Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén"

Transkript

1 Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut att inte starta Genomförandefasen, BP2 Beslut att bordlägga beslutet Datum: Datum: Underskrift Styrgruppsordförande Underskrift Projektledare Håkan Vestergren Anna Dahlström Namnförtydligande Namnförtydligande

2 Projektplan 2(21) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND OCH SYFTE 6 2. MÅL Effektmål Projektmål 7 3. KRAV PÅ PROJEKTET, FÖRUTSÄTTNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR Förutsättningar Miljö Avgränsningar 8 4. KOPPLINGAR TILL ANDRA PROJEKT OCH VERKSAMHETER 9 5. PLANER Tidplaner Resursplan Budget och finansiering (kostnadsplan) PROJEKTORGANISATION Organisationsplan Roller, ansvar och befogenheter Externa kontakter Extern styrgrupp Intern styrgrupp DP hjälpmedelsdatabas KOMMUNIKATION Kommunikationskanaler Möten 18

3 Projektplan 3(21) 7.3. Intressentanalys Kommunikationsplan till projektets intressenter Dokumentationsplan KVALITET Kvalitetsstrategier Granskningar och bedömningar Kvalitetssäkring av externa leverantörer Projektrutiner Säkerhet RISKER OCH MÖJLIGHETER LEVERANS OCH ÖVERLÄMNINGSPROCEDUR (BP4 OCH EV. BP3:OR) PROJEKTAVSLUT (BP5) REFERENSER 21

4 Projektplan 4(21) Revisionshistorik Version Datum Författare Kommentar Anna Dahlström Anna Dahlström Anna Dahlström Anna Dahlström Anna Dahlström Anna Dahlström Första version Baserad på projektets senaste version av projektplan Granskat av SKL och CeHis (nuvarande Inera) Kompletterad text om samverkan med berörda organisationer Kompletterad med delar som saknas jämfört med CeHis (nuvarande Inera) mall för projektbeskrivning Omarbetad efter ny uppdragsstruktur och -upplägg Slutlig version efter synpunkter från styrgrupp Uppdatering efter omfattande omplanering av projektet (SLL ansvarar för allt, omkastade go lives) Referenser Nr Dokument, beskrivning Version, datum 1 Ansökan om medel för att utveckla webbtjänst om hjälpmedel på 1177.se Hitta och jämför hjälpmedel (regeringsbeslut 12/5416, ) 2 Hitta och jämför hjälpmedel, webb-tjänst om hjälpmedel på 1177.se, Bilaga till ansökan Webbtjänst om hjälpmedel på 1177.se, Dnr 12/5416) 3 Förstudie om jämförande webbtjänst om hjälpmedel och hjälpmedelsdatabasens framtid Uppdrag om konsumentprodukter (SKL:s diarienummer 12/6448)

5 Projektplan 5(21) Förkortningar Ord CeHis NKS SAD SFTI SLL VGR WCAG Förklaring Center för ehälsa i samverkan Nationell kundservice System Architecture Document Single Face To Industry Stockholms läns landsting Västra Götalandsregionen Web Content Accessibility Guidelines

6 Projektplan 6(21) 1. Bakgrund och syfte (ref 1-4) Det finns i dag en stor mängd hjälpmedel som på olika sätt underlättar livet för människor med funktionsnedsättningar. Information om de hjälpmedel som förskrivs inom landsting, regioner och kommuner lagras idag tillsammans med information om upphandlingsavtalen med leverantörerna i en databas, Hinfo. Hinfo används förutom vid förskrivning även vid olika former av informationssökning. Hinfo drivs gemensamt av leverantörerna, hjälpmedelsverksamheten och Hjälpmedelsinstitutet. Teknikleverantör är den privata aktören Amesto Solutions Logistics AB (huvudman och juridisk person). Alla parter som idag driver Hinfo är överens om att en dylik databas istället bör ägas av landsting och regioner tillsammans och ingå i Nationell ehälsa. Projektet Hitta och jämför hjälpmedel ska utveckla en hjälpmedelsdatabas som ersätter Hinfo. I utvecklingen ingår även de tekniska och användargränssnitt som behövs. För att ett hjälpmedel ska ge så stor nytta som möjligt är det viktigt att valet av hjälpmedel utgår från individens unika behov. Det finns samtidigt ett önskemål om att personer med funktionsnedsättning ska bli mer delaktiga och få större inflytande i samband med val av det hjälpmedel som passar bäst för dem. Projektet Hitta och jämför hjälpmedel ska genom att utveckla en interaktiv jämförelsetjänst göra det lättare för invånare att jämföra olika hjälpmedel. Tjänsten ska finnas på 1177.se, där det redan går att få information om funktionsnedsättningar och hjälpmedel. Genom att komplettera befintligt material med ytterligare information och tjänster kring hjälpmedelsval, kan ett anpassat temaområde för hjälpmedel skapas. Härigenom ska personer med funktionsnedsättningar på en samlad plats få information och vägledning som är relevant utifrån just deras behov. Utvecklingen av denna tjänst är ett steg i arbetet med att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård som Staten och Sveriges Kommuner och Landsting träffade en överenskommelse om i juni Det finns även en viljeriktning hos regeringen att stärka invånarna genom ökad information om konsumentprodukter. Ett steg i den riktningen är ett uppdrag till Hjälpmedelsinstitutet om att genomföra en utredning om konsumentprodukter som alternativ till eller komplement till medicintekniska produkter (ref 4). Hitta och jämför hjälpmedel ska införliva konsumentprodukter i viss utsträckning (se 2.2 Projektmål och 4 Kopplingar till andra projekt och verksamheter). Stockholms läns landsting (SLL) driver projektarbetet i samverkan med Hjälpmedelsinstitutet, sjukvårdshuvudmän, leverantörer av hjälpmedel, utvecklingsleverantörer, förvaltningsorganisationerna för de nya tjänsterna samt andra berörda intressenter. Vid tiden då den här versionen av projektplanen fastställs är projektet halvvägs in i genomförandefasen. Projektplanen kommer därför i vissa avseenden att vara enbart framblickande.

7 Projektplan 7(21) 2. Mål 2.1. Effektmål Projektets effektmål är att hjälpmedelsdatabasen ägs av landsting och regioner tillsammans och ingår i Nationell ehälsa, det vill säga ett neutralt ägande att genom följsamhet mot SFTI:s standard för informationsinnehåll och -format bidra till att effektivisera inköpsprocessen för hjälpmedel och därigenom också medge att kommande lagkrav inom e-handelsområdet blir uppfyllda. att öka intressenternas möjligheter att påverka innehåll och funktionalitet i databasen att via öppna jämförelser stärka hjälpmedelsanvändare genom ökad information och därmed bättre förutsättningar att välja hjälpmedel (gäller hjälpmedelsanvändare med Fritt val) alternativt större inflytande i samband med val av hjälpmedel (normal förskrivning) att i samband med val av hjälpmedel öka delaktigheten hos personer med behov av hjälpmedel att via ett temaområde på 1177.se bidra till att personer med behov av hjälpmedel på ett enkelt sätt kan få information och relevant vägledning. För driftskostnader, se 2.2 Projektmål Projektmål Projektmål för Hitta och jämför hjälpmedel är följande: Invånartjänsten Tema Hjälpmedel ska vara tillgänglig för invånare på 1177.se senast den 1 juli 2014 (ref 2), go live är enligt plan den 3 juni Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska vara beaktad särskilt. Hjälpmedelsanvändarna ska ha fått information om den nya invånartjänsten i tillräcklig omfattning och tid före start. Informationen ska vara anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar (ref 2). En ny hjälpmedelsdatabas med tillhörande tekniska och användargränssnitt ska vara i full funktion senast den 15 september Databasens tekniska tillgänglighet ska vara som idag eller högre. Hjälpmedelsdatabasen ska vara anpassad och förberedd för e-handel i aspekten SFTI:s standard för informationsinnehåll och -format (SFTI/ESAP 6). Hjälpmedelsdatabasen ska så långt som det är rimligt, och utifrån vad utredningen om konsumentprodukter visar, vara förberedd för att kunna hantera en utökad mängd konsumentprodukter. Information om konsumentprodukter ska vara införlivad på 1177.se i form av redaktionellt material. Projektet ska genomföras med en intäkt från Inera som uppgår till totalt 16,5 miljoner kronor över projektets livslängd. För projektets budget, se separat projektkalkyl.

8 Projektplan 8(21) Drift, teknisk förvaltning, support och tjänsteförvaltning för invånartjänsten och hjälpmedelsdatabastjänsten (här ingår även kundservice) ska inte vara dyrare än för dagens hjälpmedelsdatabaslösning. Kostnaden idag är 5 miljoner kronor per kalenderår. 3. Krav på projektet, förutsättningar och avgränsningar 3.1. Förutsättningar Projektet behöver specifika förutsättningar enligt nedan Miljö N/A Projektets aktiviteter är sammankopplade med annan verksamhet och andra projekt hos 1177/Vårdguiden inom SLL. Resurser till projektet bör också för bästa resultat rekryteras från en rad olika enheter inom SLL. Det är en förutsättning för projektets progress att planering och struktur hos den berörda verksamheten fungerar tillsammans med projektets planering. Projektet behöver erhålla resultatet av det kravarbete som SFTI:s arbetsgrupp Hjälpmedelsbeställningar (e-handel) gör utifrån bland annat kommande lagkrav inom e-handelsområdet. Det gäller exempelvis utformningar och benämningar av informationsfält Avgränsningar Följande avgränsningar görs: Tjänsten Tema Hjälpmedel kommer vid go live att visa hjälpmedel från de leverantörer som har valt att vara del av migreringen från Hinfo till hjälpmedelsdatabasen kompletterade med hjälpmedel från ytterligare leverantörer som bidrar med egna så kallade Validatorfiler. Informationen som visas mellan go live av Tema Hjälpmedel och go live för hjälpmedelsdatabasen är utläst under mars-april, och kan under den perioden inte ändras. Projektets omfattning när det gäller konsumentprodukters eller konsumentproduktområdens visning på 1177.se är begränsad till redaktionellt material. I projektet ingår att utveckla en databas med funktionalitet likvärdig den som Hinfo har idag. Utveckling av annan, ny funktionalitet (exempelvis för e-handel) ingår inte. Dock ska databasen förberedas för e-handel i aspekten informationsinnehåll och -format enligt STFI:s standard (enligt 2.2 Projektmål). Projektet ansvarar inte för att inhämta kommande lagkrav inom e-handelsområdet och översätta dessa till krav på hjälpmedelsdatabasen. Projektets omfattning när det gäller hjälpmedelsdatabasen/hjälpmedelsdatabastjänsten och konsumentprodukter är begränsad till att eventuellt göra IT-utvecklingsmässig förberedelse.

9 Projektplan 9(21) I projektet ingår inte teknisk utredning av lämplig plattform/it-lösning för konsumentprodukter om det skulle visa sig vara en annan än aktuell hjälpmedelsdatabas. I projektets åtagande ingår inte att ansvara för eller genomföra integrationer mellan hjälpmedelsdatabasen och sjukvårdshuvudmäns och leverantörers verksamhetssystem eller teknisk anpassning, däremot bistå med stöd under integration och införande. I projektet ingår att skapa ett temaområde för hjälpmedel, inte för funktionsnedsättning. Projektet ansvarar för planering och facilitering av leverantörernas laddning av den nya hjälpmedelsdatabasen med information. Leverantörerna ansvarar för att informationen faktiskt laddas. Projektet ansvarar inte för att utöka informationsmängden i Hinfo eller i den nya hjälpmedelsdatabasen. 4. Kopplingar till andra projekt och verksamheter Nr Beskrivning Ansvarig Datum 1 Uppdrag om konsumentprodukter (Hjälpmedelsinstitutet) Utredningen ger input till både utvecklingen av databasen och till det redaktionella materialet på 1177.se. 2 Tjänstepaketering av Hitta och jämför (utbrytning från 1177.se till egen plattform) Delar av utvecklingsteamet behöver fortsätta över till Hitta och jämför hjälpmedel när Tjänstepaketeringen är klar. Projektledare Ulla-Britt Blomquist, Hjälpmedelsinstitutet Projektledare Anna Rajkowska, Stockholms läns landsting Löpande under året Bedömt klart november Planer 5.1. Tidplaner Detaljerad tidplan Den detaljerade tidplanen (baseline) finns i ett separat dokument. Samtidigt som denna projektplan godkändes, godkändes även tidplanen, daterad Varken projektplan eller tidplan kommer att uppdateras med nya versioner på grund av ändringar i tidplanen så länge som externa leveranser, milstolpar och beslutspunkter och ligger kvar Övergripande tidplan Den övergripande tidplanen ser ut enligt nedan.

10 Projektplan 10(21) jan jan/feb feb feb feb feb/mar mar mar mar mar mar/apr apr apr apr apr/maj maj maj maj maj/jun jun jun jun jun jun/jul jul jul jul jul/aug aug aug aug aug sep sep sep sep jan 27-jan 03-feb 10-feb 17-feb 24-feb 03-mar 10-mar 17-mar 24-mar 31-mar 07-apr 14-apr 21-apr 28-apr 05-maj 12-maj 19-maj 26-maj 02-jun 09-jun 16-jun 23-jun 30-jun 07-jul 14-jul 21-jul 28-jul 04-aug 11-aug 18-aug 25-aug 01-sep 08-sep 15-sep 22-sep HjmDB Utveckla M1 Utveckla M2M3 Göra QA fokus 1177 Göra driftmiljöförberedelse (MS) HjmDB i driftmiljö mar (MS) 100 % prestanda apr Göra datainläsning ETT Validera (projektet) Göra utbudspilot/-test 7 apr Skapa defaultutbud 17 apr 23 apr Göra initial utbudsplanering Utveckla delta Göra QA allt Göra acceptanstestning slut Validera (sjvhm, hjmlev) Hantera återrapport validering Produktionssätta nya PK (MS) HjmDB i prodmiljö PK 29 aug Göra manuell dataladdning (Excel) Göra datainläsning TVÅ Tillsätta roller etc. Göra slutlig konfiguration Köra utbildning (MS) Go live hjmdb 15 sep Uppdatera leverantörsdata Uppdatera utbudsplanering (MS) Erbjudande tjänst utskickat 25 apr (MS) Sjvhm och hjmlev avtalade 30 maj (MS) Sjvhm och hjmlev registrerade 20 jun Tema Hjälpmedel Utveckla Integrations-/prestandatesta Göra informationsinsats (MS) Go live jun

11 Projektplan 11(21) Leveranser Lev.nr Beskrivning Mottagare (utöver Inera) Datum L0 Rapport utredningsfas Databas Övergripande teknisk lösning Backlog Arkitekturella beslut inför utveckling 1177.se Övergripande kravbild inklusive resultat målgruppsanalys Övergripande teknisk lösning Upplägg och innehåll temasida (motsvarande) L1 Invånartjänsten Tema Hjälpmedel Förvaltningsorganisation SLL L2 SAD, verksamhetsdokument, informationsdokument, arkitekturella beslut invånartjänst Förvaltningsorganisation SLL L3 Dokumentation drift invånartjänst Förvaltningsorganisation SLL Driftleverantör invånartjänst L4 Dokumentation teknisk förvaltning och support invånartjänst Förvaltningsorganisation SLL Leverantör teknisk förvaltning och support invånartjänst L5 L6 L7 L8 Dokumentation verksamhetsförvaltning invånartjänst Hjälpmedelsdatabas och hjälpmedelsdatabastjänst SAD, verksamhetsdokument, informationsdokument, arkitekturella beslut hjälpmedelsdatabas Dokumentation verksamhetsförvaltning hjälpmedelsdatabas Förvaltningsorganisation SLL Förvaltningsorganisation VGR Förvaltningsorganisation VGR Förvaltningsorganisation VGR L9 Dokumentation drift hjälpmedelsdatabas Förvaltningsorganisation VGR) Driftleverantör hjälpmedelsdatabas L10 Dokumentation teknisk förvaltning och support hjälpmedelsdatabas Förvaltningsorganisation VGR Leverantör teknisk förvaltning och support hjälpmedelsdatabas L11 Projektslutrapport Förvaltningsorganisation SLL

12 Projektplan 12(21) Beslutspunkter och viktigare milstolpar utöver leveranser (från och med BP2) Datum BP MS Beskrivning BP2 Etablering klar, projektplan godkänd styrgruppsmöten BP3 Delleveranserna godkänns och fortsatt genomförande verifieras MS Projektplan 2.0 godkänd MS Tekniskt gränssnitt Tema Hjälpmedel fastställt i slutversion MS Tekniskt gränssnitt professionen fastställt i slutversion MS Utveckling M2M3 klar MS Utveckling delta klar MS Affärsmodell godkänd MS Erbjudande ny tjänst (hjälpmedeldatabas) utskickat MS Alla sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer avtalade MS Hjälpmedelsdatabasen överlämnad till förvaltning MS Initial utbudsplanering klar MS Alla datainladdning inför go live Tema Hjälpmedel klar MS All datainladdning inför go live hjälpmedelsdatabas klar MS Utveckling Tema Hjälpmedel klar MS Tema Hjälpmedel överlämnad till förvaltning BP4 Genomförande klart BP5 Avveckling klar

13 Projektplan 13(21) 5.2. Resursplan Resursplanen för projektgruppen ser från och med 1 januari 2014 till och med projektslut ut enligt tabellen nedan. Utöver nedanstående finns också IT-utvecklingsresurser, för hjälpmedeldatabasen respektive för Tema Hjälpmedel. Mindre resursbehov kan komma att finnas av jurister, externa granskare av redaktionellt material med mera. Roll Antal timmar Period Säkrade Projektledare jan - okt ja Delprojektledare invånartjänst 297 jan - jun ja Delprojektledare hjälpmedeldatabas 807 jan maj (plus sep) ja IT-arkitekt 371 jan - maj ja Kravställare/PO hjälpmedelsdatabas 660 jan - maj ja Införandeansvarig 619 jan - sep delvis PO invånartjänst 248 jan - mar jan Förvaltningskompetens invånartjänst 150 mar - maj nej Redaktörer jan - maj ja Ansvarig informationsinsats invånartjänst 99 mar - maj ja Utbildningskompetens 140 mar - maj (plus aug) nej Hjälpmedelsdatabaskompetens 132 mar - maj ja Resurser för förberedelse för och etablering av förvaltning, anslutningar till hjälpmedelsdatabastjänsten och utbildning (ca) jan - sep till största delen

14 Projektplan 14(21) 5.3. Budget och finansiering (kostnadsplan) Finansiering Uppdraget från Socialdepartementet är finansierat med högst 16,5 miljoner kronor, varav 3 miljoner under 2012, 10,5 miljoner 2013 och 3 miljoner SLL:s finansiering från Inera är enligt aktuell överenskommelse 16,5 miljoner kronor, inklusive medel upparbetade i tidigare faser, det vill säga fram till och med den 30 juni Kostnader Projektkalkylen redovisar alla kostnadsposter detaljerat (separat dokument). Alla resurskostnader utgår ifrån resurssatta och tidsestimerade aktiviteter i tidplanen. Det finns även ett ekonomiuppföljningsdokument där samtliga kostnader är periodiserade per månad, med prognos och utfall. SLL och VGR ansvarar för eventuell finansiering utöver den från Inera.

15 Projektplan 15(21) 6. Projektorganisation 6.1. Organisationsplan Organisationen ser ut enligt bilden nedan. Ansvars- och utförandefördelningen ser enligt tabellen nedan. Område Ansvarar Utför Projektet med alla dess leveranser (helheten) SLL Flera IT-utveckling av hjälpmedelsdatabasen SLL Visuera (via VGR) Förberedelse för komplett förvaltning av hjälpmedelsdatabasen och hjälpmedelsdatabastjänsten Anslutning av sjukvårdshuvudmän och leverantörer till hjälpmedelsdatabastjänsten Införande av databasen hos sjukvårdshuvudmän och leverantörer SLL SLL SLL VGR Nationell kundservice (NKS) och VGR SLL Tema Hjälpmedel (helheten) SLL Flera IT-utveckling av Tema Hjälpmedel SLL Valtech

16 Projektplan 16(21) Förberedelse för komplett förvaltning av invånartjänsten SLL SLL Redaktionell uppbyggnad av Tema Hjälpmedel SLL SLL Informationsinsats gällande Tema Hjälpmedel SLL SLL 6.2. Roller, ansvar och befogenheter Projektledare planerar, leder, fördelar samt följer upp arbetet inom projektet samt planerar och hanterar hjälpmedelsleverantörernas dataladdning av hjälpmedelsdatabasen Delprojektledare planerar, koordinerar och följer upp arbetet inom delprojektet. Redaktör tar fram struktur och innehåll i temaområdet, tillsammans med olika typer av redaktionell kompetens samt ansvarar för kontakten med det redaktionella nätverket. IT-arkitekt tar fram övergripande tekniska lösningar, utreder tekniska frågor och tar fram nödvändig arkitekturell dokumentation. Införandeansvarig planerar, driver på och följer upp integrationen och den tekniska anpassningen hos sjukvårdshuvudmännen och stöttar i det arbetet.ytterligare en uppgift är utbildning för både sjukvårdshuvudmän och leverantörer från planering till genomförande. Utredare kravställare produktägare hanterar de utredningsfrågor som uppstår under genomförandefasen och kravhanterar både i aspekten insamling och avstämning av nya krav och ägande under utvecklingen. Arbetsgrupps- och referensgruppsarbete som rör databasen ingår också här. Förvaltningskompetens förbereder för förvaltning bland annat i form av planering, kalkylering och framtagning av nödvändig dokumentation. Ansvarig informationsinsats Tema Hjälpmedel planerar, driver och/eller genomför den informationsinsats som ingår i uppdraget Externa kontakter Utöver de två utvecklingsleverantörerna arbetar projektet också tillsammans med sakkunniga inom hjälpmedelsområdet framför allt hos Hjälpmedelsinstitutet men också inom sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamhet samt verksamhetsrepresentanter i olika grupperingar, exempelvis arbetsgrupper och referensgrupper. Även leverantörer är representerade i olika grupper. Eventuellt kommer också experter på tillgänglighet hos webbsidor engageras. Särskilt inom invånartjänstdelen kommer brukarföreningar att informeras och/eller engageras.

17 Projektplan 17(21) 6.4. Extern styrgrupp Projektets externa styrgrupp består av följande medlemmar: Håkan Vestergren, Sveriges Kommuner och Landsting (ordförande) Mikael Johansson, Center för ehälsa i samverkan (beställare) Arne Thureson, Landstinget Dalarna (representant för landsting/regioner, ordförande i styrgruppen för Hinfo) Sophie Pettersson, Kvistberga Group AB (representant för leverantörer, medlem i styrgruppen för Hinfo) Anders Larsson, Hjälpmedelsinstitutet Ulla-Britt Blomquist, Hjälpmedelsinstitutet Lena Franzén, intern projektägare SLL. Föredragande är huvudprojektledaren Intern styrgrupp DP hjälpmedelsdatabas Projektets interna styrgrupp för hjälpmedelsdatabasen består av följande medlemmar: Kim Nordlander, Stockholms läns landsting Lena Franzén, Stockholms läns landsting Christine Salvén, Västra Götalandsregionen Bo Svensson, Västra Götalandsregionen Föredragande är delprojektledaren för hjälpmedelsdatabasen. Huvudprojektledaren deltar på mötena.

18 Projektplan 18(21) 7. Kommunikation 7.1. Kommunikationskanaler Projektet kommer utöver traditionella former att kommunicera och informera internt via Projectplace. Extern kommunikation kommer att bland annat gå via kanalerna informationsbrev i olika nätverk, cehis.se, Hinfos styrgrupp, sammankomster för Hinfoansvariga, Hinfos intressentmöte, Sesam användarförenings forum, projektets arbetsgrupper och referensgrupper, projektets kontaktpersoner i alla landsting och fristående kommuner, Hjälpmedelsinstitutet med flera Möten Möte Syfte/resultat Ansvarig Deltagare Frekvens/tid Styrgruppsmöte externt Lämna statusrapport, lyfta frågor för beslut från styrgruppen (hela projektet) PL Styrgrupp extern Månadsvis Projektmöte Informera om projektläge, korttidsplanera, följa upp progress, lyfta frågor och problem PL Projektgrupp Varje vecka Projektledare projektägare Redovisa avvikelser, lyfta upp risker och frågor för beslut PL Projektägare SLL och PL Vid behov Styrgruppsmöte internt Lämna statusrapport, lyfta frågor för beslut från styrgruppen (delprojekt hjälpmedelsdatabas) DPL hjälpmedelsdatabas Styrgrupp intern Varannan vecka Projektledaren deltar på Hinfos regelbundna styrgruppsmöten Intressentanalys Direkt involverade parter är utöver utförarorganisationen med framför allt SLL och VGR, sjukvårdshuvudmän i form av hjälpmedelsverksamhet inom alla landsting och kommuner, hjälpmedelsleverantörer som ska ha information i databasen samt Hjälpmedelsinstitutet. Samtliga, identifierade intressenter finns i projektets intressentanalys (separat dokument) Kommunikationsplan till projektets intressenter Kommunikation och information till projektets intressenter beskrivs i projektets kommunikationsplan med tillhörande intressentanalys och aktivitetsplan (separata dokument).

19 Projektplan 19(21) 7.5. Dokumentationsplan De viktigaste dokumenten som projektet ska producera finns listade under Fel! Hittar inte referenskälla. Fel! Hittar inte referenskälla.. Projektet kommer att ta fram en mängd dokument inför exempelvis förvaltning förvaltningsplaner, tjänstebeskrivningar, processer, rutiner, instruktioner etc. Projektet har upprättat en dokumentförteckning.

20 Projektplan 20(21) 8. Kvalitet 8.1. Kvalitetsstrategier Produktion Projektet kommer att ha en agil, det vill säga lättrörlig, ansats för att löpande kunna dra nytta av de erfarenheter som görs inom och mellan de olika faserna. Även utvecklingsarbete kommer att bedrivas enligt en agil modell. Syftet med det här upplägget är att säkerställa att invånares och andra intressenters behov tillgodoses på bästa sätt och att de mest effektfulla insatserna prioriteras. Inga ändringar av projektplanen eller andra väsentliga ändringar kommer att göras utan beslut från styrgruppen. Projektet kommer att inhämta erfarenheter från tidigare, liknande projekt exempelvis Nya hitta och jämför och Hitta och jämför tandvård Kravdialog, förankring I utredningsfasen ingick kravinsamling och formulering av kravbilder för båda huvudområdena. Kravinsamling och förankring genomförs på en mängd olika sätt via insamling och analys av tidigare gjort arbete, via målgruppsanalys, via intervjuer och arbetsoch referensgruppsarbete tillsammans med olika intressenter/roller. Kraven dokumenteras i så kallade user stories, vilka är direkt input till utvecklingen. Den agila modellen innehåller sedan en metod för kravhantering under utvecklingsfasen Granskningar och bedömningar Tema Hjälpmedel har vid ett par tillfällen granskats av Funka Nu. För Tema Hjälpmedel har också en värdering av uppfyllelse av riktlinjer för tillgänglighet (WCAG, Web Content Accessibility Guidelines) gjorts Kvalitetssäkring av externa leverantörer De agila metoder som tillämpas innebär successiv testning och med efterföljande leveransgodkännanden. Leveranserna godkänns av produktägaren Projektrutiner Projektet följer projektmodellen Projektil Säkerhet Information styrs kontrollerat till tänkta mottagare, exempelvis tilldelas behörigheter till olika delar av Projectplace. Känsliga dokument läggs inte på Projectplace. I övrigt N/A. Projektet, och i praktiken utvecklingsleverantören Visuera, ansvarar för att sjukvårdshuvudmäns och hjälpmedelsleverantörers information i hjälpmedelsdatabasen skyddas på tillbörligt sätt.

21 Projektplan 21(21) 9. Risker och möjligheter Risker och deras hantering dokumenteras i projektets riskbemötandeplan (separat dokument). De högst klassade riskerna lyfts upp i de månatliga statusrapporterna och på varje styrgruppsmöte. 10. Leverans och överlämningsprocedur (BP4 och ev. BP3:or) I båda utvecklingsdelarna engageras kommande förvaltningsorganisationer i tillräcklig utsträckning och tid för överlämning. Förvaltningsresurser kommer också att utföra aktiviteter inom ramen för projektet, exempelvis planera förvaltningen och ta fram nödvändig dokumentation. Planerade överlämningsmöten genomförs och tjänsterna övergår i förvaltning efter dessa möten samt godkännande av leveranserna. 11. Projektavslut (BP5) Efter att projektet är avslutat så kommer VGR, på uppdrag av Inera, att förvalta databasen och databastjänsten och SLL förvalta invånartjänsten. Projektet är avslutat när alla leveranser är gjorda och godkända av beställare och mottagare slutrapporten är godkänd av projektägaren all projektdokumentation är arkiverad på bestämd plats ansvarig är utpekad för att följa upp projektets nytta för verksamheten projektägaren har förklarat projektet avslutat. 12. Referenser Referenser Nr Dokument, beskrivning Version, datum 1 Ansökan om medel för att utveckla webbtjänst om hjälpmedel på 1177.se Hitta och jämför hjälpmedel (regeringsbeslut 12/5416, ) 2 Hitta och jämför hjälpmedel, webb-tjänst om hjälpmedel på 1177.se, Bilaga till ansökan Webbtjänst om hjälpmedel på 1177.se, Dnr 12/5416) 3 Förstudie om jämförande webbtjänst om hjälpmedel och hjälpmedelsdatabasens framtid Uppdrag om konsumentprodukter (SKL:s diarienummer 12/6448)

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

1177 Vårdguiden Hitta och jämför hjälpmedel 2013-11-15 HSN 1308-0931 Anna Dahlström, PL

1177 Vårdguiden Hitta och jämför hjälpmedel 2013-11-15 HSN 1308-0931 Anna Dahlström, PL 1(5) Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Aktuellt läge 15 nov Det här utskicket går till chefer för hjälpmedelsverksamhet, hjälpmedelsleverantörer, SPOC:ar, projektets arbets- och referensgrupper och Hinfos

Läs mer

Information om samhällsstöd på 1177.se

Information om samhällsstöd på 1177.se Information om samhällsstöd på 1177.se Stockholms läns delprojekt i projektet Socialtjänsten på 1177 Vårdguiden Projektplan Stockholm, 2014-05-06 Innehåll 1. Godkännande av projektplan...4 2. Grundläggande

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Projektplan 1(15) Projektnamn: Ledarakademin 20131125 Projektägare: Marie Holm Programdirektör Barn och utbildning Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte:

Projektplan. Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015. Projektägare: Agneta Martinsson. Dokumenthistorik 1(19) PA 1. Projektplanens syfte: PROJEKTiL 1(19) Projektplan Projektnamn: Tillsynsprojektet MIFO fas 2 2014-2015 Projektägare: Agneta Martinsson Projektplanens syfte: - Beskriva hur projektet ska genomföras utifrån de ramar och förutsättningar

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1 1(9) Projektnamn: PCB i Väsbyån Projektägare: Hillevi Engström Anne-Charlotte Glantz är ansvarig chef. Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ 1. Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande

Läs mer

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL

Lilla Ratten STOCKHOLMS STADS PROJEKTMODELL STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Lilla Ratten Förvaltning/avdelning Stockholms stads projektmodell Lilla Ratten Senast ändrad SLK, IT-avdelningen Version 1.7 2007-05-28 1 (25) Innehållsförteckning

Läs mer

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem

Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Informationsförsörjning för värdebaserade uppföljnings- och ersättningssystem Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter

Läs mer

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare

Projektdirektiv. Nya Vårdgivarwebben. Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0. Beställare Utförare Mottagare Koncernkontoret Koncernstab kommunikation 2014-03-10 Dnr: 1400255 Version: 1.0 Författare: Kristina Happstadius-Trägårdh Inför beslutspunkt, BP, 1 Projektägare: Cecilia Gyllenkrok Borgström Projektledare:

Läs mer

Mini-Projekt ver 1.0. Projektplan 1(20)

Mini-Projekt ver 1.0. Projektplan 1(20) Projektplan 1(20) Projektnamn: Handlingsplan för framtida kollektivtrafik i (Handlingsplan FRAMKOLLUS 2015-2030) Projektägare: Johan Wadman, Kollektivtrafikförvaltningen/UL Joachim Danielsson, Uppsala

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(5) Projektnamn: Ledningsstöd för skolledare och förskolechefer Projektledare: Malin Danielsson och Gunilla Ericsson Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp,

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Projektplan. Projektnamn: Färdplan Flen 2011. Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv. Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2011

Projektplan. Projektnamn: Färdplan Flen 2011. Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv. Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2011 Beslutsprocess Kommunfullmäktige den 16 december 2010 Projektnamn: Färdplan Flen 2011 Projektägare: Kommunfullmäktige med delegering till Anders Berglöv Styrgrupp: Kommunstyrelsens Arbetsutskott, Lars

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,

Läs mer

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare

Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0. 20130523 Martin Völcker Projektledare Upphandling Infrastrukturtjänster IT 2.0 20130523 Martin Völcker Projektledare www.cehis.se 2013-05-24 sid 2 Workshop Arbeta ca 45 minuter i grupper om 3 personer med att besvara följande frågor: 1. Vad

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Översikt Projektilen version 2.0

Översikt Projektilen version 2.0 Översikt Projektilen version 2.0 Förberedelsefasen Projektpolicy Initiera Förbereda inte initiera Protokollföra beslut Protokoll Förslag/idé Förändringsbehov hos verksamhet Analysera och strukturera förslag

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2

Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan. 2014-07-09 Version 0.2 Förstudie e-tjänst försörjningsstöd samt sms-avisering Projektplan 2014-07-09 Version 0.2 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-06-26 0.1 Utkast Josephine Andersson 2014-07-01 0.2

Läs mer

Projektplan. Cancerstrategi i Gävleborg. Patientfokuserad, samlad och effektiv cancervård. PROJEKTiL Landstinget Gävleborg. Version R01, 2012-06-28

Projektplan. Cancerstrategi i Gävleborg. Patientfokuserad, samlad och effektiv cancervård. PROJEKTiL Landstinget Gävleborg. Version R01, 2012-06-28 Cancerstrategi i Gävleborg Patientfokuserad, samlad och effektiv cancervård Version R01, 2012-06-28 Landstinget Gävleborg 2(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 4 1.1. Bakgrund 4 1.2.

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell

Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Projektplan Kungsbacka uppföljningsmodell Bakgrund Kungsbacka kommun har under ett antal år arbetat med utveckling av verksamhetsstyrningen och kvalitetsarbetet. Något som bland annat resulterat i att

Läs mer

Införande av Primula på Malmö högskola

Införande av Primula på Malmö högskola 2014-11-19 1 (7) Införande av Primula på Malmö högskola Projekt- och aktivitetsplan 2014-11-19 2 (7) Innehåll Införande av Primula på Malmö högskola... 1 1 Basfakta... 3 2 Beskrivning av projektet, mål

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat

Projektarbete med IT-verktyg - modulanpassat Projektarbete är att arbeta på ett strukturerat sätt. Genom att kombinera projektmetodik, kunskap om och hur ett projekt fungerar, och ett planeringsverktyg, IT-stöd, kan Du få ett strukturerat och effektivt

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan

Diarienr KFN 2013.0096 Version 1.0. Fö rstudie E-Arkiv. Pröjektplan Fördjupad förstudie 1 Fö rstudie E-Arkiv Pröjektplan Ett samarbetspröjekt mellan Kumla Kömmun, Askersunds Kömmun, Laxa Kömmun, Lekebergs Kömmun, Hallsbergs Kömmun öch Karlsköga Kömmun Fördjupad förstudie

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet

Projektplan. Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Projektplan Ladok 3 Införandeprojekt vid Göteborgs universitet Y 2013/13 2013-09-04 2 Projektplan Filnamn: L3_Projektplan_v12.docx LADOK3 på GU Mall från Tieto PPS (ME001, 7.0.0) Barbro Carlsson Dok.beteckning

Läs mer

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ).

Projektplan. Mål Resultatet projektet ska leverera, dvs. vad som ska vara uppnått när projektet är genomfört, (se dokument Uppdragsbeskrivning ). Projektnamn Projektägare / Sponsor Projektledare 1. Sammanfattning En kort inledande sammanfattning av projektplanen. 2. Bakgrund, syfte och mål Bakgrundsbeskrivning Beskrivning av bakgrunden till projektet,

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform]

[ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell behandlingsplattform] plan 1 (13) [ Ångesthjälpen pilotinförande i nationell ] Dokumentmall från Stegen plan 2 (13) Innehållsförteckning 1 Om dokumentet... 3 1.1 shistorik... 3 2 Bakgrund och beställare... 3 2.1 Bakgrund till

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Genomförandeplan för nationellt införande av eped

Genomförandeplan för nationellt införande av eped Genomförandeplan för nationellt införande av eped Fas 1 Uppstartsfas med planering och förberedelser 1. Bakgrund Under våren 2014 har en förstudie om Kunskapsstöd för barn vid läkemedelsordination genomförts,

Läs mer

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering

Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet. Projektnamn: Projekt 11 - Ekonomistyrning och budgetering Region Skåne Koncernstab Centrum för verksamhetsplanering och analys Ingrid Bengtsson-Rijavec 044 309 33 91 Ingrid.Bengtsson-Rijavec@skane.se Direktiv 2008-03-25 Dnr Projektdirektiv Projekt 11 inom förnyelseprogrammet

Läs mer

Förvaltningsplan för UMO

Förvaltningsplan för UMO Förvaltningsplan för UMO Verksamhetsåret 2013 Förvaltningsobjekt UMO Beställare Center för ehälsa i samverkan Programansvarig Invånartjänster Sofie Zetterström Utförare Uppdragstagare Bilagor Ellen Hyttsten

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Hitta och jämför hjälpmedel

Hitta och jämför hjälpmedel Hitta och jämför hjälpmedel Avrapportering från utredningsfas, 4 april 2013 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och beskrivning av uppdraget... 3 1.2 Om rapporten... 4 1.3 Angreppssätt för kravarbetet... 4

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster

Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster 1.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Mobila tjänster i Göteborgs stad Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10

SUNETs Projektmodell. Syfte. Processer. Version: 2012-04-10 SUNETs Projektmodell Version: 2012-04-10 Syfte Syftet med denna modell för arbete med SUNETs tjänster är att ge användare och kunder en väl fungerande tjänst som uppfyller de mål som SUNET styrelse har

Läs mer

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet

Innehåll (3) Innehåll (2) Innehåll (5) Innehåll (4) Innehåll (6) Innehåll (7) Dokumenthistorik. beställare, Översiktlig beskrivning av projektet Bilden hämtad från http://www.liu.se/cul-resurser/lips/kartor/fore.htm Projektplanering Om inte projektet planeras noga, kommer det garanterat att misslyckas Projektplanen Krav på en projektplan Beskriver

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

HITÅT REVISION 1 P R O J E K T P L A N

HITÅT REVISION 1 P R O J E K T P L A N P R O J E K T P L A N HITÅT REVISION 1 Projektplanen godkänd av SFVH:s styrelse 2014-11-11 Projektägare Projektledare: Peter Lundholm, ordf tandvårdssektionen Projektplan 2 (5) 1 BAKGRUND... 3 1.1 SYFTE...

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

KS 11 15 JANUARI 2014

KS 11 15 JANUARI 2014 KS 11 15 JANUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Datum 2013-12-17 Diarienummer KSN-2013-1048 Kommunstyrelsen Fördelning av investeringsmedel för utveckling av e-tjänster till utveckling

Läs mer

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig

PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig PPS ett praktiskt verktyg som fungerar för mig Jarkko Erikshammar 2009-03-02 35 minuter Jarkko Erikshammar. Tel 0920 492 18 60, 070-668 97 72, e-post: jarkko.erikshammar@ltu.se Luleå tekniska universitet.

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073

Journal som e-tjänst. Införandeplan FÖRSLAG. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(15) Datum 2014-05-08. Organisationsnr 232100-0073 FÖRSLAG 1(15) Journal som e-tjänst Införandeplan Landstinget i Kalmar län Webbplats Ltkalmar.se E-post landstinget@ltkalmar.se Organisationsnr 232100-0073 Postadress Box 601 391 26 Kalmar Besöksadress

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

Projektplan för Vision 2025

Projektplan för Vision 2025 Projektplan för Vision 2025 1(4) 1 Inledning Projektet innebär att via ett processarbete ta fram förslag till åtgärder och aktiviteter för att uppnå visionen 25 000 invånare år 2025. Faserna och målen

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Projektplan. ehälsa i Norra Sjukvårdsregionen

Projektplan. ehälsa i Norra Sjukvårdsregionen Projektplan ehälsa i Norra Sjukvårdsregionen Projektplan ehälsa 2(18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. SYFTE... 3 2. MÅL... 3 GEMENSAM MÅLBILD... 3 2.1. PROJEKTMÅL...

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten

Projektplan. Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Projektplan Av projektledaren: Rowan Wright Miljöstrategiska enheten Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. UPPDRAGET... 3 3. SYFTE... 3 4. MÅL... 3 5. TIDPLAN... 4 6. PROJEKTSTRUKTUR... 4 6.1 ADMINISTRATION...

Läs mer

Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012

Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012 Slutrapport 1(17) Slutrapport för Projekt ehälsa, sept 2011 sept 2012 Projektägare är: Marie Gustafsson, Regionförbundet Örebro Versionshistorik Version 1 Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1

Läs mer

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell

Bilaga A Projektmodell. Generell Projektmodell Bilaga A Projektmodell Generell Projektmodell bilaga beställare/projektägare 355 356 bilaga beställare/projektägare Uppdragsbeskrivning bilaga beställare/projektägare 357 Direktiv projektförberedelser

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Ekonomistyrning och redovisning HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 043-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets-

Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- Protokoll Styrgruppsmöte för insatsområde Säker roll- och behörighets- identifikation [Titel] : Tid: 13:30-16:00 Plats: Skaraborgs kommunalförbund Närvarande: Fredrik Edholm, Lena Bjurgård Bränfeldt, Maria

Läs mer

Insamling av hälsodata i hemmet

Insamling av hälsodata i hemmet Insamling av hälsodata i hemmet Bakgrund/problemområde Idag i sker ett antal olika initiativ kring vård på distans, omvårdnad på distans, digitaliseringen av trygghetslarmen och olika typer av hälsosatsningar.

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer