Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Jul 2016"

Transkript

1 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Jul 2016

2 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)... 4 Köpta timmar av bemanningsenheten... 5 Verkställda timmar i särskilt boende och hemtjänst... 6 Driftsredovisning... 7 Driftsredovisning per område/förvaltning... 8 Investeringsredovisning Avtalstrohet Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Sjukskrivning 28 dagar eller mer Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 2(14)

3 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Nyckeltalet är under utveckling och statistiken är inte komplett. Avvikelser HSL Nyckeltalet är under utveckling och statistiken är inte komplett. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 3(14)

4 Extraturer och fattasturer Omsorgsnämnd Juli månad saknar statistik då det är semestertider. statistiken är således ej komplett. De extraturer som är redovisade kommer främst av ledsagningar, utbildning/startpaket samt något vak. I vissa områden finns det extraturer på grund av ökad vårdtyngd, och till det dubbelbemanning. Fattasturer finns på en enhet, vilken har en partiell ledighet som är på 34 % det är svårt att tillsätta vikarie för denna. Enheterna som har årsarbetstid arbetar hela tiden med den för att minimera antalet extraturer samt fattasturer. Flera har även nollvick under månaden. Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat) Omsorgsnämnd Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 4(14)

5 Totalt underskott för personalkostnader efter juli månad är -1,1 mkr, vilket är en förbättring med 800 tkr sedan föregående månad. Den justerade riktpunkten är efter sju månader 57,5 % vilket motsvarar 125,1 mkr, utfallet visar 126,2 mkr. Orsaker till underskottet är bland annat fler tjänster inom särskilt boende på södra området samt norra området. Trygghetsboendet behöver mer resurser än planerat efter den nya organisationen. På norra området har en ny nattpatrull skaptas för att möta behovet som finns, personalen arbetar över samtliga områden. Positivt resusltat genereras av att Östra området har vakanta tjänster och går med överskott. Inom rehabilitering har det funnits vakantatjänster som också ger överskott. Den korta sjukfrånvaron är fortfarande hög och påverkar enheternas kostnader. Arbete görs i rehab-processen för att förbättra läget. Till och med maj månad har det funnits omsorgstagare kvar på Kvarnbacken. Enheten fick i 2016 års budget inga medel till personalkostnader då platserna skulle ha varit avvecklade. Utfallet för detta visar en kostnad utöver budget med drygt 800 tkr. Personal är efter hand omflyttade till hemtjänsten på västra området där de täcker upp extraturer och vakanser. Rörelse och vakanser på sjukskötersketjänster gör att kostnaderna är höga. Introduktionskostnaderna är nödvändiga och behövs då de nyrekryterade sjuksköterskorna ska börja sitt arbete. Köp från bemanningsenheten har behövts göras för att täcka upp för de vakanta tjänsterna som funnits under året. Detta har varit mer kostsamt år 2016 jämfört med samma period För att klara sommarens verksamhet har hyrsköterskor tagits in från bemanningsföretag. Kostnaden belastar driftbudgeten. Köpta timmar av bemanningsenheten Omsorgsnämnd Budgeterad riktpunkt för de köpta timmarna från bemanningsenheten är i juli 60,9 % vilket motsvarar timmar. Antalet köpta timmar uppgår till Enheterna arbetar så långt de kan med årsarbetstid och täcker för varandra. Kortare sjukfrånvaro gör att bemanningsenheten används. På grund av vakanser bland sjuksköterskorna har fler timmar bokats 2016 än jämfört med samma period 2015.mfört med Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 5(14)

6 Verkställda timmar i särskilt boende och hemtjänst Omsorgsnämnd De verkställda timmarna uppgår i juli till i juni var det timmar. Antalet timmar per dag för juli var st likaså för juni. Fördelningen mellan hemtjänst och särskilt boende är enligt följande; h respektive h. Hemtjänsten står för 51 % av de verkställda timmarna. Under 2015 hade hemtjänsten ett medel på 51 %. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 6(14)

7 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Prognos per den 31/7är, tkr Orsaken till avvikelsen är personalkostnader, minskad matdistribution och sparbetinget. Sparbetinget avser tkr och övrig del av underskottet i prognosen består av 800 tkr som avser personalkostnader med den dåvarande personalstyrkan som krävdes för att bedriva verksamheten på Kvarnbacken, vilken inte är budgeterad. Personalkostnaderna på Almen och Madesjögläntan bidrar till underskottet. Positivt resultat finns inom hemtjänsten östra och norra. Faktiska underskott som ses i driften är hyra för trädgårdsvillan (60 tkr) samt ökade kostnader för städ på Almen (50 tkr). Prognostiserat underskott för matdistribution och kosten på särskilt boende är tkr. Detta är på grund av färre antal köpta portioner än beräknat (16 portioner/dag) och ökade kostnader till kostverksamheten. Enheterna har i årets budget fått 15 dagar per tjänst att ta in personal från bemanningsenheten vid frånvaro. Total budget för enheterna är 11,8 mkr. Utfallet efter sju månader visar underskott med 5,8 mkr. Delvis beror underskottet på sjukfrånvaro. Även en del extraturer finns i verksamheten vilket också belastar denna budget. Enheterna köper färre timmar än samma period föregående år. De verkställda timmarna uppgår i juli till st. Fördelat mellan hemtjänst och särskilt boende enligt följande; h respektive h. Hemtjänsten står i juli för 51 % av de verkställda timmarna och på helår för 51 %. Antalet verkställda timmar är 4800 färre i juli månad 2016 än samma period föregående år. Hemtjänsten har färre timmar i juli 2016 jämfört med juli månad föregående år. Särskilt boende är inte jämförbart mellan åren då det fanns fler boendeplatser i maj 2015 jämfört med idag. En genomlysning pågår i förvaltningen i syfte att kvalitetssäkra uppgifterna om verkställda timmar. Signaler talar för att de inte är helt tillförlitliga. Observandum i verksamheterna: Två korttidsplatser har varit öppna i Fröjdekulla, vilka inte är budgeterade. På Kvarnbacken har det till och med maj månad funnits hyresgäster, vilket genererat kostnader av 800 tkr utöver budget. En ny nattpatrull har startats för att klara av ökat behov i hemtjänsten. Prognos för semesterperioden för sjuksköterskorna är beräknad till 900 tkr utöver budget. Antalet korttidsplatser är förnärvarande 31 st, budget avser 26 platser och antalet ska sänkas under kommande år. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 7(14)

8 Riktpunkt för utfall i relation till budget. Omsorgsnämnd Utfallet för juil månad är 136 mkr vilket motsvarar 61,6 % av budgeten. Den raka riktpunkten är 58,3 %. Kostnaderna består till största delen av personalkostnader som motsvarar 93 % av det totala utfallet. Prognostiserat resultat och/eller resultat i bokslut får ej överstiga 100 procent. Omsorgsnämnd Utfallet efter sju månader visar en prognos på -12 mkr, det motsvarar 105,4 % av den totala riktpunkten på 100 %. Driftsredovisning per område/förvaltning Beloppen anges i tkr Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 8(14)

9 Södra Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Prognosen för södra området har förbättrats något i och med att intäkterna är större för kottidsverksamheten till följd av att fler korttidsplatser är öppna. Nuvarande prognos är -209 tkr. Korttidsverksamheten har den senare tiden haft överbeläggning, fem extra platser har skapats utöver de 26 som det finns budget för. Extraturer på kvällar och helger har varit tvunget p.g.a. att det blivit stökigt när det är överbeläggning. Överbeläggning och extraturer gör att personalkostnaderna ökar och beräknat underskott är nu tkr. Dagverksamhet och den öppna verksamheten har en budget i balans, som kommer ge överskott vid årets slut. Beräknad prognos 373 kr. Glädjande är att det kommer in fler ärenden. Södra hemtjänsten är ett område som fått utökning av verkställda timmar, främst landetgruppen, vilket även påverkar nattorganisationen. I landetgruppen kommer utökning behöva göras, vilket görs genom att öka antalet tillsvidareanställda med 3-4 tjänster. I de två andra grupperna kan tjänster sparas då det är mindre verkställda timmar, resultatet ser i dessa två grupper bra ut. Underskottet förbättras något och prognosen visar nu -140 tkr. Pananställning som finns budgeterad är avslutad och genererar ett överskott av 160 tkr. Madesjögläntan visar underskott för perioden delvis på p.g.a. att ärenden övertagits från trygghetsboendet. Överanställning har gjorts på Madesjögläntan dessa resurser används nu för att täcka det behov som tagits över från hemtjänsten i form av trygghetsboendet. I dagsläget handlar det om 5 tjänster. Justering av de övertaliga tjänsterna kommer inte kunna göras förrän efter november månad. Prognosen är nu tkr. Hög personalomsättning bland sjuksköterskorna, vilket gör att det inte är möjligt att gå kort samt att nyanställningar skapar introduktionskostnader. Vakanta tjänster gör också att kostnaderna för köp från bemanningsenheten är höga då poolpersonalen får gå in och täcka turer innan ny ordinarie personal är introducerad. Prognosen visar -200 tkr. Driften för området innefattar en ej budgeterad intäkt på 730 tkr som avser försäljning av rehab-tjänster till Individ- och familjeförvaltningen. Denna intäkt ger ett överskott, då det inte vid budgeteringen var känt att försäljning av tjänster skulle ske även år Fortsätter Integration att hyra Solrosen kommer överskott av 283 tkr att finnas vid årets slut då endast 6 månaders hyresintäkter är budgeterade. Västra Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Västra området har en prognos efter juli månad på tkr ( tkr). Resultatet är något försämrat sedan föregående månad. Det kommer av att personalkostnaderna på demensboendet är höga. På västra området har det under året funnits permanent boenden på Kvarnbacken, vilket inte är budgeterat och skapar underskott. Nu är platserna avvecklade och det totala underskottet blev 808 tkr. Hemtjänsten på västra området har haft flertalet omsorgstagare med dubbelbemanning och ökat vårdbehov, vilket skapar en del extraturer. Personal som tidigare arbetat på Kvarnbacken har gått på schema i detta område för att täcka upp. Prognosen för västra området exklusive Kvarnbackens är -200 tkr. I Orrefors är det mycket sjukfrånvaro och extra turer p.g.a. hög arbetsbelastning. Prognosen visar ett mindre underskott till följd av att det saknas en tjänst i budet för den elfte platsen som öppnades på särskilt boendet i Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 9(14)

10 april månad. Demensboendena har beräknat underskott av 997tkr för personalkostnader. Att ta i beaktning är att kostnaderna är höga och högre underskott förväntas i och med flertalet extraturer p.g.a. oroliga omsorgstagare. Serviceenheten har efter tre månader överskott, det kommer av att kostnaderna för hjälpmedel inte har varit höga för perioden. Om kostnaderna följer tidigare års trend blir de högre andra halvan av året och budgeten kommer användas fullt ut. Sjuksköterskor, rehab och administration har budget i balans. Någon tjänst är inte tillsatt vilket skapar överskott. Kostnader för köp av nyckelskåp ger ett mindre underskott i driften samt avsaknad av budget för hyra av Trädgårdsvillan, årshyran är 60 tkr. Lokalvården på Kvarnbacken kommer bli dyrare än budgeterat. Norra Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Efter juli månad har Norra området en prognos på -509 tkr ( tkr). Det förbättrade resultatet kommer av att överskott tas upp för personalkostnader inom rehabilitering samt att utfallet för personalkostnader på Fröjdekulla, inom hemtjänsten Alsterbro och hemtjänsten norra ger överskott. Fröjdekulla har höga kostnader för köp av bemanningsenheten efter de första månaderna. Delvis kommer det av omorganisering och att det saknas personal på ordinarie tjänster. Personalkostnaderna har inte längre underskott vilket delvis kommer av att antalet platser fått justeras neråt på grund av renovering. I och med detta används inte hela budgetutrymmet och mindre överskott beräknas. Hemtjänst Alsterbro/Bäckebo har under månaderna som gått kunnat justera ner det överanställning som fanns i förhållande till antalet verkställda timmar. Just nu används inte alla tjänster som finns i budget vilket ger överskott vid årets slut om läget kvarstår. Särskilt boende Almen har i samtliga grupper fler tjänster än vad budgeten räcker till. Det kommer var överanställning fram till och med oktober, då scheman kan ses över. På Almen har det funnits kökstjänster som nu är avslutade och överskott beräknas till 330 tkr. Norra hemtjänst: Höga kostnader för personalen i en av grupperna. Nattverksamheten har plusresultat, men budgeten innefattar 2,25 tjänster för mycket. Dessa används nu istället för att täcka kostnader för den nya nattpatrullen som startats. Det finns ingen egen budet för nattpatrullen. Övergripande Norra: Städkostnaden för Almen är högre än budgeterat och förväntat underskott är 50 tkr. Avtalet för städning av Fröjdekulla är inte klart, då justeringar behöver göras eftersom delar av fastigheten inte längre används av äldreomsorgen. I övrigt är kostnaderna i balans. Kostnaderna för sjuksköterskor under sommaren är beräknad att ge ett underskott med 900 tkr. Vikarier behöver köpas in från bemanningsföretag. I budet finns 1 mnkr för vikarier. Östra Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Östra områdets prognos visar överskott med tkr (645 tkr). Prognosen är förbättrad sedan föregående månad då personalkostnaderna fortsätter att vara låga och att större överskott tas upp inom hemtjänsten. Strandvägen dras med sjukfrånvaro av det korta slaget där det inte finns möjlighet till att tillsätta timvikarie. Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 10(14)

11 Frånvaron har minskat den senaste tiden. Köp från bemanningsenheten krävs i de fall det inte går att lösa med årsarbetstid. Personalbudgeten är i balans vilket kommer av att natten för tillfället har två vakanta tjänster. Dessa kommer att tillsättas då behovet finns. Östra hemtjänst har haft lägre omsorgstyngd och har omfördelat arbetet och löser det med hjälp av årsarbetstiden. Det har även gått att nollvicka en del. Vakanta tjänster finns i dagsläget i de tre hemtjänstgrupperna. Övergripande Östra: Sjuksköterskorna visar ett underskott, vilket kommer av introduktionskostnader för en ny sjuksköterska. För rehabilitering är det ett överskott till följd av vakant tjänst. Bemanningsenheten Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Bokade timmar för juli månad uppgår till totalt varav timmar avser äldreomsorgen. Totalt sett är det 18 % färre timmar bokade jämfört med samma månad För äldreomsorgen är det 27 % färre bokade timmar än samma månad föregående år. Kvaltimmarna är 193 st vilket och motsvarar 4,24 %. Omsorg om funktionsnedsatta köper även de färre timmar än samma period Minskningen är totalt timmar vilket motsvarar 18 %. Fördelningen mellan äldreomsorgen och OF är 74 % respektive 26% av de totalt antal bokade timmarna. Prognosen har efter sju månader justerats från noll-resultat till ett visa underskott av 500 tkr. Det är svårprognostiserat i och med avvecklingen. Under sommarmånaderna minskar intäkterna för bemanningsenheten eftersom att enheterna tar in egna sommarvikarier. Vanligtvis kan bemanningsenheten hämta hem mer intäkter under hösten och vintern men eftersom avvecklingen sker kommer man inte hinna hämta hem intäkterna. Förvaltningsgemensamt Årsbudget Ackumulerat utfall Årsprognos Avvikelse Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Totalt Den förvaltningsgemensamma verksamhetens prognos är på årsbasis oförändrad, dvs. bedömningen är att ingen förbrukning kommer att ske utöver budgetram. Underskott kommer om att årets sparbeting om tkr belastar. Efter sju månader tas hela sparbetinget upp som underskott. Intäkterna för matdistribution inom hemtjänsten ser ut att bidra med ett underskott av 1,2 mkr. Underskottet på matdistributionen kommer av att varje måltid har beräknats per kök och inte beräknat på ett genomsnittligt pris. Det gör att kostnaderna för hemtjänsten blir högre i och med att Kvarnbackens kök är dyrare per portion än Strandvägen. Kvarnbacken levererar hemtjänstens mat. kostnaderna är trots allt de samma och underskottet ska i så fall fördelas annorlunda mellan hemtjänsten och särskilt boende. Underskott kommer då att belasta särskilt boende istället. Investeringsredovisning Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 11(14)

12 Budget Utfall Förbruk at (ack.) % Budget ,6% Totalt ,6% Investeringsbudget består år 2016 av ramtilldelning av tkr samt återstående medel från år 2015 motsvarande tkr. De kvarvarande medlen avses att användas för kostnader i samband med inköp och implementering av planeringssystem. Kostnaden för året avser kontorsmöbler/inventarier. Avtalstrohet Avtalstrohet Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 12(14)

13 Antal anställda Tillsvidareanställda Visstidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Hälsotal - total sjukfrånvaro Sjuktillfällen, upprepad korttidsfrånvaro Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 13(14)

14 Sjukskrivning 28 dagar eller mer Omsorgsnämnd, Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet 14(14)

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Omsorgsnämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Omsorgsnämnd Okt 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen... 3 Avvikelser HSL... 3 Extraturer och fattasturer... 4 Budget i balans - Personalkostnader (ackumulerat)...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Feb 2016 Avvikelser enligt Socialtjänstlagen Statistiken är inte komlett. Avser: Orrefors hemtjänst, Stallgården, Madesjögläntan. Strandvägen och serviceenheten.

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet... 6 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Nov 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Nov 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Månadsrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Personal...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Jul 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Tertialrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda möjligheter

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Okt 2014 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 8 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Mar 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden Maj 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning...

Läs mer

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför

Utgångsläget inför budget Individ- och Familjeförvaltningen Utgångsläge inför Innehåll Utgångsläget inför budget 2017... 3 Individ- och Familjeförvaltningen... 4 Utgångsläge inför 2017... 4 Jämförelse budget 2016 och 2017... 5 Intäkter... 5 Övriga kostnader... 5 Personalkostnader...

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun

Månadsrapport ekonomi. Nybro kommun Månadsrapport ekonomi Nybro kommun Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Nybro kommun, Månadsrapport ekonomi 2(6) Ekonomi Driftsredovisning Budget helår Förbrukat per den 30 nov 2013 (%) Verksamhetens intäkter

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad

Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2013-06-11 ON 2013/0071 53510 Omsorgsnämnden Verksamhets- och budgetuppföljning efter maj månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport Ärende 24 1(2) Uppföljningsrapport Anne Conradsson, Ekonom Datum 2013-10-02 Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport 2-2013 Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner resultatet efter åtta månader och

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Jan Klarström (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Jan Klarström (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00 14:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Jan

Läs mer

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Al Uppsala, ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Johanna Wahlin 2015-08-27 ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per maj 2015 Förslag till beslut Äldrenärrmden föreslås

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden -07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Åtgärder för budgetutfall i balans

Åtgärder för budgetutfall i balans TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-05-20 Dnr OAN.2014.85 Sektor arbete, trygghet och omsorg Handläggare: Lisbeth Tilly Titel: Sektorchef Tel: 0303-330917 E-post: lisbeth.tilly@ale.se Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Granskning av delårsbokslut augusti 2015

Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor Granskning av delårsbokslut augusti 2015 Landstinget Dalarna Hjälpmedelsnämnden Dalarna Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2. Granskningsresultat

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året. Månadsrapport Nämnd: Driftnämnden Regionservice Period: 1501-1502 Kort sammanfattning Ekonomi Regionservice redovisar ett positivt resultat på 4,4 mnkr för period 1-2. Avvikelse gentemot periodiserad budget

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500

Årsprognos 106 898,0-9 506,6 7 089,6 500 Prognos maj 2015 Årsbudget Årsprognos Avv_årsb_årsp Totalt 97 391,4 106 898,0-9 506,6 101 EKONOM ICHEF 7 589,6 7 089,6 500 Vakant ekonomtjänst. Tjänst som utredare blir vakant från och med 1 september.

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Erik Alexandersson, Ensolution, 47

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum. Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Erik Alexandersson, Ensolution, 47 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-06-04, kl. 09.00-16.20 ande Anna Kumpula Kostet, V Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Irene Lundholm,

Läs mer

Lista över ärenden till omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 17 juni 2014

Lista över ärenden till omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 17 juni 2014 Lista över ärenden till omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 17 juni 2014 1 Ärende nr 2 Dnr 2014/000029 Budgetuppföljning till och med maj 2014 Sammanfattning Föreligger budgetuppföljning till och

Läs mer

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

BUP Tekniska nämnden. Kvartal BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Sara Andersson 2016-10-14 SFN 2016/0861 0480-45 05 16 Servicenämnden Budgetuppföljning och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsuppföljning för novembermånad 2016

Månadsuppföljning för novembermånad 2016 9 december 2016 NBN 2016/207 1 (4) HANDLÄGGARE Asif Chowdhury 08-535 365 41 asif.chowdhury@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Månadsuppföljning för novembermånad 2016 Förslag till beslut Natur- och

Läs mer

Långtidsplanering, semester och längre sjukdom I första hand får ordinarie personal i grupperna plocka på sig turer när annan personal önskar

Långtidsplanering, semester och längre sjukdom I första hand får ordinarie personal i grupperna plocka på sig turer när annan personal önskar 2015-12-09 (ON 106) tog omsorgsnämnden beslutet att uppdra till förvaltningen att minska antalet bokare med 1,0 årsarbetare inom bemanningsenheten snarast under 2016 samt att bemanningsenhetens administration

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Budgetuppföljning. Förslag till beslut: Bakgrund. Lars Axelsson Hjälpmedelsnämnden

Budgetuppföljning. Förslag till beslut: Bakgrund. Lars Axelsson Hjälpmedelsnämnden Handläggare Datum Lars Axelsson 2015-05-15 0480-453800 070-5923028 Hjälpmedelsnämnden Budgetuppföljning Förslag till beslut: Hjälpmedelsnämnden godkänner budgetuppföljning för april 2015 för KHS. Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Lista över ärenden till omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 13 maj 2014

Lista över ärenden till omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 13 maj 2014 Lista över ärenden till omsorgsnämndens sammanträde tisdagen den 13 maj 2014 1 Ärende nr 2 Dnr 2014/000029 Budgetuppföljning till och med april 2014 Sammanfattning Föreligger budgetuppföljning till och

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden j j! 1 23 4 5 6 7 8 4 9: ; < = = >? @ > A B C D B A A E

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto

Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor. Budgetavvikelser. Övrigt Summa Intäkter Netto Socialnämnden DRIFTREDOVISNING Prognostiserade helårsavvikelser samt budget och redovisat på driften i tusentals kronor Område Nettobudget innevar ande år Budgetavvikelser Övrigt Summa Intäkter Netto Personal

Läs mer