Granskningsrapport Datum: Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2"

Transkript

1 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger, Tage Eriksson Samråd: Anne Edland, Leif Karlsson, Lars Skånberg Fastställd: Jan Hanberg Granskning av Ringhals 2 anmälan om anläggningsändring gällande införande av Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten: (SSM) bedömer att den anmälda anläggningsändringen till största delen uppfyller de krav som ställs 3 kap 1 SSMFS 2008:1 gällande att vara en robust konstruktion med en tålighet mot felfunktioner i komponenter och system 1. SSM anser också att den anmälda anläggningsändringen till största delen uppfyller kraven i 4 punkt a i SSMFS 2008:17 gällande enkelhet och tålighet i uppbyggnaden i säkerhetssystemen. SSM anser dock att den granskade redovisning har vissa brister i redovisningen av kravbild samt vissa brister i kravhantering och spårbarhet. Utöver detta anser SSM vidare att det ska finnas en marginal på minst 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last, enligt RG 1.9 rev 4. Med bakgrund av detta gör SSM bedömning att Ringhals 2 (R2), efter genomförd anläggningsändring, kan drivas vid effektdrift motsvarande 100 % termisk effekt, men att Ringhals AB (RAB) behöver genomföra följande: 1 Med undantag för användandet av den mobila dieseln DG910 på diesel DG210:s plats.

2 Sida: 2/13 Generellt gäller att RAB på ett tydligt och spårbart sätt behöver revidera de för anläggningsändringen konstruktions styrande och konstruktionsverifierande dokument så att dessa redovisar vilka krav som gäller, att krav uppfylls och hur de uppfylls. RAB behöver utvärdera och redovisa betydelsen av att det specificerade kravet på minst 5 % marginal (gentemot krav i SAR) gällande hjälpmatarvattenpumparnas tryckuppsättning ej innehålls. RAB behöver utvärdera och redovisa betydelsen av att resultat vid flödes- och tryckuppsättningsprov troligen kommer att behöva hamna inom ett betydligt smalare område än den ursprungliga konstruktionens ± 5 % på designkurva. RAB behöver på ett tydligt sätt i redovisningen lyfta fram de generella och/eller specifika krav som ska gälla för konstruktionen av hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer, inklusive påverkan på reläskydd. RAB behöver utvärdera och redovisa om de nya pumpmotorerna kommer att kunna leverera erforderligt varvtal och moment vid stipulerade spänningar. RAB behöver på tydligt sätt redovisa hur och varför DG910 anses kunna ersätta godtycklig dieselgenerator. RAB behöver tydligare redovisa om dieselaggregatens kylning är tillräcklig för att aggregaten ska klara konstruktionsgrundande belastningar även vid onormala förhållanden (hög utelufttemperatur och havsvattentemperatur). RAB behöver förtydliga uppfyllandet av RG 1.9 avseende lastinkopplingstransienter samt klarställa underspänningsproblematiken enligt (1). Förtydligandet ska klargöra inverkan av underspänningar på lastobjekt, inklusive kraftelektronik. RAB behöver redovisa hur de har bedömt och applicerat RG 1.75 rev 3 angående beroende mellan elektriska system. SSM anser att det ska finnas en marginal på minst 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last, enligt RG 1.9 rev 4. RAB behöver utvärdera och redovisa vad för påverkan på anläggningen och dess säkerhetsredovisning en minsta marginal på 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last får. RAB behöver redovisa utvärderade provresultat från de prov som enligt (2) ska genomföras, samt validera den analytiska beräkningsmodellen för elkraftsystemet och vid behov revidera modeller och/eller i (3). SSM bedömer att RAB:s hantering av ärendet är acceptabel med två undantag.

3 Sida: 3/13 SSM samlade bedömning av primär- och fristående säkerhetsgranskningen är att de inte tillräckligt förmått se luckor i redovisningens kravbild och brister i kravhantering och spårbarhet. Befintlig anmälan inkom först efter det att de nya hjälpmatarvattenpumparna hade börjat installerats i R2. Även ursprunglig (och tillbakadragen anmälan) inkom till SSM något senare än vad som normalt krävs innan införandet av anläggningsändring påbörjas. Bakgrund Vid driftklarhetsverifiering efter revisionsavställning 2008 (RA08) visade det sig att Ringhals 2 inte uppfyllde det i säkerhetsredovisningen angivna hjälpmatarvattenflödet för de motordrivna pumparna. Efter utredning av orsaker samt konsekvenser av reducerande flöden har SSM den 16 oktober 2008 i ärende SSM 2008/2406 beslutat att medgiva drift av R2 vid 94 % termisk effekt (2 492,4 MWt). RAB har därefter arbetat med att hitta lösningar för att kunna återgå till 100 % termisk effekt (2660 MWt) för R2. Anmälan som inkom den 27 april 2011 går i korthet ut på att RAB avser att ersätta befintliga pumpar med nya kraftigare pumpar som ska kunna leverera det i säkerhetsredovisningen (SAR) angivna flödet vid det i SAR angivna trycket, som en förutsättning för att kunna återgå till drift vid 100 % termisk effekt för R2. De nya kraftigare hjälpmatarvattenpumparna har, liksom de gamla, driftklarhetskrav och ska kunna matas från dieselgeneratoraggregaten. Syfte med granskningen Syftet med granskningen är att bedöma om den av R2 valda lösningen med att ersätta befintliga hjälpmatarvattenpumpar med nya uppfyller de krav som finns i SAR både vad gäller flödeskapacitet, dieselkapacitet men även på att vara en enkel och robust lösning i enlighet med 3 kap 1 SSMFS 2008:1. Utöver detta syftar granskningen till att bedöma om ändringarna i säkerhetsredovisningen är av förväntat kvalitet i enlighet med 4 kap 2 SSMFS 2008:1, om ärendets säkerhetsgranskning uppfyller de krav som ställs i 4 kap 3 SSMFS 2008:1 samt om RAB:s hantering av anmälan om anläggningsändring uppfyller krav som ställs i 4 kap 5 SSMFS 2008:1. Granskningen kommer ligga till grund för myndighetens beslut i fråga om R2 får återgå till effektdrift efter införandet av. Granskningen syftar inte till att bedöma den strukturella verifieringen.

4 Sida: 4/13 Granskningens genomförande Granskningen har huvudsakligen genomförts av Tomas Almberger och Tage Eriksson från enheten för Systemteknik Granskningen har bestått av två delar. I båda delarna har granskning av genomförda primära- samt fristående säkerhetsgranskningar gjorts. Del 1 Granskningen i denna del syftade främst till att värdera den säkerhetspåverkan som den valda konstruktionslösningen medför. I mer detalj värderades hur den föreslagna lösningen uppfyller krav på tryckuppsättning och flöde, krav på elkraftförsörjningen till de nya pumparna samt hur de nya pumparna påverkar elkraftförsörjningen till andra komponenter och apparater. Någon granskning av den strukturmekaniska påverkan (av KFM) har ej skett. Del 2 Granskningen i denna del syftade till att bedöma om de ändringar som ska införas i främst SAR men även i STF och PLS uppfyller de krav som finns på spårbarhet, enkel och logisk uppbyggnad m.m. Krav Krav och bedömningskriterier för innehåll i säkerhetsredovisningen framgår av SSMFS 2008:1. Krav på konstruktion framgår av SSMFS 2008:1 samt 2008:17 Krav på säkerhetsredovisning ställs i 4 kap 2 SSMFS 2008:1. I de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, har kravet avseende innehåll i säkerhetsredovisning ytterligare förtydligats. Krav på säkerhetsgranskningen ställs i 4 kap 3 SSMFS 2008:1. I de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, har kravet avseende innehåll i säkerhetsgranskning ytterligare förtydligats. Krav på hantering om anmälan av anläggningsändringar ställs i 4 kap 5 SSMFS 2008:1. I de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, har kravet avseende innehåll i hantering av anmälan om anläggningsändringar ytterligare förtydligats. Ovanstående kan sammanfattas enligt följande: Säkerhetsredovisningen ska sammantaget visa hur anläggningens säkerhet är anordnad. I detta ingår att redovisningen ska avspegla

5 Sida: 5/13 anläggningen som den är byggd, analyserad och verifierad samt visa på hur gällande krav på dess konstruktion, funktion, organisation och verksamheter är uppfyllda. Vald konstruktionslösning ska innehålla de krav som de ställs på hjälpmatarvattensystem i form av flöde, tryckuppsättning, strukturell integritet m.m. Konstruktionsprinciper och konstruktionslösningar ska vara enkla och robusta samt beprövade under förhållande som motsvarar de som rimligt kan tänkas uppstå. Konstruktionen ska även vara utformad utifrån personalens förmåga att på ett säkert sätt kunna övervaka och hantera såväl normal drift som driftstörningar. I praktiken innebär detta att redovisningen studeras utifrån tre synsätt. 1) En del där säkerhetsredovisningens förmåga att visa att säkerheten är tillräcklig 2) en annan där den valda konstruktionslösningens förmåga att utföra sin avsedda funktion granskas 3) en tredje del som värderar säkerhetspåverkan på hela anläggningen Dessa delar går in i varandra och den här redovisade uppbyggnaden svarar inte direkt mot egna kapitel i SAR. Föreliggande granskning kommer att utgå ifrån krav redovisade i föreskrifterna SSMFS 2008:1 samt 2008:17 Analys Krav på pumparnas tryckuppsättning och levererat flöde SSM bedömer att R2 tydligt och transparant har redovisat de ny motordrivna hjälpmatarvattenpumparnas möjlighet att leverera de flöden vid de tryckuppsättningar som enligt SAR krävs för drift vid 100 % termisk effekt. Men att robustheten i lösningen inte är lika stor som RAB specificerade. RAB behöver utvärdera och redovisa betydelsen av att det specificerade kravet på minst 5 % marginal på tryckuppsättningen inte innehålls. RAB behöver dessutom utvärdera och redovisa betydelsen av att resultat vid provning troligen kommer att behöva hamna inom ett betydligt smalare område än den ursprungliga konstruktionens ± 5 % på designkurva. Anledningen till detta är följande:

6 Sida: 6/13 I den framtagna systemkonstruktionsspecifikationen (4) specificeras följande krav vad de nya pumparna ska leverera för tryckuppsättning samt flöde. 1. Pumparna ska minst ge 20,5 kg/s vid en tryckuppsättning vid 83 bar(ö). vilket ska medföra att kravet i SAR på 20,5 kg/s vid 78,5 bar(ö) tryck i ÅG innehålls. Pumparna läggs ut med 5 % extra marginal på tryckuppsättningen för att uppnå en robustare lösning. Detta medför att pumparna ska klara att leverera 20,5 kg/s vid en tryckuppsättning på 87 bar(ö) 2. I samma konstruktionsspecifikation (4) specificeras att pumparna maximalt får leverera 30 kg/s vid ett tryck ÅG på72,8 bar(ö). Dessa krav sattes upp utifrån de krav som finns på hjälpmatarvattensystem i SAR. I systemkonstruktionsspecifikationen (4) fastslås att dessa krav ska innehållas för att drift av R2 vid 100 % termisk effekt ska tillåtas. I den systemverifieringsrapport (5) som har tagits fram i projektet beräknas att pumparna minst ska kunna leverera 20,5 kg/s vid en tryckuppsättning på 84 bar(ö) för att kravet om hjälpmatarvattensystemet ska kunna leverera flödet 20,5 kg/s vid ÅG-trycket 78,5 bar(ö) ska innehållas. Detta framräknade värde på tryckuppsättning är högre än det i konstruktionsspecifikationen specificerade. Detta medför att den extra marginalen på minst 5 % på tryckuppsättningen som skulle erhållas efter pumpbytet enbart blir 3 %. Skillnaden beror främst på att systemverifieringsrapporten använder sig av mer konservativa antaganden om vattennivå i kondensatvattentankar, tryckfall i ledningar m.m. Det är anmärkningsvärt att denna beräkning gjordes först efter det att pumparna upphandlats. Värt att notera är även att beräkningen i systemverifieringsrapporten innehåller en parameter som ej ansätts konservativt. Tryckfallet i ledning från PI- 1134/1135 till ÅG sätts till medelvärdet 0,0068 bar/(l/s) 2 trots att det maximala värdet uppmätt i prov med maximal osäkerhet är 0,0095 bar/(l/s) 2, se bilaga 1 i (5). Om detta värde ansätts, skulle en tryckuppsättning på 85,1 bar(ö) behövas för att kunna garantera 20,5 kg/s till ÅG vid ett ÅG-tryck på 78,5 bar(ö). Detta motsvarar endast en marginal på 2.1 % till de 87 bar(ö) som pumparna läggs ut på. SSM bedömer att de nya pumparna kommer att klara att leverera det flöde vid den tryckuppsättning som specificeras i SAR. Men att kravet som sätts upp i konstruktionsspecifikationen inte innehålls med följden att den önskade robustheten i lösningen är mindre än vad som ursprungligen specificerades. Detta måste värderas mer noggrant och slutsatserna från denna värdering bör redovisas.

7 Sida: 7/13 I den systemverifieringsrapport (5) som har tagits fram i projektet beräknas att pumparna ska maximalt ge 30 kg/s vid en tryckuppsättning på 79,8 bar(ö) för att kravet om hjälpmatarvattensystemet maximalt ska kunna leverera flödet 30 kg/s vid ÅG-trycket 72,8 bar(ö) ska innehållas. Även i denna beräkning finns vissa icke-konservativa antaganden. Främst rör det sig även här om tryckfallet från PI-1134/1135 till ÅG. Även det ansatta tryckfallet över minflödesventilerna bedöms vara ansatt på ett diskutabelt sätt. De datablad som redovisas i bilaga 2 i (5) och som visar tryckfallet över minflödesventilerna täcker inte in ett flöde på 30 kg/s. I (5) sätts tryckfallet till samma värde som för analysen för 20,5 kg/s, 0,0013 bar/(l/s) 2. Vid 20,5 kg/s ger detta ett tryckfall på 0,55 bar vilket exakt är det som databladen visar. Om detta värde används för 30 kg/s erhålls ett tryckfall på 1,18 bar. Detta ligger långt över det högsta redovisade värdet i databladen som är ungefär 0,85 bar. I en analys som ska redovisa ett så lågt tryckfall som möjligt blir detta därför icke-konservativt. Då databladen inte täcker in 30 kg/s bör istället värdet antingen helt försummas, d.v.s. inget tryckfall över minflödesventilerna antas eller, vilket troligen är bättre, sätta värdet till det i databladen lägst redovisade värdet vilket är 0,32 bar. Om detta värde ansätts samt tryckfallet från PI-1134/1135 till ÅG ansätts till minimalt låga 0,0045 bar/(l/s) 2, se bilaga 1 i (5) får pumparna maximalt ge 30 kg/s vid en tryckuppsättning vid 77,8 bar(ö) för att kravet om hjälpmatarvattensystemet maximalt ska kunna leverera flödet 30 kg/s vid ÅG-trycket 72,8 bar(ö) ska innehållas. Dessa felaktiga antaganden slår sedan igenom i de provkrav för lägsta respektive högst tillåtna provflöden som (5) beräknar fram. Av den anledningen bör (5) uppdateras genom att antingen ändra ovan angivna parametrar alternativt bättre motivera varför det i dagsläget använda parametrarna ska användas. Detta för att tydligt säkerställa att det område för vilka godkända prov ska hamna inom är rätt. Den ursprungliga designen med ±5 % i tryckuppsättning på designkurva kommer troligen inte att kunna gälla för de nya pumparna. Resultat vid provning kommer troligen att behöva hamna inom ett betydligt smalare område än vad som förut gällt. Detta bedöms som en svaghet i konstruktionen. En värdering och diskussion om detta bör genomföras och redovisas. Krav på hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer och elkraftförsörjning Krav på hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer SSM bedömer att kraven på hjälpmatarvattenspumparnas elmotorer innehålls, men att redovisningen av att kraven innehålls är dock inte tillräckligt omfattande eller spårbar.

8 Sida: 8/13 Anledningen till detta är följande; Systemkonstruktionsspecifikationen (4), som ska gälla både pump och pumpmotor, fokuserar nästan bara på pumpdimensioneringen. I (6) redovisas kvalificeringen av motorerna. Kvalificeringen i (6) förefaller endast vara baserad på krav enligt TBE 100 och 101 (och däri refererade IEC-standards och KBE EP). Verifiering av krav angivna i TBE 103 (asynkronmaskiner) saknas liksom verifiering enligt krav i SAR-angivna IEEE-standards. I svar på SSM frågor (2) anges att i inköpsspecifikationer för pumpmotorer anges start vid 70 % spänning som ett krav. Detta krav, samt ett antal andra krav, finns angivna i TBE 103. Kvalificering och verifikat för den fullständiga kravbilden enligt TBE 103, däribland start vid 70 % spänning, återfinns dock inte i (6). I (4) saknas också anläggningsändringens krav och påverkan på elkraftmatningens reläskyddssystem, system för skydd, lokalkraft. SSM anser att RAB inte tillräckligt varken lyft fram de generella eller specifika krav som ska gälla för konstruktionen av hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer och inte heller tillräckligt verifierat att och hur krav uppfylls. Den kravbild och verifiering som redovisas bör beakta krav i tillämpliga normer och standards (exempelvis IEEE 308, 323, 344, 603 samt TBE 100, 101 och 103). Krav och kravuppfyllnad avseende samdimensionering mellan pump och motor bör tydligt behandlas liksom samdimensionering mellan motor och elkraftmatning samt påverkan på system för skydd, lokalkraft. (4) refererar till bl.a. Redovisad reaktorsäkerhetspåverkan (7) i vilken det konstateras, i avsnitt 2.1.2, att, Byte av spänningsmatning inom dieselsäkrat nät inte återspeglas i analysperspektivet, vilket bara handlar om närvaro eller bortfall av erforderlig spänning.. Någon reflektion över om den nya motorn kommer att kunna leverera erforderligt varvtal och moment vid stipulerade spänningar görs ej. SSM anser att denna förutsättning för säkerhetsfunktionen borde värderas. Krav på elkraftförsörjning SSM bedömer att kraven på elkraftförsörjning innehålls undantaget DG910:s möjlighet att ersätta DG210. Redovisningen av att kraven innehålls är dock inte tillräckligt omfattande eller spårbar.

9 Sida: 9/13 Anledningen till detta är följande: Systemkonstruktionsspecifikationen (4) konstaterar i avsnitt att Dieselgeneratorerna DG210 och DG220 ligger idag ganska nära sina maximum, men det finns plats. I rapporten om belastningssituationen för dieselgeneratorerna (3) redovisas att marginalen är minst 5 % förutom för DG 910 där marginalen är mindre. Kravet på en marginal på 5 % härrör från RG 1.9 rev 4. Avsnitt 1 i (2) behandlar SSM:s frågeställning om hur RAB hanterat krav enligt RG 1.9 och då inkluderande krav enligt RG 1.9 rev 4. Det anges att tillräcklig effektmarginal ska finnas men att rev 4 inte ska tillämpas för konstruktion av befintliga dieselaggregat. Det faktum att marginalen inte bara är beroende av dieselaggregatets konstruktion utan också beror av summan av lasternas effekt, och att just denna summa nu ökats i och med den aktuella anläggningsändringen, berörs inte. Avseende SSM:s fråga angående RAB:s ställningstagande till den mindre marginalen i DG910 och användandet av DG910 på Ringhals 2 anges att DG910 bedöms av RSK vara driftklar då den ersätter ett godtyckligt aggregat på R2, se (2). Denna skrivning kan inte uttolkas av SSM. Avseende SSM:s fråga om dieselaggregatens kylning är tillräcklig för att aggregaten ska klara konstruktionsgrundande belastningar även vid onormala förhållanden (hög utelufttemperatur och havsvattentemperatur) hänvisar RAB i avsnitt 4 i (2) till SAR avseende konstruktionen av dieselsäkrat system, dieselaggregat. Den specifika frågeställningen, som är driven av att dieselaggregats effektprestanda generellt sjunker vid högre temperatur på förbränningsluft och bränsle, besvaras inte explicit. I RG 1.9 finns bl.a. också krav på lägsta spänning och frekvens på dieselgeneratorerna vid lastinkopplingar samt krav på återhämtning mellan inkopplingssteg. I NRC Draft RIS (1) behandlas också problematiken med underspänning på säkerhetsklassade laster. RAB:s svar i avsitt 2 av (2) på SSM:s frågor om uppfyllandet av stegkrav enligt RG 1.9, reläskyddskoordinering samt bedömning mot bakgrund av (1) redovisas bl.a. att den tid som objekt kan utsättas för överlast är försumbar och det inte finns någon risk att objekt löser ut/felfungerar på grund av låga spänningar under de nivåer som kan förekomma under genomlöpande av en dieselsekvens.. D.v.s. objekt riskerar inte att lösa ut på underspänningar vid en dieselsekvens. Dock redovisas att RAB sedan tidigare identifierat förbättringsmöjligheter avse-

10 Sida: 10/13 ende långvarigt degraderad spänning som eventuellt kommer att planeras in. I de bedömningar som redovisas i detta avsnitt 2, kan SSM inte återfinna några spårbara referenser. I avsnitt 7 i (2) förtydligas att RAB avser att redovisningen av sekvenssteg och hur de uppfyller RG 1.9 kommer att förtydligas i en kommande revision av (3). Svar på en följdfråga från SSM avseende inverkan av underspänningar på kraftelektronik redovisas i avsnitt 3 i (2). Här redovisas att UPS-aggregat stoppar vid 90 % av nominell spänning och likriktare vid 85 % men att återinkoppling kommer att ske då spänningen återvänt över ett definierat tröskelvärde. Det anges också att driftspänningen normalt är högre än nominell spänning. Detta ska beskrivas övergripande i refererad (8) rapport skriven efter Forsmarkhändelsen. I övrigt avseende de bedömningar som redovisas i detta avsnitt 3, kan SSM inte återfinna några spårbara referenser. SSM ser inte klart hur slutsatserna i avsnitt 2 och 3 avseende risk för lasternas bortkoppling, sammantaget ska tolkas. SSM:s frågor om klarläggande av om felfungerande icke-1e klassade objekt kan slå ut 1E klassade objekt samt vilka laster som är klassade 1E och icke- 1E besvaras i avsnitten 5 respektive 6 i (2). Här anges att det inte finns risk för att fel i icke-1e klassade objekt slår ut 1E klassade objekt. Hänvisning görs till SAR för dieselsäkrat system, lokaltransformator med fördelningscentraler men att krav enligt RG 1.75 (separation) inte applicerats. Vidare avser RAB att uppdatera klassningslistan med förtydligande av lasternas klassning. SSM ställer sig frågande till hur RAB har bedömt applikationen av RG 1.75 (att inte applicera den), speciellt mot bakgrund av att den utkom i sin första (draft) version redan 1974 och reviderats under 70-talet och senast 2005 och därigenom flera gånger borde kommit upp för bedömning av normkommittén. Avseende SSM:s fråga om provning svarar RAB i avsnitt 8 i (2) att RAB kommer att utföra prov som verifierar de dynamiska förhållanden och vid behov utgör underlag för eventuell modifiering av ingångsdata till simuleringarna. Sammantaget avseende elkraftförsörjningen bedömer SSM att inte något av de granskade konstruktionsstyrande och verifierande dokumenten enligt ovan når upp till kraven på tydlighet och spårbarhet avseende redovisning av krav och kravuppfyllnad.

11 Sida: 11/13 De svar som RAB redovisat på SSM:s specifika frågor, (2), ger en hel del förtydliganden men är dock inte i alla avseenden tillräckligt klargörande. Spårbarhet till underlag för svaren saknas generellt. SSM:s bedömer dock att RAB troligtvis uppfyller de krav som ställs på elkraftförsöjningen. Avseende frågan om robustheten i belastningarnas dimensionering i förhållande till dieselaggregatens kapacitet anser SSM att metodiken och resultatet av de redovisade simuleringsgrundade beräkningarna i (3) generellt kan godtas, inklusive ansatta belastningsuppskattningar, förutsatt att de kan valideras med de planerade proven enligt avsnitt 8 i (2). Avseende uppfyllandet av kraven på marginal mellan belastning och dieselaggregatens kapacitet anser SSM, mot bakgrund av att sofistikerade analytiska verifieringar tvingats tillgripas, att denna marginal ska vara minst 5 % i enlighet med kravbilden i RG 1.9 rev 4. Detta innebär att DG910, mot bakgrund av nuvarande redovisning, inte kan anses vara en i alla lägen fullgod ersättare för DG210. Övrigt I RAB:s anmälan om anläggningsändring (9) samt i det dokument som redovisar reaktorsäkerhetspåverkan (7) redovisas att anläggningens sammanlagda säkerhet bedöms bli förstärkt i och med de nya kraftigare hjälpmatarvattenpumparna. SSM kan ej uttyda detta i redovisningen. Bilaga 2 i systemveriferingsrapporten (5) är i pappersformat extremt svårläst. Anledningen till detta är att bilagan är gjord i Excel. För att få en lättläst rapport behöver bilaga 2 i systemverifieringsrapporten (5) omarbetas så att den tydligt går att läsa både i pappersformat såväl som i samma elektroniska format som huvudrapporten. SSM:s bedömning av RAB:s hantering av ärendet Anmälan Befintlig anmälan (9) med bilagor bedöms av SSM uppfylla de krav som ställs på anmälan om ändringar i 4 kap 5 SSMFS 2008:1. SSM konstaterar dock att detta ej är den ursprungliga anmälan om aktuell anläggningsändring. Ej heller är det den ursprungliga ansökan om återgång till 100 % termisk effekt. Detta redovisas i (9) med motiveringen att den ursprungliga anmälan (SSM 2011/777) drogs tillbaka då, av RAB, genomförda belastningsberäkningar visade på att den ursprungliga anmälan innehöll onödiga moment. SSM vill påpeka att den ursprunglig anmälan först drogs tillbaka sedan SSM kommunicerat ett koncept på beslut som syftade till att ej godkänna RAB:s ursprungliga anmälan om anläggningsändring och med den ej godkänna den ursprungliga ansökan om återgång till drift vid 100 % termisk effekt.

12 Sida: 12/13 Primär och fristående säkerhetsgranskning SSM har granskat PSG och FSG i (10), (11), (12) och (13), och bedömer, mot bakgrund av de tämligen omfattande kommentarerna och bedömningarna ovan gällande krav på hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer samt elkraftförsörjning, att granskningen inte tillräckligt förmått se luckor i redovisningens kravbild och brister i kravhantering och spårbarhet. Samlad bedömning I fråga om den tekniska sakfrågan SSM:s samlade bedömning är att den anmälda anläggningsändringen till största delen uppfyller de krav som ställs 3 kap 1 SSMFS 2008:1 gällande att vara en robust konstruktion med en tålighet mot felfunktioner i komponenter och system 2. SSM anser också att den anmälda anläggningsändringen uppfyller kraven i 4 punkt a i SSMFS 2008:17 gällande enkelhet och tålighet i uppbyggnaden i säkerhetssystemen. SSM anser dock att den granskade redovisning har vissa brister i redovisningen av kravbild samt vissa brister i kravhantering och spårbarhet. Utöver detta anser SSM vidare att det ska finnas en marginal på minst 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last, enligt RG 1.9 rev 4. Med bakgrund av detta gör SSM bedömning att R2, efter genomförd anläggningsändring, kan drivas vid effektdrift motsvarande 100 % termisk effekt, men att RAB behöver uppdatera sin redovisning innan den kan anses som slutlig. RAB behöver vidare utvärdera och redovisa hur en marginal på minst 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last påverkar anläggningen och dess säkerhetsredovisning. I fråga om hanteringen av ärendet SSM bedömer att RAB:s hantering av ärendet är acceptabel med två undantag. SSM samlade bedömning av säkerhetsgranskningen är att den inte tillräckligt förmått se luckor i redovisningens kravbild och brister i kravhantering och spårbarhet. Befintlig anmälan inkom först efter det att de nya hjälpmatarvattenpumparna hade börjat installerats i R2. Även ursprunglig (och tillbakadragen anmälan) inkom till SSM något senare än vad som normalt krävs innan införandet av anläggningsändring påbörjas. RAB bör 2 Med undantag för användandet av den mobila dieseln DG910 på diesel DG210:s plats.

13 Sida: 13/13 därför i framtiden säkerställa att anmälningar om anläggningsändringar anmäls i god och med bra kvalitet till SSM Referenser 1. Draft RIS 2011-XX Adequacy of Station Electric Distribution System Voltage, ML. Dok.id Frågeställningar uppkomna vid mötet med SSM 27/4-2011, med anledning av ökad dieselbelastning vid införande av nya hjälpmatarvattenpumpar i system 416 (A.01309). Dok.id / R2 Belastningssituationen för dieselgeneratorerna DG210-DG240 samt DG910. Dok.id / Systemkonstruktionsspecifikation R2 Utbyte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar, A.01309, System 416. Dok.id / Ringhals 2 - Systemverifiering av hjälpmatarvattensystemet (416). T-NSA Rev RAB kvalificering av motor Fabrikat ABB Typ HXR400LDH2 avsedd för 20416FAPMD-01/-02. Dok.id / Redovisad reaktorsäkerhetspåverkan - R2 Utbyte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar, A.01309, System 416. Dok.id / R1-R4 Övergripande analys av lokalkraftens konstruktion och robusthet. Dok.id / Ringhals 2, 416 Ökad flödeskapacitet. Anmälan om anläggningsändring enligt SSMFS 2008:1, 4 kap 5. Anmälan om konstruktionsförutsättningar enligt SSMFS 2008:13, 4 kap 4. samt Ansökan om tillstånd för återgång till 100 % termisk effekt (2660 MWt). Dok.id R2 Primär säkerhetsgranskning av ändringsunderlag för uppdatering av SAR, STF och PLS samt systemveriifering av hjälpmatarvattensystemet (416) i samband med byte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar. Dok.id / R2 Fristående säkerhetsgranskning av ändringsunderlag för uppdatering av SAR, STF och PLS i samband med byte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar och återgång till drift vid 100 % effektnivå. Dok.id / R2 Primär säkerhetsgranskning av byte av eldrivna hjälpmava-pumpar. Dok.id / R2 Fristående säkerhetsgranskning av byte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar efter nytt inriktningsbeslut enligt ändringsmeddelande 11. Dok.id /2.0.

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2013-01-16 Er referens: 2212275 Diarienr: SSM2012-4297 Förrättningsdatum: Klicka här för att skriva datum. Ansvarig handläggare: Tomas Almberger KS Arbetsgrupp:

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-23 Vår referens: SSM 2010-4615 Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2 Sida: 5trälsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Saftlty Authoritv 1/7 RinghalsAB BESLUT 430 22 Väröbacka Vårt datum: 2010-01-27 Vår referens: 88M 2008/1573 DOC8#75514v2 Er referens: 205004/2030657 Ert

Läs mer

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323 Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-11-24 Er referens: FQ-2011-0835 Diarienr: SSM2011-2962 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt 1 och /2 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1 TILLSYNSRAPPORT 2012-04-11 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamn 1 Arbetsgrupp: - Författare: Jan In de Betou Samråd: Per-Olof Hägg Fastställd: Lars

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga Tillsynsrapport Datum: 2013-12-12 Er referens: Diarienr: SSM2012-495 Förrättningsdatum: 2013-10-10 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets BESLUT 2012-08-16 OKG Aktiebolag Handläggare: Kostas Xanthopoulos Telefon: +46 8 799 4260 Vår referens: Er referens: 2012-15645 572 83 Oskarshamn Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets i Oskarshamn

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Granskning av O3 CSR inför säsongen 2010-2011 samt OKG:s hantering av torrkokningsanalyser i härdändringsprocessen 2010

Granskning av O3 CSR inför säsongen 2010-2011 samt OKG:s hantering av torrkokningsanalyser i härdändringsprocessen 2010 Sida: 1/16 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-01-25 SSM 2010/728 SSM 2010/2000 SSM 2010/3694 SSM 2010/3834 Författare: Elisabeth Rudbäck, KR Samråd: Klas Idehaag, KD Fastställd: Lars Skånberg, ckr Granskning

Läs mer

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100.

'(),1,7,21(5 För generella definitioner se TBE 100 och KBE 100. Sid 1 (6) 7(.1,6.$%(67b00(/6(5)g5(/(.75,6.8758671,1* Rubrik Dokument.UDIWHOHNWURQLN 7%( Utgåva 4 (S),QQHKnOO 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...3 3.1 Standardisering...3 3.2 Övriga

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Torrisolerade transformatorer TBE 116 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...2 3.1 Standardisering...2

Läs mer

Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift

Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-21 Er referens: 2012-30287 Diarienr: SSM2012-5663 Handläggare: Tage Eriksson Telefon: +46 8 799 4322 Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2017-06-29 Diarienr: SSM2017-2290 Handläggare: Martin Amft Telefon: +46 8 799 40 23 Beslut om tillståndsvillkor för avveckling

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar Handläggare Tina Johansson Er referens Björn Gustafsson Kvalitetssäkring 2016-10-28 2016-10-28 Kommentar Ert datum 2016-07-01 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Svar till

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3 Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-38 Förrättningsdatum: 2013-09-17-19 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Christer Karlsson Arbetsgrupp: Mats Häggblom och Christer

Läs mer

Underlagsrapport avseende bemötande av kommentarer från granskning av Oskarshamn 2:s preliminära säkerhetsredovisning

Underlagsrapport avseende bemötande av kommentarer från granskning av Oskarshamn 2:s preliminära säkerhetsredovisning Rapport Datum: 2014-02-14 Handläggare: Tomas Almberger Diarienr: SSM2013-5922 Underlagsrapport avseende bemötande av kommentarer från granskning av Oskarshamn 2:s preliminära säkerhetsredovisning Sammanfattning

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnde.n vid Ringhals kärnkraftverk

Lokala säkerhetsnämnde.n vid Ringhals kärnkraftverk Lokala säkerhetsnämnde.n Sammanträdesprntokol! 1 Plats och tid Stadshus A, sammanträdesrum Al, kl 09.00-11.00 Beslutande Ann-Charlotte Stenkil (M) Lisa Andersson (M) Gunnel Wandel (FP) Stefan Stenberg

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd 2014:xx om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

Kurser inom Vattenkraft

Kurser inom Vattenkraft Kurser inom Vattenkraft Bygger din kompetens Vattenkraftteknik grundläggande kurs Söker du en bra plattform för din fortsatta karriär inom vattenkraftteknik? Vi hjälper dig att få rätt kompetens utifrån

Läs mer

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP TILLSYNSRAPPORT 2011-06-23 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Objekt: Arbetsgrupp: Johan Enkvist Författare: Johan Enkvist Samråd: Lars Bennemo, Yvonne Johansson, Klas Idehaag

Läs mer

Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Klimat

Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Klimat Begäran om komplettering 2013-03-19 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Lena Sonnerfelt Telefon: 08 799 43 48 Vår referens: SSM2011-2426-107 Intern referens: 4.5.h,i,k

Läs mer

1 Allmänt 2 2 Definitioner 2 3 Generella produktkrav Standardisering Övriga tekniska krav 3

1 Allmänt 2 2 Definitioner 2 3 Generella produktkrav Standardisering Övriga tekniska krav 3 Tekniska bestämmelser för Elektrisk utrustning Rubrik / Title Beteckning / Document TBE 116 Utgåva / Issue 4 (S) Datum / Date Torrisolerade transformatorer 2006-05-17 Ersätter / Supersedes Utgåva 3 (S)

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-3 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING...2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...2

Läs mer

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning och tidsplaner SKB:s övergripande tidsplan Kärnbränsleprogrammet Fud Fud Fud Fud Fud Fud Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning i Uppförande och driftssättning i Dift Drift Projektering,

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2009:8) om mätsystem för mätning av överförd el Rubriken har denna lydelse genom

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Granskning av effekthöjningsärenden

Granskning av effekthöjningsärenden Sida: 1/19 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-12-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Tillståndspröva Dokumentnummer: 154 Version: 1 Författare: Ninos Garis Fastställd: Lennart Carlsson Granskning av effekthöjningsärenden

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1388095 Författare Version 1.0 Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Status Godkänt Reg nr Datum 2013-03-14 Kvalitetssäkrad

Läs mer

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB - 2012 Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar 2013 Proj.ledare Ola Jovall Presentatör Björn Thunell URSPRUNGLIGA REGELVERK FÖR BYGGNADER Bakgrund Historik

Läs mer

Granskning inför beslut om godkännande av förnyad SAR och ansökan om provdrift vid 3900 MW termisk effekt för Oskarshamn 3

Granskning inför beslut om godkännande av förnyad SAR och ansökan om provdrift vid 3900 MW termisk effekt för Oskarshamn 3 Sida: 1/35 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2009-09-25 Vår referens: SSM 2008/423 Dokument nr: DOCS #74108 Tillståndshavare: OKG AB Objekt: Oskarshamn 3 Granskningsgrupp: Oddbjörn Sandervåg, Kostas Xanthopoulos,

Läs mer

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2014-01-03 Er referens: 2013-08295 Diarienr: SSM2013-2363 Handläggare: Björn Gustafsson Telefon: +46 8 799 4026 Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning

Läs mer

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik

Yrkeshögskolan Novia Utbildningsprogrammet i elektroteknik Elanvändning 1. Normer Känner till på vilket sätt normerna påverkar tillverkningen av 2. Styrning och Känner till principerna reglering av för styrning och elmotorer reglering av elmotorer. Kan dimensionera

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Tekniska Bestämmelser för kabel TBE 111 Utgåva 5 (S) Innehåll 1 INLEDNING... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV... 2

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1417733 Ärende Handläggare Fredrik Johansson Er referens SSM2011-2426-63 Kvalitetssäkrad av Ulrika Broman Helene Åhsberg Godkänd

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskärmning av lokaler för

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

AL T granskning NeR 2013-01-13. Version 1.0

AL T granskning NeR 2013-01-13. Version 1.0 AL T granskning NeR 2013-01-13 Version 1.0 Revisionshistorik Datum Version Beskrivning Författare 2013-01-13 PA1 Dokumentet skapat AL T, CeHis, Lennart Eriksson 2013-01-31 1.0 Bara gula markeringar inför

Läs mer

Ändring av Högskoleverkets beslut om en anmälan mot Högskolan Väst om felaktiga besked i en kursplan

Ändring av Högskoleverkets beslut om en anmälan mot Högskolan Väst om felaktiga besked i en kursplan Högskolan Väst Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen Anna Sandström BESLUT 2011-11-29

Läs mer

Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift

Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift Erik Lindgren 2014-11-27 1 Innehåll Projekt Kärnbränsleförvaret Projektstatus 2014 SKB:s strategi för Projekt Kärnbränsleförvaret

Läs mer

Ringhals 1-4: Redovisning av åtgärdsplan enligt SSM beslut SSM2011-2065-15

Ringhals 1-4: Redovisning av åtgärdsplan enligt SSM beslut SSM2011-2065-15 Vår referens 2204434 Vår handläggare Jegebäck Matts PRR34L Reinsjö Magnus PRRC Er referens SSM2011 2065 15 Vårt datum 2012 09 11 Ert datum 2012 04 26 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 STOCKHOLM STRÅLSÄKERHETS

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Remissyttrande över förslag till förändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränslen:

Remissyttrande över förslag till förändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränslen: Svenska Bioenergiföreningen /Lena Dahlman REMISSYTTRANDE 2011-10-21 Dnr 30-2011-4788 Till Energimyndigheten Remissyttrande över förslag till förändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2009:8 Utkom från trycket 2009-04-06 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Granskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen

Granskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen Tillsynsrapport Datum: 2014-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2014-2692 Granska i tillsyn Ringhals AB Ansvarig handläggare: Per Chaikiat, KM Arbetsgrupp: Anna Bärjegård KM, Lars Axelsson KM Samråd: Leif

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet;

Läs mer

Utvecklingsprojekt Systematisk åldringshantering

Utvecklingsprojekt Systematisk åldringshantering Utvecklingsprojekt Systematisk åldringshantering Forsmarks Kraftverk Utdrag ur SSMFS 2008:1 5 kap. 3 Underhåll, fortlöpande tillsyn och kontroll. Byggnadsdelar, system, komponenter och anordningar av betydelse

Läs mer

Granskning av anmälan av tekniska ändringar, chockdämpare i lyftschakt

Granskning av anmälan av tekniska ändringar, chockdämpare i lyftschakt Sida: 1/9 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-10 Vår ref: SSM 2011/305, 2011/1122 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamn 2 Granskningsgrupp: Björn Brickstad Författare: Björn Brickstad Samråd:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: REMISS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor;

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET Teknisk specifikation rev 6 1 (5) TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET 1 ALLMÄNT 1.1 Definitioner För denna specifikation är följande definitioner tillämpliga: Nätägare

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna Tillsynsrapport Datum: 2014-08-27 Er referens: - Diarienr: SSM2014-936 Förrättningsdatum: 2014-06-11 Inspektera / Forsmarks Kraftgrupp AB / Utsläppsmonitering Ansvarig handläggare: Charlotte Lager (KA)

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (6) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Beteckning Tekniska Bestämmelser för stationära batterier av typen ventilreglerade (AGM) Utgåva TBE 113:2 2 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 1.1

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer

7.1.1 Modulindelning. Delsystem: Pneumatiskt system. Elmotor för rotation. Axel. Lager. Chuck. Ram. Kylsystem. Sensorer 7 Konstruera konceptet 7.1 Systemarkitektur En utförlig systemarkitektur har satts upp för att underlätta konstruktionen av produkten. Genom att omforma delsystemen till moduler fås en bättre översikt.

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Elforsk seminarium Ersätta och bygga nya reaktorer

Elforsk seminarium Ersätta och bygga nya reaktorer Elforsk seminarium 2010-01-21 Ersätta och bygga nya reaktorer Begränsningar och behov från ett elnätsperspektiv Sture Larsson Teknisk direktör, stf generaldirektör Svenska Kraftnät 2 Svenska Kraftnäts

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2006:8) om värmemätare Ändring införd: t.o.m. STAFS 2011:23 Tillämpningsområde 1

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt

Riskanalys för signaltekniska anläggningsprojekt Gäller för Version Standard BV utan resultatenheter 1.0 BVS 1544.94006 Giltigt från Giltigt till Antal bilagor 2009-01-19 Diarienummer Ansvarig enhet Fastställd av F08-3369/SI10 Leverans Anläggning Björn

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Utfallet av stresstesterna av de svenska anläggningarna

Utfallet av stresstesterna av de svenska anläggningarna Utfallet av stresstesterna av de svenska anläggningarna SSM Stresstester - Bakgrund Ministermöte i Bryssel Överenskommelse om stresstester, 24 mars ENSREG beslutade om omfattningen Regeringen gav SSM uppdraget

Läs mer