Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin"

Transkript

1 Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: Vår referens: SSM Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Författare: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Samråd: Fastställd: Lars Skånberg Jan Hanberg Granskning av ärende SSM 2010/4615, "Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del kap samt uppdatering och årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17" 1. Sammanfattning Föreliggande rapport presenterar resultatet från granskning av Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del kap samt uppdatering och årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17, som genomförts inom Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) under perioden april 2011 till juni Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida Forsmarks Kraftgrupp AB:s (FKA:s) tillämpningar uppfyller kraven definierade av 12 och 17 SSMFS 2008:17. I detta har ingått att studera de uppdaterade texter

2 Sida: 2/20 i säkerhetsredovisningen för Forsmark 1, 2 och 3 som omfattas av anmälan samt bakomliggande referensrapporter till dessa avsnitt. För det underlaget som presenteras i Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del kap samt uppdatering och årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17, och som studerats i denna granskning har ett antal brister identifierats. Avseende tålighet mot rörbrott i enlighet med 12 SSMFS 2008:17, begränsas SSM:s granskning till att endast omfatta analyser utförda för Forsmark 3. SSM bedömning är dock att resultatet från granskning av analyser med avseende på Forsmark 3 till mångt och mycket även bör kunna vara tillämpligt för Forsmark 1 och 2. Resultatet från granskningen visar att ett antal ändringar i Forsmark 3 behöver genomföras för att kraven definierade av 12 SSMFS 2008:17 ska uppfyllas. Dessa listas i föreliggande rapport avsnitt 7, Samlad bedömning. SSM vill även uppmärksamma FKA på att de punkter som identifierats i samband med granskning avseende tillståndshavarnas uppfyllande av kraven i SSMFS 2008:17 (ärende SSM 2010/807), kvarstår. SSM bedömning är att rörbrottsskydd i genomföringsområdet inte fullt ut redovisas i befintlig säkerhetsredovisning för Forsmark 1, 2 och 3. Beträffande tålighet mot jetstrålar bedömer SSM det som mycket angeläget att FKA reder ut orsaken till påvisade skillnader mellan Karlsteinexperimenten, NUREG-0897 och ANSI/ANS-58.2, samt att FKA tar fram nya enhetliga analysförutsättningar för hur påverkan från jetstrålar ska analyseras och värderas. När det gäller miljötålighet och miljöpåverkan i enlighet med 17 SSMFS 2008:17, identifierar granskningen ett antal briser i redovisningen. Bland annat saknas en tydlig principiell beskrivning av strategier och processer för hela miljökvalificeringsprogrammet. Likaså saknas principiella beskrivningar av processer och strategier (verksamheter) för att bestämma normal driftmiljö och haverimiljö, löpande övervakning av dessa data samt värdera komponenters status ur miljö- och åldringssynpunkt. Det bör även säkerställas att aktuella listor över komponenter och deras normaldriftmiljö är tydligt redovisas.

3 Sida: 3/20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning Bakgrund Syfte med granskningen och avgränsningar Underlag från Forsmarks Kraftgrupp AB Genomförande Krav och bedömningskriterier Genomförande Granskning Granskning mot 12 SSMFS 2008:17, angående tålighet mot rörbrott SSM:s observationer SSM:s bedömning Granskning mot 17 SSMFS 2008:17, angående miljötålighet och miljöpåverkan SSM:s observationer SSM:s bedömning Samlad bedömning Referenser... 19

4 Sida: 4/20 1 Bakgrund Ärendet omfattar ändringar i säkerhetsredovisningen (SAR) som föranletts av åtgärder inom övergångsplan (1) för Forsmark 1, 2 och 3 och som genomförts under år Ärendet omfattar även årsrapportering (2) samt uppdateringar av övergångsplan (1) till följd av beslut (3) respektive (4) fattade av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) under Beslut (3) respektive (4) behandlar ändrad tidpunkt för genomförande av automatisering av avställning med borinpumpning inklusive förbättring av kapacitet enligt 10 SSMFS 2008:17. Årsrapportering gällande övergångsplanen redovisar enligt tillståndshavaren hur åtgärder i övergångsplanen (1) som beslutats för innevarande år omhändertagits samt ger en lägesbeskrivning och bedömning av eventuella risker för försenat genomförande för åtgärder som beslutats för kommande år. 2 Syfte med granskningen och avgränsningar Syftet med granskningen är att bedöma huruvida Forsmarks Kraftgrupp AB:s (FKA:s) tillämpningar uppfyller kraven definierade av 12 och 17 SSMFS 2008:17. I detta ingår att studera de uppdaterade texter i säkerhetsredovisningen för Forsmark 1, 2 och 3 som omfattas av anmälan samt bakomliggande referensrapporter till dessa avsnitt. Anmälan är en del av arbetet med uppfyllandet av SSMFS 2008:17 för FKA, vilket i normalfallet behandlas inom ärende SSM 2010/807 (5). Då ärendet omfattar vissa principiella frågor har behov av granskning utöver den som genomförs inom Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tvärgranskningsprojekt (5), identifierats. Vid en övergripande genomgång av underlaget har behov av granskning utöver granskning inom tvärgranskningsprojektet (5) identifierats för följande delar av revideringarna i säkerhetsredovisningarna för Forsmark 1, 2 respektive Avseende 12 SSMFS 2008:17 bör tillämpning för lokala belastningar granskas. Likaså bör samtliga relaterade

5 Sida: 5/20 referenser/bilagor (6) och (7), granskas. 2. Beträffande 17 SSMFS 2008:17 bör tillämpning av miljöbetingelser för Forsmark 3 granskas. Likaså bör relaterad referens/bilaga (8) granskas. 3 Underlag från Forsmarks Kraftgrupp AB Underlag från tillståndshavaren har skickats in till myndigheten via anmälan SSM 2010/4615. I denna anmälan ingick: 1. F1-FSAR-KAP 4.4.2, rev 26, Forsmark 1 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (9) 2. F2-FSAR-KAP 4.4.2, rev 21, Forsmark 2 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (10) 3. F3-FSAR-KAP 4.4.2, rev 6, Forsmark 3 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (11) 4. FT , rev 1, Utvärdering av ångblåsningsförsök i Karlstein jämfört med ANSI/ANS 58.2 (6) 5. F , rev 0, Forsmark 3 - Redovisning av uppfyllandet av SSMFS 2008:17 12 map tålighet mot rörbrott (7) 6. FT , rev 3, Forsmark - Miljökvalificering - Principer för specificering av del-funktioner för vilka miljökvalificering erfordras

6 Sida: 6/20 samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata (8) 7. F12A , rev 0, Primär säkerhetsgranskning Forsmark 1 och 2 SAR Allmänna delar kapitel (12) 8. F3D , rev 0, Forsmark 3 Primär säkerhetsgranskning av säkerhetsrapport kapitel rev 6 (13) 9. FQS , rev 0, Forsmark 1,2 och 3 Fristående säkerhetsgranskning av SAR allmän del kapitel (14) 10. FKA , rev 4, Forsmark - Övergångsplan för SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorwer SSMFS 2008:17 (1) 11. FQ , rev 0, FKA Övergångsplan för SSMFS 2008:17 Årsrapport 2010 (2) Utöver detta har kompletterande material mottagits av SSM. 12. FT , rev. 1, Ändringsförslag till N R8/03 Ö12:1 C5: Forsmark 3 Tålighet mot rörbrott (åtgärder) (15) 13. SEO , rev 0, Forsmark 3. Lokala dynamiska effekter. Handlingsplan och inspektioner RA06. (16) 14. F , rev 1, Forsmark 3 - System 321, 583, 734 och 741 Specifikation för anläggningsändring. N Tålighet för rörbrott. (17) 15. FT , rev 0, Forsmark 1, 2 och 3 Åtgärder för att verkställa handlingsplan för tålighet mot lokala effekter vid rörbrott. (18) 16. FT , rev 1, Forsmark 3 - System , inneslutningskärl - Tålighet mot lokala dynamiska effekter av rörbrott - Verifiering av mekanisk integritet hos inneslutningens tätplåt vid rörslag från inre ångledningsbrott. (19) 17. FTM , rev 1, F123 - Tålighet mot lokala effekter vid rörbrott - Krafter från jetstrålar. (20)

7 Sida: 7/20 4 Genomförande 4.1 Krav och bedömningskriterier Krav på innehållet i säkerhetsredovisningen ställs i 4 kap 2 SSMFS 2008:1 inklusive bilaga 2 till SSMFS 2008:1. Även andra avsnitt i SSMFS 2008:1 är vägledande för vad som bör ingå i SAR. I de allmänna råden om tillämpningen av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, har kravet avseende innehåll i säkerhetsredovisningen ytterligare förtydligats. Beträffande föreliggande ärende bör stycke tre i bilaga 2 till SSMF 2008:1, Konstruktionsregler, samt relaterade avsnitt i de allmänna råden om tillämpning av föreskrifterna i SSMFS 2008:1, specifikt beaktas. Krav avseende konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer återges i föreskrifterna i SSMFS 2008:17. Förtydliganden avseende föreskrifterna återges i de allmänna råden om tillämpning av föreskrifterna i SSMFS 2008:17. Med avseende på föreliggande ärende bör 12 och 17 SSMFS 2008:17 samt tillhörande allmänna råd om tillämpning, specifikt beaktas. 4.2 Genomförande Föreliggande granskning kommer att utgå ifrån föreskrifterna i SSMFS 2008:1 och SSMFS 2008:17 och bedöma det underlag som skickats in till myndigheten inom detta ärende och som listas i avsnitt 3 Underlag från Forsmarks Kraftgrupp AB. Granskning kommer specifikt beakta avsnitt tre i bilaga 2 till SSMFS 2008:1 med tillhörande allmänna råd, samt 12 och 17 SSMFS 2008:17 med tillhörande allmänna råd. Därutöver kommer 4 kap. 3 SSMFS 2008:1 beaktats vilken ställer krav på att en säkerhetsgranskning ska utföras för kontroll av att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade, och att tillämpliga säkerhetskrav på anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet är uppfyllda. 4 kap. 3 SSMFS 2008:1 anger även att säkerhetsgranskningen ska genomföras på ett allsidigt och systematiskt sätt samt vara dokumenterad, vilket även kommer att värderas. Utöver detta kommer föreliggande granskningen även beakta det arbete som bedrivits och den kommunikation som förts inom ärende SSM 2010/807 (5) avseende 12 och 17 SSMFS 2008:17. Granskningen genomför en översyn av aktuella avsnitt i säkerhetsredovisningen för Forsmark 1, 2 och 3, utifrån ovanstående krav och bedömningskriterier. Granskningen studerar även relaterade referenser

8 Sida: 8/20 och bilagor. Avseende tålighet mot rörbrott har granskningen begränsats till att endast omfatta underlag avseende Forsmark 3. SSM bedömning är dock att resultatet från granskning av analyser med avseende på Forsmark 3 till mångt och mycket även bör kunna vara tillämpligt för Forsmark 1 och 2. Beträffande miljöbetingelser har granskning skett av dokument som skickats in av FKA och som finns listade i referenslistan som referens (11) och (8) samt. En genomgång av tillhörande primär (13) och fristående säkerhetsgranskning (14) har likaså skett. Därutöver har annat material, enligt (21) och (22) används. Underlagsrapporter som det hänvisas till i det inskickade materialet har inte granskats. 5 Granskning 5.1 Granskning mot 12 SSMFS 2008:17, angående tålighet mot rörbrott SSM:s observationer FKA anmäler ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del Kap för F1-F3. Ändringen föranleds av identifiering av ett antal åtgärder för att ta hänsyn till lokala dynamiska effekter vid rörbrott. För att uppfylla kraven i 12 SSMFS 2008:17 avseende tålighet mot rörbrott har analyser gjorts av FKA av kritiska punkter i anläggningarna. För F3 finns t.ex. en sådan analys dokumenterad i (7). I denna finns 21 punkter genomgångna där det tidigare har identifierats ett potentiellt hot mot tåligheten mot rörbrott. Genomgången i (7) har resulterat i att följande ändringar i Forsmark 3 behöver genomföras för att kraven ska uppfyllas: En vek sektion installeras i system 741 för att förhindra att skadliga krafter överförs till ventil 741VC21 och genomföringen i mellanbjälklaget. Tryckmätledningarna i system 583 kapas vid genomföringen så att de är skyddade från rörslag. Förtydliganden i dokumentationen avseende påverkan från jetstrålar på skalventilstängning i system 311.

9 Sida: 9/20 Åtgärder för att skydda skalventiler 321VB3 och 321VD3 i system 321 från skadliga jetstrålar så att de kan säkert stänga vid ett rörbrott utanför inneslutningen. Antingen ska strålskärmar införas eller ska nya ventiler införas så att enkelfelkriteriet är uppfyllt. Införande av yttre backventiler i system 734 för att inte riskera att inneslutningen blir otät vid rörslag som kan hota att skada ventilerna 734VD Ett antal punkter rör påverkan från jetstrålar. I en rapport (6) redovisas en utvärdering av ångblåsningsförsök i Karlstein och dess jämförelse med metodik enligt NUREG-0897 samt enligt ANSI/ANS Utvärderingen i (6) visar att NUREG-0897 har en stor spridningsvinkel (45 grader från centrumlinjen) på den kon av ånga som kommer ut från ett rörbrott medan ANSI/ANS-58.2 har en spridningsvinkel på ca 10 grader. Experimenten från Karlstein visar däremot på en asymptotisk spridningsvinkel på 7 grader vilken med andra ord är mindre än både NUREG-0897 och ANSI/ANS En större strålkon leder till lägre tryck vid ett givet avstånd från brottet, vilket innebär lägre beräknade laster på komponenter som träffas av jetstrålen. Inga tryck uppmättes vid Karlstein-experimenten men det rapporteras att effekten av påblåsning är väsentligen densamma upp till 10 rördiametrar. Ref. (6) anger att detta står i skarp kontrast till såväl NUREG som ANSI/ANS Slutsatserna från Ref. (6) är att resultaten från Karlsteinexperimenten är delvis oförenliga med såväl såväl NUREG-0897 som ANSI/ANS-58.2 samt att ytterligare branschgemensamma studier behövs för att reda ut orsakerna till observerade skillnader och att utarbeta enhetliga analys-förutsättningar för hur påverkan från jetstrålar ska analyseras. I väntan på ett sådant arbete rekommenderar FKA att man tills vidare tillämpar ANSI/ANS SSM:s bedömning SSM har granskat Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17, och (7) avseende Forsmark 3. Motsvarande underlag finns för F1-F2 men SSM bedömer att det är tillräckligt att granska underlaget för F3. SSM bedömer att de åtgärder som har identifierats av FKA för F3 är rimliga för att uppfylla kraven i 12 SSMFS 2008:17. I den primära säkerhetsgranskningen för F3 (13) anges att punkt 5 ovan, dvs. införande av yttre backventiler i system 734, ska utgå. Motivet redogörs för i ref. (15) där

10 Sida: 10/20 det anges att vid brott i systemet är trycket så pass lågt att man får begränsade krafter från rörslag. SSM instämmer i denna bedömning. Vad gäller effekter från jetstrålar från rörbrott bedömer SSM att det är anmärkningsvärt att tillgängliga experiment tyder på att hittillsvarande analysmetoder är otillräckliga och kan vara icke-konservativa i jämförelse med Karlsteinexperimenten. Dessa experiment genomfördes redan under SSM bedömer det som mycket angeläget att FKA, gärna i samarbete med OKG Aktiebolag och Ringhals AB, reder ut orsaken till påvisade skillnader och tar fram nya enhetliga analysförutsättningar för hur påverkan från jetstrålar ska analyseras och värderas. I övrigt vill SSM påpeka att vid granskningen av tillståndshavarnas uppfyllande av kraven i SSMFS 2008:17 (23), konstaterades att FKA inte uppfyllde kraven (eller har man inte visat hur man uppfyller kraven) på rörbrottsskydd i genomföringsområdet där i vissa fall konsekvensen av ett rörbrott kombinerat med ett samtidigt enkelfel kan äventyra en hel säkerhetsfunktion. Såvitt SSM kan bedöma kvarstår fortfarande denna bedömning. Det har ännu inte redovisats fullt ut i SAR av FKA. 5.2 Granskning mot 17 SSMFS 2008:17, angående miljötålighet och miljöpåverkan SSM:s observationer Forsmark 3 Säkerhetsrapport, Avsnitt SSM:s föreksrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (11) SAR allmän del avsnitt beskriver hur de olika paragraferna i SSMFS 2008:17 uppfylls. I den nu genomförda granskningen har endast de delar som avser 17 SSMFS 2008:17 granskats. Avsnittet om 17 SSMFS 2008:17 inleds med att föreskriftskravet med tillhörande allmänt råd återges, varefter det redogörs för en tillämpning. Hänvisning sker till andra delar i SAR, t.ex. avsnitt vad gäller krav på metoder för miljökvalificering av elektrisk utrustning. Ett stycke handlar om vilka komponenter som ska miljökvalificeras. Detta sker med en allmän beskrivning och en hänvisning till metodikrapporten (8)

11 Sida: 11/20 som anges innehålla referenser till tekniska rapporter med specifika miljödata. FKA anger i avsnittet att kartläggning av normaldriftmiljö har skett i utrymmen som innehåller komponenter som ska miljökvalificeras, och då speciellt reaktorinneslutningen. Kartläggningen har skett med värmekameror och strålningsmätare, som även kommer att utnyttjas i den löpande övervakningen att normalrumsmiljön hålls inom de gränser som den genomförda miljökvalificeringen grundas på. En speciell rutin har utarbetats för detta som även ska säkra att miljötåligheten för berörda komponenter utvärderas efter miljötransienter. Någon referens till rapporter som beskriver resultatet av den genomförda kartläggningen av den normala driftmiljön finns inte. Likaså finns ingen referens till någon beskrivning av de rutiner som styr den löpande övervakningen eller utvärdering av komponenter efter miljötransienter. Det anges att komponentlistor finns framtagna som identifierar de enskilda komponenterna i FKA miljökvalificeringsprogram med en hänvisning till SAR allmän del avsnitt (21). Denna fråga återkommer nedan vid genomgång av detta kapitel och vid granskningen av primär (13) och fristående säkerhetsgranskning (14). FKA anger slutligen att de anser att de har etablerat en process för att i fortvarighet uppfylla kraven i Forsmark Miljökvalificering Principer för specificering av delfunktioner för vilka miljökvalificering erfordras samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata. (8) Rapport FT , Forsmark - Miljökvalificering - Principer för specificering av del-funktioner för vilka miljökvalificering erfordras samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata (8), är den enda referensen i SAR allmän del avsnitt utöver hänvisning till andra SARdelar, såsom SAR allmän del avsnitt (GDC 4 om miljö och dynamiska effekter (24)), (RG 1.97 (25) om miljötålighet för haveriinstrumentering) och (se nedan). Rapporten är tänkt att vara en översiktlig beskrivning och ger ingen fördjupad bakgrund till hur den praktiska miljökvalificeringen och därtill hörande föråldring av testobjekt genomförs.

12 Sida: 12/20 Kapitel 1 innehåller övergripande principer. En sådan är att är att säkra komponenters och systems funktion om de krediteras i säkerhetsanalyser eller störningsinstruktioner. Det framförs också att ett väl fungerande miljökvalificeringsprogram bidrar till att minska risken för uppkomst av fel med gemensam orsak (CCF). Kapitel 2 innehåller krav enligt normer. De tar där upp de som anges i allmänna rådet till 17 samt GDC 4 (24). För RG 1.89 (26) har FKA via normkommittén och FKA Säkerhetskommitté (SÄK) fastställt hur den ska tillämpas inklusive hur föråldring ska genomföras. Referens finns till dokumentet. Kapitel 3 avhandlar berörda funktioner. FKA anger att för alla komponenter gäller att normalmiljödriftområde specificerat, oftast kopplat till vilket utrymme komponenten sitter i. Detta används vid upphandling av komponenter då leverantörerna försäkrar detta genom typtester. Om det finns begränsningar i tid för funktionen ska detta klarställas vid upphandling. I TBE 101 (27) anges normaldriftmiljöer i tre stränghetsklasser A, B och C. För komponenter som utsätts för svårare miljöer än de som specificeras av stränghetsklassningen i TBE 101 (27) genomförs miljökvalificering för den miljö deras funktion krediteras. Det gäller främst komponenter som tillhör säkerhetsklass 1-3 och funktionsklass 1E. Vissa komponenter finns i andra klasser. De allra flesta komponenterna utsätts inte för andra miljöer under haverier än under normaldrift. Det gäller t.ex. komponenter i el-rum. Där finns istället krav på ventilationssystemen att säkerställa en god miljö. Säkerhetsanalysen klarställer miljöpåverkan i olika utrymmen som används för att ta fram rumslistor där försvårande miljö uppträder. Vid kvalificering av komponenter som utsätts för försvårande miljö vid olika händelser är det viktigt att detta görs på komponenter som åldrats under normaldriftmiljö och har en degraderad motståndskraft. Nedan följer ett citat ur den granskade rapporten: Metodik för miljökvalificering beskrivs bland annat i refererade standarder i FQ som styr utformningen av TBE/KBE. Processen att genomföra denna föråldring beskrivs inte i denna rapport.. Huruvida denna rapport syftar på FQ eller den nu granskade rapporten FT är svårt att avgöra. Därefter görs i underkapitel en genomgång av olika händelser och specifika frågor:

13 Sida: 13/20 H2-H4-händelser H5-händelser Komplexa sekvenser Funktionstid Fel eget system RG 1.97 (mätfunktioner vid haverier/störningar) Yttre skalventiler. Kapitel 4 hanterar berörda rum. De rum som berörs är i regel sådana som innehåller komponenter som krediteras i analyser eller störningsinstruktioner och som påverkas vid olika rörbrott. Vid paraplyhändelsen H5.2 (totalt elbortfall) som leder till stora bränsleskador ska även ökade stråldoser beaktas. Genom att ställa krav på ventilationssystemen och krav på fysisk och funktionell separation klaras att innehålla normaldriftmiljön även under och efter störningar. Detta gäller främst el-rum men även vissa processrum. Detta leder till att komponenter i dessa utrymmen inte behöver kvalificeras utöver för normaldriftmiljö. Kapitel 5 hanterar krav avseende kvalificeringen i inneslutningen. För H2- H4 händelser så är det H4-händelser som blir den styrande. För H5 och komplexa sekvenser finns flera olika händelseförlopp och därmed olika miljöprofiler för de komponenter som krediteras i dessa olika scenarier. Vid brott i inneslutningen blir det mycket höga temperaturer och andra effekter lokalt i närheten av brottstället. Komponenter som finns direkt i anslutning till brottstället krediteras inte i säkerhetsanalysen. Miljöprofilerna som upprättas i olika utrymmen baseras på värden som uppstår i övriga kvadranter i olika delar av inneslutningen. Vid miljökvalificering för täthetsfunktionen krävs tålighet i alla kvadranter. För H5-händelser finns ett separat underkapitel. Hänvisningar och referenser ges till ett flertal olika rapporter. Kapitel 6 hanterar krav avseende kvalificering i andra rum. Underkapitel finns enligt följande: H-utrymmen

14 Sida: 14/20 Fyrkant schakt Blåsvägar Rumsvakter utanför inneslutningen Mätrum I beskrivningen av H-utrymmen hänvisas till rapporter som klarlägger miljödata under det första dygnet. Rapporten anger sedan För funktioner som erfordras under längre tid skall nya analyser klarställa temperaturförlopp. Det framgår inte när dessa analyser ska vara genomförda och inarbetade. I beskrivningen för mätrum förs ett resonemang som leder till att det inte finns några krav på kvalificering av transmittrar mot höga temperaturer på grund av rörbrott i eget system. Kapitel 7 hanterar miljödata, och är uppdelat i följande underkapitel: Strålnivåer Tryck och temperatur Korttidsförlopp (< 5 minuter) Vid korttidsförlopp noteras att i de fall temperatur och strålning är de kritiska parametrarna gäller att dessa effekter normalt inte degraderar komponenter för tider under 5 minuter. Vid kvalificering görs en utvärdering av konstruktion och materialval kombinerat med ett klarställande att funktionen endast behövs under mycket kort tid genom Expert judgement. När tryck och tryckdifferenser är de kritiska förhållandena skall kvalificering göras mot specificerade tryckvärdena oberoende av tidsrymd. Kapitel 8 är övrigt, varvid framgår att ändringar i temperatur, tryckförlopp och strålningsmiljö under haveriförlopp bör en översyn att miljökvalificeringen är giltig ske. Kapitel 9 är referenser Forsmark 3 Säkerhetsrapport. Avsnitt Miljökvalificeringskrav (version fastställd ) (21). Det påpekas inledningsvis att de refererade metoderna i huvudsak beskriver elektriska komponenter men att grundmetodiken är tillämpbar på mekaniska

15 Sida: 15/20 komponenter och byggnadsdelar där det finns material/delar med signifikanta åldringsmekanismer, t.ex polymera material, fetter och oljor. Inledningen avslutas med följande: Det skall vid FKA finnas en beskriven process som säkerställer inte bara att kvalificeringen genomförs på ett korrekt sätt utan också att kvalificeringsstatusen vidmakthålls under komponentens hela drifttid i anläggningen. Någon beskrivning av denna process finns inte, ej heller någon referens. Avsnittet innehåller sedan en kravbild i form av SKIFS 2004:1 (nuvarande SSMFS 2008:1), SKIFS 2004:2 (nuvarande SSMFS 2008:17), GDC 4 (24), IEEE 323 (28) och IEC (29). Avsnittet Tillämpning är en kortversion av den ovan granskade rapporten (8). Under avsnittet Åldring återfinns följande: Metodiken för att kvalificera komponenter för åldring skall specificeras. I detta ingår att normaldriftmiljöer i utrymmen med utrustning i säkerhetsklass 1-3 skall registreras och följas upp. Uppföljningen av historiskt utfall skall klarställa att åldersprofilen på genomförd kvalificering är giltig och därmed garanteras att den kvalificerade utrustningen är driftklar. Någon ytterligare beskrivning eller referens finns inte. I SAR hänvisades till SAR angående komponentlistor. Några referenser till dessa finns inte Primär och Fristående säkerhetsgranskning (13) (14) Den primära säkerhetsgranskningen hade väldigt få kommentarer avseende 17 SSMFS 2008:17. De noterade att det i SAR inte finns några komponentlistor. Deras rekommendation är att även i SAR referera till metodikrapporten FT (8) SSM:s bedömning En process eller ett program för miljökvalificering (22) kan sägas består av tre huvuddelar:

16 Sida: 16/20 Processer och strategier (verksamheter) för att bestämma normaldriftmiljö, haverimiljö, löpande övervakning av dessa data samt värdera komponenters status ur miljö- och åldringssynpunkt. Aktuella listor över komponenter och deras normaldriftmiljö Aktuella miljöparametrar för olika typer av händelser och i olika typer utrymmen. För flera av ovanstående punkter finns det brister i det granskade underlaget. Avseende miljöparametrar vid olika händelser bedöms Metodikrapporten (8) innehålla en tydlig genomgång av olika miljöer i olika utrymmen vid händelser. Det bedöms också finnas tydliga referenser till underliggande rapporter. Angående normaldriftmiljön finns oklarheter. I SAR (11) anger FKA att kartläggning av normaldriftmiljön har genomförts men det finns ingen beskrivning eller referens till var materialet finns. I SAR (21) finns också skrivningar om normaldriftmiljön men inte heller där någon referens. I metodikrapporten (8) finns under kapitel 3 en hänvisning till FQ och en text om Processen att genomföra denna föråldring beskrivs inte i denna rapport. Vilken rapport som avses här är oklart. Processer och strategier för genomförande av miljökvalificeringsprogram finns över huvud taget inte beskrivet eller med några referenser, trots att det skrivs på flera ställen hur viktigt det är. Exempel: SAR 4.4.2, sid 21 sista halvan. Där skrivs att kartläggning gjorts och att det ingår en kontinuerlig uppföljning. Längre ner specificerad rutin som skapats för säkerställande av att normalrumsmiljön hålls inom de gränser som genomförd miljökvalificering grundas på.. Längst ner på sidan skrivs med stöd av ovanstående har FKA etablerat en process för att i fortvarighet uppfylla kraven i 17. SAR sid 7, anges att det vid FKA ska finnas en beskriven process som säkerställer inte bara att kvalificeringen genomförs på korrekt sätt utan också att kvalificeringsstatusen vidmakthålls under komponentens hela drifttid i anläggningen.. På sidan 9, andra stycket, anges Metodik för att kvalificera komponenter för åldring skall specificeras. Då dessa strategier och processer är viktiga för att kunna bedöma kvaliteten i den initiala kvalificeringen och i fortvarighet, bedöms bristen vara av sådan art att komplettering måste ske.

17 Sida: 17/20 Komplettering av SAR måste ske enligt följande: Beskrivning av framtagning av och dokumenterandet av normaldriftmiljö, med tillhörande referenser, samt hur denna övervakas i fortvarighet. En principiell beskrivning av strategier och processer för hela miljökvalificeringsprogrammet, som visar att 17 SSMFS 2008:17 uppfylls i fortvarighet, med tillhörande lämpliga referenser. Slutligen konstaterar SSM:s att det finns brister inom den primära och den fristående säkerhetsgranskningen av detta område. SSM:s bedömning är att dessa granskningar bör ha uppmärksammat avsaknad av tydliga beskrivningar och hänvisningar till processer och strategier för miljötålighet och miljöpåverkan samt att normaldriftmiljöförhållanden inte utförligt redovisas. 6 Samlad bedömning För det underlaget som presenteras i Forsmark 1,2 och 3 - Anmälan av ändring i säkerhetsredovisningen SAR allmän del kap samt uppdatering och årsrapportering av Forsmarks övergångsplan för SSMFS 2008:17, och som studerats i denna granskning har ett antal brister identifierats. Tålighet mot rörbrott Vid granskning av analyser avseende tålighet mot rörbrott i enlighet med 12 SSMFS 2008:17, begränsades SSM:s översyn till att endast omfatta analyser utförda för Forsmark 3 (7). SSM bedömning är dock att resultatet från granskning av analyser med avseende på Forsmark 3 till mångt och mycket även bör kunna vara tillämpligt för Forsmark 1 och 2. Resultatet från granskningen av (7) visar att följande ändringar i Forsmark 3 behöver genomföras för att kraven definierade av 12 SSMFS 2008:17 ska uppfyllas: a) En vek sektion installeras i system 741 för att förhindra att skadliga krafter överförs till ventil 741VC21 och genomföringen i mellanbjälklaget. b) Tryckmätledningarna i system 583 kapas vid genomföringen så att de är skyddade från rörslag.

18 Sida: 18/20 c) Förtydliganden i dokumentationen avseende påverkan från jetstrålar på skalventilstängning i system 311. d) Åtgärder för att skydda skalventiler 321VB3 och 321VD3 i system 321 från skadliga jetstrålar så att de kan säkert stänga vid ett rörbrott utanför inneslutningen. Antingen ska strålskärmar införas eller ska nya ventiler införas så att enkelfelkriteriet är uppfyllt. I övrigt vill SSM påpeka att de punkter som identifierats i samband med SSM:s granskning avseende tillståndshavarnas uppfyllande av kraven i SSMFS 2008:17 (23), kvarstår. SSM bedömer att rörbrottsskydd i genomföringsområdet inte fullt ut redovisas i befintlig SAR för Forsmark 1, 2 och 3. Tålighet mot jetstrålar SSM bedömer det som mycket angeläget att FKA, gärna i samarbete med OKG och Ringhals AB, reder ut orsaken till påvisade skillnader mellan Karlsteinexperimenten, NUREG-0897 och ANSI/ANS-58.2, samt att FKA tar fram nya enhetliga analysförutsättningar för hur påverkan från jetstrålar ska analyseras och värderas. Miljötålighet och miljöpåverkan Granskningen av miljötålighet och miljöpåverkan i enlighet med 17 SSMFS 2008:17, har omfattat en genomgång av Forsmark 3 Säkerhetsrapport, Avsnitt SSM:s föreksrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) (11), Forsmark Miljökvalificering Principer för specificering av del-funktioner för vilka miljökvalificering erfordras samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata (8), Forsmark 3 Säkerhetsrapport. Avsnitt Miljökvalificeringskrav (version fastställd ) (21) samt av relaterad primär och fristående säkerhetsgranskning (13) (14). Resultatet från granskningen visar att för att Forsmark 3 ska uppfylla 17 SSMFS 2008:17 behöver säkerhetsredovisningen kompletteras med följande: e) Beskrivning av framtagning av och dokumenterandet av normaldriftmiljö, med tillhörande referenser, samt hur denna övervakas i fortvarighet. f) En principiell beskrivning av strategier och processer för hela miljökvalificeringsprogrammet, som visar att 17 SSMFS 2008:17 uppfylls i fortvarighet, med tillhörande lämpliga referenser.

19 Sida: 19/20 Utöver detta konstateras SSM att det finns brister inom den primära och fristående säkerhetsgranskningen avseende miljötålighet och miljöpåverkan. Detta eftersom avsaknaden av ovanstående punkter inte identifierats inom dessa granskningar. 7 Referenser 1. FKA Rapport FKA rev 04. Forsmark - Övergångsplan för SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorwer SSMFS 2008: FKA Rapport FQ rev 0. FKA Övergångsplan för SSMFS 2008:17 Årsrapport Beslut SSM 2010/1334. Beslut om senareläggning av genomförande av åtgärder i Forsmark 1 enligt bestämmelserna i SSMFS 2008: Beslut SSM 2010/807. Beslut om senareläggning av genomförande av åtgärder i Forsmark 3 enligt bestämmelserna i SSMFS 2008: Ärende SSM 2010/807. Granskning av kravuppfyllnad avseende SSMFS 2008: FKA Rapport FT rev 01. Utvärdering av ångblåsningsförsök i Karlstein jämfört med ANSI/ANS FKA Rapport F rev 0. Forsmark 3 - Redovisning av uppfyllandet av SSMFS 2008:17 12 map tålighet mot rörbrott FKA Rapport FT rev03. Forsmark - Miljökvalificering - Principer för specificering av del-funktioner för vilka miljökvalificering erfordras samt principer för framtagning av miljökvalificeringsdata FKA Säkerhetsredovisning F1-FSAR-KAP4.4.2 rev 26. Forsmark 1 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) FKA Säkerhetsredovisning F2-FSAR-KAP4.4.2 rev 21. Forsmark 2 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) FKA Säkerhetsredovisning F3-FSAR-KAP4.4.2 rev 6. Forsmark 3 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.4 Reaktorsäkerhetsstyrda konstruktionskrav, Avsnitt SSM:s föreskrifter om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer (SSMFS 2008:17) FKA Rapport F12A rev 0. Primär säkerhetsgranskning Forsmark 1 och 2 SAR Allmänna delar kapitel

20 Sida: 20/ FKA Rapport F3D rev 0. Forsmark 3 Primär säkerhetsgranskning av säkerhetsrapport kapitel rev FKA Rapport FQS rev 0. Forsmark 1,2 och 3 Fristående säkerhetsgranskning av SAR allmän del kapitel FKA Rapport FT rev 01. Ändringsförslag till N R8/03 Ö12:1 C5: Forsmark 3 Tålighet mot rörbrott (åtgärder) Westinghouse rapport SEO rev 0. Forsmark 3. Lokala dynamiska effekter. Handlingsplan och inspektioner RA FKA rapport F rev 1. Forsmark 3 - System 321, 583, 734 och 741 Specifikation för anläggningsändring. N Tålighet för rörbrott FKA rapport FT rev 0. Forsmark 1, 2 och 3 Åtgärder för att verkställa handlingsplan för tålighet mot lokala effekter vid rörbrott FKA rapport FT rev 1. Forsmark 3 - System , inneslutningskärl - Tålighet mot lokala dynamiska effekter av rörbrott - Verifiering av mekanisk integritet hos inneslutningens tätplåt vid rörslag från inre ångledningsbrott FKA rapport FTM rev 1. F123 - Tålighet mot lokala effekter vid rörbrott - Krafter från jetstrålar FKA Säkerhetsredovisning F3-FSAR-KAP4.9 rev 2. Forsmark 3 SÄKERHETSRAPPORT, Allmän del kapitel 4 Säkerhetskrav, Avsnitt 4.9 Krav på att motstå miljö och belastningar SKI Rapport 01:17 A och B. Kvalificering av elkomponenter I kärnkraftverk Hantering av åldring inkl underlag SSM Granskningsrapport DOCS Granskning av tillståndshavarnas uppfyllande av kraven i 12-13, SSMFS 2008: GDC4. Appendix A to Part 50 General Design Criteria for Nuclear Power Plants 4 (GDC4) - Environmental and Dynamic Effects Design Bases. 25. RG NRC Regulatory Guides - Power Reactors (Division 1) - Criteria for Accident Monitoring Instrumentation for Nuclear Power Plants. 26. RG NRC Regulatory Guides - Power Reactors (Division 1) - Environmental Qualification of Certain Electric Equipment Important to Safety for Nuclear Power Plants. 27. TBE 101 rev 3. Tekniska bestämmelser för elektrisk utrustning - Miljöspecifikation för normal driftmiljö IEEE 323. Qualifying Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations. 29. IEC Nuclear power plants - Electrical equipment of the safety system - Qualification.

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger,

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2008:17 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX TILLSYNSRAPPORT 2011-05-25 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: 2010-09-(15-17) Filnamn: 508202 27.0 Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD,

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: 2009-04-02 Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare:

Läs mer

Systemsäkerhetsverksamhet

Systemsäkerhetsverksamhet 1 Systemsäkerhetsverksamhet Systemsäkerhet definieras som Egenskapen hos ett system att inte orsaka person-, egendoms-, eller miljöskada. Här ställs krav på den systemsäkerhetsverksamhet som leverantören

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Yttrande 2010-04-30 Dnr 2009/2012 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Sammanfattning Riksgälden inkommer härmed med ett

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014

Svarsfil till remiss EKS 10, dnr 1201-3472/2014 Svarsfil till remiss EKS 10, Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2015-06-01 Remisslämnare Organisation Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, BIV Kontaktperson Henrik Rosenqvist

Läs mer

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar Sida: 1/26 INSPEKTIONSRAPPORT Datum: 2011-07-12 Vår referens: SSM 2011-228 Objekt: OKG Inspektionsdatum: 2011-02-28--2011-03-04 Dokumentnummer: 8 Deltagare: Yvonne Johansson, KM., Stefan Sördal, KD., Josephine

Läs mer

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING

KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Sid 1 (5) KVALITETS- OCH KONTROLLBESTÄMMELSER FÖR ELEKTRISK UTRUSTNING Rubrik Dokument Allmänna kvalitets- och kontrollbestämmelser KBE 100-2 Utgåva 3 (S) Innehåll 1 KRAVNIVÅINDELNING... 2 2 KVALITETSSÄKRINGSSYSTEM...

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-06-19 LS-LED06-115 58 Landstingsstyrelsens svar på revisionens granskning av landstingets policy/riktlinjer för resor i tjänsten Landstingsstyrelsens beslut

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

K V A L I T E T S S Y S T E M

K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 1/11 100 037 05 2013-12-10/JJ Roland Holmgren K V A L I T E T S S Y S T E M Personalhandbok 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4.0 INLEDNING 3 4.1 FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR 3 4.1.1 Kvalitetspolicy

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

2.2 Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och registerkontroll

2.2 Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och registerkontroll knappar in sin personliga kod på knappsatsen eller läser av sitt fingeravtryck och slår in sin personliga kod. Om passerkort och kod/fingeravtryck stämmer överens beviljas tillträde. 2.2 Säkerhetsprövning

Läs mer

Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift

Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i effektdrift OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-21 Er referens: 2012-30287 Diarienr: SSM2012-5663 Handläggare: Tage Eriksson Telefon: +46 8 799 4322 Beslut om att Oskarshamn 2 får återtas i

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012

Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Uppdateringar nya standarden ISO/IEC 17020:2012 Nu börjar vi närma oss en del av omfattningen av de förändringar som skett efter att ISO/IEC 17020:2012 trätt i kraft den 1:a oktober. Detta är den första

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik

Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll. Peter Kovács, SP Energiteknik Solel och frågor kring kvalité, säkerhet och underhåll Peter Kovács, SP Energiteknik VI SKAPAR VÄRDE I SAMVERKAN Forskning: Kvalité livslängd Teknisk utvärdering Solenergi på SP Myndighetssupport Utbildning

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2 E05 - Isolering (AL) är den person som arbetsleder genomförandet av specifika arbeten med en eller flera arbetsansvariga. AL har bl.a. till uppgift att: - Utse arbetsansvariga och bemanna arbeten i samverkan

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531

ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 1 ELAVBROTTET I STOCKHOLM 090531 Peter Lindberg peter.lindberg@elsakerhetsverket.se RAPPORT Dnr/ref09EV841 2 3 Sammanfattning På söndagskvällen den 31 maj inträffade ett elavbrott som innebar att elförsörjningen

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Årsrapport strålskydd 2012

Årsrapport strålskydd 2012 Medicinskt servicecentrum 2013-01-14 Medicinsk fysik och teknik Årsrapport strålskydd 2012 1 Inledning Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Redovisning av åldringsrelaterade tidsberoende analyser för långa drifttider i samband med återkommande helhetsbedömningar

Redovisning av åldringsrelaterade tidsberoende analyser för långa drifttider i samband med återkommande helhetsbedömningar Sida: 1/21 UTREDNINGSRAPPORT Datum: 2012-04-04 Dok nr: SSM2012-1302 Författare: Björn Brickstad Samråd: Peter Ekström, Kostas Xanthopoulos Fastställd: Lars Skånberg, ckr Redovisning av åldringsrelaterade

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen TILLSYNSRAPPORT 2011-08-30 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-1144-4 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhalsanläggningen Förrättningsdatum: 2011-05-18 Arbetsgrupp: Nils Addo KD, Charlotte

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Granskning av FKA:s ansökan om återstart av Forsmark 3 med anledning av elstörningen den 30 maj 2013

Granskning av FKA:s ansökan om återstart av Forsmark 3 med anledning av elstörningen den 30 maj 2013 Tillsynsrapport Datum: 2013-06-24 Er referens: FKA-2013-0219 Diarienr: SSM2013-3414 Granska i tillsyn Forsmark 3 Ansvarig handläggare: Björn Gustafsson Arbetsgrupp: Urban Boström, Tage Eriksson, Parviz

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Elberedskapslag Förändringar i lag & föreskrifter

Elberedskapslag Förändringar i lag & föreskrifter Elberedskapslag Förändringar i lag & föreskrifter Elberedskapsrådet Malin Stridh & Isabelle Auvray 2012-09-19 Innehåll > Hur arbetar vi praktiskt utifrån nuvarande föreskrifter? > Bakgrund till lagändring

Läs mer

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga.

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga. Brandfarlig vara, information och ärendegång I samband med ansökan måste handlingar bifogas för att möjliggöra en behandling av ärendet. I punkt 1-10 beskrivs aktuella handlingar som kan bifogas ansökan.

Läs mer

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas.

Forsmarks historia. 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. Forsmarks historia 1965 Vattenfall köper mark vid Käftudden i Trosa eftersom det var den plats där kärnkraftverket först planerades att byggas. 1970 Riksdagen beslutade att omlokalisera främst av arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Riksantikvarieämbetets överinseende över 2 kap. KML: Uppföljning och utvärdering av länsstyrelsernas handläggning av ärenden enligt 2 kap. 8 andra stycket lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 2 (9) Inledning

Läs mer

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7

Ovanåkers kommun. Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionsrapport. KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Uppföljning av genomförda granskningar KPMG AB 8 februari 2011 Antal sidor: 7 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning 1 1.1.1 Bisysslor 1 1.1.2 Driftkostnader och investeringar 1 1.1.3 Moms 1 2. Uppdrag

Läs mer

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-05-19 Er referens: Diarienr: SSM2015-539 Förrättningsdatum: 2015-03-19 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Marcus Gustavsson Arbetsgrupp:

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet .. - T C Q o,.. e Policy för informationssäkerhet Landstingsdirektörens stab augusti 2015 CJiflt LANDSTINGET BLEKINGE Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

Havs och Vatten myndigheten

Havs och Vatten myndigheten Havs och Vatten myndigheten Yttrande STRÅLSÄKFCH-r Datum 2012-05-25 Handläggare Ann-Sofie Wernersson Dnr 165-11 M1333-11 samt 283-11 (Strålsäkerhetsmyndigh ref 12-399) Dir tel 010-698 6355 Mottagare Nacka

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA

SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-05-28 DNR SN 2014.111 MARIE BLAD SID 1/1 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSSTRATEG/MEDICINSK ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA MARIE.BLAD@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Kap. 6: Allmänna laster Termisk och mekanisk verkan av brand. Bakgrund. Allmänt 2006-01-23

Kap. 6: Allmänna laster Termisk och mekanisk verkan av brand. Bakgrund. Allmänt 2006-01-23 2006-01-23 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets regler om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder, (föreskrifter och allmänna råd), BFS 2006:xx, EBS 3 Konsekvensanalys enligt Verksförordningen

Läs mer

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11

Avesta kommun. Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster. KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 Avesta kommun Övergripande granskning - Representation och Direktupphandling av konsulttjänster KPMG AB 2012-09-19 Antal sidor: 11 2012 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2013

Revisionsberättelse för år 2013 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2013 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, utskott, beredningar och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk Verksamhets berättelse 2014 Förord Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftverk inrättades 1981 och lyder f.n. under miljödepartementet. Näim1dens

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07. Nytt ändamål för PKU-biobanken 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-01-07 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Göran Schäder. Nytt ändamål för PKU-biobanken

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

SKI Rapport 97:18. SKI ASAR O3 Återkommande säkerhetsgranskning 1996, Oskarshamn 3.

SKI Rapport 97:18. SKI ASAR O3 Återkommande säkerhetsgranskning 1996, Oskarshamn 3. SKI Rapport 97:18 SKI ASAR O3 Återkommande säkerhetsgranskning 1996, Oskarshamn 3. 1 Innehållsförteckning A. UTGÅNGSPUNKTER OCH SLUTSATSER 1. Utgångspunkter 2. Kort anläggningsbeskrivning 3. SKI:s slutsatser

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Jönköping Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 10 april 2014 Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem

Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-09-30 Dnr: 14-6336 9 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Tillsyn efter inträffad integritetsincident i fakturasystem Saken

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

040-699 87 32 - Senast sparat: Elmodellering och hantering av bortfall av yttre kraftnät

040-699 87 32 - Senast sparat: Elmodellering och hantering av bortfall av yttre kraftnät Dokumenttyp Uppdragsbeskrivning 1 (9) Datum Dokumentnr Rev nr 2009-06-08 09106-OF02-Bilaga 1 U1 Författare Telefon Antal bilagor Ersätter doknr Erik Sparre 040-699 87 32 - Granskad Godkänd Stefan Authén

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer