Vård- och omsorgsnämnden

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vård- och omsorgsnämnden"

Transkript

1 Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera. Analys av driftutfallet Förvaltningen redovisar per den 31/3 ett resultat på -5,1 mkr. Året inleddes med fler externa placeringar och en högre nivå av hemvårdstimmar än kompenserat i budget Under våren har en ekonomisk handlingsplan behandlats i nämnden och många åtgärder är under utredning, exempelvis en flytt av korttidsplatser till Ölycke för att minska antalet betaldygn på sjukhus. Förvaltningen har även långsiktiga planer för att kunna hushålla med begränsade resurser i framtiden. Hemvårdens beslut och riktlinjer är under utredning, flexibla boendeformer och ny teknik kan bli aktuellt i framtiden. Nya lagar gällande hälso- och sjukvårdsavtalet (HS-avtalet) och betalansvarslagen kommer att påverka förvaltningen både ekonomiskt och organisatoriskt inom snar framtid. Betalningsansvaret övergår fortare till kommunen för att minska onödig beläggning på sjukhusen samtidigt som HS-avtalet innebär att mer sjukvård ska bedrivas i hemmet. Detta ställer krav på både bemanning och kompetens i kommunen. Prognos för helår 2015 beräknas initialt till -14,9 mkr. Äldreomsorgen Resultat per den 31/3, -2,6 mkr med ett prognostiserat underskott på 8,8 mkr för helår Under 2014 togs beslut om nybyggnation av ett korttidsboende. Verksamheten ser nu en minskad efterfrågan på boendeplatser i vård- och omsorgsboendena och bedömer att befintliga platser kan konverteras till korttid. 14 platser kan successivt utökas till platser samt flyttas till Ölycke. Att tidigarelägga utökningen av korttidsplatser kommer på sikt att minska kostnader för sjukhusdygn. Däremot uppkommer ett underskott genom flyttrelaterade kostnader och den ökade bemanning de nya korttidsplatserna kräver, ca -1 mkr. Under första kvartalet 2015 har antalet sjukhusdygn, där kommunen har betalningsansvar, legat på samma nivå som Dygnen förväntas minska i takt med att fler korttidsplatser kan öppnas upp. Beräknat underskott från dygn på sjukhus förväntas landa på runt -1 mkr, att jämföra med total kostnad 2014 på 1,7 mkr. Vård-och omsorgsboende, per den 31/3, -0,8 mkr Bergagården har haft ett utbrott av MRSA, vilket har medfört ökade kostnader både i form av sjukskriven personal samt utbyte av äldre inventarier. Samtliga vård- och omsorgsboenden har behövt storstädningar och investeringar i hygieninventarier. Beräknad kostnad för ökad hygienstandard landar på 0,7 mkr.

2 Utökning av enhetschefer på Trollsjögården och Kärråkra genomförs vid halvårsskiftet. Mindre personalgrupper och mer effektiv schemaläggning är prioriterat. En gemensam faktor för de stora enheterna är att de ofta har haft svårast för att hålla budget och samtidigt redovisar höga sjuktal bland personalen. För att ge enhetscheferna mer rimliga förutsättningar att förbättra styrningen på dessa enheter behöver chefstätheten ökas. Rehab samlas under en ny enhetschef och består nu av sjukgymnaster och arbetsterapeuter tillhörande både husen och distrikten. Distriktssköterskorna återgår organisatoriskt från hemvården till sjuksköterskeenheten i april Vidare utökar sjuksköterskeenheten och rehab vid halvåret hälso- och sjukvårdspersonalen för att klara omställningen av organisationen mot den nya betalansvarslagen och HS-avtalet, -0,8 mkr. Hemvården har en fortsatt volymökning både gällande hemvårdstimmar och delegerade HSL-timmar (insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen). Resultat per den 31/3, -1,8 mkr. Beräknat underskott på helår, -7,0 mkr. Hemvården genomgår stora förändringar både med teknikutveckling, införande av digitala trygghetslarm, genomlysning och förändring av verksamhet och omorganisation. I oktober delas hemvårdsenheterna från tre till fyra områden med tre arbetsgrupper i varje. Detta innebär att varje enhetschef får ca 40 medarbetare. Mindre personal och brukare per enhetschef kommer att ge bättre tillgänglighet och överblick av insatser och resurser. Antalet pooltjänster utökas för att minska timanställningar, bredvidgång samt ge bättre kontinuitet för brukaren. Verksamheten ser över HSL-besluten och den delegering som görs av sjuksköterskorna till hemvårdens personal. Enligt ersättningsschablonen ska 20,5 % av beviljad tid utgöras av delegerad HSL-tid. I verkligheten utför hemvården betydligt mer HSL-timmar, ca 30 %. Detta motsvarar timmar per helår, 6,5 mkr, som inte är kompenserade i budget I rapporten kostnad per brukare har snittpriset per producerad hemvårdstimme sjunkit till att ligga på medel i jämförelse med andra kommuner. Däremot sticker Eslöv ut i fråga om storleken på beslut per brukare i jämförelse med andra skånska kommuner. Underskottet på 1,8 mkr kommer dels från ökade volymer i beviljad tid, -0,5 mkr, och dels från ofinansierade HSL-timmar. LSS och socialpsykiatrin Resultat per den 31/3, -2,0 mkr med ett prognostiserat underskott på -5,3 mkr för helår. LSS-boenden redovisar per den 31/3 ett underskott på -1 mkr. Grundbemanningen är låg och verksamheten blir därför väldigt känslig för avvikelser. Jämfört med andra kommuner ligger Eslöv lågt i kostnad både gällande service- och gruppboenden (rapport Kostnad per brukare ). Korttidstillsyn och korttidsvistelse för unga redovisar ett underskott på 0,1 mkr. Två brukare från annan kommun har avslutat sina kontrakt, vilket leder till minskade intäkter 2015, ca 1 mkr. Två brukare med extern placering enligt LSS tillkom runt årsskiftet Dessa är inte kompenserade i budget 2015, total årskostnad 4,1 mkr. Kommunens egna boende med inriktning på barn är fullbelagt, fem platser. Däremot folkbokförs under våren en av brukarna på boendet i Eslövs kommun. Detta leder till minskade intäkter på ca 1,5 mkr.

3 Personlig assistans, resultat per den 31/3, -0,8 mkr. Verksamheten har sex ofinansierade brukare som har tillkommit runt årsskiftet. Underskottet som detta genererar blir på helår ca 2,1 mkr. Socialpsykiatrin redovisar ett underskott på 0,2 mkr. Underskottet beror på fler externa placeringar än budgeterat. Verksamheten ser även en minskad vilja från regionens sida att samfinansiera placeringar. Prognos på helår, -0,8 mkr. Socialtjänsten över 18 år Resultat per den 31/3, -0,3 mkr. Prognostiserat underskott helår -0,8 mkr. Inom Socialtjänsten över 18 år ser verksamheten en volymökning gällande antalet vårddygn enligt LVM. Det är främst unga vuxna med missbruk och psykisk funktionsnedsättning som är i behov av extern placering. Kostnaden är svår att prognostisera, ca -1,1 mkr. Heltidsprojektet har genererat vissa förhöjda kostnader inom fältverksamheten. Beräknat underskott ca 0,3 mkr. På Karidal pågår ett utvecklingsarbete kring att anpassa verksamheten efter behov. En tidigt uppsökande verksamhet kan eliminera kostnader inom t.ex. hemtjänsten. Verksamheten har satsat på en inspirationslägenhet med hjälpmedel och IT-lösningar. Övergripande Resultat per den 31/3, -0,2 mkr Analys av verksamhetsmåtten Inom hemvården fortsätter ökningen av beviljad tid. Det är främst omvårdnadsbehovet som har ökat bland brukarna. Antalet unika brukare ökar inte med samma hastighet. Förvaltningen har 2015 budgeterat för en nivå på timmar/månad och har haft en faktisk nivå under januari-mars på i snitt timmar/månad. Om denna nivå kvarstår innebär det en ökning med timmar för HSL-timmar ersätts schablonmässigt med 20,5 % av beviljad tid. Statistik visar att HSL-timmar i verkligheten ligger runt 30 % av beviljad tid. Detta innebär att hemvården varje månad inte är kompenserad för ca timmar HSL-tid. På årsbasis motsvarar detta timmar, 6,5 mkr. Inom funktionsnedsättning har antalet externa placeringar ökat. Verksamheten har två placeringar enligt LSS över budgeterad nivå. Socialpsykiatrin har två externa placeringar över budgeterad nivå. Daglig verksamhet väntar sig en volymhöjning i samband med höstterminen. Vidare har personlig assistans sex ofinansierade brukare som har tillkommit runt årsskiftet. Institutionsplaceringar inom Socialtjänsten över 18 år ligger för närvarande högt. Budgeterat 2015 finns 180 LVM-dygn, vilket motsvarar en placering startades med tre pågående LVM-placeringar, prognos 455 dygn för helår. Analys av investeringarna Förvaltningen har flera pågående upphandlingar som förmodligen inte kommer att nå sitt avslut under Vidare är många teknikprojekt fortfarande i planeringsfasen.

4 Verksamhetsmått Bokslut Budget Prognos Äldreomsorg Antal platser i vård- och omsorgsboende Antal externt köpta platser Antal korttidsplatser Totalt antal vårdplatser Antal vårddygn i korttidsboende Antal externt köpta korttidsdygn Antal betaldygn på sjukhus Totalt antal beslutade hemvårdstimmar/månad Delegerade HSL-timmar/månad till hemvården * LSS Antal verkställda boendebeslut, vuxna Antal personer i externa boenden Totalt antal verkställda boendebeslut, barn Antal personer inom daglig verksamhet Antal beslut om personlig assistans >20 h/vecka (SFB) Antal beslut om personlig assistans <20 h/vecka (LSS) Antal barn/unga med beslut om korttidsvistelse Antal barn/unga med beslut om korttidstillsyn Socialpsykiatri Antal personer med boendestöd Antal personer med beslut om sysselsättning Antal personer i externa placeringar Antal vårddygn i externa placeringar Antal platser i vård-och omsorgsboende Socialtjänsten över 18 år Antal personer i externa HVB under året Antal vårddygn enligt LVU Antal vårddygn enligt LVM Antal vårddygn enligt SoL Antal personer, öppenbehandlingen i Eslöv under året Antal personer, fältservice/rådgivning under året Antal personer, insats råd och stöd under året

5 Resultaträkning, mkr Budget Redovisat Budget Prognos Netto avvikelse Intäkter 29,6 28,6 118,2 118,2 0,0 Kostnader -148,8-152,9-609,8-624,7-14,9 Personalkostnader -106,9-111,8-442,4-450,9-8,5 Lokalkostnader -14,3-13,5-57,4-57,9-0,5 Övriga kostnader -27,4-27,1-109,5-115,4-5,9 Avskrivning -0,1-0,6-0,5-0,5 0,0 Intern ränta 0,0 Nettokostnader -119,2-124,3-491,6-506,5-14,9 Kommunbidrag 0,0 Årets resultat -119,2-124,3-491,6-506,5-14,9

6 Driftsbudget netto, mkr Budget Redovisat Budget Prognos Netto- Verksamhet avvikelse Politisk verksamhet -0,3-0,2-1,1-1,1 0,0 Alkoholtillsyn -0,1-0,1-0,2-0,2 0,0 Anhörigstöd, gem -0,2-0,2-0,7-0,7 0,0 Äldreomsorg -66,0-68,5-273,7-282,5-8,8 LSS/LASS -37,3-39,5-153,9-158,4-4,5 Socialpsykiatri -4,8-5,4-19,2-20,0-0,8 Socialtjänsten över 18 år -4,4-5,3-17,4-18,3-0,9 Familjerådgivning -0,2-0,1-0,7-0,7 0,0 Förvaltningsgemensamt -6,2-5,1-24,6-24,6 0,0 Summa -119,2-124,3-491,6-506,5-14,9

7 Investeringsredovisning netto, mkr Projektnamn Projekt- Invest. Redovisat Budget Prognos Nettonummer ram enl. t.o.m. avvikelse Inventarier KF boendeenheter mm Inventarier Kärråkra ,5-3,3-3,3 0,0 demens ,7-0,2-0,2 0,0 Inventarier larm ,1-5,7-3,7 2,0 Ny teknik ,0-3,0-2,0 1,0 Summa 0,0-1,4-12,2-9,2 3,0

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014

Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Vård- och omsorgsnämnden, Vårprognos 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget att rapportera.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Delår 2015

Vård- och omsorgsnämnden Delår 2015 Vård- och omsorgsnämnden Delår 2015 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Uppdrag Funktionsnedsättningar Individ- och familjeomsorg för vuxna över 18 år Äldreomsorg Våra delmål Medborgare

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Delår 2014

Vård- och omsorgsnämnden Delår 2014 Vård- och omsorgsnämnden Delår 2014 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse 2014 Resultat Förbättra stödet för anhöriga,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2016 Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Uppdrag Funktionsnedsättningar Individ- och familjeomsorg för vuxna över 18 år Äldreomsorg Perspektiv/Inriktningsmål/Effektmål/Resultatmått

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef (tf): Anna Granevärn Våra delmål Långsiktigt hållbart Eslöv Nämndens delmål För måluppfyllelse Resultat Förbättra stödet för anhöriga,

Läs mer

Ekonomi och verksamhet 2015

Ekonomi och verksamhet 2015 Ekonomi och verksamhet 2015 Funktionsnedsättning LSS-verksamheten ställs inför nya utmaningar med äldre brukare som har utökade behov samtidigt som den yngre generationen ställer allt högre krav på sin

Läs mer

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden

Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden 2013 Justering Lönekomp Volym Teknisk 2014 Faktisk 2014 30-33 GEMENSAM VERKSAMHET 300000 Förvaltningschef 10000 Vård- och omsorgsnämnden 1 130 93300 Förvaltningsledning

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,3%

Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,3% Månadsrapport Vård och Omsorg Juli 58,% -8- (kkr) Resultatrapport Budget Utfall Helår Period Förbrukning % Helår Period Intäkter 5 85 5% % Kostnader - 8-8 -8 5% % Personakostnader - 8-5 -8 8 5% % Lokalkostnader

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden -04-14 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 31 mars, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) % Verksamhetens intäkter Avgifter

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 237 875-234 486 3 389 4

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16

Vård- och omsorgsnämnden Budget 2014, Plan 2015-16 Vård- och omsorgsnämnden, -16 Ordförande: Mikael Ottosson Förvaltningschef: Anne Simmasgård -03-04 Ekonomisk sammanställning Driftredovisning per slag tkr exkl prisutv. exkl prisutv. Verksamhetens intäkter

Läs mer

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0

Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten % USD % 0 0 SOCIALNÄMNDEN - prognos 201707 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -6 622-7 049-427 -12 085 55% -200-250 7001 USD 7 0-7

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden -03-23 Frida Wennermark Controller Ekonomisk uppföljning per den 28 februari, Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk sammanställning HELÅR Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) perioden % Verksamhetens

Läs mer

Ärendehantering. Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Ärendehantering. Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Ärendehantering månaden (SoL ÄO o OF) månaden (SoL ÄO o OF) månaden (LSS) månaden (LSS) månaden (SoL, LVM, LVU IFO) månaden (SoL, LVM, LVU IFO) Andel tillgängliga handläggartimmar, ÄO och OF Andel tillgängliga

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING -11-12 DNR SN.065 TORBJÖRN NYQVIST SID 1/1 TORBJORN.NYQVIST@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den -10-31 Förslag

Läs mer

Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal

Bilaga 2, SN 145/2018 Sida 1 av 8. Verksamhetens nyckeltal Sida 1 av 8 Verksamhetens nyckeltal Socialnämnden, 3 Sida 2 av 8 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Statistik... 3 2 Sida 3 av 8 1 Sammanfattning Utredningstid över fyra månader på BoU fortsätter

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift

SOCIALNÄMNDEN - prognos Nämnd: 7 Socialnämnden Projekttyp: Drift SOCIALNÄMNDEN - prognos 201712 Nämnd: 7 Projekttyp: Drift Ack. 201701-201712 Helår 2017 Prognos 2017 Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget December November Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan.

SOCIALNÄMNDEN - prognos Ansvar: 7* Projekttyp: Drift. rehabpersonal. Kräver reducering av kostnader utifrån minskad efterfrågan. SOCIALNÄMNDEN - prognos 201807 Ansvar: 7* Projekttyp: Drift Ansvar Utfall Budget Avvikelse Budget 58% Juli Maj Kommentar 7000 Förvaltningschef Socialtjänsten -7 351-6 486 865-11 236 65% 1 350 450 Driftprojekt

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen oktober 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen oktober 2017 Socialförvaltningen per oktober 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 141 463-164 463-23

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per september Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta, Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2013-10-24 Diarienummer NHO-2012-0203.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per september 2013

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017

Läs mer

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015

Tertialrapport Ekonomi och Personal. Omsorgsnämnd Apr 2015 Tertialrapport Ekonomi och Personal Omsorgsnämnd Apr 2015 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god och kvalitetssäkrad... 3 Medborgarna ska uppleva att de har goda

Läs mer

34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193

34 ÄLDREOMSORG Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK Äldreomsorg gemensamt Gemensamt SoL o HSL 3 193 34 ÄLDREOMSORG 340000 Verksamhetschef äldreomsorg, hemvård och SSK 977 2 327 50905 Gemensamt SoL o HSL 3 193 1 775 Budget uppdelad mellan 340000/340001 Budget uppdelad mellan 340000/340001 50700 SOL, hemvård

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017 Uppföljningsrapport oktober 1 (5) Bildning- och omsorgsförvaltningen -11-10 Uppföljningsrapport oktober Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr Budget** Prognos* Verksamhet

Läs mer

Verksamhetsuppföljning och prognos 1

Verksamhetsuppföljning och prognos 1 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum Socialnämnd 2018-04-24 sida ÄRENDE 4 Dnr: SN 2018/100.042 Verksamhetsuppföljning och prognos 1 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-12-07 Sida 1(1) Vård och omsorg Kenneth Lindhe 0479528233 kenneth.lindhe@osby.se Budgetuppföljning 2018 Dnr VON/2018:34 042 Vård och omsorg förslag till Vård och omsorgsnämnden

Läs mer

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN

Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN Månadsuppföljning januarijuni Socialnämnden 4 SN 2017.047 3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNINGEN 2017-08-02 DNR SN 2017.047 LARS NÄSLUND SID 1/1 CONTROLLER LARS.NASLUND @VALLENTUNA.SE

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer

STATISTIK IFO Ekonomiskt bistånd Missbruk Barn och ungdomar. Anmälan enligt 14:1 SoL. Ansökan enl SoL* personer IFO 217 Varav under 25 år Utbetalt belopp Vårdd. På HvB personer Öppnade utr* Januari 142 28 991 36 kr 133 6 13 2 11 17 42 31 1 169 7 Februari 14 27 889 478 kr 146 6 19 16 29 3 28 1 118 5 Ekonomiskt bistånd

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88

Ekonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88 Ekonomisk uppföljning per 2018-09-30 Ärende 5 SN 2018/88 Sida 4 av 108 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-10-08 Dnr: SN 2018/88 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per 2018-09-30 Förslag till beslut Socialnämndens

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per juli 2017

Ekonomiskt bokslut per juli 2017 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2017-08-23 OSN-2017-0186 Ida Sverkersson Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2017 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta

Läs mer

Ekonomisk rapport april 2019

Ekonomisk rapport april 2019 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE

KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS ANSVARSOMRÅDE Ordförande: Socialchef: Kjell-Åke Nilsson Jhonas Nilsson REDOVISAT HELÅR 2018 2018 2017 Driftintäkter Driftkostnader Nettoram Kalk kapitalkostnad

Läs mer

Uppföljningsrapport per april 2018

Uppföljningsrapport per april 2018 Uppföljningsrapport april 2018 1 (7) 2018-05-03 Bildning- och omsorgsförvaltningen Uppföljningsrapport per april 2018 Bildning- och omsorgsförvaltningen Ekonomi Bildnings- och omsorgsnämnden tkr 2018 Budget

Läs mer

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (14) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-15.45 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att

Uppsala Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag till beslut att Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA VÅRD OCH OMSORG Handläggare Ylva Opard Datum 2014-04-24 Diarienummer NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2014 Förslag

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2016

Ekonomisk rapport efter oktober 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-11-09 SN 2015/0525.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2016 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017

FÖRDJUPAD PROGNOS 2017 FÖRDJUPAD PROGNOS med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd -04 1 (5) Sammanfattning Efter årets första fyra månader pekar prognosen mot ett underskott på -7,4 mkr för.

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Vård & omsorg PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar) Orsak: ökande hemtjänst Större åtgärder: Utökningar i planen för 2019 motsvarande 6 mnkr är parkerade i väntan på de första månadernas resultat. Alla åtgärder

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per juli 2016

Ekonomiskt bokslut per juli 2016 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ida Sverkersson 2016-08-12 OSN-2016-0108 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per juli 2016 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Socialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85

Socialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85 Socialnämnden uppföljning per -09-30 Ärende 8 SN /85 Sida 88 av 163 Tjänsteskrivelse 1(1) -10-02 Dnr: SN /85 Socialnämnden Socialnämnden uppföljning per -09-30 Förslag till beslut Socialnämndens beslut

Läs mer

Månadsrapport september 2011

Månadsrapport september 2011 SKARPNÄCKS STADSDELSNÄMND EKONOMI- OCH PERSONALAVDELNIN GEN DNR 1.2.1-48/11 SID 1 (8) 2011-11-10 Handläggare: Tomas Snees Telefon: 08-508 15 062 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2011-11-10 Månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport november Social- och äldrenämnden

Månadsrapport november Social- och äldrenämnden Månadsrapport november Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 11 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning per 30 november Socialförvaltningen Ekonomisk uppföljning per 30 november 2016 Socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen myndighet Intäkter Kostnader Avvikelse Prognos Individ- och Familjeomsorgen 264 837-258 627 6 210

Läs mer

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott

Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015

Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Marie Öberg 2015-04-10 OSN-2015-0153 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta,

Läs mer

Protokoll. Pernilla Boström (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Stellan Andersson (C)

Protokoll. Pernilla Boström (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Stellan Andersson (C) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00 14:10 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Ingemar Tönnberg (S) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Stellan Andersson (C)

Läs mer

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017

Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Hjort Susanna (KLK) Sverkersson Ida (KLK) Datum 2017-05-15 Diarienummer OSN-2017-0227 Omsorgsnämnden Ekonomisk delårsuppföljning och prognos per mars 2017 Förslag till

Läs mer

Uppföljningsrapport, april 2018

Uppföljningsrapport, april 2018 Uppföljningsrapport, april 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Efter mars månad visar prognosen för socialnämnden ett underskott på 25 mnkr.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Ekonomiskt bokslut per mars 2018

Ekonomiskt bokslut per mars 2018 OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Susanna Hjorth 2018-04-XX OSN-2017-0186 Omsorgsnämnden Ekonomiskt bokslut per mars 2018 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ekonomisk prognos 2019 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2014 Dnr SN14/8-042

Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2014 Dnr SN14/8-042 Lena Burman Johansson Nämndansvarig Socialnämnden 08 560 39 212 Lena.BurmanJohansson@ekero.se Socialnämnden Verksamhetsredovisning per mars 2014 Dnr SN14/8-042 Sammanfattning Socialnämnden ansvarar för

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos Socialnämnd

Kvartalsrapport mars och prognos Socialnämnd Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018 Socialnämnd Innehållsförteckning 1 Periodens resultat...3 1.1 Driftredovisning...3 1.2 Investeringsredovisning...4 2 Viktiga händelser i verksamheten...4 3 Prognos

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet vån 2, stadshuset kl 13:00 15:00 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

Expansionsplan Bostad med Särskild Service

Expansionsplan Bostad med Särskild Service Datum: 2016-02-22 Handläggare: Tanja Mattsson Direktnr: Beteckning: Expansionsplan Bostad med Särskild Service Ärendet För att säkerställa att vi kan möta nuvarande och kommande behov när det gäller bostad

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 juni 2013 EKONOMI Ekonomi m m Den ekonomiska bilden efter maj är inte helt entydig. Utförarsidan redovisar ett sämre resultat efter maj månad jämfört med

Läs mer

Socialnämnden Uppföljning per september 2016

Socialnämnden Uppföljning per september 2016 Socialnämnden Uppföljning per september Fokusområden Hemvård Handikappomsorg Individ och familjeomsorg Måltidsservice Ekonomisk analys Socialnämndens ram för är 397 614 tkr. Då nämnden haft ett negativt

Läs mer

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET

Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Delårsrapport 2018 LSS-VERKSAMHET Innehållsförteckning Delårsrapport 2018...3 Driftredovisning...3 Sammanfattning...3 Perioden - Analys ekonomi/verksamhet...3 Helårsprognos...3 - Prognos...3 - Åtgärder

Läs mer

PM Produktion omsorg Verksamhetsredovisning per mars Dnr KS19/9-022

PM Produktion omsorg Verksamhetsredovisning per mars Dnr KS19/9-022 2019-04-08 Åsa Fasth Prod.chef Äldre- och personer med funktionsnedsättning 08 124 57 369 asa.fasth@ekero.se Produktion omsorg Verksamhetsredovisning per mars Dnr KS19/9-022 Sammanfattning Det ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017

Ekonomisk uppföljning. Socialförvaltningen november 2017 Ekonomisk uppföljning Socialförvaltningen november 2017 Socialförvaltningen per november 2017 Socialförvaltningen Tkr Intäkt Kostnad Resultat Prognos Fg. Prognos förändr. Pr. IFO myndighet 156 340-181

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.

realistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras. socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt

Läs mer

KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG

KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG Uppsala KOMMUN KONTORET FOR HALSA VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-11-10 NHO-2013-0198.10 Nämnden för hälsa och omsorg Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2014 Förslag

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Maj 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Maj 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning Vård- och omsorgsnämnden j j! 1 23 4 5 6 7 8 4 9: ; < = = >? @ > A B C D B A A E

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2017 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 KOSTNADER FÖR VÅRD AV

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 17 april 2013 EKONOMI Ekonomi m m En ekonom har ingen kristallkula som förutsäger hur utvecklingen blir under resten av året, men nog vore det bra att ha en.

Läs mer

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden

Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och

Läs mer

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde

Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden inom socialnämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2016-10-15 Socialförvaltningen 1 (6) Ansa Haapala Stabschef Diarienummer 2015/SN 0179-003 Socialnämnden Åtgärder för att nå en budget i balans 2016 för samtliga verksamhetsområden

Läs mer

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

ESLÖVS Vo jr-n,investors KOMMUN IN PEOPLE

ESLÖVS Vo jr-n,investors KOMMUN IN PEOPLE ESLÖVS Vo0.2014.0352 jr-n,investors KOMMUN 2014-09-12 944 IN PEOPLE - Vård och Omsorg Anna Granevärn 0413-623 42 Vård- och omsorgsnämnden Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 Ärendebeskrivning Vård och

Läs mer

Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S)

Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) 95-105 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.15. Beslutande Leif T Johansson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Anders

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Individ- och familjenämnd Mar 2016 Månadsrapport Ekonomi och Personal Individ- och familjenämnd Mar 2016 Driftsredovisning Beloppen anges i tkr. Driftsredovisning Intäkter 84 826 21 017 97 436-17 676 Personalkostnader -189 033-48 535-196

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88

Ekonomisk uppföljning per Ärende 5 SN 2018/88 Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 Ärende 5 SN 2018/88 Sida 4 av 80 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-04-10 Dnr: SN 2018/88 Socialnämnden Ekonomisk uppföljning per 2018-03-31 Förslag till beslut Socialnämndens

Läs mer

2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN

2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN 7 2 up Rffilue ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Magnus Bergman-Kyllönen 2018-04-26 ALN 2018-0252 Äldrenämnden Delårsbokslut per mars inklusive årsprognos 2018 Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

TJÄNSTEUTLÅTANDE. Budget i balans. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Dnr Sida 1 Kommunstyrelsens förvaltning 2016-10-27 Tommy Sandberg Kommunchef Budget i balans Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna Ärendet Kommunstyrelsen

Läs mer