och likabehandlingsplan läsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och likabehandlingsplan läsåret 2014-15"

Transkript

1 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret

2 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder, handlingsplan.4 Uppsikt, hur personal och barn varit delaktiga i framtagandet av denna handlingsplan, förebyggande och attitydpåverkan..5 Rutin för anmälan till huvudman vid diskriminering och/eller kränkande behandling (bilaga1).6 Anmälan till huvudman om kränkande behandling (bilaga 2)....7 Dokumentation av utredning om kränkande behandling (bilaga 3). 8 Lagstiftning (bilaga 4).10

3 Storumans kommun Gungans förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Läsåret Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn och personal vid Gungans förskola och gäller för år och ska utvärderas och revideras år Bakgrund Alla barn, elever och personal ska känna sig trygga. De ska bemötas och behandlas med respekt för sin egenart. Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola ska vara verksamheter som fria från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Kränkande behandling (diskriminering, trakasserier etc.) är en fråga som hänger samman med människosyn och grundläggande demokratiska värderingar. All vår verksamhet ska utformas och genomföras i överensstämmelse med dessa värderingar. Enligt skollag och läroplanerna ska alla som arbetar i förskola, skolbarnsomsorg och skola medverka till att utveckla barnens och elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen, verka för demokratiska arbetsformer där barn, elever, personal och vårdnadshavare har inflytande och är delaktiga, förankra grundläggande demokratiska värden i syfte att utveckla demokratiska samhällsmedborgare, aktivt motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling av individer eller grupper, visa respekt för den enskilda individen, och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. 1

4 Mål och ansvar Ledningen för Gungans förskola uttalar att alla barn och personal inom dess verksamhetsområde ska kunna vara trygga, respektera varandra och ta aktivt ansvar för att bidra till jämlikhet och trygghet. Inget barn eller personal ska vara rädda för att gå till förskolan. Verksamheterna ska vara fria från trakasserier, indirekt/direkt diskriminering, mobbning, rasism, homofobi, främlingsfientlighet och sexism. Ledning, personal och barn ska vara lyhörda och uppmärksamma på alla tendenser till kränkande behandling. Om någon form av kränkande behandling upptäcks eller misstänks ska detta utan dröjsmål förhindras, kartläggas och en utredning ska inledas. Rektor har det yttersta ansvar för att en likabehandlingsplan upprättas. Det är sedan ett delat ansvar för rektor, lärare och annan personal, barn samt föräldrar/vårdnadshavare att denna likabehandlingsplan följs. 2

5 Kartläggning: Vid Gungans förskola har följande problem uppmärksammats: 1. Barnen använder ett språk som inte är acceptabelt. 2. Några barn vill inte ha med andra barn i leken. 3. Barn som ständigt kräver uppmärksamhet av vuxna och andra barn. 4. Barn som biter och slåss. 5. Uppmärksamma skymda delar av gården. Förebyggande åtgärder: Gemensamt arbete med likabehandlingsplanen, dess syften, mål och genomförande, både med personal och föräldrar. Planen ska revideras varje år. Prata och diskutera med barnen, angående språkanvändningen. Vuxna alltid föregå med gott exempel. Den vuxne ansvarar för att alla barn har någon att leka med. Vi delar upp gården i olika ansvarsområden, varje avdelning får ett område var att ansvara över. Alla barn- allas ansvar. Likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument som alla inom förskolan ska känna till och aktivt verka för att den följs. Handlingsplan: Problem Tid Åtgärder 1. Barnen använder ett språk som inte är acceptabelt. 2. Barn har utestängt en kompis från leken 3. Barn som ständigt kräver uppmärksamhet av vuxna eller andra barn. 4. Yngre barn som biter och slåss. 5. Skymda delar av gården. Kontinuerligt När problem uppstår. Kontinuerligt Kontinuerligt Kontinuerligt. Prata med barnet/barnen. Personal ska alltid föregå med gott exempel. Ansvar: All personal Ta upp i samtal med föräldrarna. Ha tema bra kompis prata kamratskap. Prata om hur viktigt det är att vara en bra kompis. Den vuxne ansvarar för att alla har en kompis att leka med. Ta upp i samtal med föräldrarna. Prata med barnet uppmana att vänta på sin tur, turtagande lekar, tillrättavisningar. Vid stort behov upprättas en handlingsplan i samråd med föräldrarna. Prata och visa att barnet gjort fel. Alltid personal i närheten. Delge föräldrarna när händelser inträffat. Allas barn allas ansvar. Vi delar upp gården i olika ansvarsområden, varje avdelning får ett område var att ansvar över. 4

6 Uppsikt: Förskolans uppgift är att ha uppsikt över alla lokaliteter före, under och efter dagen. Vuxennärvaron poängteras under alla aktiviteter. Viktigt att personalen tar sin uppgift på allvar och kontrollerar var barnen befinner sig. Det ska alltid finnas vuxna i barnets närhet under hela dagen. Hur har barn och personal varit delaktiga i framtagandet av denna likabehandlingsplan: Personal på förskolan har gemensamt arbetat med likabehandlingsplan. Denna har också tagits upp och diskuterats på föräldramöte på förskolan under hösten. Hur har/kommer denna plan att förankras: Arbetet med förankring av denna plan sker ständigt i personal och föräldragrupper och är en naturlig del i det vardagliga arbetet. Den ligger även som en länk på förskolans hemsida. Denna ligger till grund för förskolans arbete, för en bättre och trivsammare gemenskap. Det är barns och personals skyldighet att följa denna, samt rapportera oklarheter vidare till rektor. Förebyggande: Diskutera denna likabehandlinggsplan, samt att alltid ha den med i det fortsatta arbetet med barnen. Attitydpåverkan All personal skall i sitt arbete regelbundet arbeta med relations moral - och jämställdhets frågor. Vi ska alla värna om ett öppet klimat på arbetsplatsen. 5

7 Bilaga 1 STORUMANS KOMMUN Fritid-, kultur- och utbildningsnämnden Rutin för anmälan till huvudman vid diskriminering och/eller kränkande behandling Enligt 6 kap. 10 skollagen (2010:800) är lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Anmälningsskyldigheten inträder direkt om en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. Det finns inga begränsningar i lagtexten om att enbart allvarliga fall eller de fall som förskolechef/rektor anser att huvudmannen bör ha kännedom om ska anmälas till huvudmannen. Alla uppgifter om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier ska enligt bestämmelsens ordalydelse anmälas till huvudmannen. Huvudmannens ansvar är att se till att det bedrivs ett förebyggande arbete för att motverka kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier i framtiden. Varje förskolechef/rektor ansvarar för att det utarbetas rutiner i deras verksamhet för hur personalens anmälningsplikt ska hanteras så förskolechef/rektor snarast får vetskap om att ett barn/en elev känt sig kränkt. Anmälningsskyldigheten omfattar alla händelser där ett barn eller en elev upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Anmälningsskyldigheten gäller även om ett barn eller en elev upplever sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling av någon i personalen. Anmälan görs på blankett Anmälan till huvudman om kränkande behandling, blanketten finns på intranet under utbildning/blanketter. Förskolechef/rektor ansvarar för att verksamhetens plan mot diskriminering och kränkande behandling följs i det enskilda fallet. Blanketten skickas i pappersform, i slutet kuvert, via internposten till nämndens registrator alternativt scannas in och skickas med e-post. Registrator ansvarar för att anmälningarna sammanställs och rapporteras till förvaltningschef samt till nämnden. 6

8 Bilaga 2 STORUMANS KOMMUN Fritid-, kultur- och utbildningsnämnden Anmälan till huvudman om kränkande behandling Skola/ förskola Årskurs/avdelning Barnets/elevens namn Indikationer på att barnet blivit eller blir kränkt Gör en kortfattad beskrivning av orsaken till anmälan Underskrift Ort och datum Befattning Underskrift Namnförtydligande 7

9 Bilaga 3 STORUMANS KOMMUN Fritid-, kultur- och utbildningsnämnden Dokumentation av utredning om kränkande behandling Skola Klass Elevens namn Indikation om att eleven blivit eller blir kränkt Utredning Samtal med eleven Datum för samtal Vid samtalet/samtalen har följande framkommit: Beskriv vad som framkommit vid samtalen Samtal med namn/klass/befattning Datum för samtal Vid samtalet/samtalen har följande framkommit: Beskriv vad som framkommit vid samtalen Samtal med namn/klass/befattning Datum för samtal Vid samtalet/samtalen har följande framkommit: Beskriv vad som framkommit vid samtalen 8

10 Samtal med namn/klass/befattning Datum för samtal Vid samtalet/samtalen har följande framkommit: Beskriv vad som framkommit vid samtalen Samtal med namn/klass/befattning Datum för samtal Vid samtalet/samtalen har följande framkommit: Beskriv vad som framkommit vid samtalen Övriga utredningsåtgärder Datum Fyll i de övriga utredningsåtgärder som vidtagits Information till vårdnadshavare Elevens vårdnadshavare har fått information datum. Vid samtalet beskriv vad som avhandlades. Underskrift Ort och datum Befattning Underskrift Namnförtydligande 9

11 Bilaga 4 LAGSTIFTNING Sammanställning av rådande lagstiftning utifrån Skolverkets Allmänna Råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (SKOLFS 2012:10). DISKRIMINERINGSLAGEN (SFS 2008:567) 2 kap. 5 - den som bedriver verksamhet får inte diskriminera något barn eller någon elev som söker till eller deltar i verksamheten. 3 kap 14 - huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn eller elever som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. 3 kap huvudmannen ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev som deltar i eller söker till verksamheten utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier. 2 kap 7 - huvudman som får kännedom om att ett barn eller en elev som deltar i eller söker till verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna eller kränkningarna. Huvudmannen ska också vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att i framtiden förhindra trakasserier och kränkande behandling. 3 kap huvudmannen ska varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningssamordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. SKOLLAGEN (SFS 2010:800) 6 kap 9 - huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling 6 kap 6 - huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever 6 kap. 7 - huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling 6 kap lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektor eller förskolechef. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldig att anmäla det till huvudmannen. Huvudmannen ska också vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att i framtiden förhindra trakasserier och kränkande behandling. 10

12 6 kap. 8 - huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. 4 kap 8 - huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 1 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 2 Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda 3 FÖRORDNING (2006:1083) OM BARNS OCH ELEVERS DELTAGANDE I ARBETET MED PLANER MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planer ska upprättas, följas upp och ses över under medverkan av barnen eller eleverna vid den verksamhet som planen gäller. 1 Läroplan för förskolan, s. 4 2 Läroplan för förskolan, s. 8 3 Läroplan för förskolan, s.16 11

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer