Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin"

Transkript

1 Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: Vår referens: SSM Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Författare: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Samråd: Fastställd: Lars Skånberg Jan Hanberg Granskning av ärende SSM 2010/4615, "Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del kap samt uppdatering och årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17" 1. Sammanfattning Föreliggande rapport presenterar resultatet från granskning av Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del kap samt uppdatering och årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17, som genomförts inom Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) under perioden april 2011 till juni Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida Forsmarks Kraftgrupp AB:s (FKA:s) tillämpningar uppfyller kraven definierade av 12 och 17 SSMFS 2008:17. I detta har ingått att studera de uppdaterade texter

2 Sida: 2/20 i säkerhetsredovisningen för Forsmark 1, 2 och 3 som omfattas av anmälan samt bakomliggande referensrapporter till dessa avsnitt. För det underlaget som presenteras i Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del kap samt uppdatering och årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17, och som studerats i denna granskning har ett antal brister identifierats. Avseende tålighet mot rörbrott i enlighet med 12 SSMFS 2008:17, begränsas SSM:s granskning till att endast omfatta analyser utförda för Forsmark 3. SSM bedömning är dock att resultatet från granskning av analyser med avseende på Forsmark 3 till mångt och mycket även bör kunna vara tillämpligt för Forsmark 1 och 2. Resultatet från granskningen visar att ett antal ändringar i Forsmark 3 behöver genomföras för att kraven definierade av 12 SSMFS 2008:17 ska uppfyllas. Dessa listas i föreliggande rapport avsnitt 7, Samlad bedömning. SSM vill även uppmärksamma FKA på att de punkter som identifierats i samband med granskning avseende tillståndshavarnas uppfyllande av kraven i SSMFS 2008:17 (ärende SSM 2010/807), kvarstår. SSM bedömning är att rörbrottsskydd i genomföringsområdet inte fullt ut redovisas i befintlig säkerhetsredovisning för Forsmark 1, 2 och 3. Beträffande tålighet mot jetstrålar bedömer SSM det som mycket angeläget att FKA reder ut orsaken till påvisade skillnader mellan Karlsteinexperimenten, NUREG-0897 och ANSI/ANS-58.2, samt att FKA tar fram nya enhetliga analysförutsättningar för hur påverkan från jetstrålar ska analyseras och värderas. När det gäller miljötålighet och miljöpåverkan i enlighet med 17 SSMFS 2008:17, identifierar granskningen ett antal briser i redovisningen. Bland annat saknas en tydlig principiell beskrivning av strategier och processer för hela miljökvalificeringsprogrammet. Likaså saknas principiella beskrivningar av processer och strategier (verksamheter) för att bestämma normal driftmiljö och haverimiljö, löpande övervakning av dessa data samt värdera komponenters status ur miljö- och åldringssynpunkt. Det bör även säkerställas att aktuella listor över komponenter och deras normaldriftmiljö är tydligt redovisas.

3 Sida: 3/20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning Bakgrund Syfte med granskningen och avgränsningar Underlag från Forsmarks Kraftgrupp AB Genomförande Krav och bedömningskriterier Genomförande Granskning Granskning mot 12 SSMFS 2008:17, angående tålighet mot rörbrott SSM:s observationer SSM:s bedömning Granskning mot 17 SSMFS 2008:17, angående miljötålighet och miljöpåverkan SSM:s observationer SSM:s bedömning Samlad bedömning Referenser... 19

4 Sida: 4/20 1 Bakgrund Ärendet omfattar ändringar i säkerhetsredovisningen (SAR) som föranletts av åtgärder inom övergångsplan (1) för Forsmark 1, 2 och 3 och som genomförts under år Ärendet omfattar även årsrapportering (2) samt uppdateringar av övergångsplan (1) till följd av beslut (3) respektive (4) fattade av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) under Beslut (3) respektive (4) behandlar ändrad tidpunkt för genomförande av automatisering av avställning med borinpumpning inklusive förbättring av kapacitet enligt 10 SSMFS 2008:17. Årsrapportering gällande övergångsplanen redovisar enligt tillståndshavaren hur åtgärder i övergångsplanen (1) som beslutats för innevarande år omhändertagits samt ger en lägesbeskrivning och bedömning av eventuella risker för försenat genomförande för åtgärder som beslutats för kommande år. 2 Syfte med granskningen och avgränsningar Syftet med granskningen är att bedöma huruvida Forsmarks Kraftgrupp AB:s (FKA:s) tillämpningar uppfyller kraven definierade av 12 och 17 SSMFS 2008:17. I detta ingår att studera de uppdaterade texter i säkerhetsredovisningen för Forsmark 1, 2 och 3 som omfattas av anmälan samt bakomliggande referensrapporter till dessa avsnitt. Anmälan är en del av arbetet med uppfyllandet av SSMFS 2008:17 för FKA, vilket i normalfallet behandlas inom ärende SSM 2010/807 (5). Då ärendet omfattar vissa principiella frågor har behov av granskning utöver den som genomförs inom Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tvärgranskningsprojekt (5), identifierats. Vid en övergripande genomgång av underlaget har behov av granskning utöver granskning inom tvärgranskningsprojektet (5) identifierats för följande delar av revideringarna i säkerhetsredovisningarna för Forsmark 1, 2 respektive Avseende 12 SSMFS 2008:17 bör tillämpning för lokala belastningar granskas. Likaså bör samtliga relaterade

5 Sida: 5/20 referenser/bilagor (6) och (7), granskas. 2. Beträffande 17 SSMFS 2008:17 bör tillämpning av miljöbetingelser för Forsmark 3 granskas. Likaså bör relaterad referens/bilaga (8) granskas. 3 Underlag från Forsmarks Kraftgrupp AB Underlag från tillståndshavaren har skickats in till myndigheten via anmälan SSM 2010/4615. I denna anmälan ingick: 1. F1-FSAR-KAP 4.4.2, rev 26, Forsmark 1 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (9) 2. F2-FSAR-KAP 4.4.2, rev 21, Forsmark 2 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (10) 3. F3-FSAR-KAP 4.4.2, rev 6, Forsmark 3 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (11) 4. FT , rev 1, Utvärdering av ångblåsningsförsök i Karlstein jämfört med ANSI/ANS 58.2 (6) 5. F , rev 0, Forsmark 3 - Redovisning av uppfyllandet av SSMFS 2008:17 12 map tålighet mot rörbrott (7) 6. FT , rev 3, Forsmark - Miljökvalificering - Principer för specificering av del-funktioner för vilka miljökvalificering erfordras

6 Sida: 6/20 samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata (8) 7. F12A , rev 0, Primär säkerhetsgranskning Forsmark 1 och 2 SAR Allmänna delar kapitel (12) 8. F3D , rev 0, Forsmark 3 Primär säkerhetsgranskning av säkerhetsrapport kapitel rev 6 (13) 9. FQS , rev 0, Forsmark 1,2 och 3 Fristående säkerhetsgranskning av SAR allmän del kapitel (14) 10. FKA , rev 4, Forsmark - Övergångsplan för SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorwer SSMFS 2008:17 (1) 11. FQ , rev 0, FKA Övergångsplan för SSMFS 2008:17 Årsrapport 2010 (2) Utöver detta har kompletterande material mottagits av SSM. 12. FT , rev. 1, Ändringsförslag till N R8/03 Ö12:1 C5: Forsmark 3 Tålighet mot rörbrott (åtgärder) (15) 13. SEO , rev 0, Forsmark 3. Lokala dynamiska effekter. Handlingsplan och inspektioner RA06. (16) 14. F , rev 1, Forsmark 3 - System 321, 583, 734 och 741 Specifikation för anläggningsändring. N Tålighet för rörbrott. (17) 15. FT , rev 0, Forsmark 1, 2 och 3 Åtgärder för att verkställa handlingsplan för tålighet mot lokala effekter vid rörbrott. (18) 16. FT , rev 1, Forsmark 3 - System , inneslutningskärl - Tålighet mot lokala dynamiska effekter av rörbrott - Verifiering av mekanisk integritet hos inneslutningens tätplåt vid rörslag från inre ångledningsbrott. (19) 17. FTM , rev 1, F123 - Tålighet mot lokala effekter vid rörbrott - Krafter från jetstrålar. (20)

7 Sida: 7/20 4 Genomförande 4.1 Krav och bedömningskriterier Krav på innehållet i säkerhetsredovisningen ställs i 4 kap 2 SSMFS 2008:1 inklusive bilaga 2 till SSMFS 2008:1. Även andra avsnitt i SSMFS 2008:1 är vägledande för vad som bör ingå i SAR. I de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, har kravet avseende innehåll i säkerhetsredovisningen ytterligare förtydligats. Beträffande föreliggande ärende bör stycke tre i bilaga 2 till SSMF 2008:1, Konstruktionsregler, samt relaterade avsnitt i de allmänna råden om tillämpning av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, specifikt beaktas. Krav avseende konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer återges i föreskrifterna i SSMFS 2008:17. Förtydliganden avseende föreskrifterna återges i de allmänna råden om tillämpning av föreskrifterna i SSMFS 2008:17. Med avseende på föreliggande ärende bör 12 och 17 SSMFS 2008:17 samt tillhörande allmänna råd om tillämpning, specifikt beaktas. 4.2 Genomförande Föreliggande granskning kommer att utgå ifrån föreskrifterna i SSMFS 2008:1 och SSMFS 2008:17 och bedöma det underlag som skickats in till myndigheten inom detta ärende och som listas i avsnitt 3 Underlag från Forsmarks Kraftgrupp AB. Granskning kommer specifikt beakta avsnitt tre i bilaga 2 till SSMFS 2008:1 med tillhörande allmänna råd, samt 12 och 17 SSMFS 2008:17 med tillhörande allmänna råd. Därutöver kommer 4 kap. 3 SSMFS 2008:1 beaktats vilken ställer krav på att en säkerhetsgranskning ska utföras för kontroll av att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade, och att tillämpliga säkerhetskrav på anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet är uppfyllda. 4 kap. 3 SSMFS 2008:1 anger även att säkerhetsgranskningen ska genomföras på ett allsidigt och systematiskt sätt samt vara dokumenterad, vilket även kommer att värderas. Utöver detta kommer föreliggande granskningen även beakta det arbete som bedrivits och den kommunikation som förts inom ärende SSM 2010/807 (5) avseende 12 och 17 SSMFS 2008:17. Granskningen genomför en översyn av aktuella avsnitt i säkerhetsredovisningen för Forsmark 1, 2 och 3, utifrån ovanstående krav och bedömningskriterier. Granskningen studerar även relaterade referenser

8 Sida: 8/20 och bilagor. Avseende tålighet mot rörbrott har granskningen begränsats till att endast omfatta underlag avseende Forsmark 3. SSM bedömning är dock att resultatet från granskning av analyser med avseende på Forsmark 3 till mångt och mycket även bör kunna vara tillämpligt för Forsmark 1 och 2. Beträffande miljöbetingelser har granskning skett av dokument som skickats in av FKA och som finns listade i referenslistan som referens (11) och (8) samt. En genomgång av tillhörande primär (13) och fristående säkerhetsgranskning (14) har likaså skett. Därutöver har annat material, enligt (21) och (22) används. Underlagsrapporter som det hänvisas till i det inskickade materialet har inte granskats. 5 Granskning 5.1 Granskning mot 12 SSMFS 2008:17, angående tålighet mot rörbrott SSM:s observationer FKA anmäler ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del Kap för F1-F3. Ändringen föranleds av identifiering av ett antal åtgärder för att ta hänsyn till lokala dynamiska effekter vid rörbrott. För att uppfylla kraven i 12 SSMFS 2008:17 avseende tålighet mot rörbrott har analyser gjorts av FKA av kritiska punkter i anläggningarna. För F3 finns t.ex. en sådan analys dokumenterad i (7). I denna finns 21 punkter genomgångna där det tidigare har identifierats ett potentiellt hot mot tåligheten mot rörbrott. Genomgången i (7) har resulterat i att följande ändringar i Forsmark 3 behöver genomföras för att kraven ska uppfyllas: En vek sektion installeras i system 741 för att förhindra att skadliga krafter överförs till ventil 741VC21 och genomföringen i mellanbjälklaget. Tryckmätledningarna i system 583 kapas vid genomföringen så att de är skyddade från rörslag. Förtydliganden i dokumentationen avseende påverkan från jetstrålar på skalventilstängning i system 311.

9 Sida: 9/20 Åtgärder för att skydda skalventiler 321VB3 och 321VD3 i system 321 från skadliga jetstrålar så att de kan säkert stänga vid ett rörbrott utanför inneslutningen. Antingen ska strålskärmar införas eller ska nya ventiler införas så att enkelfelkriteriet är uppfyllt. Införande av yttre backventiler i system 734 för att inte riskera att inneslutningen blir otät vid rörslag som kan hota att skada ventilerna 734VD Ett antal punkter rör påverkan från jetstrålar. I en rapport (6) redovisas en utvärdering av ångblåsningsförsök i Karlstein och dess jämförelse med metodik enligt NUREG-0897 samt enligt ANSI/ANS Utvärderingen i (6) visar att NUREG-0897 har en stor spridningsvinkel (45 grader från centrumlinjen) på den kon av ånga som kommer ut från ett rörbrott medan ANSI/ANS-58.2 har en spridningsvinkel på ca 10 grader. Experimenten från Karlstein visar däremot på en asymptotisk spridningsvinkel på 7 grader vilken med andra ord är mindre än både NUREG-0897 och ANSI/ANS En större strålkon leder till lägre tryck vid ett givet avstånd från brottet, vilket innebär lägre beräknade laster på komponenter som träffas av jetstrålen. Inga tryck uppmättes vid Karlstein-experimenten men det rapporteras att effekten av påblåsning är väsentligen densamma upp till 10 rördiametrar. Ref. (6) anger att detta står i skarp kontrast till såväl NUREG som ANSI/ANS Slutsatserna från Ref. (6) är att resultaten från Karlsteinexperimenten är delvis oförenliga med såväl såväl NUREG-0897 som ANSI/ANS-58.2 samt att ytterligare branschgemensamma studier behövs för att reda ut orsakerna till observerade skillnader och att utarbeta enhetliga analys-förutsättningar för hur påverkan från jetstrålar ska analyseras. I väntan på ett sådant arbete rekommenderar FKA att man tills vidare tillämpar ANSI/ANS SSM:s bedömning SSM har granskat Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17, och (7) avseende Forsmark 3. Motsvarande underlag finns för F1-F2 men SSM bedömer att det är tillräckligt att granska underlaget för F3. SSM bedömer att de åtgärder som har identifierats av FKA för F3 är rimliga för att uppfylla kraven i 12 SSMFS 2008:17. I den primära säkerhetsgranskningen för F3 (13) anges att punkt 5 ovan, dvs. införande av yttre backventiler i system 734, ska utgå. Motivet redogörs för i ref. (15) där

10 Sida: 10/20 det anges att vid brott i systemet är trycket så pass lågt att man får begränsade krafter från rörslag. SSM instämmer i denna bedömning. Vad gäller effekter från jetstrålar från rörbrott bedömer SSM att det är anmärkningsvärt att tillgängliga experiment tyder på att hittillsvarande analysmetoder är otillräckliga och kan vara icke-konservativa i jämförelse med Karlsteinexperimenten. Dessa experiment genomfördes redan under SSM bedömer det som mycket angeläget att FKA, gärna i samarbete med OKG Aktiebolag och Ringhals AB, reder ut orsaken till påvisade skillnader och tar fram nya enhetliga analysförutsättningar för hur påverkan från jetstrålar ska analyseras och värderas. I övrigt vill SSM påpeka att vid granskningen av tillståndshavarnas uppfyllande av kraven i SSMFS 2008:17 (23), konstaterades att FKA inte uppfyllde kraven (eller har man inte visat hur man uppfyller kraven) på rörbrottsskydd i genomföringsområdet där i vissa fall konsekvensen av ett rörbrott kombinerat med ett samtidigt enkelfel kan äventyra en hel säkerhetsfunktion. Såvitt SSM kan bedöma kvarstår fortfarande denna bedömning. Det har ännu inte redovisats fullt ut i SAR av FKA. 5.2 Granskning mot 17 SSMFS 2008:17, angående miljötålighet och miljöpåverkan SSM:s observationer Forsmark 3 Säkerhetsrapport, Avsnitt SSM:s föreksrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (11) SAR allmän del avsnitt beskriver hur de olika paragraferna i SSMFS 2008:17 uppfylls. I den nu genomförda granskningen har endast de delar som avser 17 SSMFS 2008:17 granskats. Avsnittet om 17 SSMFS 2008:17 inleds med att föreskriftskravet med tillhörande allmänt råd återges, varefter det redogörs för en tillämpning. Hänvisning sker till andra delar i SAR, t.ex. avsnitt vad gäller krav på metoder för miljökvalificering av elektrisk utrustning. Ett stycke handlar om vilka komponenter som ska miljökvalificeras. Detta sker med en allmän beskrivning och en hänvisning till metodikrapporten (8)

11 Sida: 11/20 som anges innehålla referenser till tekniska rapporter med specifika miljödata. FKA anger i avsnittet att kartläggning av normaldriftmiljö har skett i utrymmen som innehåller komponenter som ska miljökvalificeras, och då speciellt reaktorinneslutningen. Kartläggningen har skett med värmekameror och strålningsmätare, som även kommer att utnyttjas i den löpande övervakningen att normalrumsmiljön hålls inom de gränser som den genomförda miljökvalificeringen grundas på. En speciell rutin har utarbetats för detta som även ska säkra att miljötåligheten för berörda komponenter utvärderas efter miljötransienter. Någon referens till rapporter som beskriver resultatet av den genomförda kartläggningen av den normala driftmiljön finns inte. Likaså finns ingen referens till någon beskrivning av de rutiner som styr den löpande övervakningen eller utvärdering av komponenter efter miljötransienter. Det anges att komponentlistor finns framtagna som identifierar de enskilda komponenterna i FKA miljökvalificeringsprogram med en hänvisning till SAR allmän del avsnitt (21). Denna fråga återkommer nedan vid genomgång av detta kapitel och vid granskningen av primär (13) och fristående säkerhetsgranskning (14). FKA anger slutligen att de anser att de har etablerat en process för att i fortvarighet uppfylla kraven i Forsmark Miljökvalificering Principer för specificering av delfunktioner för vilka miljökvalificering erfordras samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata. (8) Rapport FT , Forsmark - Miljökvalificering - Principer för specificering av del-funktioner för vilka miljökvalificering erfordras samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata (8), är den enda referensen i SAR allmän del avsnitt utöver hänvisning till andra SARdelar, såsom SAR allmän del avsnitt (GDC 4 om miljö och dynamiska effekter (24)), (RG 1.97 (25) om miljötålighet för haveriinstrumentering) och (se nedan). Rapporten är tänkt att vara en översiktlig beskrivning och ger ingen fördjupad bakgrund till hur den praktiska miljökvalificeringen och därtill hörande föråldring av testobjekt genomförs.

12 Sida: 12/20 Kapitel 1 innehåller övergripande principer. En sådan är att är att säkra komponenters och systems funktion om de krediteras i säkerhetsanalyser eller störningsinstruktioner. Det framförs också att ett väl fungerande miljökvalificeringsprogram bidrar till att minska risken för uppkomst av fel med gemensam orsak (CCF). Kapitel 2 innehåller krav enligt normer. De tar där upp de som anges i allmänna rådet till 17 samt GDC 4 (24). För RG 1.89 (26) har FKA via normkommittén och FKA Säkerhetskommitté (SÄK) fastställt hur den ska tillämpas inklusive hur föråldring ska genomföras. Referens finns till dokumentet. Kapitel 3 avhandlar berörda funktioner. FKA anger att för alla komponenter gäller att normalmiljödriftområde specificerat, oftast kopplat till vilket utrymme komponenten sitter i. Detta används vid upphandling av komponenter då leverantörerna försäkrar detta genom typtester. Om det finns begränsningar i tid för funktionen ska detta klarställas vid upphandling. I TBE 101 (27) anges normaldriftmiljöer i tre stränghetsklasser A, B och C. För komponenter som utsätts för svårare miljöer än de som specificeras av stränghetsklassningen i TBE 101 (27) genomförs miljökvalificering för den miljö deras funktion krediteras. Det gäller främst komponenter som tillhör säkerhetsklass 1-3 och funktionsklass 1E. Vissa komponenter finns i andra klasser. De allra flesta komponenterna utsätts inte för andra miljöer under haverier än under normaldrift. Det gäller t.ex. komponenter i el-rum. Där finns istället krav på ventilationssystemen att säkerställa en god miljö. Säkerhetsanalysen klarställer miljöpåverkan i olika utrymmen som används för att ta fram rumslistor där försvårande miljö uppträder. Vid kvalificering av komponenter som utsätts för försvårande miljö vid olika händelser är det viktigt att detta görs på komponenter som åldrats under normaldriftmiljö och har en degraderad motståndskraft. Nedan följer ett citat ur den granskade rapporten: Metodik för miljökvalificering beskrivs bland annat i refererade standarder i FQ som styr utformningen av TBE/KBE. Processen att genomföra denna föråldring beskrivs inte i denna rapport.. Huruvida denna rapport syftar på FQ eller den nu granskade rapporten FT är svårt att avgöra. Därefter görs i underkapitel en genomgång av olika händelser och specifika frågor:

13 Sida: 13/20 H2-H4-händelser H5-händelser Komplexa sekvenser Funktionstid Fel eget system RG 1.97 (mätfunktioner vid haverier/störningar) Yttre skalventiler. Kapitel 4 hanterar berörda rum. De rum som berörs är i regel sådana som innehåller komponenter som krediteras i analyser eller störningsinstruktioner och som påverkas vid olika rörbrott. Vid paraplyhändelsen H5.2 (totalt elbortfall) som leder till stora bränsleskador ska även ökade stråldoser beaktas. Genom att ställa krav på ventilationssystemen och krav på fysisk och funktionell separation klaras att innehålla normaldriftmiljön även under och efter störningar. Detta gäller främst el-rum men även vissa processrum. Detta leder till att komponenter i dessa utrymmen inte behöver kvalificeras utöver för normaldriftmiljö. Kapitel 5 hanterar krav avseende kvalificeringen i inneslutningen. För H2- H4 händelser så är det H4-händelser som blir den styrande. För H5 och komplexa sekvenser finns flera olika händelseförlopp och därmed olika miljöprofiler för de komponenter som krediteras i dessa olika scenarier. Vid brott i inneslutningen blir det mycket höga temperaturer och andra effekter lokalt i närheten av brottstället. Komponenter som finns direkt i anslutning till brottstället krediteras inte i säkerhetsanalysen. Miljöprofilerna som upprättas i olika utrymmen baseras på värden som uppstår i övriga kvadranter i olika delar av inneslutningen. Vid miljökvalificering för täthetsfunktionen krävs tålighet i alla kvadranter. För H5-händelser finns ett separat underkapitel. Hänvisningar och referenser ges till ett flertal olika rapporter. Kapitel 6 hanterar krav avseende kvalificering i andra rum. Underkapitel finns enligt följande: H-utrymmen

14 Sida: 14/20 Fyrkant schakt Blåsvägar Rumsvakter utanför inneslutningen Mätrum I beskrivningen av H-utrymmen hänvisas till rapporter som klarlägger miljödata under det första dygnet. Rapporten anger sedan För funktioner som erfordras under längre tid skall nya analyser klarställa temperaturförlopp. Det framgår inte när dessa analyser ska vara genomförda och inarbetade. I beskrivningen för mätrum förs ett resonemang som leder till att det inte finns några krav på kvalificering av transmittrar mot höga temperaturer på grund av rörbrott i eget system. Kapitel 7 hanterar miljödata, och är uppdelat i följande underkapitel: Strålnivåer Tryck och temperatur Korttidsförlopp (< 5 minuter) Vid korttidsförlopp noteras att i de fall temperatur och strålning är de kritiska parametrarna gäller att dessa effekter normalt inte degraderar komponenter för tider under 5 minuter. Vid kvalificering görs en utvärdering av konstruktion och materialval kombinerat med ett klarställande att funktionen endast behövs under mycket kort tid genom Expert judgement. När tryck och tryckdifferenser är de kritiska förhållandena skall kvalificering göras mot specificerade tryckvärdena oberoende av tidsrymd. Kapitel 8 är övrigt, varvid framgår att ändringar i temperatur, tryckförlopp och strålningsmiljö under haveriförlopp bör en översyn att miljökvalificeringen är giltig ske. Kapitel 9 är referenser Forsmark 3 Säkerhetsrapport. Avsnitt Miljökvalificeringskrav (version fastställd ) (21). Det påpekas inledningsvis att de refererade metoderna i huvudsak beskriver elektriska komponenter men att grundmetodiken är tillämpbar på mekaniska

15 Sida: 15/20 komponenter och byggnadsdelar där det finns material/delar med signifikanta åldringsmekanismer, t.ex polymera material, fetter och oljor. Inledningen avslutas med följande: Det skall vid FKA finnas en beskriven process som säkerställer inte bara att kvalificeringen genomförs på ett korrekt sätt utan också att kvalificeringsstatusen vidmakthålls under komponentens hela drifttid i anläggningen. Någon beskrivning av denna process finns inte, ej heller någon referens. Avsnittet innehåller sedan en kravbild i form av SKIFS 2004:1 (nuvarande SSMFS 2008:1), SKIFS 2004:2 (nuvarande SSMFS 2008:17), GDC 4 (24), IEEE 323 (28) och IEC (29). Avsnittet Tillämpning är en kortversion av den ovan granskade rapporten (8). Under avsnittet Åldring återfinns följande: Metodiken för att kvalificera komponenter för åldring skall specificeras. I detta ingår att normaldriftmiljöer i utrymmen med utrustning i säkerhetsklass 1-3 skall registreras och följas upp. Uppföljningen av historiskt utfall skall klarställa att åldersprofilen på genomförd kvalificering är giltig och därmed garanteras att den kvalificerade utrustningen är driftklar. Någon ytterligare beskrivning eller referens finns inte. I SAR hänvisades till SAR angående komponentlistor. Några referenser till dessa finns inte Primär och Fristående säkerhetsgranskning (13) (14) Den primära säkerhetsgranskningen hade väldigt få kommentarer avseende 17 SSMFS 2008:17. De noterade att det i SAR inte finns några komponentlistor. Deras rekommendation är att även i SAR referera till metodikrapporten FT (8) SSM:s bedömning En process eller ett program för miljökvalificering (22) kan sägas består av tre huvuddelar:

16 Sida: 16/20 Processer och strategier (verksamheter) för att bestämma normaldriftmiljö, haverimiljö, löpande övervakning av dessa data samt värdera komponenters status ur miljö- och åldringssynpunkt. Aktuella listor över komponenter och deras normaldriftmiljö Aktuella miljöparametrar för olika typer av händelser och i olika typer utrymmen. För flera av ovanstående punkter finns det brister i det granskade underlaget. Avseende miljöparametrar vid olika händelser bedöms Metodikrapporten (8) innehålla en tydlig genomgång av olika miljöer i olika utrymmen vid händelser. Det bedöms också finnas tydliga referenser till underliggande rapporter. Angående normaldriftmiljön finns oklarheter. I SAR (11) anger FKA att kartläggning av normaldriftmiljön har genomförts men det finns ingen beskrivning eller referens till var materialet finns. I SAR (21) finns också skrivningar om normaldriftmiljön men inte heller där någon referens. I metodikrapporten (8) finns under kapitel 3 en hänvisning till FQ och en text om Processen att genomföra denna föråldring beskrivs inte i denna rapport. Vilken rapport som avses här är oklart. Processer och strategier för genomförande av miljökvalificeringsprogram finns över huvud taget inte beskrivet eller med några referenser, trots att det skrivs på flera ställen hur viktigt det är. Exempel: SAR 4.4.2, sid 21 sista halvan. Där skrivs att kartläggning gjorts och att det ingår en kontinuerlig uppföljning. Längre ner specificerad rutin som skapats för säkerställande av att normalrumsmiljön hålls inom de gränser som genomförd miljökvalificering grundas på.. Längst ner på sidan skrivs med stöd av ovanstående har FKA etablerat en process för att i fortvarighet uppfylla kraven i 17. SAR sid 7, anges att det vid FKA ska finnas en beskriven process som säkerställer inte bara att kvalificeringen genomförs på korrekt sätt utan också att kvalificeringsstatusen vidmakthålls under komponentens hela drifttid i anläggningen.. På sidan 9, andra stycket, anges Metodik för att kvalificera komponenter för åldring skall specificeras. Då dessa strategier och processer är viktiga för att kunna bedöma kvaliteten i den initiala kvalificeringen och i fortvarighet, bedöms bristen vara av sådan art att komplettering måste ske.

17 Sida: 17/20 Komplettering av SAR måste ske enligt följande: Beskrivning av framtagning av och dokumenterandet av normaldriftmiljö, med tillhörande referenser, samt hur denna övervakas i fortvarighet. En principiell beskrivning av strategier och processer för hela miljökvalificeringsprogrammet, som visar att 17 SSMFS 2008:17 uppfylls i fortvarighet, med tillhörande lämpliga referenser. Slutligen konstaterar SSM:s att det finns brister inom den primära och den fristående säkerhetsgranskningen av detta område. SSM:s bedömning är att dessa granskningar bör ha uppmärksammat avsaknad av tydliga beskrivningar och hänvisningar till processer och strategier för miljötålighet och miljöpåverkan samt att normaldriftmiljöförhållanden inte utförligt redovisas. 6 Samlad bedömning För det underlaget som presenteras i Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del kap samt uppdatering och årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17, och som studerats i denna granskning har ett antal brister identifierats. Tålighet mot rörbrott Vid granskning av analyser avseende tålighet mot rörbrott i enlighet med 12 SSMFS 2008:17, begränsades SSM:s översyn till att endast omfatta analyser utförda för Forsmark 3 (7). SSM bedömning är dock att resultatet från granskning av analyser med avseende på Forsmark 3 till mångt och mycket även bör kunna vara tillämpligt för Forsmark 1 och 2. Resultatet från granskningen av (7) visar att följande ändringar i Forsmark 3 behöver genomföras för att kraven definierade av 12 SSMFS 2008:17 ska uppfyllas: a) En vek sektion installeras i system 741 för att förhindra att skadliga krafter överförs till ventil 741VC21 och genomföringen i mellanbjälklaget. b) Tryckmätledningarna i system 583 kapas vid genomföringen så att de är skyddade från rörslag.

18 Sida: 18/20 c) Förtydliganden i dokumentationen avseende påverkan från jetstrålar på skalventilstängning i system 311. d) Åtgärder för att skydda skalventiler 321VB3 och 321VD3 i system 321 från skadliga jetstrålar så att de kan säkert stänga vid ett rörbrott utanför inneslutningen. Antingen ska strålskärmar införas eller ska nya ventiler införas så att enkelfelkriteriet är uppfyllt. I övrigt vill SSM påpeka att de punkter som identifierats i samband med SSM:s granskning avseende tillståndshavarnas uppfyllande av kraven i SSMFS 2008:17 (23), kvarstår. SSM bedömer att rörbrottsskydd i genomföringsområdet inte fullt ut redovisas i befintlig SAR för Forsmark 1, 2 och 3. Tålighet mot jetstrålar SSM bedömer det som mycket angeläget att FKA, gärna i samarbete med OKG och Ringhals AB, reder ut orsaken till påvisade skillnader mellan Karlsteinexperimenten, NUREG-0897 och ANSI/ANS-58.2, samt att FKA tar fram nya enhetliga analysförutsättningar för hur påverkan från jetstrålar ska analyseras och värderas. Miljötålighet och miljöpåverkan Granskningen av miljötålighet och miljöpåverkan i enlighet med 17 SSMFS 2008:17, har omfattat en genomgång av Forsmark 3 Säkerhetsrapport, Avsnitt SSM:s föreksrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (11), Forsmark Miljökvalificering Principer för specificering av del-funktioner för vilka miljökvalificering erfordras samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata (8), Forsmark 3 Säkerhetsrapport. Avsnitt Miljökvalificeringskrav (version fastställd ) (21) samt av relaterad primär och fristående säkerhetsgranskning (13) (14). Resultatet från granskningen visar att för att Forsmark 3 ska uppfylla 17 SSMFS 2008:17 behöver säkerhetsredovisningen kompletteras med följande: e) Beskrivning av framtagning av och dokumenterandet av normaldriftmiljö, med tillhörande referenser, samt hur denna övervakas i fortvarighet. f) En principiell beskrivning av strategier och processer för hela miljökvalificeringsprogrammet, som visar att 17 SSMFS 2008:17 uppfylls i fortvarighet, med tillhörande lämpliga referenser.

19 Sida: 19/20 Utöver detta konstateras SSM att det finns brister inom den primära och fristående säkerhetsgranskningen avseende miljötålighet och miljöpåverkan. Detta eftersom avsaknaden av ovanstående punkter inte identifierats inom dessa granskningar. 7 Referenser 1. FKA Rapport FKA rev 04. Forsmark - Övergångsplan för SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorwer SSMFS 2008: FKA Rapport FQ rev 0. FKA Övergångsplan för SSMFS 2008:17 Årsrapport Beslut SSM 2010/1334. Beslut om senareläggning av genomförande av åtgärder i Forsmark 1 enligt bestämmelserna i SSMFS 2008: Beslut SSM 2010/807. Beslut om senareläggning av genomförande av åtgärder i Forsmark 3 enligt bestämmelserna i SSMFS 2008: Ärende SSM 2010/807. Granskning av kravuppfyllnad avseende SSMFS 2008: FKA Rapport FT rev 01. Utvärdering av ångblåsningsförsök i Karlstein jämfört med ANSI/ANS FKA Rapport F rev 0. Forsmark 3 - Redovisning av uppfyllandet av SSMFS 2008:17 12 map tålighet mot rörbrott FKA Rapport FT rev03. Forsmark - Miljökvalificering - Principer för specificering av del-funktioner för vilka miljökvalificering erfordras samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata FKA Säkerhetsredovisning F1-FSAR-KAP4.4.2 rev 26. Forsmark 1 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) FKA Säkerhetsredovisning F2-FSAR-KAP4.4.2 rev 21. Forsmark 2 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) FKA Säkerhetsredovisning F3-FSAR-KAP4.4.2 rev 6. Forsmark 3 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) FKA Rapport F12A rev 0. Primär säkerhetsgranskning Forsmark 1 och 2 SAR Allmänna delar kapitel

20 Sida: 20/ FKA Rapport F3D rev 0. Forsmark 3 Primär säkerhetsgranskning av säkerhetsrapport kapitel rev FKA Rapport FQS rev 0. Forsmark 1,2 och 3 Fristående säkerhetsgranskning av SAR allmän del kapitel FKA Rapport FT rev 01. Ändringsförslag till N R8/03 Ö12:1 C5: Forsmark 3 Tålighet mot rörbrott (åtgärder) Westinghouse rapport SEO rev 0. Forsmark 3. Lokala dynamiska effekter. Handlingsplan och inspektioner RA FKA rapport F rev 1. Forsmark 3 - System 321, 583, 734 och 741 Specifikation för anläggningsändring. N Tålighet för rörbrott FKA rapport FT rev 0. Forsmark 1, 2 och 3 Åtgärder för att verkställa handlingsplan för tålighet mot lokala effekter vid rörbrott FKA rapport FT rev 1. Forsmark 3 - System , inneslutningskärl - Tålighet mot lokala dynamiska effekter av rörbrott - Verifiering av mekanisk integritet hos inneslutningens tätplåt vid rörslag från inre ångledningsbrott FKA rapport FTM rev 1. F123 - Tålighet mot lokala effekter vid rörbrott - Krafter från jetstrålar FKA Säkerhetsredovisning F3-FSAR-KAP4.9 rev 2. Forsmark 3 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.9 Krav på att motstå miljö och belastningar SKI Rapport 01:17 A och B. Kvalificering av elkomponenter I kärnkraftverk Hantering av åldring inkl underlag SSM Granskningsrapport DOCS Granskning av tillståndshavarnas uppfyllande av kraven i 12-13, SSMFS 2008: GDC4. Appendix A to Part 50 General Design Criteria for Nuclear Power Plants 4 (GDC4) - Environmental and Dynamic Effects Design Bases. 25. RG NRC Regulatory Guides - Power Reactors (Division 1) - Criteria for Accident Monitoring Instrumentation for Nuclear Power Plants. 26. RG NRC Regulatory Guides - Power Reactors (Division 1) - Environmental Qualification of Certain Electric Equipment Important to Safety for Nuclear Power Plants. 27. TBE 101 rev 3. Tekniska bestämmelser för elektrisk utrustning - Miljöspecifikation för normal driftmiljö IEEE 323. Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations. 29. IEC Nuclear power plants - Electrical equipment of the safety system - Qualification.

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX TILLSYNSRAPPORT 2011-05-25 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: 2010-09-(15-17) Filnamn: 508202 27.0 Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD,

Läs mer

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2008:17 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor

Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor UTREDNINGSSRAPPORT 2012-10-31 Process: Utreda Vår referens: Arbetsgrupp: Björn Brickstad, Peter Ekström, Fritz Maier, Åsa Rydén, Richard Sundberg, Kostas Xanthopoulos Författare: Björn Brickstad Fastställd:

Läs mer

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

Redovisning av åldringsrelaterade tidsberoende analyser för långa drifttider i samband med återkommande helhetsbedömningar

Redovisning av åldringsrelaterade tidsberoende analyser för långa drifttider i samband med återkommande helhetsbedömningar Sida: 1/21 UTREDNINGSRAPPORT Datum: 2012-04-04 Dok nr: SSM2012-1302 Författare: Björn Brickstad Samråd: Peter Ekström, Kostas Xanthopoulos Fastställd: Lars Skånberg, ckr Redovisning av åldringsrelaterade

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag

Samlad strålsäkerhetsvärdering 2015 OKG Aktiebolag Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: 2015-06-15 Diarienr: SSM2015-89 Samlad strålsäkerhetsvärdering OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård, Klas Idehaag Arbetsgrupp: Martin Amft,

Läs mer

Granskningsrapport Ringhals 3 och 4 avseende brandanalys

Granskningsrapport Ringhals 3 och 4 avseende brandanalys SKI Rapport 99:54 Granskningsrapport Ringhals 3 och 4 avseende brandanalys Ralph Nyman Peter Jacobsson Januari 2000 ISSN 1104-1374 ISRN SKI-R--99/54--SE SKI Rapport 99:54 Granskningsrapport Ringhals 3

Läs mer

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-05-19 Er referens: Diarienr: SSM2015-539 Förrättningsdatum: 2015-03-19 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Marcus Gustavsson Arbetsgrupp:

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Metodutveckling - PSA Tillsynshandbok

Metodutveckling - PSA Tillsynshandbok SKI Rapport 02:31 Forskning Metodutveckling - PSA Tillsynshandbok Jämförelse med en modern PSA-studie Urban Boström Gunnar Jung Yngve Flodin Mars 2003 ISSN 1104 1374 ISRN SKI-R-02/31-SE SKI-perspektiv

Läs mer

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning Bilaga 1 Datum: 2014-06-26 Arbetsgrupp: Ulf Andersson, Pål Andersson, Johan Berg, Erica Brewitz, Simon Carroll, Marika Enmark, Pia Eriksson, Peter Frisk, Parviz Ghasemi, Christian Karlsson, Daniel Kjellin,

Läs mer

Kartläggning om skälig levnadsnivå. Överensstämmelse mellan SOSFS 2003:5 och kommunernas styrdokument för ekonomiskt bistånd

Kartläggning om skälig levnadsnivå. Överensstämmelse mellan SOSFS 2003:5 och kommunernas styrdokument för ekonomiskt bistånd Kartläggning om skälig levnadsnivå Överensstämmelse mellan SOSFS 2003:5 och kommunernas styrdokument för ekonomiskt bistånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

DokumentID. Version 9.0

DokumentID. Version 9.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Säkerhetsrapport Allmän del DokumentID Version 9.0 1205118 Författare Anette Nordström Adam Annell Tomas Rosengren Martina Sturek Inge Kastberg Peter Ohlsson Kvalitetssäkrad

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2008:13 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Uppföljning av Miljölagstiftning

Uppföljning av Miljölagstiftning Uppföljning av Miljölagstiftning NÄTVERKET HÅLLBAR UTVECKLING Agenda Enviro AB, www.agendaenviro.se, har på uppdrag av Samverkansforum granskat samt kommit med förslag på en vidare utveckling av medlemsorganisationernas

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Granskning av ansökan om att få kvarvara i effektdrift efter den 30 september 2012 - Forsmark 1

Granskning av ansökan om att få kvarvara i effektdrift efter den 30 september 2012 - Forsmark 1 GRANSKNINGSSRAPPORT 2012-09-26 Process: Tillståndspröva - beslutande Vår referens: Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1 Arbetsgrupp: Richard Sundberg, Åsa Rydén, Peter Ekström,

Läs mer

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete SKI Rapport 2006:06 Forskning Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete Jan Skriver Jasmine Ramberg Pernilla Allwin Scandpower Risk Management AB Januari 2006 ISSN

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12

en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 en granskningsrapport från riksrevisionen Livsmedelskontrollen tar staten sitt ansvar? rir 2014:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

FMV Instruktion för verifiering system av system på nivå 4. System av system på nivå 4

FMV Instruktion för verifiering system av system på nivå 4. System av system på nivå 4 FMV Instruktion för verifiering system av system på nivå 4 System av system på nivå 4 2013-06-18 13FMV5921-8:1 Härmed fastställs Leverans av ISD version 2.0 för delgivning till Försvarsmakten Högkvarteret

Läs mer