Fullmäktige Sida 1 / 50

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 50 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller tfn Ärenden Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare 3 3 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby 4 och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas 4 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av 6 Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de derivat som skyddar lånen 5 Användning av medel ur investeringsfonden för att finansiera 10 förlängningen av Västmetron under byggskedet 6 Fråga om att täcka kostnaderna för Västmetron m.m. 13 (Bordlagt ) 7 Godkännande av detaljplanen Högnäs i stadsdel 65 Högnäs, 17 område nr (Bordlagt ) Uppföljning av de förvaltningsövergripande 33 utvecklingsprogrammen I/2014 (Bordlagt ) 9 Fråga om resurser som behövs för att göra 36 bygglovshandläggningen smidigare (Bordlagt ) 10 Motion om att planera ett regleringsmagasin väster om 41 Åboleden på Kyrkträsks gamla plats (Bordlagt ) 11 Motion för att utreda ombyggnad av motorvägar till bulevarder (Bordlagt ) 46 Esbo Markus Torkki ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 50 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 50 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare väljs representanter för Gröna / SDP.

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / /2014 Stadsstyrelsen Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas Beredning och upplysningar: Matti Kokkinen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige beslutar 1 att för att anordna byggande och finansiering svarar Länsimetro Oy som grundats för metroprojektet, med förutsättningen att man sluter ett avtal om saken med Helsingfors stad. 2 att ifall ett avtal med Helsingfors inte nås, grundas för byggandet av sträckan mellan Mattby och Stensvik ett nytt, i sin helhet av Esbo ägt bolag. 3 att Länsimetro Oy:s antal aktier samt aktiekapital höjs med 350 aktier som motsvarar de nuvarande samt med 50 aktier i V-serien, som gäller Mossbergets depå. Ifall ett avtal med Helsingfors inte nås beslutar man att antalet aktier för bolaget som grundas på motsvarande sätt är Redogörelse Västmetron Esbo och Helsingfors grundade ömsesidiga fastighetsbolaget Länsimetro Oy. Bolaget har i uppgift att svara för att bygga metron från Gräsviken till Mattby. Städerna har avtalat att täcka kostnaderna enligt principen att ansvaret upphör vid stadsgränsen. Bolagets verksamhet Bolaget svarar för byggnadsprojektets tillståndsprocess, upphandlingar, uppgörande av avtal, informerande och skötsel av andra förpliktelser samt för ordnande av finansiering genom att konkurrensutsätta lånen mellan finansinstitut som erbjuder långfristig finansiering, så som Europeiska investeringsbanken (EIB), Nordiska investeringsbanken (NIB) och

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 5 / 50 shistoria Stadsstyrelsen , 247 Kommunfinans. I bolaget arbetar åtta personer. Påbörjandet av sträckan mellan Mattby och Stensvik förutsätter rekrytering av 1 3 personer. Teckning av aktier Bolagets aktiestruktur utvecklas så att Esbo tecknar 350 aktier som motsvarar de nuvarande samt 50 depåaktierna, det vill säga sammanlagt 400 nya aktier. En akties nominella värde är euro, det vill säga aktiekapitalet växer med euro. Avtal med Helsingfors Med tanke på de praktiska uppgifterna är det ändamålsenligt att anvisa arbetet med sträckan mellan Mattby och Stensvik till bolaget. Trots att det är frågan om ett fastighetsbolag och man har avtalat att bägge städerna svarar för kostnaderna inom sitt eget område måste man för klarhetens skull konstatera att Helsingfors stads ansvar inte ändras då projekthelheten utvidgas. Ärendet bereds i samarbete mellan städerna. sförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar 1 att för att anordna byggande och finansiering svarar Länsimetro Oy som grundats för metroprojektet, med förutsättningen att man sluter ett avtal om saken med Helsingfors stad. 2 att ifall ett avtal med Helsingfors inte nås, grundas för byggandet av sträckan mellan Mattby och Stensvik ett nytt, i sin helhet av Esbo ägt bolag. 3 att Länsimetro Oy:s antal aktier samt aktiekapital höjs med 350 aktier som motsvarar de nuvarande samt med 50 aktier i V-serien, som gäller Mossbergets depå. Ifall ett avtal med Helsingfors inte nås beslutar man att antalet aktier för bolaget som grundas på motsvarande sätt är Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / / /2014 Stadsstyrelsen Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de derivat som skyddar lånen Beredning och upplysningar: Maarit Vierunen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 beviljar stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas enligt följande: Användningsändamålet är byggande av Västmetron på avsnittet Mattby Stensvik, finansiering av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 560 miljoner euro, i ett eller flera lån eller finansieringssystem. Lånetid: Högst 35 år sedan lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha antingen en fast eller rörlig ränta. Amorteringar: Finansieringen ska ha ett program för amortering som kan omfatta högst 5 friår efter att det första lånet eller lånets första post har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar de lån som nämns i punkt 1 på följande sätt: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter vars kreditvärdighet är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem - borgen täcker skyddet av hela det lånebelopp för vilket borgen ges 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivat.

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / 50 4 beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen Redogörelse Projekt Fullmäktige godkände projektplanen för sträckan Mattby Stensvik. Projektet omfattar metrotunnlar och anläggningar, fem stationer Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik och en underjordisk metrodepå i Mossberget. Kostnadsberäkningen för projektet är 801 miljoner euro enligt prisnivån i november Esbos andel av kostnaderna är 70 procent, det vill säga 560 miljoner euro, medan staten svarar för 30 procent, cirka 240 miljoner euro. om byggande Fullmäktige beslutade att staden är redo att påbörja byggandet av sträckan Mattby Stensvik, förutsatt att staten deltar i kostnaderna med en andel om 30 procent. Avtal med staten Staten och huvudstadsregionens kommuner har uppnått ett förhandlingsresultat i form av ett avtal om att stöda stora infrastrukturprojekt och främja boende ( Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen sopimus suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi ). I avtalet förbinder sig staten till att delta i kostnaderna för sträckan Mattby Stensvik med en andel om 30 procent. I avtalet knyts stödet för metroprojektets statsandel och en höjning med 25 procent av målet för planläggningen i avsiktsförklaringen om markanvändning, boende och trafik till varandra. Detta förutsätter en årlig planläggning av kvadratmeter våningsyta i Esbo. Nu planläggs nästan kvadratmeter våningsyta per år. Förutsättningarna för en utvecklingskorridor vid Västmetron grundar sig på att stadsstrukturen utvecklas och metron erbjuder invånare och företag en fungerande, trivsam och trygg kollektivtrafikform. Stadsstyrelsen beslutade om avtalet Finansiering Finansieringsandelen för förlängningen av Västmetron sköts med långfristiga lån hos finansinstitut. Utgångspunkten är en liknande struktur som för Västmetrons nuvarande lån, där lånen är annuitetslån med 5 amorteringsfria år, varefter de amorteras under 25 år. Staten betalar sin finansieringsandel , varvid det första skedet åligger staden att finansiera. Det ligger i stadens intresse att projektet inleds så snabbt som möjligt, redan i oktober Utgångspunkten är att

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 8 / 50 långfristiga lån inte amorteras under byggtiden. Räntorna under byggtiden är en del av investeringskostnaderna. Borgensfullmakt kapital och derivat Borgensfullmakten ställs enligt prisnivån i november 2013 till 560 miljoner euro. Det är uppenbart att fullmakten måste justeras senare enligt förändringen i jordbyggnadskostnadsindexet. Överföring av hittills gjorda arbeten till Länsimetro Oy Då byggnadsuppgiften överförs från staden till Länsimetro Oy eller till bolaget som grundas, flyttas samtidigt redan gjorda planeringsavtal till bolaget. Bolaget betalar staden för de kostnader som hittills uppstått. shistoria Stadsstyrelsen , 248 sförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige 1 beviljar stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas enligt följande: Användningsändamålet är byggande av Västmetron på avsnittet Mattby Stensvik, finansiering av Esbos betalningsandel. Lånebeloppet är högst 560 miljoner euro, i ett eller flera lån eller finansieringssystem. Lånetid: Högst 35 år sedan lånets första post har lyfts. Räntegrund: Finansieringen kan ha antingen en fast eller rörlig ränta. Amorteringar: Finansieringen ska ha ett program för amortering som kan omfatta högst 5 friår efter att det första lånet eller lånets första post har lyfts. 2 beviljar stadens proprieborgen för derivat som skyddar de lån som nämns i punkt 1 på följande sätt: - borgen täcker allmänna derivatavtal med parter vars kreditvärdighet är minst investment grade och enskilda derivatavtal på basis av dem

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 9 / 50 - borgen täcker skyddet av hela det lånebelopp för vilket borgen ges 3 beslutar att staden uppbär en garantiprovision på 0,05 procent per år räknat på lånens medelsaldo. Ingen garantiprovision uppbärs för borgen för derivat. 4 beslutar att ingen kontrasäkerhet förutsätts för borgen. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 10 / / /2014 Stadsstyrelsen Användning av medel ur investeringsfonden för att finansiera förlängningen av Västmetron under byggskedet Beredning och upplysningar: Maarit Vierunen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige beslutar att 1 Investeringsfondens kapital används för att under byggskedet finansiera förlängningen av Västmetron mellan Mattby och Stensvik, 2 staden beviljar Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas ett lån vars huvudsakliga villkor är: - Lånestocken är högst 80 miljoner euro - Lånet ska i sin helhet vara återbetalat senast vid utgången av år Lånets ränta är 3 mån euribor + 0,40 procent - Lånets ränta betalas halvårsvis i efterskott - Ingen kontrasäkerhet krävs för lånet. Lånets skuldebrev undertecknas av stadsdirektören. Redogörelse Användning av medel ur investeringsfonden för att finansiera förlängningen av Västmetron under byggskedet Statens finansiering för byggandet av förlängningen av Västmetron börjar åren , varvid det första skedet åligger staden att finansiera. Det ligger i stadens intresse att projektet inleds så snabbt som möjligt, redan i oktober Potentiella långivare är åtminstone Europeiska investeringsbanken (EIB), Nordiska investeringsbanken (NIB) samt Kommunfinans. EIB och NIB gör rätt noggranna tekniska utredningar m.m. för projektet. Detta kommer att ta en del tid. Det tar också tid för EIB och NIB att behandla utlåningsmandatet. Själva anbudsprocessen därefter är smidig. Då man byggde om Ring I i Alberga finansierade staden projektets första skede genom att använda medel ur investeringsfonden. Då staten

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 11 / 50 shistoria Stadsstyrelsen , 249 betalade sin egen andel i efterskott återfördes lånen som getts för projektet till fonden. Samma lösning kunde användas även nu. Enligt investeringsfondens regel är fondens "ändamål bl.a. att trygga den markanskaffning som stadens utveckling förutsätter samt att verkställa de tröskelinvesteringar som orsakas av utvecklingen av stadsstrukturen och utjämna de ekonomiska verkningarna därav." Investeringsfondens kapital uppgår till cirka 80,7 miljoner euro. För den inledande finansieringen av förlängningen av Västmetron föreslås att man använder 80 miljoner euro av medel ur investeringsfonden som en fondplacering i form av lån. Lånet ska återbetalas så, att det i sin helhet är återbetalat vid utgången av år För fondens del är det frågan om en placering av fondens medel, inte om en överföring ur fonden. Fondens användning föreläggs för beslut i fullmäktige eftersom det inte är frågan om en för fonden normal placeringsverksamhet.. sförslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä: Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att 1 Investeringsfondens kapital används för att under byggskedet finansiera förlängningen av Västmetron mellan Mattby och Stensvik, 2 staden beviljar Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas ett lån vars huvudsakliga villkor är: - Lånestocken är högst 80 miljoner euro - Lånet ska i sin helhet vara återbetalat senast vid utgången av år Lånets ränta är 3 mån euribor + 0,40 procent - Lånets ränta betalas halvårsvis i efterskott - Ingen kontrasäkerhet krävs för lånet. Lånets skuldebrev undertecknas av stadsdirektören. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 12 / 50

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 13 / / /2014 Stadsstyrelsen Fullmäktige Fråga om att täcka kostnaderna för Västmetron m.m. (Bordlagt ) Beredning och upplysningar: Matti Kokkinen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Kurt Bymans och 12 andra ledamöters fråga av om att täcka kostnaderna för Västmetron m.m. samt konstaterar att frågan är slutbehandlad. Tilläggsmaterial Redogörelse - Valtuustokysymys Fråga i fullmäktige Kurt Byman och 12 andra ledamöter har undertecknat följande fråga, daterad "Som en fråga enligt fullmäktiges arbetsordning framställer vi följande: Esbo stadsfullmäktige beslutade att som lösning för kollektivtrafiken i södra Esbo välja en metro som går i tunnel. Valet har baserat sig på information till fullmäktige om att metron kostar 452 miljoner euro, vilket också har inskrivits i Länsimetro Oy:s stiftelseurkund. Efter detta fick vi följa i pressen hur kostnadsberäkningen steg till över 800 miljoner euro, tills staten fastställde 200 miljoner euro till maximibelopp för sitt deltagande. Då sänktes kostnadsberäkningen till 713 miljoner euro, så att 200 miljoner skulle motsvara 30 procent. Har den ursprungliga kostnadsuppskattningen på 452 miljoner euro avsiktligt beräknats för lågt för att säkerställa att den godkänns och vem är det som ansvarar för detta? Används i de nuvarande kalkylerna för prisstegring den senare uppskattningen på 713 miljoner euro i syfte att dölja prisstegringen? Varför beaktas endast byggnadskostnaderna för tunneln, banan och stationerna och inte alla verkliga kostnader för metron, vilket innebär att man kommer fram till en lägre summa som inte säger hela sanningen? Vem har bestämt detta?

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 14 / 50 Länsimetro Oy har, i motsats till vad räddningsmyndigheterna kräver, genom eget beslut minskat bredden på evakueringsplattformarna från 160 cm till 120 cm. I Helsingfors finns öster om Gräsviken inga evakueringsplattformar utan evakueringen sker längs en smal planka på tunnelns botten. Vem bär ansvaret ifall den automatiserade metron inte får tillstånd att trafikera på grund av säkerhetsbrister? Helsingforsmetron är den första i världen i vilken man försöker automatisera två gamla metroserier, vid sidan om en ny. Det finns ingen garanti för att detta lyckas, men det orsakar höga kostnader. Metrotågen från den äldsta 100-serien har byggts om på 2000-talet och de har individuella vagnar som är byggda i Finland och som inte är så enkla att byta och koppla ihop hur som helst. Tåg i den nyare 200-serien kan inte köras manuellt efter att de har automatiserats. Automatiseringen av metron lyckas med säkerhet endast genom att förnya alla tåg. Har Esbo en reservplan om det räcker länge innan man får de nya tågen och systemen att fungera efter att Västmetrons banor och stationer blir färdiga? Hurdana kostnader kan man förvänta sig att automatiseringen av metron och förnyandet av tågen medför för Esbo? Hur mycket betalar Esbo till Helsingfors för metrons infrastrukturkostnader och till vilken nivå kommer kostnaderna att stiga på grund av Västmetron? Västmetron har byggts helt med lånemedel. Amorteringarna och räntorna kommer till betalning under 2016 och summan stiger från 30 miljoner euro till 50 miljoner euro per år. Hur ska denna kostnad täckas och hur mycket måste subventionen för kollektivtrafiken höjas på grund av ökade kostnader?" Svar på frågan Fullmäktige godkände Västmetrons projektplan och samtidigt beslutades att byggandet påbörjas. Kostnadsberäkningen för projektet var 713,6 miljoner euro enligt prisnivån i oktober Summan uppgick enligt det senaste indexet (7/2014) till 862 miljoner euro. Inledandet av projektet blev fördröjt med mer än ett år på grund av besvärsprocesserna över detaljplanen för metron under mark. Högsta förvaltningsdomstolen förkastade alla besvär. Basen för kostnadsberäkningen för projektet är projektplanens kostnadsberäkning som utarbetades på basis av lösningarna i projektplanen. Kostnadsberäkningen utarbetades av experter som deltog i planeringen. Evakueringsplattformens tillräckliga bredd har säkerställts genom tekniska granskningar och räddningsmyndigheterna har deltagit i processen. Bredden är tillräcklig för att säkerställa en trygg evakuering. Evakueringsplattformen är bredare än i någon annan metro. Automatiseringen av de gamla tågen pågår. I provkörningarna av den äldre M100-serien har man uppnått de utsatta stopptoleranserna. Automatiseringen av tågen i M200-serien påbörjas efter M100-serien. Det

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 15 / 50 finns sammanlagt 42 vagnar i M100-serien och 12 i M200-serien. Dessutom anskaffas 15 nya vagnar i M300-serien. Kostnaderna för kollektivtrafikinvesteringar behandlas i huvudstadsregionen enligt HRT:s avtal för infrastruktur. Alla kommunerna i huvudstadsregionen deltar i nyinvesteringar i förhållande till användningen, dock så att den kommun i vilken projektet genomförs svarar för hälften av kostnaderna för investeringarna. Amorteringarna börjar 2016 och alla amorteringar är i gång Då är Esbos andel av amorteringarna cirka 25 miljoner euro per år. År 2020 är räntornas andel cirka 19,5 miljoner euro per år. Efter detta sjunker räntornas andel cirka 0,8 miljoner euro per år medan amorteringarna hålls på samma nivå enligt principen för amortering i jämnstora rater. Till följd av byggandet av bostäder och arbetsplatser kring metron får staden på lång sikt mycket inkomster från markanvändningsavgifter samt markförsäljnings- och skatteinkomster. Dessutom minskar driftskostnaderna för kollektivtrafiken. Nyttan torde vara ungefär i samma klass som lånekostnaderna. Kollektivtrafikens subvention och biljettpriserna beslutas politiskt och regionalt i HRT. Västmetron påverkar inte detta direkt. shistoria Stadsstyrelsen Tekniska direktören Olavi Louko Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Kurt Bymans och 12 andra ledamöters fråga av om att täcka kostnaderna för Västmetron m.m. samt konstaterar att frågan är slutbehandlad. Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. Fullmäktige Stadsstyrelsen Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Kurt Bymans och 12 andra ledamöters fråga av om att täcka kostnaderna för Västmetron m.m. samt konstaterar att frågan är slutbehandlad. Behandling Kankkonen föreslog understödd av Laukkanen att ärendet bordläggs.

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 6 Fullmäktige Sida 16 / 50 Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om ärendet kunde bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget om bordläggning, konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt. Fullmäktige: Fullmäktige bordlade ärendet enhälligt.

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 17 / 50 85/ /2011 Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Fullmäktige Godkännande av detaljplanen Högnäs i stadsdel 65 Högnäs, område nr (Bordlagt ) Beredning och upplysningar: Leena Kaasinen, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till detaljplanen Högnäs, som omfattar kvarter nr samt gatu-, rekreations-, trafik- och naturskyddsområden i stadsdel 65 Högnäs, ritning nr 6438, daterad och ändrad , område nr Tilläggsmaterial Redogörelse - Högnäs, åtgärdslista - Högnäs, planbestämmelser - Högnäs, plankarta - Högnäs, illustration Det gamla fritidsbostads- och småhusområdet utvecklas och kompletterande bebyggelse planläggs. Vid planläggningen tryggas kultur-, landskaps- och naturvärdena. Byggrätten på området är ca m² våningsyta.

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 18 / 50 Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: till detaljplanen Högnäs, som omfattar kvarter nr samt gatu-, rekreations-, trafik- och naturskyddsområden i stadsdel 65 Högnäs, ritning nr 6438, område nr Aktualisering Aktualiseringen har meddelats i stadens planläggningsöversikt sedan Program för deltagande och bedömning För detaljplanen uppgjordes ett särskilt program för deltagande och bedömning, daterat Beskrivning av området Högnäs är beläget nordväst om Ring III på näset mellan Bodom träsk och Grundträsk. Det ca 38 ha stora området är ett gammalt fritidsbostads- och egnahemshusområde. På planområdet bor ca 40 personer permanent. Detaljplaneområdet gränsar i norr till en golfplan, i söder till Hanabäcks öppna odlade fält, i väster till Bodom träsk och i öster till Grundträsk. Högnäset är smalt och dess norra del ligger över 30 meter över de omgivande träsken. Södra delen har varit åker. Ca 70 fastigheter är belägna på området, av vilka ca 10 är helt obebyggda. Största delen av bostadshusen är fritidsbostäder. På gårdsplanerna finns dessutom bastubyggnader och övriga ekonomibyggnader. Fastigheterna är relativt

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 19 / 50 stora och byggnaderna är få. Av den anledningen finns rikligt med vegetation i naturtillstånd och skogsbevuxna gårdar bevarade på området. Området kännetecknas av ett rikligt ädelträbestånd, bl.a. tre fredade ekar, storvuxna lönnar och hasselbuskage. Bodom träsks och Grundträsks låglänta stränder är översvämningshotade (gränsen för översvämning är + 23,8 m.ö.h.). Gatorna är smala, i huvudsak belagda med grus. Högnäs fick vatten- och avloppsnät Bodom träsk fungerar vid undantagsförhållanden som vattentäkt. Grundträsk, dess strandängar och lundskogen i Högnäs norra del är naturskyddsområde som ingår i nätverket Natura Största delen av planområdet är i privat ägo. I norra och östra delen i Grundträsks Natura-område finns mark som ägs av staten. Vid Bodom träsks strand finns tre små båthamnar som är gemensamma för inlandsgårdarna. Landskapsplanen, generalplanen och detaljplanen I Nylands landskapsplan (fastställd ) har planområdet beteckningen område för tätortsfunktioner. Södra sidan har beteckningen behov av grönförbindelse i öst-västlig riktning. Grundträsket har beteckningen naturskyddsområde och område som hör till nätverket Natura I generalplanen för norra Esbo, del I (miljöministeriet ) är området småhusdominerat bostadsområde (AP). I generalplanen är området också en kulturhistoriskt betydelsefull miljö, där de i fråga om skyddsvärdet betydelsefulla byggnaderna, konstruktionerna och gamla vägarna borde bevaras och där byggandet till byggnadssätt och placering ska anpassas till miljön. Grundträsk med sina strandängar är naturskyddsområde (SL1). På södra sidan av Grundträsk ligger jord- och skogsbruksområde. Söder om Högnäs finns beteckningen huvudfriluftsled i öst-västlig riktning. Området saknar detaljplan. Planområdet gränsar i norr till detaljplaneområdet Bodom och i övrigt till oplanerade områden. I detaljplanen Bodom är området som gränsar till Högnäs kvartersområde för golfplan. Högnäs hela planområde är ett strandområde. en om undantag fattas därför av närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Centralens ståndpunkt är att det inte finns förutsättningar för att bevilja undantag på planområdet före detaljplaneringen. Ett tiotal ansökningar om undantag är anhängiga på planområdet men trycket att bygga nya bostäder är avsevärt mycket större. Framläggning enligt 32 i markanvändnings- och byggförordningen Stadsplaneringsnämnden godkände förslaget till detaljplan för Högnäs för framläggning enligt 32 i markanvändnings- och

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 20 / 50 byggförordningen. et till detaljplan var offentligt framlagt anmärkningar lämnades in inom utsatt tid och två anmärkningar lämnades in senare. Utlåtanden gavs av tekniska centralen, fastighetscentralen, miljöcentralen, stadsmuseet, forststyrelsen, HRT trafik och Fortum Espoo Distribution. Efter framläggningen av förslaget har följande justeringar införts: - Gatan Notstranden har förkortats avsevärt på markägarnas begäran, vägen har fått beteckningen kvartersintern körförbindelse och skyddsbeteckningen st har avlägsnats, - Melodibrantens gatuområde har gjorts 1 m smalare, - byggnadsytan för transformator har flyttats till LP-området, - i byggnadsytorna har det gjorts vissa ändringar som markägarna önskade, - byggnadsytan sä (byggnad som ska bevaras) har slopats, - planbestämmelse 11. Gatorna får med undantag för Paciusvägen lätt beläggning som passar områdets karaktär. - byggrätten har ökat med ca 90 m² våningsyta jämfört med det framlagda planförslaget. Med anledning av ändringen av Notstranden hördes per brev daterat de intressenter som ändringarna berörde. Hörandet medförde två anmärkningar, av vilka den ena inte hade något att anmärka. Till följd av den andra anmärkningen gjordes ytterligare en liten ändring i plankartan (beteckningen st ströks). et behöver inte ställas ut på nytt, eftersom ändringarna är ringa, endast gäller enskilt intresse och de intressenter som berörs av ändringarna har hörts särskilt. till detaljplan Målet är att planlägga ett glest småhusområde, där det nuvarande byggnadsbeståndet bevaras och nytt planläggs i måttlig skala så att den unika naturens och landskapets särdrag bevaras. Trafiknätet baserar sig på det nuvarande vägnätet. Särskild uppmärksamhet ägnas bevarandet av Natura-området, stränderna och den mångsidiga vegetationen. För offentliga eller privata tjänster har inga kvartersområden reserverats, utan alla tjänster ligger utanför planområdet, närmast i Träskända på 1,5 2 km avstånd. Dimensionering Planområdets areal är ca 38 hektar, varav 24,6 hektar kvartersområde för fristående småhus, 0,6 hektar rekreationsområden och 10,4 hektar naturskyddsområden. Byggrätten uppgår till ca v-m 2. Dessutom får det byggas % ekonomibyggnader, ca v-m 2. Det beräknade invånarantalet är ca 530 (1 invånare per 45 m² våningsyta).

21 Esbo stad Möteskallelse Ärende 7 Fullmäktige Sida 21 / 50 Kvartersområden (AO-1, AO-2, AO-3 och AH) Alla bostadskvarter är kvartersområde för fristående småhus AO-1, AO-2 eller AO-3 med exploateringsgrader mellan 0,05 och 0, % ekonomibyggnader. Kvartersområdena AO-1 ligger i södra delen på den jämna marken vid Paciusvägen. Fastigheterna i sluttningen som gränsar till stranden och Natura-området har anvisats som kvartersområde för fristående småhus AO-2 eller AO-3. Våningstalet på de plana tomterna är I u 2/3 och på de sluttande tomterna ½ k I u 2/3. I kvartersområdet för fristående småhus AO-1 tillåts en villa med en bostad per påbörjad m² tomtareal och i kvartersområdet AO-2 tillåts en villa per påbörjad m² tomtareal. I kvartersområdet för fristående småhus AO-3 har antalet bostäder angetts specifikt för varje byggnadsyta. Tomtens yta ska i kvartersområdet AO-1 vara minst m 2 och på kvartersområdet AO m 2. Bostädernas placering styrs så att de brantaste sluttningarna och stränderna lämnas obebyggda. Vid Bodom träsk och Grundträsk har en bred skyddszon anvisats där inga nya byggnader får uppföras. Från skyddszonen inåt landet har en byggnadsyta utmärkts där endast ekonomibyggnader får uppföras och de nya bostadshusen ska placeras på längre avstånd från stranden. Fasadmaterialen och takens form styrs genom bestämmelser så att de passar ihop med de gamla byggnaderna. En byggnad har utifrån rekommendationerna i byggnadsinventeringen skyddsmärkts med beteckningen sr. Den historiskt och landskapsmässigt betydande miljön och vid Notstranden och strandområdet vid dess norra sida ska skötas så att dess värde bevaras (s-1). Trädbestånd som är viktiga för stadsbilden och karakteristiska drag i de gamla gårdsmiljöerna ska bevaras så väl som möjligt. Vid Paciusvägen styrs byggandet längre bort från gatan, så att den lummiga trädgårdskaraktären bevaras. I kvarter med beteckningen nat styrs byggandet så att skyddet av Natura-området inte äventyras. Röjning av strandområdet och anläggning av gräsmatta på strandområdet förbjuds. Dessutom rekommenderas att belysning av gårdsområdena undviks. Alla kvarter omfattas dessutom av bestämmelsen om hur dagvatten ska behandlas. De gamla allmänningsstränderna vid Bodom träsk och allmänningarna som leder till dem har fått beteckningen kvartersområde i sambruk som betjänar boendet (AH). Rekreationsområden Förhållandevis få rekreationsområden har planlagts eftersom behovet av allmänna rekreationsområden är litet på ett glest småhusområde. I söder har en park planlagts, Klangparken, där en lek- och uteplats kan anläggas.

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 42. Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 91 31.3.2014 42 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för derivaten som fungerar som säkerhet för lånen Beredning

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014

Budgeten 2015 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Budgeten 2015 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 3.11.2014 Innehåll FÖRORD 1 BERÄTTELSEN OM ESBO 3 MOTIVERINGAR TILL BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 13 BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN 28 Översiktstabeller

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012

Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Hemstaden Helsingfors Genomförandeprogram för boende och härmed sammanhängande markanvändning 2012 Helsingfors

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013

VISION. Budgeten 2014 och ekonomiplanen. Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 Budgeten 2014 och ekonomiplanen Stadsdirektörens förslag Stadsstyrelsen 28.10.2013 B ERÄTTELSEN OM VISION Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283 6/2015 278 Miljönämnden TID - AIKA 12.08.2015 kl./klo 14:30-16:45 PLATS - PAIKKA Iniö, Snäckan 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282 117 Godkännande av föredragningslistan 283 118

Läs mer

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland

Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland Utredning om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland MELLANRAPPORT Styrgruppens möte 19.12.2013, bilaga 2 Uppdaterad 12.1.2014 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 1 EKONOMINS OCH SERVICENÄTETS

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

Lagbunden förvaltning är rättsstatens grundval

Lagbunden förvaltning är rättsstatens grundval 2013 ÅRSBERÄTTELSE Innehåll 4 Lagbunden förvaltning är rättsstatens grundval 6 HFD Top 3 8 Hur rättspraxis påverkar beskattningen 9 Skattetolkningar skapar en fungerande praxis 12 Beslut med verkan för

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer