RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516"

Transkript

1 Sida: 1/10 RASKRAPPORT Datum: Vår referens: SSM 2009/35 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: R1 Dokumentnummer: #72473 Deltagare: Mats Häggblom, KD, Pia Jacobsson, KM, Siv Larsson, KD Författare: Pia Jacobsson, KM Samråd: Anne Edland, ckm, Mats Häggblom, KD, Siv Larsson, KD Fastställd: Leif Karlsson, ckd RASK - Ringhals 1 ej driftklar I- isoleringskedja, 516 Sammanfattning SSM fick den 17 mars uppgiften från Ringhals 1 att de funnit en avvikelse i reaktorsäkerhetssystemet i samband med att årets revisionsavställning inleddes den 15 mars. Avvikelsen bestod i att delar av reaktorns automatiska utstyrning av säkerhetsfunktioner inte varit driftklara. Eftersom SSM ser allvarligt på felaktig driftläggning beslutade SSM att göra en så kallad RASK-utredning av händelsen med syftet att inhämta kunskap om händelsen och hur den hanterats av Ringhals. Avvikelsen innebar att automatisk utlösning av I-kedjan skulle utebli vid påkallat behov. Manuell utlösning av I-kedjan var fortfarande möjlig. Signalering kvarstod i reaktorpulpet och i larmdator av enskilda villkor samt uppfyllt 2/3-koppling för utlösning av I-kedjan. Operatören skulle därmed ha fått information om situationen som gör att han vid behov skulle kunna lösa ut I-kedjan manuellt. SSM bedömer att Ringhals har vidtagit de åtgärder som kan förväntas på kort sikt. Ringhals har tagit ställning till om man är driftklar och har tagit fram en handlingsplan. Ringhals har också gjort en säkerhetsvärdering av händelsen där de preliminärt kategoriserar händelsen till kategori 2.4 och

2 RASK - Ringhals 1 ej driftklar I-isoleringskedja, 516 Sida: 2/10 INES 1. Dessutom har Ringhals initierat en MTO-utredning som ska utreda händelsen i ett vidare perspektiv. Inom myndigheten pågår för närvarande en diskussion angående hur den uppdagade bristen ska kategoriseras. SSM bedömer att Ringhals hanterat den identifierade avvikelsen på ett acceptabelt sätt. De presenterade åtgärdsförslagen bedöms kunna stärka Ringhals rutiner för att säkerställa driftklarhet. SSM uppmanar Ringhals att överväga att införa tekniska lösningar som stärker operatörens möjligheter att avgöra vilka system/funktioner som är driftklara. SSM bör följa upp Ringhals planerade åtgärder och ta del av grundorsaksanalysen samt MTO-utredningen när dessa är klara. Bakgrund SSM fick den 17 mars uppgiften från Ringhals 1 att de funnit en avvikelse i reaktorsäkerhetssystemet i samband med att årets revisionsavställning inleddes den 15 mars. Avvikelsen bestod i att delar av reaktorns automatiska utstyrning av säkerhetsfunktioner inte varit aktiverad i enlighet med gällande rutiner. Eftersom SSM ser allvarligt på felaktig driftläggning beslutade SSM att göra en så kallad RASK-utredning av händelsen. Syfte Syftet med RASK är att inhämta kunskap om händelsen och hur den hanterats av Ringhals. Vidare är syftet är att klargöra: - händelseförlopp, - konsekvenser, händelsens säkerhetsmässiga betydelse, - orsaker, - områden där det finns behov av förbättring för att undvika ett upprepande (inklusive verksamhetsförbättringar), - tillståndshavarens åtgärder med anledning av händelsen och om dessa åtgärder är tillräckliga för fortsatt drift.

3 RASK - Ringhals 1 ej driftklar I-isoleringskedja, 516 Sida: 3/10 Metod Denna RASK genomfördes på Ringhals den mars 2009 av Pia Jacobsson (utredningsledare), Mats Häggblom och Siv Larsson. Ett inledande möte hölls med ledningen för Ringhals 1 där de gav en presentation av händelsen och de åtgärder som vidtagits. SSM har även tagit del av instruktioner och annan dokumentation för att verifiera redogörelsen. Ett besök gjordes i aktuellt relärum för att få se hur byglingar ser ut. Kontrollrummet besöktes för att se hur larmbilden ser ut. Även ABH (funktion som hanterar arbetsbesked) besöktes för att ta reda på hur de arbetar. En intervju hölls med crq men även andra personer har givit kompletterande upplysningar. Ett avslutande möte hölls med ledningen för R1 där SSM muntligt presenterade preliminära bedömningar. Händelsebeskrivning Inledning I samband med årets revisionsavställning (RA-09) skulle utlösningsvillkoren som är kopplade till I-kedjan byglas för att inte erhålla en obefogad utlösning av kedjan vid planerade arbeten. Under avställningen är det normalt inte något driftklarhetskrav på I-kedjan. När byglingen skulle anbringas upptäcktes att den redan var anbringad. Detta anmäldes till ABH som utan resultat letade efter motiv till att byglingen redan var anbringad. Därefter rapporterade instrumentpersonalen avvikelsen till sin arbetsledningen som i sin tur informerade driftchefen. Beslut togs av Ringhals 1 att rapportera händelsen som en kategori 2-händelse. Avvikelsen innebar att automatisk utlösning av I-kedjan skulle utebli vid påkallat behov. Manuell utlösning av I-kedjan var fortfarande möjlig. Signalering kvarstod i reaktorpulpet och i larmdator av enskilda villkor samt uppfyllt 2/3-koppling för utlösning av I-kedjan. Operatören skulle därmed ha fått information om situationen som gör att han vid behov skulle kunna lösa ut I-kedjan manuellt. I-isoleringskedjan har till uppgift att övervaka inneslutningen och vid läckage i trycksatta system initiera åtgärder i andra system och funktioner. De huvudsakliga följdfunktionerna är att: - utlösa snabbstopp (SS13); - stänga flertalet skalventiler, för isolering av inneslutning;

4 RASK - Ringhals 1 ej driftklar I-isoleringskedja, 516 Sida: 4/10 - starta springkling med 322, för trycknedtagning och kylning av inneslutning och - att göra 323 startberedd samt starta nödkraftsdieslarna i tomgångsdrift. Övergripande styrs den här typen av arbete av en anläggningsorder (AO). Bygling görs utifrån arbetsbesked och kopplingsbesked. Det är skiftchefen som beordrar arbetet som sedan genomförs och kontrolleras av instrumentenheten. Byglingar kan även utföras av inhyrd personal. Kronologisk beskrivning av händelsen Tid Aktivitet Referens R1 ställs av för revision RA I-kedja byglad enligt normala rutiner vid revision. Enligt KopplingsBesked (KB) som styrs av Ordinarie plintkontroll efter avslutad åtgärdsperiod utförd. Detta görs inför ordinarie 516-provning och det ska finnas olika byglingar vid detta tillfälle som senare tas bort enligt instruktion eller anläggningsorder. Skåpen plomberas I-kedjan återställs och alla byglingar som rör 516-provet tas bort. AO1011. Dokumenterad enligt instruktion Enligt KB samt signerad i AO1037 (som styr 516-provning) I-kedjans återställning signeras. AO1016 (styr en av revisionsfaserna) samt KB signerat avslutat i SAP Plintkontroll utförd i öppnade skåp efter avslutad 516-provning I-kedjan byglas åter i 3 reläskåp, detta dokumenteras endast på en av skåpslistorna. Oklart i dagsläget varför denna bygling genomförs Diskussioner hålls på ett driftledningsmöte angående om förnyat Enligt instruktion för 516- provning ( ). På skåplistan finns en referens till KB som redan är avslutad och ej gällande. Något annat skriftligt underlag för byglingen har ännu ej återfunnits. Dokumentation av beslutet saknas i protokollet.

5 RASK - Ringhals 1 ej driftklar I-isoleringskedja, 516 Sida: 5/ prov ska genomföras eller om det räcker med en extra plintkontroll. Man beslutar att stödja R1s förslag att genomföra plintkontroll Plintkontroll utförs i samtliga skåp före värmning, inklusive 516-skåpen. Alla skåp plomberas. De aktuella byglarna har kommenterats i instruktionen Den avvikande byglingen som kommenterades vid plintkontrollen accepterades i den uppföljande kontrollen Plintkontroll utförd i brutna skåp. Avrapporteras på driftsammanträde (DS) R1 går upp efter RA R1 ställs av för revision RA Inför övergång till bränslebyteskedjan görs en kontroll av driftklarheten på 516 B-kedjan Vid ordinarie bygling av I-kedja upptäcktes att byglingen redan var anbringad Ett driftsammanträde hålls där frågan behandlades och Ringhals 1 tar ställning till att man är driftklar i nuvarande drifttillstånd En total plintkontroll genomfördes på A-sidan för att verifierade att det inte fanns några fler kvarstående byglingar. Beslut togs även att inte plombera skåpen igen. Dokumenterad enligt instruktion Dokumentation saknas. Ej dokumenterad enligt instruktion Instruktionen ej återfunnen. Men det finns inget krav på att spara underhållsdokument. DS 01/09. Arbetstillstånd DS 17/09. Dokumenterad enligt instruktion

6 RASK - Ringhals 1 ej driftklar I-isoleringskedja, 516 Sida: 6/10 Möjliga orsaker och bidragande förhållanden till händelsen En bygling gjordes den 30 september utan att man nu i efterhand kan förstå varför den har gjorts. Den hänvisar dessutom till ett kopplingsbesked som redan hade avslutats och därmed var inaktuellt. Vid en extra plintkontroll som görs före värmning har byglingarna kommenterats i dokumentationen men av ännu okänd orsak har dessa byglingar accepterats/skrivits av. Därmed kunde skåpen plomberas. Det kan gå flera dagar mellan plintkontrollen och att skåpen plomberas men finner man inga avvikelser i skåpen plomberas dessa genast. Ringhals utreder för närvarande ovanstående förhållanden vidare för att klarställa bakomliggande orsaker till dessa missgrepp. Tillståndshavarens genomförda och planerade åtgärder För att verifiera driftklarhet gjordes ett antal prov och i ett driftsammanträde den 17 mars togs ställning till blockets driftklarhet. Vid driftsammanträdet tog man ställning till om andra system kunde vara påverkade. Driftsammanträdet beslutade att blocket var driftklart i nuvarande drifttillstånd. En handlingsplan för fortsatt arbete var framtagen till driftsammanträdet. En plintkontroll av A-sidan gjordes den 17 mars. Ringhals har identifierat ett antal åtgärder t.ex.: - Genomgång av hantering av plintlägeskontroll. Stärka upp rutinerna, ta erfarenhet från R2-R4. Implementeras före sidbyte RA09 som är planerat till den 4 april. - Genomgång av hantering av skriftliga förebilder t.ex. kopplingsbesked. - Genomgång av 516-prov och dess förmåga att ge slutlig kvittens för DKV. Genomförs före uppgång efter RA Signering av skåplistor förbättras. Genomförs omgående. För ovanstående åtgärder finns ansvariga utsedda.

7 RASK - Ringhals 1 ej driftklar I-isoleringskedja, 516 Sida: 7/10 Vid årets revision kommer RPS/SP2 att genomföras. Detta tillför robusthet till anläggningen genom att: - en del av kontrollsystemet inklusive reaktorskyddsfunktioner byggs med ny och diversifierad teknik; - arbetssätt för provning och avställning förändras; - bygling och bleckning ersätts till stora delar i de nya kontroll- och manöversystemet med förberedda urkopplingar via underhållsterminal och - att trycket i inneslutningen övervakas med tre nya transmittrar. En ny kedja, DII (diversifierad I-kedja) införs som ska initiera stängning av skalventiler i 411, starta 314 i DPS, starta resteffektkylning (DKT) och utlösa delsnabbstopp (DSS13). Funktionen ska lösa ut I-kedjan i (OPS). Dessutom ska en MTO-utredning genomföras för att få fördjupad insikt om händelsen och ytterligare förbättringsmöjligheter. Tillståndshavarens bedömning av säkerhetsmässig betydelse Ringhals har gjort en deterministisk betraktelse av två fall; litet (10kg/s) respektive stort rörbrott. I båda fallen har bedömningen gjorts att härden skulle vara vattentäkt alternativt strilad. Tryck och temperatur beräknas stiga måttligt i båda fallen. Vid ett stort rörbrott skulle reaktorn ha snabbstoppat automatiskt vid låg nivå i reaktortanken (L2) och de flesta av inneslutningens skalventiler skulle ha stängts vid låg nivå (L3). Operatörerna får enligt Ringhals tydliga beslutsunderlag via signalering i reaktorpulpet och larmsystem för både det lilla och stora rörbrottet vilket innebär att de i praktiken kan lösa I-kedjan manuellt. I denna betraktelse tillåts manuella ingrepp efter 30 minuter. I det troliga scenariot skulle operatörerna lösa I-kedjan inom några minuter efter larm att I-kedjan borde vara utlöst. Motsvarande scenarion övas i simulatorn och vid mötet med Ringhals 1 framhöll ledningen att liknande manuellt initierade ingrepp även har utförts under drift vid enstaka tillfällen. Händelsen har preliminärt kategoriserats till 2.4 med motivet att brister i rutiner etc. inte är övergripande och generella utan inom ett enskilt område. Detta sammanvägt med att vissa automatiska funktioner kvarstod och att

8 RASK - Ringhals 1 ej driftklar I-isoleringskedja, 516 Sida: 8/10 operatörerna hade möjlighet till att manuellt lösa I-kedjan. Händelsen är preliminärt bedömd till 1 på INES-skalan. En genomgång har även gjorts av de händelser som inträffat under tiden som den konstaterade bristen funnits. Genomgången visade inga allvarliga oförutsedda effekter. SSMs bedömning av om tillståndshavarens åtgärder på kort sikt är tillräckliga SSM bedömer att Ringhals har vidtagit de åtgärder som kan förväntas på kort sikt. Ringhals har tagit ställning till om man är driftklar och har tagit fram en handlingsplan. Dessutom har Ringhals initierat en MTO-utredning som ska utreda på händelsen i ett vidare perspektiv. SSMs samlade bedömning och förslag på ytterligare åtgärder från SSMs sida Den uppkomna händelsen har flera oklarheter som i dagsläget inte kan förklaras. Dels är det oklart varför byglingen genomfördes en andra gång, dels är det oklart vad som legat till grund för att ändå acceptera byglingen. Dessa oklarheter behöver belysas ytterligare för att förstå händelseförloppet och kunna vidta relevanta åtgärder. Vidare har SSM noterat att det saknas dokumentation för ett antal ställningstaganden och genomförda kontroller. Från slutet av revisionsperioden 2008 saknas ett dokumenterat ställningstagande i frågan om att genomföra plintkontroll och/eller förnyat 516-prov. Dessutom saknas i ett fall dokumentering från en genomförd plintkontroll. Myndigheten får också intrycket att disciplinen vid signering av genomförda åtgärder i anläggningsordnarna har en potential till förbättring vilket även har noterats av Ringhals. Ringhals har presenterat en åtgärdsplan som är tidssatt och med ansvariga utpekade. En åtgärd är att stärka upp plintkontrollen genom att göra om en underhållsinstruktionen till en driftinstruktionen i likhet med Ringhals 2, 3 och 4. Denna åtgärd bedöms kunna stärka barriären. Genom att det är en driftinstruktion blir kontrollrumspersonalen på ett tydligare sätt involverad i att skriva av uppkomna avvikelser. Då driften har en aktuell bild av anläggningens status finns bättre förutsättningar för att göra en relevant bedömning av funna avvikelser.

9 RASK - Ringhals 1 ej driftklar I-isoleringskedja, 516 Sida: 9/10 Inom myndigheten pågår för närvarande en diskussion angående hur den uppdagade bristen ska kategoriseras. SSM bedömer att Ringhals hanterat den identifierade avvikelsen på ett acceptabelt sätt. De presenterade åtgärdsförslagen bedöms kunna stärka Ringhals rutiner för att säkerställa driftklarhet. Då andra anläggningar har infört specifika larmade omkopplare som ersätter dessa typer av byglingar uppmanar SSM Ringhals att överväga att införa liknande tekniska lösningar som stärker operatörens möjligheter att avgöra vilka system/funktioner som är driftklara. SSM bör följa upp Ringhals planerade åtgärder och ta del av grundorsaksanalysen samt MTO-utredningen när dessa är klara.

10 RASK - Ringhals 1 ej driftklar I-isoleringskedja, 516 Sida: 10/10 Referenser - Ringhals AB Instruktion verksamhet, R1-4, RG Administrativa rutiner vid arbete och kopplingar inom Ringhals, , / Ringhals AB Protokoll verksamhet, DL-möte 0850, 9 december 2008, , / Ringhals AB Protokoll verksamhet, R1 Driftsammanträd 01/09, , / Ringhals AB Protokoll verksamhet, R1 Driftsammanträd 17/09, , / Ringhals AB Rapport verksamhet, Ringhals 1 RO11/09, , / Ringhals Anläggningsorder, R1 516-prov efter RA08, , /2.0 - Ringhals Driftinstruktion, R1 Övergripande styrning av 516-prov, , / Ringhals Instruktion Drift, R1 Besiktning, låsning, och försegling av skåp i kontrollrummet, relärummet och dieselkontrollrum, , / Ringhals Instruktion verksamhet, R1 Plintkontroll, besiktning och försegling av kontrollanläggningsskåp, , / Ringhals Logg-bok Byglad I-kedja R Sändlista: ck, ckx, KD, LAN, Mattias Sköld För kännedom: Ringhals AB

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Författare: Tomas Lackman. Forskning 2011:24

Författare: Tomas Lackman. Forskning 2011:24 Författare: Tomas Lackman Forskning 2011:24 Utredning och kartläggning av tillfällen då människan räddat och förbättrat en situation där automatiken inte räckt till eller fungerat fel Rapportnummer: 2011:24

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd MARS 2015 Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd Författare: Karin Ekenger Förord Reformen av regelverket för arbetskraftsinvandring

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten?

Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten? RiR 2011:20 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser

Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektion av polis - myndig heternas hantering av rutiner vid bl.a. riskanalyser Inspektionsrapport 2010:8 Rikspolisstyrelsen Enheten för inspektionsverksamhet Oktober 2010 Utgivare: Rikspolisstyrelsen,

Läs mer

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt

Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt 2013:21 Arbetsförmedlingens tillämpning av regelverket när arbetssökande uteblev från besök eller kontakt Slutredovisning av regelorienterad granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i

Läs mer

Kommunikationsbrister i vården

Kommunikationsbrister i vården Kommunikationsbrister i vården Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer