Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området."

Transkript

1 UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B Beredning: Stadsplanearkitekt Pekka Elomaa, Planläggningsavdelningen har uppgjort ett förslag till detaljplan i stadsdel 7 Kittholmen, innehållande campingområde (RL), småbåtshamn (LV), badstrand (VV), rekreationsområden (VL), vatten- (W) samt gatuområden. Med planen möjliggörs en utveckling av nöjesparken och campingområdet och verksamheten för området nordväst om Pavisvägen, samt även Rummelgrundet i sin helhet. Via en godkänd detaljplan med bestämmelser kan området exploateras utifrån en grundlig bedömning av områdets utbyggningskapacitet. Staden Jakobstad äger all mark på området. Stadsplanearkitekten: Tekniska nämnden framlägger förslaget till påseende under tiden , samt begär utlåtanden av: - Malmska hälso- och sjukvårdsområdets hälsoinspektionsbyrå - Räddningsdirektören - Jakobstads Vatten - Miljö- och byggnadsnämnden - Södra Österbottens NTM-central - Museiverket Förslag Beslut Tf. tekniska direktören: Tekniska nämnden besluter i enlighet med stadsplanearkitektens förslag. Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget. Paragrafen behandlades före 49 (efter 48). TN

2 Detaljplanekarta (uppdaterad ): Bilaga 136 A Detaljplanebeskrivning (uppdaterad ): Bilaga 136 B Beredning: Byråarkitekt Pekka Elomaa, tel Detaljplaneförslaget har varit till påseende under tiden Under tiden planen har varit till påseende har alla 6 st. begärda utlåtanden inlämnats och besvarats enligt följande: UTLÅTANDEN Södra Österbottens NTM-central NTM-centralen har i sitt utlåtande åsikter och kommentarer enligt följande: 1. I detaljplanebeskrivningen kompletteras områdets historik och en eventuell vidareutredning för planområdet görs vid behov. 2. Området kompletteras med en fladdermusinventering där, beroende på inventeringsresultatet, innehållet i detaljplanekartan och -beskrivningen granskas. 3. Användningsändamålet på delområden ra-1 och r-1 bör i detaljplanebestämmelserna i större grad begränsas eller förtydligas. Ifall områden kan användas för andra ändamål än vad som är bestämt i detaljplanekartan bör det noteras. 4. Lägsta tillåtna plushöjd över havsnivån för byggnader bör bestämmas. 1. Områdets historik har med chefen för Jakobstads Museums assistans, kompletterats i detaljplanebeskrivningen. Detta kräver inga ändringar i detaljplanekartan. 2. En fladdermus- och fågelinventering är utförd av Essnatur (augusti 2015). Resultatet visar på förekomst av fladdermöss, främst inom detaljplanens s-2-delområde. På det inventerade området förekommer en artrik och relativt rik fågelfauna. Med tanke på inventeringsresultaten behövs dock inga speciella skyddsåtgärder vidtas. 3. Detaljplanebestämmelserna i detaljplanekartan är ändrade så att delområdenas (ra-1, r-1, sr) användningsändamål är förtydligade och till viss del begränsade, på så vis att byggnadsnämnden inte kan tillåta byggnader även för andra användningsändamål. 4. Lägsta tillåtna plushöjd över havsnivå för byggnaders golvyta, och övriga byggnadsdelar som kan skadas av fukt, är i detaljplanekartans bestämmelser satt till + 1,80m MW Havsytan 2011.

3 Miljö- och byggnadsnämnden i Jakobstad Miljö- och byggnadsnämnden har i sitt utlåtande åsikter och kommentarer enligt följande: 5. Byggnadsytornas avgränsningar i detaljplanekartan är svårtolkade i vissa sammanhang. 6. Nämnden vill att det utreds om det förekommer klibbalskärr inom detaljplaneområdet. 5. Byggnadsytornas avgränsningar i detaljplanekartan har gjorts mera tydliga i form av tjockare linjetyper. 6. En ny bedömning angående eventuell förekomst av klibbalkärr är utförd av Essnatur (augusti 2015). Mängder av klibbal har som i den tidigare inventeringen noterats inom delområdet s-2. Delar av området kunde eventuellt betecknas som ett klibbalkärr, men enligt inventeringsresultaten uppfyller inte naturtypen alla kriterier. Mycket grova klibbalar förekommer dock rikligt i området, och på grund av dessa naturvärden förstoras s-2-delområdet i detaljplanekartan en aning mot väst. Hälsoinspektionen i Jakobstad 7. Hälsoinspektionen föreslår i sitt utlåtande att ett område för parkeringsplatser för bilar beaktas i närheten till badstranden då behovet är stort speciellt sommartid. 7. Det finns ett behov för parkeringsplatser invid badstranden sommartid. Planläggningsavdelningen anser dock att inom detaljplanens gränser, i närheten till badstranden, är potentiella områden för parkeringsplatser begränsade. Bredden på strandlinjen mellan Gamla Hamnvägen och vattenlinjen är som smalast på denna sträcka utmed vägen västerut. Ett lämpligt område för bilparkering kunde i senare skede möjligtvis placeras på det större markområdet närmare badstrandens hopptorn. Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk 8. Räddningsverket önskar i sitt utlåtande att detaljplaneförslaget i tillräcklig omfattning beaktar räddningsfordonens framkomlighet. I tillägg önskas att kapaciteten för släckningsvattnet dimensioneras med tillräckligt stora vattenledningar samt att planen beaktar vattenposternas antal.

4 8. Dessa åtgärder skall dimensioneras och uppfyllas i bygglovsförfarandet då den egentliga omfattningen av områdets utveckling görs och verkställs. Jakobstads Vatten Jakobstads vatten har i sitt utlåtande inget att anmärka på planen. Museiverket Museiverket har i sitt utlåtande åsikter och kommenterat enligt följande; 9. Museiverket yrkar på att en bestämmelse bör införas i detaljplanen som vid påbörjande av byggverksamhet förbinder verksamhetsidkaren till en arkeologisk inventering av havsbottnen inom de vattenområden (W-1, LV- och lv-1- områden) där detaljplanen tillåter byggande i form av bryggor, broar och andra byggnadsåtgärder. 9. Planläggningsavdelningen har samarbetat tätt med Jakobstads museum under hela detaljplaneprocessen, och har bland annat med stor noggrannhet kartlagt de vattenområden som tidigare har varit föremål för muddringsarbeten inom detaljplanens gränser. Dessa muddringar har samtidigt med största sannolikhet ödelagt möjligheterna till nya fornminnesfynd. Vatten- och markområden som tidigare inte har muddrats eller på annat sätt, av människan, åsamkats förändringar finns på och runt Rummelgrundet, mellan Rummelgrundets sydöstra spets mot kommodor bryggan nedanför segelpaviljong -byggnaden, samt i detaljplanens södra del invid simstranden. Dessa områden jämte en ny bestämmelse blir införd i detaljplanekartan. Den nya bestämmelsen utformas så att vid planering som berör dessa områden kräver Museiverkets utlåtande. Segelföreningen SSJ som berörs av ändringen har informerats och de har bekantat sig med densamma. SSJ har inget att anmärka på ändringen som också skriftligen har bekräftats. Stadsplanearkitekten: Tekniska nämnden sänder det uppdaterade planförslaget till stadsstyrelsen och föreslår, att denna skulle föra planen till fullmäktige för godkännande, enligt Markanvändnings- och bygglagens 52. Förslag Tf. tekniska direktören:

5 Tekniska nämnden besluter i enlighet med stadsplanearkitektens förslag. Beslut Tekniska nämnden: Tekniska nämnden godkände förslaget.

-2, STST 2015-08-17 16:00

-2, STST 2015-08-17 16:00 -2, STST 2015-08-17 16:00 Möteskallelse Måndagen den 17.8.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II

Läs mer

INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN

INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN INGÅ KOMMUN INRE SKÄRGÅRDENS GENERALPLAN 26.04.2013 uppdaterad 5.6.2013 Granskning av Ingå inre skärgårds generalplan 1 (62) 1 INDETIFIKATIONSUPPGIFTER Kommun: Planens namn: Planläggare: Ingå kommun Inre

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K

ÄRENDESAMMANFATTNING 1 (3) Plan 1021 K 1 (3) Plan 1021 K Detaljplan för Del av Tylösand 2:230 och 2:1 Hotel Tylösand Strandhuset Utbyggnad/ombyggnad av hotell Söndrum - Vapnö, HALMSTAD Byggnadskontoret 19 augusti 2009 ÄRENDESAMMANFATTNING PLANENS

Läs mer

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8

Protokoll 3/2014 1. Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Protokoll 3/2014 1 Fullmäktige Tid 07.04.2014, kl. 18:00-19:40 Plats Wessmansalen, Kungvägens skola, Stora byvägen 8 Deltagare Namn kl. Uppg Närv. Abrahamsson Anna 18:00-19:40 ledamot Aho Hanne 18:00-19:40

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE

ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för ERIK 8 i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län, upprättad den 13 juni 2005. planbeskrivning genomförandebeskrivning samrådsredogörelse utlåtande

Läs mer

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 5/2011 7.6.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 42 TEKN 43 TEKN 44 TEKN 45 TEKN 46 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Uppgörande av detaljplan för Slussenområdet Detaljplaneprojektet

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD

REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD REDOGÖRELSE FÖR SAMRÅD 2013-05-23 Detaljplan för Norra Rörum 8:52 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2012-12-13 har varit ute på samråd under tiden 2013-02-25-2013-03-18. Annons om samråd

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 TID 16.09.2015 kl 18:00 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo Innan mötet börjar (kl. 17.15 18.00) ordnas ett områdesforum, där fullmäktigeledamöterna

Läs mer

Detaljplan för del av Bogesund 1:86 m fl Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för del av Bogesund 1:86 m fl Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för del av Bogesund 1:86 m fl Bangårdsgatan Ulricehamn, Ulricehamns kommun Västra Götalands län Upprättad den 15 februari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLINGAR 06-05-22

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Planområdet omfattar ca 65 ha och består idag av 76 fastigheter förutom grönområden.

Planområdet omfattar ca 65 ha och består idag av 76 fastigheter förutom grönområden. LAGA KRAFT 2000-03-16 1 VAXHOLMS STAD Miljö- och stadsbyggnadsavdelningen 1999-02-25 Rev. 1999-05-03, 1999-06-15 Detaljplan för Karlsudd Vaxholms stad, Stockholms län Dp 348 HANDLINGAR Handlingarna består

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN DETALJPLAN FÖR SKAFTÖ-FISKEBÄCK 1:405 M. FL. PARKERING & BASTU VID GULLMARSSTRAND FISKEBÄCKSKIL LYSEKILS KOMMUN PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2004-11-29 Gullmarsstrand sett från väster. Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

Tekniska nämnden 16.2.2011

Tekniska nämnden 16.2.2011 Kristinestad Tekniska nämnden 16.2.2011 Föredragningslista STADEN KRISTINESTAD Tekniska nämnden Sammanträdets: Tidpunkt Onsdag 16.2.2011 kl. 17.00 Plats Högåsens huvudbyggnad/möterum vån III Ärende 25

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

givet efter anslag 9.8.2012

givet efter anslag 9.8.2012 STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT givet efter anslag 9.8.2012 ÄRENDE Beslut gällande ansökan om marktäkt enligt 4 marktäktslagen (555/1981)samt ansökan om att inleda verksamheten innan

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården -2, KST 2011-12-12 18:00 Kallelse till s sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid 347, KST 2011-12-12 18:00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2

Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL 2 S AMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande detaljplan för fastigheterna Varvet 1, 4, 5, och Östantill 1:3 (Strömsholmen) samt del av Saltängen 1:1 (gamla Tullhuset) inom Gamla staden och Saltängen i Norrköping, DEL

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget

1.2 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna. PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget 1(12) Detaljplan för trafikplats Hova vid E20, Gullspångs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ett förslag till detaljplan, upprättades i februari 2014 och var föremål för samråd med berörda sakägare och myndigheter

Läs mer