Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3"

Transkript

1 OKG Aktiebolag Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: Er referens: Diarienr: SSM Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén Arbetsgrupp: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén, Per-Olof Hägg, Stefan Sördal, Richard Ehlers, Johan Enkvist, Jan Gällsjö, Josephine Speziali Samråd: Anne Edland Godkänt av: Leif Karlsson Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelade [1] den 19 december 2012 OKG Aktiebolag (OKG) att komplettera och förtydliga innehållet i de åtgärdsprogram som OKG sedan tidigare redovisat till myndigheten. Dessutom skulle OKG ytterligare utreda och redovisa de bakomliggande orsakerna till de brister som identifierats i OKG:s säkerhetsarbete. Redovisningen skulle omfatta: En utförlig redovisning av orsakerna till de brister som har identifierats En tydlig redogörelse för mål med och förväntade effekter av respektive åtgärd och för åtgärdsprogrammet som helhet Tidsatta åtgärder för att komma till rätta med orsakerna till de brister som identifierats, samt Uppgifter om hur och när OKG avser att mäta och följa upp åtgärdernas effekter. Syftet med föreliggande granskning var att bedöma om OKG har: Kompletterat och förtydligat innehållet i det åtgärdsprogram som OKG redovisat till myndigheten den 1 oktober 2012 Ytterligare utrett och redovisat de bakomliggande orsakerna till de brister som identifierats i OKG:s säkerhetsarbete Samt ta ställning till om de redovisade åtgärderna anses kunna ge förutsättningar för att komma till rätta med de brister som utpekas i föreläggandet [1]. OKG har redovisat sitt svar genom en rapport som beskriver de orsaksanalyser som genomförts samt de förbättringsbehov dessa pekar på. OKG beskriver även det åtgärdsprogram som tagits fram och ger en kortare lägesbeskrivning för programmet. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (12) Åtgärdsprogrammet som kallas Utvecklingsresan är uppdelad i tre program, Anläggningars status, Planering och Professionellt beteende. Slutligen beskriver OKG hur uppföljning kommer att genomföras. Utöver rapporten har OKG även redovisat en genomgång av SSM:s skäl till beslut för särskilda villkor för drift med kommentarer och referenser till åtgärder. Vidare har OKG redovisat kopplingar mellan identifierade orsaker och åtgärderna i Utvecklingsresan. Dessutom är en detaljerad tidplan för Utvecklingsresans aktiviteter bilagd redovisningen. SSM bedömer att OKG uppfyllt SSM:s föreläggande genom att: OKG har kompletterat och förtydligat innehållet i det åtgärdsprogram som OKG redovisat till myndigheten OKG ytterligare har utrett och redovisat de bakomliggande orsakerna till de brister som identifierats i OKG:s säkerhetsarbete. Vidare bedömer SSM att redovisade åtgärder anses kunna ge förutsättning att komma tillrätta med de brister som utpekats i föreläggandet [1] baserat på att OKG har: Identifierat relevanta förändringsbehov Tagit fram ett stort antal tidssatta aktiviteter som ska åtgärda de identifierade förändringsbehoven Tagit fram en modell för uppföljning, utvärdering samt omprioritering Visat på hur OKG kommer att korrigera utvecklingsresan efterhand utifrån identifierade effekter och avvikelser samt uppdagade förhållanden Ambitionen att linjen tar över och driver arbetet för att göra förändringarna fortvariga. Sammantaget bedömer SSM att OKG har förutsättningar att driva det förändringsarbete organisationen föresatt sig. En viktig förutsättning är att ledare på alla nivåer förstår att det ställs högre krav på dem än på övriga medarbetare att ständigt vara förebilder i verksamheten och i alla beslut som tas. SSM konstaterar att OKG tagit fram ett ambitiöst åtgärdsprogram med många aktiviteter som kommer kräva mycket tid och kraft från organisationen. Det är därför viktigt att OKG är uthålliga och bibehåller drivkraften och initiativet i förändringsarbetet. SSM vill också trycka på vikten av OKG:s avsikt att hålla Utvecklingsresan levande genom att löpande utvärdera och korrigera aktiviteter utifrån identifierade effekter och avvikelser samt utifrån uppdagade förhållanden. Eftersom förändringsarbete i sig innebär ett stort mått av dynamik krävs också att Utvecklingsresan förmår vara dynamisk.

3 Sida 3 (12) Bakgrund Vid Oskarshamn 1 (O1) inträffade hösten 2011 fyra snabbstopp inom kort tid. SSM utredde händelsen [1] vilket ledde till att OKG förelades att redovisa varför det funnits kända brister i förutsättningarna för djupförsvaret eller i djupförsvaret [3]. Till följd av föreläggandet genomförde OKG en genomgripande utredning [4]. OKG:s utredning visade på förbättringsbehov inom fem områden: Strategi och prioritering Behovsanalys och behovsbeskrivning Ledning Organisation Arbetsprocesser SSM förelade [5] våren 2012 OKG att redovisa ett åtgärdsprogram som skulle omhänderta ovanstående förbättringsbehov. OKG redovisade detta [6] senare samma år. Denna redovisning granskades av SSM [7]. SSM bedömde i granskningen att inkommen redovisning var otillräcklig bl.a. genom att beskrivningar och åtgärder generellt var alltför sparsamt beskrivna samt att OKG gjorde en alltför begränsad tolkning av begreppen i föreskriften gällande säkerhetsgranskning. Utifrån OKG:s redovisning kunde inte SSM ta ställning till uppfyllandet av föreläggandet. En komplettering av redovisningen ansågs nödvändig för att SSM skulle kunna ta ställning till om de redovisade åtgärdsprogrammen kan vara tillräckliga för att komma tillrätta med identifierade problemområden. Dessutom kunde SSM konstatera utifrån den årliga samlade strålsäkerhetsvärderingen för 2012 [8] samt ett antal tillsynsinsatser och förelägganden [9, 10, 11, 12, 13] under att OKG har en lång rad brister som på sikt utmanar djupförsvaret. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelade [1] den 19 december 2012 OKG Aktiebolag (OKG) att komplettera och förtydliga innehållet i de åtgärdsprogram som OKG redovisat till myndigheten den 1 oktober Dessutom skulle OKG ytterligare utreda och redovisa de bakomliggande orsakerna till de brister som identifierats i OKG:s säkerhetsarbete. Redovisningen skulle omfatta: En utförlig redovisning av orsakerna till de brister som har identifierats En tydlig redogörelse för mål med och förväntade effekter av respektive åtgärd och för åtgärdsprogrammet som helhet Tidsatta åtgärder för att komma till rätta med orsakerna till de brister som identifierats, samt Uppgifter om hur och när OKG avser att mäta och följa upp åtgärdernas effekter. Redovisningen skulle vara SSM tillhanda senast Inom detta beslut ställde SSM även särskilda villkor för fortsatt drift av Oskarshamn 1 (O1), Oskarshamn 2 (O2) och Oskarshamn 3 (O3). Vidare fattade SSM ett internt beslut om särskild tillsyn av OKG. Syfte med granskningen Syftet med granskningen var att bedöma om OKG har: Kompletterat och förtydligat innehållet i det åtgärdsprogram som OKG redovisat till myndigheten den 1 oktober 2012 Ytterligare utrett och redovisat de bakomliggande orsakerna till de brister som identifierats i OKG:s säkerhetsarbete

4 Sida 4 (12) Samt ta ställning till om de redovisade åtgärderna anses kunna ge förutsättningar för att komma till rätta med de brister som utpekas i föreläggandet [1]. Granskningens genomförande Granskningen har genomförts utifrån den redovisning OKG inkom med den 22 juli 2013 [14] samt den muntliga redovisning OKG genomförde den 29 augusti 2013 [15]. OKG:s redovisning har bedömts mot SSM:s föreläggande SSM [1]. Analys och bedömningar OKG har redovisat sitt svar genom en rapport som beskriver de orsaksanalyser som genomförts samt de förbättringsbehov dessa pekar på. OKG beskriver även det åtgärdsprogram som tagits fram och ger en kortare lägesbeskrivning för programmet. Slutligen beskrivs hur uppföljning kommer att genomföras. Utöver rapporten har OKG även redovisat en genomgång av SSM:s skäl till beslut för särskilda villkor för drift med kommentarer och referenser till åtgärder. Vidare har OKG redovisat kopplingar mellan identifierade orsaker och åtgärderna i sitt åtgärdsprogram som kallas Utvecklingsresan. Dessutom är en detaljerad tidplan för Utvecklingsresans aktiviteter bilagd redovisningen. OKG:s identifierade orsaker OKG har som grund för sitt förbättringsarbete genomfört ett antal orsaksanalyser: Orsaksanalys av att OKG har kända brister Kompletterande orsaksanalys efter erhållande av särskilda villkor för drift Analys av brister i säkerhetsgranskning Orsaksanalys av brister i KRO-verksamheten Vid tidigare granskning [7] hade endast orsaksanalys av kända brister genomförts. Den kompletterande orsaksanalysen visade att de grundläggande bristerna var: Förutsättningar för styrning och ledning Effektivitet Analys och helhetssyn Planering och uppföljning Kompetens och resurser Kännedom om anläggningarnas tillstånd OKG konstaterade att detta sammanföll väl med tidigare orsaksanalys för kända brister. Den kompletterade analysen ledde till att OKG förstärkte åtgärdsprogrammen avseende: Ärendehantering (kvalitetssäkring från konstruktion till införande, kravhantering m.m.) Driftklarhetsbegreppet Uppföljning av verksamheten, t.ex. planer och beslut Av OKG:s redovisning framgår att ingen specifik grundorsaksanalys har genomförts avseende säkerhetsgranskning eftersom bristerna inom detta område redan anses kunna härledas till brister i styrning och ledning som identifierats i andra orsaksanalyser. OKG har dock tagit in en oberoende granskare för att analysera OKG:s granskningsprocess. Utifrån dessa analyser har OKG gjort en översyn av åtgärderna för säkerhetsgranskning och integrerat dessa i förbättringsprogrammet inom område Professionellt beteende.

5 Sida 5 (12) För bristerna i internrevisionsverksamheten har OKG genomfört två orsaksanalyser där ett antal förbättringsbehov identifierats, såsom: Den nya systematiken för verksamheten har inte satt sig fullt ut Omprioriteringar av resurser har lett till att vissa internrevisioner inte genomförts i rätt tid med rätt omfattning Bristande översikt över helheten Det har inte varit tillräckligt tydligt att respektive granskningsområde ska granskas i sin helhet inom ett treårsintervall. Bedömning av OKG:s identifierade orsaker SSM bedömer att OKG ytterligare har utrett bakomliggande orsaker. SSM ser positivt på att OKG låtit göra en oberoende granskning av säkerhetsgranskningsprocessen då SSM genom tillsyninsatser konstaterat att OKG har flertalet brister inom detta område. SSM förutsätter att OKG använt den internrevision av KRO-verksamheten som OKG förelades att genomföra [13] som underlag till orsaksanalysen, vilket dock inte framgår av orsaksanalysrapporten avseende brister i KRO-verksamheten [16]. OKG:s åtgärder Utifrån de bakomliggande orsaker OKG identifierat togs ett åtgärdsprogram fram som kallas Utvecklingsresan. Utvecklingsresan inleddes hösten 2012 och har sedan dess utvecklats och kompletterats efter SSM:s beslut om särskilda villkor för drift samt OKG:s kompletterande orsaksanalyser. Utvecklingsresan är indelad i tre program: Anläggningarnas status Planering Professionellt beteende OKG har utifrån de identifierade behoven tagit fram aktiviteter som ska åtgärda förändringsbehovet. Varje aktivitet beskrivs i OKG:s redovisning utifrån vad den ska åstadkomma, vilket resultat den ska uppnå samt förväntade effektmål. Utvecklingsresan leds av VD och respektive program leds av en representant från företagsledningen. Dessutom finns en programansvarig för varje program inom BIOgruppen 1. Utöver detta finns en styrgrupp som följer arbetet och är rådgivande till VD. OKG beskriver att ambitionen med arbetet inom Utvecklingsresan är att relativt snabbt analysera behov av förändringar med hjälp av sakägarna i linjen. Dessa förändringar ska sedan implementeras av samma sakägare och BIO-gruppen kommer att få en mer uppföljande roll. Ägarskapet för de förändringar som görs ska således finnas hos ansvarig linjefunktion. OKG:s delprogram Anläggningarnas status OKG anger att syftet med programmet för Anläggningarnas status är att ha kontroll över anläggningarnas kort- och långsiktiga status och behov. Efter den kompletterande orsaksanalysen har förbättringsbehov rörande driftklarhetsverifiering (DKV) inarbetats i programmet. 1 BIO-gruppen (Business Improvement Office) utgör ett stöd till VD och företagsledningen avseende koordinering, administration, uppföljning samt rådgivning.

6 Sida 6 (12) Programmet har delats upp i två delar, underhållsstatus och driftstatus. De förändringsbehov som identifierats inom Underhållsstatus rör kunskap om systemstatus, bättre lager och reservdelshållning samt metoder och omfattning för tillståndsövervakning. För Driftstatus har OKG identifierat förändringsbehov avseende kvalitetssäkring av underliggande dokument till SAR, DKV samt bättre överensstämmelse mellan anläggningen och dess dokumentation genom att arbeta bort back-logg avseende restpunkter, felanmälningar, öppna ärenden och tillfälliga ändringar. Bedömning av OKG:s åtgärder inom delprogrammet Anläggningarnas status SSM bedömer att OKG för programmet avseende anläggningarnas status tagit fram ett antal aktiviteter som ska åtgärda de identifierade förändringsbehoven. Aktiviteterna är tidssatta. Utifrån de förändringbehov OKG beskriver bedömer SSM att de planerade aktiviteterna har förutsättningar att svara mot de identifierade behoven. SSM ser arbetet med att beskriva och kontrollera anläggningarnas status som en viktig förutsättning för att kunna prioritera underhållsinsatser och driva anläggningen på ett säkert sätt baserat på korrekt underlag. OKG:s delprogram Planering Syftet med program Planering är enligt OKG att förtydliga struktur och den röda tråden mellan olika planverk samt att öka användandet och kunskapen kring dessa som ett verktyg för planering, omplanering och prioriteringar. Programmet syftar även till en bättre uppföljning av verksamhet, planer och beslut. Efter den kompletterande orsaksanalysen har förbättringsbehov rörande uppföljning och ändringsverksamhet inarbetats i programmet. OKG:s planverk består i dagsläget av tre nivåer: Strategisk planering Taktisk planering Operativ planering OKG konstaterar att befintligt planverk i stort har en ändamålsenlig struktur och styrning i verksamhetssystemet, men att verksamheten brustit i att leva upp till vad OKG bestämt. De förändringsbehov som identifierats inom Planering för att skapa förutsättningar för säker och förutsägbar drift är: Behov av uppdatering av befintliga strategiska inriktningsdokument samt komplettering med blockspecifika strategier för hur anläggningarna ska nå sina mål Att göra bemannings- och kompetensplanering mer tydliga och kända Behov av att förbättra förberedelserna inför revision Förbättra tydlighet och kunskap i hur OKG:s olika taktiska planer hänger ihop och används Stärka processen för ändringar och investeringar samt utveckla/förbättra beslut, uppföljning och ägarskap avseende investeringar/ändringar Förtydliga struktur och förbättra hur utfallet används för styrning och ledning Ta fram förutsättningar och rutiner för uppföljning av beslut och planer samt ändra attityd och förhållningssätt till uppföljning Kunskap och förhållningssätt till ekonomistyrning behöver förstärkas.

7 Sida 7 (12) Bedömning av OKG:s åtgärder inom delprogramet Planering SSM bedömer att OKG för programmet avseende planering tagit fram ett antal aktiviteter i syfte att åtgärda de identifierade förändringsbehoven. Aktiviteterna är tidssatta. SSM bedömer att de aktiviteter som ska genomföras för att förbättra planering och prioritering kan ge bättre förutsättningar för OKG att genomföra det som beslutats. Professionellt Beteende Enligt OKG:s redovisning är syftet med programmet att säkerställa ett professionellt förhållningssätt för att bedriva verksamheten på ett säkert och effektivit sätt genom att förtydliga och skapa goda förutsättningar för detta. I detta program har behovet av utveckling av avdelning S roll och verksamhet tillkommit sedan beslutet om särskilda villkor för drift och den kompletterande orsaksanalysen. OKG uppger i redovisningen att det är programmet professionellt beteende som är mest komplext och tar tid för att få en förändring till stånd. Det professionella beteendet ser OKG också som avgörande för framgång inom de övriga programmen. För att uppnå detta krävs drivkraft och uthållighet. OKG har inom programmet tagit fram en målbild som beskriver förväntningarna på organisationen i avseendet professionellt beteende. Förväntningarna delas in i fyra områden: Ledarskap Måluppfyllnad Säkra förhållanden Ständiga förbättringar Ledarskap I området ingår enligt OKG att göra förväntningar på beteenden och ansvarsförhållanden tydliga vilket ska få organisationen att gå från ord till handling. De behov som OKG identifierat inom ledarskap är bl.a.: Behov av att förtydliga och kommunicera förväntningar på medarbetare Behov av att förstärka kommunikation kring övergripande mål för företaget, pågående övergripande arbeten, förståelse för beslut m.m. Att utveckla ett systematiskt arbetssätt för att framgångsrikt implementera förändringar För att avsluta införandet av den nya ledningsorganisationen som infördes 2011 behöver roller och ansvarsfördelning mellan beställare och utförare förtydligas och efterlevas. Måluppfyllnad I detta ingår att OKG ska ha tydliga mål, som genomförs, följs upp och återkopplas. De behov som finns rör: Behov av att förbättra förutsättningar för chefer att göra ett bra jobb bl.a. genom att öka kunskap och gemensamma arbetssätt avseende struktur för ledning och styrning samt att möjliggöra en ökad närvaro i verksamheten Behov av en gemensam besluts- och prioriteringsmodell samt att höja kompetensen i att utarbeta kvalitetsmässiga underlag Behov av att utveckla ledare och chefer i sin förmåga att leda sina medarbetare genom att observera, korrigera och förstärka önskat beteende, särskilt i samband med revisionsavställning

8 Sida 8 (12) Behov av höjd kompetens hos projektledare, beställarombud och chefer avseende kalkyler för projekt för att skapa bättre förutsättningar för förutsägbarhet, kvalitet, planering och genomförande. Säkra förhållanden I denna del av programmet ingår behov av att: Förtydliga rollen för Säkerhetsavdelningen Utveckla säkerhetsgranskningen Utveckla internrevisionsverksamheten Öka kännedom om och tillämpning av fastlagda rutiner Tydliggöra kompetensområdet Människa, Teknik, Organisation genom att förtydliga roller och höja kompetensen hos berörda medarbetare Ytterligare etablera och implementera säkerhetsfrämjande metoder med befintliga arbetssätt. Ständiga förbättringar För att förbättringar ska vara en naturlig del av vardagen har OKG enligt sin redovisning behov av att: Fortsatt implementering av CAP-systemet (corrective action program) genom utbildnings- och informationsinsatser Öka kunskap om metod och genomförande av orsaksanalys. Bedömning av OKG:s åtgärder inom delprogramet Professionellt beteende SSM bedömer att OKG för programmet avseende professionellt beteende tagit fram ett antal aktiviteter som OKG har för avsikt att åtgärda de identifierade förändringsbehoven. Aktiviteterna är tidssatta. SSM instämmer med OKG att detta program är det som är svårast att nå önskade fortvariga effekter med åtgärderna. SSM instämmer även i OKG:s åsikt att denna del av förbättringsarbetet är avgörande för att de andra delarna rörande anläggningarnas status och planering ska bli framgångsrika och att det är viktigt att se de tre delarna som en helhet där delarna är beroende av varandra. SSM vill påpeka vikten av att det vid förändringar av beteende är viktigt att det finns en tydlig och ensad målbild i hela organisationen samt att förutsättningarna för förändring etableras. Detta ställer också stora krav på chefer på alla nivåer. SSM ser positivt på att OKG har ambitionen att linjen snabbt tar över och driver förändringsarbetet för att göra förändringarna fortvariga. SSM ser att detta kan vara en framgångsfaktor för OKG ska lyckas driva förbättringsarbetet framåt. I det kortare perspektivet är det också ett sätt att kommunicera och förankra budskapen i Utvecklingsresan. SSM har under det senaste året i tillsynsinsatser identifierat en rad brister avseende säkerhetsgranskning och inom internrevisionsverksamheten. SSM konsterar att OKG inom ramen för Utvecklingsresan tagit fram ett antal åtgärder för att komma tillrätta med dessa brister. SSM förutsätter att OKG förutom sin interna uppföljning av åtgärder även löpande tar del av och värderar de tillsynsrapporter SSM tar fram inom dessa områden. Detta i syfte att värdera och ta ställning till om de planerade åtgärderna är tillräckliga.

9 Sida 9 (12) SSM bedömer att de aktiviteter som ska genomföras avseende professionellt beteende ger OKG ökade förutsättningar att arbeta enligt överrenskomna sätt baserat på tydliga förväntningar och gemensamma värderingar. Uppföljning OKG beskriver att uppföljning av Utvecklingsresan ska ske på två plan, dels uppföljning av framdrift av aktiviteterna och dels uppföljning av resultat och effekter. Mätning av Utvecklingsresan kommer att ske på tre nivåer. I den understa nivån mäts månadsvis framdrift av alla aktiviteter i Utvecklingsresan utifrån om de följer tidplan eller ej. I de fall tidplan inte följs görs en värdering av orsaker till det och om åtgärder behöver vidtas. Dessutom görs en veckovis uppföljning och planering i respektive program av programsponsor och programansvarig i BIO-gruppen. Dessutom stämmer VD av aktuellt läge med programansvarig i BIO-gruppen veckovis. I den mellersta nivån sker uppföljning av effekter från aktiviteter och delprogram. Denna uppföljning sker på olika sätt och av antingen ansvariga linjechefer eller av BIO-gruppen. Slutligen kommer OKG mäta den sammanvägda effekten av Utvecklingsresan med sitt indikatorprogram i samband med de ordinarie månadsuppföljningarna. Detta indikatorprogram kommer innehålla såväl direkta som indirekta indikatorer på framdrift. OKG beskriver i sin redovisning hur VD, programsponsorer, företagsledningen och BIOgruppen kontinuerligt följer upp framdrift av Utvecklingsresan såväl som dess effekter. OKG redovisar att upplöjningen ska säkerställa att avsedda effekter uppnås och ta ställning till om eventuellt ytterliga åtgärder behöver vidtas för att nå förväntat läge. OKG indikatorer Effektmål från delprogram Mätning av framdrift i OKGs utvecklingsresa Bild 1: OKG:s modell för uppföljning av Utvecklingsresan. Ur [14]. Av OKG:s redovisning framgår att VD har för avsikt att följa effekterna av Utvecklingsresan inom ramen för den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Vidare framgår att förändringsarbetet inom Utvecklingsresan inte ses som ett projekt i vanlig bemärkelse utan arbete kommer till största delen genomföras ute i linjeverksamheten.

10 Sida 10 (12) Bedömning av OKG:s uppföljning SSM konstaterar att OKG tagit fram en modell för uppföljning, utvärdering samt omprioritering. SSM bedömer att modellen torde ha förutsättningar att följa Utvecklingsresans framdrift, effektivitet och ge möjlighet till korrigerande åtgärder. SSM lägger stor vikt i den här granskningen vid att OKG avser att korrigera Utvecklingsresan efterhand utifrån identifierade effekter och avvikelser. SSM är medvetna om att framtagning, utveckling och uppföljning av indikatorer är en utmaning men SSM vill betona vikten av detta arbete. Övrigt Övriga åtgärder Förutom de åtgärder OKG genomför inom Utvecklingsresan vidtar OKG även ett antal åtgärder utifrån några inträffade händelser såsom de fyra snabbstoppen på O1, ej anmälda uppdragstagare samt incidenter avseende radiologi och skydd. Projekt PLEX OKG har påbörjat en utvärdering som utgår från identifierade orsaker och brister för att analysera om dessa kan ha haft någon påverkan på säkerhetsmoderniseringen av O2, projekt PLEX. OKG kommer behandla resultaten av utvärderingen innan återstart av O2. Samlad bedömning SSM bedömer att OKG uppfyllt SSM:s föreläggande [1] genom att: OKG har kompletterat och förtydligat innehållet i det åtgärdsprogram som OKG redovisat till myndigheten OKG ytterligare har utrett och redovisat de bakomliggande orsakerna till de brister som identifierats i OKG:s säkerhetsarbete. Vidare bedömer SSM att redovisade åtgärder anses kunna ge förutsättning att komma tillrätta med de brister som utpekats i föreläggandet [1] baserat på att OKG har: Identifierat relevanta förändringsbehov Tagit fram ett stort antal tidssatta aktiviteter som ska åtgärda de identifierade förändringsbehoven Tagit fram en modell för uppföljning, utvärdering samt omprioritering Visat på hur OKG kommer att korrigera utvecklingsresan efterhand utifrån identifierade effekter och avvikelser samt uppdagade förhållanden Ambitionen att linjen tar över och driver arbetet för att göra förändringarna fortvariga. Sammantaget bedömer SSM att OKG har förutsättningar att driva det förändringsarbete organisationen föresatt sig. En viktig förutsättning är att ledare på alla nivåer förstår att det ställs högre krav på dem än på övriga medarbetare att ständigt vara förebilder i verksamheten och i alla beslut som tas. SSM konstaterar att OKG tagit fram ett ambitiöst åtgärdsprogram med många aktiviteter som kommer kräva mycket tid och kraft från

11 Sida 11 (12) organisationen. Det är därför viktigt att OKG bibehåller drivkraften och initiativet i förändringsarbetet. SSM vill också trycka på vikten av OKG:s avsikt att hålla Utvecklingsresan levande genom att löpande utvärdera och korrigera aktiviteter utifrån identifierade effekter och avvikelser samt utifrån uppdagade förhållanden. Eftersom förändringsarbete i sig innebär ett stort mått av dynamik krävs också att Utvecklingsresan förmår vara dynamisk. Referenser 1. Föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3, SSM , RASK-utredning på Oskarshamn 1 med anledning av fyra snabbstopp på kort tid, SSM , Beslut om kompletterande utredning för att klarlägga bakomliggande orsaker till brister identifierade vid fyra inträffade snabbstopp på Oskarshamn 1, SSM , Utredning med anledning av SSM-föreläggande kring kända brister. OKG , Föreläggande att redovisa åtgärdsprogram avseende vissa brister i OKG:s verksamhet, SSM , Svar på SSM föreläggande om redovisning av åtgärdsprogram avseende vissa brister i OKGs verksamhet (SSM ), OKG , Granskning av OKG:s redovisning av åtgärdsprogram utifrån SSM:s föreläggande om brister i OKG:s verksamhet (SSM ), SSM , Samlad strålsäkerhetsvärdering 2012 för OKG Aktiebolag, SSM , Inspektion av hantering av inträffade händelser av betydelse för säkerheten vid OKG Aktiebolag, SSM , Föreläggande om att vidta åtgärder gällande utredning av händelser, SSM Verksamhetsbevakning angående internrevisionsverksamheten, SSM , Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag, SSM , Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, SSM , Svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3, , Presentationsmaterial från presentation Rapport från orsaksanalys av SSM:s föreläggande rörande KRO-verksamheten ,

12 Sida 12 (12) Sändlista: OKG Aktiebolag För kännedom: ck, ckx, Adm,

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning

Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar avseende personaloch kompetensförsörjning samt ekonomistyrning Nynäshamns kommun Anders Hägg Lars-Åke Claesson Februari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

1 Introduktion... 2. 3 PPS OnLine... 3

1 Introduktion... 2. 3 PPS OnLine... 3 2012-01-09 1 (6), PPS OnLine 2012 Innehåll 1 Introduktion... 2 2 Större nyheter och ändringar av modellen (sammanfattning)... 2 2.1 Portföljledning... 2 2.2 Projektledarrollen/projektledarskap... 2 2.3

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg

Förändringsledning. Stöd & behandling. 2015-09-15 Anette Cederberg Förändringsledning Stöd & behandling Förändring It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change Charles Darwin, The Origin of Species,

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Projektstyrning. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport

Projektstyrning. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport Revisionsrapport Projektstyrning Landstinget i Östergötland Linda Sandelin IT-specialist Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor 26 aug 2013 Projektstyrning Innehållsförteckning

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

Vad tycker sjukvården om tillsynsverksamheten? Strålsäkerhet inom röntgenverksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Vad tycker sjukvården om tillsynsverksamheten? Strålsäkerhet inom röntgenverksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Solna Vad tycker sjukvården om tillsynsverksamheten? Strålsäkerhet inom röntgenverksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Solna Henrik Andersson, Projektledare Tillståndsprövning NKS, SFL Röntgenverksamheten

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag 2 Aktivt ägarskap grunden för framgångsrika företag Det börjar hos ägaren Uthållig utveckling och tillväxt innebär många utmaningar att hantera

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

~,(u~~~ Mircea Nitescu

~,(u~~~ Mircea Nitescu Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Sammanträdesprotokoll 20 13-06-05 Plats och tid Beslutande Stadshuset, sanmrnnträdesrum Al, kl 09.00-10.30 Jörgen Warborn (M) Birgit Hagebrand (M) Gunnel

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30

KVALITETS- MANUAL. Ansvarig: Jonas Danielsson. Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 KVALITETS- MANUAL Ansvarig: Jonas Danielsson Senast reviderad: Kvalitetsmanual: 2006-10-01 Kvalitetssystemets dokumentation: 2006-09-30 B2B IT-Partner AB Box 1018, Svetsarvägen 8, 171 21 Solna Telefon

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag Exempel på mallar Är din HR funktion mogen för en SLA? Liam Ulvhag Förtydliga en komplex organisation 1. Det är dags att formalisera en professionell relation mellan HR och linjen Att implementera en HR

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Programkatalog Värdeforum Våren 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av ständiga

Läs mer

Granskning av informationssäkerhet

Granskning av informationssäkerhet 1(1) DNR: SLU ua 2014.1.1.2-841 Exp. den: 2014-06- Styrelsen BESLUT 2014-06-17 Sändlista Granskning av informationssäkerhet Styrelsen beslutar: att fastställa internrevisionens rapport Informationssäkerhet,

Läs mer

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner

PRAKTISK IT-STYRNING. Sammanfattning. Inledning och definitioner PRAKTISK IT-STYRNING Sammanfattning Hos många företag och myndigheter ses IT som en ständig källa till problem 1 och svag kundnöjdhet 2. Orsakerna bakom grundar sig ofta på bristande rutiner, ansvar, kompetens

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: 2015-06-15 Diarienr: SSM2015-89 Samlad strålsäkerhetsvärdering OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård, Klas Idehaag Arbetsgrupp: Martin Amft,

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen TILLSYNSRAPPORT 2011-08-30 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-1144-4 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhalsanläggningen Förrättningsdatum: 2011-05-18 Arbetsgrupp: Nils Addo KD, Charlotte

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2010-04-19 Projektspecifikation Projekt: Kost/Nutrition 2262 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Wera Ekholm Datum: 100407 Godkänd av: Karin

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Processer och processkartläggning

Processer och processkartläggning Processer och processkartläggning Process. Om processbegreppet och processkartläggning. Detta innefattar hur man indelar verksamheten i olika typer av processer, gränssnitt mellan processer, ledning av

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

Nya regler om styrning och riskhantering

Nya regler om styrning och riskhantering Nya regler om styrning och riskhantering FI-forum 20 maj 2014 1 Agenda och inledning Christer Furustedt Avdelningschef Banktillsyn 2 Agenda Inledning Rättsliga aspekter Styrning, riskhantering och kontroll

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Exponerade fakturor på internet

Exponerade fakturor på internet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-12-18 Dnr: 13-9151 12 Nätsäkerhetsavdelningen Jeanette Kronwall 08-6785898 jeanette.kronwall@pts.se TeliaSonera AB Att: Ann Ekstrand Stab Juridik, Regulatoriska

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Sammanfattning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Sammanfattning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten 1 Sammanfattning I granskningen ingår 30 grundskolor i 12 kommuner varav 22 kommunala skolor och 8 fristående

Läs mer

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning 1 Innehåll Executive summary... 3 Inledning... 4 Metod... 4 Sammanställning och analys... 5 Projektstyrning... 5 Utmaningar... 5

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer