KVALITETSRAPPORT Fritidshemmet Papegojan, Ingatorpsskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSRAPPORT Fritidshemmet Papegojan, Ingatorpsskolan"

Transkript

1 KVALITETSRAPPORT Fritidshemmet Papegojan, Ingatorpsskolan

2 Kvalitetsrapport fritidshemmet Papegojan, Ingatorpsskolan (11) Innehållsförteckning 1. Rektorns sammanfattande nulägesanalys och bedömningav hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen Vad har bidragit till en hög måluppfyllelse? Vilka hinder och svårigheter har påverkat måluppfyllelsen? Identifierade utvecklingsområden Rektorns reflektioner utifrån sitt ansvar Metod Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsrapporten Förutsättningar Grundläggande statistik och nyckeltal Analys av förutsättningar och resultat Hur har årets organisation och förutsättningar påverkat skolans måluppfyllelse? Identifierade utvecklingsområden kring förutsättningar och organisation för att höja måluppfyllelsen, förslag till åtgärder Förslag på centralt styrda förutsättningar, inom givna budgetramar, som skulle höja kvaliteten Kommungemensam uppföljning och utvärdering Mål: Fritidshemmens pedagogiska uppdrag är synliggjort i verksamheten Genomfört arbete Resultat Framgångsrikt Hinder Att utveckla inför nästa år Mål: Vi anpassar vår verksamhet så att alla barn får det stöd de behöver för att utvecklas optimalt Uppföljning av nationella mål Fritidshemmets egna prioriterade mål... 8

3 Kvalitetsrapport fritidshemmet Papegojan, Ingatorpsskolan (11) 1. Rektorns sammanfattande nulägesanalys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen 1.1 Vad har bidragit till en hög måluppfyllelse? Under läsåret skedde större förändringar i personalgruppen på fritidshemmet. En personal slutade plötsligt och del av en tjänst fick prioriteras om till skolan p g a av elever med särskilda behov. Då fritidshemmet är litet påverkar sådana förändringar mycket och framförallt utvecklingsarbetet fick stå tillbaka en del. På fritidshemmet är dock arbetet strukturerat och välplanerat och dessutom genomsyrar ett gemensamt förhållningssätt både fritidshem och skola, vilket gjorde att man klarade de kritiska månaderna. Till vårterminen fanns åter behörig personal på plats. Personalen är kompetent, ambitiös och engagerad. De är handlingskraftiga och vill bedriva och utveckla en god verksamhet för eleverna. Ett väl utvecklat samarbete, ett gemensamt förhållningssätt och ett strukturerat arbete ger eleverna trygghet och en god grund för att utvecklas. Personalen har kontinuerliga planeringar där de diskuterar och reflekterar kring både fokusområden och elever. Denna ständiga uppföljning gör att inget hamnar mellan stolarna. Problem och svårigheter fångas snabbt upp och man prövar nya lösningar och sätter in åtgärder. 1.2 Vilka hinder och svårigheter har påverkat måluppfyllelsen? När endast 2,3 tjänster ska täcka kommunens beslutade öppettider (kl ), är personaltätheten vissa tider och dagar alldeles för låg. Det är svårt att hinna möta eleverna i olika åldrar och med olika behov. Särskilt svårt är det att ge särskilt stöd till de elever som är i behov av det. Sårbarheten när någon personal är frånvarande är också något som påverkar måluppfyllelsen. Det har varit nästan omöjligt att få tag i vikarier och ibland har en ensam fritidspedagog fått ha ansvaret för hela barngruppen. 1.3 Identifierade utvecklingsområden - Utökning av personal. - Fortsätta att synliggöra det pedagogiska uppdraget genom att t ex göra pedagogiska planeringar i vår verksamhet för att öka vår professionalitet, säkerställa kvaliteten och synliggöra verksamhetens innehåll för elever och vårdnadshavare. Vi behöver ständigt fråga oss varför vi gör det vi gör och på vilket sätt våra aktiviteter leder oss mot läroplanens mål. - Få in skapandet mer i fritidshemmets verksamhet. 1.4 Rektorns reflektioner utifrån sitt ansvar Jag behöver fortsätta att tillsammans med personal på både fritidshem och i skola utveckla en organisation som möjliggör utvecklingsarbete och samverkan. Jag behöver själv prioritera bland mina uppgifter för att kunna vara delaktig vid utvärderingar och planeringar. Mitt ansvar är också att fortsätta lyfta uppåt att resurserna är otillräckliga samt att vi inte har en bra lösning när det gäller vikarier. Ekonomin är ett dilemma på fritidshemmet. Då det handlar om brist på personalresurser blir det också ett arbetsmiljöproblem. Vi behöver resurser för att täcka tiden då eleverna är på fritidshemmet, men också behålla en god kvalitet. Vi behöver kunna ge särskilt stöd till

4 Kvalitetsrapport fritidshemmet Papegojan, Ingatorpsskolan (11) de elever som är i behov av det även under fritidstid. Med få personal blir också behovet av timvikarier stort. Detta är dyrt och inte bra för barnen om det handlar om olika vikarier varje gång. Behovet är särskilt stort under loven. Vi har inga resurser att omfördela saknas det någon så gör det. 2. Metod 2.1 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsrapporten Fritidshemmets personal har följt upp sin verksamhet under året och avslutade läsåret i juni med två hela dagar avsatta för utvärdering och planering. Rektor har funnits med vid Fritids-APT en gång i månaden och vid vissa kommungemensamma träffar. Rektor deltog delvis under juni-dagarna. Vid läsårets början upprättade personalen arbetsplan för läsåret 14/15 med två fokusområden, Pedagogiska planeringar och Äldre elevers ansvar och inflytande. Dessa har följts och följts upp under läsåret och utvärderades i juni. Vi har använt oss av Skolinspektionens bedömningsunderlag för Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet/pedagogisk omsorg, i år med fokus på Utveckling och lärande. I juni gjorde personalen en självskattning och identifierade på så vis starka sidor men också sådant vi behöver arbeta vidare med.

5 Kvalitetsrapport fritidshemmet Papegojan, Ingatorpsskolan (11) 3 Förutsättningar 3.1 Grundläggande statistik och nyckeltal Uppgifterna bygger på det som är inskickat till SCB, sektorns ekonomiska bokslut och rektorns uppgifter kring organisationen. Verksamhet Antal personal Antal årsarbetare Antal elever 15:e oktober Antal elever per lärare (heltidstjänst) Andel årsarb med pedagogisk högskoleexamen Fritidshem 4 2, ,7 76% Elevassistenter Summa 4 2,3 Nyckeltal Ekonomi 2014 resultat, elevuppgift 15:e okt Fritidshemmet kostnaden per inskrivet barn exkl lokaler och inventarier kr Antal nyanlända elever* - * Med nyanländ ska avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige. Prop.2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång 3.2 Analys av förutsättningar och resultat Hur har årets organisation och förutsättningar påverkat skolans måluppfyllelse? Personalen är kompetent (genom både erfarenhet och utbildning), ambitiös och engagerad. De är handlingskraftiga och vill bedriva och utveckla en god verksamhet för eleverna. Det märks i samarbetet, det gemensamma förhållningssättet och strukturerade arbetet, vilket ger eleverna trygghet och en god grund för att utvecklas. Fritidshemmets inre och yttre miljö möjliggör olika slags aktiviteter samt uppdelning av elever. Förutsättningarna med bara 2,3 tjänster på ett fritidshem för alla åldrar på elever är naturligtvis inte bra. Den låga bemanningen är inte hållbar i längden. Fritidshemmet har under året fungerat väl men personalen ska hålla i flera år. Sårbarheten märktes särskilt då en personal slutade under höstterminen, men märks alltid vid personals frånvaro, eftersom vi har så svårt att få tag i vikarier.

6 Kvalitetsrapport fritidshemmet Papegojan, Ingatorpsskolan (11) Identifierade utvecklingsområden kring förutsättningar och organisation för att höja måluppfyllelsen, förslag till åtgärder. Hitta möjligheter för personalen att arbeta med utveckling och kvalitetsarbete. Till läsåret 15/16 inför vi två utvecklingsförmiddagar/termin för fritidspersonalen och rektor att fördjupa sig i just fritidshemmets verksamhet. Skapa utrymme för samverkan mellan skola och fritidshem. Det är en utmaning att hitta gemensamma tider för detta. Nu arbetar dock all personal på fritidshemmet i skolan och kan delge varandra information mm på så sätt. Men det skulle behövas längre stunder för samverkan. Vi behöver t ex följa upp arbetet kring elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd, när behovet finns både i skola och på fritidshem. En utökning av personal behövs. Det är så pass få personal att det är omöjligt att göra någon förändring inom ramarna, det finns inget att prioritera om. För att behålla en god kvalitet och täcka fritidsbehovet från morgon till kväll krävs fler resurser Förslag på centralt styrda förutsättningar, inom givna budgetramar, som skulle höja kvaliteten. Fortsätta styra upp utvecklingsarbetet kring fritidshemmen i kommunen med tydliga mål och passande föreläsningar och att detta görs i samverkan med personalen på fritidshemmet samt i god tid inför varje läsår. Hitta en balans i vad som ska vara centralt styrt/initierat och vad som varje fritidshem ska styra över. Vi har begränsad tid till detta och måste tänka klokt. Se över systemet för vikarieanskaffning i kommunen. Se över resursfördelningen till fritidshemmen. Ett litet fritids ska kunna täcka öppet-tiderna kl och samtidigt kunna vara en pedagogisk verksamhet för upp emot 50 barn de timmar då det är som flest barn på plats. Det räcker inte resurserna till och risken är att man hamnar i en barnpassning i stället för en lärande och utvecklande verksamhet. 4. Kommungemensam uppföljning och utvärdering 4.1 Mål: Fritidshemmens pedagogiska uppdrag är synliggjort i verksamheten Genomfört arbete Se lokal arbetsplan läsåret 2014/2015, fokusområde: pedagogiska planeringar, nedan! Resultat Vi har gjort fyra LPP:er och påbörjat ytterligare en. Föräldrarna har fått ta del av LPP:erna genom mail Framgångsrikt Skapandet av LPP:er har gett personalen en samsyn om varför vi gör våra olika aktiviter. De har gjort att personalen har lättare att redogöra för verksamheten gentemot föräldrar. Genom att sätta ord på vår verksamhet och knyta an den till läroplanen har vi fått en fördjupad förståelse för fritidshemmets uppdrag.

7 Kvalitetsrapport fritidshemmet Papegojan, Ingatorpsskolan (11) Hinder Vi har inte fått respons av föräldrarna på de LPP er som har mailats till dem. P g a personalförändringar under läsåret, har vi inte gjort alla Lpp er som vi hade tänkt Att utveckla inför nästa år För att ge föräldrarna en större förståelse för fritidshemmets verksamhet kommer vi att bryta ner målen till små enkla meningar. Dessa meningar kommer vi att synliggöra på vår informationsvägg och även tydligt visa på vår veckoplanering; vad vi fokuserar på och varför. Skriva fler LPP:er om våra områden utifrån våra återkommande aktiviteter. 4.2 Mål: Vi anpassar vår verksamhet så att alla barn får det stöd de behöver för att utvecklas optimalt. Resultat och analys av elever som befaras inte nå målen i kap 1 och 2 Vad fungerar bra i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd på fritidshemmet? Vi/Personalen gör medvetna gruppindelningar och placeringar av eleverna. Vid fri lek och styrda aktiviteter tänker personalen på att vara nära och ge stöd åt elever som behöver. Varje dag skriver vi ner dagens händelser och utefter detta har vi utvärderingar/analyser varje vecka för att underlätta vårt gemensamma förhållningssätt, samt att vi där ser framsteg hos enskilda elever och i gruppen. Vi har bemötandeplaner för elever som behöver extra anpassningar. Vad behöver utvecklas i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd? Vi behöver göra fler bemötandeplaner för vissa elever och informera vikarier och ny personal om dessa planer. På våra fritidshemsträffar vill vi få tips och råd om hur andra fritidshem anpassar sin verksamhet. Vilka åtgärder prioriterar fritidshemmet nu? Vi har paragrafplacerade elever som behöver extra stöd i sin sociala träning. Vi ska tänka på att hålla samlingarna korta. Då vi är många elever behöver vi hitta en metod vid berättande som passar gruppen. Vi gör fler bemötandeplaner. Lämna information till vikarier. 4.3 Uppföljning av nationella mål Sammanfattande bedömning: Våra starka sidor Erbjuder eleverna en meningsfull fritid och rekreation med lek och vila. Arbetar med att stödja elevernas fysiska utveckling. Anpassar undervisningen efter elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Samverkar med elevernas övriga lärare för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande och för att skapa en verksamhet som kompletterar skolan innehållsmässigt.

8 Kvalitetsrapport fritidshemmet Papegojan, Ingatorpsskolan (11) Samarbetar med och informerar fortlöpande föräldrarna om elevens situation i fritidshemmet, trivsel och utveckling. Ger stödinsatser i form av extra anpassningar till elever som är i behov av det. Om en elev är i behov av annat stöd än det som kan ges i form av extra anpassningar anmäls detta till rektorn som ser till att behovet av särskilt stöd utreds. Mål som vi vill utveckla Om utredning visar att eleven har svårigheter i sin situation på fritidshemmet ges eleven särskilt stöd. Skapandet är en väsentlig del i det aktiva lärandet. Förslag till åtgärder Lägga in planerade tillfällen för skapande för de yngre eleverna för att få en kultur kring skapande arbete. Utbilda personal. 5. Fritidshemmets egna prioriterade mål Lokal arbetsplan, Fritidshemmet Papegojan Läsåret 2014/ Fokusområde: Pedagogiska planeringar Mål Vi vill göra pedagogiska planeringar av vår verksamhet för att öka vår professionalitet, säkerställa kvaliteten och synliggöra verksamhetens innehåll. Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och [vårdnadshavare] vilka mål utbildningen har [ ] Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. LGR11, s.8 Nulägesanalys Pedagogiska planeringar har inte varit någon stor del av fritidshemmets verksamhet. Vi har god kvalitet på vår verksamhet, men vill på ett tydligt sätt redovisa och därmed synliggöra syftet med våra aktiviteter. Arbetet i verksamheten Personalen på fritids syftar till att få ökad medvetenhet om vad som framgår i kap 1 och kap 2 av LGR11 samt att få inblick i det som berör fritidshem i skollagen. Personalen syftar också till att hjälpas åt att göra pedagogiska planeringar för våra återkommande aktiviteter. Tidsplan Vi arbetar aktivt året 2014/15. Vi gör en pedagogisk planering 29 september. Alla gör varsin pedagogisk planering till den 20 november. Därefter ger vi varandra respons på dem. Uppföljning Uppföljning sker den 20 november. Genomfördes ej av pga. Tjänsteförändringar i verksamheten.

9 Kvalitetsrapport fritidshemmet Papegojan, Ingatorpsskolan (11) Utvärdering sommar: Resultat Hur gick det? Vi har gjort fyra LPP:er och påbörjat ytterligare en. Föräldrarna har fått ta del av LPP:erna genom mail. Analys framgångsrikt och hinder Skapandet av LPP:er har gett personalen en samsyn om varför vi gör våra olika aktiviter. De har gjort att personalen har lättare att redogöra för verksamheten gentemot föräldrar. Genom att sätta ord på vår verksamhet och knyta an den till läroplanen har vi fått en fördjupad förståelse för fritidshemmets uppdrag. Hinder Vi har inte fått respons av föräldrarna på LPP.erna som har mailats till dem. P g a personalförändringar under läsåret, har vi inte gjort alla Lpp er som vi hade tänkt. Att utveckla inför nästa år För att ge föräldrarna en större förståelse för fritidshemmets verksamhet kommer vi att bryta ner målen till små enkla meningar. Dessa meningar kommer vi att synliggöra på vår informationsvägg och även tydligt visa på vår veckoplanering vad vi fokuserar på och varför. Skriva fler LPP:er om våra områden utifrån våra återkommande aktiviteter. 2. Fokusområde: Äldre elevers ansvar och inflytande Mål Vi vill öka ansvaret och inflytandet hos de äldre eleverna vid fritidshemmet. Konkretisering av mål Vid läsårets slut vill vi att de äldre eleverna ska kunna Ta ansvar för sitt eget mellanmål Genomföra en aktivitet för yngre elever Vara både ordförande och sekreterare i fritidsråd Lgr 11 [Eleverna får] lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. LGR11, s. 13 De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. [ ] Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. LGR11, s. 15 Nulägesanalys Nu har vi fritidsråd en gång i månaden där alla har chans att påverka verksamheten. Vi önskar att elever från trean och uppåt ökar sin delaktighet och sitt ansvarstagande genom att komma med förslag samt leda aktiviteter för de yngre eleverna. Arbetet i verksamheten Äldre elever får äta mellanmål i fritidshemmets lokaler en gång i veckan. De får plocka fram/undan och ta eget ansvar för detta. Vi låter elever i trean och uppåt komma med förslag på, planera, genomföra och utvärdera aktiviteter vid fritidshemmet. Det finns alltid med en lärare som stöd. Vi kommer att fortsätta med fritidsråd där de äldre eleverna är ansvariga. En ansvarig lärare utses för varje aktivitet.

10 Kvalitetsrapport fritidshemmet Papegojan, Ingatorpsskolan (11) Tidsplan Arbetet mot detta mål påbörjas i oktober. Vi arbetar aktivt året 2014/15. Uppföljning Uppföljning sker veckovis vid planeringar. Underlag består av elevernas utvärderingar, observationer samt analys av elevernas utvärderingar. Utvärdering Delutvärdering sker 26 januari. Utvärdering sommar, vid läsårets slut. Underlag består av elevernas utvärderingar, observationer samt analys av elevernas utvärderingar. Delutvärdering januari Resultat Eleverna stärks och växer med sina ansvarsuppgifter. Analys Framgångsrikt Elevernas aktiviteter som de har planerat för de yngre kamraterna har varit lyckade och uppskattade. Det har varit populärt vid de få tillfällen som de har fått ta ansvar för eget mellanmål. Att få möjlighet att få vara ordförande och sekreterare är bra erfarenheter att ha med sig. Hinder Vi har nedprioriterat treornas egna mellanmål pga förändringar i personalgrupp och vikarier i verksamheten under höstterminen. De elever som inte är mycket på fritids får inte del av hela verksamhetsplaneringen som vi avsatt för de äldre eleverna. Fortsatt arbete Vi lägger in fler planerade tillfällen med eleverna i trean, för samtal med utvärdering och planering av aktiviteter och mellanmål. Fritidsråden fortsätter med rullande schema på ordförande och sekreterare. Vi planerar in regelbundna träffar med treorna för planering och utvärdering tillsammans med en pedagog. Utvärdering sommar Resultat Hur gick det? Efter att ha läst delutvärderingen från januari ser vi fortfarande mycket samma. Analys Framgångsrikt: Att utvärdera direkt efter genomförd aktivitet. Vi har under våren haft få treor så vi har även låtit tvåor vara delaktiga vid de äldre elevernas inplanerade aktiviteter.

11 Kvalitetsrapport fritidshemmet Papegojan, Ingatorpsskolan (11) Hinder Samma som vid delutvärderingen. Treorna mycket lediga spontant, många treor har oregelbundna tider vilket gör att de inte ses regelbundet. Vi har inte hunnit och av praktiska skäl inte kunnat genomföra att äta mellanmål en gång i veckan med de äldre eleverna, utan det har skett spontant när tillfälle har getts. Att utveckla inför nästa år Vi kommer att fortsätta att arbeta efter samma tankar och planeringar som vi haft under detta år. Till hösten kommer vi att rikta oss mot treor och fyror. Planera in aktiviteter, fritidsråd och mellanmål i grovplaneringen.

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Vargen, Hults skola 2012/2013 Eksjö kommun 2(6) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Papegojan Ingatorpsskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Papegojan Ingatorpsskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Papegojan Ingatorpsskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(6) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2014/2015 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2014/2015 1 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2014/2015, samt arbetslagens

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Grevhagsskolans fritidshem Sörgården, Mellangården, Norrgården och Borgen. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Grevhagsskolans fritidshem Sörgården, Mellangården, Norrgården och Borgen. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Grevhagsskolans fritidshem Sörgården, Mellangården, Norrgården och Borgen 2012/2013 Eksjö kommun 2(6) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Kvalitetsrapport. Ekbackens fritidshem

Kvalitetsrapport. Ekbackens fritidshem Kvalitetsrapport Ekbackens fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 3 2. Resultat... 4 2.1 Skola och hem... 4 3. Enhetens prioriterade mål... 5 4. Fritidshemmet... 7 5. Rektors sammanfattande

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016

KVALITETSRAPPORT. Mariaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016 KVALITETSRAPPORT Mariaskolans fritidshem Läsåret 2015/2016 1 1. Inledning 1.1 Organisation Mariaskolan leds av en heltidsanställd rektor. Ansvarsområdet omfattar grundskolan årskurs 1-6, förskoleklass

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

KVALITETSRAPPORT. Fritidshem Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Fritidshem Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit fritidshemmets uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014, samt arbetslagens

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14.

Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. Kvalitetsarbete för Stureskolans fritidshem period 3 (jan-mars), läsåret 13/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströmsskolans fritidshem Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Fritidshemmet på Hagaströms skola strävar efter en helhetssyn på barnet hela dagen. Enligt

Läs mer

Hedesunda Fritidshem. Kvalitetsredovisning 09/10. Tage Gardfjell Rektor

Hedesunda Fritidshem. Kvalitetsredovisning 09/10. Tage Gardfjell Rektor 1 Hedesunda Fritidshem Kvalitetsredovisning 09/10 Tage Gardfjell Rektor 1 2 Innehållsförteckning Sid 1 Framsida 2 Innehållsförteckning 3 Inledning Grundfakta Personalresurser 4 System för kvalitetsarbete

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem Alla ska ständigt utvecklas Vision för Laholm kommuns fritidshem November 2014 www.laholm.se Alla ska ständigt utvecklas! Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut s# Skolinspektionen Haninge kommun haningekommun@haninge.se Beslut för fritidshem i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius

Ökad kvalitet i fritidshem. Åsa Åhlenius Ökad kvalitet i fritidshem Åsa Åhlenius 1 2 3 Åsa Åhlenius Fritidspedagog klar 1988 Uppdragspeda gog för fritidshem ht2012-vt 2016 Har arbetet i stort sett i alla verksamheter på och kring fritidshemmet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2015/2016. Fritidshem

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2015/2016. Fritidshem 2016-04-11 Kvalitetsredovisning för läsåret 2015/2016 Fritidshem Datum: 2016-06-29 Rektor: Johan Lindström Biträdande rektor: Resultatenhetschef: Bengt Albertsson Avesta kommun, Bildningsförvaltningen

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för Forssaängskolans fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... 3 2.2. Organisation... 3 2.3. Personal...

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Maha Said. Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING

Maha Said. Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING Maha Said Samling: Normer och värdegrund LPP LOKAL PEDAGOGISK PLANERING LPP Samling på fritidshem tema normer och värdegrund - Årskurs 2 På fritids har vi 26 andraklasselever. Det finns en del konflikter

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmen Galaxen och Kometen period 1 (juli-sept), läsåret

Kvalitetsarbete för fritidshemmen Galaxen och Kometen period 1 (juli-sept), läsåret Kvalitetsarbete för fritidshemmen Galaxen och Kometen period 1 (juli-sept), läsåret 2014-2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun Kvalitetsredovisning Lagga Förskola Knivsta Kommun 2010/2011 Grundfakta... 3 Ekonomi... 3 Lokaler... 3 Material... 3 Ledning... 3 Genomförande för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 Underlag och rutiner

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun Systematiskt kvalitetsarbete En arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig och där utgångspunkten alltid är densamma, att identifiera

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret

Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret Kvalitetsredovisning Obligatoriska Särskolan Grevhagsskolan läsåret 2010 2011 1 Inledning Obligatoriska särskolan med grundsärskolan och träningsskolan har under året funnits för eleverna i år 1-6 på Grevhagsskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

Fritidsutvecklingsplan Bromstensskolan

Fritidsutvecklingsplan Bromstensskolan Ledning och pedagogerna på fritids 2015-02-10 A 1 (7) Fritidsutvecklingsplan Bromstensskolan Introduktion Den här planen beskriver utvecklingsarbetet runt Bromstensskolans fritidshem under 2015. Den är

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

för Hemsjö fritidshem Läsåret 2013/2014

för Hemsjö fritidshem Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Hemsjö fritidshem Läsåret 2013/2014 130403 Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon: 0322-61 60

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Pegasus förskoleklass Bruksskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-05-06 Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/2012 Skolbarnomsorg FRITIDSHEMMEN INOM AVESTA CENTRALA RO MARKUSSKOLAN OCH BERGSNÄSSKOLAN ROSEN ELDEN ÖRNEN BLIXTEN RAKETEN Avesta, 2012-06-18 Rektor: Marie-Ann

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan Leksands kommuns fritidshem

Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan Leksands kommuns fritidshem Kvalitetsredovisning 2015 Verksamhetsplan 2016 - Leksands kommuns fritidshem 1 OM DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET... 3 UPPDRAG OCH VISION... 4 KVALITETSREDOVISNING 2015... 4 ORGANISATION... 4 PRIORITERINGAR

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag 1 2 God utveckling och lärandemiljö Kvalitetsarbetet brister både på verksamhetsnivåoch huvudmannanivå. 3 Saknas rutiner för redovisningar, sammanställningar samt dokumenterade analyser

Läs mer

Fritidshemmets måluppfyllelse

Fritidshemmets måluppfyllelse Fritidshemmets måluppfyllelse fokusområde matematik Läsåret 2012-2013 dec jan feb nov mars okt april sept maj aug juli juni Anette Christoffersson Utvecklingsledare Bakgrund Utifrån kraven i den nya skollagen

Läs mer

Kvalitetsrapport - Hillareds förskola Juni Malin Berndtsson förskolechef

Kvalitetsrapport - Hillareds förskola Juni Malin Berndtsson förskolechef Kvalitetsrapport - Juni 2016 Malin Berndtsson förskolechef Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2016/2017 Organisationsenhet: Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Barns inflytande Ingela Nyberg, Barn och Utbildning, BU Chef/Adm

Läs mer

Kvalitetsrapport - Mjöbäcks förskola. Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016

Kvalitetsrapport - Mjöbäcks förskola. Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016 Kvalitetsrapport - Pirkko Ahnberg, förskolechef 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3 xx förskola...

Läs mer

Verksamhetsplan för Brännässlans fritidshem 2013/2014

Verksamhetsplan för Brännässlans fritidshem 2013/2014 Det är roligt att få lagom utmaningar. Då vill man göra sitt bästa. Det är roligt att lära sig nya saker. Vi lär av varandra Det är roligt att känna att man lyckas. Det gör man när man får utvecklas i

Läs mer

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014

Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 Kvalitetsarbete för fritidshemmet Rönnen period 2 (okt dec), 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshem Läsår: 2015/16 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för Ornäs fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation...

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Frödinge, Storebro, Tuna skolor och fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 EKONOMI I BALANS... 4 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET... 5 VERKSAMHETENS

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem

KVALITETSREDOVISNING. Källby Gård. Fritidshem KVALITETSREDOVISNING Källby Gård Fritidshem Läsår 2011-2012 ENHET Källby Gård fritidshem FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Källby Gård har under året haft förskoleklass,

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun Hästhagens fritidshem VT 2015 Våra ledstjärnor Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattande beslut. Vi är medskapande och tar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

KVALITETSRAPPORT. Alfaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016

KVALITETSRAPPORT. Alfaskolans fritidshem. Läsåret 2015/2016 KVALITETSRAPPORT Alfaskolans fritidshem Läsåret 2015/2016 1. Inledning Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted

Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013. Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Fritidshemmet Yetin; Himalajaskolan Hjorted Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och elevgruppernas storlek

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan

Arbetsplan Kvalitetsredovisning. Handlingsplan Arbetsplan Kvalitetsredovisning Handlingsplan Fritidshemmet Mullvaden 2010/2011 Vision: Vår vision är att alltid ha barnens trivsel, delaktighet och välmående i centrum. Innehållsförteckning 1. Fritidshemmets

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2011-2012 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2011-2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn: Jordgubben och Hjortronmyren, Västerby. Rektor: Marith Göransson 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från

Läs mer

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande

Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Uppdaterad 151028 Arbetsplan för Stadsskogenskolan Ett lustfyllt och hållbart lärande Läsåret 2015/2016 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (7) Borlänge kommun

Innehållsförteckning 2 (7) Borlänge kommun Verksamhetsrapport för Kvarnsvedens fritidshem och Amsbergs fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... 3 2.2. Organisation...

Läs mer

Lillsjöskolans fritidshem

Lillsjöskolans fritidshem Dokumentationen avser läsåret 2015-2016 Lillsjöskolans fritidshem Mikael From 2016-09-08 Sammanfattande utvärdering av Läsåret 2015-2016 enligt nedanstående punkter. Genomförs på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Läs mer

Arbetsplan Mira Fritids

Arbetsplan Mira Fritids Arbetsplan Mira Fritids nyaelementar.stockholm.se Titel Arbetsplan Mira Fritids Senast reviderad: 2013-11-07 Utgivare: Mira Fritids, Nya Elementar Kontaktperson: Dan Ögren E-post: dan.ogren@stockholm.se

Läs mer

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18 Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola Ht -17/Vt -18 Beskrivning av förskolan Ryrsjöns förskola är belägen i Göta med närhet till skog, äng och sjö. I dagsläget är det två avdelningar på förskolan, Gläntan

Läs mer

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Arbetsplan läsåret 15/16 Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Innehåll Almby/Brickebacken arbetsplan... 3 Syfte Bakgrund Kvalitétsarbete... 4 Prioriterade områden... 5 Arbetsmiljö Fritidsverksamheten Kompetensutveckling...7

Läs mer

Nätverk för fritidshemspersonal

Nätverk för fritidshemspersonal Nätverk för fritidshemspersonal Ljusdals kommun Invånare: ca 19027 3,5 invånare/km2 Yta 5642 km2 10 mil från norr till söder Att jämföra med Gotland: 57000 inv 18 invånare/km2 yta 3151 km2 Och Stockholms

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Stavreskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Stavreskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer