Fullmäktige Sida 1 / 76

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 76 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller tfn Ärenden Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare 3 3 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år Godkännande av en ändring av detaljplanen Ämbetscentrum 5 i stadsdel 40 Esbo centrum, område nr Motion för att utreda ombyggnad av motorvägar till bulevarder 33 (Bordlagt , och ) 6 Motion om att bevara Wikbergs verkstad i Gröndal 39 7 Motion om att förbättra villkoren för kompletterande byggande 42 8 Motion om att befria husbolag i gamla förorter från 45 markanvändningsavgiften 9 Motion om att öppna Kägeluddens avsiktsförklaring som har 47 tecknats med staten och att lindra Esbos avtalade förpliktelse 10 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Motion om att utveckla familjedagvården Fråga om förseningar av ersättande lokaler för skolor Fråga om utläggning av informationstekniktjänster och byte 62 av lösenord 14 Fråga om tryggande av tillräckligt med platser för 65 vinteruppläggning av Esbobornas båtar 15 Fråga om dimensioneringen av antalet skötare inom 67 äldreomsorgen och om processer som tryggar boendet hemma 16 Fråga om lönesubventionerat arbete och läroavtalsutbildning 75 Esbo Markus Torkki ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 76 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande den och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 76 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare väljs representanter för Sannf&Obundna och Gröna.

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / / Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt möte Ärendets redogörelse och beslutsförslag delas ut på bordet vid mötet. Stadsstyrelsens beslut om ärendet av delas ut med denna föredragningslista.

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 5 / / /2011 Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Godkännande av ändring av detaljplanen Ämbetscentrum i stadsdel 40 Esbo centrum, område nr Beredning och upplysningar: Liisa Ikonen, tfn Mikla Koivunen, tfn Roni Zein, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen: Fullmäktige godkänner ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum i stadsdel 40 Esbo centrum som inkluderar flera detaljplaneändringar och som omfattar en del av kvarter nr , kvarter nr , , och samt rekreations- torg-, gatu- och trafikområden, ritning nr 6725, daterad och ändrad , område nr (Kvarter nr och försvinner, en del av kvarter nr bildas). - Virastokeskus, tapahtumaluettelo - Ämbetscentrum, planbestämmelser - Ämbetscentrum, plankarta - Ämbetscentrum, uppdaterad detaljplan - Ämbetscentrum, illustration 1 - Ämbetscentrum, illustration 2 - Virastokeskus nykyinen kaupungintalo kooste - Virastokeskus uusi kaupungintalo kooste Redogörelse Planområdet är beläget norr om Esbo station. Målet med ändringen av detaljplanen är att utveckla ämbetshuscentrumet och dess närmaste omgivning. Trivseln förbättras med ökad byggrätt för boende, plats för nya kontors- och affärsbyggnader samt plats för ett nytt torg med många slags verksamhet.

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / 76 Byggrätten i planområdet är m² våningsyta, vilket ger exploateringsgraden 1,1 för hela planområdet. Byggrätten ökar med v-m². Den nya byggrätten för bostäder är v-m², där det ryms ca 500 invånare enligt 1 invånare per 50 v-m². I dimensioneringen beaktas att bilplatserna kan placeras i kvarteren. Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: till ändring av detaljplanen Ämbetscentrum i stadsdel 40 Esbo centrum som inkluderar flera detaljplaneändringar och som omfattar en del av kvarter nr , kvarter nr , , och samt rekreations- torg-, gatu- och trafikområden, område nr (Kvarter nr och försvinner, en del av kvarter nr bildas). Fullmäktiges och stadsstyrelsens beslut Fullmäktige beslutade om principerna för utveckling av stadshuset och ämbetshuscentrumet, bland annat att ett nytt stadshus inte byggs i området och att det nuvarande stadshuset inte ombyggs utan rivs. Stadsstyrelsen gav ett svar till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland om skydd av stadshuset och uppmanade stadsplaneringsnämnden att påbörja en ändring av detaljplanen Ämbetscentrum. I samband med detaljplaneändringen avgörs frågan om rivning av stadshuset. Motiveringen var att Nylands miljöcentral redan 2008 hade tagit ställning i frågan om stadshuset ska skyddas med stöd av

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / 76 den då gällande byggnadsskyddslagen. I beslutet konstateras bl.a. följande: "Eftersom byggnaderna ligger i detaljplaneområdet ska beslutet om byggnadsskydd i första hand fattas med stöd av markanvändnings- och bygglagen. Det har inte angetts särskilda skäl för att skydda byggnaderna enligt byggnadsskyddslagen." Fullmäktige godkände , i samband med behandlingen av en fullmäktigemotion om tillfällig användning av stadshuset, att stadshuset inte ska repareras för tillfälligt bruk utan att ett eventuellt beslut om att iståndsätta huset fattas vid godkännandet av ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum eller därefter. Samtidigt hemställde fullmäktige att det i samband med ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum för fullmäktige bereds och anförs en utredning över stadshusets byggnadshistoria, innehållet i behovsutredningen från 2006, hela innehållet i utredningen av Nexon Consulting Oy samt alla utlåtanden av sakkunniga som ansvarar för byggnadsskyddet. Besluten har beaktats vid ändringen av detaljplanen till den del de gäller planområdet. Beträffande stadshusets öde gör planförslaget det möjligt att bevara eller riva. Alternativen kan dryftas i fullmäktige vid efterbehandlingen av planändringen i fullmäktige. Beslut av stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion och näringsoch konkurrenskraftssektion Lokal- och bostadssektionen beslutade att det ska göras en vision om förvaltningens lokaler i Esbo centrum. Målet med visionen om lokalanvändningen är att användningen av stadens förvaltningslokaler ska förnyas så att den svarar mot tjänsteproduktionens aktuella behov och mot moderna arbetsmiljöer. Målet är en effektivare och förmånligare lokalanvändning. Bland annat kunde stadens lokaler koncentreras till ett färre antal byggnader. I förslaget till ändring av detaljplanen Ämbetscentrum ska det på stadshusets plats finnas rum för anställda och för lokaler för allmänheten. Ifall stadshuset byggs om, ska dess karaktärsdrag bevaras. Närings- och konkurrenskraftssektionen beslutade att Esbo centrum förblir centrum för stadens förvaltning. Esbo centrums ställning som centrum för kommersiella och allmänna tjänster ska förstärkas. En upplivning av Esbo centrum eftersträvas genom utveckling av mångsidiga kultur-, idrotts-, invånar- och hobbytjänster med beaktande av Esbo centrums starka sidor. Möjligheterna att bygga bostäder ska utökas betydligt. Lokal- och bostadssektionen beslutade att användningen av förvaltningens lokaler i Esbo centrum ska effektiveras i överensstämmelse med riktlinjerna i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU). I förslaget till ändring av detaljplan har visionen om lokalerna i Esbo centrum 2030 beaktats i dimensioneringen av byggrätten för kontor.

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 8 / 76 Stadsplaneringsnämndens beslut och riktlinjer Innan stadsplaneringsnämnden godkände förslaget till detaljplan för offentlig framläggning beslutade nämnden att ändra förslaget så att det innehåller två alternativ, varav det ena alternativet bevarar stadshuset. Det var förslaget som ändrats enligt nämndens beslut som var offentligt framlagt. Dessutom beslutade nämnden att det ska göras alternativ för stadsbilden som kan utgöra grund för smärre ändringar i förslaget till ändring av detaljplan. et har ändrats utifrån den fortsatta planeringen och responsen. Stadsplaneringsnämnden beslutade också om principerna för förnyelse av den närmaste omgivningen kring detaljplaneområdet. Beslutet kompletterade de utgångspunkter och mål för detaljplaneändringen som nämnden beslutat om Vid planeringen av omgivningen kring ämbetshuscentrumet beaktas bland annat vyerna och de rumsserier som bildas. Vyerna och förbindelselederna från ämbetshuscentrumet och i synnerhet från fullmäktigegården mot ådalen och kyrkbacken är viktiga. Dessutom undersöks möjligheterna till kompletterande bebyggelse, en utökning av bostadsproduktionen och en effektivering av parkeringen. Även förbindelseleden till Kyrkträskparken beaktas i planeringen. Betydelsen av den gamla stationen och dess omgivning i stadsbilden beaktas i den fortsatta planeringen. Principerna har beaktats i ändringen av detaljplanen till de delar de berör planområdet. Aktualisering Fullmäktige beslutade om principerna för utveckling av ämbetshuscentrumet. Detaljplaneringen startas eftersom den nuvarande detaljplanen inte gör det möjligt att nå de mål som ställts för området. Aktualiseringen samt programmet för deltagande och bedömning kungjordes i stadens annonstidningar Länsiväylä och Hufvudstadsbladet Detaljplanen gick då under namnet Ämbetscentrum, Esbo centrum II. Program för deltagande och bedömning För detaljplanen finns ett separat program för deltagande och bedömning som daterats och justerats , och Nuläget på området Största delen av planområdet har byggts på 1970-talet och bebyggelsen har kompletterats på 1980-talet. Den nyaste delen av Lagstads skola är

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 9 / 76 byggd på 2000-talet. Byggnadsbeståndet domineras av flervåningshus med lokaler för allmän förvaltning, kontor och affärer. Planområdet är obebott. Planområdet är trafikmässigt centralt beläget på en plats med god kollektivtrafik strax intill Esbo station. Kyrkträskvägen är den interna matargatan i trakten. Gång- och cykelvägarna fördelar sig på markplanet och på däckplanet. Det finns en parkeringshall och parkeringsplatser på marknivån. Riksmål för områdesanvändning I detaljplanen iakttas riksmålen för områdesanvändning som i Helsingforsregionen gäller främjande av en enhetlig samhällsstruktur som stöder sig på kollektivtrafik, i synnerhet spårtrafik. Enligt riksmålen ska centrumen i regionen stärkas som centrum för boende, arbetsplatser och tjänster. Detaljplaneändringen följer riksmålen för områdesanvändning. Landskapsplanen, generalplanen och detaljplanen I Nylands landskapsplan, som fastställdes , har planområdet beteckningen område för tätortsfunktioner. Söder om planområdet finns en beteckning för järnvägen och norr om planområdet en beteckning för behov av grönförbindelse. et till detaljplaneändring följer landskapsplanen. I generalplanen för Esbos norra delar, del I, fastställd , har planområdet beteckningen område för centrumfunktioner (C). Området reserveras för utrymmen för förvaltning, service och affärsverksamhet. På området tillåts dessutom bostäder och industriutrymmen som är anpassade till centrummiljön. Nordöstra delen av planområdet har beteckningen område för offentlig service och förvaltning (PY). Området reserveras främst för utrymmen för offentlig service och förvaltning. Kyrkträskvägen har beteckningen område för vägtrafik (LM). Området reserveras för vägtrafik. På området tillåts servicestationer, terminal-, underhålls- och depåutrymmen samt andra byggnader och anläggningar som betjänar vägtrafiken. et till detaljplaneändring följer generalplanen. En ny generalplan för norra och mellersta Esbo är anhängig. Den omfattar hela den fastställda delen av generalplanen för Esbos norra delar, del I. I planområdet ingår också Esbogårds område, Soittila i Siikajärvi, Lahnus skjutbanas område och ett område i Köklax som ingår i generalplanen för södra Esbo, men där generalplanen inte fastställdes och som därför saknar en gällande generalplan. I de gällande detaljplanerna har största delen av planområdet beteckningar för kvartersområden för affärs- och kontorsbyggnader (AL, K). Fullmäktigegården och stadshuset har beteckningen kvartersområde för förvaltningsbyggnader och ämbetshus (YH). Lagstads skola har beteckningen kvartersområde för undervisningsbyggnader (YO).

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 10 / 76 Dessutom förekommer beteckningarna park (VP), kvartersområde för bilplatser och trafik (LPA, LP-2) samt torg- och gatuområden. Visionen om användningen av förvaltningens lokaler i Esbo centrum 2030 Målet med visionen är att användningen av förvaltningens lokaler ska förnyas, effektiveras och bli förmånligare. Visionen innehåller stadens kontorslokalers ungefärliga läge i Esbo centrum, antalet arbetsställen och en uppskattad tidtabell för genomförandet. I planområdet finns för närvarande cirka 800 arbetstillfällen, varav huvuddelen är stadens tjänster. Enligt riktlinjerna i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU) effektiveras användningen av förvaltningens lokaler i Esbo centrum så att arbetsställenas antal och area minskar betydligt. I visionens slutläge uppskattas det att lokaler för stadens förvaltning anvisas norr om järnvägen på stadshusets plats i den nuvarande byggnaden eller en ny och i ett nytt kontorshus på Ämbetshus 2:s plats. Framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen Stadsplaneringsnämnden godkände förslaget till ändring av detaljplanen för framläggning et som ändrats enligt nämndens beslut var offentligt framlagt Åtta anmärkningar samt 10 utlåtanden och ställningstaganden lämnades in. et till ändring av detaljplanen ändrades utifrån den fortsatta planeringen och responsen. På grund av den justerade avgränsningen och andra ändringar minskade byggrätten med v-m². Planområdet minskades eftersom en separat detaljplaneändring påbörjades för kvarter nr Järnvägsområdet (LR) lämnades utanför planområdet, ty utvecklingen av området och stadsbilden granskas som en egen helhet med beaktande av kompletterande byggande och parkeringsarrangemangen samt infartsparkeringen i ett större område. Esbogatans gatuområde breddades. Lagstads skolas tomt (Y-O) förstorades så att skolans och daghemmets gård ryms inne på tomten. Byggrätten i kvarteret ändrades inte. Gränserna och byggrätten för kvartersområdena för flervåningshus (AK) ändrades en aning. Byggrätten minskade med v-m 2. Gränserna, byggrätten och antalet våningar i kvartersområdet för affärsbyggnader (K-1) ändrades en aning. Byggrätten i kvarteret ändrades inte. En ungefärlig byggnadsplats för en transformator ritades in på plankartan. Parkvägarnas sträckning ändrades och kompletterades en aning. I kvarter nr ritades en gång- och cykelväg (den nya Läktargränden) och en beteckning för körförbindelse.

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 11 / 76 Bestämmelsen om fördröjning av dagvattnet ändrades utifrån utredningsplanen för kommunalteknik. Parkeringsplatsens (LPA) gränser ändrades utifrån utredningsplanen för kommunalteknik. Planbestämmelserna och namnavsnittet i beskrivningen ändrades motsvarande. Planbestämmelsen om skyddsbeteckningen sr-2 preciserades en aning enligt stadsmuseets framställning. Planbestämmelsen för källarvåningen i kvartersområdet för allmänna byggnader (Y-1) ändrades en aning efter samråd med byggnadstillsynen. Beskrivningen kompletterades. Bl.a. uppdaterades mätningsuppgifterna. Målen för planläggningen uppdaterades på basis av stadsplaneringsnämndens beslut och en utredning om parkeringen. Bedömningen av verkningarna av detaljplanen kompletterades. Ändringarna ansågs vara ringa och detaljplaneändringen ansågs inte kräva ny framläggning. et till detaljplaneändring Allmänt Målet är att uppliva norra sidan av järnvägen med mångahanda medel och bana väg för en positiv ändring av atmosfären och stadsbilden i ämbetshuscentrumet. Mera byggrätt planläggs och kvartersstrukturen förnyas. Planläggningen fortsätter i planområdets närmaste omgivning för att Esbo centrum ska bli ett enhetligare och attraktivare stadscentrum. I ändringen av detaljplanen beaktas möjligheterna till och behoven av ändring i de omgivande områdena. Förutsättningarna att utveckla området längs banan och att bygga över banan kvarstår. Betydelsen av den gamla stationen i stadsbilden och stadsstrukturen beaktas i den fortsatta planeringen. Kollektivtrafikens förutsättningar tryggas även på lång sikt genom att reservera en plats för en snabbspårväg. Gång- och cykelförbindelserna åt olika håll förstärks. Vid planläggningen av ämbetshuscentrumet och dess omgivning beaktas vyerna och de rumsserier som uppstår. Närheten till ådalen och domkyrkan bör betonas och förbindelselederna mot Esboån och Kyrkträskparken förbättras. Allmänna tjänster utgör också i fortsättningen en viktig del av verksamheten i planområdet. Målet är att det fortsättningsvis finns en dagligvarubutik och andra kommersiella tjänster i området, samt lokaler för kultur, samling och utställningar som t.ex. föreningar kan använda. Byggrätt Planområdets areal är ca 6,1 ha.

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 12 / 76 Byggrätten i planområdet är nu v-m², av vilken cirka v-m² har byggts. I detaljplaneändringen får planområdet en byggrätt på v-m², vilket ger exploateringsgraden 1,1 för hela planområdet. Byggrätten ökar med v-m². Den nya byggrätten för bostäder är v-m², där det ryms ca 500 invånare enligt 1 invånare per 50 v-m². I dimensioneringen beaktas att bilplatserna kan placeras i kvarteren. I dimensioneringen av byggrätten för kontor har visionen om lokalerna i Esbo centrum 2030 beaktats. Struktur, stadsbild och arkitektur Esbo centrum har goda trafik- och kollektivtrafikförbindelser. Byggnadsbeståndet är mångsidigt, det äldsta är från medeltiden. Historien är starkt närvarande och ger området identitet. När verksamheterna blandas ökar den sociala kontrollen under alla tider på dygnet. Stadsstruktur och offentlighetsgrader har förtydligats. Förbindelserna mot kyrkan och det gamla kommunalhuset har öppnats. Bostadshusen, gårdarna och parkeringslösningarna är moderna och högklassiga. I markplanet planläggs utöver kommersiella tjänster arbetsoch samlingslokaler för boende, såsom tvättstugor, lager och klubblokaler, vilket ökar trivseln för fotgängarna. Förvaltningens lokaler har koncentrerats så att de ska vara lättare att nå. I kontorsbyggnadens nedre våningar, vid Valvgrändens allé och vid det nya Vapentorget placeras kommersiella tjänster och samlingslokaler. Lagstadsparken och det nya Vapentorget ingår i det nya stadsrummet. Parken blir en trivsam stadspark för alla åldrar. Vapentorget blir delvis med hjälp av planteringar en högklassig och urban öppen plats. Esbogatan blir ett högklassigt gaturum och en urban förbindelseled mellan järnvägsstationen och ådalen. Den nya Fullmäktigeplatsen kompletterar rumsserien. Arkitekturen är modern och särpräglad. Målet är en strukturerad stadsmiljö och intressanta rumsserier. För parkeringen byggs kvartersvisa parkeringsanläggningar och eventuellt en bergsrumsanläggning. Kvartersområden för flervåningshus (AK) Byggrätten i kvarter nr är v-m². Byggrätten i kvarter nr är v-m².

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 13 / 76 Två nya bostadskvarter bildas. Största delen av det stora, obebyggda kvartersområdet för allmänna byggnader som varit reserverat för stadshusets tillbyggnad och parkeringsplatserna strax intill ändras till ett bostadskvarter. De kvarter där det nu rivna Ämbetshus 1 har stått och där Esbo caterings lokaler är belägna samt torget och bron däremellan ändras också till ett kvartersområde för flervåningshus. Bostadshusen har 3-8 våningar. Mitt i kvarteren bildas skyddade innergårdar. Genom kvarteren öppnar sig vyer mot omgivningen. Boendet skapar verksamhetsförutsättningar för företag i närheten. I bostadshusens markplan planläggs lokaler för affärer och tjänster och lokaler för invånarna, som även upplivar fotgängarplanet. För parkeringen byggs kvartersvisa anläggningar under innergårdens däck. Anläggningarna ligger endast delvis under markplanet på grund av grundvattenförhållandena och terrängformerna. Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader (K-1) Byggrätten är v-m². På platsen där Ämbetshus 2 nu är beläget planläggs ett kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader där även allmänna tjänster får placeras. Ämbetshus 2 rivs och ersätts med en modern kontorsbyggnad med affärer på markplanet. Esbobron från stationen över järnvägen fortsätter till kontorshuset, men trafiken leds ner till markplanet redan vid perrongen söder om Kyrkträskvägen. På markplanet planläggs en dagligvarubutik. Servicen sköts via Ämbetsplatsen. Kvartersområde för allmänna byggnader (Y-1) Byggrätten är v-m². På norra sidan om Vapentorget ligger fortsättningsvis ett kvartersområde för allmänna byggnader (Y-1). Där ligger fullmäktigegården och ett nytt eller ombyggt stadshus. Ändringen av detaljplanen gör det möjligt att placera rikligt med olika slags verksamhet, som är lätt att nå för invånarna. Enligt visionen om användningen av förvaltningens lokaler i Esbo centrum 2030 ska det finnas kontorslokaler för cirka anställda i det nya eller gamla stadshuset. Förutom kontor finns det också lokaler för bl.a. tjänster, utställningar och samling. Det planläggs också en ny lokal för en restaurang och ett kafé. Kvartersområdet för undervisningsbyggnader (YO) Byggrätten är v-m². I kvartersområdet för Lagstads skola planläggs inga betydande ändringar. Skoltomten förstoras så att skolans och daghemmets gårdar ryms på tomten bättre. Husets äldsta delar skyddsmärks i detaljplanen.

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 14 / 76 Naturmiljön, landskapet och grönområden Lagstadsparken förblir park (VP). Parken förstoras att också omfatta en del av det obebyggda kvartersområdet för allmänna byggnader som varit reserverat för stadshusets tillbyggnad. I parken byggs en ny allmän lekpark på en plats som skyddas av byggnaderna. För en lekplats anges ett ungefärligt läge (le). Målet är att parken och det nya Vapentorget är i aktiv användning och att där finns verksamhet för alla åldrar. Via parken byggs goda förbindelseleder till järnvägsstationen, ådalen och Kyrkträskets park. Ändringen av detaljplanen möjliggör en bergsrumsparkering. Den kan placeras i berget, delvis under parken enligt en preliminär plan. Genomförandet av detaljplanen kräver inte att det byggs en bergsrumsparkering. Framför fullmäktigegården byggs den nya Fullmäktigeplatsen, som framhäver fullmäktigegårdens entré. Platsen och armaturen ska vara högklassiga. Fordonstrafiken Planområdets gator är Kyrkträskvägen i öst-västlig riktning och dess tvärgator Esboplatsen, Esbogatan och Ämbetsplatsen. Enligt en utredning om trafiknätet är de nuvarande två filerna i vardera riktningen på Kyrkträskvägen för mycket för de kommande trafikmängderna. Därför har gatuområdet dimensionerats så att Kyrkträskvägen blir enkelfilig åt båda hållen. Dessutom finns det palts för svängfiler. Målet är att Kyrkträskvägen blir ett urbanare gaturum. För bussarna i lokaltrafiken finns det plats för hållplatsfickor. Esbogatan breddas och förses med goda och breda gång- och cykelvägar. I planläggningen beaktas trafiksäkerheten på skolvägen, vid lämning och hämtning, för de boende och i servicetrafiken. Gång- och cykeltrafik På grund av järnvägen är det i synnerhet svårt att ordna smidiga gångoch cykelvägar i nord-sydlig riktning. När exploateringsgraden ökar behövs det också fler förbindelseleder som korsar banan. I ändringen av detaljplanen ingår beredskap för en ny bro över banan. Trafiken leds ner till markplanet vid banan. Bron kan möjligen också fortsätta över Kyrkträskvägen. Brons fria höjd ska ge rum för snabbspårvägen och godstrafiken på järnvägen. Målet är att stadsrummet ska vara trivsammare för fotgängare, men framförallt att förbindelselederna ska vara smidiga och tillgängliga. Norr om Kyrkträsk planläggs en bred zon för gång- och cykelvägar. Även södra sidan av Kyrkträskvägen kan utvecklas till en högklassig miljö för fotgängare och cyklister.

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 15 / 76 Parkering Parkeringen flyttas från stora parkeringsplatser på markplanet till kvartersvisa parkeringsanläggningar. I detaljplanen finns också en reservering för en parkeringsanläggning i ett bergsrum. Längs gatorna planläggs några bilplatser för kortvariga ärenden i planområdet. Normen för antalet bilplatser är - minst 1 bilplats per 120 v-m² för bostäder, men minst 0,5 bilplatser per bostad - minst 1 bilplats per 200 v-m² för service-, kultur- och utställningslokaler - minst 1 bilplats per 200 v-m² för skol- och daghemslokaler - minst 1 bilplats per 75 v-m² för kontors- och möteslokaler - minst 1 bilplats per 50 v-m² för affärslokaler Behovet av bilplatser ökar i takt med att det byggs nya hus. För parkeringen i bostadskvarteren byggs kvartersvisa parkeringsanläggningar under innergårdens däck. En del av bilplatserna som planområdet behöver idag finns i Kannbrons parkeringshus. Dessa bilplatser kvarstår. Bilplatserna för kvartersområdena för affärs- och kontorsbyggnader och för allmänna byggnader finns fortsättningsvis i Kannbrons och Kannun parkki Oy:s parkeringshus. Dessutom reserveras plats för bilar vid Esbogatan och Kyrkträskvägen. Spårtrafiken Det finns en utredningsplan över stadsbanan mellan Alberga och Esbo från 2003 Planeringen av banan pågår i samarbete med staden och Helsingforsregionens trafik (HRT). I programmet för trafikleder i Helsingforsregionen (HLJ 2011) är stadsbanan från Alberga till Esbo ett av de viktigaste projekten för utveckling av infrastrukturen som startar under perioden Snabbspårvägen planläggs längs södra sidan av Kyrkträskvägen. Innan snabbspårvägen byggs kan dess plats användas för planteringar eller för en extra bred gång- och cykelväg. Bullerskydd Bullret och skakningarna av vägfordon och tåg och verkningarna på planområdet har beaktats i planbeteckningar och planbestämmelser. Byggnadsskydd

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 16 / 76 Det har förts en mångfasetterad debatt om stadshusets framtid sedan en idétävling om området avgjordes och det beslutades om beaktande av prisnämndens rekommendationer. Skyddsmärkning av ämbetshuscentrumet föreslogs för Nylands miljöcentral Stadshuset skyddades emellertid inte med stöd av byggnadskyddslagen trots framställningen. Fullmäktige beslutade att stadshuset ska rivas och inte skyddas. Fullmäktige beslutade vid behandlingen av en fullmäktigemotion om tillfällig användning av stadshuset att stadshuset inte ska repareras för tillfälligt bruk utan att ett eventuellt beslut om att iståndsätta huset fattas vid godkännandet av ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum eller därefter. Planändringen gör det möjligt att bevara eller riva stadshuset, men det har ingen skyddsmärkning. Fullmäktigegården skyddsmärks inte heller i detaljplanen. et bygger på utredningar om stadsbilden som har gjorts under beredningen av detaljplanen, på stadshusets ovan nämnda beslut från 2010 att stadshuset ska rivas och på visionen om användningen av förvaltningens lokaler i Esbo centrum De äldsta delarna av Lagstads skola från 1950-talet skyddsmärks i detaljplanen med beteckningen sr-2. Med tillhörande planbestämmelse ser man till att skolhusets värden bevaras vid ombyggnad och ändring. Verkningarna av förslaget till ändring av detaljplan har utretts i detaljplaneändringens beskrivning. Verkningarna på stadsbilden har också bedömts utifrån resultatet av idétävlingen 2008 och planer och granskningar av alternativ som har gjorts efter detta. Det har gjorts en utredning av stadshusets byggnadshistoria som hjälper att identifiera stadshuset särdrag och som utgör en informationskälla vid åtgärder i huset och vid beslut om huset. Enligt utredningen "Espoon kaupungintalon kulttuurihistorialliset, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot" som gavs ut våren 2013 har stadshuset både kulturhistoriskt, stadsbildsmässigt, byggnadshistoriskt och arkitektoniskt värde. Det har förhandlats om skydd av stadshuset med representanter för lokalcentralen och Esbo stadsmuseum. I detaljplanens beskrivning presenteras en syn på skyddsbeteckningarna sr-1 och sr-2 för stadshuset och fullmäktigegården. Byggnadshelheten kan också bevaras utan skyddsmärkning i detaljplanen. I varje fall är målet att det centralt belägna kvartersområdet kommer i aktiv användning. Endera ombyggs stadshuset och lokalerna moderniseras, eller så byggs ett nytt stadshus med därtill hörande kringverksamhet. Utredningar En idétävling om stadshuset och centrumkvarteren ordnades Avsikten med idétävlingen var att skapa riktlinjer för en förnyelse i etapper

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 17 / 76 av ämbetshusområdet. Första priset delades av fyra tävlingsbidrag. Prisnämndens rekommenderade för den fortsatta planeringen att stadshuset och Ämbetshus 1 rivs och det nya stadshuset och ett torg med mångsidig verksamhet placeras ungefär på den nuvarande platsen, att fotgängarstråk och verksamhet placeras på marknivå, att en bred parkförbindelse skapas från stationen och området vid stadshuset till Esbo ådal och att förutsättningar skapas i planerna för att förena norra och södra sidan av järnvägen till år På stadens uppdrag kom de fyra vinnarna sedan med uppslag om en lite större del av Esbo centrum och en noggrannare granskning av utvecklingsmöjligheterna i ämbetshusområdet. För behandlingen i fullmäktige av stadshusets framtid gjordes alternativa planer för markanvändningen. Arkitektbyrån Arkkitehdit Soini Stenbäck Takkinen Oy tog fram tre alternativ som granskade möjligheterna för stadsstrukturen i ämbetshuscentrumet. Alternativ 1 byggde på en ombyggnad av det nuvarande stadshuset. Alternativen 2 och 3 byggde på en rivning. Alternativ 2 var ett nytt stadshus och alternativ 3 en utbyggnad av stadshuset. För fullmäktige presenterades också en uppskattning av kostnaderna för de olika alternativen. Det finns ett åtgärdsprogram för förnyelse av Esbo centrum Det har gjorts en utredning av stadshusets byggnadshistoria (Kati Salonen och Mona Schalin Arkitekter Ab, 2012). Vid en utredning av kostnaderna för en ombyggnad av stadshuset har det gjorts en projektutredning, som har uppdaterats (Arkkitehtitoimisto CJN Oy). "Rakennustapaselostus, Väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet, Espoon kaupungintalo" (Nexon Consulting Oy, ) Planområdets helhetsstruktur har granskats i "Espoon keskus visio 2030" (Helsinki Zürich Office Ab 2012) och en utredning för planförslaget om hur fördelningen av byggrätt på olika ändamål påverkar stadsbilden och verksamheten (Avanto Arkitekter Ab, 2013). Utredningen "Espoon kaupungintalon kulttuurihistorialliset, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot" blev färdig våren 2013 (Kati Salonen och Mona Schalin Arkitekter Ab). Ämbetshuscentrumet planerades vidare för ändringar i förslaget till detaljplan som baserar sig på stadsplaneringsnämndens beslut (Arkitekter Anttila & Rusanen Ab, Arkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik Oy, Arkkitehdit Soini Stenbäck Oy, 2014). WSP Finland Ab har gjort en utredning om trafiknätet i planområdet och Ramboll Finland Ab en bullerutredning. Det har gjorts en preliminär

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 18 / 76 undersökning av bergsrumsparkering. Utredningsplanen för kommunaltekniken blir färdig hösten 2014 (Ramboll Finland Ab). En utredning av parkeringen i ämbetshuscentrumet blev färdig sommaren 2014 (WSP Finland Ab). Det har gjorts planeringsanvisningar för fortsatt planering av bostadskvarteren (Arkitekter Anttila & Rusanen Ab, ). Anvisningarna kan också användas vid tomtöverlåtelse och handläggning av tillstånd. Beslutshistoria Stadsplaneringsnämnden Detaljplanechef Ossi Keränen: Stadsplaneringsnämnden 1 godkänner följande mål för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II 1.1 Med detaljplaneändringen skapas förutsättningar för en förbättring av stadsbilden i Esbo centrum med hjälp av högklassigt nytt och kompletterande byggande. Byggrätten för bostäder, kontor och affärer ökas betydligt. 1.2 Stadshuset och dess omgivning utvecklas som en helhet. Stadshuset och torget med många slags verksamhet strax intill utgör en mötesplats vars stadsbild ska ägnas särskild uppmärksamhet. Mellan torget och Esboåns dal ska det finnas en smidig parkförbindelseled. 1.3 I detaljplanen beaktas att det ska finnas smidiga gång- och cykelvägar över järnvägen samt kommande byggande ovanpå järnvägen. 1.4 Trafikarrangemangen på Kyrkträskvägen förtydligas och fotgängarmiljön görs angenämare. Omgivningen kring Esbo centrum utvecklas gångorienterat. Förbindelselederna till olika slags kollektivtrafik ska vara smidiga. 1.5 Bilplatser i Ämbetscentrum och dess omgivning anvisas huvudsakligen i byggnadernas källarvåningar eller i en bergsrumsparkering som byggs senare.

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 19 / 76 2 ordnar ett informations- och diskussionsmöte om beredningsmaterialet och väljer till mötets ordförande. Behandling Beslut Ordförande Markku Markkula föreslog understödd av vice ordförande Tiina Elo bordläggning till och ingen motsatte sig detta. Stadsplaneringsnämnden: Stadsplaneringsnämnden Ärendet bordlades enhälligt till Tf. stadsplaneringschef Ossi Keränen: Stadsplaneringsnämnden 1 godkänner följande mål för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II 1.1 Med detaljplaneändringen skapas förutsättningar för en förbättring av stadsbilden i Esbo centrum med hjälp av högklassigt nytt och kompletterande byggande. Byggrätten för bostäder, kontor och affärer ökas betydligt. 1.2 Stadshuset och dess omgivning utvecklas som en helhet. Stadshuset och torget med många slags verksamhet strax intill utgör en mötesplats vars stadsbild ska ägnas särskild uppmärksamhet. Mellan torget och Esboåns dal ska det finnas en smidig parkförbindelseled. 1.3 I detaljplanen beaktas att det ska finnas smidiga gång- och cykelvägar över järnvägen samt kommande byggande ovanpå järnvägen. 1.4 Trafikarrangemangen på Kyrkträskvägen förtydligas och fotgängarmiljön görs angenämare. Omgivningen kring Esbo centrum utvecklas gångorienterat. Förbindelselederna till olika slags kollektivtrafik ska vara smidiga. 1.5 Bilplatser i Ämbetscentrum och dess omgivning anvisas huvudsakligen i byggnadernas källarvåningar eller i en bergsrumsparkering som byggs senare. 2 ordnar ett informations- och diskussionsmöte om beredningsmaterialet och väljer till mötets ordförande.

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 20 / 76 Behandling Ärendet behandlades efter ärende nr 5 ( 83). Under diskussionen föreslog ordförande Markkula understödd av vice ordförande Elo bordläggning till följande sammanträde. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om hans förslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslaget hade godkänts enhälligt. Beslut Stadsplaneringsnämnden: Stadsplaneringsnämnden Ärendet bordlades enhälligt till följande möte Tf. stadsplaneringschef Ossi Keränen: Stadsplaneringsnämnden 1 godkänner följande mål för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II 1.1 Med detaljplaneändringen skapas förutsättningar för en förbättring av stadsbilden i Esbo centrum med hjälp av högklassigt nytt och kompletterande byggande. Byggrätten för bostäder, kontor och affärer ökas betydligt. 1.2 Stadshuset och dess omgivning utvecklas som en helhet. Stadshuset och torget med många slags verksamhet strax intill utgör en mötesplats vars stadsbild ska ägnas särskild uppmärksamhet. Mellan torget och Esboåns dal ska det finnas en smidig parkförbindelseled. 1.3 I detaljplanen beaktas att det ska finnas smidiga gång- och cykelvägar över järnvägen samt kommande byggande ovanpå järnvägen. 1.4 Trafikarrangemangen på Kyrkträskvägen förtydligas och fotgängarmiljön görs angenämare. Omgivningen kring Esbo centrum utvecklas gångorienterat. Förbindelselederna till olika slags kollektivtrafik ska vara smidiga. 1.5 Bilplatser i Ämbetscentrum och dess omgivning anvisas huvudsakligen i byggnadernas källarvåningar eller i en bergsrumsparkering som byggs senare.

21 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 21 / 76 2 ordnar ett informations- och diskussionsmöte om beredningsmaterialet och väljer till mötets ordförande. Behandling Ärendet behandlades efter ärende nr 3 ( 97). Ordförande Markkula föreslog understödd av vice ordförande Elo följande ändring i förslaget: - Till slutet av punkt 1.1 fogas: Vyer och förbindelser mellan centrumområdet som är bebyggt eller kommer att bebyggas och det omgivande grönområdet betonas. - Punkt 1.2 ändras att lyda: Stadshuset och dess omgivning utvecklas som en helhet: ett s.k. demokratihus för beslut och medborgarverksamhet samt torget med många slags verksamhet strax intill utgör en mötesplats vars stadsbild och funktion ska ägnas särskild uppmärksamhet. Mellan torget och Esboåns dal ska det finnas en smidig parkförbindelseled. - En ny punkt 1.2a fogas till förslaget: I detta skede av detaljplaneringen avgränsar nämnden inte olika lösningar: ska stadshuset rivas helt eller delvis eller inte alls. Utlåtanden och åsikterna om beredningsmaterialet kan ta ställning till detta. Beredningsmaterialet bearbetas enligt beslutet så att det material som läggs fram offentligt tillräckligt utförligt beskriver alternativen att bevara stadshuset delvis eller helt. - En ny punkt 1.2a fogas till förslaget: Byggande vid järnvägen möjliggörs genom flyttning av stationsbyggnaden till en framträdande plats i parkzonen kring centrum. För stationsbyggnaden skapas ett naturligt användningsändamål. Vid järnvägen möjliggörs på så sätt en funktionell helhet som passar i stadsbilden (byggnadernas höjd, ändamål och byggrätt). Vid Kyrkträskvägen mellan Esboporten och Vapentorget planläggs fantasifullare och högre byggnadsmassor och vyer mellan byggnadsmassorna från järnvägen mot parken. Därmed skulle torget med många slags verksamhet, parken och demokratihuset tydligt dominera markplanet. - Punkt 1.5 ändras att lyda: Bilplatser i ämbetshuscentrumet och kvartersområdena i dess omgivning anvisas i byggnadernas källarvåningar, i parkeringsanläggningar eller i en bergsrumsparkering. Vid gatorna och på tomterna tillåts endast kortvarig parkering för service och dylikt. Vice ordföranden föreslog Fredrik Lindberg till ordförande för informationsoch diskussionsmötet om beredningsmaterialet. Efter diskussionen frågade ordföranden om föredragandens ändrade förslag kompletterat med ordförandens och vice ordförandens förslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslagen hade godkänts enhälligt. Beslut Stadsplaneringsnämnden: 1

22 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 22 / 76 godkänner följande mål för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II 1.1 Med detaljplaneändringen skapas förutsättningar för en förbättring av stadsbilden i Esbo centrum med hjälp av högklassigt nytt och kompletterande byggande. Byggrätten för bostäder, kontor och affärer ökas betydligt. Vyer och förbindelser mellan centrumområdet som är bebyggt eller kommer att bebyggas och det omgivande grönområdet betonas. 1.2 Stadshuset och dess omgivning utvecklas som en helhet: ett s.k. demokratihus för beslut och medborgarverksamhet samt torget med många slags verksamhet strax intill utgör en mötesplats vars stadsbild och funktion ska ägnas särskild uppmärksamhet. Mellan torget och Esboåns dal ska det finnas en smidig parkförbindelseled. 1.3 I detta skede av detaljplaneringen avgränsar nämnden inte olika lösningar: ska stadshuset rivas helt eller delvis eller inte alls.. Utlåtanden och åsikterna om beredningsmaterialet kan ta ställning till detta. Beredningsmaterialet bearbetas enligt beslutet så att det material som läggs fram offentligt tillräckligt utförligt beskriver alternativen att bevara stadshuset delvis eller helt. 1.4 Byggande vid järnvägen möjliggörs genom flyttning av stationsbyggnaden till en framträdande plats i parkzonen kring centrum. För stationsbyggnaden skapas ett naturligt användningsändamål. Vid järnvägen möjliggörs på så sätt en funktionell helhet som passar i stadsbilden (byggnadernas höjd, ändamål och byggrätt). Vid Kyrkträskvägen mellan Esboporten och Vapentorget planläggs fantasifullare och högre byggnadsmassor och vyer mellan byggnadsmassorna från järnvägen mot parken. Därmed skulle torget med många slags verksamhet, parken och demokratihuset tydligt dominera markplanet. 1.5 I detaljplanen beaktas att det ska finnas smidiga gång- och cykelvägar över järnvägen samt kommande byggande ovanpå järnvägen. 1.6 Trafikarrangemangen på Kyrkträskvägen förtydligas och fotgängarmiljön görs angenämare. Omgivningen kring Esbo centrum utvecklas gångorienterat. Förbindelselederna till olika slags kollektivtrafik ska vara smidiga. 1.7 Bilplatser i ämbetshuscentrumet och kvartersområdena i dess omgivning anvisas i byggnadernas källarvåningar, i parkeringsanläggningar eller i en

23 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 23 / 76 Stadsplaneringsnämnden bergsrumsparkering. Vid gatorna och på tomterna tillåts endast kortvarig parkering för service och dylikt. 2 ordnar ett informations- och diskussionsmöte om beredningsmaterialet. Till mötets ordförande valdes Fredrik Lindberg Stadsplaneringschef Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena, ställningstagandena och åsikterna har getts om beredningsmaterialet för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II, område nr godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum i stadsdel 40 Esbo centrum som inkluderar flera detaljplaneändringar och som omfattar en del av kvarter nr och 40223, kvarter nr 40215, 40217, och samt rekreations- torg-, gatu- och trafikområden, ritning nr 6725, daterad och ändrad , område nr (Kvarter nr och försvinner). 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Behandling I början av behandlingen gjorde föredraganden följande tekniska korrigering: "Rubriken på pärmen till beredningsmaterialet ändras att lyda: Espoon keskus, asemakaavamuutoksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), Virastokeskus, alue " Under diskussionen föreslog Klar följande ändring och att motiveringarna protokollförs: "Stadshuset skyddsmärks i detaljplanen. Åtminstone får fasadens utseende inte ändras. Entréhallen ska också skyddas så att dess ursprungliga utseende inte ändras." Motiveringarna till ändringsförslaget är: "Museiverket anför att bevarandet av stadshuset och fullmäktigegården i varje fall utgör en central utgångspunkt för ändringen av detaljplanen. Enlig närings-, trafik- och miljöcentralen har stadshuset odisputabelt arkitektonisk och historiskt värde. Därför tillstyrker inte centralen heller en rivnig av stadshuset. Denna sak har ett brett stöd."

24 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 24 / 76 Under diskussionen föreslog ordförande Markkula understödd av medlem Klar bordläggning till Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om bordläggningsförslaget kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslaget hade godkänts enhälligt. Beslut Stadsplaneringsnämnden: Ärendet bordlades enhälligt till Stadsplaneringsnämnden , 163 Tf. stadsplaneringschef Ossi Keränen: Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren.. Utlåtandena, ställningstagandena och åsikterna har getts om beredningsmaterialet för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II, område nr godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum i stadsdel 40 Esbo centrum som inkluderar flera detaljplaneändringar och som omfattar en del av kvarter nr och 40223, kvarter nr 40215, 40217, och samt rekreations- torg-, gatu- och trafikområden, ritning nr 6725, daterad och ändrad , område nr (Kvarter nr och försvinner). 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Behandling Föredraganden gjorde följande ändringar i förslaget: - Till slutet av ingressen i redogörelsen fogas ett nytt stycke: "Fullmäktige godkände , i samband med en behandlingen av en fullmäktigemotion om tillfällig användning av stadshuset, att stadshuset inte ska repareras för tillfälligt bruk utan att ett eventuellt beslut om att iståndsätta huset fattas vid godkännandet av ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum eller därefter. Dessutom beslutade stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion att det ska göras en vision om förvaltningens lokaler i Esbo centrum. Målet med visionen om lokalanvändningen är att användningen av stadens förvaltningslokaler ska förnyas så att den svarar mot tjänsteproduktionens aktuella behov och mot moderna arbetsmiljöer. Målet är en effektivare och förmånligare lokalanvändning. Bland annat kunde stadens lokaler koncentreras till ett färre antal byggnader. Det är ändamålsenligt att beslutet om stadshusets roll som en del av förvaltningens lokaler fattas i

25 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 25 / 76 samband med godkännandet av detaljplanen och visionen om förvaltningens lokaler." - "Byggrätten i kvarterområdet för flervåningshus (AK) nr ändras från v-m² till v-m²." Efter diskussionen föreslog Klar-Nykvist att nämnden tar en förhandlingspaus kl Nämndens möte fortsatte efter förhandlingspausen kl Efter förhandlingspausen föreslog ordförande Markkula understödd av vice ordförande Louhelainen att de under förhandlingspausen avtalade nya förslagspunkterna fogas till förslaget: - En ny punkt 3: Det förslag till detaljplan som läggs fram offentligt innehåller två alternativ, varav det ena alternativet bevarar stadshuset. Beskrivningen av detaljplanen och det övriga materialet ändras så att det också tydligt presenterar motiveringar för skydd av stadshuset. Byggnadsytornas gränser ritas så pass luftigt att detaljplanen möjliggör alternativa disponeringar av byggnadsmassorna. Utifrån alternativen kan fullmäktige vid godkännandet av detaljplanen eller separat besluta om en eventuell ombyggnad av stadshuset (ett nytt övervägande av beslutet ). Beslutet grundar sig på preciserade kostnadskalkyler, stadshusets historiska värde och skyddsvärde, lokalvisionen för Esbo centrum och på verksamheten, stadsbilden och ekonomin som följer av alternativen, som illustreras i material som bifogas till detaljplanen." - En ny punkt 4: "Under framläggningen och därefter görs ytterligare utredningar, till exempel om ekonomin, och noggrannare beskrivningar av den stadsbild respektive alternativ resulterar i. Dispositionen av byggnadsmassorna i bostadskvarteren och de andra kvarteren är annorlunda i alternativet där stadshuset bevaras. Som resultat av utredningarna produceras goda illustrationer av alternativen. Med beaktande av markägoförhållandena i planområdet är målet att ändringarna i själva förslaget till detaljplan är så ringa att den inte behöver läggas fram offentligt på nytt. Planerna beställs av flera arkitektgrupper (bostads-, affärs- och kontorsbyggnaderna samt parkerna, platserna, fullmäktigegården och eventuellt stadshuset) så att inte bara stadsplaneringscentralen utan också stadsplaneringsnämnden etappvis styr beredningen av två alternativ som tävlar i högklassighet. Som en del av beredningen av alternativen tar stadsplaneringscentralen fram ett förslag om skyddsmärkning i detaljplanen eller någon annat juridiskt alternativ som tryggar bevarandet av stadshusets väsentliga drag." - En ny punkt 5: "Stadsplaneringsnämnden gör eventuella ändringar i det framlagda förslaget och godkänner förslaget för föredragning i stadsstyrelsen (målet är sommaren-hösten 2014). Ärendet behandlas i stadsstyrelsen och fullmäktige enligt följande:

26 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 26 / 76 - Stadsstyrelsen behandlar godkännandet av detaljplanen och samtidigt lokalvisionen och de ekonomiska kalkylerna samt ekonomibeslut som gäller byggandet av området. - Stadsstyrelsen lämnar ett förslag till fullmäktige om ett eventuellt beslut att renovera stadshuset, samt om tidtabellen och om den juridiska formen för genomförandet. - Vid överlåtelsen av tomterna upphandlas genomförandet av de olika helheterna i ämbetshusområdet så att resultatet är det bästa utifrån de uppställda kriterierna för verksamhet, stadsbild och ekonomi. - En ny punkt 6: Stadsplaneringsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att den fastställer denna processbeskrivning av beslutsfattandet som gäller ämbetshuscentrumet. - Den ursprungliga punkt 3 ändras till punkt 7. - En ny punkt 8: "Stadsplaneringscentralen befullmäktigas att vidta de ändringar i handlingarna som detta beslut ger upphov till." Efter diskussionen frågade ordföranden om föredragandens korrigerade förslag och ordförandens förslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslagen hade godkänts enhälligt. Vidare konstaterade ordförande Markkula att Klar-Nykvists förslag förfaller i brist på understöd. Ändringarna är införda i protokollet. Beslut Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren med de ändringar som följer av föreliggande beslut. Utlåtandena, ställningstagandena och åsikterna har getts om beredningsmaterialet för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II, område nr godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum i stadsdel 40 Esbo centrum som inkluderar flera detaljplaneändringar och som omfattar en del av kvarter nr och 40223, kvarter nr 40215, 40217, och samt rekreations- torg-, gatu- och trafikområden, ritning nr 6725, daterad och ändrad , område nr (Kvarter nr och försvinner). 3 Det förslag till detaljplan som läggs fram offentligt innehåller två alternativ, varav det ena alternativet bevarar stadshuset. Beskrivningen av detaljplanen och det övriga materialet ändras så att det också tydligt presenterar motiveringar för skydd av stadshuset. Byggnadsytornas gränser ritas så pass luftigt att detaljplanen möjliggör alternativa disponeringar av byggnadsmassorna. Utifrån alternativen kan fullmäktige

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Ärende Rubrik Sida FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2015 1 TID 16.09.2015 kl 18:00 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo Innan mötet börjar (kl. 17.15 18.00) ordnas ett områdesforum, där fullmäktigeledamöterna

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot

Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo. Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot PROTOKOLL 7/2015 1 Stadsfullmäktige 16.09.2015 TID 16.09.2015 kl 18:10-19:15 PLATS Mäntynummen yhtenäiskoulu, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Pajuoja Matti ordförande Aho Jarmo ledamot

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för ett område utmed järnvägen, Stockaryds samhälle, Sävsjö kommun Foto från 2003 UTSTÄLLNINGSHANDLING INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar Planhandlingarna består

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49

Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 49 Sammanträde Tid 17.08.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Stadsplanenämnden 28, 21.03.2011

Stadsplanenämnden 28, 21.03.2011 Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Främmanberg, kvarter 1, tomt 3 jämte del av allmänt område 478-1-9903-0, Sjöfartsläroverket (till stfge) DnrSTN6/2011 Stadsplanenämnden 28, 21.03.2011

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 149 Sammanträde Tid 09.06.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

Markanvisningens ABC i Stockholms stad Markanvisningspolicy Markanvisningens ABC i Stockholms stad STocKHOLM Växer Stockholms stad har en långsiktig vision för utvecklingen fram till år 2030, den nya översiktsplanen är en vägledning för hur

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44

Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44 Sammanträde Tid 09.12.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Aviabulevarden Knutpunkten för experter

Aviabulevarden Knutpunkten för experter Aviabulevarden Knutpunkten för experter Huvudstadsregionens snabbast växande företagsområde i Finlands logistiska mittpunkt innebär möjligheter till framgång och nätverkande Redan läget är unikt. Kontorslokalerna

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 Stadsstyrelsen 43 09.02.2015 Stadsstyrelsen 53 23.02.2015 Stadsstyrelsen 133 20.04.2015

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström och Axelsbergs centrum m fl i stadsdelen Hägersten

Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström och Axelsbergs centrum m fl i stadsdelen Hägersten Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (11) 2014-10-1304 Handläggare Joel Berring Tfn 08-508 27 387 Till Stadsbyggnadsnämnden Redovisning av fortsatt planläggning för Fader Bergström

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Parkeringsnorm för Eslövs kommun

Parkeringsnorm för Eslövs kommun December 2013 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 NULÄGES BESKRIVNING 4 Ansvar Bilinnehav Zonindelning PARKERINGSNORM FÖR CYKEL 5 PARKERINGSNORM FÖR BIL 6 FÖRVÄNTADE KONSEKVENSER 7 PARKERINGSNORM: TABELLER 8 Parkeringsnorm

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79

Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79 Sammanträde Tid 21.10.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och 13, Helenelund Kommunledningskontoret Samrådsredogörelse Michaela Lundqvist Sidan 1 av 5 Planarkitekt 08-579 221 31 UNDERRÄTTELSEHANDLING Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 405, avseende Höstsådden 1, 11, 12 och

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer