Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin"

Transkript

1 Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: Vår referens: SSM Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Författare: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Samråd: Fastställd: Lars Skånberg Jan Hanberg Granskning av ärende SSM 2010/4615, "Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del kap samt uppdatering och årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17" 1. Sammanfattning Föreliggande rapport presenterar resultatet från granskning av Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del kap samt uppdatering och årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17, som genomförts inom Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) under perioden april 2011 till juni Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida Forsmarks Kraftgrupp AB:s (FKA:s) tillämpningar uppfyller kraven definierade av 12 och 17 SSMFS 2008:17. I detta har ingått att studera de uppdaterade texter

2 Sida: 2/20 i säkerhetsredovisningen för Forsmark 1, 2 och 3 som omfattas av anmälan samt bakomliggande referensrapporter till dessa avsnitt. För det underlaget som presenteras i Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del kap samt uppdatering och årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17, och som studerats i denna granskning har ett antal brister identifierats. Avseende tålighet mot rörbrott i enlighet med 12 SSMFS 2008:17, begränsas SSM:s granskning till att endast omfatta analyser utförda för Forsmark 3. SSM bedömning är dock att resultatet från granskning av analyser med avseende på Forsmark 3 till mångt och mycket även bör kunna vara tillämpligt för Forsmark 1 och 2. Resultatet från granskningen visar att ett antal ändringar i Forsmark 3 behöver genomföras för att kraven definierade av 12 SSMFS 2008:17 ska uppfyllas. Dessa listas i föreliggande rapport avsnitt 7, Samlad bedömning. SSM vill även uppmärksamma FKA på att de punkter som identifierats i samband med granskning avseende tillståndshavarnas uppfyllande av kraven i SSMFS 2008:17 (ärende SSM 2010/807), kvarstår. SSM bedömning är att rörbrottsskydd i genomföringsområdet inte fullt ut redovisas i befintlig säkerhetsredovisning för Forsmark 1, 2 och 3. Beträffande tålighet mot jetstrålar bedömer SSM det som mycket angeläget att FKA reder ut orsaken till påvisade skillnader mellan Karlsteinexperimenten, NUREG-0897 och ANSI/ANS-58.2, samt att FKA tar fram nya enhetliga analysförutsättningar för hur påverkan från jetstrålar ska analyseras och värderas. När det gäller miljötålighet och miljöpåverkan i enlighet med 17 SSMFS 2008:17, identifierar granskningen ett antal briser i redovisningen. Bland annat saknas en tydlig principiell beskrivning av strategier och processer för hela miljökvalificeringsprogrammet. Likaså saknas principiella beskrivningar av processer och strategier (verksamheter) för att bestämma normal driftmiljö och haverimiljö, löpande övervakning av dessa data samt värdera komponenters status ur miljö- och åldringssynpunkt. Det bör även säkerställas att aktuella listor över komponenter och deras normaldriftmiljö är tydligt redovisas.

3 Sida: 3/20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning Bakgrund Syfte med granskningen och avgränsningar Underlag från Forsmarks Kraftgrupp AB Genomförande Krav och bedömningskriterier Genomförande Granskning Granskning mot 12 SSMFS 2008:17, angående tålighet mot rörbrott SSM:s observationer SSM:s bedömning Granskning mot 17 SSMFS 2008:17, angående miljötålighet och miljöpåverkan SSM:s observationer SSM:s bedömning Samlad bedömning Referenser... 19

4 Sida: 4/20 1 Bakgrund Ärendet omfattar ändringar i säkerhetsredovisningen (SAR) som föranletts av åtgärder inom övergångsplan (1) för Forsmark 1, 2 och 3 och som genomförts under år Ärendet omfattar även årsrapportering (2) samt uppdateringar av övergångsplan (1) till följd av beslut (3) respektive (4) fattade av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) under Beslut (3) respektive (4) behandlar ändrad tidpunkt för genomförande av automatisering av avställning med borinpumpning inklusive förbättring av kapacitet enligt 10 SSMFS 2008:17. Årsrapportering gällande övergångsplanen redovisar enligt tillståndshavaren hur åtgärder i övergångsplanen (1) som beslutats för innevarande år omhändertagits samt ger en lägesbeskrivning och bedömning av eventuella risker för försenat genomförande för åtgärder som beslutats för kommande år. 2 Syfte med granskningen och avgränsningar Syftet med granskningen är att bedöma huruvida Forsmarks Kraftgrupp AB:s (FKA:s) tillämpningar uppfyller kraven definierade av 12 och 17 SSMFS 2008:17. I detta ingår att studera de uppdaterade texter i säkerhetsredovisningen för Forsmark 1, 2 och 3 som omfattas av anmälan samt bakomliggande referensrapporter till dessa avsnitt. Anmälan är en del av arbetet med uppfyllandet av SSMFS 2008:17 för FKA, vilket i normalfallet behandlas inom ärende SSM 2010/807 (5). Då ärendet omfattar vissa principiella frågor har behov av granskning utöver den som genomförs inom Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tvärgranskningsprojekt (5), identifierats. Vid en övergripande genomgång av underlaget har behov av granskning utöver granskning inom tvärgranskningsprojektet (5) identifierats för följande delar av revideringarna i säkerhetsredovisningarna för Forsmark 1, 2 respektive Avseende 12 SSMFS 2008:17 bör tillämpning för lokala belastningar granskas. Likaså bör samtliga relaterade

5 Sida: 5/20 referenser/bilagor (6) och (7), granskas. 2. Beträffande 17 SSMFS 2008:17 bör tillämpning av miljöbetingelser för Forsmark 3 granskas. Likaså bör relaterad referens/bilaga (8) granskas. 3 Underlag från Forsmarks Kraftgrupp AB Underlag från tillståndshavaren har skickats in till myndigheten via anmälan SSM 2010/4615. I denna anmälan ingick: 1. F1-FSAR-KAP 4.4.2, rev 26, Forsmark 1 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (9) 2. F2-FSAR-KAP 4.4.2, rev 21, Forsmark 2 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (10) 3. F3-FSAR-KAP 4.4.2, rev 6, Forsmark 3 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (11) 4. FT , rev 1, Utvärdering av ångblåsningsförsök i Karlstein jämfört med ANSI/ANS 58.2 (6) 5. F , rev 0, Forsmark 3 - Redovisning av uppfyllandet av SSMFS 2008:17 12 map tålighet mot rörbrott (7) 6. FT , rev 3, Forsmark - Miljökvalificering - Principer för specificering av del-funktioner för vilka miljökvalificering erfordras

6 Sida: 6/20 samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata (8) 7. F12A , rev 0, Primär säkerhetsgranskning Forsmark 1 och 2 SAR Allmänna delar kapitel (12) 8. F3D , rev 0, Forsmark 3 Primär säkerhetsgranskning av säkerhetsrapport kapitel rev 6 (13) 9. FQS , rev 0, Forsmark 1,2 och 3 Fristående säkerhetsgranskning av SAR allmän del kapitel (14) 10. FKA , rev 4, Forsmark - Övergångsplan för SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorwer SSMFS 2008:17 (1) 11. FQ , rev 0, FKA Övergångsplan för SSMFS 2008:17 Årsrapport 2010 (2) Utöver detta har kompletterande material mottagits av SSM. 12. FT , rev. 1, Ändringsförslag till N R8/03 Ö12:1 C5: Forsmark 3 Tålighet mot rörbrott (åtgärder) (15) 13. SEO , rev 0, Forsmark 3. Lokala dynamiska effekter. Handlingsplan och inspektioner RA06. (16) 14. F , rev 1, Forsmark 3 - System 321, 583, 734 och 741 Specifikation för anläggningsändring. N Tålighet för rörbrott. (17) 15. FT , rev 0, Forsmark 1, 2 och 3 Åtgärder för att verkställa handlingsplan för tålighet mot lokala effekter vid rörbrott. (18) 16. FT , rev 1, Forsmark 3 - System , inneslutningskärl - Tålighet mot lokala dynamiska effekter av rörbrott - Verifiering av mekanisk integritet hos inneslutningens tätplåt vid rörslag från inre ångledningsbrott. (19) 17. FTM , rev 1, F123 - Tålighet mot lokala effekter vid rörbrott - Krafter från jetstrålar. (20)

7 Sida: 7/20 4 Genomförande 4.1 Krav och bedömningskriterier Krav på innehållet i säkerhetsredovisningen ställs i 4 kap 2 SSMFS 2008:1 inklusive bilaga 2 till SSMFS 2008:1. Även andra avsnitt i SSMFS 2008:1 är vägledande för vad som bör ingå i SAR. I de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, har kravet avseende innehåll i säkerhetsredovisningen ytterligare förtydligats. Beträffande föreliggande ärende bör stycke tre i bilaga 2 till SSMF 2008:1, Konstruktionsregler, samt relaterade avsnitt i de allmänna råden om tillämpning av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, specifikt beaktas. Krav avseende konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer återges i föreskrifterna i SSMFS 2008:17. Förtydliganden avseende föreskrifterna återges i de allmänna råden om tillämpning av föreskrifterna i SSMFS 2008:17. Med avseende på föreliggande ärende bör 12 och 17 SSMFS 2008:17 samt tillhörande allmänna råd om tillämpning, specifikt beaktas. 4.2 Genomförande Föreliggande granskning kommer att utgå ifrån föreskrifterna i SSMFS 2008:1 och SSMFS 2008:17 och bedöma det underlag som skickats in till myndigheten inom detta ärende och som listas i avsnitt 3 Underlag från Forsmarks Kraftgrupp AB. Granskning kommer specifikt beakta avsnitt tre i bilaga 2 till SSMFS 2008:1 med tillhörande allmänna råd, samt 12 och 17 SSMFS 2008:17 med tillhörande allmänna råd. Därutöver kommer 4 kap. 3 SSMFS 2008:1 beaktats vilken ställer krav på att en säkerhetsgranskning ska utföras för kontroll av att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade, och att tillämpliga säkerhetskrav på anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet är uppfyllda. 4 kap. 3 SSMFS 2008:1 anger även att säkerhetsgranskningen ska genomföras på ett allsidigt och systematiskt sätt samt vara dokumenterad, vilket även kommer att värderas. Utöver detta kommer föreliggande granskningen även beakta det arbete som bedrivits och den kommunikation som förts inom ärende SSM 2010/807 (5) avseende 12 och 17 SSMFS 2008:17. Granskningen genomför en översyn av aktuella avsnitt i säkerhetsredovisningen för Forsmark 1, 2 och 3, utifrån ovanstående krav och bedömningskriterier. Granskningen studerar även relaterade referenser

8 Sida: 8/20 och bilagor. Avseende tålighet mot rörbrott har granskningen begränsats till att endast omfatta underlag avseende Forsmark 3. SSM bedömning är dock att resultatet från granskning av analyser med avseende på Forsmark 3 till mångt och mycket även bör kunna vara tillämpligt för Forsmark 1 och 2. Beträffande miljöbetingelser har granskning skett av dokument som skickats in av FKA och som finns listade i referenslistan som referens (11) och (8) samt. En genomgång av tillhörande primär (13) och fristående säkerhetsgranskning (14) har likaså skett. Därutöver har annat material, enligt (21) och (22) används. Underlagsrapporter som det hänvisas till i det inskickade materialet har inte granskats. 5 Granskning 5.1 Granskning mot 12 SSMFS 2008:17, angående tålighet mot rörbrott SSM:s observationer FKA anmäler ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del Kap för F1-F3. Ändringen föranleds av identifiering av ett antal åtgärder för att ta hänsyn till lokala dynamiska effekter vid rörbrott. För att uppfylla kraven i 12 SSMFS 2008:17 avseende tålighet mot rörbrott har analyser gjorts av FKA av kritiska punkter i anläggningarna. För F3 finns t.ex. en sådan analys dokumenterad i (7). I denna finns 21 punkter genomgångna där det tidigare har identifierats ett potentiellt hot mot tåligheten mot rörbrott. Genomgången i (7) har resulterat i att följande ändringar i Forsmark 3 behöver genomföras för att kraven ska uppfyllas: En vek sektion installeras i system 741 för att förhindra att skadliga krafter överförs till ventil 741VC21 och genomföringen i mellanbjälklaget. Tryckmätledningarna i system 583 kapas vid genomföringen så att de är skyddade från rörslag. Förtydliganden i dokumentationen avseende påverkan från jetstrålar på skalventilstängning i system 311.

9 Sida: 9/20 Åtgärder för att skydda skalventiler 321VB3 och 321VD3 i system 321 från skadliga jetstrålar så att de kan säkert stänga vid ett rörbrott utanför inneslutningen. Antingen ska strålskärmar införas eller ska nya ventiler införas så att enkelfelkriteriet är uppfyllt. Införande av yttre backventiler i system 734 för att inte riskera att inneslutningen blir otät vid rörslag som kan hota att skada ventilerna 734VD Ett antal punkter rör påverkan från jetstrålar. I en rapport (6) redovisas en utvärdering av ångblåsningsförsök i Karlstein och dess jämförelse med metodik enligt NUREG-0897 samt enligt ANSI/ANS Utvärderingen i (6) visar att NUREG-0897 har en stor spridningsvinkel (45 grader från centrumlinjen) på den kon av ånga som kommer ut från ett rörbrott medan ANSI/ANS-58.2 har en spridningsvinkel på ca 10 grader. Experimenten från Karlstein visar däremot på en asymptotisk spridningsvinkel på 7 grader vilken med andra ord är mindre än både NUREG-0897 och ANSI/ANS En större strålkon leder till lägre tryck vid ett givet avstånd från brottet, vilket innebär lägre beräknade laster på komponenter som träffas av jetstrålen. Inga tryck uppmättes vid Karlstein-experimenten men det rapporteras att effekten av påblåsning är väsentligen densamma upp till 10 rördiametrar. Ref. (6) anger att detta står i skarp kontrast till såväl NUREG som ANSI/ANS Slutsatserna från Ref. (6) är att resultaten från Karlsteinexperimenten är delvis oförenliga med såväl såväl NUREG-0897 som ANSI/ANS-58.2 samt att ytterligare branschgemensamma studier behövs för att reda ut orsakerna till observerade skillnader och att utarbeta enhetliga analys-förutsättningar för hur påverkan från jetstrålar ska analyseras. I väntan på ett sådant arbete rekommenderar FKA att man tills vidare tillämpar ANSI/ANS SSM:s bedömning SSM har granskat Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17, och (7) avseende Forsmark 3. Motsvarande underlag finns för F1-F2 men SSM bedömer att det är tillräckligt att granska underlaget för F3. SSM bedömer att de åtgärder som har identifierats av FKA för F3 är rimliga för att uppfylla kraven i 12 SSMFS 2008:17. I den primära säkerhetsgranskningen för F3 (13) anges att punkt 5 ovan, dvs. införande av yttre backventiler i system 734, ska utgå. Motivet redogörs för i ref. (15) där

10 Sida: 10/20 det anges att vid brott i systemet är trycket så pass lågt att man får begränsade krafter från rörslag. SSM instämmer i denna bedömning. Vad gäller effekter från jetstrålar från rörbrott bedömer SSM att det är anmärkningsvärt att tillgängliga experiment tyder på att hittillsvarande analysmetoder är otillräckliga och kan vara icke-konservativa i jämförelse med Karlsteinexperimenten. Dessa experiment genomfördes redan under SSM bedömer det som mycket angeläget att FKA, gärna i samarbete med OKG Aktiebolag och Ringhals AB, reder ut orsaken till påvisade skillnader och tar fram nya enhetliga analysförutsättningar för hur påverkan från jetstrålar ska analyseras och värderas. I övrigt vill SSM påpeka att vid granskningen av tillståndshavarnas uppfyllande av kraven i SSMFS 2008:17 (23), konstaterades att FKA inte uppfyllde kraven (eller har man inte visat hur man uppfyller kraven) på rörbrottsskydd i genomföringsområdet där i vissa fall konsekvensen av ett rörbrott kombinerat med ett samtidigt enkelfel kan äventyra en hel säkerhetsfunktion. Såvitt SSM kan bedöma kvarstår fortfarande denna bedömning. Det har ännu inte redovisats fullt ut i SAR av FKA. 5.2 Granskning mot 17 SSMFS 2008:17, angående miljötålighet och miljöpåverkan SSM:s observationer Forsmark 3 Säkerhetsrapport, Avsnitt SSM:s föreksrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (11) SAR allmän del avsnitt beskriver hur de olika paragraferna i SSMFS 2008:17 uppfylls. I den nu genomförda granskningen har endast de delar som avser 17 SSMFS 2008:17 granskats. Avsnittet om 17 SSMFS 2008:17 inleds med att föreskriftskravet med tillhörande allmänt råd återges, varefter det redogörs för en tillämpning. Hänvisning sker till andra delar i SAR, t.ex. avsnitt vad gäller krav på metoder för miljökvalificering av elektrisk utrustning. Ett stycke handlar om vilka komponenter som ska miljökvalificeras. Detta sker med en allmän beskrivning och en hänvisning till metodikrapporten (8)

11 Sida: 11/20 som anges innehålla referenser till tekniska rapporter med specifika miljödata. FKA anger i avsnittet att kartläggning av normaldriftmiljö har skett i utrymmen som innehåller komponenter som ska miljökvalificeras, och då speciellt reaktorinneslutningen. Kartläggningen har skett med värmekameror och strålningsmätare, som även kommer att utnyttjas i den löpande övervakningen att normalrumsmiljön hålls inom de gränser som den genomförda miljökvalificeringen grundas på. En speciell rutin har utarbetats för detta som även ska säkra att miljötåligheten för berörda komponenter utvärderas efter miljötransienter. Någon referens till rapporter som beskriver resultatet av den genomförda kartläggningen av den normala driftmiljön finns inte. Likaså finns ingen referens till någon beskrivning av de rutiner som styr den löpande övervakningen eller utvärdering av komponenter efter miljötransienter. Det anges att komponentlistor finns framtagna som identifierar de enskilda komponenterna i FKA miljökvalificeringsprogram med en hänvisning till SAR allmän del avsnitt (21). Denna fråga återkommer nedan vid genomgång av detta kapitel och vid granskningen av primär (13) och fristående säkerhetsgranskning (14). FKA anger slutligen att de anser att de har etablerat en process för att i fortvarighet uppfylla kraven i Forsmark Miljökvalificering Principer för specificering av delfunktioner för vilka miljökvalificering erfordras samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata. (8) Rapport FT , Forsmark - Miljökvalificering - Principer för specificering av del-funktioner för vilka miljökvalificering erfordras samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata (8), är den enda referensen i SAR allmän del avsnitt utöver hänvisning till andra SARdelar, såsom SAR allmän del avsnitt (GDC 4 om miljö och dynamiska effekter (24)), (RG 1.97 (25) om miljötålighet för haveriinstrumentering) och (se nedan). Rapporten är tänkt att vara en översiktlig beskrivning och ger ingen fördjupad bakgrund till hur den praktiska miljökvalificeringen och därtill hörande föråldring av testobjekt genomförs.

12 Sida: 12/20 Kapitel 1 innehåller övergripande principer. En sådan är att är att säkra komponenters och systems funktion om de krediteras i säkerhetsanalyser eller störningsinstruktioner. Det framförs också att ett väl fungerande miljökvalificeringsprogram bidrar till att minska risken för uppkomst av fel med gemensam orsak (CCF). Kapitel 2 innehåller krav enligt normer. De tar där upp de som anges i allmänna rådet till 17 samt GDC 4 (24). För RG 1.89 (26) har FKA via normkommittén och FKA Säkerhetskommitté (SÄK) fastställt hur den ska tillämpas inklusive hur föråldring ska genomföras. Referens finns till dokumentet. Kapitel 3 avhandlar berörda funktioner. FKA anger att för alla komponenter gäller att normalmiljödriftområde specificerat, oftast kopplat till vilket utrymme komponenten sitter i. Detta används vid upphandling av komponenter då leverantörerna försäkrar detta genom typtester. Om det finns begränsningar i tid för funktionen ska detta klarställas vid upphandling. I TBE 101 (27) anges normaldriftmiljöer i tre stränghetsklasser A, B och C. För komponenter som utsätts för svårare miljöer än de som specificeras av stränghetsklassningen i TBE 101 (27) genomförs miljökvalificering för den miljö deras funktion krediteras. Det gäller främst komponenter som tillhör säkerhetsklass 1-3 och funktionsklass 1E. Vissa komponenter finns i andra klasser. De allra flesta komponenterna utsätts inte för andra miljöer under haverier än under normaldrift. Det gäller t.ex. komponenter i el-rum. Där finns istället krav på ventilationssystemen att säkerställa en god miljö. Säkerhetsanalysen klarställer miljöpåverkan i olika utrymmen som används för att ta fram rumslistor där försvårande miljö uppträder. Vid kvalificering av komponenter som utsätts för försvårande miljö vid olika händelser är det viktigt att detta görs på komponenter som åldrats under normaldriftmiljö och har en degraderad motståndskraft. Nedan följer ett citat ur den granskade rapporten: Metodik för miljökvalificering beskrivs bland annat i refererade standarder i FQ som styr utformningen av TBE/KBE. Processen att genomföra denna föråldring beskrivs inte i denna rapport.. Huruvida denna rapport syftar på FQ eller den nu granskade rapporten FT är svårt att avgöra. Därefter görs i underkapitel en genomgång av olika händelser och specifika frågor:

13 Sida: 13/20 H2-H4-händelser H5-händelser Komplexa sekvenser Funktionstid Fel eget system RG 1.97 (mätfunktioner vid haverier/störningar) Yttre skalventiler. Kapitel 4 hanterar berörda rum. De rum som berörs är i regel sådana som innehåller komponenter som krediteras i analyser eller störningsinstruktioner och som påverkas vid olika rörbrott. Vid paraplyhändelsen H5.2 (totalt elbortfall) som leder till stora bränsleskador ska även ökade stråldoser beaktas. Genom att ställa krav på ventilationssystemen och krav på fysisk och funktionell separation klaras att innehålla normaldriftmiljön även under och efter störningar. Detta gäller främst el-rum men även vissa processrum. Detta leder till att komponenter i dessa utrymmen inte behöver kvalificeras utöver för normaldriftmiljö. Kapitel 5 hanterar krav avseende kvalificeringen i inneslutningen. För H2- H4 händelser så är det H4-händelser som blir den styrande. För H5 och komplexa sekvenser finns flera olika händelseförlopp och därmed olika miljöprofiler för de komponenter som krediteras i dessa olika scenarier. Vid brott i inneslutningen blir det mycket höga temperaturer och andra effekter lokalt i närheten av brottstället. Komponenter som finns direkt i anslutning till brottstället krediteras inte i säkerhetsanalysen. Miljöprofilerna som upprättas i olika utrymmen baseras på värden som uppstår i övriga kvadranter i olika delar av inneslutningen. Vid miljökvalificering för täthetsfunktionen krävs tålighet i alla kvadranter. För H5-händelser finns ett separat underkapitel. Hänvisningar och referenser ges till ett flertal olika rapporter. Kapitel 6 hanterar krav avseende kvalificering i andra rum. Underkapitel finns enligt följande: H-utrymmen

14 Sida: 14/20 Fyrkant schakt Blåsvägar Rumsvakter utanför inneslutningen Mätrum I beskrivningen av H-utrymmen hänvisas till rapporter som klarlägger miljödata under det första dygnet. Rapporten anger sedan För funktioner som erfordras under längre tid skall nya analyser klarställa temperaturförlopp. Det framgår inte när dessa analyser ska vara genomförda och inarbetade. I beskrivningen för mätrum förs ett resonemang som leder till att det inte finns några krav på kvalificering av transmittrar mot höga temperaturer på grund av rörbrott i eget system. Kapitel 7 hanterar miljödata, och är uppdelat i följande underkapitel: Strålnivåer Tryck och temperatur Korttidsförlopp (< 5 minuter) Vid korttidsförlopp noteras att i de fall temperatur och strålning är de kritiska parametrarna gäller att dessa effekter normalt inte degraderar komponenter för tider under 5 minuter. Vid kvalificering görs en utvärdering av konstruktion och materialval kombinerat med ett klarställande att funktionen endast behövs under mycket kort tid genom Expert judgement. När tryck och tryckdifferenser är de kritiska förhållandena skall kvalificering göras mot specificerade tryckvärdena oberoende av tidsrymd. Kapitel 8 är övrigt, varvid framgår att ändringar i temperatur, tryckförlopp och strålningsmiljö under haveriförlopp bör en översyn att miljökvalificeringen är giltig ske. Kapitel 9 är referenser Forsmark 3 Säkerhetsrapport. Avsnitt Miljökvalificeringskrav (version fastställd ) (21). Det påpekas inledningsvis att de refererade metoderna i huvudsak beskriver elektriska komponenter men att grundmetodiken är tillämpbar på mekaniska

15 Sida: 15/20 komponenter och byggnadsdelar där det finns material/delar med signifikanta åldringsmekanismer, t.ex polymera material, fetter och oljor. Inledningen avslutas med följande: Det skall vid FKA finnas en beskriven process som säkerställer inte bara att kvalificeringen genomförs på ett korrekt sätt utan också att kvalificeringsstatusen vidmakthålls under komponentens hela drifttid i anläggningen. Någon beskrivning av denna process finns inte, ej heller någon referens. Avsnittet innehåller sedan en kravbild i form av SKIFS 2004:1 (nuvarande SSMFS 2008:1), SKIFS 2004:2 (nuvarande SSMFS 2008:17), GDC 4 (24), IEEE 323 (28) och IEC (29). Avsnittet Tillämpning är en kortversion av den ovan granskade rapporten (8). Under avsnittet Åldring återfinns följande: Metodiken för att kvalificera komponenter för åldring skall specificeras. I detta ingår att normaldriftmiljöer i utrymmen med utrustning i säkerhetsklass 1-3 skall registreras och följas upp. Uppföljningen av historiskt utfall skall klarställa att åldersprofilen på genomförd kvalificering är giltig och därmed garanteras att den kvalificerade utrustningen är driftklar. Någon ytterligare beskrivning eller referens finns inte. I SAR hänvisades till SAR angående komponentlistor. Några referenser till dessa finns inte Primär och Fristående säkerhetsgranskning (13) (14) Den primära säkerhetsgranskningen hade väldigt få kommentarer avseende 17 SSMFS 2008:17. De noterade att det i SAR inte finns några komponentlistor. Deras rekommendation är att även i SAR referera till metodikrapporten FT (8) SSM:s bedömning En process eller ett program för miljökvalificering (22) kan sägas består av tre huvuddelar:

16 Sida: 16/20 Processer och strategier (verksamheter) för att bestämma normaldriftmiljö, haverimiljö, löpande övervakning av dessa data samt värdera komponenters status ur miljö- och åldringssynpunkt. Aktuella listor över komponenter och deras normaldriftmiljö Aktuella miljöparametrar för olika typer av händelser och i olika typer utrymmen. För flera av ovanstående punkter finns det brister i det granskade underlaget. Avseende miljöparametrar vid olika händelser bedöms Metodikrapporten (8) innehålla en tydlig genomgång av olika miljöer i olika utrymmen vid händelser. Det bedöms också finnas tydliga referenser till underliggande rapporter. Angående normaldriftmiljön finns oklarheter. I SAR (11) anger FKA att kartläggning av normaldriftmiljön har genomförts men det finns ingen beskrivning eller referens till var materialet finns. I SAR (21) finns också skrivningar om normaldriftmiljön men inte heller där någon referens. I metodikrapporten (8) finns under kapitel 3 en hänvisning till FQ och en text om Processen att genomföra denna föråldring beskrivs inte i denna rapport. Vilken rapport som avses här är oklart. Processer och strategier för genomförande av miljökvalificeringsprogram finns över huvud taget inte beskrivet eller med några referenser, trots att det skrivs på flera ställen hur viktigt det är. Exempel: SAR 4.4.2, sid 21 sista halvan. Där skrivs att kartläggning gjorts och att det ingår en kontinuerlig uppföljning. Längre ner specificerad rutin som skapats för säkerställande av att normalrumsmiljön hålls inom de gränser som genomförd miljökvalificering grundas på.. Längst ner på sidan skrivs med stöd av ovanstående har FKA etablerat en process för att i fortvarighet uppfylla kraven i 17. SAR sid 7, anges att det vid FKA ska finnas en beskriven process som säkerställer inte bara att kvalificeringen genomförs på korrekt sätt utan också att kvalificeringsstatusen vidmakthålls under komponentens hela drifttid i anläggningen.. På sidan 9, andra stycket, anges Metodik för att kvalificera komponenter för åldring skall specificeras. Då dessa strategier och processer är viktiga för att kunna bedöma kvaliteten i den initiala kvalificeringen och i fortvarighet, bedöms bristen vara av sådan art att komplettering måste ske.

17 Sida: 17/20 Komplettering av SAR måste ske enligt följande: Beskrivning av framtagning av och dokumenterandet av normaldriftmiljö, med tillhörande referenser, samt hur denna övervakas i fortvarighet. En principiell beskrivning av strategier och processer för hela miljökvalificeringsprogrammet, som visar att 17 SSMFS 2008:17 uppfylls i fortvarighet, med tillhörande lämpliga referenser. Slutligen konstaterar SSM:s att det finns brister inom den primära och den fristående säkerhetsgranskningen av detta område. SSM:s bedömning är att dessa granskningar bör ha uppmärksammat avsaknad av tydliga beskrivningar och hänvisningar till processer och strategier för miljötålighet och miljöpåverkan samt att normaldriftmiljöförhållanden inte utförligt redovisas. 6 Samlad bedömning För det underlaget som presenteras i Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del kap samt uppdatering och årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17, och som studerats i denna granskning har ett antal brister identifierats. Tålighet mot rörbrott Vid granskning av analyser avseende tålighet mot rörbrott i enlighet med 12 SSMFS 2008:17, begränsades SSM:s översyn till att endast omfatta analyser utförda för Forsmark 3 (7). SSM bedömning är dock att resultatet från granskning av analyser med avseende på Forsmark 3 till mångt och mycket även bör kunna vara tillämpligt för Forsmark 1 och 2. Resultatet från granskningen av (7) visar att följande ändringar i Forsmark 3 behöver genomföras för att kraven definierade av 12 SSMFS 2008:17 ska uppfyllas: a) En vek sektion installeras i system 741 för att förhindra att skadliga krafter överförs till ventil 741VC21 och genomföringen i mellanbjälklaget. b) Tryckmätledningarna i system 583 kapas vid genomföringen så att de är skyddade från rörslag.

18 Sida: 18/20 c) Förtydliganden i dokumentationen avseende påverkan från jetstrålar på skalventilstängning i system 311. d) Åtgärder för att skydda skalventiler 321VB3 och 321VD3 i system 321 från skadliga jetstrålar så att de kan säkert stänga vid ett rörbrott utanför inneslutningen. Antingen ska strålskärmar införas eller ska nya ventiler införas så att enkelfelkriteriet är uppfyllt. I övrigt vill SSM påpeka att de punkter som identifierats i samband med SSM:s granskning avseende tillståndshavarnas uppfyllande av kraven i SSMFS 2008:17 (23), kvarstår. SSM bedömer att rörbrottsskydd i genomföringsområdet inte fullt ut redovisas i befintlig SAR för Forsmark 1, 2 och 3. Tålighet mot jetstrålar SSM bedömer det som mycket angeläget att FKA, gärna i samarbete med OKG och Ringhals AB, reder ut orsaken till påvisade skillnader mellan Karlsteinexperimenten, NUREG-0897 och ANSI/ANS-58.2, samt att FKA tar fram nya enhetliga analysförutsättningar för hur påverkan från jetstrålar ska analyseras och värderas. Miljötålighet och miljöpåverkan Granskningen av miljötålighet och miljöpåverkan i enlighet med 17 SSMFS 2008:17, har omfattat en genomgång av Forsmark 3 Säkerhetsrapport, Avsnitt SSM:s föreksrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (11), Forsmark Miljökvalificering Principer för specificering av del-funktioner för vilka miljökvalificering erfordras samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata (8), Forsmark 3 Säkerhetsrapport. Avsnitt Miljökvalificeringskrav (version fastställd ) (21) samt av relaterad primär och fristående säkerhetsgranskning (13) (14). Resultatet från granskningen visar att för att Forsmark 3 ska uppfylla 17 SSMFS 2008:17 behöver säkerhetsredovisningen kompletteras med följande: e) Beskrivning av framtagning av och dokumenterandet av normaldriftmiljö, med tillhörande referenser, samt hur denna övervakas i fortvarighet. f) En principiell beskrivning av strategier och processer för hela miljökvalificeringsprogrammet, som visar att 17 SSMFS 2008:17 uppfylls i fortvarighet, med tillhörande lämpliga referenser.

19 Sida: 19/20 Utöver detta konstateras SSM att det finns brister inom den primära och fristående säkerhetsgranskningen avseende miljötålighet och miljöpåverkan. Detta eftersom avsaknaden av ovanstående punkter inte identifierats inom dessa granskningar. 7 Referenser 1. FKA Rapport FKA rev 04. Forsmark - Övergångsplan för SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorwer SSMFS 2008: FKA Rapport FQ rev 0. FKA Övergångsplan för SSMFS 2008:17 Årsrapport Beslut SSM 2010/1334. Beslut om senareläggning av genomförande av åtgärder i Forsmark 1 enligt bestämmelserna i SSMFS 2008: Beslut SSM 2010/807. Beslut om senareläggning av genomförande av åtgärder i Forsmark 3 enligt bestämmelserna i SSMFS 2008: Ärende SSM 2010/807. Granskning av kravuppfyllnad avseende SSMFS 2008: FKA Rapport FT rev 01. Utvärdering av ångblåsningsförsök i Karlstein jämfört med ANSI/ANS FKA Rapport F rev 0. Forsmark 3 - Redovisning av uppfyllandet av SSMFS 2008:17 12 map tålighet mot rörbrott FKA Rapport FT rev03. Forsmark - Miljökvalificering - Principer för specificering av del-funktioner för vilka miljökvalificering erfordras samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata FKA Säkerhetsredovisning F1-FSAR-KAP4.4.2 rev 26. Forsmark 1 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) FKA Säkerhetsredovisning F2-FSAR-KAP4.4.2 rev 21. Forsmark 2 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) FKA Säkerhetsredovisning F3-FSAR-KAP4.4.2 rev 6. Forsmark 3 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) FKA Rapport F12A rev 0. Primär säkerhetsgranskning Forsmark 1 och 2 SAR Allmänna delar kapitel

20 Sida: 20/ FKA Rapport F3D rev 0. Forsmark 3 Primär säkerhetsgranskning av säkerhetsrapport kapitel rev FKA Rapport FQS rev 0. Forsmark 1,2 och 3 Fristående säkerhetsgranskning av SAR allmän del kapitel FKA Rapport FT rev 01. Ändringsförslag till N R8/03 Ö12:1 C5: Forsmark 3 Tålighet mot rörbrott (åtgärder) Westinghouse rapport SEO rev 0. Forsmark 3. Lokala dynamiska effekter. Handlingsplan och inspektioner RA FKA rapport F rev 1. Forsmark 3 - System 321, 583, 734 och 741 Specifikation för anläggningsändring. N Tålighet för rörbrott FKA rapport FT rev 0. Forsmark 1, 2 och 3 Åtgärder för att verkställa handlingsplan för tålighet mot lokala effekter vid rörbrott FKA rapport FT rev 1. Forsmark 3 - System , inneslutningskärl - Tålighet mot lokala dynamiska effekter av rörbrott - Verifiering av mekanisk integritet hos inneslutningens tätplåt vid rörslag från inre ångledningsbrott FKA rapport FTM rev 1. F123 - Tålighet mot lokala effekter vid rörbrott - Krafter från jetstrålar FKA Säkerhetsredovisning F3-FSAR-KAP4.9 rev 2. Forsmark 3 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.9 Krav på att motstå miljö och belastningar SKI Rapport 01:17 A och B. Kvalificering av elkomponenter I kärnkraftverk Hantering av åldring inkl underlag SSM Granskningsrapport DOCS Granskning av tillståndshavarnas uppfyllande av kraven i 12-13, SSMFS 2008: GDC4. Appendix A to Part 50 General Design Criteria for Nuclear Power Plants 4 (GDC4) - Environmental and Dynamic Effects Design Bases. 25. RG NRC Regulatory Guides - Power Reactors (Division 1) - Criteria for Accident Monitoring Instrumentation for Nuclear Power Plants. 26. RG NRC Regulatory Guides - Power Reactors (Division 1) - Environmental Qualification of Certain Electric Equipment Important to Safety for Nuclear Power Plants. 27. TBE 101 rev 3. Tekniska bestämmelser för elektrisk utrustning - Miljöspecifikation för normal driftmiljö IEEE 323. Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations. 29. IEC Nuclear power plants - Electrical equipment of the safety system - Qualification.

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323 Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-11-24 Er referens: FQ-2011-0835 Diarienr: SSM2011-2962 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt 1 och /2 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2013-01-16 Er referens: 2212275 Diarienr: SSM2012-4297 Förrättningsdatum: Klicka här för att skriva datum. Ansvarig handläggare: Tomas Almberger KS Arbetsgrupp:

Läs mer

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Granskning av Oskarshamn 3 redovisning av komplettering till förnyad SAR och uppfyllande av 12 SSMFS 2008:17

Granskning av Oskarshamn 3 redovisning av komplettering till förnyad SAR och uppfyllande av 12 SSMFS 2008:17 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-12-03 Er referens: 2012-11761 Diarienr: SSM2012-2191 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Daniel Kjellin - KI Arbetsgrupp:

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

Inspektionsrapport, åldringshantering vid OKG

Inspektionsrapport, åldringshantering vid OKG Tillsynsrapport Datum: 2013-09-04 Er referens: Diarienr: SSM2013-2506 Förrättningsdatum: Inspektera OKG AB program för åldersrelaterade försämringar och skador Ansvarig handläggare: Jan Linder Arbetsgrupp:

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP TILLSYNSRAPPORT 2011-06-23 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Objekt: Arbetsgrupp: Johan Enkvist Författare: Johan Enkvist Samråd: Lars Bennemo, Yvonne Johansson, Klas Idehaag

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga Tillsynsrapport Datum: 2013-12-12 Er referens: Diarienr: SSM2012-495 Förrättningsdatum: 2013-10-10 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM,

Läs mer

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1 TILLSYNSRAPPORT 2012-04-11 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamn 1 Arbetsgrupp: - Författare: Jan In de Betou Samråd: Per-Olof Hägg Fastställd: Lars

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar Handläggare Tina Johansson Er referens Björn Gustafsson Kvalitetssäkring 2016-10-28 2016-10-28 Kommentar Ert datum 2016-07-01 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Svar till

Läs mer

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2017-06-29 Diarienr: SSM2017-2290 Handläggare: Martin Amft Telefon: +46 8 799 40 23 Beslut om tillståndsvillkor för avveckling

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-09-17 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum:2013-06-04 2013-06-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Stefan Sördal KD Arbetsgrupp:

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

Granskning av anmälan av tekniska ändringar, chockdämpare i lyftschakt

Granskning av anmälan av tekniska ändringar, chockdämpare i lyftschakt Sida: 1/9 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-10 Vår ref: SSM 2011/305, 2011/1122 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamn 2 Granskningsgrupp: Björn Brickstad Författare: Björn Brickstad Samråd:

Läs mer

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB - 2012 Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar 2013 Proj.ledare Ola Jovall Presentatör Björn Thunell URSPRUNGLIGA REGELVERK FÖR BYGGNADER Bakgrund Historik

Läs mer

Granskning av O3 CSR inför säsongen 2010-2011 samt OKG:s hantering av torrkokningsanalyser i härdändringsprocessen 2010

Granskning av O3 CSR inför säsongen 2010-2011 samt OKG:s hantering av torrkokningsanalyser i härdändringsprocessen 2010 Sida: 1/16 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-01-25 SSM 2010/728 SSM 2010/2000 SSM 2010/3694 SSM 2010/3834 Författare: Elisabeth Rudbäck, KR Samråd: Klas Idehaag, KD Fastställd: Lars Skånberg, ckr Granskning

Läs mer

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2 Sida: 5trälsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Saftlty Authoritv 1/7 RinghalsAB BESLUT 430 22 Väröbacka Vårt datum: 2010-01-27 Vår referens: 88M 2008/1573 DOC8#75514v2 Er referens: 205004/2030657 Ert

Läs mer

Inspektionsrapport - tillämpning av processen för anläggningsändringar, fokus MTO

Inspektionsrapport - tillämpning av processen för anläggningsändringar, fokus MTO TILLSYNSRAPPORT 2011-06-30 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: F1, F2, F3 Förrättningsdatum: 2010-04-12 till 2010-04-15 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson KM,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Förbättringar av säkerheten i äldre reaktorer baserat på nya kunskaper och säkerhetsutveckling

Förbättringar av säkerheten i äldre reaktorer baserat på nya kunskaper och säkerhetsutveckling UTREDNINGSRAPPORT 2012-10-31 Dok nr: Utredningsgrupp: Lars Bennemo, Wiktor Frid, Anders Hallman, Tomas Jelinek, Gustaf Löwenhielm, Lovisa Wallin Författare: Anders Hallman Fastställd: Lars Skånberg Förbättringar

Läs mer

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-05-04 Er referens: 2016-04390 Diarienr: SSM2016-1324 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Beslut

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Granskning av effekthöjningsärenden

Granskning av effekthöjningsärenden Sida: 1/19 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-12-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Tillståndspröva Dokumentnummer: 154 Version: 1 Författare: Ninos Garis Fastställd: Lennart Carlsson Granskning av effekthöjningsärenden

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

Översikt över forskningen på kärnbränsle, termohydraulik och svåra haverier

Översikt över forskningen på kärnbränsle, termohydraulik och svåra haverier Översikt över forskningen på kärnbränsle, termohydraulik och svåra haverier Forskningskonferensen - Aronsborg Oddbjörn Sandervåg 22 April 2010 Ungefärliga årliga budgetramar Kärnbränsle Svåra haverier

Läs mer

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1388095 Författare Version 1.0 Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Status Godkänt Reg nr Datum 2013-03-14 Kvalitetssäkrad

Läs mer

Underlagsrapport avseende bemötande av kommentarer från granskning av Oskarshamn 2:s preliminära säkerhetsredovisning

Underlagsrapport avseende bemötande av kommentarer från granskning av Oskarshamn 2:s preliminära säkerhetsredovisning Rapport Datum: 2014-02-14 Handläggare: Tomas Almberger Diarienr: SSM2013-5922 Underlagsrapport avseende bemötande av kommentarer från granskning av Oskarshamn 2:s preliminära säkerhetsredovisning Sammanfattning

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Granskning inför beslut om godkännande av förnyad SAR och ansökan om provdrift vid 3900 MW termisk effekt för Oskarshamn 3

Granskning inför beslut om godkännande av förnyad SAR och ansökan om provdrift vid 3900 MW termisk effekt för Oskarshamn 3 Sida: 1/35 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2009-09-25 Vår referens: SSM 2008/423 Dokument nr: DOCS #74108 Tillståndshavare: OKG AB Objekt: Oskarshamn 3 Granskningsgrupp: Oddbjörn Sandervåg, Kostas Xanthopoulos,

Läs mer

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl BESLUT 2012-08-24 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Richard Sundberg Telefon: +46 8 799 4488 Vår referens: Er referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl i Ringhals

Läs mer

Rapporten är i två delar; del A är själva rapporten och del B underlagsmaterial.

Rapporten är i två delar; del A är själva rapporten och del B underlagsmaterial. SKI-perspektiv Bakgrund Hantering av åldringsfrågor är en viktig aspekt för säkerhetsarbetet vid kärnkraftverken. Under flera år har de svenska kraftbolagen och SKI gemensamt bedrivit ett forskningsprojekt

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Datum: 2015-05-12 Er referens: M2015/1161/Ke Diarienr: SSM2015-2278 Yttrande över Greenpeace Nordens överklagande av beslut om godkännande av

Läs mer

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning och tidsplaner SKB:s övergripande tidsplan Kärnbränsleprogrammet Fud Fud Fud Fud Fud Fud Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning i Uppförande och driftssättning i Dift Drift Projektering,

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping) Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan

Läs mer

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1417733 Ärende Handläggare Fredrik Johansson Er referens SSM2011-2426-63 Kvalitetssäkrad av Ulrika Broman Helene Åhsberg Godkänd

Läs mer

Tryckbärande delar och mekaniska komponenter

Tryckbärande delar och mekaniska komponenter Skadehantering inom närliggande bransch Kärnkraft (Ringhals AB) Tryckbärande delar och mekaniska komponenter 1 Skadehantering Stjepan Jagunic 2012-11-16 SKADEHANTERING PÅ RINGHALS Innan skadan upptäcks

Läs mer

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX TILLSYNSRAPPORT 2011-05-25 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: 2010-09-(15-17) Filnamn: 508202 27.0 Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2008:17 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets BESLUT 2012-08-16 OKG Aktiebolag Handläggare: Kostas Xanthopoulos Telefon: +46 8 799 4260 Vår referens: Er referens: 2012-15645 572 83 Oskarshamn Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets i Oskarshamn

Läs mer

Åldrande el- och kontrollutrustning i svenska kärnkraftverk inför längre drifttider än de ursprungligt var konstruerade för

Åldrande el- och kontrollutrustning i svenska kärnkraftverk inför längre drifttider än de ursprungligt var konstruerade för UTREDNINGSRAPPORT 2012-10-18 Vår referens: -5 Författare: Fritz Maier Samråd: Bo Liwång Fastställd: Jan Hanberg Åldrande el- och kontrollutrustning i svenska kärnkraftverk inför längre drifttider än de

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Granskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen

Granskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen Tillsynsrapport Datum: 2014-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2014-2692 Granska i tillsyn Ringhals AB Ansvarig handläggare: Per Chaikiat, KM Arbetsgrupp: Anna Bärjegård KM, Lars Axelsson KM Samråd: Leif

Läs mer

Konsekvensutredning: Förslag till ändring av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:23) om skydd av människors hälsa och miljön

Konsekvensutredning: Förslag till ändring av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:23) om skydd av människors hälsa och miljön Bilaga 2 PROMEMORIA 2012-02-02 Dok nr: Författare: Fastställd Ann-Christin Hägg Jan Lillhök Konsekvensutredning: Förslag till ändring av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:23) om skydd

Läs mer

Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer

Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer Dokumentstatus: Godkänt Promemoria Datum: 2015-10-30 Diarienr: SSM2015-4772 Handläggare: Lars Bennemo Fastställd: Fredrik Hassel Säkerhetsförbättringar av kärnkraftsreaktorer Uppdraget Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

REGELVERK & HANDBÖCKER

REGELVERK & HANDBÖCKER 1 (5) REGELVERK & HANDBÖCKER Innehåll sid. Uppdateringar/kompletteringar 2 Nyskrivning av rutiner 4 Gränsytan mellan systemsäkerhet och programvarusäkerhet 5 2 (5) Uppdateringar/kompletteringar Software

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB Söderhamn Elnät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) 1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB 1.1 Bakgrund

Läs mer

Utvecklingsprojekt Systematisk åldringshantering

Utvecklingsprojekt Systematisk åldringshantering Utvecklingsprojekt Systematisk åldringshantering Forsmarks Kraftverk Utdrag ur SSMFS 2008:1 5 kap. 3 Underhåll, fortlöpande tillsyn och kontroll. Byggnadsdelar, system, komponenter och anordningar av betydelse

Läs mer

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1

Läs mer

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) TEKNISKA BESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Tekniska Bestämmelser för kabel TBE 111 Utgåva 5 (S) Innehåll 1 INLEDNING... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 GENERELLA PRODUKTKRAV... 2

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering

Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering Övervakning, verifiering och förbättringsrapportering Kristin Gunnarsson Naturvårdsverket 2013-11-06 Innehåll Inledning övervakning, rapportering och verifiering Kopplingen mellan MRR och AVR Övervakning

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Projekt Clink - Spårbarhet av krav på säkerhetsredovisning i SSMFS 2008:1

Projekt Clink - Spårbarhet av krav på säkerhetsredovisning i SSMFS 2008:1 Öppen Rapport DokumentID 1430999 Författare Version 4.0 Michael Öster, Vattenfall Kvalitetssäkrad av Kristina Gillin (SG) Jeanette Carmström (KG) Godkänd av Tomas Rosengren Status Godkänt Reg nr PR.411.8-056

Läs mer

YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET YTTRANDE NR 04/2006 FRÅN EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 2042/2003 om fortsatt luftvärdighet för luftfartyg och luftfartygsprodukter, delar och utrustning

Läs mer

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson

STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE 2. OMFATTNING 3. ANSVAR / AKTUELLTHÅLLANDE 4. BESKRIVNING (5) Tore Magnusson 3.0 2012-11-16 1(5) STYRNING AV DOKUMENT OCH DATA 1. SYFTE Att styra hanteringen av Scandinavian Medical Swedens (Scan Med) kvalitetsdokument för att säkerställa att rätt utgåva finns hos berörda (interna

Läs mer

Systemsäkerhetsverksamhet

Systemsäkerhetsverksamhet 1 Systemsäkerhetsverksamhet Systemsäkerhet definieras som Egenskapen hos ett system att inte orsaka person-, egendoms-, eller miljöskada. Här ställs krav på den systemsäkerhetsverksamhet som leverantören

Läs mer

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet

Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Uppsikt Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle - Sidan 1 av 6 SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om behandling av personuppgifter och journalföring i hälsooch sjukvården Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer