Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3"

Transkript

1 OKG Aktiebolag Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: Er referens: Diarienr: SSM Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén Arbetsgrupp: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén, Per-Olof Hägg, Stefan Sördal, Richard Ehlers, Johan Enkvist, Jan Gällsjö, Josephine Speziali Samråd: Anne Edland Godkänt av: Leif Karlsson Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelade [1] den 19 december 2012 OKG Aktiebolag (OKG) att komplettera och förtydliga innehållet i de åtgärdsprogram som OKG sedan tidigare redovisat till myndigheten. Dessutom skulle OKG ytterligare utreda och redovisa de bakomliggande orsakerna till de brister som identifierats i OKG:s säkerhetsarbete. Redovisningen skulle omfatta: En utförlig redovisning av orsakerna till de brister som har identifierats En tydlig redogörelse för mål med och förväntade effekter av respektive åtgärd och för åtgärdsprogrammet som helhet Tidsatta åtgärder för att komma till rätta med orsakerna till de brister som identifierats, samt Uppgifter om hur och när OKG avser att mäta och följa upp åtgärdernas effekter. Syftet med föreliggande granskning var att bedöma om OKG har: Kompletterat och förtydligat innehållet i det åtgärdsprogram som OKG redovisat till myndigheten den 1 oktober 2012 Ytterligare utrett och redovisat de bakomliggande orsakerna till de brister som identifierats i OKG:s säkerhetsarbete Samt ta ställning till om de redovisade åtgärderna anses kunna ge förutsättningar för att komma till rätta med de brister som utpekas i föreläggandet [1]. OKG har redovisat sitt svar genom en rapport som beskriver de orsaksanalyser som genomförts samt de förbättringsbehov dessa pekar på. OKG beskriver även det åtgärdsprogram som tagits fram och ger en kortare lägesbeskrivning för programmet. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (12) Åtgärdsprogrammet som kallas Utvecklingsresan är uppdelad i tre program, Anläggningars status, Planering och Professionellt beteende. Slutligen beskriver OKG hur uppföljning kommer att genomföras. Utöver rapporten har OKG även redovisat en genomgång av SSM:s skäl till beslut för särskilda villkor för drift med kommentarer och referenser till åtgärder. Vidare har OKG redovisat kopplingar mellan identifierade orsaker och åtgärderna i Utvecklingsresan. Dessutom är en detaljerad tidplan för Utvecklingsresans aktiviteter bilagd redovisningen. SSM bedömer att OKG uppfyllt SSM:s föreläggande genom att: OKG har kompletterat och förtydligat innehållet i det åtgärdsprogram som OKG redovisat till myndigheten OKG ytterligare har utrett och redovisat de bakomliggande orsakerna till de brister som identifierats i OKG:s säkerhetsarbete. Vidare bedömer SSM att redovisade åtgärder anses kunna ge förutsättning att komma tillrätta med de brister som utpekats i föreläggandet [1] baserat på att OKG har: Identifierat relevanta förändringsbehov Tagit fram ett stort antal tidssatta aktiviteter som ska åtgärda de identifierade förändringsbehoven Tagit fram en modell för uppföljning, utvärdering samt omprioritering Visat på hur OKG kommer att korrigera utvecklingsresan efterhand utifrån identifierade effekter och avvikelser samt uppdagade förhållanden Ambitionen att linjen tar över och driver arbetet för att göra förändringarna fortvariga. Sammantaget bedömer SSM att OKG har förutsättningar att driva det förändringsarbete organisationen föresatt sig. En viktig förutsättning är att ledare på alla nivåer förstår att det ställs högre krav på dem än på övriga medarbetare att ständigt vara förebilder i verksamheten och i alla beslut som tas. SSM konstaterar att OKG tagit fram ett ambitiöst åtgärdsprogram med många aktiviteter som kommer kräva mycket tid och kraft från organisationen. Det är därför viktigt att OKG är uthålliga och bibehåller drivkraften och initiativet i förändringsarbetet. SSM vill också trycka på vikten av OKG:s avsikt att hålla Utvecklingsresan levande genom att löpande utvärdera och korrigera aktiviteter utifrån identifierade effekter och avvikelser samt utifrån uppdagade förhållanden. Eftersom förändringsarbete i sig innebär ett stort mått av dynamik krävs också att Utvecklingsresan förmår vara dynamisk.

3 Sida 3 (12) Bakgrund Vid Oskarshamn 1 (O1) inträffade hösten 2011 fyra snabbstopp inom kort tid. SSM utredde händelsen [1] vilket ledde till att OKG förelades att redovisa varför det funnits kända brister i förutsättningarna för djupförsvaret eller i djupförsvaret [3]. Till följd av föreläggandet genomförde OKG en genomgripande utredning [4]. OKG:s utredning visade på förbättringsbehov inom fem områden: Strategi och prioritering Behovsanalys och behovsbeskrivning Ledning Organisation Arbetsprocesser SSM förelade [5] våren 2012 OKG att redovisa ett åtgärdsprogram som skulle omhänderta ovanstående förbättringsbehov. OKG redovisade detta [6] senare samma år. Denna redovisning granskades av SSM [7]. SSM bedömde i granskningen att inkommen redovisning var otillräcklig bl.a. genom att beskrivningar och åtgärder generellt var alltför sparsamt beskrivna samt att OKG gjorde en alltför begränsad tolkning av begreppen i föreskriften gällande säkerhetsgranskning. Utifrån OKG:s redovisning kunde inte SSM ta ställning till uppfyllandet av föreläggandet. En komplettering av redovisningen ansågs nödvändig för att SSM skulle kunna ta ställning till om de redovisade åtgärdsprogrammen kan vara tillräckliga för att komma tillrätta med identifierade problemområden. Dessutom kunde SSM konstatera utifrån den årliga samlade strålsäkerhetsvärderingen för 2012 [8] samt ett antal tillsynsinsatser och förelägganden [9, 10, 11, 12, 13] under att OKG har en lång rad brister som på sikt utmanar djupförsvaret. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelade [1] den 19 december 2012 OKG Aktiebolag (OKG) att komplettera och förtydliga innehållet i de åtgärdsprogram som OKG redovisat till myndigheten den 1 oktober Dessutom skulle OKG ytterligare utreda och redovisa de bakomliggande orsakerna till de brister som identifierats i OKG:s säkerhetsarbete. Redovisningen skulle omfatta: En utförlig redovisning av orsakerna till de brister som har identifierats En tydlig redogörelse för mål med och förväntade effekter av respektive åtgärd och för åtgärdsprogrammet som helhet Tidsatta åtgärder för att komma till rätta med orsakerna till de brister som identifierats, samt Uppgifter om hur och när OKG avser att mäta och följa upp åtgärdernas effekter. Redovisningen skulle vara SSM tillhanda senast Inom detta beslut ställde SSM även särskilda villkor för fortsatt drift av Oskarshamn 1 (O1), Oskarshamn 2 (O2) och Oskarshamn 3 (O3). Vidare fattade SSM ett internt beslut om särskild tillsyn av OKG. Syfte med granskningen Syftet med granskningen var att bedöma om OKG har: Kompletterat och förtydligat innehållet i det åtgärdsprogram som OKG redovisat till myndigheten den 1 oktober 2012 Ytterligare utrett och redovisat de bakomliggande orsakerna till de brister som identifierats i OKG:s säkerhetsarbete

4 Sida 4 (12) Samt ta ställning till om de redovisade åtgärderna anses kunna ge förutsättningar för att komma till rätta med de brister som utpekas i föreläggandet [1]. Granskningens genomförande Granskningen har genomförts utifrån den redovisning OKG inkom med den 22 juli 2013 [14] samt den muntliga redovisning OKG genomförde den 29 augusti 2013 [15]. OKG:s redovisning har bedömts mot SSM:s föreläggande SSM [1]. Analys och bedömningar OKG har redovisat sitt svar genom en rapport som beskriver de orsaksanalyser som genomförts samt de förbättringsbehov dessa pekar på. OKG beskriver även det åtgärdsprogram som tagits fram och ger en kortare lägesbeskrivning för programmet. Slutligen beskrivs hur uppföljning kommer att genomföras. Utöver rapporten har OKG även redovisat en genomgång av SSM:s skäl till beslut för särskilda villkor för drift med kommentarer och referenser till åtgärder. Vidare har OKG redovisat kopplingar mellan identifierade orsaker och åtgärderna i sitt åtgärdsprogram som kallas Utvecklingsresan. Dessutom är en detaljerad tidplan för Utvecklingsresans aktiviteter bilagd redovisningen. OKG:s identifierade orsaker OKG har som grund för sitt förbättringsarbete genomfört ett antal orsaksanalyser: Orsaksanalys av att OKG har kända brister Kompletterande orsaksanalys efter erhållande av särskilda villkor för drift Analys av brister i säkerhetsgranskning Orsaksanalys av brister i KRO-verksamheten Vid tidigare granskning [7] hade endast orsaksanalys av kända brister genomförts. Den kompletterande orsaksanalysen visade att de grundläggande bristerna var: Förutsättningar för styrning och ledning Effektivitet Analys och helhetssyn Planering och uppföljning Kompetens och resurser Kännedom om anläggningarnas tillstånd OKG konstaterade att detta sammanföll väl med tidigare orsaksanalys för kända brister. Den kompletterade analysen ledde till att OKG förstärkte åtgärdsprogrammen avseende: Ärendehantering (kvalitetssäkring från konstruktion till införande, kravhantering m.m.) Driftklarhetsbegreppet Uppföljning av verksamheten, t.ex. planer och beslut Av OKG:s redovisning framgår att ingen specifik grundorsaksanalys har genomförts avseende säkerhetsgranskning eftersom bristerna inom detta område redan anses kunna härledas till brister i styrning och ledning som identifierats i andra orsaksanalyser. OKG har dock tagit in en oberoende granskare för att analysera OKG:s granskningsprocess. Utifrån dessa analyser har OKG gjort en översyn av åtgärderna för säkerhetsgranskning och integrerat dessa i förbättringsprogrammet inom område Professionellt beteende.

5 Sida 5 (12) För bristerna i internrevisionsverksamheten har OKG genomfört två orsaksanalyser där ett antal förbättringsbehov identifierats, såsom: Den nya systematiken för verksamheten har inte satt sig fullt ut Omprioriteringar av resurser har lett till att vissa internrevisioner inte genomförts i rätt tid med rätt omfattning Bristande översikt över helheten Det har inte varit tillräckligt tydligt att respektive granskningsområde ska granskas i sin helhet inom ett treårsintervall. Bedömning av OKG:s identifierade orsaker SSM bedömer att OKG ytterligare har utrett bakomliggande orsaker. SSM ser positivt på att OKG låtit göra en oberoende granskning av säkerhetsgranskningsprocessen då SSM genom tillsyninsatser konstaterat att OKG har flertalet brister inom detta område. SSM förutsätter att OKG använt den internrevision av KRO-verksamheten som OKG förelades att genomföra [13] som underlag till orsaksanalysen, vilket dock inte framgår av orsaksanalysrapporten avseende brister i KRO-verksamheten [16]. OKG:s åtgärder Utifrån de bakomliggande orsaker OKG identifierat togs ett åtgärdsprogram fram som kallas Utvecklingsresan. Utvecklingsresan inleddes hösten 2012 och har sedan dess utvecklats och kompletterats efter SSM:s beslut om särskilda villkor för drift samt OKG:s kompletterande orsaksanalyser. Utvecklingsresan är indelad i tre program: Anläggningarnas status Planering Professionellt beteende OKG har utifrån de identifierade behoven tagit fram aktiviteter som ska åtgärda förändringsbehovet. Varje aktivitet beskrivs i OKG:s redovisning utifrån vad den ska åstadkomma, vilket resultat den ska uppnå samt förväntade effektmål. Utvecklingsresan leds av VD och respektive program leds av en representant från företagsledningen. Dessutom finns en programansvarig för varje program inom BIOgruppen 1. Utöver detta finns en styrgrupp som följer arbetet och är rådgivande till VD. OKG beskriver att ambitionen med arbetet inom Utvecklingsresan är att relativt snabbt analysera behov av förändringar med hjälp av sakägarna i linjen. Dessa förändringar ska sedan implementeras av samma sakägare och BIO-gruppen kommer att få en mer uppföljande roll. Ägarskapet för de förändringar som görs ska således finnas hos ansvarig linjefunktion. OKG:s delprogram Anläggningarnas status OKG anger att syftet med programmet för Anläggningarnas status är att ha kontroll över anläggningarnas kort- och långsiktiga status och behov. Efter den kompletterande orsaksanalysen har förbättringsbehov rörande driftklarhetsverifiering (DKV) inarbetats i programmet. 1 BIO-gruppen (Business Improvement Office) utgör ett stöd till VD och företagsledningen avseende koordinering, administration, uppföljning samt rådgivning.

6 Sida 6 (12) Programmet har delats upp i två delar, underhållsstatus och driftstatus. De förändringsbehov som identifierats inom Underhållsstatus rör kunskap om systemstatus, bättre lager och reservdelshållning samt metoder och omfattning för tillståndsövervakning. För Driftstatus har OKG identifierat förändringsbehov avseende kvalitetssäkring av underliggande dokument till SAR, DKV samt bättre överensstämmelse mellan anläggningen och dess dokumentation genom att arbeta bort back-logg avseende restpunkter, felanmälningar, öppna ärenden och tillfälliga ändringar. Bedömning av OKG:s åtgärder inom delprogrammet Anläggningarnas status SSM bedömer att OKG för programmet avseende anläggningarnas status tagit fram ett antal aktiviteter som ska åtgärda de identifierade förändringsbehoven. Aktiviteterna är tidssatta. Utifrån de förändringbehov OKG beskriver bedömer SSM att de planerade aktiviteterna har förutsättningar att svara mot de identifierade behoven. SSM ser arbetet med att beskriva och kontrollera anläggningarnas status som en viktig förutsättning för att kunna prioritera underhållsinsatser och driva anläggningen på ett säkert sätt baserat på korrekt underlag. OKG:s delprogram Planering Syftet med program Planering är enligt OKG att förtydliga struktur och den röda tråden mellan olika planverk samt att öka användandet och kunskapen kring dessa som ett verktyg för planering, omplanering och prioriteringar. Programmet syftar även till en bättre uppföljning av verksamhet, planer och beslut. Efter den kompletterande orsaksanalysen har förbättringsbehov rörande uppföljning och ändringsverksamhet inarbetats i programmet. OKG:s planverk består i dagsläget av tre nivåer: Strategisk planering Taktisk planering Operativ planering OKG konstaterar att befintligt planverk i stort har en ändamålsenlig struktur och styrning i verksamhetssystemet, men att verksamheten brustit i att leva upp till vad OKG bestämt. De förändringsbehov som identifierats inom Planering för att skapa förutsättningar för säker och förutsägbar drift är: Behov av uppdatering av befintliga strategiska inriktningsdokument samt komplettering med blockspecifika strategier för hur anläggningarna ska nå sina mål Att göra bemannings- och kompetensplanering mer tydliga och kända Behov av att förbättra förberedelserna inför revision Förbättra tydlighet och kunskap i hur OKG:s olika taktiska planer hänger ihop och används Stärka processen för ändringar och investeringar samt utveckla/förbättra beslut, uppföljning och ägarskap avseende investeringar/ändringar Förtydliga struktur och förbättra hur utfallet används för styrning och ledning Ta fram förutsättningar och rutiner för uppföljning av beslut och planer samt ändra attityd och förhållningssätt till uppföljning Kunskap och förhållningssätt till ekonomistyrning behöver förstärkas.

7 Sida 7 (12) Bedömning av OKG:s åtgärder inom delprogramet Planering SSM bedömer att OKG för programmet avseende planering tagit fram ett antal aktiviteter i syfte att åtgärda de identifierade förändringsbehoven. Aktiviteterna är tidssatta. SSM bedömer att de aktiviteter som ska genomföras för att förbättra planering och prioritering kan ge bättre förutsättningar för OKG att genomföra det som beslutats. Professionellt Beteende Enligt OKG:s redovisning är syftet med programmet att säkerställa ett professionellt förhållningssätt för att bedriva verksamheten på ett säkert och effektivit sätt genom att förtydliga och skapa goda förutsättningar för detta. I detta program har behovet av utveckling av avdelning S roll och verksamhet tillkommit sedan beslutet om särskilda villkor för drift och den kompletterande orsaksanalysen. OKG uppger i redovisningen att det är programmet professionellt beteende som är mest komplext och tar tid för att få en förändring till stånd. Det professionella beteendet ser OKG också som avgörande för framgång inom de övriga programmen. För att uppnå detta krävs drivkraft och uthållighet. OKG har inom programmet tagit fram en målbild som beskriver förväntningarna på organisationen i avseendet professionellt beteende. Förväntningarna delas in i fyra områden: Ledarskap Måluppfyllnad Säkra förhållanden Ständiga förbättringar Ledarskap I området ingår enligt OKG att göra förväntningar på beteenden och ansvarsförhållanden tydliga vilket ska få organisationen att gå från ord till handling. De behov som OKG identifierat inom ledarskap är bl.a.: Behov av att förtydliga och kommunicera förväntningar på medarbetare Behov av att förstärka kommunikation kring övergripande mål för företaget, pågående övergripande arbeten, förståelse för beslut m.m. Att utveckla ett systematiskt arbetssätt för att framgångsrikt implementera förändringar För att avsluta införandet av den nya ledningsorganisationen som infördes 2011 behöver roller och ansvarsfördelning mellan beställare och utförare förtydligas och efterlevas. Måluppfyllnad I detta ingår att OKG ska ha tydliga mål, som genomförs, följs upp och återkopplas. De behov som finns rör: Behov av att förbättra förutsättningar för chefer att göra ett bra jobb bl.a. genom att öka kunskap och gemensamma arbetssätt avseende struktur för ledning och styrning samt att möjliggöra en ökad närvaro i verksamheten Behov av en gemensam besluts- och prioriteringsmodell samt att höja kompetensen i att utarbeta kvalitetsmässiga underlag Behov av att utveckla ledare och chefer i sin förmåga att leda sina medarbetare genom att observera, korrigera och förstärka önskat beteende, särskilt i samband med revisionsavställning

8 Sida 8 (12) Behov av höjd kompetens hos projektledare, beställarombud och chefer avseende kalkyler för projekt för att skapa bättre förutsättningar för förutsägbarhet, kvalitet, planering och genomförande. Säkra förhållanden I denna del av programmet ingår behov av att: Förtydliga rollen för Säkerhetsavdelningen Utveckla säkerhetsgranskningen Utveckla internrevisionsverksamheten Öka kännedom om och tillämpning av fastlagda rutiner Tydliggöra kompetensområdet Människa, Teknik, Organisation genom att förtydliga roller och höja kompetensen hos berörda medarbetare Ytterligare etablera och implementera säkerhetsfrämjande metoder med befintliga arbetssätt. Ständiga förbättringar För att förbättringar ska vara en naturlig del av vardagen har OKG enligt sin redovisning behov av att: Fortsatt implementering av CAP-systemet (corrective action program) genom utbildnings- och informationsinsatser Öka kunskap om metod och genomförande av orsaksanalys. Bedömning av OKG:s åtgärder inom delprogramet Professionellt beteende SSM bedömer att OKG för programmet avseende professionellt beteende tagit fram ett antal aktiviteter som OKG har för avsikt att åtgärda de identifierade förändringsbehoven. Aktiviteterna är tidssatta. SSM instämmer med OKG att detta program är det som är svårast att nå önskade fortvariga effekter med åtgärderna. SSM instämmer även i OKG:s åsikt att denna del av förbättringsarbetet är avgörande för att de andra delarna rörande anläggningarnas status och planering ska bli framgångsrika och att det är viktigt att se de tre delarna som en helhet där delarna är beroende av varandra. SSM vill påpeka vikten av att det vid förändringar av beteende är viktigt att det finns en tydlig och ensad målbild i hela organisationen samt att förutsättningarna för förändring etableras. Detta ställer också stora krav på chefer på alla nivåer. SSM ser positivt på att OKG har ambitionen att linjen snabbt tar över och driver förändringsarbetet för att göra förändringarna fortvariga. SSM ser att detta kan vara en framgångsfaktor för OKG ska lyckas driva förbättringsarbetet framåt. I det kortare perspektivet är det också ett sätt att kommunicera och förankra budskapen i Utvecklingsresan. SSM har under det senaste året i tillsynsinsatser identifierat en rad brister avseende säkerhetsgranskning och inom internrevisionsverksamheten. SSM konsterar att OKG inom ramen för Utvecklingsresan tagit fram ett antal åtgärder för att komma tillrätta med dessa brister. SSM förutsätter att OKG förutom sin interna uppföljning av åtgärder även löpande tar del av och värderar de tillsynsrapporter SSM tar fram inom dessa områden. Detta i syfte att värdera och ta ställning till om de planerade åtgärderna är tillräckliga.

9 Sida 9 (12) SSM bedömer att de aktiviteter som ska genomföras avseende professionellt beteende ger OKG ökade förutsättningar att arbeta enligt överrenskomna sätt baserat på tydliga förväntningar och gemensamma värderingar. Uppföljning OKG beskriver att uppföljning av Utvecklingsresan ska ske på två plan, dels uppföljning av framdrift av aktiviteterna och dels uppföljning av resultat och effekter. Mätning av Utvecklingsresan kommer att ske på tre nivåer. I den understa nivån mäts månadsvis framdrift av alla aktiviteter i Utvecklingsresan utifrån om de följer tidplan eller ej. I de fall tidplan inte följs görs en värdering av orsaker till det och om åtgärder behöver vidtas. Dessutom görs en veckovis uppföljning och planering i respektive program av programsponsor och programansvarig i BIO-gruppen. Dessutom stämmer VD av aktuellt läge med programansvarig i BIO-gruppen veckovis. I den mellersta nivån sker uppföljning av effekter från aktiviteter och delprogram. Denna uppföljning sker på olika sätt och av antingen ansvariga linjechefer eller av BIO-gruppen. Slutligen kommer OKG mäta den sammanvägda effekten av Utvecklingsresan med sitt indikatorprogram i samband med de ordinarie månadsuppföljningarna. Detta indikatorprogram kommer innehålla såväl direkta som indirekta indikatorer på framdrift. OKG beskriver i sin redovisning hur VD, programsponsorer, företagsledningen och BIOgruppen kontinuerligt följer upp framdrift av Utvecklingsresan såväl som dess effekter. OKG redovisar att upplöjningen ska säkerställa att avsedda effekter uppnås och ta ställning till om eventuellt ytterliga åtgärder behöver vidtas för att nå förväntat läge. OKG indikatorer Effektmål från delprogram Mätning av framdrift i OKGs utvecklingsresa Bild 1: OKG:s modell för uppföljning av Utvecklingsresan. Ur [14]. Av OKG:s redovisning framgår att VD har för avsikt att följa effekterna av Utvecklingsresan inom ramen för den ordinarie verksamhetsuppföljningen. Vidare framgår att förändringsarbetet inom Utvecklingsresan inte ses som ett projekt i vanlig bemärkelse utan arbete kommer till största delen genomföras ute i linjeverksamheten.

10 Sida 10 (12) Bedömning av OKG:s uppföljning SSM konstaterar att OKG tagit fram en modell för uppföljning, utvärdering samt omprioritering. SSM bedömer att modellen torde ha förutsättningar att följa Utvecklingsresans framdrift, effektivitet och ge möjlighet till korrigerande åtgärder. SSM lägger stor vikt i den här granskningen vid att OKG avser att korrigera Utvecklingsresan efterhand utifrån identifierade effekter och avvikelser. SSM är medvetna om att framtagning, utveckling och uppföljning av indikatorer är en utmaning men SSM vill betona vikten av detta arbete. Övrigt Övriga åtgärder Förutom de åtgärder OKG genomför inom Utvecklingsresan vidtar OKG även ett antal åtgärder utifrån några inträffade händelser såsom de fyra snabbstoppen på O1, ej anmälda uppdragstagare samt incidenter avseende radiologi och skydd. Projekt PLEX OKG har påbörjat en utvärdering som utgår från identifierade orsaker och brister för att analysera om dessa kan ha haft någon påverkan på säkerhetsmoderniseringen av O2, projekt PLEX. OKG kommer behandla resultaten av utvärderingen innan återstart av O2. Samlad bedömning SSM bedömer att OKG uppfyllt SSM:s föreläggande [1] genom att: OKG har kompletterat och förtydligat innehållet i det åtgärdsprogram som OKG redovisat till myndigheten OKG ytterligare har utrett och redovisat de bakomliggande orsakerna till de brister som identifierats i OKG:s säkerhetsarbete. Vidare bedömer SSM att redovisade åtgärder anses kunna ge förutsättning att komma tillrätta med de brister som utpekats i föreläggandet [1] baserat på att OKG har: Identifierat relevanta förändringsbehov Tagit fram ett stort antal tidssatta aktiviteter som ska åtgärda de identifierade förändringsbehoven Tagit fram en modell för uppföljning, utvärdering samt omprioritering Visat på hur OKG kommer att korrigera utvecklingsresan efterhand utifrån identifierade effekter och avvikelser samt uppdagade förhållanden Ambitionen att linjen tar över och driver arbetet för att göra förändringarna fortvariga. Sammantaget bedömer SSM att OKG har förutsättningar att driva det förändringsarbete organisationen föresatt sig. En viktig förutsättning är att ledare på alla nivåer förstår att det ställs högre krav på dem än på övriga medarbetare att ständigt vara förebilder i verksamheten och i alla beslut som tas. SSM konstaterar att OKG tagit fram ett ambitiöst åtgärdsprogram med många aktiviteter som kommer kräva mycket tid och kraft från

11 Sida 11 (12) organisationen. Det är därför viktigt att OKG bibehåller drivkraften och initiativet i förändringsarbetet. SSM vill också trycka på vikten av OKG:s avsikt att hålla Utvecklingsresan levande genom att löpande utvärdera och korrigera aktiviteter utifrån identifierade effekter och avvikelser samt utifrån uppdagade förhållanden. Eftersom förändringsarbete i sig innebär ett stort mått av dynamik krävs också att Utvecklingsresan förmår vara dynamisk. Referenser 1. Föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3, SSM , RASK-utredning på Oskarshamn 1 med anledning av fyra snabbstopp på kort tid, SSM , Beslut om kompletterande utredning för att klarlägga bakomliggande orsaker till brister identifierade vid fyra inträffade snabbstopp på Oskarshamn 1, SSM , Utredning med anledning av SSM-föreläggande kring kända brister. OKG , Föreläggande att redovisa åtgärdsprogram avseende vissa brister i OKG:s verksamhet, SSM , Svar på SSM föreläggande om redovisning av åtgärdsprogram avseende vissa brister i OKGs verksamhet (SSM ), OKG , Granskning av OKG:s redovisning av åtgärdsprogram utifrån SSM:s föreläggande om brister i OKG:s verksamhet (SSM ), SSM , Samlad strålsäkerhetsvärdering 2012 för OKG Aktiebolag, SSM , Inspektion av hantering av inträffade händelser av betydelse för säkerheten vid OKG Aktiebolag, SSM , Föreläggande om att vidta åtgärder gällande utredning av händelser, SSM Verksamhetsbevakning angående internrevisionsverksamheten, SSM , Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag, SSM , Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, SSM , Svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3, , Presentationsmaterial från presentation Rapport från orsaksanalys av SSM:s föreläggande rörande KRO-verksamheten ,

12 Sida 12 (12) Sändlista: OKG Aktiebolag För kännedom: ck, ckx, Adm,

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Granskning av OKG:s tredje redovisning av framdrift av åtgärder avseende beslutet särskilda villkor för drift

Granskning av OKG:s tredje redovisning av framdrift av åtgärder avseende beslutet särskilda villkor för drift Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: 2015-05-28 Er ref: 2015-08467 Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Karoline Gotlén KD Arbetsgrupp: Karoline Gotlén

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-09-17 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum:2013-06-04 2013-06-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Stefan Sördal KD Arbetsgrupp:

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Granskning av OKG:s fjärde redovisning av framdrift av åtgärder avseende särskilda villkor för drift

Granskning av OKG:s fjärde redovisning av framdrift av åtgärder avseende särskilda villkor för drift Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-12-14 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum: 2015-10-15 Granska OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Karoline Gotlén

Läs mer

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga Tillsynsrapport Datum: 2013-12-12 Er referens: Diarienr: SSM2012-495 Förrättningsdatum: 2013-10-10 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM,

Läs mer

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2 Sida: 5trälsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Saftlty Authoritv 1/7 RinghalsAB BESLUT 430 22 Väröbacka Vårt datum: 2010-01-27 Vår referens: 88M 2008/1573 DOC8#75514v2 Er referens: 205004/2030657 Ert

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Tillsynsrapport Datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Förrättningsdatum: Vår 2015 Samlade strålsäkerhetsvärderingar / OKG Aktiebolag / Oskarshamn 1 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets BESLUT 2012-08-16 OKG Aktiebolag Handläggare: Kostas Xanthopoulos Telefon: +46 8 799 4260 Vår referens: Er referens: 2012-15645 572 83 Oskarshamn Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets i Oskarshamn

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Granskning av OKG:s femte redovisning av framdrift av åtgärder avseende särskilda åtgärder för drift våren 2016

Granskning av OKG:s femte redovisning av framdrift av åtgärder avseende särskilda åtgärder för drift våren 2016 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2016-06-08 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum: Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Karoline Gotlén

Läs mer

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping) Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan

Läs mer

Förändringsledning Hur långt har vi kommit?

Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning Hur långt har vi kommit? Förändringsledning har under de senaste åren blivit mer och mer etablerat både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Det vi, som har arbetat som förändringsledare

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-4270 Förrättningsdatum: 2013-09-03 2013-09-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Helene Belaieff

Läs mer

Granskning av effekthöjningsärenden

Granskning av effekthöjningsärenden Sida: 1/19 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-12-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Tillståndspröva Dokumentnummer: 154 Version: 1 Författare: Ninos Garis Fastställd: Lennart Carlsson Granskning av effekthöjningsärenden

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Etik, moral och värdegrundsarbete som framgångsfaktor Hur kan internrevisionen bidra?

Etik, moral och värdegrundsarbete som framgångsfaktor Hur kan internrevisionen bidra? Etik, moral och värdegrundsarbete som framgångsfaktor Hur kan internrevisionen bidra? 2017-05-17 Ann-Katrin Harringer, Internrevisionschef Skatteverket Lina Gidlöf, Internrevisionschef Försäkringskassan

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

SÄKERHETSKULTUR. Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur

SÄKERHETSKULTUR. Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur SÄKERHETSKULTUR Transportstyrelsens definition och beskrivning av viktiga aspekter för god säkerhetskultur 2 3 Begreppet säkerhetskultur började diskuteras på allvar i samband med utredningen av kärnkraftsolyckan

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Kommunrevisionen KS 2016/00531

Kommunrevisionen KS 2016/00531 V W Halmstad Kommunrevisionen Datum 2017-02-07 kommunrevisionen@halmstad.se Dnr KS 2016/00531 Yttrande - Granskning övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externt och internt dataintrång

Läs mer

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN

Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt. Ärendebeskrivning LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2012 05 24 58 164 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 73 174 Dnr 2011/945.04 Yttrande över revisorernas granskningsrapport om intern kontroll avseende investeringsprojekt Bilaga:

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Uppföljning efter genomförd inspektion kring utredning av händelser

Uppföljning efter genomförd inspektion kring utredning av händelser Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-19 Diarienr: SSM2012-4623 Förrättningsdatum: 2012-11-26-28 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Petra Sjöström Arbetsgrupp: Kenneth

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-05-04 Er referens: 2016-04390 Diarienr: SSM2016-1324 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Beslut

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 3 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 3 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1

Balanserade Styrkort. Västra Götalandsregionen, 2005 1 Balanserade Styrkort Västra Götalandsregionen, 2005 1 Kriterier för ledningsstödsystemet Innehåll vision och verksamhetsidé strategiska mål och styrtal aktiviteter för att nå strategiska mål tydlig uppföljningsprocess

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Datum: 2015-05-12 Er referens: M2015/1161/Ke Diarienr: SSM2015-2278 Yttrande över Greenpeace Nordens överklagande av beslut om godkännande av

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten TILLSYNSRAPPORT 2012-01-09 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Aktiebolag Förrättningsdatum: 2011-10-12--14 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson, KM., Jan Gällsjö, KD

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3 Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-38 Förrättningsdatum: 2013-09-17-19 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Christer Karlsson Arbetsgrupp: Mats Häggblom och Christer

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer