Fritidshemmets uppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritidshemmets uppdrag"

Transkript

1 Fritidshemmets uppdrag 1

2 2

3 God utveckling och lärandemiljö Kvalitetsarbetet brister både på verksamhetsnivåoch huvudmannanivå. 3

4 Saknas rutiner för redovisningar, sammanställningar samt dokumenterade analyser av de olika fritidshemmens verksamhet. Det varierar i vilken grad rektorerna tar sitt ansvar som pedagogiska ledare och verkar för att fritidshemmen utvecklas i förhållande till de nationella målen. Saknas förslag till förbättringar som det lokala kvalitetsarbetet har lett fram till. Rektorerna har brist påkunskaper om fritidshemmens verksamhet. 4

5 Fritidshemmets uppdrag är inte väl förankrat bland fritidshemspersonalen. Synen påuppdraget skiljer sig mellan de olika fritidshemmen och ibland även mellan fritidshemmens olika avdelningar. Planeringstiden som fritidshemspersonal gör i samverkan med lärare i skolan handlar oftast om den verksamhet som äger rum under skoltid. Fritidshemmens saknar i stor utsträckning egna planer mot kränkande behandling. 5

6 Undervisningsbegreppet i fritidshemmet. Vem får bedriva undervisning i fritidshemmet? 6

7 Undervisning blir med regeringens förslag ett nytt begrepp i fritidshemmet. Det är därför viktigt att klargöra att undervisningsbegreppet ska ges en vid tolkningi denna verksamhet. I fritidshemmet bildar omsorg, utveckling och lärande en helhet i undervisningen. Det är fritidspedagoger och annan personals uppgift att följa, stimulera och utmana barnens utveckling och lärande. Att fritidshemmet omfattas av begreppet undervisning förändrar inte verksamhetens uppdrag och innebär inget ifrågasättande av den pedagogik som används där. Användandet av begreppet undervisning i fritidshemmet syftar således inte pånågot sätt till att förändra verksamheten eller arbetssätten. Ur förarbeten till skollagen. 7

8 SKOLLAGEN 2 kap 14 Utöver lärare eller förskollärare som avses i 13 får det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personalmed sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas. SVERIGES RIKSDAG BEHÖRIGHETS- FÖRORDNINGEN 20 Utöver legitimerade lärare eller förskollärare som avses i 19 första stycket kan det för undervisningen i fritidshemmet finnas fritidspedagoger eller motsvarande. Därutöver får det finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas. 8

9 Fritidshemmets framväxt Social arena Socialpedagogisk arena Utbildningspedagogisk arena Slutet av 1800-talet >> C:a talet >> C:a 1990 >> Arbetsstugan/ eftermiddagshem Fridjuv Berg Anna Hierta-Ritzius Lokala skolstyrelser Social fostran Undervisning Eftermiddagshem/ klubbar/ fritidshem Barnstugeutredningen/ barns fritid/ SIA Barnavårdsnämder/ socialstyrelsen Förhållandet: Social utveckling - inlärning Fritidshem/ skolbarnomsorg/ klubbar Skola, skolbarnsomsorg, en enhet Socialstyrelsen/ Skolverket Social kompetens - lärande Illustration: Malin Rohlin 9

10 Ledning av utbildningen Huvudmannen Rektor Styrdokument Ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen. 2 kap 8 Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. En ställföreträdare får utses. 2 kap 9 Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Rektor beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. Rektor får delegera enskilda ledningsuppgifter, om inte annat anges. 2 kap 11 2 kap 10 10

11 mer ledning av utbildning Huvudmannen Rektor Styrdokument Varje huvudman ska se till att rektorerna går en särskild befattningsutbildning eller en utbildning som kan jämställas med denna. 2 kap 12 Huvudman ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva. 2 kap 13 Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen. 11

12 mer ledning av utbildning Huvudmannen Rektor Styrdokument Utöver lärare eller förskollärare som avses i 13 får det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas utveckling och lärande främjas. Huvudmannen ska se till att personalen vid skolenheterna ges möjlighet till kompetensutveckling. 2 kap 14 2 kap 34 Huvudmannen ska se till att förskollärare, lärare och annan personal har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för skolväsendet. 12

13 Utbildningens syfte Elev Vårdnadshavare / föräldrar Fritidspedagoger (övrig personal) Rektor Styrdokument -Fritidshemmet ska stimulera elevens utveckling och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. -Utbildningen ska utgåfrån en helhetssyn på eleven och elevens behov. -Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. I samarbete med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 14 kap 2,4 13

14 Förutsättningar Elev Vårdnadshava re/ föräldrar Fritidspedagog er (övrig personal) Rektor Styrdokument -Utbildningen i fritidshem ska erbjudas såsnart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. -En elev i någon av de skolformer som anges i 3 (förskoleklass, grundskola, grundsärskola) ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Det kan även finnas andra skäl till varför eleven ska erbjudas utbildning i fritidshem. 14 kap 4,5 och 6 14

15 Utveckling och lärande Elev Vårdnadshavare/ föräldrar Fritidspedagoger (övrig personal) Rektor Styrdokument -Ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. -Ska fortlöpande informeras som elevens utveckling. Kap.3, 4 -Skolan och vårdnadshavarnas ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns utveckling och lärande. -Lgr Samarbete med elevernas vårdnadshavare såatt man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet. Lgr Uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och -Samverka för att göra skolan till en god miljöför utveckling och lärande. Lgr Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Lgr kap, 3-4 Gäller även de mål som fritidshemme n själv ställer upp. Lgr11 15

16 mer utveckling och lärande Elev Vårdnadshavare/ föräldrar Fritidspedagoger (övrig personal) Rektor Skollagen -Varje elev ska få möjlighet att tillägna sig kunskaper genom lek och skapande arbete. Lgr11 s.9 -Ge eleven möjligheter att tillägna sig kunskaper genom lek och skapande arbete. Lgr11 s.9 3 kap,3-4 -Varje elev ska fårika möjligheter att samtala, läsa och skriva för att få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed fåtilltro till sin språkliga förmåga. Lgr11 s.9 -Ge varje elev rika möjligheter att samtala, läsa och skriva för att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed fåtilltro till sin språkliga förmåga. Lgr11 s.9 16

17 mer utveckling och lärande Elev Vårdnadshavare/ föräldrar Fritidspedagoger (övrig personal) Rektor Styrdokument -Fåstimulerat sin kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Lgr11 s.9 -Fåmöjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta självständigt som tillsammans med andra. Lgr11 s.9 -Stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Lgr11 s.9 -Ge eleverna möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta självständigt som tillsammans med andra. Lgr11 s.9 3 kap,

18 Kvalitet och inflytande Elev Vårdnadshavare / föräldrar Fritidspedagoger (övrig personal) Rektor Styrdokument -Eleven ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras och ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerad i frågor som rör dem. 4 kap, 9. -Elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön ska främjas. Lgr Vårdnadshavare för elever i fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. 4 kap, 12 -Främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Lgr Vid varje skolenhet ska det finnas forum för samråd med eleverna och vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna. 4 kap, 13 4 kap, 9, 12 och 13 Lgr

19 mer kvalitet och inflytande Elev Vårdnadshavare / föräldrar Fritidspedagoger (övrig personal) Rektor Styrdokument -En förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan är att skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer. Lgr11 s.8 4 kap, 9,12 och 13 19

20 Systematiskt kvalitetsarbete Elev Vårdnadshavare / föräldrar Rektor Styrdokument -Eleverna ska ges möjlighet att medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. -Ska ges möjlighet att delta i det systematiska kvalitetsarbetet. 4 kap, 4 -Rektor ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 4 kap, Kvalitetsarbetet på enhetsnivåska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal (fritidspedagoger) och elever. -Rektor ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs under medverkan av förskollärare, lärare, övrig personal (fritidspedagoger) och elever. 20

21 mer systematiskt kvalitetsarbete Elev Vårdnadshavare / föräldrar Fritidspedagoger (övrig personal) Rektor Styrdokument -Inriktningen pådet systematiska kvalitetsarbete enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Kap. 4, 5 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras. Kap.4, 6 21

22 Kränkande behandling Definition enligt skollagen 6 kap 3 - ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker en elevs värdighet. 22

23 mer kränkande behandling Huvudmannen Rektor Styrdokument Ansvar för personalen -Ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i skollagens kap. 6 om kränkande behandling, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 6 kap, 5-6 Aktiva åtgärder -Ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 23

24 mer kränkande behandling Huvudmannen Rektor Styrdokument Ansvar för personalen -Ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i skollagens kap. 6 om kränkande behandling, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget. 6 kap, 5-6 Aktiva åtgärder -Ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 24

25 mer kränkande behandling Huvudmannen Rektor Skollagen Skyldigheter att förebygga och förhindra kränkande behandling. -Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. 6 kap, 7-8 Plan mot kränkande behandling -Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 25

26 mer kränkande behandling Huvudmannen Rektor Styrdokument Förbud mot kränkande behandling -Huvudmannen eller personalen får inte utsätta en elev för kränkande behandling. 6 kap 9 26

27 mer kränkande behandling Huvudmannen Rektor Fritidspedagoger (Övrig personal) styrdokument -Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. -En rektor som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. -En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektor. Kap Förnamn Efternamn, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad

28 mer kränkande behandling Huvudmannen Rektor Fritidspedagoger (Övrig personal) styrdokument Kap. 6, 11 Förbud mot repressalier Huvudmannen eller personalen får inte utsätta en elev för repressalier pågrund av att eleven medverkat i en utredning enligt kapitel 6 i Skollagen eller anmält eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet. 28

29 mer kränkande behandling Huvudmannen Rektor Skollagen Skadestånd Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7,8,9,10 eller 11 ska huvudmannen dels betala skadestånd till eleven för den kränkning som detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Kap. 6, 12, 14 Bevisbörda Om en elev som anser sig blivit utsatt för kränkande behandling enligt 9 eller repressalier enligt 11, visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten som ska visa att kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit. 29

30 Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet Ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 1. Nulägesanalys genomförs 2. Välj mål utifrån uppdragen i skollag och Lgr11 8. Vad finns det för forskning och beprövad erfarenhet inom målområdet och hur kan vi använda oss av den? Hur ska vi i det aktuella området förbättra våra arbetsprocesser utifrån våra resultat och slutsatser? Förbättra fritidshemmets arbetsprocesser för att utveckla elevers lärande ELEV Planera verksamhetens innehåll och genomförandet, i förhållande till målen i skollagen och LGR Hur planerar och skapar vi en miljö och en arbetsprocess som stödjer elevers utveckling och lärande? Utgå ifrån läroplansmålen och elevgruppens behov samt förutsättningar. Samtliga mål ska finnas med i planeringen under läsåret. Allmänna råd för fritidshem. 4. Utforma utvärderingsbara mål. Planera verksamheten utifrån gruppens behov så att varje elev ges möjlighet till utveckling och lärande. 7. Sammanställ, reflektera och analysera dokumentationen i aktuellt målområde: Vad har vi gjort och hur har vi dokumenterat? Vad kan vi se i dokumentationen? Hur långt har vi kommit i vår måluppfyllelse? Vilka resultat kan vi se? Vilka slutsatser kan vi dra utifrån resultaten? Sammanställ dokumentationen och analysera verksamhetens måluppfyllelse i förhållande till elevens utveckling och lärande. Genomför och dokumentera det planerade arbetet. 5. Målområden som ska dokumenteras 6. Verktyg att använda vid dokumentationen. 30

31 Fritidshemmet Draken 31

32 Systematiskt kvalitetsarbete Trygghet och studiero 32

33 Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet Ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 1. Nulägesanalys genomförs 2. Välj mål utifrån uppdragen i skollag och Lgr11 8. Vad finns det för forskning och beprövad erfarenhet inom målområdet och hur kan vi använda oss av den? Hur ska vi i det aktuella området förbättra våra arbetsprocesser utifrån våra resultat och slutsatser? Förbättra fritidshemmets arbetsprocesser för att utveckla elevers lärande ELEV Planera verksamhetens innehåll och genomförandet, i förhållande till målen i skollagen och LGR Hur planerar och skapar vi en miljö och en arbetsprocess som stödjer elevers utveckling och lärande? Utgå ifrån läroplansmålen och elevgruppens behov samt förutsättningar. Samtliga mål ska finnas med i planeringen under läsåret. Allmänna råd för fritidshem. 4. Utforma utvärderingsbara mål. Planera verksamheten utifrån gruppens behov så att varje elev ges möjlighet till utveckling och lärande. 7. Sammanställ, reflektera och analysera dokumentationen i aktuellt målområde: Vad har vi gjort och hur har vi dokumenterat? Vad kan vi se i dokumentationen? Hur långt har vi kommit i vår måluppfyllelse? Vilka resultat kan vi se? Vilka slutsatser kan vi dra utifrån resultaten? Sammanställ dokumentationen och analysera verksamhetens måluppfyllelse i förhållande till elevens utveckling och lärande. Genomför och dokumentera det planerade arbetet. 5. Målområden som ska dokumenteras 6. Verktyg att använda vid dokumentationen. 33

34 1. Nulägesanalys genomförs 2. Välj mål utifrån uppdragen i skollag och Lgr11 Planera verksamhetens innehåll och genomförandet, i förhållande till målen i skollagen och LGR Hur planerar och skapar vi en miljö och en arbetsprocess som stödjer elevers utveckling och lärande? Utgå ifrån läroplansmålen och elevgruppens behov samt förutsättningar. Samtliga mål ska finnas med i planeringen under läsåret. Allmänna råd för fritidshem. 4. Utforma utvärderingsbara mål. Planera verksamheten utifrån gruppens behov så att varje elev ges möjlighet till utveckling och lärande. 34

35 Delta i demokratiska processer Att vara lyhörd och respektera andra. Delaktighet och inflytande Demokratiska grundprinciper: -påverka -ta ansvar -vara delaktig Ta ansvar för sina handlingar och Fritidshemmets miljö 35

36 Eleverna ska ges möjlighet att aktivt påverka vilka aktiviteter som erbjuds i fritidshemmet. 36

37 Genomför och dokumentera det planerade arbetet. 5. Målområden som ska dokumenteras 6. Verktyg att använda vid dokumentationen. 37

38 Sammanställ dokumentationen och analysera verksamhetens måluppfyllelse i förhållande till elevens utveckling och lärande. 7. Sammanställ, reflektera och analysera dokumentationen i aktuellt målområde: Vad har vi gjort och hur har vi dokumenterat? Vad kan vi se i dokumentationen? Hur långt har vi kommit i vår måluppfyllelse? Vilka resultat kan vi se? Vilka slutsatser kan vi dra utifrån resultaten? 38

39 8. Vad finns det för forskning och beprövad erfarenhet inom målområdet och hur kan vi använda oss av den? Hur ska vi i det aktuella området förbättra våra arbetsprocesser utifrån våra resultat och slutsatser? Förbättra fritidshemmets arbetsprocesser för att utveckla elevers lärande 39

40 Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshemmet Ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 1. Nulägesanalys genomförs 2. Välj mål utifrån uppdragen i skollag och Lgr11 8. Vad finns det för forskning och beprövad erfarenhet inom målområdet och hur kan vi använda oss av den? Hur ska vi i det aktuella området förbättra våra arbetsprocesser utifrån våra resultat och slutsatser? Förbättra fritidshemmets arbetsprocesser för att utveckla elevers lärande ELEV Planera verksamhetens innehåll och genomförandet, i förhållande till målen i skollagen och LGR Hur planerar och skapar vi en miljö och en arbetsprocess som stödjer elevers utveckling och lärande? Utgå ifrån läroplansmålen och elevgruppens behov samt förutsättningar. Samtliga mål ska finnas med i planeringen under läsåret. Allmänna råd för fritidshem. 4. Utforma utvärderingsbara mål. Planera verksamheten utifrån gruppens behov så att varje elev ges möjlighet till utveckling och lärande. 7. Sammanställ, reflektera och analysera dokumentationen i aktuellt målområde: Vad har vi gjort och hur har vi dokumenterat? Vad kan vi se i dokumentationen? Hur långt har vi kommit i vår måluppfyllelse? Vilka resultat kan vi se? Vilka slutsatser kan vi dra utifrån resultaten? Sammanställ dokumentationen och analysera verksamhetens måluppfyllelse i förhållande till elevens utveckling och lärande. Genomför och dokumentera det planerade arbetet. 5. Målområden som ska dokumenteras 6. Verktyg att använda vid dokumentationen. 40

41 41

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Nya styrdokument för fritidshemmet

Nya styrdokument för fritidshemmet Nya styrdokument för fritidshemmet Nätverksträff i Umeå 9 juni 2011 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Vad har styrt fritidshemmet? Skollag, 2 a kap. Läroplan, Lpo94 Allmänna råd med kommentarer

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat

Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Bedömningspunkter förskoleklass och grundskola Måluppfyllelse och resultat Tillsynen bedömer inom detta område skolans måluppfyllelse gällande kunskapsresultat och värdegrundsarbete och förskoleklassens

Läs mer

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/

2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ 2014; ca 445 000 elever är inskrivna i verksamheten 2012; 83% av eleverna i åldersgruppen 6-9 år och 17% i åldern 10-12 år 2012; 20,1 elev/ årsarbetare 2014; 13,1 elev/ anställd 2014; 41,1 elev/avdelning

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Melleruds Kommun. Skollagen kap 4. Kvalité och inflytande

Melleruds Kommun. Skollagen kap 4. Kvalité och inflytande Skollagen kap 4 Kvalité och inflytande Skollagen kap 4 Systematiskt kvalitets arbete skall ske inom alla verksamheter huvudmannen ansvarig för att det sker. Skall dokumenteras Stratsys under uppbyggnad

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RIKTLINJER, UN 37 1(7) Riktlinjer för främjande av likabehandling och förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2(7) Utbildningsnämndens riktlinjer för främjande av likabehandling

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman 1 (6) Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av vuxenutbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke 1 Likabehandlingsplan för Vuxenutbildningen i Härryda kommun och Yrkeshögskolan i Mölnlycke Målsättning Målet för Vuxenutbildningen är att trakasserier, mobbing och annan kränkande behandling inte skall

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Göteborgs Stads arbete mot kränkande behandling i fritidshem Alla elever

Läs mer

Reviderad Bild :www.microsoft.se. Plan för elevers och föräldrars delaktighet och inflytande. Sjukhusundervisning

Reviderad Bild :www.microsoft.se. Plan för elevers och föräldrars delaktighet och inflytande. Sjukhusundervisning Reviderad 130625 Bild :www.microsoft.se Plan för elevers och föräldrars delaktighet och inflytande Innehållsförteckning 1. Syfte: 3 2. Vision: 3 3. Mål: 3 4. Aktiviteter elever 3 4.1. BARNKLINIKEN Fel!

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE FÖRSKOLA/FRITIDSHEM Enligt 2 kap. 5 Skollagen samt Partille kommuns regler för fristående förskola/fritidshem Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för Ornäs fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2.2. Organisation...

Läs mer

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem

Alla ska ständigt utvecklas. Vision för Laholm kommuns fritidshem Alla ska ständigt utvecklas Vision för Laholm kommuns fritidshem November 2014 www.laholm.se Alla ska ständigt utvecklas! Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Beslut Upplands-Bro kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Ekhammarskolan belägen i Upplands-Bro kommun 2 (9) Tillsyn i Ekhammarskolan har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under höstterminen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem

Grafisk form: Maria Pålsén 2013 Foto omslag: Amanda Sveed/Bildarkivet Foto: Pedagoger på Bockstenskolans frtidshem FRITIDSHEM -DEN LÄRANDE LEKEN Måldokument för fritidshem i Varbergs kommun Arbetsgrupp Madelene Eriksson, fritidspedagog Eva-Lotta Bjärne, fritidspedagog Lovisa Sandberg Ronan, utredare Mikael Sili, rektor

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Arbetar aktivt med att motverka och förebygga kränkande behandling

Läs mer

TORPASKOLANS FRITIDSHEM

TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM TORPASKOLANS FRITIDSHEM Vi vill hälsa dig välkommen till Torpaskolan och Torpaskolans fritidshem! Vi tillsammans arbetar för att alla ska trivas här och fritidshemsverksamheten

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut s# Skolinspektionen Haninge kommun haningekommun@haninge.se Beslut för fritidshem i Haninge kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011)

I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011) I ljuset av skollagen förtydligas lärarens ansvar för undervisningen som en målstyrd process för ökad måluppnåelse. (Danell, 2011) Hur återspeglas statens åtgärder för att lösa brister i styrsystemet?

Läs mer

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell

Fritidshemsplan. Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell Fritidshemsplan Av: Åsa Nilsson Marie Pålsson Anna-Lena Svensson Gunilla Torell April 2016 Vårt uppdrag Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola Östhammars kommun Beslut efter uppföljnng för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öregrunds skola belägen i Östhammars kommun ' i Beslut 2 (7) Uppföljning av tillsyn i Öregrunds skola genomförde

Läs mer

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM

BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM BEDÖMNINGSMATRIS GRUNDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH FRITIDSHEM Normer och värden sid 2 Kunskaper sid 3-7 Ansvar och inflytande för elever sid 8 Betyg och bedömning sid 9 Rektors ansvar sid 10-11

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Kronans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kronans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3

Läs mer

Nationella styrdokument

Nationella styrdokument Nationella styrdokument Nationella styrdokument Skollag 20010:800 Beslutas av riksdagen Skolförordning, SFS 2011:185 Utfärdas av regeringen Allmänna råd Rekommendationer från Skolverket Läroplaner Utfärdas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om. Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Skolverkets allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete Målgrupper Riktar sig till huvudmän, rektorer och förskolechefer.

Läs mer

Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning 2915-11-17 1 (9) Kils kommun kommun@kil.se Beslut efter uppföljning för fritidshem, förskola, förskoleklass och grundskola, grundsärskola samt vuxenutbildning efter tillsyn i Kils kommun Uppföljning av

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5)

Tillsyn av huvudman. Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (5) 1 (5) Tillsyn av huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 2 (5) STYRNING

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5089 Friskolan i Mariestad AB Org.nr. 556802-0852 marten.bremer@ekhamraskolan.se olof.lindblad@ekhamraskolan.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lillängsskolan i Mariestads

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m. Regeringsbeslut I:1 2015-01-15 U2015/191/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag till Statens skolverk om förtydligande av förskoleklassens och fritidshemmets uppdrag m.m.

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Riktlinjer för områdesråd och utbildningsråd

Riktlinjer för områdesråd och utbildningsråd Antagna av bildningsnämnden 21 Bildningsnämndens handling 5-2016 1 (5) Riktlinjer för områdesråd och utbildningsråd Mål / Syfte Områdesrådet är ett samarbetsforum för ömsesidig information och kommunikation

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket

Kalmar februari Ingela Aksell, Helena Karis. Skolverket Kalmar februari 2017 Ingela Aksell, Helena Karis Skolverket Nya skrivningar i läroplanerna Övergång och samverkan Förskoleklassen Fritidshemmet Uppdraget Ökad kvalitet och likvärdighet för elever. Avsnitten

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4458 Älvkarleby kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Rotskärsskolan belägen i Älvkarleby kommun 2 (7) Tillsyn i Rotskärsskolan har genomfört tillsyn av Älvkarleby kommun under vårterminen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun.

Beslut för förskola. efter tillsyn i Nynäshamns kommun. Beslut. Nynäshamns kommun. Dnr 43-2014:8269 Nynäshamns kommun barn-och-utbildningsnamnden@nynashamn.se Beslut för förskola efter tillsyn i Nynäshamns kommun 2 (16) Tillsyn i Nynäshamns kommun har genomfört tillsyn av Nynäshamns

Läs mer

Förutsättningar för godkännande av fristående förskola

Förutsättningar för godkännande av fristående förskola 1 (6) Sigtuna kommun Barn- och ungdomsförvaltningen 2013-03-06 Förutsättningar för godkännande av fristående förskola Ett godkännande ska lämnas om den som ansöker har förutsättningar att följa de föreskrifter

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola r Beslut Dnr 44-2015:4063 Villberga Familjecenter Aktiebolag Org.nr. 556571-6650 Beslut för grundskola efter tillsyn i Bergtallens skola belägen i Enköpings kommun 2 (10) Tillsyn i Bergtallens skola har

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ekerö kommun bounamnden@ekero.se för fritidshem i Ekerö kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun

Systematiskt kvalitetsarbete. Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och ungdomsnämnden, Laholms kommun Juni 2014 www.laholm.se Systematiskt kvalitetsarbete För huvudman, förskolor, skolor och fritidshem i Laholms kommun I detta dokument

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun

Systematiskt kvalitetsarbete i Hammarö kommun 1(5) BILDNINGSNÄMNDEN 2012-06-12 Dnr Maria Kjällström, Förvaltningschef 054-515104 maria.kjallstrom@hammaro.se Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola < Montessori Friskola Gotland AB Org.nr. 556793-5514 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Montessori Friskola Gotland belägen i Gotland kommun Tillsyn i Montessori Friskola Gotland

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9598 Stockholms montessoriskola aktiebolag Org.nr. 556460-9666 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stockholms Montessoriskola Anne Frank belägen i Stockholms kommun 2 (9)

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT

Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT Fortbildning för förskolechefer MÅLDOKUMENT Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Fritidshemmet Hästens AB Org.nr. 556585-8536 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Friskolan Hästens belägen i Stockholms kommun Tillsyn i Friskolan Hästens Beslut 2 (4) har genomfört

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:4718 Göteborgs kommun orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Grundsärskolan Örgryte-Härlanda i Göteborgs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10)

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer