Inspektionsrapport, åldringshantering vid OKG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektionsrapport, åldringshantering vid OKG"

Transkript

1 Tillsynsrapport Datum: Er referens: Diarienr: SSM Förrättningsdatum: Inspektera OKG AB program för åldersrelaterade försämringar och skador Ansvarig handläggare: Jan Linder Arbetsgrupp: Daniel Kjellin, Niklas Ingvarsson, Sofia Lillhök, Richard Sundberg, Peter Ekström, Johan Enkvist, Stefan Sördal, Elisabet Höge Samråd: Leif Karlsson, Anne Edland Godkänt av: Lars Skånberg Inspektionsrapport, åldringshantering vid OKG Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har utfört en inspektion av OKG Aktiebolag (OKG) program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador. Denna inspektion baseras på resultat från en verksamhetsbevakning 2012 [1], dokumentgranskning under april-juni 2013 och intervjuer med personal på OKG juni Baserat på observationer från inspektionen bedömer SSM att OKG uppfyller krav på redovisning i säkerhetsredovisning (4 kap. 2 SSMFS2008:1). Vad gäller styrning av (2 kap. 8 SSMFS 2008:1) och omfattning av program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador (5 kap. 3 SSMFS) bedömer SSM att OKG uppvisar stora brister i förhållande till dessa föreskrifter och till SKI beslut SKI 2005/1390 [2]. Bakgrund De svenska kärnkraftverken blir allt äldre, den äldsta reaktorn, Oskarshamn 1 (O1), togs i drift Därefter startades nya reaktorer fram till Efter en förändring av energipolitiken 1997 togs slutdatum 2010 för avveckling av Sveriges nuvarande kärnkraftverk bort, vilket har inneburit att tillståndshavarna nu har planer på långtidsdrift (LTO), dvs drift utöver ursprungligen analyserad och konstruerad drifttid på 40 år. Detta innebär bl a att frågor om åldring och åldringshantering får större betydelse och att fortsatt kunskapsuppbyggnad behövs kring åldrings- och degraderingsmekanismer. Statens Kärnkraftinspektion (SKI) införde av denna anledning 2004 nya föreskrifter (SKIFS 2004:1) vilka kravställer att tillståndshavarna måste utveckla åldringshanteringsprogram för system, byggnadsdelar och komponenter (SSC) som har betydelse för säkerheten. I samband med denna förändring beslutade även SKI att OKG skulle komplettera program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador samt komplettera ledningssystem och säkerhetsredovisning (SKI 2005/1390). I detta beslut fastslogs att komplettering av ledningssystem och säkerhetsredovisning skulle vara genomförda senast 30 juni Komplettering av program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador skulle vara genomfört senast 31 december Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (15) Nu gällande föreskrift SSMFS 2008:1 avseende program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador är i stort sett oförändrade jämfört med den tidigare föreskriften SKIFS 2004:1. Som ytterligare vägledning i hur hantering av åldersrelaterade försämringar och skador bör utföras pekar SSM, och tidigare SKI, i allmänna råden till IAEA:s säkerhetsguider inom området. År 2012 genomfördes verksamhetsbevakningar på Ringhals, OKG och Forsmark med avseende på tillståndshavarnas åldringshantering (SSM ). Dessa verksamhetsbevakningar gjordes som en inledning på ett omfattande inspektionsprogram som påbörjas med denna inspektion. Detta inspektionsprogram förväntas pågå under ett flertal år framöver. Myndighetens strategi för fortsatt utredning av och kunskapsuppbyggnad kring åldringshanteringsprogram och mekanismer som kan påverka i ett långtidsperspektiv, har under de senaste åren primärt varit inriktad på stödjande forskning. Internationellt har åldringshantering av kärnkraftverk uppmärksammats mer och mer av samma anledning som i Sverige det vill säga att kärnkraftverken blir äldre. IAEA publicerade 2009 en guide för åldringshantering [3] som innehåller rekommendationer för åldringshantering av kärnkraftverk för att upprätthålla IAEA säkerhetsstandarder för konstruktion, drift, bedömning och kontroll [4-6]. SSM är även engagerade inom ett av IAEA initierat program (IGALL) där både myndigheter och tillståndshavare finns representerade med syfte att dels baserat på vetenskap och drifterfarenheter ta fram en sammanställning av åldringsmekanismer och dess effekter, dels ta fram en internationell överenskommelse av program för åldringshantering av typiska komponenter, byggnadsdelar material och miljöer i kärnkraftverk. Syfte Inspektionen syftar till att bedöma hur OKG uppfyller kraven i SSM:s föreskrifter avseende program för hantering av åldringsrelaterade försämringar av fysiska byggnadsdelar, system och komponenter. Metod inklusive avgränsningar Inspektionen har genomförts i enlighet med rutin Inspektera i SSM:s ledningssystem dels genom dokumentgranskning, dels genom intervjuer med personal som är involverade i OKG:s åldringshantering. Inspektionen har inriktats att på att täcka en övergripande processuell nivå men i vissa avseenden, med hjälp av stickprov, har delar av OKG:s åldringshanteringsprogram granskats mer djupgående. Syftet med stickproven har varit att undersöka hur verksamheten bedrivs i praktiken i förhållande till OKG:s ledningssystem och SSM:s föreskrifter. Inspektionen begränsas till OKG:s program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador av fysiska byggnadsdelar, system och komponenter med avseende på: Bedömning av om OKG:s säkerhetsredovisning (SAR) innehåller relevant och tillräcklig information beskrivande organisationen och principerna för ledning och styrning av åldringshantering i enlighet med 4 kap. 2 SSMFS 2008:1. Bedömning av om OKG:s program för åldringshantering styrs och leds av ett enhetligt ledningssystem i enlighet med 2 kap. 8 SSMFS 2008:1. Bedömning omfattning av OKG:s åldringshanteringsprogram i praktiken i förhållande till den omfattning som anges i SSM:s krav.

3 Sida 3 (15) Inspektionen innefattar granskning av OKG dokument samt material från intervjuer av OKG personal på plats den juni Totalt genomfördes 24 stycken intervjuer under denna del av inspektionen med personal på olika positioner inom OKG:s organisation. Krav SSM föreskriver i 5 kap 3 SSMFS 2008:1 att det vid varje anläggning ska finnas ett program för underhåll, fortlöpande kontroll samt hantering av åldersrelaterade försämringar och skador. Syftet med kraven i den aktuella föreskriften är att säkerställa att byggnadsdelar, system, komponenter och anordningar fortlöpande uppfyller ställda säkerhetskrav som funktion av drifttid. Åldringshanteringen vid anläggningarna ska styras av dokumenterade program som uppdateras mot bakgrund av vunna erfarenheter och utvecklingen inom teknik och vetenskap. SSM föreskriver i 2 kap. 8 SSMFS 2008:1 att den kärntekniska verksamheten ska ledas och styras med stöd av ett enhetligt ledningssystem. De organisationsövergripande processerna i kärnteknisk verksamhet där fler enheter berörs (som program för åldringshantering) och som ställer krav på samordning bör tydligt framgå i ledningssystemet med avseende på ansvar och befogenhetsfördelning. Av de allmänna råden följer bl.a. att dokumentationen inom ledningssystemet bör vara begriplig för de avsedda användarna samt lätt att finna och tillgänglig där den behövs. Redovisning av organisationen och principerna för ledning och styrning av hantering av åldersrelaterade försämringar och skador ska även vara beskrivet i säkerhetsredovisning enligt 4 kap. 2 SSMFS 2008:1. Av de allmänna råden i 4 kap. 2 SSMFS 2008:1 följer bl.a. att säkerhetsredovisningen är den centrala anläggningsdokumentation som samlat redovisar alla de tillståndsvillkor, föreskrifter och andra krav som gäller för en kärnteknisk anläggning och dess verksamhet, hur dessa krav har tolkats och hur de uppfylls. Observationer och bedömningar Observationer och bedömningar avseende om OKG:s säkerhetsredovisning (SAR) innehåller relevant och tillräcklig information beskrivande organisationen och principerna för ledning och styrning av åldringshantering SSM:s observationer SSM:s dokumentgranskning av OKG:s SAR kap renderade i följande observationer: Rapport [7] är avsedd att utgöra avsnitt 4.18 i SAR Allmän del för Oskarshamn 1, 2 och 3. I rapporten redovisas principerna till ett åldershanteringsprogram. Den gällande kravbilden för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador i [7] hänvisar till [8], åldringsprogrammet till [9] och för den övergripande instruktionen för hantering av åldring till [10]. SSM noterar att OKG:s krav på uppgiften och hur OKG tolkat dessa krav inte uttryckligt finns redovisade OKG:s SAR [7], istället refereras till ledningsdokument [8] för denna information.

4 Sida 4 (15) OKG:s SAR [7] hänvisas till dokument [9] för OKG:s åldringshanteringsprogram. SSM noterar att hänvisningen i SAR till referens [9] är otydlig då referensen är omarbetad till att gälla specifika aktiviteter i åldringsprogrammet. Enligt SAR [7] så är ställda krav enligt 5 kap 3 SKIFS 2004:1 uppfyllda genom att OKG:s hantering av åldersrelaterade försämringar och skador omfattar rutiner i verksamhetssystemet för identifiering, övervakning, hantering och dokumentering av alla de åldringsmekanismer som kan påverka byggnadsdelar, system och komponenter och andra anordningar som har betydelse för säkerheten. SSM noterar även att OKG hänvisar till ej aktuell föreskrift (SKIFS 2004:1) i [7]. SSM:s bedömning SSM:s dokumentgranskning av OKG:s säkerhetsredovisning [7] visar att principerna för ledning och styrning är beskrivna i tillräcklig omfattning. Med utgångspunkt i 4 kap. 2 SSMFS 2008:1 bedömer därmed SSM att OKG uppfyller kravet på redovisning av program för hantering av åldringsrelaterade försämringar och skador i säkerhetsredovisningen genom att principerna för ledning och styrning av OKG åldringshanteringsprogram är beskrivna i OKG:s säkerhetsredovisning. Dock har följande brister identifierats: 1. Den gällande kravbilden och dess tolkning i [7] för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador refereras till ledningsdokument [8]. SSM anser att säkerhetsredovisningen samlat ska redovisa alla gällande krav och dess tolkning vilket även beskrivs i allmänna råd till denna paragraf. 2. Hänvisningen i SAR kap till referens [9] är otydlig då referensen är omarbetad och gäller specifika aktiviteter i åldringsprogrammet. 3. OKG hänvisar i kap samt i till ej aktuell föreskrift (SKIFS 2004:1). Den strålsäkerhetsmässiga betydelsen av brist 1 t o m 3 bedöms som liten, detta eftersom att kraven och dess tolkning finns med i OKG ledningssystem samt att innehållet är likvärdigt i 5 kap. 3 i SKIFS 2004:1 och 5 kap. 3 i SSMFS 2008:1. Observationer och bedömningar avseende om OKG:s program för åldringshantering leds och styrs av ett enhetligt ledningssystem. SSM:s observationer SSM:s dokumentgranskning och intervjuer av OKG:s personal renderade i följande observationer: Ansvaret för Åldringshanteringsprogrammet är enligt OKG delegerat från VD till avdelning U (underhåll) och vidare till gruppen UMK. I den gruppen finns en samordningsansvarig för åldringshantering, denna funktion var känd av samtliga intervjuade. Det framkom att det finns en styrgrupp för åldringshanteringsprogrammet där olika ansvariga inom U:s organisation ingår inklusive underhållschefen, föredragande för gruppen är samordningsansvarig för åldringshanteringsprogrammet. Det finns inga fasta arbetsgrupper för åldringshantering, dock bildas tillfälliga grupper som arbetar tillsammans som t.ex. vid framtagande av så kallade artikelgruppsrapporter.

5 Sida 5 (15) Det finns inte någon utpekad ansvarig för åldringshanteringsprogram för byggnader, utan det ingår i samordningsansvariges roll att omhänderta och koordinera samtliga delar inklusive byggnader. Vid intervjuer framkom att OKG:s program för åldringsrelaterade försämringar och skador är inte fullt ut implementerat. SSM noterar att OKG endast har implementerat punkten 6.1 och delvis punkten 6.2 (gruppering och beskrivning av befintligt program för varje grupp) av arbetsgången som beskrivs i [11]. Resterande punkter 6.3 tom 6.5 har inte genomförts. SSM noterar vidare att punkten 6.5 innehåller en rekommendation om att någon typ av databasrutin behöver tas fram för att kunna hantera en stor mängd utrustningsdata. SSM noterade att ingen specifik databasrutin finns avsedd för OKG:s program för åldringshantering förutom att OKG avser markera vilka artiklar i OKG:s drift och underhållssystem (ODU) som är berörda av åldringsrelaterade försämringar. OKG:s verksamhetskrav, övergripande riktlinjer och metodik för åldringshantering är inte känd inom hela organisationen som arbetar med åldringshantering. Ingen utbildning av berörd personal avseende åldringshantering eller OKG:s metodik för åldringshantering har genomförts. Det framkom även att kunskapen om vilka dokument som styr och beskriver processen för åldringshantering och uppfattning om vad åldringshantering är, varierade betydligt hos de intervjuade. De dokument som oftast var kända var instruktioner längre ner i dokumenthierarkin som berörde den praktiska tillämpningen för det egna arbetet, vilket ofta var en del i FU arbetet. Enligt OKG är den sammanvägda tolkningen av krav på uppgiften, kap. 3.1 [8], att programmet för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador bör innehålla identifiering, övervakning, hantering och dokumentering av förekommande åldringsmekanismer. SSM noterar att OKG:s tolkning av krav på uppgiften, kap. 3.2 [8], inte omfattar identifiering. Enligt dokument [7] och [8] ska rutiner, instruktioner och program finnas enligt följande: Åldring ska i huvudsak hanteras inom underhåll, fortlöpande tillsyn och kontroll. Teknologisk åldring ska beaktas. Skadeutredningar och transientanalyser ska göras med beaktande av åldring. Kemidata ska utgöra underlag för skadeutredningar vid behov. Åldringspåverkande faktorer främst temperatur, strålning, fukt och vibration ska registreras och sammanställas till teknikorganisationen. Lämpliga driftförhållanden och procedurer i anläggningarna ska väljas för att minimera degradering. Underhållsorganisationen ska få information om förändrade driftförhållanden, för att kunna anpassa sina provningar etc. Resultat från driftprover, övervakningar etc. ska utgöra input till underhållsorganisationen med syfte att fastställa statusen på anläggningarna. God vattenkemi, övervakning och registrering av vattenkemin är en förutsättning för skydd av fysiska egenskaper hos byggnadsdelar, system och komponenter bland annat kopplat till åldring. Kemiorganisationen ska meddela teknik-, underhålls- och driftorganisationen om förändringar av vattenkemin som kan kopplas till åldring. De strategiska anläggningsplanerna omfattar anläggningarnas hela livslängd, dvs. de är långsiktiga. Eftersom ett övergripande mål är att driva anläggningarna med bibehållen hög tillgänglighet och säkerhet, ska åldringshantering vara en viktig komponent i anläggningsplanerna. Strategiska anläggningsplanen ska ta upp större insatser vid RA och större projekt som kopplar till åldring. Vid bedömning av teknisk fråga och vid beredning av anläggningsändringar, ska kontrolleras om koppling finns till åldring.

6 Sida 6 (15) Förstudier ska belysa om åldring kan vara orsak till problemet, dvs grundorsaksanalys görs. Åldring av anläggningarna ska beaktas vid uppföljning, förbättring och säkerhetsvärdering av verksamheten. Hantering av åldersrelaterade försämringar och skador ska ingå i återkommande helhetsbedömningar av säkerheten. Åldringsprogrammet ska omfatta specifika aktiviteter relaterade till miljökvalificering vid anskaffning samt till statuskontroll av utrustning och komponenter. Insatserna är baserade på aktuella kunskaper och erfarenheter inom och utom OKG. Dessutom ska erfarenhetsåterföring samt forskning och utveckling inom åldring utföras. Resultatet ska tillgodogöras och användas inom Åldringsprogrammet. Erfarenheter från arbete inom OKG med underhåll, fortlöpande tillsyn och kontroll samt övrig hantering av åldring enligt ovan, ska tillgodogöras och användas i åldringsprogrammet. Syftet är att möjliggöra ständiga förbättringar av Åldringsprogrammet. F&U och erfarenhetsåterföring inom åldring ska ge underlag till översyn och uppdatering av övriga delar av programmet, samt till bedömningskriterier vid upptäckt degradering. Generiska studier ska göras för att identifiera kunskapsluckor och möjliga framtida problem. SSM observerar att rutiner, instruktioner och program i verksamheten som samordnat hanterar åldring redovisas i [10]. Instruktionen är upprättad utifrån de krav och riktlinjer som framgår av ledningsdokument [8]. SSM noterar vid dokumentgranskning att sambandet (spårbarheten) mellan ovanstående strecksatser och hur dessa har omhändertagits i OKG:s rutiner, instruktioner och program inte är tydligt och begripligt. SSM observerar vid dokumentgranskning att kopplingen mellan dokument [8] och [11] inte är tydlig eftersom att det övergripande dokumentet [8] inte refererar till dokument [11]. Av texten till dokument [11] framgår dessutom att dokumentet är ett förslag. SSM ställer sig frågande till vilken status dokumentet har, då det godkänts inom OKG och är frisläppt. SSM observerar att rapportering av förändrade drift- och miljöförhållanden kan ske på olika sätt, exempelvis på driftmöten, e-post eller teknisk fråga. SSM noterar även att avdelning GK (kemi) utför mätningar kontinuerligt av olika ämnen i både processystem som i andra system som t ex kondensationsbassänger. Dessa resultat rapporteras till driften kontinuerligt. Resultaten från dessa mätningar går att använda för att se spår av degraderingar och identifiera ogynnsamma förhållanden vilken kan öka risken för att oönskade degraderingar pågår. SSM noterar vid intervjuer att olika uppfattningar förekom om OKG har acceptanskriterier eller styrdokument som stöd för att använda eller koppla mätresultat från förändrade drift- och miljöförhållanden till åldring. SSM noterar att det finns olika uppfattning på OKG vem som ansvarar för att hantera obsolet utrustning (teknologisk åldring). Givna svar varierar från att peka ut underhållsingenjörerna alternativt systemägare som ansvariga för denna åldringshantering. SSM observerar att det är upp till den medarbetare som väcker en teknisk fråga att identifiera eventuell koppling till åldring samt specificera detta på så sätt att organisationen uppmärksammas. Efter att frågan väckts görs ingen ytterligare bedömning om koppling finns till någon åldringsmekanism.

7 Sida 7 (15) SSM:s bedömningar SSM har baserat på dokumentgranskning och intervjuer vid OKG funnit att bolaget har rutiner och instruktioner för sitt program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador [8-11]. Vid dokumentgranskning och intervjuer har följande brister framkommit: 1. Delar av programmet har inte implementerats i verksamheten vid tidpunkten för inspektionen. Exempelvis har OKG endast implementerat punkterna 6.1 och delvis 6.2 i [11]. 2. Spårbarheten mellan olika ledningsdokument är i vissa fall bristfällig. Som exempel kan nämnas att enligt dokument [7] och [8] ska rutiner, instruktioner och program finnas för en mängd olika uppgifter men OKG har inte tydligt angivet hur dessa tagits omhand i ledningssystemet. SSM observerar att kopplingen mellan dokument [8] och [11] är oklar. Som framgår av dokument [11] är dokument [8] ett övergripande dokument till [11]. Dokument [8] refererar dock inte till [11]. I texten till dokument [11] framgår det dessutom att dokumentet är ett förslag. Detta visar på att OKG behöver gå igenom sitt ledningssystem för att ensa dess olika beståndsdelar och tydligöra dokumenthierarkin. 3. OKG har inte genomfört någon typ av utbildning avseende program för hantering av ålderrelaterade försämringar och skador, vilket även reflekteras vid intervjuer i det att verksamhetskrav, övergripande riktlinjer och metodik för åldringshantering är inte känd inom hela organisationen som arbetar med åldringshantering. 4. Stora skillnader förekommer i OKG:s organisation hur ansvaret för obsolet utrustning fördelas inom OKG:s program för åldringshantering och skador. Med utgångspunkt från kraven i 2 kap. 8 SSMFS 2008:1 att den kärntekniska verksamheten ska ledas och styras med stöd av ett enhetligt ledningssystem bedömer SSM att observerade brister 1-4 angivna ovan visar att OKG har ett ledningssystem men att verksamheten för åldringshantering inte styrs enligt detta. OKG uppfyller därmed inte kravet på styrning enligt 2 kap. 8 SSMFS 2008:1 fullt ut inom detta område. SSM har i denna bedömning vägt in tidsaspekten. Eftersom att kravet kom i och med SKIFS 2004:1 och att SKI i beslut (SKI 2005/1390) angav att programmet skulle vara på plats senast 30 juni 2007 är det SSM:s bedömning att programmet skulle vara helt genomfört vid tillfället för inspektionen. Mot bakgrund av att OKG:s program för hantering av ålderrelaterade förändringar och skador inte har styrts av ledningssystemet på det sätt som får anses följa av kraven i 2 kap. 8 SSMFS 2008:1 och av tidigare SKI beslut (SKI 2005/1390) bedömer SSM att OKG har stora brister i förhållande till dessa krav. Den strålsäkerhetsmässiga betydelsen av detta bedömer SSM som måttlig. Detta eftersom att OKG har olika delar på plats som ingår i ett program för hantering av åldringsrelaterade försämringar och skador, så som underhållsprogram, program för återkommande kontroll, surveillanceprogram, kemiprogram och miljökvalificeringsprogram. SSM bedömer att det saknas ett program som samlat visar och som systematiskt går igenom åldringsrelaterade försämringar och skador för byggnadsdelar system och komponenter av betydelse för säkerheten på OKG.

8 Sida 8 (15) Observationer och bedömningar avseende OKG:s åldringshanteringsprogram. SSM:s observationer SSM:s dokumentgranskning och intervjuer av OKG:s personal renderade i följande observationer: OKG:s program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador är en del av OKG:s underhållsprogram. OKG:s program för åldringshantering ska tas om hand i det förebyggande underhållet (FU) vilket läggs upp av underhållsingenjörer. För att tydligt markera vilka artiklar i OKG:s drift och underhållssystem (ODU) som är berörda av åldringsrelaterade försämringar, planerar OKG en funktion som tydligt markerar detta i ODU. Vid tidpunkten för inspektionen fanns det inte något som visar att en komponent ingår i OKG:s program för åldersrelaterade försämringar i ODU. OKG har ett antal delar som återkommande kontroll (ÅK), artikelgruppsrapporter, systemstatusrapporter, FU, surveillanceprogram, kemiprogram, miljökvalificering och FoU vilka vanligen ingår i program för åldringshantering. Vid intervjuer framkom att övergripande samordning mellan dessa beståndsdelar och dess användning i åldringshanteringsprogrammet är bristfällig. SSM noterar att det urval av byggnadsdelar, system och komponenter som bedömts hanteras inom programmet för åldringshantering för vardera av dessa beståndsdelar inte finns dokumenterat på ett samordnat sätt. Det löpande arbetet med åldringshantering framgår av [11]. Där framgår att för att systematiskt gruppera byggnadsdelar, system och komponenter använder sig OKG av artikelgruppsrapporter, dessa artikelgruppsrapporter är enligt OKG var och en att betrakta som åldringshanteringsprogram (AMP) och grupperar utrustning med likvärdiga degraderingsmekanismer. En artikelgruppsrapport innehåller byggnadsdelar, system och komponenter efter liknande konstruktion och åldringseffekter. En artikelgruppsrapport kan innehålla flera miljöer, åldringseffekter och degraderingsprocesser. Artikelgruppsrapporterna ska enligt [11] beskriva de, ur reaktorsäkerhetssynpunkt, viktiga komponenterna med tillhörande degraderingsmekanismer och motverkande åtgärder. SSM uppfattar att någon rutin för hur artikelgruppsrapporterna ska uppdateras, exempelvis vid införande av nya komponenter, är i dagsläget inte framtaget. OKG framhåller att hittills har fokus varit att ta fram artikelgruppsrapporter med avseende på åldring av polymera/organiska material. SSM noterar att det inte framgår av artikelgruppsrapporterna att fokus varit att behandla polymera/organiska material vilket framförts av OKG. Tvärtom nämns att metalliska delar och bärande strukturer är ingående icke åldringskänsliga material. Några intervjuade anser att artikelgruppsrapporterna är kompletta medan andra intervjuade förväntar sig att även degraderingsmekanismer för exempelvis metalliska material ska identifieras i ett senare skede. Dessutom har OKG påpekat att flödesschemat redovisat i figur 1 i [11] behöver uppdateras eftersom att det inte avspeglar hur arbetet bedrivs. SSM noterar att arbetet med att implementera resultatet från artikelgruppsrapporterna inom FU programmet inte har påbörjats. SSM noterar vidare att det vid tidpunkten för inspektionen saknas styrande dokument (instruktioner/rutiner) för hur OKG ska använda sig av resultatet från artikelgruppsrapporterna vid inarbetning inom FU programmet.

9 Sida 9 (15) SSM observerar att OKG är aktiva i nationella och internationella sammanhang avseende degraderingsprocesser och åldringshantering i forum för erfarenhetsåterföring. OKG framför att drifterfarenheter inom organisationen sprids via OKG-erf. OKG redovisar även att de följer forskning avseende metoder för tillståndsbedömning av byggnader och byggnadsdelar. OKG deltar också aktivt i Elforsk samt i NOG (Nordic Owner Group). En arbetsgrupp mellan de svenska tillståndshavarna har bildats för att hantera gemensamma frågeställningar inom åldringshanteringsprogrammen. OKG använder även expertis och erfarenheter rörande åldring av byggnader från den tyska delen av organisationen inom E-ON. Det finns emellertid inte någon tydlig samordning hur återkopplingen från omvärldsbevakningen sker till åldringshanteringsprogrammet och hur erfarenheterna från denna omhändertas. SSM observerar att OKG:s arbete med att ta fram systemstatusrapporter inte är färdigställt. SSM:s uppfattning är att systemstatusrapporterna ingår i OKG:s program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador. För byggnader har ett större arbete med att lägga upp FU poster i ODU för varje rum genomförts på OKG. Vid detta arbete har ingen urskiljning gjorts med avseende på byggnadens betydelse för säkerheten. Det har inte gjorts någon ytterligare uppdelning av byggnaden med avseende på ingående delar såsom t ex ingjutningsgods, tätplåt etc i detta skede, det var oklart om detta skulle ske senare. Den metodik som beskrivs i [11] förutsätter att en FU post finns för de byggnadsdelar som ska ingå i åldringshanteringsystemet. SSM noterar att det finns en ambition att samtliga byggnadsdelar av betydelse för säkerheten och som är åldringskänsliga ska vara identifierade och behandlade med nödvändiga åtgärder och uppföljning i en FU post i början på år De intervjuade uttryckte att ambitionsnivån avseende byggnadsdelar inte var realistisk då det återstår mycket arbete innan ett program är fullt ut etablerat. SSM observerar att tidsmätning av hur länge artiklar varit förrådslagda inte görs för alla komponenter i lager. Bland de intervjuade personerna framkommer dessutom olika uppfattningar om det finns någon instruktion/rutin som beskriver hur miljökontroll för förrådslagda komponenter ska utföras. Via intervjuer uppfattar SSM att byggnadsdelar, system och komponenter i säkerhetsklass 4, lyftanordningar i säkerhetsklass 3 och reaktorhallsbassänger inte omfattas i OKG:s program för åldringshantering. SSM noterar vidare att OKG inte dokumenterat orsaken till varför dessa system, byggnadsdelar och komponenter i säkerhetsklass 3 och 4 är exkluderade från åldringshantering. SSM observerar att OKG har valt ut ett antal byggnadsdelar, system och komponenter av betydelse för säkerheten att ingå i åldringshanteringsprogrammet. Bedömningen av om dessa byggnadsdelar, system och komponenter är känsliga för åldringseffekter och åldringsmekanismer är inte dokumenterad. Istället har artikelgruppsrapporter tagits fram innehållande de artiklar som åtminstone har en aktiv degraderingsmekanism. Vid arbete med artikelgruppsrapporten för byggnader, har OKG använt byggnadens säkerhetsklassning för att välja ut om byggnadens åldringskänslighet ska bedömas och om den ska ingå eller inte i ett åldringshanteringsprogram. Samtliga byggnader med säkerhetsklass 1-3 ska bedömas med avseende på om de är åldringskänsliga. För artikelgrupperna har ett antal möjliga degraderingsmekanismer identifierats samt byggnader av betydelse för säkerheten som kan påverkas av dessa. Detta har resulterat i en artikelgruppsrapport avseende byggnader med fokus på degradering av betongen med dess armering. Det finns emellertid inte tydligt redovisat i artikelgruppsrapporterna vid vilken miljö som dessa åldringsmekanismer kan vara aktiva eller hur urvalet av åldringskänsliga komponenter har valts ut med hänsyn till miljön.

10 Sida 10 (15) OKG har vid framtagande av artikelgruppsrapporter bedömt åldringseffekter med avseende på så kallad miljöstränghet A tom D. Miljöstränghet A-C beskriver atmosfärisk miljö inom och utanför reaktorinneslutningen med olika nivå av joniserande strålning. Medan miljöstränghet D beskriver utrustning installerad på en icke väderskyddad plats. SSM noterar att denna miljöindelning även är definierad i TBE [12] och gäller för elektrisk utrustning. SSM noterar vidare att koppling mellan material, miljö, åldringseffekt och åldringsmekanism inte kan utläsas från artikelgruppsrapporter. Vid dokumentgranskning och intervjuer framkom att tätplåten och spännkablar i reaktorinneslutningen, ingjutningsgods såsom fästplattor samt andra detaljer inte finns beskrivna i någon artikelgruppsrapport. Det rådde vidare en viss tveksamhet inom åldringshanteringen avseende byggnader om vad som ingår i byggnaden och vad som anses vara en mekanisk anordning. Merparten av de intervjuade angav att gränsen gick vid själva fästplattan, vilken tillhörde byggnaden. Det framfördes emellertid även åsikter om att fästplattor tillhör mekaniska anordningar. Metodik och kunskap finns enligt OKG för att identifiera om fästplattor är åldringskänsliga eller inte, samt identifierade metoder för hur en tillståndsbedömning av dessa ska utföras. Fästplattor är inte behandlade i någon artikelgrupp i dagsläget. De intervjuade hade inte någon information om eller när en artikelgrupp för tätplåten, spännkablar i reaktorinneslutningen och fästplattor ska utarbetas. Enligt samordningsansvarig för åldringshanteringsprogrammet var samtliga artikelgruppsrapporter som var planerade även genomförda. Vid intervjuer framkom att det finns stora utmaningar när det gäller att genomföra tillståndsbedömningar av betongkonstruktioner som t.ex. reaktorinneslutningen, då de oförstörande metoder som finns i dagsläget har begränsningar. Den byggnadskomponent som de intervjuade såg som den största utmaningen att göra en tillståndsbedömning av, är de ingjutna spännkablarna i reaktorinneslutningen. Utöver visuell avsyning har förstörande provning använts vid tillståndsbedömning av byggnader. Vid förstörande provning använder sig OKG av externa resurser för att göra tillståndsbedömningar samt eventuell analys av konstruktionens hållfasthet med skador. Några etablerade acceptanskriterier eller metodik för hantering vid degradering är inte fastställda än i enlighet med OKG:s [11] metodikbeskrivning. Det fanns inte vid tidpunkten för inspektionen något planerat arbete för att etablera acceptanskriterier eller metodik för bedömningar av degraderingar. SSM observerar att när det gäller hantering av åldersmekanismer i driftmiljöer för el, instrument och kontrollutrustning (I&C) hänvisas ofta till leverantörens rekommendationer på utbytesintervall. SSM observerar att en viss typ av åldershantering görs i och med miljökvalificeringen av I&C-utrustning. Bedömning görs att komponenter, (tex transmittrar), har en viss livslängd under förutsättning att ett förutbestämt utbytesintervall följs av någon eller några ingående delar, (tex byte av tätningar). Dokumentation från denna typ av bedömning av komponenter finns redovisad i kvalificeringsrapporter. SSM:s bedömningar SSM har baserat på dokumentgranskning och intervjuer vid OKG funnit att bolaget har ett antal verksamhetsdelar som normalt ingår i ett program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador. Med utgångspunkt i ovanstående observationer och krav enligt 5 kap. 3 SSMFS 2008:1 och SKI beslut (SKI2005/1390) har SSM identifierat följande brister: 1. OKG saknar ett program för hantering av åldersrelaterade förändringar och skador som knyter ihop verksamhetsdelar som normalt ingår i ett program och samlat

11 Sida 11 (15) visar hur dessa frågor hanteras av bolaget. Eftersom detta program inte finns är det inte heller dokumenterat. SSM anser att denna brist är i direkt motsats till SKI:s tidigare beslut (SKI 2005/1390) och som skulle vara genomfört 31 december OKG:s urval av byggnadsdelar, system och komponenter av betydelse för säkerheten, vilket är grunden för fortsatt bedömning om dessa påverkas av åldringsrelaterade försämringar och skador, inte görs på ett samordnat sätt. I metodbeskrivningen [11] redovisar OKG ett flödesschema vilket enlig samstämmig utsago vid intervjuer inte överensstämmer med hur arbetet bedrivs i verkligheten. SSM har dessutom under intervjuer uppfattat att säkerhetsklass 4, lyftanordningar i säkerhetsklass 3, spännkablar samt tätplåt i reaktorinneslutningen, fästplattor och reaktorhallsbassänger inte omfattas i OKG:s program för åldringshantering. SSM noterar vidare att OKG inte dokumenterat orsaken till varför dessa system, byggnadsdelar och komponenter är exkluderade. Baserat på detta bedömer SSM att OKG:s process för urval av byggnadsdelar, system och komponenter av betydelse för säkerheten är bristfällig både med avseende på dokumentation och på arbetssätt. 3. SSM uppfattar att det saknas rutinbeskrivning för hur artikelgruppsrapporterna ska uppdateras, exempelvis vid införande av nya komponenter eller hur OKG ska använda sig av resultatet från artikelgruppsrapporterna vid inarbetning inom FU programmet. Detta visas även av att OKG:s arbete med att implementera resultatet från artikelgruppsrapporterna inom FU programmet inte har påbörjats vid tidpunkten för inspektionen. Detta innebär vidare att SSM i egentlig mening inte kan bedöma omfattningen av OKG:s program för åldringshantering då OKG:s implementering av programmet är bristfälligt. 4. Baserat på OKG:s beskrivning av arbetet med artikelgruppsrapporter bedömer SSM att artikelgruppsrapporterna är bristfälliga genom att i) fokus vid framtagandet har varit på organiska/polymera material ii) de miljöer som känslighet mot åldersrelaterade försämringar och skador material bedömts mot, endast är atmosfärsmiljöer och gäller för elektrisk utrustning iii) den beskrivning som visar flödet för framtagande av bland annat artikelgruppsrapporter [11] är inaktuell. 5. SSM anser vidare att bristfällig eller ingen koppling mellan material, miljö, åldringseffekt och åldringsmekanism kan utläsas från artikelgruppsrapporter. Det finns därmed inte heller någon dokumenterad bedömningen av om dessa byggnadsdelar, system och komponenter är känsliga för åldringseffekter och åldringsmekanismer. Det innebär att bedömning av urvalet av komponenter som ska ingå i åldringshanteringsprogrammet såväl som den efterföljande bedömningen av åldringsmekanismer inte finns dokumenterad. SSM anser att avsaknad av denna dokumentation omöjliggör spårbarhet av utförda bedömningar. Enligt allmänna råden till 5 kap. 3 SSMFS 2008:1 framgår att ytterligare vägledning för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador finns i IAEA säkerhetsstandard (NS-G-2.6) och bör ett program för åldringshantering åtminstone innefatta: Identifiering av komponenter av säkerhetsbetydelse och som är känsliga för åldringseffekter. Identifiering av degraderingsmekanismer som kan påverka anläggningens säkerhet. Uppdaterade metoder för att detektera och mätning av pågående åldring. Insamling av data för att analyser och göra trendanalys på uppmätta åldringseffekter. Verktyg för att åtgärda åldringseffekter alternativt kunna (lindra/förebygga) åldringseffekter.

12 Sida 12 (15) Erfarenhetsåterföring från analysen av inhämtade data samt trendanalys ska användas för att minimera fortsatt åldring. I 5 kap :1 framgår det dessutom att programmen ska vara dokumenterade samt uppdaterade mot bakgrund av vunna erfarenheter och utvecklingen inom vetenskap och teknik. Sedan SSMFS 2008:1 gavs ut har IAEA utgivit en rapport [13] som beskriver ett strukturerat arbetssätt för urval av de byggnadsdelar, system och komponenter av betydelse för säkerheten vilka därefter är föremål för fortsatt analys av åldersrelaterad försämring. IAEA har även redovisat ett sätt att utföra denna analys av åldersrelaterade försämringar på ett strukturerat sätt i en guide [14]. Denna analys innefattar de punktsatser angivna i (NS-G-2.6) och ytterligare några. Mot bakgrund av ovan nämnda brister 1 t o m 5 och internationella riktlinjer från IAEA bedömer SSM att omfattningen av OKG:s program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador inte kan anses uppfylla 5 kap. 3 SSMFS 2008:1 och SKI beslut (SKI 2005/1390) genom att i ) OKG saknar ett program som knyter samman och samlat visar hur åldersrelaterade frågor hanteras vid OKG ii) identifiering av byggnadsdelar, system och komponenter har inte genomförs på ett strukturerat sätt iii) identifiering av åldringseffekter/åldringsmekanismer har inte implementerats eller dokumenterats i verksamheten iv) de verktyg som används för att åtgärda/lindra åldringseffekter inte är dokumenterade inom åldringshanteringsprogrammet. Den strålsäkerhetsmässiga betydelsen av dessa stora brister i förhållande till kraven bedömer SSM emellertid som måttlig, detta eftersom att OKG har olika delar som ingår i ett program för hantering av åldringsrelaterade försämringar och skador som underhållsprogram, program för återkommande kontroll, surveillanceprogram, kemiprogram och miljökvalificeringsprogram på plats.

13 Sida 13 (15) Samlad bedömning av kravuppfyllelsen SSM har genomfört en inspektion (dokumentgranskning och intervjuer med personal på OKG juni 2013) avseende OKG:s program för åldringsrelaterade försämringar och skador. Resultatet från inspektionen renderade i ett antal observationer och följande bedömning med avseende på tillämpliga delar i SSMFS: 1. OKG uppfyller med vissa brister kravet på redovisning av program för hantering av åldringsrelaterade försämringar och skador i säkerhetsredovisningen i enlighet med 4 kap. 2 SSMFS 2008:1. 2. OKG har ett ledningssystem men SSM anser att OKG inte styr verksamheten för åldringshantering på ett tydligt och tillräckligt sätt i enlighet med detta. Det främsta argumentet för denna bedömning är att OKG vid tidpunkten för inspektionen inte implementerat sitt program för hantering av åldersrelaterade skador fullt ut i verksamheten. OKG uppfyller därmed inte kravet på styrning enligt 2 kap. 8 SSMFS 2008:1 fullt ut inom detta område. Mot bakgrund av att OKG:s verksamhet för hantering av åldersrelaterade förändringar och skador inte styrs i enlighet med ledningssystemet på det sätt som får anses följa av kraven i 2 kap. 8 SSMFS 2008:1 och SKI beslut (SKI 2005/1390) bedömer SSM att OKG har stora brister i förhållande till detta krav samt att OKG ej heller uppfyller tidigare beslut. 3. Omfattningen av OKG:s program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador bedöms inte uppfylla 5 kap. 3 SSMFS 2008:1 och SKI beslut (SKI 2005/1390) främst på grund av att OKG saknar ett program som samlat ska visa hur åldersrelaterade frågor hanteras vid OKG. SSM bedömer att OKG har stora brister i förhållande till detta krav samt att OKG ej heller uppfyller tidigare beslut. SSM ser allvarligt på att stora brister avseende OKG:s program för åldringsrelaterade försämringar och skador har påträffats vid inspektionen. Resultatet från inspektionen är anmärkningsvärt med hänsyn till att bolagets reaktor Oskarshamn 1 nu har gått in i så kallad långtidsdrift (LTO) och att reaktor Oskarshamn 2 gör det inom ett par år. Långtidsdrift innebär att drift sker under längre tid än vad reaktorn ursprungligen var konstruerad för, vilket betyder att åldringshantering av byggnadsdelar, system och komponenter av betydelse för anläggningens säkerhet blir allt mer viktigt. Andra notervärda omständigheter SSM observerar att teknikkontoren fått i uppdrag att göra generisk kvalificering av byggnadsdelar, system och komponenter med beaktande av den externa miljön som kan uppkomma efter en inledande händelse. Inom projekt MILK utvärderar OKG komponenter på generisk nivå med avseende på den miljö som kan uppträda efter en inledande händelse. Syftet är att miljökvalificera de byggnadsdelar, system och komponenter som kräver det enligt 17 SSMFS 2008:17. SSM noterar att MILKprojektet anser att UMK ansvarar för att vidmakthålla funktion hos byggnadsdelar, system och komponenter fram till dess att inledande händelse inträffar. Projekt MILK bortser således från att åldersdegradering av stukturer system och komponenter inträffar under driftförhållanden, fram till dess att inledande händelse inträffar. SSM observerar vidare att projekt MILK inte samordnar sin analys av uppfyllande av 17 SSMFS 2008:17 med samtidig uppfyllande av andra paragrafer, exempelvis 12 SSMFS 2008:17 avseende lokala dynamiska effekter. SSM ställer sig frågande till bristen av samordning mellan exempelvis 12 och 17 i SSMFS 2008:17, då analysen av lokala dynamiska effekter bland annat ger information om den miljö som byggnadsdelar, system och komponenter

14 Sida 14 (15) kan utsättas för, vilket ligger till grund för miljökvalificeringen. SSM kommer i kommande tillsyn att följa upp de grunder som OKG baserar sin miljökvalificering på. SSM bedömer vidare att OKG:s antagande, att åldersdegradering inte inträffar under driftförhållanden, ej är styrkt av en dokumenterad analys. SSM förväntar sig att OKG inarbetar resultatet från en sådan analys i projekt MILK.

15 Sida 15 (15) Referenser [1] Kjellin, D., Granskning och tillsyn av åldringshanteringsprogram- Verksamhetsbevakning OKG AB, 12 december Strålsäkerhetsmyndigheten SSM , [2] Komplettering av program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador, och komplettering av ledningssystem och säkerhetsredovisning [3] International Atomic Energy Agency. Ageing management for nuclear power plants Safety guide no. NS-G-2.12, IAEA Vienna (2008). [4] International Atomic Energy Agency. Safety of nuclear power plants: Design safety requirements, Series no. NS-R-1, IAEA Vienna (2000). [5] International Atomic Energy Agency. Safety of nuclear power plants: Operation safety requirements, Series no. NS-R-2, IAEA Vienna (2000). [6] International Atomic Energy Agency. Safety of nuclear power plants: Safety assessment for facilities and activities, Series no. GSR part 4, IAEA Vienna (2009). [7] Oskarshamn 1, 2, 3 och BFA Hantering av åldersrelaterade försämringar och skador, Rapport Allmän, Reg nr , utgåva 1, [8] Krav och riktlinjer för åldringshantering, ledningsdokument verksamhetskrav reg. Nr utgåva 3. [9] Oskarshamnsverket - Åldringsprogram Specifika aktiviteter, Verksamhetsplan, Reg nr , utgåva 6, [10] Övergripande instruktion för hantering av åldring, Instruktion Allmän, Reg nr , utgåva 4, [11] Metodik för åldringshantering, Beskrivning-allmän reg. nr utgåva 2, [12] Tekniska bestämmelser för elektrisk utrustning, ingår i ett för de svenska kärnkraftverken gemensamt dokumentpaket. OKG/Bestammelser-elektrisk-utrustning/ [13] International Atomic Energy Agency. Safe long term operation of nuclear power plants, Safety Report Series no. 57, IAEA Vienna (2008). [14] International Atomic Energy Agency. Ageing management for nuclear power plants, Safety Guide no. NS-G-2.12, IAEA Vienna (2009).

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl BESLUT 2012-08-24 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Richard Sundberg Telefon: +46 8 799 4488 Vår referens: Er referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl i Ringhals

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping) Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-05-04 Er referens: 2016-04390 Diarienr: SSM2016-1324 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Beslut

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-09-17 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum:2013-06-04 2013-06-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Stefan Sördal KD Arbetsgrupp:

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-4270 Förrättningsdatum: 2013-09-03 2013-09-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Helene Belaieff

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2 Sida: 5trälsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Saftlty Authoritv 1/7 RinghalsAB BESLUT 430 22 Väröbacka Vårt datum: 2010-01-27 Vår referens: 88M 2008/1573 DOC8#75514v2 Er referens: 205004/2030657 Ert

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Sida: 1/8 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-09-21 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Författare: Per-Olof Sandén, Anna Norstedt Avdelning: Kärnkraftssäkerhet, Staben Fastställd:

Läs mer

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga Tillsynsrapport Datum: 2013-12-12 Er referens: Diarienr: SSM2012-495 Förrättningsdatum: 2013-10-10 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM,

Läs mer

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten TILLSYNSRAPPORT 2012-01-09 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Aktiebolag Förrättningsdatum: 2011-10-12--14 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson, KM., Jan Gällsjö, KD

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

Utvecklingsprojekt Systematisk åldringshantering

Utvecklingsprojekt Systematisk åldringshantering Utvecklingsprojekt Systematisk åldringshantering Forsmarks Kraftverk Utdrag ur SSMFS 2008:1 5 kap. 3 Underhåll, fortlöpande tillsyn och kontroll. Byggnadsdelar, system, komponenter och anordningar av betydelse

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP TILLSYNSRAPPORT 2011-06-23 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Objekt: Arbetsgrupp: Johan Enkvist Författare: Johan Enkvist Samråd: Lars Bennemo, Yvonne Johansson, Klas Idehaag

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-23 Vår referens: SSM 2010-4615 Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Granskning av effekthöjningsärenden

Granskning av effekthöjningsärenden Sida: 1/19 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-12-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Tillståndspröva Dokumentnummer: 154 Version: 1 Författare: Ninos Garis Fastställd: Lennart Carlsson Granskning av effekthöjningsärenden

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar Handläggare Tina Johansson Er referens Björn Gustafsson Kvalitetssäkring 2016-10-28 2016-10-28 Kommentar Ert datum 2016-07-01 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Svar till

Läs mer

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB - 2012 Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar 2013 Proj.ledare Ola Jovall Presentatör Björn Thunell URSPRUNGLIGA REGELVERK FÖR BYGGNADER Bakgrund Historik

Läs mer

Granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Granskning av OKG Aktiebolags helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Tillsynsrapport Datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Förrättningsdatum: Vår 2015 Samlade strålsäkerhetsvärderingar / OKG Aktiebolag / Oskarshamn 1 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets BESLUT 2012-08-16 OKG Aktiebolag Handläggare: Kostas Xanthopoulos Telefon: +46 8 799 4260 Vår referens: Er referens: 2012-15645 572 83 Oskarshamn Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets i Oskarshamn

Läs mer

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2017-06-29 Diarienr: SSM2017-2290 Handläggare: Martin Amft Telefon: +46 8 799 40 23 Beslut om tillståndsvillkor för avveckling

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Yttrande Datum: 2015-04-16 Diarienr: SSM 2009/4884 Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Översyn av regler för kärntekniska anläggningar och vissa andra verksamheter med strålning

Översyn av regler för kärntekniska anläggningar och vissa andra verksamheter med strålning Översyn av regler för kärntekniska anläggningar och vissa andra verksamheter med strålning Presentation vid TÜV Nord seminarium 19 september 2013 Sida 1 Skäl för en mer genomgripande översyn av föreskrifterna

Läs mer

Uppföljning efter genomförd inspektion kring utredning av händelser

Uppföljning efter genomförd inspektion kring utredning av händelser Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-19 Diarienr: SSM2012-4623 Förrättningsdatum: 2012-11-26-28 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Petra Sjöström Arbetsgrupp: Kenneth

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1 TILLSYNSRAPPORT 2012-04-11 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamn 1 Arbetsgrupp: - Författare: Jan In de Betou Samråd: Per-Olof Hägg Fastställd: Lars

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015

Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 Vägledning för krav på dokumenterad information enligt ISO 9001:2015 1 Orientering Två av de viktigaste målen vid revideringen av standarderna i ISO 9000-serien var att a) utveckla förenklade standarder

Läs mer

Betongtekniskt program Kärnkraft Lars Wrangensten Elforsk AB Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion samt Kärnkraft

Betongtekniskt program Kärnkraft Lars Wrangensten Elforsk AB Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion samt Kärnkraft Betongtekniskt program Kärnkraft 2010 2012 Lars Wrangensten Elforsk AB Programområdesansvarig El- och Värmeproduktion samt Kärnkraft Manouchehr Hassanzadeh Vattenfall Research and Development Teknikansvarig

Läs mer

Åldrande el- och kontrollutrustning i svenska kärnkraftverk inför längre drifttider än de ursprungligt var konstruerade för

Åldrande el- och kontrollutrustning i svenska kärnkraftverk inför längre drifttider än de ursprungligt var konstruerade för UTREDNINGSRAPPORT 2012-10-18 Vår referens: -5 Författare: Fritz Maier Samråd: Bo Liwång Fastställd: Jan Hanberg Åldrande el- och kontrollutrustning i svenska kärnkraftverk inför längre drifttider än de

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Beslut om yttrande Vårt datum: 2015-12-16 Er referens: Mål nr M 7062-14 Avd. 3 Diarienr: SSM2015-656 Handläggare: Georg Lindgren Telefon:

Läs mer

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-05-19 Er referens: Diarienr: SSM2015-539 Förrättningsdatum: 2015-03-19 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Marcus Gustavsson Arbetsgrupp:

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Strålsäkerhetsmyndigheten granskar slutförvaret Kärnkraftsindustrin vill bygga ett slutförvar Den 16 mars 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning och tidsplaner SKB:s övergripande tidsplan Kärnbränsleprogrammet Fud Fud Fud Fud Fud Fud Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning i Uppförande och driftssättning i Dift Drift Projektering,

Läs mer

Tryckbärande delar och mekaniska komponenter

Tryckbärande delar och mekaniska komponenter Skadehantering inom närliggande bransch Kärnkraft (Ringhals AB) Tryckbärande delar och mekaniska komponenter 1 Skadehantering Stjepan Jagunic 2012-11-16 SKADEHANTERING PÅ RINGHALS Innan skadan upptäcks

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Sida 2 (93) SSM 2010/1557-10

Sida 2 (93) SSM 2010/1557-10 UTREDNINGSRAPPORT 2012-10-31 Dok nr: Arbetsgrupp: Författare: Fastställd Björn Brickstad, Anna Franzén, Anders Hallman, Lars Skånberg Lars Skånberg Mats Persson Utredning avseende den långsiktiga säkerhetsutvecklingen

Läs mer

Inspektionsrapport avseende omgivningskontroll

Inspektionsrapport avseende omgivningskontroll TILLSYNSRAPPORT 2012-09-27 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Barsebäck Kraft AB Objekt: Barsebäcksanläggningen Förrättningsdatum: 2012-08-28--29 Arbetsgrupp: Maria Lüning, Tobias Hedberg,

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Dokumentstatus: Godkänt Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Beslut Vårt datum: 2016-10-05 Er referens: Diarienr: SSM2016-4305 Handläggare: Erik Henriksson Telefon: +46 8 799 4390

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1388095 Författare Version 1.0 Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Status Godkänt Reg nr Datum 2013-03-14 Kvalitetssäkrad

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland RAPPORT 2015-03-05 Dokumentnummer: SSM2014-3072-3 Arbetsgrupp: Claes Metelius, Hanne Grinaker, Lena Thorsson, Mauricio Alvarez, Stefan Thunberg, Sven Richter och Carl Bladh-Johansson (inspektionsansvarig)

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Datum: 2015-05-12 Er referens: M2015/1161/Ke Diarienr: SSM2015-2278 Yttrande över Greenpeace Nordens överklagande av beslut om godkännande av

Läs mer

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3 Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-38 Förrättningsdatum: 2013-09-17-19 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Christer Karlsson Arbetsgrupp: Mats Häggblom och Christer

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016

Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016 Beslutad 2017-06-14 Sida 1 (7) Handläggare Björn Andersson Sammanställning av resultatet av tillsynen av jämställdhetsplaner i statliga myndigheter 2016 Det allmänna har ett särskilt ansvar för att motverka

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 11 mars 2016 Myndigheten

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer