1177 Vårdguiden Hitta och jämför hjälpmedel HSN Anna Dahlström, PL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1177 Vårdguiden Hitta och jämför hjälpmedel 2013-11-15 HSN 1308-0931 Anna Dahlström, PL"

Transkript

1 1(5) Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Aktuellt läge 15 nov Det här utskicket går till chefer för hjälpmedelsverksamhet, hjälpmedelsleverantörer, SPOC:ar, projektets arbets- och referensgrupper och Hinfos styrgrupp med flera. Inledning Just nu pågår utvecklingen av hjälpmedelsdatabasen och invånartjänsten inom projekt Hitta och jämför hjälpmedel. Utvecklingen görs efter en kravinsamlingsperiod och en målgruppsanalys under våren. Samtidigt med utvecklingen har införandet av den nya hjälpmedelsdatabasen hos sjukvårdshuvudmän inletts. Det konkreta införandearbetet för hjälpmedelsleverantörer görs än så länge inom projektet. Projektet håller sin tidsplan och budget. Utveckling hjälpmedelsdatabas Utvecklingen av den nya hjälpmedelsdatabasen har pågått sedan slutet av augusti. Efter ett förberedande arbete pågår nu sprint (utvecklingsperiod) 1. Denna sprint är klar i slutet av november. Fokus under sprint 1 är data och datastruktur. Den 5 december kl 10:00 kommer en demonstration av hittills genomförd utveckling av hjälpmedelsdatabasen att göras. En bred inbjudan till demo kommer att skickas ut. Det finns möjlighet att delta på plats centralt i Stockholm eller via länk. Demon är naturligtvis kostnadsfri. Parallellt med utvecklingen arbetar projektet med ett antal utredningsfrågor. Ett exempel är hur olika begrepp som används i HInfo och i Produktkatalogen matchar varandra och vilka begrepp som är mest relevanta att behålla. I utredningen beaktas den standard för e-handel som projektet ska anpassa hjälpmedelsdatabasen till. En annan utredning handlar om godkännandeprocesser och om vilken kvalitetssäkring av databasens information som önskas, eller till och med krävs, av olika konsumenter av informationen. För 1177.se finns exempelvis regelverk för hur sajten ska uppfattas som objektiv och tillförlitlig. För att säkerställa att kravbilden uppfylls görs olika aktiviteter under utvecklingsperioden. Utvecklingsleverantören gör funktionstestning och ett par större (publika) demonstrationer. Delar av leveranserna gås igenom med arbets- och referensgrupp. Hjälpmedelsdatabasen kommer också att användartestas av sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer. Sprint 2 kommer att avslutas till årsskiftet, och då är merparten av utvecklingen för sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer klar. Fokus i sprint 2 är funktionalitet. Sprint 3 under januari är inriktad på invånartjänsten.

2 2(5) Fakta ny hjälpmedelsdatabas Den nya hjälpmedelsdatabasen kommer att ingå i en redan befintlig databas för produkter och avtal som heter Produktkatalogen, inom Västra Götalandsregionen. Produktkatalogen används idag för e-handel, men kommer att anpassas och vidareutvecklas för förskrivning och för invånartjänsten på 1177.se. I samband med att projektet genomförs skänks Produktkatalogen till landsting och regioner och blir stommen i en nationell databastjänst. Till denna tjänst kan olika konsumenter av information ansluta sig förskrivnings-/verksamhetssystem, invånartjänsten på 1177.se, e-handelssystem med flera. Utveckling invånartjänst Just nu pågår det grundläggande konceptarbetet för invånartjänsten. Konceptet kommer att visa en första version av det som en invånare kommer att se och kunna göra på sajten. Koncept och utveckling utgår från den kunskap som målgruppsanalysen har gett om användarnas behov. Konceptet kommer att granskas i olika etapper av Funka Nu, verkliga hjälpmedelsanvändare och av utvecklingsleverantörens användbarhetsexperter. Den 4 december kl 10:00 kommer en demo av första versionen av konceptet att göras. Demon är naturligtvis kostnadsfri. En bred inbjudan till demonstrationen kommer att skickas ut. Det finns möjlighet att delta på plats centralt i Stockholm eller via länk. Parallellt med konceptarbetet arbetar projektet med ett par utredningsfrågor. En viktig fråga handlar om vilket sortiment av hjälpmedel som ska visas på 1177.se, och hur information som kan hämtas. Målgruppsanalysen visar att det finns ett mycket starkt önskemål från invånare att kunna se vilka hjälpmedel som normalt förskrivs på den ort där de bor. Grundinformationen finns i databasen, men behöver justeras av sjukvårdshuvudmännen för att bli relevant. Annat som utreds är exempelvis vilka egenskaper som bör och kan visas i invånartjänsten. Införande av den nya hjälpmedelsdatabasen Sjukvårdshuvudmän Införandeplaneringen hos sjukvårdshuvudmän har kommit igång. Så kallade SPOC:ar (lokalt ansvariga för införandet) är utsedda hos de flesta anslutande organisationer. En kartläggning pågår för att få med de kommuner som ännu inte inlett arbetet. Givetvis har de anslutande organisationerna hunnit olika långt, men i stort sett ser läget bra ut. Det tekniska gränssnitt som projektet skickade ut den 15 oktober har sänts vidare till leverantörer av förskrivnings-/verksamhetssystem. Även lokala IT-enheter tar del av dokumentationen. Det är mycket viktigt att alla frågor som finns ställs direkt till projektet, dels för att dokumentationen då kompletteras och förbättras, dels för att eventuella hinder ska kunna tas omhand i tid.

3 3(5) De sjukvårdshuvudmän som använder Sesam har ännu inte (via Sesams arbetsgrupp) kunnat bekräfta att tidsplanen kan hållas, men det behöver göras mycket snart. Det finns ingen förändring av startdatum för den nya hjälpmedelsdatabasen, utan det är fortsatt 1 april 2014 som gäller, för alla. Under införandet pågår kontinuerliga avstämningsmöten som ett viktigt forum för utbyte av information mellan projektet och sjukvårdshuvudmännen. Information från dessa möten delges alla SPOC:ar ungefär en vecka senare. Fokus för projektet är att hela tiden detaljera och konkretisera de aktiviteter som varje sjukvårdshuvudman behöver göra för att komma vidare i införandearbetet allt för att underlätta arbetet. Samtidigt behöver projektet också återkoppling från anslutande organisationer om information som saknas. Hjälpmedelsleverantörer Huvudfrågan i hjälpmedelsleverantörernas införande är leverantörernas registrering av information om produkter och avtal i den nya hjälpmedelsdatabasen. Leverantörerna ansvarar för registreringen. Projektet ansvarar för att ta fram en process som är så smidig som möjlig för hjälpmedelsleverantörerna. Sedan slutet av augusti har projektet därför arbetat för att en komplett migrering av alla leverantörers data ska kunna göras. Med migrering menas en samlad export av information om produkter och avtal från HInfo och import av denna information till den nya hjälpmedelsdatabasen. Den 31 oktober fick projektet till slut en bekräftelse på att Amesto är villiga att utföra detta. Förutsättningen är att varje hjälpmedelsleverantör som vill ingå i migreringen skriftligt ger sitt tillstånd till att Amesto lämnar ut leverantörens information till tredje part, alltså till projektet. Projektet kommer att hantera all administration kring dessa tillstånd, så att det blir ett minimum av arbete för leverantörerna. Ett separat utskick med information om migreringen, samt en mall för tillstånd kommer inom kort. En förfrågan från projektet, som ombud för leverantörerna, skickas inom de närmaste dagarna till Amesto. Arbets- och referensgruppsarbete Projektet har haft enskilda kontakter med flera deltagare från grupperna men inte några gemensamma möten på ett tag. Nu finns ett par gemensamma aktiviteter planerade för att ge insyn i hur lösningarna för invånartjänsten och hjälpmedelsdatabasen ser ut (demo), samt för att reda ut och ta ställning i vissa utredningsfrågor (arbetsgruppsmöten). Sjukvårdshuvudmän Arbets- och referensgruppen har ändrats efter önskemål från Sesam användargrupp i mitten av oktober. Dels ville Sesam användargrupp själv utse de personer i arbetsgruppen som ska representera Sesamanvändarna, dels fanns önskemål om att arbetsgruppen skulle bli mindre för att enklare kunna arbeta nära projektet. För att arbetsgruppen ska bli representativ finns i den nya arbetsgruppen fortfarande användare av andra system och en bredd när det gäller hjälpmedelsområden. Följden är också att referensgruppen har blivit större. En lista över de personer som ingår i grupperna finns i slutet av dokumentet. Kommande datum för ett möte med arbetsgruppen är den 20 november. Mötet kommer bland annat att arbeta med sortiments- samt godkännandefrågan.

4 4(5) Hjälpmedelsleverantörer Det arbete som har gjorts tillsammans med medlemmar i arbets-/referensgruppen för hjälpmedelsleverantörer sedan mötet i arbetsgruppen i september har handlat om erfarenhetsåtermating från det tidigare införandet av Produktkatalogen inom Västra Götalandsregionen. Projektet har fått värdefull kunskap inför planeringen av anslutningen av hjälpmedelsleverantörer. I övrigt har behovet av gemensamt arbete varit litet under perioden. I nästa sprint görs utveckling av funktionalitet och gränssnitt i hjälpmedelsdatabasen och i samband med det kommer det att finnas ett behov av återkoppling. Inom den närmaste månaden räknar projektet också med att vilja stämma av förslag på vilka egenskaper som ska visas på 1177.se om olika produkter. Övrigt Möte med Socialdepartementet Projektet Hitta och jämför hjälpmedel, uppdragsgivaren SKL och Hjälpmedelsinstitutet hade den 7 november en avstämning med Socialdepartementet för att avrapportera läget. Departementets uppdrag Hitta och jämför hjälpmedel består dels av projekt Hitta och jämför hjälpmedel, dels av en utredning om konsumentprodukter av Hjälpmedelsinstitutet. Socialdepartementets samlade kommentar när det gällde projektet var att analyser och resultat så här långt, framför allt för invånartjänsten, ligger helt i linje med önskemålen. Webbsida för projektet Projektets sida på finns uppe. Sidan hittas under Invånartjänster. Nya e-postadresser från 1 oktober Förhoppningsvis har informationen gått ut till alla, men för säkerhets skull tre medarbetare i projektet har sedan 1 oktober nya e-postadresser.

5 5(5) Arbetsgrupp (i flera fall deltar en av två personer vid en aktivitet) Namn Organisation Roll/yrke/annat Sara Magnusson Dalarna Hjälpmedelskonsulent Lina Berggren Skåne Upphandlingsansvarig, hjälpmedel Jonas Andraey Halland Hjälpmedelstekniker Kerstin Kingfors Stockholm Hjälpmedelskonsulent Lena Pihl Dahl Stockholm Förskrivare/audionom Kerstin Malmgren Stockholm Avtalshandläggare, audionom Lovisa von Goes Jönköping Verksamhetschef hjälpmedelscentral Anki Forsberg Sörmland Hjälpmedelschef Robert Andersson Halland Systemsamordnare Anders Carlson Västra Götaland Verksamhetsutvecklare Kerstie Eliasson Sodexo Produktkoordinator Referensgrupp Namn Organisation Roll/yrke/annat Mats Uddemar Jönköping Tekniker och avtalshanterare Elisabeth Wigert Jönköping Hjälpmedelskonsulent Lotta Hamberg Örebro Hjälpmedelskonsulent Kerstin Berg Nilsson Norrbotten Avtalshanterare Mikael Karlsson Dalarna Avtalshanterare Annika Munther SLL Hjälpmedelskonsulent Anita Johansson Halland Inköpare Linus Nielsen Kalmar Hjälpmedelschef Eva Sund Örebro Verksamhetschef Anne Hertzberg Stockholm Upphandling Sven-Åke Håkansson Mats Renard Sesam användargrupps arbetsutskott Hjälpmedelscentrum, Malmö stad Hjälpmedelchef Enhetschef Camilla Svensson Gotland Systemförvaltare Mona Beskow Sodexo Funktionsansvarig Kerstin Bodén Sodexo Upphandlare Magdalena Hoffman Kommunalförbundet medelpunkten, Skåne Förbundschef Elisabeth Svensson Kalmar, Landstingsservice IT-samordnare Eva Sund Örebro Verksamhetschef Sture Högosta Dalarna Systemansvarig Audit Base (hörsel) Anne-Christine Ahl Västmanland Verksamhetschef Även Lillvor Ovesson och Ulla-Britt Blomquist från Hjälpmedelsinstitutet deltar i arbets- och referensgruppsarbetet.

Hitta och jämför hjälpmedel

Hitta och jämför hjälpmedel Hitta och jämför hjälpmedel Avrapportering från utredningsfas, 4 april 2013 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och beskrivning av uppdraget... 3 1.2 Om rapporten... 4 1.3 Angreppssätt för kravarbetet... 4

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se. Slutrapport

Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se. Slutrapport Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se Slutrapport 1 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Ulla-Britt Blomquist Foto/illustration: Kerri Sandell, Grandstand design URN:NBN:se:hi-2013-13351-pdf

Läs mer

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster

Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster 1(48) Förvaltningsplan 2014 Programområdet Invånartjänster Utförare Stockholms läns landsting Uppdragstagare Kim Nordlander Revisionshistorik Version Författare Kommentar 2(48) Innehåll INNEHÅLL... 2 1.

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Arbetstidsmodell. Projektrapport

Arbetstidsmodell. Projektrapport Arbetstidsmodell Projektrapport Susanne Pohlman-Ericsson Projektledare September 2009 1 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Syfte... 5 Projektplanering... 6 Projektorganisation... 6 Milstolpeplan...

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet

Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Invånarnas behov av och önskemål om att ta del av sin journal via internet. Delrapport 1 inom förstudien Din journal på nätet Innehåll 1. Inledning...3 1.1. Om förstudien Din journal på nätet...3 2. Sammanfattning

Läs mer

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar

HSNNYTT 04/14. Lokala programkontor gör Framtidsplanen till verklighet. Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga. Listning på husläkarmottagningar HSNNYTT 04/14 NYHETSBREV TILL VÅRDGIVARE FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN, STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING www.vardgivarguiden.se Maj Tandhälsan stadigt bättre hos barn och unga Barn och ungdomar i Stockholms

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer