Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15"

Transkript

1 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem

2 Innehåll 1. Våra prioriterades mål Arbete i verksamheten utifrån prioriterade mål Utvärderingsmetoder Åtgärder för utveckling och förbättring Skolans prioriterade mål

3 1. Våra prioriterades mål Under läsåret 2014/2015 har skolans prioriterade arbete varit kring: Alla elever ska känna sig trygga och respekterade. (I de allmänna råden för fritidshem, som hänvisar till skollagen, ska varje elev ges möjlighet att uppleva fritiden som meningsfull när verksamheten är trygg och stimulerande, s.32, skolverkets allmänna råd fritidshem 2014) Alla elevers språkliga förmåga ska utvecklas (Läroplan för grundskolan, kap Kunskaper. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.) Alla elever ska veta hur långt de kommit och vad nästa steg är i deras utveckling dvs formativ bedömning (Läroplan för grundskolan, kap Bedömning och betyg. Med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och hem om studieresultat och utvecklingsbehov. Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen.) Arbetet i fritidsverksamheten ska bedrivas med utgångspunkt i läroplanen kapitel 1 och 2. De ska utgå från målen i läroplanen där eleverna ska ges möjlighet att utvecklas i riktning mot läroplanen. 2. Arbete i verksamheten utifrån prioriterade mål Mål 1: Alla elever ska känna sig trygga och respekterade Genomfört arbete: 1. Omstruktureringen till 3 mindre grupper på B-sidan. 2. Gemensamma aktiviteter så som idrott, utedagar, pysseldagar, fredagsmysdagar. Aktiviteterna är åldersintigrerade, ibland delar vi gruppen så att F-klassen är för sig då de kommer att bli en hel klass i årskurs ett. Ettorna har upprop varje fredag. Elever som är tillbakadragna försöker vi stärka. 3. Vi har delat upp klubben i två lokaler för att få lugnare samlingar och mellanmål. Uppdelningen innebär mindre grupper där personalen har möjlighet att vara mer tillgänglig för varje enskild elev. Vi har arbetat med gemensamma aktiviteter under veckodagarna såsom idrott, utedagar och omväxlande fredagsaktiviteter. Fredagsaktiviteterna har fokuserat främst på samarbetet mellan eleverna. Vi har gjort gemensamma utflykter. 4. Vi erbjuder alltid en aktivitet varje dag samt att eleverna får bestämma egna. Vi har börjat med att eleverna själva får planera och utföra en aktivitet på klubben. Idrotten är mer fokuserad på att dela in eleverna i olika konstellationer för att A- och B-sidan ska lära känna varandra. Aktiviteterna är mer fokuserade på samarbete. Vi har även haft 3

4 ett stort disco för att skapa trygghet för F-2 fritids där klubbeneleverna har varit de som ansvarat för att allt ska fixas. Vi arbetar dagligen med att alla ska få komma till tals och få känna sig viktiga i verksamheten. 5. Vi har ett pågående projekt med rastlåda och arbetar för att utveckla detta med rastaktiviteter. En del personal har fått utbildning i att utveckla rastaktiviteter på skolan. Pedagogernas mål är att alla elever känner sig trygga och så att dem alltid ska ha en kompis som dem kan leka med. 6. Vi har jobbat med samma regler och normer. På fredagarna slår vi ihop alla tre grupperna till en gemensam samling där vi sedan äter mellanmål och gör en fredagsaktivitet tillsammans på eftermiddagen. Tvåorna blir ledare i smågrupper där de leder yngre eleverna till mellanmålet. De väljer ett bord som den lilla gruppen sitter vid. 7. Vi har haft en kill- och tjejdag på Klubben. Tjejerna fick måla naglarna på varandra och killarna valde att kolla på film tillsammans och äta popcorn. Klubben var gruppansvarig på fritidshemmets dag där de tog hand om eleverna på A och B sidan. 8. I matsalen arbetar vi också med trygghet då de får sitta med olika personer och på olika platser varje dag. Under våren har eleverna har fått bestämda platser på mellanmålet för att vi vill öka tryggheten hos elever som är lite utanför i gruppen samt för elever med speciella behov som inte känner sig trygga med att komma in i matsalen. Utifrån den trivselenkät som genomförts på fritids upplever eleverna fortfarande att mellanmålet är stökig och högljutt på A-sidan. 9. Under läsåret har man arbetat med att synliggöra de demokratiska arbetsformerna där eleverna varit aktiva i olika aktiviteter i planeringen och genomförandet Resultat: Omstruktureringen till 3 mindre grupper på B-sidan har gjort att samlingar och mellanmål blivit lugnare och tryggare för eleverna. Vid mellanmål blir det ingen köbildning i matsalen vilket minkar risken för konflikter vid just detta tillfälle. Utifrån resultatet på trivselenkät kommer man även på A-sidan strukturerar om så att de kan komma i olika omgångar för att minska köerna och stöket i matsalen. I de gemensamma aktiviteterna kan man se att eleverna oavsett ålder kan samarbeta med varandra samt ta hand om och hjälpa varandra. Vi ser även att dem äldre eleverna är ett gott föredöme till de yngre. Utifrån trivselenkäten upplever eleverna att de ofta har någon att leka med och att de har många kompisar på fritids. Ett resultat vi sett i hela verksamheten är att eleverna rör sig mellan de olika lokaler vilket är ett tecken på att eleverna känner sig trygga med varandra och med personalen. Många elever tar kontakt med all personal oavsett vilken grupp de utgår ifrån. Rastlådan har gett ett resultat där vi har märkt att eleverna med hjälp av det som finns i rastlådan hittar nya kompisar i den lek som skapas. Under läsårets gång har rastlådan fungerat mindre bra då sakerna i lådan försvunnit och blivit oorganiserad. Detta har lett till att under läsår gör om uteförråden där alla ska ta ansvar och få tillgång till dem under hela dagen. Placeringen i matsalen skapade oro för några elever på klubben vilket gjorde at man återgick till bestämda platser. 4

5 Analys: Omstruktureringen med att skapa mindre grupper såväl på B-sidan som på Klubben (under hösten) har skapat en lugnare miljö för eleverna att känna sig trygga i. Då har även pedagogerna utifrån en tydlig struktur och dagliga rutiner öka tryggheten för alla elever. På grund av personalförändringar har dock rutiner fungerat mindre bra under vårterminen. Utifrån de olika gruppkonstellationer som skapats under läsåret kommer man under kommande läsår arbeta mer med åldershomogena grupper för att minska oron vid tex. samlingar, mellanmål. För att öka delaktigheten för såväl vårdnadshavare som elever kommer man under kommande läsår använda Edwise fullt ut så att alla kan ta del av planeringar och dokumentation av verksamheten. Mål 2: Alla elevers språkliga förmåga ska utvecklas Genomfört arbete: 1. På utedagarna har vi jobbat mycket med språket i olika moment, så som språklekar och beskrivande aktiviter. 2. Vi har haft aktiviteter såsom ordlekar och berättelseskrivande. På klubben spelas det mycket spel exempelvis Jeopardy, Vem vill bli miljonär och Alfapet. Vi försöker hela tiden utmana eleven där den befinner sig i sin språkutveckling. 3. Vi arbetar dagligen med att eleverna ska använda ett trevligt språkbruk mot varandra och till personal, både i vardagssituationer samt vid konflikthantering. 4. Vi har börjat arbeta mer med datorer och ipads på fritids där vi bland annat skriver brev, dikter och sagor. Därefter läser de upp sina texter för klasskamrater. 5. Vi har tillgång till biblioteket där vi märker att många elever vill gå och sätta sig för att läsa. Eleverna tränas också i sitt språk när dem skriver planeringar för saker som dem ska hålla för gruppen. 6. I samlingar ställer vi mycket frågor där eleverna får berätta om hur dem tycker dagen/veckan har varit. Dem får berätta med egna ord, utveckla och förklara. Resultat: Ett resultat vi ser utifrån införandet av datorer och Ipads i verksamheten har varit att eleverna utvecklat sig i att skriva och stava vilket stärker deras språk. Vi ser även att när vi övat dem i att hantera konflikter har eleverna börjat använda ett mer vårdat språk. Med hjälp av samarbets- och samtalsövningar har eleverna börjat lära känna varandra mer och mer över A- och B-spåret. Dem har lättare för att möta varandra halva vägen vilket medför att båda parterna är överens genom den goda kommunikationen. Pedagogerna har genomfört en grovplanering för verksamheten som fungerat bra, men ser att ett resultat utifrån denna planering av olika aktiviteter lett till att eleverna fört för lite diskussioner. Utifrån elevernas språkbruk och pedagogernas sätt att dagligen arbeta med trevligt språkbruk, ser man resultat på hur eleverna bemöter varandra, vilket visar sig i trivselenkäten där eleverna bl.a. reflekterat över att man har kompisar som är snälla. 5

6 Analys: Arbetet med Ipads kommer att fortsätta, där även pedagogerna planerar in aktiviteter där Ipaden är verktyget för att utveckla elevernas språkutveckling. Under kommande läsår kommer pedagogerna vara med i skolverkets Läslyft där de ska genomföra uppgifter, aktiviteter mm i verksamheten. Utifrån den grovplanering pedagogerna har gjort kommer de under kommande läsår använda mer öppna frågor för att få med eleverna i diskussionen och planeringen av de olika aktiviteterna. Det som kvarstår från föregående läsår är att målen för språklig utveckling i fritidshemmet behöver bli tydligare för eleverna. Det behövs mer konkreta aktiviteter där språkutveckling står i fokus. Förhoppningen är att läslyftet bidrar till detta. Mål 3: Alla elever ska veta hur långt de kommit och vad nästa steg är i deras utveckling dvs formativ bedömning Genomfört arbete: 1. Eleverna har med jämna mellanrum berätta vad de gjort under dagen vid samlingar, som exempelvis på fredagssamlingar. Alla får chans att berätta vad F-klass har gjort, vad år 1 har gjort och vad år 2 har gjort. 2. Vi försöker utveckla eleverna i deras aktivitet genom att komma med utvecklingsförslag och bedöma eleven formativt inom aktiviteten. Vi anpassar aktiviteter utifrån gruppkonstellationen och vid planering utgår vi även från elever med särskilda behov. 3. Vid varje stor eller ny aktivitet sker en formativ bedömning där eleverna får ge förslag på konstruktiv utveckling. Pedagoger och elever ger positiv feedback och förslag på saker som man kan göra på ett annat sätt. 4. Vi pratar gemensamt med eleverna om hur vi kan förbättra situationen, vad som krävs av dem som grupp och individ för att tex. samlingarna ska fungera på ett bättre sätt. Vår bedömning utgår framförallt ifrån gruppen som helhet, men för att gruppdynamiken ska fungera behöver vi jobba individuellt med eleverna. Det är tillåtet att misslyckas för att sedan med stöd av pedagog lyckas eller göra bättre. Vi berömmer eleverna när de lyckas och bedömer och utmanar eleverna utifrån deras individuella utveckling. Resultat: Ett resultat utifrån genomförda aktiviteter är att pedagogerna ska bli bättre på att använda pedagogiska planeringar och att utvärdera aktiviteter mycket oftare, vägleda eleverna och göra dem mer delaktiga. Den sociala kompetensen i arbetet med eleverna har varit viktig och det ser man i resultatet utifrån att man på ett konstruktivt sätt diskuterar och utmanar eleverna i deras utveckling i hur man kan göra saker på andra sätt. Pedagogerna stöttar eleverna och ger dem förslag på vad nästa steg kan bli i deras utveckling beroende på aktivitet. 6

7 Analys: Formativ bedömning är inget uttalat begrepp inom fritidshemmet. Detta har gjort det svårt för pedagogerna då de anser att det är svårt at hitta en strategi som fungerar i fritidsverksamheten. Samarbetet mellan skola och fritids är viktigt och kommer att utvecklas under kommande läsår, för att skapa en helhet över elevens individuella utveckling. Detta kommer ske med att vi inför ett nytt upplägg för arbetslagsplaneringen på tisdagar. Pedagogerna ska synliggöra målen för fritidshemmet tydligare för elever och föräldrar. Genom att kommunicera målen kan varje elev också få en möjlighet att reflektera utifrån den egna utvecklingen vilket leder till en viss form av formativ bedömning utifrån målen i fritidshemmet. 3. Utvärderingsmetoder Under läsåret har skolan arbetat med det framtagna årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet med fyra avstämningsperioder per år. Arbetslagen har tagit fram underlag till del- och helhetsanalyser. Personalen i fritidshemmet har arbetat med att ta fram underlag till redovisningen dels enskilt utifrån sina egna erfarenheter, dels genom arbetslaget. Som underlag för redovisningen föreligger ett antal enkäter och undersökningar som utformats av respektive arbetslag eller som gjorts centralt inom BUF. I nästan alla klasser har trivselenkäter och sociogram gjorts. Skolans arbetslag, elevrådet och skolans föräldraförening kommer att lämna synpunkter på redovisningen. Skolans helhetsanalys finns tillgänglig hos skolans arbetslag och på skolans hemsida. 4. Åtgärder för utveckling och förbättring Mål 1 Omstrukturering vid mellanmålssituationen på A-sidan för att skapa trygghet. Insatserna för att skapa goda relationer mellan elever-vuxna och hem ger goda resultat vilket innebär att detta arbeta ska fortsätta på samma sätt som tidigare. Uteförråden öppnas upp för både skoltid och fritidstid och organiseras med tydliga lådor och skyltar. Förändringar i gruppindelningen för att öka tryggheten genom att skapa åldershomogena grupper. Dokumentation av verksamheten kommer att ske på Edwise för att tydliggöra mål och aktiviteter. Mål 2 All pedagogisk personal deltar i Läslyftet under läsåret under ledning av skolans förstelärare. 7

8 Mål 3 Vi behöver fortsätta att hitta modeller för hur vi ska arbeta för att eleverna ska bli medvetna om sin utveckling i den formativa bedömningen. Utveckla samarbetet med skola och fritids för att skapa en helhetssyn på elevens utveckling. 5. Skolans prioriterade mål Vi vill vara långsiktiga i vårt arbete och av detta skäl kommer vi att arbeta efter nedanstående mål under de tre kommande läsåren. Alla elever ska känna sig trygga och respekterade. Alla elevers språkliga förmåga ska utvecklas Alla elever ska veta hur långt de kommit och vad nästa steg är i deras utveckling d.v.s. formativ bedömning 8

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12.

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. Förskoleklass årskurs 6 Enhet: Sandbackaskolan Rektor: AnnChristin Karlsson, rektor F 3 och särskolan Maria Lindström, rektor 4 6 och förberedelsegruppen 1. KOMPETENSUTVECKLING.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40

Uppföljning. Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag 2013-2014. Utveckling och lärande. Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Handläggare Datum Pia Ihse 14 2014-02-03 0480-45 20 40 Förskolan Smedby s Läroplansuppdrag Uppföljning 2013-2014 Utveckling och lärande Förskolan Smedby Barn och ungdomsförvaltningen Adress Odlingsvägen

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer