Granskningsrapport Datum: Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2"

Transkript

1 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger, Tage Eriksson Samråd: Anne Edland, Leif Karlsson, Lars Skånberg Fastställd: Jan Hanberg Granskning av Ringhals 2 anmälan om anläggningsändring gällande införande av Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten: (SSM) bedömer att den anmälda anläggningsändringen till största delen uppfyller de krav som ställs 3 kap 1 SSMFS 2008:1 gällande att vara en robust konstruktion med en tålighet mot felfunktioner i komponenter och system 1. SSM anser också att den anmälda anläggningsändringen till största delen uppfyller kraven i 4 punkt a i SSMFS 2008:17 gällande enkelhet och tålighet i uppbyggnaden i säkerhetssystemen. SSM anser dock att den granskade redovisning har vissa brister i redovisningen av kravbild samt vissa brister i kravhantering och spårbarhet. Utöver detta anser SSM vidare att det ska finnas en marginal på minst 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last, enligt RG 1.9 rev 4. Med bakgrund av detta gör SSM bedömning att Ringhals 2 (R2), efter genomförd anläggningsändring, kan drivas vid effektdrift motsvarande 100 % termisk effekt, men att Ringhals AB (RAB) behöver genomföra följande: 1 Med undantag för användandet av den mobila dieseln DG910 på diesel DG210:s plats.

2 Sida: 2/13 Generellt gäller att RAB på ett tydligt och spårbart sätt behöver revidera de för anläggningsändringen konstruktions styrande och konstruktionsverifierande dokument så att dessa redovisar vilka krav som gäller, att krav uppfylls och hur de uppfylls. RAB behöver utvärdera och redovisa betydelsen av att det specificerade kravet på minst 5 % marginal (gentemot krav i SAR) gällande hjälpmatarvattenpumparnas tryckuppsättning ej innehålls. RAB behöver utvärdera och redovisa betydelsen av att resultat vid flödes- och tryckuppsättningsprov troligen kommer att behöva hamna inom ett betydligt smalare område än den ursprungliga konstruktionens ± 5 % på designkurva. RAB behöver på ett tydligt sätt i redovisningen lyfta fram de generella och/eller specifika krav som ska gälla för konstruktionen av hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer, inklusive påverkan på reläskydd. RAB behöver utvärdera och redovisa om de nya pumpmotorerna kommer att kunna leverera erforderligt varvtal och moment vid stipulerade spänningar. RAB behöver på tydligt sätt redovisa hur och varför DG910 anses kunna ersätta godtycklig dieselgenerator. RAB behöver tydligare redovisa om dieselaggregatens kylning är tillräcklig för att aggregaten ska klara konstruktionsgrundande belastningar även vid onormala förhållanden (hög utelufttemperatur och havsvattentemperatur). RAB behöver förtydliga uppfyllandet av RG 1.9 avseende lastinkopplingstransienter samt klarställa underspänningsproblematiken enligt (1). Förtydligandet ska klargöra inverkan av underspänningar på lastobjekt, inklusive kraftelektronik. RAB behöver redovisa hur de har bedömt och applicerat RG 1.75 rev 3 angående beroende mellan elektriska system. SSM anser att det ska finnas en marginal på minst 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last, enligt RG 1.9 rev 4. RAB behöver utvärdera och redovisa vad för påverkan på anläggningen och dess säkerhetsredovisning en minsta marginal på 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last får. RAB behöver redovisa utvärderade provresultat från de prov som enligt (2) ska genomföras, samt validera den analytiska beräkningsmodellen för elkraftsystemet och vid behov revidera modeller och/eller i (3). SSM bedömer att RAB:s hantering av ärendet är acceptabel med två undantag.

3 Sida: 3/13 SSM samlade bedömning av primär- och fristående säkerhetsgranskningen är att de inte tillräckligt förmått se luckor i redovisningens kravbild och brister i kravhantering och spårbarhet. Befintlig anmälan inkom först efter det att de nya hjälpmatarvattenpumparna hade börjat installerats i R2. Även ursprunglig (och tillbakadragen anmälan) inkom till SSM något senare än vad som normalt krävs innan införandet av anläggningsändring påbörjas. Bakgrund Vid driftklarhetsverifiering efter revisionsavställning 2008 (RA08) visade det sig att Ringhals 2 inte uppfyllde det i säkerhetsredovisningen angivna hjälpmatarvattenflödet för de motordrivna pumparna. Efter utredning av orsaker samt konsekvenser av reducerande flöden har SSM den 16 oktober 2008 i ärende SSM 2008/2406 beslutat att medgiva drift av R2 vid 94 % termisk effekt (2 492,4 MWt). RAB har därefter arbetat med att hitta lösningar för att kunna återgå till 100 % termisk effekt (2660 MWt) för R2. Anmälan som inkom den 27 april 2011 går i korthet ut på att RAB avser att ersätta befintliga pumpar med nya kraftigare pumpar som ska kunna leverera det i säkerhetsredovisningen (SAR) angivna flödet vid det i SAR angivna trycket, som en förutsättning för att kunna återgå till drift vid 100 % termisk effekt för R2. De nya kraftigare hjälpmatarvattenpumparna har, liksom de gamla, driftklarhetskrav och ska kunna matas från dieselgeneratoraggregaten. Syfte med granskningen Syftet med granskningen är att bedöma om den av R2 valda lösningen med att ersätta befintliga hjälpmatarvattenpumpar med nya uppfyller de krav som finns i SAR både vad gäller flödeskapacitet, dieselkapacitet men även på att vara en enkel och robust lösning i enlighet med 3 kap 1 SSMFS 2008:1. Utöver detta syftar granskningen till att bedöma om ändringarna i säkerhetsredovisningen är av förväntat kvalitet i enlighet med 4 kap 2 SSMFS 2008:1, om ärendets säkerhetsgranskning uppfyller de krav som ställs i 4 kap 3 SSMFS 2008:1 samt om RAB:s hantering av anmälan om anläggningsändring uppfyller krav som ställs i 4 kap 5 SSMFS 2008:1. Granskningen kommer ligga till grund för myndighetens beslut i fråga om R2 får återgå till effektdrift efter införandet av. Granskningen syftar inte till att bedöma den strukturella verifieringen.

4 Sida: 4/13 Granskningens genomförande Granskningen har huvudsakligen genomförts av Tomas Almberger och Tage Eriksson från enheten för Systemteknik Granskningen har bestått av två delar. I båda delarna har granskning av genomförda primära- samt fristående säkerhetsgranskningar gjorts. Del 1 Granskningen i denna del syftade främst till att värdera den säkerhetspåverkan som den valda konstruktionslösningen medför. I mer detalj värderades hur den föreslagna lösningen uppfyller krav på tryckuppsättning och flöde, krav på elkraftförsörjningen till de nya pumparna samt hur de nya pumparna påverkar elkraftförsörjningen till andra komponenter och apparater. Någon granskning av den strukturmekaniska påverkan (av KFM) har ej skett. Del 2 Granskningen i denna del syftade till att bedöma om de ändringar som ska införas i främst SAR men även i STF och PLS uppfyller de krav som finns på spårbarhet, enkel och logisk uppbyggnad m.m. Krav Krav och bedömningskriterier för innehåll i säkerhetsredovisningen framgår av SSMFS 2008:1. Krav på konstruktion framgår av SSMFS 2008:1 samt 2008:17 Krav på säkerhetsredovisning ställs i 4 kap 2 SSMFS 2008:1. I de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, har kravet avseende innehåll i säkerhetsredovisning ytterligare förtydligats. Krav på säkerhetsgranskningen ställs i 4 kap 3 SSMFS 2008:1. I de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, har kravet avseende innehåll i säkerhetsgranskning ytterligare förtydligats. Krav på hantering om anmälan av anläggningsändringar ställs i 4 kap 5 SSMFS 2008:1. I de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, har kravet avseende innehåll i hantering av anmälan om anläggningsändringar ytterligare förtydligats. Ovanstående kan sammanfattas enligt följande: Säkerhetsredovisningen ska sammantaget visa hur anläggningens säkerhet är anordnad. I detta ingår att redovisningen ska avspegla

5 Sida: 5/13 anläggningen som den är byggd, analyserad och verifierad samt visa på hur gällande krav på dess konstruktion, funktion, organisation och verksamheter är uppfyllda. Vald konstruktionslösning ska innehålla de krav som de ställs på hjälpmatarvattensystem i form av flöde, tryckuppsättning, strukturell integritet m.m. Konstruktionsprinciper och konstruktionslösningar ska vara enkla och robusta samt beprövade under förhållande som motsvarar de som rimligt kan tänkas uppstå. Konstruktionen ska även vara utformad utifrån personalens förmåga att på ett säkert sätt kunna övervaka och hantera såväl normal drift som driftstörningar. I praktiken innebär detta att redovisningen studeras utifrån tre synsätt. 1) En del där säkerhetsredovisningens förmåga att visa att säkerheten är tillräcklig 2) en annan där den valda konstruktionslösningens förmåga att utföra sin avsedda funktion granskas 3) en tredje del som värderar säkerhetspåverkan på hela anläggningen Dessa delar går in i varandra och den här redovisade uppbyggnaden svarar inte direkt mot egna kapitel i SAR. Föreliggande granskning kommer att utgå ifrån krav redovisade i föreskrifterna SSMFS 2008:1 samt 2008:17 Analys Krav på pumparnas tryckuppsättning och levererat flöde SSM bedömer att R2 tydligt och transparant har redovisat de ny motordrivna hjälpmatarvattenpumparnas möjlighet att leverera de flöden vid de tryckuppsättningar som enligt SAR krävs för drift vid 100 % termisk effekt. Men att robustheten i lösningen inte är lika stor som RAB specificerade. RAB behöver utvärdera och redovisa betydelsen av att det specificerade kravet på minst 5 % marginal på tryckuppsättningen inte innehålls. RAB behöver dessutom utvärdera och redovisa betydelsen av att resultat vid provning troligen kommer att behöva hamna inom ett betydligt smalare område än den ursprungliga konstruktionens ± 5 % på designkurva. Anledningen till detta är följande:

6 Sida: 6/13 I den framtagna systemkonstruktionsspecifikationen (4) specificeras följande krav vad de nya pumparna ska leverera för tryckuppsättning samt flöde. 1. Pumparna ska minst ge 20,5 kg/s vid en tryckuppsättning vid 83 bar(ö). vilket ska medföra att kravet i SAR på 20,5 kg/s vid 78,5 bar(ö) tryck i ÅG innehålls. Pumparna läggs ut med 5 % extra marginal på tryckuppsättningen för att uppnå en robustare lösning. Detta medför att pumparna ska klara att leverera 20,5 kg/s vid en tryckuppsättning på 87 bar(ö) 2. I samma konstruktionsspecifikation (4) specificeras att pumparna maximalt får leverera 30 kg/s vid ett tryck ÅG på72,8 bar(ö). Dessa krav sattes upp utifrån de krav som finns på hjälpmatarvattensystem i SAR. I systemkonstruktionsspecifikationen (4) fastslås att dessa krav ska innehållas för att drift av R2 vid 100 % termisk effekt ska tillåtas. I den systemverifieringsrapport (5) som har tagits fram i projektet beräknas att pumparna minst ska kunna leverera 20,5 kg/s vid en tryckuppsättning på 84 bar(ö) för att kravet om hjälpmatarvattensystemet ska kunna leverera flödet 20,5 kg/s vid ÅG-trycket 78,5 bar(ö) ska innehållas. Detta framräknade värde på tryckuppsättning är högre än det i konstruktionsspecifikationen specificerade. Detta medför att den extra marginalen på minst 5 % på tryckuppsättningen som skulle erhållas efter pumpbytet enbart blir 3 %. Skillnaden beror främst på att systemverifieringsrapporten använder sig av mer konservativa antaganden om vattennivå i kondensatvattentankar, tryckfall i ledningar m.m. Det är anmärkningsvärt att denna beräkning gjordes först efter det att pumparna upphandlats. Värt att notera är även att beräkningen i systemverifieringsrapporten innehåller en parameter som ej ansätts konservativt. Tryckfallet i ledning från PI- 1134/1135 till ÅG sätts till medelvärdet 0,0068 bar/(l/s) 2 trots att det maximala värdet uppmätt i prov med maximal osäkerhet är 0,0095 bar/(l/s) 2, se bilaga 1 i (5). Om detta värde ansätts, skulle en tryckuppsättning på 85,1 bar(ö) behövas för att kunna garantera 20,5 kg/s till ÅG vid ett ÅG-tryck på 78,5 bar(ö). Detta motsvarar endast en marginal på 2.1 % till de 87 bar(ö) som pumparna läggs ut på. SSM bedömer att de nya pumparna kommer att klara att leverera det flöde vid den tryckuppsättning som specificeras i SAR. Men att kravet som sätts upp i konstruktionsspecifikationen inte innehålls med följden att den önskade robustheten i lösningen är mindre än vad som ursprungligen specificerades. Detta måste värderas mer noggrant och slutsatserna från denna värdering bör redovisas.

7 Sida: 7/13 I den systemverifieringsrapport (5) som har tagits fram i projektet beräknas att pumparna ska maximalt ge 30 kg/s vid en tryckuppsättning på 79,8 bar(ö) för att kravet om hjälpmatarvattensystemet maximalt ska kunna leverera flödet 30 kg/s vid ÅG-trycket 72,8 bar(ö) ska innehållas. Även i denna beräkning finns vissa icke-konservativa antaganden. Främst rör det sig även här om tryckfallet från PI-1134/1135 till ÅG. Även det ansatta tryckfallet över minflödesventilerna bedöms vara ansatt på ett diskutabelt sätt. De datablad som redovisas i bilaga 2 i (5) och som visar tryckfallet över minflödesventilerna täcker inte in ett flöde på 30 kg/s. I (5) sätts tryckfallet till samma värde som för analysen för 20,5 kg/s, 0,0013 bar/(l/s) 2. Vid 20,5 kg/s ger detta ett tryckfall på 0,55 bar vilket exakt är det som databladen visar. Om detta värde används för 30 kg/s erhålls ett tryckfall på 1,18 bar. Detta ligger långt över det högsta redovisade värdet i databladen som är ungefär 0,85 bar. I en analys som ska redovisa ett så lågt tryckfall som möjligt blir detta därför icke-konservativt. Då databladen inte täcker in 30 kg/s bör istället värdet antingen helt försummas, d.v.s. inget tryckfall över minflödesventilerna antas eller, vilket troligen är bättre, sätta värdet till det i databladen lägst redovisade värdet vilket är 0,32 bar. Om detta värde ansätts samt tryckfallet från PI-1134/1135 till ÅG ansätts till minimalt låga 0,0045 bar/(l/s) 2, se bilaga 1 i (5) får pumparna maximalt ge 30 kg/s vid en tryckuppsättning vid 77,8 bar(ö) för att kravet om hjälpmatarvattensystemet maximalt ska kunna leverera flödet 30 kg/s vid ÅG-trycket 72,8 bar(ö) ska innehållas. Dessa felaktiga antaganden slår sedan igenom i de provkrav för lägsta respektive högst tillåtna provflöden som (5) beräknar fram. Av den anledningen bör (5) uppdateras genom att antingen ändra ovan angivna parametrar alternativt bättre motivera varför det i dagsläget använda parametrarna ska användas. Detta för att tydligt säkerställa att det område för vilka godkända prov ska hamna inom är rätt. Den ursprungliga designen med ±5 % i tryckuppsättning på designkurva kommer troligen inte att kunna gälla för de nya pumparna. Resultat vid provning kommer troligen att behöva hamna inom ett betydligt smalare område än vad som förut gällt. Detta bedöms som en svaghet i konstruktionen. En värdering och diskussion om detta bör genomföras och redovisas. Krav på hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer och elkraftförsörjning Krav på hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer SSM bedömer att kraven på hjälpmatarvattenspumparnas elmotorer innehålls, men att redovisningen av att kraven innehålls är dock inte tillräckligt omfattande eller spårbar.

8 Sida: 8/13 Anledningen till detta är följande; Systemkonstruktionsspecifikationen (4), som ska gälla både pump och pumpmotor, fokuserar nästan bara på pumpdimensioneringen. I (6) redovisas kvalificeringen av motorerna. Kvalificeringen i (6) förefaller endast vara baserad på krav enligt TBE 100 och 101 (och däri refererade IEC-standards och KBE EP). Verifiering av krav angivna i TBE 103 (asynkronmaskiner) saknas liksom verifiering enligt krav i SAR-angivna IEEE-standards. I svar på SSM frågor (2) anges att i inköpsspecifikationer för pumpmotorer anges start vid 70 % spänning som ett krav. Detta krav, samt ett antal andra krav, finns angivna i TBE 103. Kvalificering och verifikat för den fullständiga kravbilden enligt TBE 103, däribland start vid 70 % spänning, återfinns dock inte i (6). I (4) saknas också anläggningsändringens krav och påverkan på elkraftmatningens reläskyddssystem, system för skydd, lokalkraft. SSM anser att RAB inte tillräckligt varken lyft fram de generella eller specifika krav som ska gälla för konstruktionen av hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer och inte heller tillräckligt verifierat att och hur krav uppfylls. Den kravbild och verifiering som redovisas bör beakta krav i tillämpliga normer och standards (exempelvis IEEE 308, 323, 344, 603 samt TBE 100, 101 och 103). Krav och kravuppfyllnad avseende samdimensionering mellan pump och motor bör tydligt behandlas liksom samdimensionering mellan motor och elkraftmatning samt påverkan på system för skydd, lokalkraft. (4) refererar till bl.a. Redovisad reaktorsäkerhetspåverkan (7) i vilken det konstateras, i avsnitt 2.1.2, att, Byte av spänningsmatning inom dieselsäkrat nät inte återspeglas i analysperspektivet, vilket bara handlar om närvaro eller bortfall av erforderlig spänning.. Någon reflektion över om den nya motorn kommer att kunna leverera erforderligt varvtal och moment vid stipulerade spänningar görs ej. SSM anser att denna förutsättning för säkerhetsfunktionen borde värderas. Krav på elkraftförsörjning SSM bedömer att kraven på elkraftförsörjning innehålls undantaget DG910:s möjlighet att ersätta DG210. Redovisningen av att kraven innehålls är dock inte tillräckligt omfattande eller spårbar.

9 Sida: 9/13 Anledningen till detta är följande: Systemkonstruktionsspecifikationen (4) konstaterar i avsnitt att Dieselgeneratorerna DG210 och DG220 ligger idag ganska nära sina maximum, men det finns plats. I rapporten om belastningssituationen för dieselgeneratorerna (3) redovisas att marginalen är minst 5 % förutom för DG 910 där marginalen är mindre. Kravet på en marginal på 5 % härrör från RG 1.9 rev 4. Avsnitt 1 i (2) behandlar SSM:s frågeställning om hur RAB hanterat krav enligt RG 1.9 och då inkluderande krav enligt RG 1.9 rev 4. Det anges att tillräcklig effektmarginal ska finnas men att rev 4 inte ska tillämpas för konstruktion av befintliga dieselaggregat. Det faktum att marginalen inte bara är beroende av dieselaggregatets konstruktion utan också beror av summan av lasternas effekt, och att just denna summa nu ökats i och med den aktuella anläggningsändringen, berörs inte. Avseende SSM:s fråga angående RAB:s ställningstagande till den mindre marginalen i DG910 och användandet av DG910 på Ringhals 2 anges att DG910 bedöms av RSK vara driftklar då den ersätter ett godtyckligt aggregat på R2, se (2). Denna skrivning kan inte uttolkas av SSM. Avseende SSM:s fråga om dieselaggregatens kylning är tillräcklig för att aggregaten ska klara konstruktionsgrundande belastningar även vid onormala förhållanden (hög utelufttemperatur och havsvattentemperatur) hänvisar RAB i avsnitt 4 i (2) till SAR avseende konstruktionen av dieselsäkrat system, dieselaggregat. Den specifika frågeställningen, som är driven av att dieselaggregats effektprestanda generellt sjunker vid högre temperatur på förbränningsluft och bränsle, besvaras inte explicit. I RG 1.9 finns bl.a. också krav på lägsta spänning och frekvens på dieselgeneratorerna vid lastinkopplingar samt krav på återhämtning mellan inkopplingssteg. I NRC Draft RIS (1) behandlas också problematiken med underspänning på säkerhetsklassade laster. RAB:s svar i avsitt 2 av (2) på SSM:s frågor om uppfyllandet av stegkrav enligt RG 1.9, reläskyddskoordinering samt bedömning mot bakgrund av (1) redovisas bl.a. att den tid som objekt kan utsättas för överlast är försumbar och det inte finns någon risk att objekt löser ut/felfungerar på grund av låga spänningar under de nivåer som kan förekomma under genomlöpande av en dieselsekvens.. D.v.s. objekt riskerar inte att lösa ut på underspänningar vid en dieselsekvens. Dock redovisas att RAB sedan tidigare identifierat förbättringsmöjligheter avse-

10 Sida: 10/13 ende långvarigt degraderad spänning som eventuellt kommer att planeras in. I de bedömningar som redovisas i detta avsnitt 2, kan SSM inte återfinna några spårbara referenser. I avsnitt 7 i (2) förtydligas att RAB avser att redovisningen av sekvenssteg och hur de uppfyller RG 1.9 kommer att förtydligas i en kommande revision av (3). Svar på en följdfråga från SSM avseende inverkan av underspänningar på kraftelektronik redovisas i avsnitt 3 i (2). Här redovisas att UPS-aggregat stoppar vid 90 % av nominell spänning och likriktare vid 85 % men att återinkoppling kommer att ske då spänningen återvänt över ett definierat tröskelvärde. Det anges också att driftspänningen normalt är högre än nominell spänning. Detta ska beskrivas övergripande i refererad (8) rapport skriven efter Forsmarkhändelsen. I övrigt avseende de bedömningar som redovisas i detta avsnitt 3, kan SSM inte återfinna några spårbara referenser. SSM ser inte klart hur slutsatserna i avsnitt 2 och 3 avseende risk för lasternas bortkoppling, sammantaget ska tolkas. SSM:s frågor om klarläggande av om felfungerande icke-1e klassade objekt kan slå ut 1E klassade objekt samt vilka laster som är klassade 1E och icke- 1E besvaras i avsnitten 5 respektive 6 i (2). Här anges att det inte finns risk för att fel i icke-1e klassade objekt slår ut 1E klassade objekt. Hänvisning görs till SAR för dieselsäkrat system, lokaltransformator med fördelningscentraler men att krav enligt RG 1.75 (separation) inte applicerats. Vidare avser RAB att uppdatera klassningslistan med förtydligande av lasternas klassning. SSM ställer sig frågande till hur RAB har bedömt applikationen av RG 1.75 (att inte applicera den), speciellt mot bakgrund av att den utkom i sin första (draft) version redan 1974 och reviderats under 70-talet och senast 2005 och därigenom flera gånger borde kommit upp för bedömning av normkommittén. Avseende SSM:s fråga om provning svarar RAB i avsnitt 8 i (2) att RAB kommer att utföra prov som verifierar de dynamiska förhållanden och vid behov utgör underlag för eventuell modifiering av ingångsdata till simuleringarna. Sammantaget avseende elkraftförsörjningen bedömer SSM att inte något av de granskade konstruktionsstyrande och verifierande dokumenten enligt ovan når upp till kraven på tydlighet och spårbarhet avseende redovisning av krav och kravuppfyllnad.

11 Sida: 11/13 De svar som RAB redovisat på SSM:s specifika frågor, (2), ger en hel del förtydliganden men är dock inte i alla avseenden tillräckligt klargörande. Spårbarhet till underlag för svaren saknas generellt. SSM:s bedömer dock att RAB troligtvis uppfyller de krav som ställs på elkraftförsöjningen. Avseende frågan om robustheten i belastningarnas dimensionering i förhållande till dieselaggregatens kapacitet anser SSM att metodiken och resultatet av de redovisade simuleringsgrundade beräkningarna i (3) generellt kan godtas, inklusive ansatta belastningsuppskattningar, förutsatt att de kan valideras med de planerade proven enligt avsnitt 8 i (2). Avseende uppfyllandet av kraven på marginal mellan belastning och dieselaggregatens kapacitet anser SSM, mot bakgrund av att sofistikerade analytiska verifieringar tvingats tillgripas, att denna marginal ska vara minst 5 % i enlighet med kravbilden i RG 1.9 rev 4. Detta innebär att DG910, mot bakgrund av nuvarande redovisning, inte kan anses vara en i alla lägen fullgod ersättare för DG210. Övrigt I RAB:s anmälan om anläggningsändring (9) samt i det dokument som redovisar reaktorsäkerhetspåverkan (7) redovisas att anläggningens sammanlagda säkerhet bedöms bli förstärkt i och med de nya kraftigare hjälpmatarvattenpumparna. SSM kan ej uttyda detta i redovisningen. Bilaga 2 i systemveriferingsrapporten (5) är i pappersformat extremt svårläst. Anledningen till detta är att bilagan är gjord i Excel. För att få en lättläst rapport behöver bilaga 2 i systemverifieringsrapporten (5) omarbetas så att den tydligt går att läsa både i pappersformat såväl som i samma elektroniska format som huvudrapporten. SSM:s bedömning av RAB:s hantering av ärendet Anmälan Befintlig anmälan (9) med bilagor bedöms av SSM uppfylla de krav som ställs på anmälan om ändringar i 4 kap 5 SSMFS 2008:1. SSM konstaterar dock att detta ej är den ursprungliga anmälan om aktuell anläggningsändring. Ej heller är det den ursprungliga ansökan om återgång till 100 % termisk effekt. Detta redovisas i (9) med motiveringen att den ursprungliga anmälan (SSM 2011/777) drogs tillbaka då, av RAB, genomförda belastningsberäkningar visade på att den ursprungliga anmälan innehöll onödiga moment. SSM vill påpeka att den ursprunglig anmälan först drogs tillbaka sedan SSM kommunicerat ett koncept på beslut som syftade till att ej godkänna RAB:s ursprungliga anmälan om anläggningsändring och med den ej godkänna den ursprungliga ansökan om återgång till drift vid 100 % termisk effekt.

12 Sida: 12/13 Primär och fristående säkerhetsgranskning SSM har granskat PSG och FSG i (10), (11), (12) och (13), och bedömer, mot bakgrund av de tämligen omfattande kommentarerna och bedömningarna ovan gällande krav på hjälpmatarvattenpumparnas elmotorer samt elkraftförsörjning, att granskningen inte tillräckligt förmått se luckor i redovisningens kravbild och brister i kravhantering och spårbarhet. Samlad bedömning I fråga om den tekniska sakfrågan SSM:s samlade bedömning är att den anmälda anläggningsändringen till största delen uppfyller de krav som ställs 3 kap 1 SSMFS 2008:1 gällande att vara en robust konstruktion med en tålighet mot felfunktioner i komponenter och system 2. SSM anser också att den anmälda anläggningsändringen uppfyller kraven i 4 punkt a i SSMFS 2008:17 gällande enkelhet och tålighet i uppbyggnaden i säkerhetssystemen. SSM anser dock att den granskade redovisning har vissa brister i redovisningen av kravbild samt vissa brister i kravhantering och spårbarhet. Utöver detta anser SSM vidare att det ska finnas en marginal på minst 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last, enligt RG 1.9 rev 4. Med bakgrund av detta gör SSM bedömning att R2, efter genomförd anläggningsändring, kan drivas vid effektdrift motsvarande 100 % termisk effekt, men att RAB behöver uppdatera sin redovisning innan den kan anses som slutlig. RAB behöver vidare utvärdera och redovisa hur en marginal på minst 5 % mellan dieselaggregats kapacitet och last påverkar anläggningen och dess säkerhetsredovisning. I fråga om hanteringen av ärendet SSM bedömer att RAB:s hantering av ärendet är acceptabel med två undantag. SSM samlade bedömning av säkerhetsgranskningen är att den inte tillräckligt förmått se luckor i redovisningens kravbild och brister i kravhantering och spårbarhet. Befintlig anmälan inkom först efter det att de nya hjälpmatarvattenpumparna hade börjat installerats i R2. Även ursprunglig (och tillbakadragen anmälan) inkom till SSM något senare än vad som normalt krävs innan införandet av anläggningsändring påbörjas. RAB bör 2 Med undantag för användandet av den mobila dieseln DG910 på diesel DG210:s plats.

13 Sida: 13/13 därför i framtiden säkerställa att anmälningar om anläggningsändringar anmäls i god och med bra kvalitet till SSM Referenser 1. Draft RIS 2011-XX Adequacy of Station Electric Distribution System Voltage, ML. Dok.id Frågeställningar uppkomna vid mötet med SSM 27/4-2011, med anledning av ökad dieselbelastning vid införande av nya hjälpmatarvattenpumpar i system 416 (A.01309). Dok.id / R2 Belastningssituationen för dieselgeneratorerna DG210-DG240 samt DG910. Dok.id / Systemkonstruktionsspecifikation R2 Utbyte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar, A.01309, System 416. Dok.id / Ringhals 2 - Systemverifiering av hjälpmatarvattensystemet (416). T-NSA Rev RAB kvalificering av motor Fabrikat ABB Typ HXR400LDH2 avsedd för 20416FAPMD-01/-02. Dok.id / Redovisad reaktorsäkerhetspåverkan - R2 Utbyte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar, A.01309, System 416. Dok.id / R1-R4 Övergripande analys av lokalkraftens konstruktion och robusthet. Dok.id / Ringhals 2, 416 Ökad flödeskapacitet. Anmälan om anläggningsändring enligt SSMFS 2008:1, 4 kap 5. Anmälan om konstruktionsförutsättningar enligt SSMFS 2008:13, 4 kap 4. samt Ansökan om tillstånd för återgång till 100 % termisk effekt (2660 MWt). Dok.id R2 Primär säkerhetsgranskning av ändringsunderlag för uppdatering av SAR, STF och PLS samt systemveriifering av hjälpmatarvattensystemet (416) i samband med byte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar. Dok.id / R2 Fristående säkerhetsgranskning av ändringsunderlag för uppdatering av SAR, STF och PLS i samband med byte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar och återgång till drift vid 100 % effektnivå. Dok.id / R2 Primär säkerhetsgranskning av byte av eldrivna hjälpmava-pumpar. Dok.id / R2 Fristående säkerhetsgranskning av byte av motordrivna hjälpmatarvattenpumpar efter nytt inriktningsbeslut enligt ändringsmeddelande 11. Dok.id /2.0.

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX TILLSYNSRAPPORT 2011-05-25 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: 2010-09-(15-17) Filnamn: 508202 27.0 Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD,

Läs mer

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor UTREDNINGSSRAPPORT 2012-10-31 Process: Utreda Vår referens: Arbetsgrupp: Björn Brickstad, Peter Ekström, Fritz Maier, Åsa Rydén, Richard Sundberg, Kostas Xanthopoulos Författare: Björn Brickstad Fastställd:

Läs mer

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning Bilaga 1 Datum: 2014-06-26 Arbetsgrupp: Ulf Andersson, Pål Andersson, Johan Berg, Erica Brewitz, Simon Carroll, Marika Enmark, Pia Eriksson, Peter Frisk, Parviz Ghasemi, Christian Karlsson, Daniel Kjellin,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Granskning av ansökan om att få kvarvara i effektdrift efter den 30 september 2012 - Forsmark 1

Granskning av ansökan om att få kvarvara i effektdrift efter den 30 september 2012 - Forsmark 1 GRANSKNINGSSRAPPORT 2012-09-26 Process: Tillståndspröva - beslutande Vår referens: Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1 Arbetsgrupp: Richard Sundberg, Åsa Rydén, Peter Ekström,

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

Arbetsrapport 2012:1. Effektiv köhantering. - exemplet bostadstillägg

Arbetsrapport 2012:1. Effektiv köhantering. - exemplet bostadstillägg Arbetsrapport 2012:1 Effektiv köhantering - exemplet bostadstillägg 2(39) 3(39) Förord Föreliggande arbetsrapport redovisar underlagsanalyser till rapporten 2012:3, Handläggning av bostadstillägg Hanteringen

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

DokumentID. Version 9.0

DokumentID. Version 9.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Säkerhetsrapport Allmän del DokumentID Version 9.0 1205118 Författare Anette Nordström Adam Annell Tomas Rosengren Martina Sturek Inge Kastberg Peter Ohlsson Kvalitetssäkrad

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Skydd mot brandspridning mellan småhus

Skydd mot brandspridning mellan småhus Skydd mot brandspridning mellan småhus Johanna Björnfot Skydd mot brandspridning mellan småhus Boverket, september 2008 3 Förord Rapporten är en del av min sex veckor långa sommarpraktik och handlar om

Läs mer

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag

Finansinspektionens remissvar avseende FAR:s förslag till RevR X, Revision av finansiella företag 2012-06-08 REMISSVAR FAR FI Dnr 12-5482 Finansinspektionen Box 7821 Att. Janet Temple (Anges alltid vid svar) SE-103 97 Stockholm janet.temple@far.se [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

Arbetslöshetskassornas e-tjänster

Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2006-02-13 Dnr 2004/3284 2006:3 Arbetslöshetskassornas e-tjänster 2 Denna rapport redovisar en översyn som IAF under år 2004 och 2005 har gjort av kassornas e-tjänster och av regelverket för e-tjänsterna.

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7977-11 Enhet 1 1 KLAGANDE SEVAB Nät AB, 556192-2856 Box 32 645 21 Strängnäs Ombud Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer Ribbing Advokat Josefin Mallmin

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Redovisning av åldringsrelaterade tidsberoende analyser för långa drifttider i samband med återkommande helhetsbedömningar

Redovisning av åldringsrelaterade tidsberoende analyser för långa drifttider i samband med återkommande helhetsbedömningar Sida: 1/21 UTREDNINGSRAPPORT Datum: 2012-04-04 Dok nr: SSM2012-1302 Författare: Björn Brickstad Samråd: Peter Ekström, Kostas Xanthopoulos Fastställd: Lars Skånberg, ckr Redovisning av åldringsrelaterade

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Validering av kemiska analysmetoder

Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC DOC 00:32 2000-10-23 ISSN 1400-6138 Anders Nilsson, Karl-Erland Stensiö och Björn Lundgren Validering av kemiska analysmetoder SWEDAC:s förord Detta dokument är framtaget för att ge vägledning och

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer