bedömning Åtgärder, resultat och slutsatser avseende dieselgeneratorer SSM bedömer att genomförd W5-service på DG211 har följt serviceplanen. Förutom W5- servicen, som utförs på dieselmotorn, genomfördes även service på generatorn till DG211, enligt leverantörens serviceplan och efter genomförda serviceåtgärder på både motor och generator har DG211 genomgått ett 24-timmars driftklarhetsverifierande prov utan anmärkning. SSM bedömer, i likhet med OKG, att identifierade skador på en elvärmeslinga på DG211 inte utgör någon risk för tillgängligheten. Inga fysiska åtgärder utfördes på DG212, detta för att inte introducera CCF-relaterade fel. På dieselgenerator DG212 har OKG dock genomfört ett 48-timmars uthållighetsprov utan anmärkning. SSM bedömer att de omfattande serviceåtgärder som genomförts är tillfredställande och att den omfattande provdrift som genomförts ytterligare underbygger OKG:s bedömning att dieselgeneratorernas är driftklara. SSM ser dock en svaghet i att målet att byta till en nyservad spänningsregulator inte uppnåtts. Att den nyservade spänningsregulatorn som provades var felbehäftad förefaller bero på en brist i kvalitet och att ingen annan fullgod spänningsregulator fanns tillgänglig förefaller vara en brist i reservdelshållning. SSM bedömer att OKG har ett förbättringsbehov avseende kvalitetsstyrning och reservdelshållning för komponenter inom det berörda området. Åtgärder, resultat och slutsatser avseende 6 kv-brytare SSM bedömer att de utförda åtgärderna och resultaten är tillfredställande baserat på att kontroll av till- och frånslagstider utförts samt att inga avvikelser avseende på till- och frånspole eller åldring av blåsbälgar identifierades vid servicen. SSM anser vidare det positivt att OKG, i samband med de av SSM utpekade åtgärderna, identifierat en tidigare utebliven provning av en brytare, trots att denna brytare inte ingick i den ursprungligt identifierade omfattningen för åtgärderna.

6 Sida 6 (11) SSM noterar dock ett antal mindre förbättringsbehov bl.a. vad det gäller provningsprotokollet [27], som inte anger några acceptanskriterier för de prov som genomförs (t.ex. brytartider, kontaktdonshastighet och kontaktresistans). Vidare så är provningsprotokollet [27] inte spårbart från underhållsinstruktionen [26] samt att den okulära kontrollpunkten av eventuell begynnande sprickbildning i blåsbälgar inte finns dokumenterad. Detta gör att driftklarheten för de berörda objekten inte fullt ut kan vederläggas med dokumenterade verifikat. Den tidigare ej genomförda omfattande underhållet på en brytare utgör ytterligare en indikation på förbättringsbehov avseende stringens i rutiner för och dokumentation av underhåll. Åtgärder, resultat och slutsatser avseende gasturbiner Inga fysiska åtgärder utfördes på G13, vilket bedöms vara en acceptabel hantering för att inte introducera CCF-relaterade fel. T.ex. utfördes inga kontroller som kräver urbleckning, överkoppling eller anslutning av provutrustning. SSM bedömer att de genomförda kontrollerna samt provdriften på G13 på ett acceptabelt sätt demonstrerat gasturbinaggregatets tillgänglighet. SSM bedömer att de av OKG genomförda åtgärderna på G23 och dess kontrollutrustning utförts på ett acceptabelt sätt och att åtgärderna reducerat osäkerheterna avseende gasturbinaggregatets tillgänglighet. SSM bedömer vidare att de visuella kontrollerna av gasturbinmotorerna, oljefilter, kontrollutrustning och övrig åtkomlig utrustning samt prov av turbinregulatorn utförts med en tillfredställande omfattning. De mindre anmärkningar och rekommendationer som identifierats bedöms inte påverkar tillgängligheten. Avseende transformatorerna bedöms att omfattningen på översynen, innefattande kontroll av läckage och isolatorer samt provkörning av kylfläktar och pump i oljekylkretsen som gjorts av transformatorerna T13 och T23 inklusive nollpunktsmotstånd och magnetiseringstransformatorer, är tillfredställande. Funktionen hos båda transformatorerna T13 och T23 har också verifierats på ett tillfredställande sätt genom att de belastades vid funktions- och prestandaprov på G13 och G23 efter genomförda åtgärder. Avseende gasturbinaggratens transformatorer bedömer SSM att osäkerheterna avseende tillgänglighet på ett acceptabelt sätt reducerats bl.a. baserat på analys av oljeprov. För att säkerställa tillförlitlighet hos transformatorer och kunna uppskatta transformatorernas kvarstående livslängd är det emellertid nödvändigt att få kunskap om flera parametrar och funktioner och sätta dessa i relation till transformatorernas ålder, belastningshistorik och förväntade driftförutsättningar. De aktuella transformatorerna är för det mesta bara spänningssatta och belastade under kort tid vid enstaka prov. Vid sådana driftförhållanden är det mycket sannolikt att fukt tränga in i pappersisolationen. Enligt uppgift har oljeprov tagit på transformatorerna vid låg tempertur (spänningssatta men inte belastade). Det är då mycket svårt att avgöra fuktmängd i papperisolationen bara med oljeanalys. SSM anser att ytterligare åtgärder bör övervägas för att minska osäkerheten i transformatorernas tillgänglighet. Mot bakgrund av tidigare fel på kontakterna i lindningskopplaren och svårigheten att få ett entydigt svar från oljeanalysen avseende lindningskopplarens tillstånd anser SSM att OKG bör överväga att utföra en 5-årskontroll av lindningskopplarna. SSM avser att återkomma till OKG i frågan avseende åtgärder för att reducera osäkerheten i gasturbintransformatorernas tillgänglighet. CCF SSM bedömer att genom det sätt som OKG har genomfört åtgärder på utrustning så har risken för fel med gemensam orsak hanterats på ett acceptabelt sätt.

7 Sida 7 (11) Status på reservdelar och servicekompetens SSM bedömer att OKG har en acceptabel status på åldrande reservdelar samt att servicekompetens är säkerställd över tiden. Att OKG har tillgång till reservdelar för diselgeneratorerna från externa källor med kort leveranstid, förutom reservdelar i eget förråd, bedöms vara en tillfredställande lösning. Det bedöms också tillfredställande att OKG har tillgång till två externa, av varandra oberoende, firmor som erbjuder service på dieselmotorn. Det bedöms även tillfredställande att service på dieselgenerators elgeneratorer finns att tillgå från flera externa firmor. Servicekompetensen på gasturbinmotor bedöms också vara tillfredställande. Även här finns två, av varandra oberoende, firmor att tillgå. I och med att OKG har kompletta reserver för generator, generatorbrytare och transformator till gasturbinerna samt ingår i reservdelspooler för större mekaniska komponenter bedöms reservdelssituationen för gasturbinernas mekaniska komponenter vara tillfredställande. Eftersom den I&C- och elutrustning som gasturbinerna är utrustad med till stora delar är av konventionell typ bedöms reservdels- och servicekompetens kunna hanteras av OKG på ett acceptabelt sätt. Ett problem är dock att turbinregulatorn är av en modell som det inte finns fler av på OKG men att det finns servicekompetens att tillgå från två externa firmor som har erfarenhet av den typen av turbinregulator bedöms som en acceptabel lösning. Det bedöms vidare acceptabelt att det för gasturbinaggregatens transformatorer T13 och T23 finns en normalt driftsatt reserv att tillgå. SSM har förstått att de stora reservutrustningar såsom generator, generatorbrytare och transformatorer för gasturbinerna följer samma UH-program som för de ordinarie komponenterna. Det framgår dock inte av granskad dokumentationen att OKG har något rutin eller instruktion för att kontrollera statusen på reservdelar generellt. OKG beskriver anskaffning och förrådshållning i rutinenen [15] men nämner inget om tillståndskontroll av reservdelar. Denna brist kan påverka djupförsvaret negativ och därför bedömer SSM att OKG bör överväga att se över rutiner och instruktioner så att statuskontrollen av reservdelar förtydligas. SSM bedömer vidare att det kan krävas konstruktionsanpassningar och parameterändringar på reläskydd och andra skydd vid byte av T13 eller T23 mot reservtransformatorn. SSM bedömer att OKG bör se över rutiner och instruktioner så att sådana anpassningar och ändringar är förberedda, detta för att minska risken för felgrepp och felfunktion. Värdering av tid för avhjälpande underhåll av gasturbiner OKG har genomfört en förnyad värdering av reparationskriterium (maximalt tillåten tid för avhjälpande underhåll) i [9] i enlighet med SSMs föreläggande [1]. Värderingen av reparationskriterium för gasturbiner bedöms vara tillräcklig för återstart. Utifrån resonemanget nedan ser SSM dock ett behov av att återkomma till OKG i denna fråga. Gasturbinerna har säkerhetsbetydelse, eftersom det är en reservkraftskälla för säkerhetsutrustning och säkerhetsrelaterad utrustning. Detta bekräftas genom en värdering av OKG i [10]. Baserat på det som redovisas drar SSM slutsatsen att härdskadefrekvens (brand och övriga rumshändelser exkluderade) ökar med ungefär en faktor två när en gasturbin inte är driftklar. OKG:s rutin för reaktorsäkerhetsteknisk värdering [13] baserar sig på en icke officiell eller godkänd IAEA Guide. En granskning av OKG:s rutin för reaktorsäkerhetsteknisk värdering [17] har inte gjorts av SSM. En vidare undersökning och utredning av denna metodik bör därför övervägas.

8 Sida 8 (11) Oavsett guide eller metodik anser SSM att en säkerhetsvärdering bör värdera hela säkerhetsfrågan, inklusive brand och övriga rumshändelser för att vara relevant. SSM förmodar att brand dominerar riskbilden för Oskarshamn 2 idag. Hur stor påverkan brand har på den totala härdskadefrekvensen har inte värderats probabilistiskt av OKG. Således saknas väsentliga element för att kunna bedöma hur stor betydelse gasturbinerna skulle ha om en fullständig analys gjordes i den reaktorsäkerhetstekniska värderingen. PSG och FSG SSM bedömer att PSG och FSG utförts tillfredställande. Avseende PSG:s ställningstagande i [4] utförs dessa dock inte fullt ut enligt mall i OKG:s riktlinje Krav och riktlinjer för säkerhetsgranskning av sakfråga [25]. Sammanfattande bedömning Sammantaget bedömer SSM att OKG på ett acceptabelt sätt har utfört de åtgärder, översyner och redovisningar som följer av SSM:s beslut [1]. SSM ser emellertid förbättringsbehov inom ett antal områden. Inom området åtgärder, resultat och slutsatser avseende dieselgeneratorer bedömer SSM att OKG har ett förbättringsbehov avseende kvalitetsstyrning och reservdelshållning för komponenter inom det berörda området. Inom området åtgärder, resultat och slutsatser avseende 6 kv-brytare bedömer SSM att OKG har ett förbättringsbehov avseende stringens i rutiner för och dokumentation av underhåll. Inom området åtgärder, resultat och slutsatser avseende gasturbiner bedömer SSM att OKG bör överväga ytterligare åtgärder för att minska osäkerheten i transformatorernas tillgänglighet. SSM avser att återkomma till OKG i denna fråga. Inom området status på reservdelar och servicekompetens bedömer SSM att OKG bör överväga att se över rutiner och instruktioner så att statuskontrollen av reservdelar förtydligas. SSM bedömer också att OKG bör se över rutiner och instruktioner så att behov av anpassningar och ändringar av reservdelar är förberedda, detta för att minska risken för felgrepp och felfunktion. Inom området rutin för reaktorsäkerhetsteknisk värdering avser SSM att återkomma till OKG.

9 Sida 9 (11) Beslut i detta ärende har fattats av tjänsteförättande avdelningschefen Jan Hanberg. I ärendets slutliga handläggning har deltagit verksjuristen Tomas Isenstam, enhetschefen Leif Karlsson, samt utredaren Tage Eriksson, den sistnämnda föredragande. STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Jan Hanberg Tage Eriksson Kopia för kännedom Ringhals AB Forsmarks Kraftgrupp AB GD, sf GD, ck, cks, ckd, Jan Gällsjö, Kostas Xanthopoulos, Parviz Ghasemi, Per-Olof Hägg, Tomas Jelinek

10 Sida 10 (11) Referenser 1. Beslut om avställning av Oskarshamn 2 för genomförande av underhållsåtgärder samt om senareläggning av fysiska åtgärder enligt tidigare övergångsbeslut, Dokumentnr SSM , Strålsäkerhetsmyndigheten Oskarshamn 2 Ansökan om återstart av anläggningen enligt beslut i brev SSM , Reg nr , OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Plan för att åtgärda förelägganden i SSMs beslut [1], Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - Driftsammanträde nr 046 den 11 december Värdering av planerade åtgärder med anledning av SSMs beslut i brev SSM , Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - FSG av ansökan om återgång till effektdrift efter SSMs Beslut om avställning, Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Ansökan om återstart av anläggningen enligt beslut i brev SSM , Reg nr , OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Plan för att åtgärda förelägganden i SSMs beslut [1], Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Avdelning U redovisning av åtgärderna beskrivna i plan , Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Redovisning av status på reservdelar och servicekompetens till dieslar, gasturbiner och 6 kv-brytare i CE, Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Reaktorsäkerhetsteknisk värdering av tillåten tid för underhåll av gasturbiner (reparationskriterium), Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - Driftsammanträde nr 048 den 17 december Ansökan om återgång till effektdrift, Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - FSG del 2 av Ansökan om återgång till effektdrift efter SSMs Beslut om avställning, Reg nr utg 1, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Provningsredovisning för provinstruktion 2/P10/963 Provning efter byte av generator på 661 DG211, Reg nr 2/P20/963 utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Provningsredovisning för provinstruktion 2/P10/869 System G23-prov av tidreläer samt okulär kontroll av hjälpreläer, Reg nr 2/P/20/86 utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamnsverket - Dimensionera förråd, registrera artikeldata samt koppla omsättningsmaterial och reservdelar till berörda objekt i OKGs drift- och underhållssystem, Reg nr utg 4.0, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 Oljeanalys 649 T13 & 649 T23, Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Genomförande av reaktorsäkerhetsteknisk värdering, Reg nr utg 3.0, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - Klarställande avseende säkerhetsbetydelse av att senarelägga nödvändiga åtgärder som krävs för att uppfylla SSMs övergångsplan för SSMFS 2008:17 (tidigare SKIFS 2004:2), Reg nr utg 2, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - System Årligt prov, Uthållighetsprov av DG211, Regnr 2- D , utgåva Oskarshamn 2 - Periodiskt prov av DG211, Regnr 2-D , utgåva Oskarshamn 2 - Årligt prov, Uthållighetsprov av DG212, Regnr 2-D , utgåva 2

11 Sida 11 (11) 22. Oskarshamn 2 - System Funktions- och prestandaprov av 649 G23, Regnr 2- D , utgåva Oskarshamn 2 Underhållsinstruktion 2-U utgåva Oskarshamn 2 Underhållsinstruktion 2-U utgåva Krav och riktlinjer för säkerhetsgranskning av sakfråga, Reg nr utgåva 1.0, OKG Aktiebolag Oskarshamn 2 - Översyn av mellanspänningsbrytare, Reg nr 2-U Utgåva 5, OKG Aktiebolag OKG AB, Provningsprotokoll Brytare, Cirquit Breaker Merlin Gerin DIS 1-35

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger,

Läs mer

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2014-01-03 Er referens: 2013-08295 Diarienr: SSM2013-2363 Handläggare: Björn Gustafsson Telefon: +46 8 799 4026 Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-23 Vår referens: SSM 2010-4615 Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX TILLSYNSRAPPORT 2011-05-25 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: 2010-09-(15-17) Filnamn: 508202 27.0 Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD,

Läs mer

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-05-19 Er referens: Diarienr: SSM2015-539 Förrättningsdatum: 2015-03-19 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Marcus Gustavsson Arbetsgrupp:

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Yttrande 2010-04-30 Dnr 2009/2012 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Sammanfattning Riksgälden inkommer härmed med ett

Läs mer

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 1 ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 Peter Lindberg peter.lindberg@elsakerhetsverket.se RAPPORT Dnr/ref09EV841 2 3 Sammanfattning På söndagskvällen den 31 maj inträffade ett elavbrott som innebar att elförsörjningen

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt

Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Driftsäkerhetsaspekter i Projekt Underhållskrav vid upphandling av ny utrustning i Forsmark Ett praktikfall Christer Olsson Senior Consultant, Maintenance and Project Management MIDROC ENGINEERING AB 1

Läs mer

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Granskning av FKA:s ansökan om återstart av Forsmark 3 med anledning av elstörningen den 30 maj 2013

Granskning av FKA:s ansökan om återstart av Forsmark 3 med anledning av elstörningen den 30 maj 2013 Tillsynsrapport Datum: 2013-06-24 Er referens: FKA-2013-0219 Diarienr: SSM2013-3414 Granska i tillsyn Forsmark 3 Ansvarig handläggare: Björn Gustafsson Arbetsgrupp: Urban Boström, Tage Eriksson, Parviz

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon

SMoKD 44.001 Besiktning, funktionskontroll och underhåll av fordon Giltig från: 2011-01-01 Giltig till: Tillsvidare Version Datum Beskrivning Handläggare 01 2010-03-30 Ruta att infogas i dokumenthuvudet i SMoKF Björn Fura 02 2010-07-18 Reviderad version enligt Transportstyrelsens

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen TILLSYNSRAPPORT 2011-08-30 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-1144-4 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhalsanläggningen Förrättningsdatum: 2011-05-18 Arbetsgrupp: Nils Addo KD, Charlotte

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad MN 1171/15 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 4.1.3.5 Radon Antagen av miljönämnden 2015-05-19, 65 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde 4.1.3. Svara för hälsoskydd Process

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen

Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen BESLUT I TILLSYNSÄRENDE Stockholms stad Utbildningsnämnden Box 22049 104 22 Stockholm Uppgifter om Stockholms stads bestämmelser för ansökan om plats inom den kommunala barnomsorgen Bakgrund Till Skolverket

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar Sida: 1/26 INSPEKTIONSRAPPORT Datum: 2011-07-12 Vår referens: SSM 2011-228 Objekt: OKG Inspektionsdatum: 2011-02-28--2011-03-04 Dokumentnummer: 8 Deltagare: Yvonne Johansson, KM., Stefan Sördal, KD., Josephine

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att

Mål för underhållsberedningen (UHB) är att 2001-03-01 Utgåva 1 Sida 1 (5) DRIFT OCH UNDERHÅLL, ALLMÄN INFORMATION Allmänt Allmänt om underhållsberedning Verksamhet för materielunderhåll bedrivs i materielprocessens samtliga faser. Planläggning

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet

Riktlinjer för kvalitet NHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NF SAMRÅD N, D, IK DATUM VÅR BETECKNING 2009-11-04 TR12-14 TEKNISK RIKTLINJE REVISION B SvK405, v2.0, 2009-06-04 Riktlinjer för kvalitet TEKNISK RIKTLINJE 2009-11-04 TR12-14 REV

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik

Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-15 Diarienr: SSM2015-2819 Handläggare: Eva Simic Fastställd: Fredrik Hassel Strålsäkerhetsmyndighetens underlag till regeringens forskningspolitik Målbild

Läs mer

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15

Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Utbildningsplan YH Vattenkrafttekniker 2014/15 Matematik (som stödjer ellära och elmaskiner) Vektorer, grafisk framställning Algebra Trigonometri Ekvationer Funktioner 20p Processkunskap samt säkerhetsutbildningar

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och levererar ingenjörstjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Vi arbetar främst inom affärsområdena

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: 2015-06-15 Diarienr: SSM2015-89 Samlad strålsäkerhetsvärdering OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård, Klas Idehaag Arbetsgrupp: Martin Amft,

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad

Dispens med villkor för nedmontering och rivning av sovringsverket i Ranstad Ranstad Industricentrum AB Häggum Ranstadverket 521 64 Stenstorp Beslut Vårt datum: 2013-03-07 Er referens: RICKU12-037 Diarienr: SSM2012-2498 Handläggare: Henrik Efraimsson Telefon: +46 8 799 4288 Dispens

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (5) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE ORPHAN EUROPE NORDIC AB Banérgatan 37 115 22 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1831-2014 Socialnämnden Luleå kommun Box 212 971 85 Luleå Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datainspektionens

Läs mer

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2013-05-31 1419-2012 Landstingsstyrelsen Landstinget i Östergötland 581 91 Lidköping Tillsyn patienternas rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Riktlinjer för underhåll av gasturbinanläggningar

Riktlinjer för underhåll av gasturbinanläggningar Riktlinjer för underhåll av gasturbinanläggningar TR 12-017:3 2004-08-10 1. ALLMÄNT... 3 2. FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL... 3 2.1. Tillsyn...3 2.2. Förebyggande underhåll...4 2.3. Reinvesteringar...5 3. AVHJÄLPANDE

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst

Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst KKV1047, v1.0, 2015-02-03 BESLUT 2015-08-26 Dnr 53/2015 1 (5) Nordanstigs kommun Kommunstyrelseförvaltningen Box 820 70 Bergsjö Nordanstigs kommun Valfrihetssystem för hemtjänst Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning Bilaga 1 Datum: 2014-06-26 Arbetsgrupp: Ulf Andersson, Pål Andersson, Johan Berg, Erica Brewitz, Simon Carroll, Marika Enmark, Pia Eriksson, Peter Frisk, Parviz Ghasemi, Christian Karlsson, Daniel Kjellin,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

PBM2 utg. 5 1(20) PBM2 KVALIFICERINGSORDNING FÖR KVALIFICERING AV OFP-SYSTEM I SVERIGE. Utgåva 5, 2014-01-23. Fastställd:

PBM2 utg. 5 1(20) PBM2 KVALIFICERINGSORDNING FÖR KVALIFICERING AV OFP-SYSTEM I SVERIGE. Utgåva 5, 2014-01-23. Fastställd: PBM2 utg. 5 1(20) PBM2 KVALIFICERINGSORDNING FÖR KVALIFICERING AV OFP-SYSTEM I SVERIGE Utgåva 5, 2014-01-23 Detta dokument är gemensamt framtaget av de svenska kärnkraftsföretagen. All uppdatering skall

Läs mer

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP

SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP Box 6242 102 34 Stockholm Årsmöte och studiebesök i Ågesta Som vanligt vid SKS årsmöten sken solen från en klarblå himmel när vi anlände fredag morgon till Ågesta Kärnraftvärmeverk

Läs mer

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet

BESLUT. Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn av vårdgivarens informationssäkerhet ii Socia Istyrelsen DRegion SydvästiSek4 Mikael Ramböl mikaetrarnbol@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-06-15 Dnr 9.1-7139/2011 1(5) SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sjukhusdirektör Jan Eriksson Bruna

Läs mer