Fullmäktige Sida 1 / 79

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 79 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller tfn Ärenden Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare Ändring av fastighetsförrättningstaxan 4 4 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon 6 Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad av Lintuvaaran koulu och Lintuvaaran päiväkoti Godkännande av välfärdsplanen för barn och ungdomar 10 (Bordlagt ) 6 5 Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå, 17 godkännande av projektplanen 7 6 Godkännande av projektplan för sanering av Bolarskogs 20 sjukhus 8 7 Godkännande av projektplanen för Albergas leva och boseniorcenter 22 9 Byggande och ibruktagning av Ängskulla metrostation i 25 samma tidtabell som de övriga stationerna 10 Ängskulla: ändring av detaljplanen Ängskullas centrum, 29 område nr Alberga: ändring av detaljplanen Bergans IIB ändring, 39 område nr Fråga om att minska olägenheterna som orsakats av 53 byggandet av metrostationerna i Hagalund och Mattby 13 Fråga om Finnohamnen och miljökonsekvensbedömningen 56 som planeras i området 14 Fråga om att reservera ett område för Suomen Lähikauppa 58 Oy (Bordlagt ) 15 Fråga om att anvisa en skolplats i Saunalahden koulu 61 (Bordlagt ) 16 Fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering Fråga om spiraltrappan i affärscentret Iso Omena Fråga om trafikproblem som Mästartunneln orsakar Fråga om asfaltering av körbanor Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset 76 Esbo Timo Soini ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 79 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande den och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 1

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 79 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare väljs representanter för Saml / SFP.

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / /2013 Tekniska nämnden Stadsstyrelsen Ändring av fastighetsförrättningstaxan Beredning och upplysningar: Tuomas Frösén, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner det bifogade förslaget till fastighetsförrättningstaxa och bestämmer att den träder i kraft Bilaga Tilläggsmaterial Redogörelse 1 till fastighetsförrättningstaxa - Kiinteistötoimitusmaksutaksavertailu 2013/2011 Föreslår att fullmäktige godkänner en ny fastighetsförrättningstaxa som baserar sig på en kostnadsberäkning för 2012, och som ersätter den nuvarande taxan som har gällt sedan år Enligt 4 i lagen om fastighetsförrättningsavgift beslutar kommunfullmäktige om avgifter för fastighetsförrättningar, som verkställs på förordnande av kommunens fastighetsregisterförare. Fastighetsförrättningsavgiften ska till sin storlek motsvara de totala kostnader som fastighetsförrättningen orsakar staten eller kommunen. Finlands kommunförbund gav anvisningar om fastighetsförrättningstaxan Fullmäktige godkände fastighetsförrättningstaxan och den trädde i kraft Vid stadsmätningen gjordes år 2012 en kostnadsuppföljning av hela årets arbetsuppgifter och en kostnadskalkyl på basis av uppföljningen. Stadsmätningsenhetens kostnadskalkyl beaktar inte de kostnader som har finansierats av sektorn eller stadens centralförvaltning. Kostnaderna för styckning av en enskild tomt var i genomsnitt på basis av kostnadsberäkningen 860,97 euro. År 2012 förrättades 212 stycken tomtstyckningar, utgående av vilka 371 tomter antecknades i registret. Utifrån fastighetsförrättningstaxan togs av privata förättningsansökanden ut sammanlagt cirka euro år 2012.

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 5 / 79 et till en justering av taxan för tomtstyckning baserar sig på totalkostnaderna för fastighetsförrättningar just nu utgående från den beräknade mängden i kostnadsberäkningen. En justering av avgifterna för andra fastighetsförrättningar och separata åtgärder i anslutning till styckning av tomter eller enligt fastighetsregisterförarens beslut föreslås på det sätt som de totala kostnaderna förutsätter. Dessutom beaktas kostnaderna av registrering av förrättningarna. Taxans struktur och ordalydelse följer kommunförbundets anvisningar. Fastighetsförrättningsavgifterna debiteras i en post efter att förrättningen eller åtgärden registrerats, såsom skett enligt gällande taxa. Tillämpade lagrum: Lagen om fastighetsförrättningsavgift 3 och 4 Beslutshistoria Tekniska centralen Gatuchef Harri Tanska Tekniska nämnden föreslår för stadsstyrelsen att den föreslår för fullmäktige att fullmäktige godkänner det bifogade förslaget till fastighetsförrättningstaxa och bestämmer att den träder i kraft Behandling Beslut Stadsingenjören hade förhinder och ärendet föredrogs av gatuchef Harri Tanska. Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olavi Louko Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner det bifogade förslaget till fastighetsförrättningstaxa och bestämmer att den träder i kraft Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Tekniska centralen

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / / /2013 Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad av Lintuvaaran koulu och Lintuvaaran päiväkoti Beredning och upplysningar Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn Pekka Heikkinen, tfn Riikka Kiljander-Kiiskinen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 beviljar stadens proprieborgen enligt följande: Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Lånets räntegrund Amortering Säkerhet Garantiprovision Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 20 år efter att borgensförbindelsen undertecknats 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt amortering i jämnstora rater halvårsvis, högst två amorteringsfria år Ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. En garantiprovision på 0,05 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2 befullmäktigar stadsdirektörens att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla: - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden,

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / 79 - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen. Redogörelse Fullmäktige beslutade under sitt sammanträde att ombyggnader och tillbyggnader av skolor ska utföras enligt en modell för offentlig-privat samverkan, med ett belopp som motsvarar investeringsutgifter på högst hundra miljoner, vilket gäller omkring tio skolor, samt att projekten ska sammanslås till tre eller fyra konkurrensutsättningar. Fullmäktige beslutade också att staden ansvarar för finansieringen av projekten och beviljar borgen för Kiinteistö Oy Espoon Toimitilats lån genom separata beslut I det första skedet ingår Karamalmens skola, Hansakallion koulu och Soukan koulu och i andra skedet Espoonlahden koulu, Karakallion koulu och Mainingin koulu. Esbo stadsstyrelse valde Lintuvaaran koulu och Lintuvaaran päiväkoti till det tredje skedet Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat, som i sin helhet ägs av staden, ska i tredje skedet bygga om och bygga ut Lintuvaaran koulu och Lintuvaaran päiväkoti. Som utförare av ombyggnaden och underhållet i 25 år valdes YIT Rakennus Oy till ett pris på ,00 euro. Priset består av byggentreprenadens pris på ,00 euro och kostnaderna för underhållet i 25 år på ,00 euro. Byggandet inleds i juni 2014 och ska enligt planerna stå klart i december De ombyggda lokalerna och tillbyggnaden tas enligt planerna i bruk i januari För att det ska vara möjligt för Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat Oy att utföra ombyggnaden och utbyggnaden måste en placering som motsvarar byggnadernas balansvärde vid överlåtelsen göras i bolaget Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat. Det här sker genom en överföring av Lintuvaaran koulu och Lintuvaaran päiväkoti utan vederlag genom apport i Espoon toimitilat Oy:s ägo Om överlåtelsen uppgörs separata avtal och investeringen antecknas i bolagets balansräkning i fonden för inbetalt fritt eget kapital. Byggnadernas balansvärde i slutet av året är ,29 euro. Överlåtelsen sker Stadens tomtenhet bereder tomtens arrendeavtal mellan Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat Oy och staden, eftersom markområden inte överförs till bolaget. Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat ansöker av Esbo stad om proprieborgen för ett lån på 20 miljoner för en ombyggnad.

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 8 / 79 Esbo stad äger Kiinteistö Oy Espoon Toimitilats hela aktiestock och därför krävs ingen kontrasäkerhet. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 beslutar att göra en placering i Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat, som motsvarar balansvärdet för Lintuvaaran koulu och Lintuvaaran päiväkoti under tidpunkten för överlåtelse, och som sker genom en överföring av skolans och daghemmets byggnader utan vederlag genom apport i Espoon toimitilat Oy:s ägo Om överlåtelsen uppgörs separata avtal och investeringen antecknas i bolagets balansräkning i fonden för inbetalt fritt eget kapital. Byggnadernas balansvärde är under den planerade överföringstiden sammanlagt ,29 euro. 2 föreslår att fullmäktige beviljar stadens proprieborgen på följande sätt: 2.1 Låntagare Långivare Lånebeloppet Lånetid Lånets räntegrund Amortering Säkerhet Garantiprovision Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat på basis av konkurrensutsättning högst euro som ett eller flera lån högst 20 år efter att borgensförbindelsen undertecknats 3, 6 eller 12 månaders euribor, fast referensränta eller annan referensränta som används allmänt amortering i jämnstora rater halvårsvis, högst två amorteringsfria år Ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. En garantiprovision på 0,05 procent på lånets medelsaldo uppbärs för borgen. 2.2 befullmäktiga stadsdirektörens att avtala om sådana små ändringar i villkoren för huvudförpliktelsen, för vilka borgensmannens tillstånd behövs. Dessa små ändringar kan till exempel gälla:

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 9 / 79 - en ändring av amorteringarna och raternas betalningsdatum på ett sätt som inte påverkar den ursprungliga lånetiden, - en ändring av referensräntan, - en ändring av marginalen. Behandling Ärendet behandlades efter paragraf 278. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 10 / / /2013 Social- och hälsovårdsnämnden Stadsstyrelsen Godkännande av välfärdsplanen för barn och ungdomar (Bordlagt ) Beredning och upplysningar: Päivi Petrelius, tfn Riikka Puusniekka, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner välfärdsplanen för barn och ungdomar samt anknytande mål och åtgärder i enlighet med bilagan. Bilaga Tilläggsmaterial Redogörelse 2 Lastensuojelun kehittämissuunnitelma 3 Tiivistelmä toimintaohjelmasta 4 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma - Espoon vammaisneuvoston lausunto Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta Välfärdsplanen för barn och ungdomar blev ett lagstadgat dokument i och med att barnskyddslagen förnyades år Före det hade man i Esbo gjort ett barn- och familjepolitiskt program (2003), som den första välfärdsplanen ( ) senare ersatte. Välfärdsplanen för barn och ungdomar är ett strategiskt och konkret verksamhetsprogram som godkänns av fullmäktige åtminstone vart fjärde år. Med hjälp av programmet styrs, leds och utvecklas välfärdsarbetet för barn och unga i Esbo. Välfärdsplanen innehåller som separata bilagor en utvecklingsplan för barnskyddet samt verksamhetsprogram för rådgivningsverksamheten, skol- och studerandehälsovården och den förebyggande mun- och tandvården. Bägge är lagstadgade (barnskyddslagen 417/2007, förordning 338/2011) dokument, som måste beaktas då man gör en större verksamhets- och ekonomiplan för kommunen. Välfärdsplanen omfattar brett olika sektorers verksamhet och tjänster som anknyter till barns och ungas uppväxtförhållanden och välbefinnande. I denna andra plan beskrivs uppväxtförhållanden för och välbefinnande bland barn och unga i Esbo samt utmaningar som gäller servicesystemet år 2012, och framförs ur dessa härledda mål och åtgärder för åren

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 11 / 79 Den nya välfärdplanen för barn och ungdomar för åren har beretts i nära samarbete mellan bildningssektorn och social- och hälsovårdssektorn. Den utgår från att vara förebyggande och betona barnens, de ungas och familjernas egna resurser. Planen säkerställer att verksamheten som gäller barnens välbefinnande i kommunen är målinriktad, planenlig och långsiktig och att den bygger på samverkan och partnerskap. Planen behandlas i nämnderna inom Esbos bildningssektor samt inom social- och hälsovårdssektorn i juni och i stadsfullmäktige i augusti Sektionen för social- och hälsovårdstjänster förde en remissdebatt om planen i beredningsskedet. Utvecklingsplanen för barn- och familjeinriktat barnskydd innefattas i välfärdsplanen som en separat bilaga. Dessutom finns som bilaga till planen ett verksamhetsprogram för rådgivningsverksamheten, skol- och studerandehälsovården och den förebyggande mun- och tandvården. Välfärdsplanen för barn och ungdomar innehåller en beskrivning av hur barn och unga i Esbo mår. I den redogör man också för de centrala problemen kring utveckling av tjänsterna. I planen definieras också principerna för att främja välbefinnande bland barn, unga och familjer. Utgående från välfärdsinformation, information om tjänster och principer föreslås de centrala målen och åtgärderna som styr utvecklingen av välfärdsarbetet under de kommande åren. Enligt välfärdsplanens åtgärder kommer man att utreda den svenska dagvårdens möjligheter att ordna den öppna småbarnspedagogikens tjänster, samt den svenska utbildningens samarbetsstrukturer på motsvarande sätt som på finska sidan. Barns och ungdomars välbefinnande Barns och ungdomars välbefinnande har granskats via principerna som definierar barnens rättigheter och ur dessa härledda välbefinnandets delfaktorer: hur barns och ungas rätt till jämlikhet, omsorg och vård, delaktighet, hälsa, trygghet, lärande och välgång samt motion och hobbyer förverkligas i Esbo. Hur dessa delfaktorer av välbefinnande förverkligas har granskats i ljuset av ett omfattande informationsmaterial. Som informationskällor har fungerat bland annat skolhälsoenkäten, föräldraenkäten, information producerat av kunddatasystem, information som samlats via olika verkstäder, projektarbeten och utvecklingsarbeten samt information som samlats av anställda inom olika verksamhetsområden. Sammanfattningsvis kan om välbefinnandet konstateras att majoriteten av barnen och ungdomarna i Esbo mår bra, har en god uppväxt och utveckling i en trygg familj samt får tillräckligt med omsorg och vård av sina föräldrar.

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 12 / 79 Centrala bekymmer för välbefinnandet är utgående från den samlade informationen följande: Jämlikhet - Ökad fattigdom bland barn - Anhopning av ekonomiska problem bland invandrare, ensamförsörjarfamiljer och familjer med små barn - Unga som saknar utbildning - Växande ungdomsarbetslöshet Vård och omsorg - Föräldrarnas brådska, förenande av arbete och familj - Utmattning bland föräldrar i småbarnsfamiljer - Utdragna gräl i relationer och krissituationer vid skilsmässor i barnfamiljer - Barn och unga som inte får tillräcklig omsorg och vård - Ökat antal brådskande placeringar av unga Delaktighet - Avsaknad av gemenskap bland barnfamiljer - Ungas erfarenheter av att blir hörda och avsaknad av möjligheter att påverka - Ensamhet bland unga Hälsa - Rusmedelsanvändning bland gravida och föräldrar i barnfamiljer - Psykofysiska symtom och depression bland unga - Rökning, användning av snus och rusmedel bland unga - Övervikt bland barn och ungdomar Trygghet - Våld i närförhållanden och barnfamiljer - Aggressivt beteende bland barn och ungdomar - Mobbning - Ungas erfarenheter av fysiska hot, sexuella trakasserier och våld Lärande och välgång - Koncentrationssvårigheter och rastlöshet bland barn - Ungas erfarenheter av att skolarbetet är belastande - Skoltrötthet bland unga - Ungas erfarenheter av brist på hjälp vid svårigheter i skolgång och studier - Skolfrånvaro Motion och hobbyer - Den stora tidsmängd barn och unga tillbringar framför dator eller tv och bristande mängd motion - Ekonomiska problem i familjer hindrar barn och unga från att ha hobbyer

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 13 / 79 Särskilt oroväckande är att barnfamiljer upplever brist på gemenskap och att de ofta blir ensamma med sina problem. De sociala nätverken är svaga och släktingarna bor långt borta, vilket ger en känsla av rotlöshet och praktiska problem i barnfamiljer som har svårt att få barnskötselhjälp av närkretsen. Bekymmer orsakas också av att fattigdom bland barn har ökat under de senaste åren. Graden av barnfattigdom i Esbo är nu ungefär 10 procent av barnen i befolkningen, vilket innebär att nästan barn lever i familjer med låga inkomster. Bland barn med utländsk bakgrund i Esbo har hälften omfattats av utkomststöd under de senaste åren. Också mentala problem och rusmedelsanvändning bland unga orsakar oro: Enligt skolhälsoenkäten upplever fler än var tionde bland niondeklassare, gymnasieelever och yrkesstuderande medelsvår eller svår nedstämdhet och lider av uppenbar risk att bli deprimerade. Nästan var tredje gymnasieelev och långt fler än tredjedelen av de yrkesstuderande dricker sig ordentligt berusade minst en gång i månaden. De ungas problem syns som en klar ökning av brådskande placeringar bland åringar. De främsta orsakerna till brådskande placeringar är föräldrarnas och barnets egen rusmedelsanvändning. Problem vid utveckling av tjänster Styrkan med tjänsterna i Esbo för barn, ungdomar och familjer är mångsidighet och god kvalitet. Barnfamiljer har valmöjligheter i fråga om tjänster. Personalen är sakkunnig och vill utveckla sitt arbete och tjänsterna. Utmaningar för utvecklingen av tjänsterna är: - Det tidiga stödet åt familjer med barn i olika åldrar måste stärkas. Inom basservicen borde det finnas till hands familje- och socialhandledning för barn och unga i alla åldrar samt deras familjer. - Mental- och missbruksvården för ungdomar i åldern år upplevs vara dåligt fungerande och splittrad. För deras del borde bland annat vårdvägar samt arbetsfördelning och samarbete på grund- och specialnivå klargöras. - Mellan tjänsterna för vuxna och tjänsterna för barn saknas fungerande samarbetspraxis. Mental- och missbruksvårdstjänsterna för vuxna samt vuxensocialarbetet är centrala aktörer då det gäller att identifiera behovet av stöd hos klienternas barn. - Påverkan över generationsgränser sker inte i tillräcklig mån då det gäller sämre ställda personer. Hela familjens situation ska beaktas såväl inom barnens som inom de vuxnas tjänster, börjande från rådgivningen. - Tjänsterna för barn, unga och familjer saknar bestående strukturer för samordnande ledarskap. Att utveckla ledarskap som samordnar är under de närmaste åren en central förutsättning för gemensam utveckling av tjänsterna som behövs för att bygga verksamhetssätt som utgår från klienterna. I planen föreslås, att man i staden bildar en styrgrupp för tjänster för barn, unga och familjer. Styrgruppen skulle svara för det utvecklingsarbete som förutsätter tvärsektoriellt samarbete inom tjänsterna för barn, unga och familjer. Målet

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 14 / 79 är att minska tjänsternas splittring och föra samman centrala aktörer inom arbetet för välfärd. Mål Planen innehåller konkreta åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen bygger på principerna som styr välfärdsarbetet. Den viktigaste resursen för välfärd anses vara barns, ungas och föräldrars egen expertis och aktivitet, samt det vardagliga stöd, den hjälp och den möjlighet till gemenskap som fås av närkretsen. Kommuninvånarnas egen aktivitet stöds med tillräcklig och täckande information som främjar välfärd med hjälp av olika kanaler (t.ex. internet och elektroniska tjänsteportaler). Kamratstöd och gemenskap anses vara betydande, och möjlighet att hitta kamrater stärks i samarbete med partner, så som organisationer och församlingar. När ett barn eller en familj behöver stöd, handledning eller andra tjänster, är det viktigt att göra tjänsterna mer klientinriktade och koordinerade: inom tjänsterna utgår man från de mål och behov som klienten lyft fram och tjänsterna samordnas till helheter som passar klientens livssituation. Basservicens tillgänglighet, kvalitet och mångsidighet sköts om och det stöd som behövs erbjuds i vardagsmiljöer, så som inom dagvård, i skolor eller i hemmen med hjälp av mobila tjänster samt arbete i par och nätverksbaserat arbete istället för att anvisa klienter till specialtjänster. För barnskyddets del är ett centralt mål att stärka barnskyddets arbetsförutsättningar inom öppenvården. Barnskyddslagen som trädde i kraft 2008 har kraftigt ökat klientmängden inom barnskyddet. Tröskeln att göra en anmälan har sänkts och klientmängderna har vuxit med nästan 40 procent efter att lagen trädde i kraft. Att uppnå de tidsgränser för utredningar om behov av barnskydd som lagen förutsätter är utmanande. Planenligt, rehabiliterande arbete inom öppenvården har man inte haft möjlighet att göra eller utveckla tillräckligt. Utveckling av öppenvården förutsätter granskning av arbetsmetoder och strukturer samt att öppenvårdens resurser tas till en nivå på vilken ett arbete som är delaktigt, sker i rätt tid och påverkar är möjligt. Att beakta nämndernas förändringsförslag för välfärdsplanen för barn och ungdomar Välfärdsplanen för barn och ungdomar har behandlats och godkänts förutom i social- och hälsovårdsnämnden också i finska utbildnings- och dagvårdsnämnden , idrotts- och ungdomsnämnden samt i nämnden Svenska rum De ändringsförslag nämnderna har gjort har förts in i plantexten med små tekniska justeringar och ändringarna syns i texten med rött. Enligt förslaget från utbildnings- och dagvårdsnämnden har det till planen lagts till ett helt nytt kapitel om ungas situation. Utbildnings- och dagvårdsnämnden föreslog också att man i planen för in åtgärder som påverkar ungas situation. Nämndens förslag har beaktats genom att man

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 15 / 79 lagt till åtgärder och mål för programmet Sund ungdom som bilaga till planen. Utvecklingsplanen för barnskyddet har efter nämndbehandlingarna kompletterats med statistik om barnskyddet från rapporten Kuusikko från år Informationen fanns tillgänglig först i augusti Ansvaret för planens verkställande och dess tidtabell kommer att ligga hos ledningsgruppen för främjande av välfärd och hälsa och under den styrgruppen för tjänster för barn, unga och familjer.. Beslutshistoria Stadsstyrelsen Omsorgsdirektör Juha Metso Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner välfärdsplanen för barn och ungdomar samt anknytande mål och åtgärder i enlighet med bilagan. Behandling Järvenpää föreslog bordläggning. Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att Järvenpääs förslag förföll i brist på understöd. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Fullmäktige Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner välfärdsplanen för barn och ungdomar samt anknytande mål och åtgärder i enlighet med bilagan. Behandling Ordföranden föreslog understödd av Lahtinen att ärendet bordläggs. Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kunde bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt. Beslut Fullmäktige: Fullmäktige bordlade ärendet enhälligt.

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 16 / 79

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 17 / / /2013 Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion Stadsstyrelsen Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå, godkännande av projektplanen Beredning och upplysningar: Jaana Hellinen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner den bifogade projektplanen av för nybyggnad av Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå. Bilaga Tilläggsmaterial Redogörelse 5 Aurora Hankesuunnitelma Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta Tarveselvitys Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Tarveselvitys Sosiaali- ja terveyslautakunta ARK aurora L1 asemapiirros Lomake 6-3 asemakaavaluonnos ja määräykset - 5 huonetilaohjelma - 8 koulujen vertailukustannukset - 9 vuokranmääritys Auroran koulu har fungerat på sin nuvarande plats i Klappträsk sedan 1950-talet. Skolans huvudbyggnad blev klar 1957 och den har byggts ut år Skolan har också en flyttbar skolbyggnad till sitt förfogande. I flera år har inomhusluften vid Auroran koulu orsakat problem, och därför är den gamla huvudbyggnaden och utbyggnaden numera bara delvis i bruk. Auroran päiväkoti fungerar granne med Karamzinin koulu i ett gammalt trähus som ska bevaras. Rådgivningstjänsterna i området fungerar nu utspritt i gamla och små enheter.

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 18 / 79 Den gemensamma nybyggnaden för Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrån ersätter de gamla, opraktiska lokalerna som är olämpliga att bygga om så att de skulle uppfylla dagens krav på tillgänglighet. I projektplanen föreslås att nybyggnaden för skolan, daghemmet samt rådgivningsbyrån ska byggas på den nuvarande skolans tomt på adressen Klappträskvägen 44, Esbo, tomt 1 i kvarter Den gamla skolan, den flyttbara skolan och en bostadsbyggnad som finns på tomten rivs. Barnhemmet på tomten blir kvar. För att projektet ska kunna genomföras krävs en detaljplaneändring som ökar våningsytan och våningsantalet. Planändringen är anhängig och fortskrider i enlighet med projektets tidtabell. Det föreslås att skolan byggs för 13 grupper inom den grundläggande undervisningen inom årskurserna 1 6, samt för tre smågrupper. Den kalkylmässiga dimensionerade elevmängden är 337 Daghemmets lokaler planeras för sex grupper så, att alla grupplokaler är lämpliga för barn i åldern 10 månader till sex år. Det kalkylmässiga antalet vårdplatser är 126 Rådgivningsbyrån får verksamhetslokaler för sammanlagt tio hälsovårdare och två rådgivningsläkare inom området. Det dagliga antalet rådgivningsbesök är De centrala målen med byggnaden är skapa en kommunikativ arbetsplats för olika yrkesgrupper som fungerar i samverkan och interaktion med elever, deras vårdnadshavare och invånare i omgivningen. Allmänna mål för byggnaden är hälsosamhet, säkerhet, användbarhet och mångsidighet, hållbarhet, skönhet, tillgänglighet samt energieffektivitet. Nybyggnaden för skolan, daghemmet samt rådgivningsbyrån är ett pilotprojekt nära nollenergi-hus. Målet för den specifika energianvändningen är 80 kwh / nettom² / år. Projektet omfattar cirka brm². För projektet reserverades i 2013 års budget 20,5 miljoner euro på basis av en behovsutredning. Enligt projektplanen är målpriset för projektet 21 miljoner euro (moms 0 % enligt kostnadsnivån 1/2013 Haahtela ind. 83). Som ändring till behovsutredningsskedets kostnadskalkyl har byggnadens våningsantal höjts med beaktande av ett energieffektivt byggande och rivning av bostadshuset på tomten. Lokalhyran för nybyggnaden för skolan, daghemmet samt rådgivningsbyrån beräknas vara euro/år, av vilket rådgivningsbyråns andel är cirka euro. De nuvarande lokalhyrorna ligger på nästan euro/år, av vilket rådgivningsbyråns andel är cirka euro.

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 19 / 79 Byggplaneringen för projektet pågår och fortgår utan avbrott i enlighet med tidtabellen. Byggandet börjar i slutet av Byggnaden tas i bruk hösten På grund av den dåliga inomhusluften i den nuvarande Auroran koulu är bara den flyttbara skolbyggnaden och en del av den gamla skolan (bl.a. matsalen) i bruk läsåret Eleverna i årskurserna 4 6 i Auroran koulu går tillfälligt i Kalajärven koulu. Nybyggnadens byggnadsplats tar upp hela skolområdet (arealen för nybyggnaden, byggnadsplatsen med baracker, lagerområden). Det är inte tryggt att för lågstadiet använda den flyttbara skolbyggnaden som finns på skolans tomt under byggarbetet, utan ersättande lokaler i andra skolor i närområdet måste ordnas för barnen. Beslutshistoria Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion Beslut Verkställande direktör Carl Slätis Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion (direktionen) föreslår att fullmäktige för stadsstyrelsen att fullmäktige godkänner den bifogade projektplanen av för nybyggnaden för Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå. Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olavi Louko Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner den bifogade projektplanen av för nybyggnad av Auroran koulu ja päiväkoti samt rådgivningsbyrå. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 20 / / /2013 Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion Stadsstyrelsen Godkännande av projektplan för sanering av Bolarskogs sjukhus Beredning och upplysningar: Aulikki Torniainen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner projektplanen av för sanering av Bolarskogs sjukhus. Bilaga Tilläggsmaterial Redogörelse 6 Puolarmetsä hankesuunnitelma Hankesuunnitelman liite 1 Yleiset huonekortit Bolarskogs sjukhus stod klart Lokalerna som tjänar olika användningssyften utgör sammanlagt cirka kvadratmeter. Tekniken i huset har nått slutet av sin livscykel. Tjänsterna som nu ges vid sjukhuset flyttar till de nya objekten som blir klara, Mattbys servicetorg och Esbo sjukhus år 2016, varefter byggnaden under ska fungera som ersättande lokal för patientavdelningarna vid Jorvs sjukhus som saneras. Detta förutsätter reparationer vid sjukhuset. I projektplanen föreslås att man i byggnaden gör nödvändiga, kortsiktiga reparationsåtgärder med ett kostnadsförslag på cirka 5 miljoner euro. I Esbos budget för 2013 har för saneringsarbeten vid Bolarskogs lokalsjukhus i år reserverats 2 miljoner euro och för nästa år 1 miljon. Reparationer som föreslås i projektplanen: 1) akuta behov av reparationer som gäller säkerhet och hälsa (3 miljoner euro), 2) förbättring av tillgänglighet och arbetssäkerhet samt beredskap på att verksamheten fortsätter till år 2019 (2 miljoner euro) Med reparationer kan byggnaden användas i sitt nuvarande syfte tills Esbo sjukhus står klart och som ersättande lokaler för patientavdelningarna vid Jorvs sjukhus som saneras.

21 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 21 / 79 Eftersom det är fråga om ett projekt för ombyggnad av gamla lokaler som är större är v-m² ska projektplanen godkännas av fullmäktige. Beslutshistoria Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion Verkställande direktör Carl Slätis Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion föreslår för stadsstyrelsen att fullmäktige godkänner projektplanen för sanering av Bolarskogs sjukhus. Beslut Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektionen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olavi Louko Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner projektplanen av för sanering av Bolarskogs sjukhus. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. För kännedom - Eetu Salunen, hälsovårdstjänster - Riikka Nikulainen, social- och hälsovårdssektorns stab - Pekka Puustinen, affärsverket Lokalcentralen - Jukka Louhija, äldreomsorg - Maija Lehtinen, affärsverket Esbo fastighetstjänster

22 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 22 / / /2013 Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion Stadsstyrelsen Godkännande av projektplanen för Albergas leva och bo-seniorcenter Beredning och upplysningar: Aulikki Torniainen, tfn E post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 godkänner den bifogade projektplanen för Albergas leva och boseniorcentrum, daterad beslutar att byggstarten förutsätter minst 20 procent Ara-stöd av de kostnader som godkänns av Ara. Bilaga Tilläggsmaterial Redogörelse 7 Hankesuunnitelma Tarveselvitys Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta Då social- och hälsovårdsnämnden föreslog att ett leva och boseniorcenter byggs i Alberga konstaterade nämnden i sina motiveringar att helhetstäckningen för vårdplatser för personer över 75 år ska vara 7,5 procent enligt det äldrepolitiska programmet för Andelen av befolkningen som har fyllt 75 år uppskattas växa under motsvarande tidsperiod med invånare, vilket innebär 360 nya vårdplatser. För att nå målet måste Esbo förbereda sig på att öka de egna boendeserviceplatserna genom att grunda enheter som producerar öppenvård och boendetjänster i olika stadsdelar i Esbo i likhet med leva och bo-seniorcentren. Albergas leva och bo-seniorcenter blir det andra servicecentret i ordningen. Köklax leva och bo-seniorcenter blev klart och togs i bruk Nästa i rad är Hagalunds och Mattbys seniorcentrer. I projektplanen föreslås ett leva och bo-seniorcenter i Alberga på 140 st. små bostäder á 25 m² med gemensamma utrymmen, som placeras i grupper på 35 invånare samt ett öppet äldrecenter, som ersätter

23 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 23 / 79 den nuvarande lokalen på Armas Launis gata. I det öppna centret placeras en matsalsrestaurang med tillredningskök, samt motions-, hobby- och samlingslokaler för invånarna i huset och omgivningen, ett tvätteri som drivs av arbetsträningscentralen och en stödpunkt för hemvård. Seniorcentret föreslås komma på hörntomten som gränsar till Sätergatan och Albergaesplanaden, intill Alberga gårds park, så att seniorcentrets gård ansluter på ett naturligt sätt till parken. Adressen är Sätergatan 2, Esbo, kvarter nr 51204, tomt 5. En central plats i stadsstrukturen bidrar för sin del till att förverkliga principerna för hållbar utveckling, då det finns goda kollektivtrafikförbindelserna samt gång- och cykelvägar. Andra viktiga mål för byggnaden är hälsa, säkerhet, användbarhet, hållbarhet, skönhet, energieffektivitet, tillgänglighet, husets flexibilitet och underhållbarheten. Anstaltlika förhållanden ska undvikas. Genomförandet av projektet kräver en detaljplaneändring. Planändringen är anhängig och fortskrider i enlighet med projektets tidtabell. Projektets omfattning är ca brm², varav det öppna centret utgör en femtedel. Projektet bokförs i Esbos Leva och bo Ab:s balansräkning. Dess målpris är enligt projektplanen 28 miljoner euro (moms 0 %, kostnadsnivå 03/2013, Haahtela ind. 83). Bolaget finansierar projektet med en självfinansieringsandel som anvisas av staden, med lån som bolaget tar samt genom understöd från Ara till boende för specialgrupper, vilket bildar högst 40 procent av de kostnader som Ara godkänt. Staden kommer att bevilja proprieborgen för lånet. Ekonomiskt sett är det nödvändigt att få understöd av Ara för att projektet ska kunna genomföras. Byggplaneringen av projektet har inletts med utkastsplanering för planläggningen och fortgår oavbrutet enligt tidtabellen. Byggandet inleds våren Byggnaden tas i bruk hösten Beslutshistoria Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion Verkställande direktör Carl Slätis Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion (direktionen) föreslår för stadsstyrelsen att fullmäktige 1 godkänner den bifogade projektplanen för Albergas leva och boseniorcenter, daterad

24 Esbo stad Möteskallelse Ärende 8 Fullmäktige Sida 24 / 79 beslutar att byggstarten förutsätter Ara-understöd på minst 20 procent av de kostnader som godkänts av Ara. Beslut Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olavi Louko Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 godkänner den bifogade projektplanen för Albergas leva och boseniorcenter, daterad beslutar att byggstarten förutsätter Ara-understöd på minst 20 procent av de kostnader som godkänts av Ara. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

25 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 25 / / /2013 Stadsstyrelsen Byggande och ibruktagning av Ängskulla metrostation i samma tidtabell som de övriga stationerna Beredning och upplysningar: Matti Kokkinen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige beslutar att 1 Ängskulla metrostation byggs i Västmetrons tidtabell, 2 för att ordna byggande och finansiering ansvarar Länsimetro Oy som grundats för metroprojektet. Redogörelse Beslut om metron Fullmäktige beslutade att som stomlösning för kollektivtrafiken i södra Esbo välja en metro mellan Gräsviken och Mattby som helt går i tunnel. Beslut om byggande och finansiering av Västmetron Fullmäktige beslutade för Esbos del om byggande och finansiering av Västmetron Som grund för behandlingen användes Länsimetro Oy:s projektplan och ställningstagandet i statens rambudget för statens finansiering. I projektplanen är Ängskulla metrostation presenterad som en reservering för vilken det schaktas ett bergrum men som inte färdigställs för bruk. Ängskulla metrostation Stationen förblev en reservering i projektplanen, eftersom det inte inom synhåll fanns utvecklingsprojekt som skulle hämta den användarmängd, det vill säga cirka användare per dygn, som förutsätts för att metrostationen kan tas i bruk till Ängskulla. Resenärmängden enligt nuvarande markanvändning är ungefär

26 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 26 / 79 I projektplansskedet kom man fram till att för att garantera lämpliga avstånd mellan stationerna på metrolinjen är det skäl att i Ängskulla göra en reservation för att bygga stationen senare. Då metrotrafiken har kommit igång kan schaktning för stationen inte längre göras utan att stanna metrotrafiken helt för minst ett halvår. För reserveringen inkluderades i projektets kostnadsförslag de 10 miljoner euro som behövs för att genomföra schaktningen samt ventilationskanaler och utrymningsvägar. Att färdigställa stationen senare Då planeringen har framskridit har det framkommit att färdigställandet av stationen då metrotrafiken är igång är betydligt dyrare än innan trafiken börjat. Huvudorsaken för detta är att då metron går blir den effektiva arbetstiden morgonnatten, med andra ord ungefär klockan Det blir svårare att transportera byggredskap till stationslokalerna då spår och skenor byggs mellan servicetunneln och stationsperrongen. För områdets invånare skulle det nattliga byggarbetet innebära olägenheter, och att undvika dessa ökar byggkostnaderna. Vid utredningarna har man kommit fram till att byggandet av procent av stationen enligt den gällande projektplanen, där stationshallen schaktas i bergsrummet samt utrymningsvägar och ventilation är utrustade, skulle kosta cirka miljoner euro. Det skulle trots allt inte vara möjligt att ta i bruk stationen med denna tilläggsinvestering. Ifall den del på procent som fattas byggs separat senare beräknas kostnaderna för den delen till miljoner euro, det vill säga ungefär dubbelt så mycket som jämfört med att stationen byggs klar på en gång. Färdigställandet av stationen enligt den gällande projektplanen i samma tidtabell som den övriga linjen förutsätter cirka miljoner i tilläggskostnader. Att färdigställa stationen senare enligt den gällande projektplanen skulle kosta ungefär miljoner euro, omkring en dubbel summa jämfört med att det görs i samma tidtabell som den övriga linjen. Situationen för byggandet av stationen och tidtabellen för färdigställande Schaktningsarbetet vid Ängskulla metrostation är på slutrakan. Förberedande av byggentreprenaden pågår. Anbudsskedet för entreprenaden är schemalagd till slutet av året och byggarbetet kan börja i februari. För byggkostnadernas del är det väsentliga att få alla arbeten som görs på spårnivå klara innan metrotrafiken börjar. För att säkerställa detta behövs ett beslut om byggentreprenadens omfattning senast i november Genom att bygga stationen klar undviker man de överlopps kostnader som kommer av att bygga i skeden.

27 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 27 / 79 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Planläggning av området Planläggningen av området kring Ängskulla station är igång. Den första planen (212306), som omfattar den omedelbara omgivningen kring metrons ingång, har stadsplaneringsnämnden för sin del godkänt Markanvändningsavtal och föravtal som gäller den ifrågavarande planen har förhandlats med Kiinteistö Oy Niittytori (c/o SRV Rakennus Oy) samt Asunto Oy Niittykumpu 3 och Fortum Espoo Distribution Oy. Att färdigställa metrostationen samt att täcka kostnaderna för kommunaltekniken Avkastningen för planerna för omgivningen kring Ängskulla metrostation är cirka 85 miljoner euro. Utöver metrostationen täcker man med den ovan nämnda avkastningen genomförandekostnaderna för kommunaltekniken, som uppskattas till dryga 60 miljoner euro. Med markanvändningsavgifter kan man täcka såväl kommunaltekniken som planerna förutsätter som färdigställandet av metrostationen. Dessutom behövs finansiering på uppskattningsvis cirka 5 miljoner euro år för bland annat anordnandet av en infartsparkering och kostnaderna för parkeringsplatserna för de bestående bostadsaktiebolagen. Tekniska direktören Olavi Louko Stadsstyrelsen 1 föreslår att fullmäktige beslutar att Ängskulla station byggs enligt Västmetrons tidtabell, 2 föreslår att fullmäktige beslutar att för ordnande av byggande och finansiering ansvarar Länsimetro Oy som grundats för metroprojektet, 3 uppmanar stadsplaneringsnämnden att göra upp kommande detaljplaner för Ängskulla så att metrostationen och nödvändig kommunalteknik garanterat kan finansieras med intäkter av markförsäljning och markanvändning. Behandling Särkijärvi föreslog, att ärendet återremitteras för ny beredning så att det i dokumenten påvisas att projektet är möjligt att genomföra så att det inte orsakar nettoutgifter för staden. Elo gjorde följande ändringsförslag:

28 Esbo stad Möteskallelse Ärende 9 Fullmäktige Sida 28 / 79 Jag föreslår att 3 mom. i punkt 1 i beslutsförslaget stryks som onödigt. Stadsplaneringsnämndens arbete styrs redan nu av ett beslut av stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion att byggkostnaderna för metrostationen ska täckas med intäkter av markanvändning. Man har inte uppnått detta till alla delar, eftersom planläggningen definieras också av andra faktorer än pengar. Det har man trots allt strävat mot och gör det fortfarande. Slutsatsen måste ändå vara en bra och fungerande stadsmiljö." Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att Särkijärvis och Elos förslag förföll i brist på understöd. Beslut Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes.

29 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 29 / / /2011 Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Ängskulla: ändring av detaljplanen Ängskullas centrum, område nr Beredning och upplysningar: Sampo Sikiö, tfn Jussi Eerolainen, tfn Markus Saari, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen: Fullmäktige godkänner förslaget till ändring av detaljplanen Ängskulla centrum som omfattar kvarter nr 15038, 15041, 15042, 15049, och 15051, delar av kvarter nr 15037, 15040, och (de nya kvarteren nr 15066, och bildas) samt park- och gatuområden i stadsdel nr 15 Ängskulla och nr 22 Olars förutom kvarter nr och och därtill hörande gatu-, park- och parkeringsområden mellan Ängskullavägen och Havsvindsvägen, ritning nr 6607, daterad , ändrad Tapahtumaluettelo - Detaljplan - Ny avgränsning av detaljplanen - Planbestämmelser - Gällande detaljplan - Illustration - Perspektivmontage - Suunnitteluhistoria - Päätöshistoria Redogörelse Vid Ängskulla metrostation planläggs en tät bebyggelse med bostäder och affärer. Ett nytt torg och en ny park ansluter stationsområdet till det omgivande stadsrummet. De landskapsmässigt värdefulla gamla husen i Ängskulla skyddas och vid daghemmet och skolan planläggs utbyggnad. Dessutom planläggs parkering som ska ersätta parkeringen på fastigheternas gårdar.

30 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 30 / 79 Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: Ändring av detaljplanen Ängskulla centrum omfattar kvarter nr 15041, 15042, och 15051, delar av kvarter nr 15037, 15040, och (de nya kvarteren nr 15066, och bildas) samt parkoch gatuområden i stadsdel nr 15 Ängskulla och nr 22 Olars, ritning nr Aktualisering Aktualiseringen har meddelats i stadens planläggningsöversikt under namnet Ängskulla I samt i i stadens annonstidningar Länsiväylä och Hufvudstadsbladet Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning är daterat och ändrat Beskrivning av området Planområdet gränsar i söder mot ett bostads- och arbetsplatsområde. I väster gränsar planområdet mot Ring II och ett bostadsområde. I norr gränsar planområdet mot norra sidan av Havsvindsvägen, mot Hustomtevägen och mot Rietomtevägen. I öster utgör Ängsporten planområdets östra gräns. Planområdet genomskärs av en viktig regional gata, Havsvindsvägen. Genom planområdet, delvis längs dess västra kant, flyter Gräsaån. Planområdet genomskärs i nord-sydlig riktning av Gäddviksgatan. Enligt riksmålen för områdesanvändning ska omfattande bebyggelse planläggas intill goda kollektivtrafikförbindelser, särskilt spårtrafik.

31 Esbo stad Möteskallelse Ärende 10 Fullmäktige Sida 31 / 79 Gällande landskapsplan, generalplan och detaljplan I Nylands landskapsplan, som fastställdes , är planområdet område för tätortsfunktioner. Vid Havsvindsvägen ingår en ungefärlig sträckning för regional spårtrafik. Detaljplanen följer landskapsplanen. I generalplanen för södra Esbo har en del av planområdet beteckningen område för centrumfunktioner och närservice (C) och en del är bostadsområde (A) som också är område med värdefull stadsbild. I planområdet planläggs bostadshus och en metrostation med affärer och bostäder. I husens markplan tillåts lokaler för affärer, arbete och tjänster. Byggnaderna i området med värdefull stadsbild har skyddsbeteckning (sr). I generalplanen finns beteckningen metro (placeringen är ungefärlig men förbindelsen i sig är bindande). I generalplanen ligger metron utanför planområdet och det finns ingen metrostation i trakten, men stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion beslutade om en planläggningsreservering för Ängskulla metrostation. Metrostationen kan även tolkas som en centrumfunktion (C). I de gällande detaljplanerna är kvarteren nr och småhusområde (AP). Mellan dem finns områden för en allmän parkeringsplats (LP) och en idrottsplan (UP). Kvarter nr är reserverat för affärsbyggnader (KL), kvarter nr för flervåningshus (AKY), kvarter nr och en del av kvarter nr för undervisningsbyggnader (YOS, YO-k), en del av kvarter nr för allmänna byggnader (Y), en del av kvarter nr för församlingsbyggnader (YK) och kvarter nr för kommunaltekniska byggnader (YT). Det finns också flera särskilda parkområden (P, PI, VP) och gatuområden. Detaljplaneändringen anknyter till detaljplanen Metrotunnel i Bågparken och Mattby, område nr Planen omfattar de utrymmen som behövs för metron under jord såsom tunnlar, stationer och lokaler i anslutning till dem samt förbindelserna till marknivå. Utdrag ur landskapsplanen och generalplanen och en detaljerad redogörelse över planerna ingår i programmet för deltagande och bedömning. Beslut och riktlinjer som hör till planområdet Stadsstyrelsens närings- och konkurrenskraftssektion beslutade om en planläggningsreservering för Ängskulla metrostation. Sektionen beslutade att Ängskullas metrostation ska byggas och finansieras samtidigt som de övriga metrostationerna. Stadens kostnader för stationen och för den övriga kommunaltekniken när området utvecklas täcks genom att sälja stadens byggrätter och genom ersättningar enligt markanvändningsavtal som träffas med de privata markägarna.

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 347 15.12.2014 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 539/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 37 10.2.2014 18 Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran jalkapallohalli Oy Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 80. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 80. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektionen 22 22.4.2013 Stadsstyrelsen 151 6.5.2013 Fullmäktige 10.6.2013 80 Godkännande av projektplanen för Mattbys

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Sammanträde Tid 21.12.2015 måndag klo 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1006/08.00.00/2015 Stadsstyrelsen 105 16.3.2015 Fullmäktige 62 13.4.2015 Stadsstyrelsen 160 27.4.2015 76 Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Beredning och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 91 31.3.2014 42 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Detaljplan nr 1087 KORSNÄSTÅGETS CENTRUM Detaljplane- och tomtindelningsändring PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vasa stads planläggning 25.1.2019 Planeringsobjekt Detaljplanen berör 29 stad8sdelens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 186 26.11.2013 Stadsplaneringsnämnden 44 23.4.2014 Stadsstyrelsen 144 12.5.2014 75 Godkännande av ändring av detaljplanen Mattby

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1979/2016 06.00.00 Stadsstyrelsen 172 30.5.2016 90 Fråga om flyttning av hälsovårdstjänsterna i Mattby till Hagalund och flyttning av Bolagskogs hälsostation till servicetorget

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Fullmäktige Sida 1 / 101

Fullmäktige Sida 1 / 101 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 101 Sammanträde Tid 21.10.2013 måndag kl. 17:30-23:05 Paus kl. 19.50-20.20 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus Torkki, ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren samt gatu-, rekreations- och specialområden

Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren samt gatu-, rekreations- och specialområden PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING BILAGA _ BORGÅ Ölstens norra STADSDELEN 31 Tomt 3 i kvarteret 3206 och kvarteren 3218 3221 samt gatu-, rekreations- och specialområden Ändringen av detaljplanen gäller

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Stadsstyrelsen 304 5.10.2015 Stadsstyrelsen 323 26.10.2015 162 Fråga i fullmäktige om användningen av seniorhuset i Esbo centrum Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 56. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 56. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.04.2015 Sida 1 / 1 1322/02.05.05/2015 Stadsstyrelsens koncernsektion 13 23.3.2015 Stadsstyrelsen 123 30.3.2015 56 Höjning av anslaget för aktier och andelar i balansenheten Hagalund år 2015

Läs mer

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 77. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1764/02.07.00/2013 Stadsstyrelsen 134 22.4.2013 77 Beviljande av proprieborgen för Gumbölen ratsastuskeskus Oy:s lån Beredning och upplysningar: Olavi Louko, tfn 09 8162

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 2220/01.01.01/2013 Stadsstyrelsen 254 16.9.2013 140 Fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering Beredning och upplysningar: Kimmo Sarekoski, tfn 09 816 22525 E-post

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Programmet för deltagande och bedömning är en plan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 63 samt markanvändnings- och byggförordningens 42 om förfarandet

Läs mer

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34

Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34 Sammanträde Tid 09.09.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder:valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 16 mars 2018.

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 16 mars 2018. 1 JOMALA KOMMUN BESKRIVNING ÖVER DETALJPLANEÄNDRING Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 16 mars 2018. Områdesbestämning: Detaljplaneneändringen omfattar kvarteren 4245 och 4246 samt

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD

ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD BILAGA 6/011/2014 ÄNDRING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN I GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA, KAPITEL 4.3 STUDERANDEVÅRD 4.3 Studerandevård Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande,

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 16.8.2016 HELSINGFORSVÄGEN 10 Ak 220 ÄNDRING AV DETALJPLANEN Stadsdel 3, kvarter 400, tomt 5 samt gatu- och parkområden PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR PIA NURME BORGÅ GÖR EN SEPARAT UTREDNING OM PRODUKTIONEN AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE FÖRÄNDRINGARNA UR KOMMUNERNAS SYNPUNKT NÄR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS-

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.03.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 Stadsstyrelsen 44 8.2.2016 32 Förhandsbesked om 2015 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 E-post enligt modellen fornamn.efternamn@esbo.fi

Läs mer

Välfärdsplan för barn och unga Bild: Compic

Välfärdsplan för barn och unga Bild: Compic Välfärdsplan för barn och unga 2017 2021 Bild: Compic Mål Välfärdsplanen för barn och unga: mål, innehåll och uppföljning Välfärdsplanen för barn och unga (12 i barnskyddslagen) görs upp för att främja

Läs mer

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 606/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 12 23.1.2013 Stadsplaneringsnämnden 132 4.9.2013 Stadsplaneringsnämnden 137 11.9.2013 Stadsstyrelsen 374 16.12.2013 7 Godkännande

Läs mer

Projektplan för Niilonpirtti

Projektplan för Niilonpirtti Stadsfullmäktige 94 10.09.2014 Projektplan för Niilonpirtti Grundtrygghetsnämnden 13.5.2014 56 Niilonpirtti ligger i Nummis kyrkby (Oilaantie 21) och tillhandahåller hemlik boendeservice dygnet runt och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 91. Fullmäktige Sida 1 / Sammanförande av hjälpmedelstjänsterna vid Esbo stad till hjälpmedelcentralen vid HNS

Esbo stad Protokoll 91. Fullmäktige Sida 1 / Sammanförande av hjälpmedelstjänsterna vid Esbo stad till hjälpmedelcentralen vid HNS Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 1118/00.01.00/2015 Social- och hälsovårdsnämnden 30 25.3.2015 Stadsstyrelsen 177 11.5.2015 91 Sammanförande av hjälpmedelstjänsterna vid Esbo stad till hjälpmedelcentralen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 95. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 10.12.2015 Sida 1 / 1 4640/2015 03.00.00 95 Ändring av förordningen om barndagvård gällande daghemmens personaldimensionering Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen, tel. 09 816

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 22. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 1 / 1 522/2016 02.05.00 22 Ändringar av lagstiftningen om stöd för privat vård av barn samt ändringarnas påverkan på arrangemangen för stöd för privat vård av barn och

Läs mer

Fullmäktige 25.04.2016 Sida 1 / 75

Fullmäktige 25.04.2016 Sida 1 / 75 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 25.04.2016 Sida 1 / 75 Sammanträde Tid 25.04.2016 måndag klo 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5444/05.09.00/2013 Stadsstyrelsen 157 26.5.2014 87 Motion om att utveckla tjänsterna inom familjearbetet Beredning och upplysningar: Elina Palojärvi, tfn 043 824 5721

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

Delgeneralplanen Skärgården

Delgeneralplanen Skärgården 1 (7) 25.11.2009 Delgeneralplanen Skärgården Ändrad 13.8.2015. Ärende nr 6212/5022009 Område nr 830500 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PLANOMRÅDET Planområdets läge Läge Delgeneralplanen omfattar

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och

Läs mer

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Sammanträde Tid 17.11.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 Stadsstyrelsen 185 01.06.2015 UTREDNING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö

Läs mer

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141 Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010 Samkommunen 20 Styrelsen 141 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Stf. ekonomidirektör

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 57 Sammanträde Tid 14.4.2014 måndag kl. 17.30 23.10 Paus kl. 17.35 18.45, 19.35 20.10 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Plan nr 1086 LÅNGSKOGENS STORINDUSTRIOMRÅDE Detaljplan och detaljplaneändring PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vasa stads planläggning 29.8.2017 Föremål för planeringen Detaljplanen och detaljplaneändringen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 1/2018 Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Helsingfors stad Protokoll 1/2018 Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning Helsingfors stad Protokoll 1/2018 Tid 16:00-17:55 Plats Töysägatan 2 D Närvarande Ledamöter Harms-Aalto, Martina Apter, Ted Boldt, Hildur Horsma, Joakim Lindström, Nora Tyrväinen, Theo Fredlund, Maarit

Läs mer

Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet vid Nyskogsvägen Planens nummer: 1090

Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet vid Nyskogsvägen Planens nummer: 1090 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1. Idenfikationsuppgifter Kommun: 905 Vasa Stadsdel: 31. Fastighet: 905-402-17-2 Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet

Läs mer

SMEDSBY Ändring av detaljplan för kvarter 17 18

SMEDSBY Ändring av detaljplan för kvarter 17 18 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 27..206, justerat 2.8.207 SMEDSBY Ändring av detaljplan för kvarter 7 8 Smedsby, kvarter 7 8 Avsikten med ett program för deltagande

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 7.6.2016 EN DEL AV KVARTER 92 samt gatu- och rekreationsområden Ak 218 ÄNDRING AV DETALJPLANEN 7:e stadsdelen, en del av kvarter 92 samt gatu- och rekreationsområden

Läs mer

~-- x = ~ i ~J )( )(-* , I PARK I '-- ' ' ro , ~. - -: --:--" - ~ --:-"'l

~-- x = ~ i ~J )( )(-* , I PARK I '-- ' ' ro , ~. - -: --:-- - ~ --:-'l ~-- x = 74 200 ~ i ~J DETALJPLAN FÖR Skaraborgs länsmuseum (Museet l mm) I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 13 OKTOBER 1992 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKITEKT Planbestämmelser ERIK WESTLIN PLANARKITEKT

Läs mer

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning

BOSTADSLÅNEFONDEN. Resultaträkning 245 FONDERNA 2011 2014 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Marja-Vandafonden, Fonden för social kreditgivning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 105. Fullmäktige 20.08.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 105. Fullmäktige 20.08.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.08.2012 Sida 1 / 1 2097/12.04.05/2012 Social- och hälsovårdsnämnden 71 5.6.2012 Stadsstyrelsen 190 18.6.2012 105 Fråga om att förebygga utslagning bland barn och unga Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 165. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 165. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 2553/07.02.00/2012 Stadsstyrelsen 321 12.11.2012 165 Motion om användning av Esbo stads vapen Beredning och upplysningar: Tyry-Salo Satu, tfn 09 8162 2112 E-post enligt

Läs mer