Granskningsrapport Datum: Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2"

Transkript

1 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger, Tage Eriksson Samråd: Anne Edland, Leif Karlsson, Lars Skånberg Fastställd: Jan Hanberg Granskning av Ringhals 2 anmälan om anläggningsändring gällande införande av Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten: (SSM) bedömer att den anmälda anläggningsändringen till största delen uppfyller de krav som ställs 3 kap 1 SSMFS 2008:1 gällande att vara en robust konstruktion med en tålighet mot felfunktioner i komponenter och system 1. SSM anser också att den anmälda anläggningsändringen till största delen uppfyller kraven i 4 punkt a i SSMFS 2008:17 gällande enkelhet och tålighet i uppbyggnaden i säkerhetssystemen. SSM anser dock att den granskade redovisning har vissa brister i redovisningen av kravbild samt vissa brister i kravhantering och spårbarhet. Utöver detta anser SSM vidare att det ska finnas en marginal på minst 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last, enligt RG 1.9 rev 4. Med bakgrund av detta gör SSM bedömning att Ringhals 2 (R2), efter genomförd anläggningsändring, kan drivas vid effektdrift motsvarande 100 % termisk effekt, men att Ringhals AB (RAB) behöver genomföra följande: 1 Med undantag för användandet av den mobila dieseln DG910 på diesel DG210:s plats.

2 Sida: 2/13 Generellt gäller att RAB på ett tydligt och spårbart sätt behöver revidera de för anläggningsändringen konstruktions styrande och konstruktionsverifierande dokument så att dessa redovisar vilka krav som gäller, att krav uppfylls och hur de uppfylls. RAB behöver utvärdera och redovisa betydelsen av att det specificerade kravet på minst 5 % marginal (gentemot krav i SAR) gällande hjälpmatarvattenpumparnas tryckuppsättning ej innehålls. RAB behöver utvärdera och redovisa betydelsen av att resultat vid flödes- och tryckuppsättningsprov troligen kommer att behöva hamna inom ett betydligt smalare område än den ursprungliga konstruktionens ± 5 % på designkurva. RAB behöver på ett tydligt sätt i redovisningen lyfta fram de generella och/eller specifika krav som ska gälla för konstruktionen av hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer, inklusive påverkan på reläskydd. RAB behöver utvärdera och redovisa om de nya pumpmotorerna kommer att kunna leverera erforderligt varvtal och moment vid stipulerade spänningar. RAB behöver på tydligt sätt redovisa hur och varför DG910 anses kunna ersätta godtycklig dieselgenerator. RAB behöver tydligare redovisa om dieselaggregatens kylning är tillräcklig för att aggregaten ska klara konstruktionsgrundande belastningar även vid onormala förhållanden (hög utelufttemperatur och havsvattentemperatur). RAB behöver förtydliga uppfyllandet av RG 1.9 avseende lastinkopplingstransienter samt klarställa underspänningsproblematiken enligt (1). Förtydligandet ska klargöra inverkan av underspänningar på lastobjekt, inklusive kraftelektronik. RAB behöver redovisa hur de har bedömt och applicerat RG 1.75 rev 3 angående beroende mellan elektriska system. SSM anser att det ska finnas en marginal på minst 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last, enligt RG 1.9 rev 4. RAB behöver utvärdera och redovisa vad för påverkan på anläggningen och dess säkerhetsredovisning en minsta marginal på 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last får. RAB behöver redovisa utvärderade provresultat från de prov som enligt (2) ska genomföras, samt validera den analytiska beräkningsmodellen för elkraftsystemet och vid behov revidera modeller och/eller i (3). SSM bedömer att RAB:s hantering av ärendet är acceptabel med två undantag.

3 Sida: 3/13 SSM samlade bedömning av primär- och fristående säkerhetsgranskningen är att de inte tillräckligt förmått se luckor i redovisningens kravbild och brister i kravhantering och spårbarhet. Befintlig anmälan inkom först efter det att de nya hjälpmatarvattenpumparna hade börjat installerats i R2. Även ursprunglig (och tillbakadragen anmälan) inkom till SSM något senare än vad som normalt krävs innan införandet av anläggningsändring påbörjas. Bakgrund Vid driftklarhetsverifiering efter revisionsavställning 2008 (RA08) visade det sig att Ringhals 2 inte uppfyllde det i säkerhetsredovisningen angivna hjälpmatarvattenflödet för de motordrivna pumparna. Efter utredning av orsaker samt konsekvenser av reducerande flöden har SSM den 16 oktober 2008 i ärende SSM 2008/2406 beslutat att medgiva drift av R2 vid 94 % termisk effekt (2 492,4 MWt). RAB har därefter arbetat med att hitta lösningar för att kunna återgå till 100 % termisk effekt (2660 MWt) för R2. Anmälan som inkom den 27 april 2011 går i korthet ut på att RAB avser att ersätta befintliga pumpar med nya kraftigare pumpar som ska kunna leverera det i säkerhetsredovisningen (SAR) angivna flödet vid det i SAR angivna trycket, som en förutsättning för att kunna återgå till drift vid 100 % termisk effekt för R2. De nya kraftigare hjälpmatarvattenpumparna har, liksom de gamla, driftklarhetskrav och ska kunna matas från dieselgeneratoraggregaten. Syfte med granskningen Syftet med granskningen är att bedöma om den av R2 valda lösningen med att ersätta befintliga hjälpmatarvattenpumpar med nya uppfyller de krav som finns i SAR både vad gäller flödeskapacitet, dieselkapacitet men även på att vara en enkel och robust lösning i enlighet med 3 kap 1 SSMFS 2008:1. Utöver detta syftar granskningen till att bedöma om ändringarna i säkerhetsredovisningen är av förväntat kvalitet i enlighet med 4 kap 2 SSMFS 2008:1, om ärendets säkerhetsgranskning uppfyller de krav som ställs i 4 kap 3 SSMFS 2008:1 samt om RAB:s hantering av anmälan om anläggningsändring uppfyller krav som ställs i 4 kap 5 SSMFS 2008:1. Granskningen kommer ligga till grund för myndighetens beslut i fråga om R2 får återgå till effektdrift efter införandet av. Granskningen syftar inte till att bedöma den strukturella verifieringen.

4 Sida: 4/13 Granskningens genomförande Granskningen har huvudsakligen genomförts av Tomas Almberger och Tage Eriksson från enheten för Systemteknik Granskningen har bestått av två delar. I båda delarna har granskning av genomförda primära- samt fristående säkerhetsgranskningar gjorts. Del 1 Granskningen i denna del syftade främst till att värdera den säkerhetspåverkan som den valda konstruktionslösningen medför. I mer detalj värderades hur den föreslagna lösningen uppfyller krav på tryckuppsättning och flöde, krav på elkraftförsörjningen till de nya pumparna samt hur de nya pumparna påverkar elkraftförsörjningen till andra komponenter och apparater. Någon granskning av den strukturmekaniska påverkan (av KFM) har ej skett. Del 2 Granskningen i denna del syftade till att bedöma om de ändringar som ska införas i främst SAR men även i STF och PLS uppfyller de krav som finns på spårbarhet, enkel och logisk uppbyggnad m.m. Krav Krav och bedömningskriterier för innehåll i säkerhetsredovisningen framgår av SSMFS 2008:1. Krav på konstruktion framgår av SSMFS 2008:1 samt 2008:17 Krav på säkerhetsredovisning ställs i 4 kap 2 SSMFS 2008:1. I de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, har kravet avseende innehåll i säkerhetsredovisning ytterligare förtydligats. Krav på säkerhetsgranskningen ställs i 4 kap 3 SSMFS 2008:1. I de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, har kravet avseende innehåll i säkerhetsgranskning ytterligare förtydligats. Krav på hantering om anmälan av anläggningsändringar ställs i 4 kap 5 SSMFS 2008:1. I de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, har kravet avseende innehåll i hantering av anmälan om anläggningsändringar ytterligare förtydligats. Ovanstående kan sammanfattas enligt följande: Säkerhetsredovisningen ska sammantaget visa hur anläggningens säkerhet är anordnad. I detta ingår att redovisningen ska avspegla

5 Sida: 5/13 anläggningen som den är byggd, analyserad och verifierad samt visa på hur gällande krav på dess konstruktion, funktion, organisation och verksamheter är uppfyllda. Vald konstruktionslösning ska innehålla de krav som de ställs på hjälpmatarvattensystem i form av flöde, tryckuppsättning, strukturell integritet m.m. Konstruktionsprinciper och konstruktionslösningar ska vara enkla och robusta samt beprövade under förhållande som motsvarar de som rimligt kan tänkas uppstå. Konstruktionen ska även vara utformad utifrån personalens förmåga att på ett säkert sätt kunna övervaka och hantera såväl normal drift som driftstörningar. I praktiken innebär detta att redovisningen studeras utifrån tre synsätt. 1) En del där säkerhetsredovisningens förmåga att visa att säkerheten är tillräcklig 2) en annan där den valda konstruktionslösningens förmåga att utföra sin avsedda funktion granskas 3) en tredje del som värderar säkerhetspåverkan på hela anläggningen Dessa delar går in i varandra och den här redovisade uppbyggnaden svarar inte direkt mot egna kapitel i SAR. Föreliggande granskning kommer att utgå ifrån krav redovisade i föreskrifterna SSMFS 2008:1 samt 2008:17 Analys Krav på pumparnas tryckuppsättning och levererat flöde SSM bedömer att R2 tydligt och transparant har redovisat de ny motordrivna hjälpmatarvattenpumparnas möjlighet att leverera de flöden vid de tryckuppsättningar som enligt SAR krävs för drift vid 100 % termisk effekt. Men att robustheten i lösningen inte är lika stor som RAB specificerade. RAB behöver utvärdera och redovisa betydelsen av att det specificerade kravet på minst 5 % marginal på tryckuppsättningen inte innehålls. RAB behöver dessutom utvärdera och redovisa betydelsen av att resultat vid provning troligen kommer att behöva hamna inom ett betydligt smalare område än den ursprungliga konstruktionens ± 5 % på designkurva. Anledningen till detta är följande:

6 Sida: 6/13 I den framtagna systemkonstruktionsspecifikationen (4) specificeras följande krav vad de nya pumparna ska leverera för tryckuppsättning samt flöde. 1. Pumparna ska minst ge 20,5 kg/s vid en tryckuppsättning vid 83 bar(ö). vilket ska medföra att kravet i SAR på 20,5 kg/s vid 78,5 bar(ö) tryck i ÅG innehålls. Pumparna läggs ut med 5 % extra marginal på tryckuppsättningen för att uppnå en robustare lösning. Detta medför att pumparna ska klara att leverera 20,5 kg/s vid en tryckuppsättning på 87 bar(ö) 2. I samma konstruktionsspecifikation (4) specificeras att pumparna maximalt får leverera 30 kg/s vid ett tryck ÅG på72,8 bar(ö). Dessa krav sattes upp utifrån de krav som finns på hjälpmatarvattensystem i SAR. I systemkonstruktionsspecifikationen (4) fastslås att dessa krav ska innehållas för att drift av R2 vid 100 % termisk effekt ska tillåtas. I den systemverifieringsrapport (5) som har tagits fram i projektet beräknas att pumparna minst ska kunna leverera 20,5 kg/s vid en tryckuppsättning på 84 bar(ö) för att kravet om hjälpmatarvattensystemet ska kunna leverera flödet 20,5 kg/s vid ÅG-trycket 78,5 bar(ö) ska innehållas. Detta framräknade värde på tryckuppsättning är högre än det i konstruktionsspecifikationen specificerade. Detta medför att den extra marginalen på minst 5 % på tryckuppsättningen som skulle erhållas efter pumpbytet enbart blir 3 %. Skillnaden beror främst på att systemverifieringsrapporten använder sig av mer konservativa antaganden om vattennivå i kondensatvattentankar, tryckfall i ledningar m.m. Det är anmärkningsvärt att denna beräkning gjordes först efter det att pumparna upphandlats. Värt att notera är även att beräkningen i systemverifieringsrapporten innehåller en parameter som ej ansätts konservativt. Tryckfallet i ledning från PI- 1134/1135 till ÅG sätts till medelvärdet 0,0068 bar/(l/s) 2 trots att det maximala värdet uppmätt i prov med maximal osäkerhet är 0,0095 bar/(l/s) 2, se bilaga 1 i (5). Om detta värde ansätts, skulle en tryckuppsättning på 85,1 bar(ö) behövas för att kunna garantera 20,5 kg/s till ÅG vid ett ÅG-tryck på 78,5 bar(ö). Detta motsvarar endast en marginal på 2.1 % till de 87 bar(ö) som pumparna läggs ut på. SSM bedömer att de nya pumparna kommer att klara att leverera det flöde vid den tryckuppsättning som specificeras i SAR. Men att kravet som sätts upp i konstruktionsspecifikationen inte innehålls med följden att den önskade robustheten i lösningen är mindre än vad som ursprungligen specificerades. Detta måste värderas mer noggrant och slutsatserna från denna värdering bör redovisas.

7 Sida: 7/13 I den systemverifieringsrapport (5) som har tagits fram i projektet beräknas att pumparna ska maximalt ge 30 kg/s vid en tryckuppsättning på 79,8 bar(ö) för att kravet om hjälpmatarvattensystemet maximalt ska kunna leverera flödet 30 kg/s vid ÅG-trycket 72,8 bar(ö) ska innehållas. Även i denna beräkning finns vissa icke-konservativa antaganden. Främst rör det sig även här om tryckfallet från PI-1134/1135 till ÅG. Även det ansatta tryckfallet över minflödesventilerna bedöms vara ansatt på ett diskutabelt sätt. De datablad som redovisas i bilaga 2 i (5) och som visar tryckfallet över minflödesventilerna täcker inte in ett flöde på 30 kg/s. I (5) sätts tryckfallet till samma värde som för analysen för 20,5 kg/s, 0,0013 bar/(l/s) 2. Vid 20,5 kg/s ger detta ett tryckfall på 0,55 bar vilket exakt är det som databladen visar. Om detta värde används för 30 kg/s erhålls ett tryckfall på 1,18 bar. Detta ligger långt över det högsta redovisade värdet i databladen som är ungefär 0,85 bar. I en analys som ska redovisa ett så lågt tryckfall som möjligt blir detta därför icke-konservativt. Då databladen inte täcker in 30 kg/s bör istället värdet antingen helt försummas, d.v.s. inget tryckfall över minflödesventilerna antas eller, vilket troligen är bättre, sätta värdet till det i databladen lägst redovisade värdet vilket är 0,32 bar. Om detta värde ansätts samt tryckfallet från PI-1134/1135 till ÅG ansätts till minimalt låga 0,0045 bar/(l/s) 2, se bilaga 1 i (5) får pumparna maximalt ge 30 kg/s vid en tryckuppsättning vid 77,8 bar(ö) för att kravet om hjälpmatarvattensystemet maximalt ska kunna leverera flödet 30 kg/s vid ÅG-trycket 72,8 bar(ö) ska innehållas. Dessa felaktiga antaganden slår sedan igenom i de provkrav för lägsta respektive högst tillåtna provflöden som (5) beräknar fram. Av den anledningen bör (5) uppdateras genom att antingen ändra ovan angivna parametrar alternativt bättre motivera varför det i dagsläget använda parametrarna ska användas. Detta för att tydligt säkerställa att det område för vilka godkända prov ska hamna inom är rätt. Den ursprungliga designen med ±5 % i tryckuppsättning på designkurva kommer troligen inte att kunna gälla för de nya pumparna. Resultat vid provning kommer troligen att behöva hamna inom ett betydligt smalare område än vad som förut gällt. Detta bedöms som en svaghet i konstruktionen. En värdering och diskussion om detta bör genomföras och redovisas. Krav på hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer och elkraftförsörjning Krav på hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer SSM bedömer att kraven på hjälpmatarvattenspumparnas elmotorer innehålls, men att redovisningen av att kraven innehålls är dock inte tillräckligt omfattande eller spårbar.

8 Sida: 8/13 Anledningen till detta är följande; Systemkonstruktionsspecifikationen (4), som ska gälla både pump och pumpmotor, fokuserar nästan bara på pumpdimensioneringen. I (6) redovisas kvalificeringen av motorerna. Kvalificeringen i (6) förefaller endast vara baserad på krav enligt TBE 100 och 101 (och däri refererade IEC-standards och KBE EP). Verifiering av krav angivna i TBE 103 (asynkronmaskiner) saknas liksom verifiering enligt krav i SAR-angivna IEEE-standards. I svar på SSM frågor (2) anges att i inköpsspecifikationer för pumpmotorer anges start vid 70 % spänning som ett krav. Detta krav, samt ett antal andra krav, finns angivna i TBE 103. Kvalificering och verifikat för den fullständiga kravbilden enligt TBE 103, däribland start vid 70 % spänning, återfinns dock inte i (6). I (4) saknas också anläggningsändringens krav och påverkan på elkraftmatningens reläskyddssystem, system för skydd, lokalkraft. SSM anser att RAB inte tillräckligt varken lyft fram de generella eller specifika krav som ska gälla för konstruktionen av hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer och inte heller tillräckligt verifierat att och hur krav uppfylls. Den kravbild och verifiering som redovisas bör beakta krav i tillämpliga normer och standards (exempelvis IEEE 308, 323, 344, 603 samt TBE 100, 101 och 103). Krav och kravuppfyllnad avseende samdimensionering mellan pump och motor bör tydligt behandlas liksom samdimensionering mellan motor och elkraftmatning samt påverkan på system för skydd, lokalkraft. (4) refererar till bl.a. Redovisad reaktorsäkerhetspåverkan (7) i vilken det konstateras, i avsnitt 2.1.2, att, Byte av spänningsmatning inom dieselsäkrat nät inte återspeglas i analysperspektivet, vilket bara handlar om närvaro eller bortfall av erforderlig spänning.. Någon reflektion över om den nya motorn kommer att kunna leverera erforderligt varvtal och moment vid stipulerade spänningar görs ej. SSM anser att denna förutsättning för säkerhetsfunktionen borde värderas. Krav på elkraftförsörjning SSM bedömer att kraven på elkraftförsörjning innehålls undantaget DG910:s möjlighet att ersätta DG210. Redovisningen av att kraven innehålls är dock inte tillräckligt omfattande eller spårbar.

9 Sida: 9/13 Anledningen till detta är följande: Systemkonstruktionsspecifikationen (4) konstaterar i avsnitt att Dieselgeneratorerna DG210 och DG220 ligger idag ganska nära sina maximum, men det finns plats. I rapporten om belastningssituationen för dieselgeneratorerna (3) redovisas att marginalen är minst 5 % förutom för DG 910 där marginalen är mindre. Kravet på en marginal på 5 % härrör från RG 1.9 rev 4. Avsnitt 1 i (2) behandlar SSM:s frågeställning om hur RAB hanterat krav enligt RG 1.9 och då inkluderande krav enligt RG 1.9 rev 4. Det anges att tillräcklig effektmarginal ska finnas men att rev 4 inte ska tillämpas för konstruktion av befintliga dieselaggregat. Det faktum att marginalen inte bara är beroende av dieselaggregatets konstruktion utan också beror av summan av lasternas effekt, och att just denna summa nu ökats i och med den aktuella anläggningsändringen, berörs inte. Avseende SSM:s fråga angående RAB:s ställningstagande till den mindre marginalen i DG910 och användandet av DG910 på Ringhals 2 anges att DG910 bedöms av RSK vara driftklar då den ersätter ett godtyckligt aggregat på R2, se (2). Denna skrivning kan inte uttolkas av SSM. Avseende SSM:s fråga om dieselaggregatens kylning är tillräcklig för att aggregaten ska klara konstruktionsgrundande belastningar även vid onormala förhållanden (hög utelufttemperatur och havsvattentemperatur) hänvisar RAB i avsnitt 4 i (2) till SAR avseende konstruktionen av dieselsäkrat system, dieselaggregat. Den specifika frågeställningen, som är driven av att dieselaggregats effektprestanda generellt sjunker vid högre temperatur på förbränningsluft och bränsle, besvaras inte explicit. I RG 1.9 finns bl.a. också krav på lägsta spänning och frekvens på dieselgeneratorerna vid lastinkopplingar samt krav på återhämtning mellan inkopplingssteg. I NRC Draft RIS (1) behandlas också problematiken med underspänning på säkerhetsklassade laster. RAB:s svar i avsitt 2 av (2) på SSM:s frågor om uppfyllandet av stegkrav enligt RG 1.9, reläskyddskoordinering samt bedömning mot bakgrund av (1) redovisas bl.a. att den tid som objekt kan utsättas för överlast är försumbar och det inte finns någon risk att objekt löser ut/felfungerar på grund av låga spänningar under de nivåer som kan förekomma under genomlöpande av en dieselsekvens.. D.v.s. objekt riskerar inte att lösa ut på underspänningar vid en dieselsekvens. Dock redovisas att RAB sedan tidigare identifierat förbättringsmöjligheter avse-

10 Sida: 10/13 ende långvarigt degraderad spänning som eventuellt kommer att planeras in. I de bedömningar som redovisas i detta avsnitt 2, kan SSM inte återfinna några spårbara referenser. I avsnitt 7 i (2) förtydligas att RAB avser att redovisningen av sekvenssteg och hur de uppfyller RG 1.9 kommer att förtydligas i en kommande revision av (3). Svar på en följdfråga från SSM avseende inverkan av underspänningar på kraftelektronik redovisas i avsnitt 3 i (2). Här redovisas att UPS-aggregat stoppar vid 90 % av nominell spänning och likriktare vid 85 % men att återinkoppling kommer att ske då spänningen återvänt över ett definierat tröskelvärde. Det anges också att driftspänningen normalt är högre än nominell spänning. Detta ska beskrivas övergripande i refererad (8) rapport skriven efter Forsmarkhändelsen. I övrigt avseende de bedömningar som redovisas i detta avsnitt 3, kan SSM inte återfinna några spårbara referenser. SSM ser inte klart hur slutsatserna i avsnitt 2 och 3 avseende risk för lasternas bortkoppling, sammantaget ska tolkas. SSM:s frågor om klarläggande av om felfungerande icke-1e klassade objekt kan slå ut 1E klassade objekt samt vilka laster som är klassade 1E och icke- 1E besvaras i avsnitten 5 respektive 6 i (2). Här anges att det inte finns risk för att fel i icke-1e klassade objekt slår ut 1E klassade objekt. Hänvisning görs till SAR för dieselsäkrat system, lokaltransformator med fördelningscentraler men att krav enligt RG 1.75 (separation) inte applicerats. Vidare avser RAB att uppdatera klassningslistan med förtydligande av lasternas klassning. SSM ställer sig frågande till hur RAB har bedömt applikationen av RG 1.75 (att inte applicera den), speciellt mot bakgrund av att den utkom i sin första (draft) version redan 1974 och reviderats under 70-talet och senast 2005 och därigenom flera gånger borde kommit upp för bedömning av normkommittén. Avseende SSM:s fråga om provning svarar RAB i avsnitt 8 i (2) att RAB kommer att utföra prov som verifierar de dynamiska förhållanden och vid behov utgör underlag för eventuell modifiering av ingångsdata till simuleringarna. Sammantaget avseende elkraftförsörjningen bedömer SSM att inte något av de granskade konstruktionsstyrande och verifierande dokumenten enligt ovan når upp till kraven på tydlighet och spårbarhet avseende redovisning av krav och kravuppfyllnad.

11 Sida: 11/13 De svar som RAB redovisat på SSM:s specifika frågor, (2), ger en hel del förtydliganden men är dock inte i alla avseenden tillräckligt klargörande. Spårbarhet till underlag för svaren saknas generellt. SSM:s bedömer dock att RAB troligtvis uppfyller de krav som ställs på elkraftförsöjningen. Avseende frågan om robustheten i belastningarnas dimensionering i förhållande till dieselaggregatens kapacitet anser SSM att metodiken och resultatet av de redovisade simuleringsgrundade beräkningarna i (3) generellt kan godtas, inklusive ansatta belastningsuppskattningar, förutsatt att de kan valideras med de planerade proven enligt avsnitt 8 i (2). Avseende uppfyllandet av kraven på marginal mellan belastning och dieselaggregatens kapacitet anser SSM, mot bakgrund av att sofistikerade analytiska verifieringar tvingats tillgripas, att denna marginal ska vara minst 5 % i enlighet med kravbilden i RG 1.9 rev 4. Detta innebär att DG910, mot bakgrund av nuvarande redovisning, inte kan anses vara en i alla lägen fullgod ersättare för DG210. Övrigt I RAB:s anmälan om anläggningsändring (9) samt i det dokument som redovisar reaktorsäkerhetspåverkan (7) redovisas att anläggningens sammanlagda säkerhet bedöms bli förstärkt i och med de nya kraftigare hjälpmatarvattenpumparna. SSM kan ej uttyda detta i redovisningen. Bilaga 2 i systemveriferingsrapporten (5) är i pappersformat extremt svårläst. Anledningen till detta är att bilagan är gjord i Excel. För att få en lättläst rapport behöver bilaga 2 i systemverifieringsrapporten (5) omarbetas så att den tydligt går att läsa både i pappersformat såväl som i samma elektroniska format som huvudrapporten. SSM:s bedömning av RAB:s hantering av ärendet Anmälan Befintlig anmälan (9) med bilagor bedöms av SSM uppfylla de krav som ställs på anmälan om ändringar i 4 kap 5 SSMFS 2008:1. SSM konstaterar dock att detta ej är den ursprungliga anmälan om aktuell anläggningsändring. Ej heller är det den ursprungliga ansökan om återgång till 100 % termisk effekt. Detta redovisas i (9) med motiveringen att den ursprungliga anmälan (SSM 2011/777) drogs tillbaka då, av RAB, genomförda belastningsberäkningar visade på att den ursprungliga anmälan innehöll onödiga moment. SSM vill påpeka att den ursprunglig anmälan först drogs tillbaka sedan SSM kommunicerat ett koncept på beslut som syftade till att ej godkänna RAB:s ursprungliga anmälan om anläggningsändring och med den ej godkänna den ursprungliga ansökan om återgång till drift vid 100 % termisk effekt.

12 Sida: 12/13 Primär och fristående säkerhetsgranskning SSM har granskat PSG och FSG i (10), (11), (12) och (13), och bedömer, mot bakgrund av de tämligen omfattande kommentarerna och bedömningarna ovan gällande krav på hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer samt elkraftförsörjning, att granskningen inte tillräckligt förmått se luckor i redovisningens kravbild och brister i kravhantering och spårbarhet. Samlad bedömning I fråga om den tekniska sakfrågan SSM:s samlade bedömning är att den anmälda anläggningsändringen till största delen uppfyller de krav som ställs 3 kap 1 SSMFS 2008:1 gällande att vara en robust konstruktion med en tålighet mot felfunktioner i komponenter och system 2. SSM anser också att den anmälda anläggningsändringen uppfyller kraven i 4 punkt a i SSMFS 2008:17 gällande enkelhet och tålighet i uppbyggnaden i säkerhetssystemen. SSM anser dock att den granskade redovisning har vissa brister i redovisningen av kravbild samt vissa brister i kravhantering och spårbarhet. Utöver detta anser SSM vidare att det ska finnas en marginal på minst 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last, enligt RG 1.9 rev 4. Med bakgrund av detta gör SSM bedömning att R2, efter genomförd anläggningsändring, kan drivas vid effektdrift motsvarande 100 % termisk effekt, men att RAB behöver uppdatera sin redovisning innan den kan anses som slutlig. RAB behöver vidare utvärdera och redovisa hur en marginal på minst 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last påverkar anläggningen och dess säkerhetsredovisning. I fråga om hanteringen av ärendet SSM bedömer att RAB:s hantering av ärendet är acceptabel med två undantag. SSM samlade bedömning av säkerhetsgranskningen är att den inte tillräckligt förmått se luckor i redovisningens kravbild och brister i kravhantering och spårbarhet. Befintlig anmälan inkom först efter det att de nya hjälpmatarvattenpumparna hade börjat installerats i R2. Även ursprunglig (och tillbakadragen anmälan) inkom till SSM något senare än vad som normalt krävs innan införandet av anläggningsändring påbörjas. RAB bör 2 Med undantag för användandet av den mobila dieseln DG910 på diesel DG210:s plats.

13 Sida: 13/13 därför i framtiden säkerställa att anmälningar om anläggningsändringar anmäls i god och med bra kvalitet till SSM Referenser 1. Draft RIS 2011-XX Adequacy of Station Electric Distribution System Voltage, ML. Dok.id Frågeställningar uppkomna vid mötet med SSM 27/4-2011, med anledning av ökad dieselbelastning vid införande av nya hjälpmatarvattenpumpar i system 416 (A.01309). Dok.id / R2 Belastningssituationen för dieselgeneratorerna DG210-DG240 samt DG910. Dok.id / Systemkonstruktionsspecifikation R2 Utbyte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar, A.01309, System 416. Dok.id / Ringhals 2 - Systemverifiering av hjälpmatarvattensystemet (416). T-NSA Rev RAB kvalificering av motor Fabrikat ABB Typ HXR400LDH2 avsedd för 20416FAPMD-01/-02. Dok.id / Redovisad reaktorsäkerhetspåverkan - R2 Utbyte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar, A.01309, System 416. Dok.id / R1-R4 Övergripande analys av lokalkraftens konstruktion och robusthet. Dok.id / Ringhals 2, 416 Ökad flödeskapacitet. Anmälan om anläggningsändring enligt SSMFS 2008:1, 4 kap 5. Anmälan om konstruktionsförutsättningar enligt SSMFS 2008:13, 4 kap 4. samt Ansökan om tillstånd för återgång till 100 % termisk effekt (2660 MWt). Dok.id R2 Primär säkerhetsgranskning av ändringsunderlag för uppdatering av SAR, STF och PLS samt systemveriifering av hjälpmatarvattensystemet (416) i samband med byte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar. Dok.id / R2 Fristående säkerhetsgranskning av ändringsunderlag för uppdatering av SAR, STF och PLS i samband med byte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar och återgång till drift vid 100 % effektnivå. Dok.id / R2 Primär säkerhetsgranskning av byte av eldrivna hjälpmava-pumpar. Dok.id / R2 Fristående säkerhetsgranskning av byte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar efter nytt inriktningsbeslut enligt ändringsmeddelande 11. Dok.id /2.0.

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-23 Vår referens: SSM 2010-4615 Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift

Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-21 Er referens: 2012-30287 Diarienr: SSM2012-5663 Handläggare: Tage Eriksson Telefon: +46 8 799 4322 Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Torrisolerade transformatorer TBE 116 Utgåva 4 (S) Innehåll 1 ALLMÄNT...2 2 DEFINITIONER...2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV...2 3.1 Standardisering...2

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem

Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning avseende driftklarhet, verifiering och validering av Oskarshamn 1:s reaktorskyddssystem OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2014-01-03 Er referens: 2013-08295 Diarienr: SSM2013-2363 Handläggare: Björn Gustafsson Telefon: +46 8 799 4026 Godkännande av OKG Aktiebolags redovisning

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Kurser inom Vattenkraft

Kurser inom Vattenkraft Kurser inom Vattenkraft Bygger din kompetens Vattenkraftteknik grundläggande kurs Söker du en bra plattform för din fortsatta karriär inom vattenkraftteknik? Vi hjälper dig att få rätt kompetens utifrån

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskärmning av lokaler för

Läs mer

Ringhals 1-4: Redovisning av åtgärdsplan enligt SSM beslut SSM2011-2065-15

Ringhals 1-4: Redovisning av åtgärdsplan enligt SSM beslut SSM2011-2065-15 Vår referens 2204434 Vår handläggare Jegebäck Matts PRR34L Reinsjö Magnus PRRC Er referens SSM2011 2065 15 Vårt datum 2012 09 11 Ert datum 2012 04 26 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 STOCKHOLM STRÅLSÄKERHETS

Läs mer

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Yttrande 2010-04-30 Dnr 2009/2012 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Sammanfattning Riksgälden inkommer härmed med ett

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX TILLSYNSRAPPORT 2011-05-25 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: 2010-09-(15-17) Filnamn: 508202 27.0 Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD,

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET

TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET Teknisk specifikation rev 6 1 (5) TEKNISKA KRAV VID ANSLUTNING AV VINDKRAFTVERK TILL 10/ 20/ 30 KV NÄTET 1 ALLMÄNT 1.1 Definitioner För denna specifikation är följande definitioner tillämpliga: Nätägare

Läs mer

Granskning av FKA:s ansökan om återstart av Forsmark 3 med anledning av elstörningen den 30 maj 2013

Granskning av FKA:s ansökan om återstart av Forsmark 3 med anledning av elstörningen den 30 maj 2013 Tillsynsrapport Datum: 2013-06-24 Er referens: FKA-2013-0219 Diarienr: SSM2013-3414 Granska i tillsyn Forsmark 3 Ansvarig handläggare: Björn Gustafsson Arbetsgrupp: Urban Boström, Tage Eriksson, Parviz

Läs mer

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer.

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer. Södertörns brandförsvarsförbund PM Brandvattenförsörjning Nr: 608 Datum: 2006-11-29 Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation.

Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. 1(7) Kortslutningsströmmar i lågspänningsnät Detta är ett nedkortat utdrag ur kursdokumentation. Enligt punkt 434.1 i SS 4364000 ska kortslutningsströmmen bestämmas i varje punkt så erfordras. Bestämningen

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30.

Utgåva Ändringsnot Datum. 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. Uppdateringar Utgåva Ändringsnot Datum 2 Denna riktlinje är omarbetad och ersätter den gamla TR08:01 version A med publiceringsdatum 2008-06-30. 2012-06-20 2/12 Innehåll 1 Allmänt... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

8. Verifiera och utvärdera konceptet

8. Verifiera och utvärdera konceptet 8. Verifiera och utvärdera konceptet 8.1 Prototyptillverkning Projektgruppen har valt att göra en digitalt tillverkad prototyp. Diskussion har förts med Håkan Almius om möjligheterna att tillverka en fysisk

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tillstånd att inneha och använda

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog

Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum Serienummer Version 2010:01 1.0 1 (10) + Riktlinjer för Försäkringskassans begreppskatalog Försäkringsprocesser RIKTLINJER 2010-01-15 Ändringsdatum

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Inspektionsrapport - Ringhals AB:s arbete med uppföljning av implementerade anläggningsändringar ur ett MTO-perspektiv

Inspektionsrapport - Ringhals AB:s arbete med uppföljning av implementerade anläggningsändringar ur ett MTO-perspektiv Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2014-04-23 Er referens: Tomas Eriksson, crtia Diarienr: SSM2014-308 Förrättningsdatum: 2014-03-11 13 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Aino

Läs mer

Regelverk om elektriska anläggningar

Regelverk om elektriska anläggningar Regelverk om elektriska anläggningar Horst Blüchert / Elsäkerhetsverket 1 Ellagen (1997:857) 1 kap. 1 I denna lag ges föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med el i vissa fall samt om elsäkerhet.

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Gemensamma anvisningar för informationsklassning. Motala kommun

Gemensamma anvisningar för informationsklassning. Motala kommun Gemensamma anvisningar för informationsklassning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0071 Datum: 2011-08-22 Paragraf: 107 Reviderande instans: Kommunstyrelsen Diarienummer:

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Remissyttrande över Förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen

Remissyttrande över Förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen 2010 11 05 N2010/5763/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränslen Svebio, Svenska

Läs mer

Leca installationsbjälklag, Alingsås

Leca installationsbjälklag, Alingsås RAPPORT 1 (6) Datum Uppdragsnr 572693 Handläggare Erik Backman Tel +46105055245 Mobil +46702713584 erik.backman@afconsult.com Uppdragsgivare Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB Jonas Fransson Partihandelsgatan

Läs mer

Kap. 6: Allmänna laster Termisk och mekanisk verkan av brand. Bakgrund. Allmänt 2006-01-23

Kap. 6: Allmänna laster Termisk och mekanisk verkan av brand. Bakgrund. Allmänt 2006-01-23 2006-01-23 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets regler om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder, (föreskrifter och allmänna råd), BFS 2006:xx, EBS 3 Konsekvensanalys enligt Verksförordningen

Läs mer

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar Sida: 1/26 INSPEKTIONSRAPPORT Datum: 2011-07-12 Vår referens: SSM 2011-228 Objekt: OKG Inspektionsdatum: 2011-02-28--2011-03-04 Dokumentnummer: 8 Deltagare: Yvonne Johansson, KM., Stefan Sördal, KD., Josephine

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014 Svarsfil till remiss EKS 10, Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2015-06-01 Remisslämnare Organisation Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, BIV Kontaktperson Henrik Rosenqvist

Läs mer

Väsentlighetsbedömning - Installation av filter för GSM-R

Väsentlighetsbedömning - Installation av filter för GSM-R Väsentlighetsbedömning - Installation av filter för GSM-R Dokument : TS6594-0000-7-RES Författare : Malin Karlsson Disclaimer Denna rapport ska läsas utifrån avtalet mellan Interfleet Technology AB och

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: 2015-06-15 Diarienr: SSM2015-89 Samlad strålsäkerhetsvärdering OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård, Klas Idehaag Arbetsgrupp: Martin Amft,

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden

Lokala säkerhetsnämnden Lokala säkerhetsnämnden Sammanträdesprotokoll vid Ringhals kärnkraftverk 2013-09-06 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum A1, kl. 09.00-11.00 Beslutande Jörgen Warborn (M) Birgit Hagebrand (M) Gunnel

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

040-699 87 32 - Senast sparat: Elmodellering och hantering av bortfall av yttre kraftnät

040-699 87 32 - Senast sparat: Elmodellering och hantering av bortfall av yttre kraftnät Dokumenttyp Uppdragsbeskrivning 1 (9) Datum Dokumentnr Rev nr 2009-06-08 09106-OF02-Bilaga 1 U1 Författare Telefon Antal bilagor Ersätter doknr Erik Sparre 040-699 87 32 - Granskad Godkänd Stefan Authén

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1

Flexi Kontrollmodul. Bruksanvisning. Innehållsförteckning. 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 Flexi Kontrollmodul Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion och tekniska specifikationer 1 2. Allmän beskrivning av display och manöverknappar 2 3. Inställning av Flexidrift 3 4.Inställning

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete Räddningstjänst

Läs mer

Svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Karl Fridolf Organisation BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5)

STENMATERIAL. Bestämning av kulkvarnsvärde. FAS Metod 259-02 Sid 1 (5) Sid 1 (5) STENMATERIAL Bestämning av kulkvarnsvärde. Mineral aggregates. Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test. 2. SAMMANFATTNING 3. UTRUSTNING 4. PROVBEREDNING

Läs mer

CE märkning av Räcken

CE märkning av Räcken CE märkning av Räcken Klas Johansson, SP SP (NB 0402) är ett av sju anmälda organ (NB) i Sverige inom CPD. SP är dagsläget anmält organ för över 120 henstd inom CPD. CE-märkning av Räcken (byggprodukter)

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-14 Närvarande: F.d. justitieråden Inger Nyström och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Enligt

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor;

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel LVFS 2009:20

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04

Chalmers. Steg tre. Kartlägg kundens röst. Emelie Nyberg 88-02-21. Martina Thomasson 85-02-22. Mikael Carlsson 86-03-04. Robert Eriksson 89-01-04 Chalmers Steg tre Kartlägg kundens röst Emelie Nyberg 88-02-21 Martina Thomasson 85-02-22 Mikael Carlsson 86-03-04 Robert Eriksson 89-01-04 Stefan Bröyn 89-01-11 2010-02-12 Integrerad Konstruktion och

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande.

Kammarrätten har anmodats att yttra sig över rubricerade rapport och vill med anledning härav anföra följande. REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Dnr 2009-12-03 AdmD-414-2009 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Statens energimyndighets rapport (ER 2009:28) om ursprungsgarantier för förnybar energi (Ert dnr N2009/7486/E)

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer