Fullmäktige Sida 1 / 76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 76 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: eller tfn Ärenden Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare 3 3 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år Godkännande av en ändring av detaljplanen Ämbetscentrum 5 i stadsdel 40 Esbo centrum, område nr Motion för att utreda ombyggnad av motorvägar till bulevarder 33 (Bordlagt , och ) 6 Motion om att bevara Wikbergs verkstad i Gröndal 39 7 Motion om att förbättra villkoren för kompletterande byggande 42 8 Motion om att befria husbolag i gamla förorter från 45 markanvändningsavgiften 9 Motion om att öppna Kägeluddens avsiktsförklaring som har 47 tecknats med staten och att lindra Esbos avtalade förpliktelse 10 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Motion om att utveckla familjedagvården Fråga om förseningar av ersättande lokaler för skolor Fråga om utläggning av informationstekniktjänster och byte 62 av lösenord 14 Fråga om tryggande av tillräckligt med platser för 65 vinteruppläggning av Esbobornas båtar 15 Fråga om dimensioneringen av antalet skötare inom 67 äldreomsorgen och om processer som tryggar boendet hemma 16 Fråga om lönesubventionerat arbete och läroavtalsutbildning 75 Esbo Markus Torkki ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 76 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Redogörelse Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande den och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 76 2 Val av protokolljusterare Till protokolljusterare väljs representanter för Sannf&Obundna och Gröna.

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / / Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt möte Ärendets redogörelse och beslutsförslag delas ut på bordet vid mötet. Stadsstyrelsens beslut om ärendet av delas ut med denna föredragningslista.

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 5 / / /2011 Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Godkännande av ändring av detaljplanen Ämbetscentrum i stadsdel 40 Esbo centrum, område nr Beredning och upplysningar: Liisa Ikonen, tfn Mikla Koivunen, tfn Roni Zein, tfn E-post enligt modellen Stadsstyrelsen: Fullmäktige godkänner ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum i stadsdel 40 Esbo centrum som inkluderar flera detaljplaneändringar och som omfattar en del av kvarter nr , kvarter nr , , och samt rekreations- torg-, gatu- och trafikområden, ritning nr 6725, daterad och ändrad , område nr (Kvarter nr och försvinner, en del av kvarter nr bildas). - Virastokeskus, tapahtumaluettelo - Ämbetscentrum, planbestämmelser - Ämbetscentrum, plankarta - Ämbetscentrum, uppdaterad detaljplan - Ämbetscentrum, illustration 1 - Ämbetscentrum, illustration 2 - Virastokeskus nykyinen kaupungintalo kooste - Virastokeskus uusi kaupungintalo kooste Redogörelse Planområdet är beläget norr om Esbo station. Målet med ändringen av detaljplanen är att utveckla ämbetshuscentrumet och dess närmaste omgivning. Trivseln förbättras med ökad byggrätt för boende, plats för nya kontors- och affärsbyggnader samt plats för ett nytt torg med många slags verksamhet.

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / 76 Byggrätten i planområdet är m² våningsyta, vilket ger exploateringsgraden 1,1 för hela planområdet. Byggrätten ökar med v-m². Den nya byggrätten för bostäder är v-m², där det ryms ca 500 invånare enligt 1 invånare per 50 v-m². I dimensioneringen beaktas att bilplatserna kan placeras i kvarteren. Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: till ändring av detaljplanen Ämbetscentrum i stadsdel 40 Esbo centrum som inkluderar flera detaljplaneändringar och som omfattar en del av kvarter nr , kvarter nr , , och samt rekreations- torg-, gatu- och trafikområden, område nr (Kvarter nr och försvinner, en del av kvarter nr bildas). Fullmäktiges och stadsstyrelsens beslut Fullmäktige beslutade om principerna för utveckling av stadshuset och ämbetshuscentrumet, bland annat att ett nytt stadshus inte byggs i området och att det nuvarande stadshuset inte ombyggs utan rivs. Stadsstyrelsen gav ett svar till närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland om skydd av stadshuset och uppmanade stadsplaneringsnämnden att påbörja en ändring av detaljplanen Ämbetscentrum. I samband med detaljplaneändringen avgörs frågan om rivning av stadshuset. Motiveringen var att Nylands miljöcentral redan 2008 hade tagit ställning i frågan om stadshuset ska skyddas med stöd av

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / 76 den då gällande byggnadsskyddslagen. I beslutet konstateras bl.a. följande: "Eftersom byggnaderna ligger i detaljplaneområdet ska beslutet om byggnadsskydd i första hand fattas med stöd av markanvändnings- och bygglagen. Det har inte angetts särskilda skäl för att skydda byggnaderna enligt byggnadsskyddslagen." Fullmäktige godkände , i samband med behandlingen av en fullmäktigemotion om tillfällig användning av stadshuset, att stadshuset inte ska repareras för tillfälligt bruk utan att ett eventuellt beslut om att iståndsätta huset fattas vid godkännandet av ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum eller därefter. Samtidigt hemställde fullmäktige att det i samband med ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum för fullmäktige bereds och anförs en utredning över stadshusets byggnadshistoria, innehållet i behovsutredningen från 2006, hela innehållet i utredningen av Nexon Consulting Oy samt alla utlåtanden av sakkunniga som ansvarar för byggnadsskyddet. Besluten har beaktats vid ändringen av detaljplanen till den del de gäller planområdet. Beträffande stadshusets öde gör planförslaget det möjligt att bevara eller riva. Alternativen kan dryftas i fullmäktige vid efterbehandlingen av planändringen i fullmäktige. Beslut av stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion och näringsoch konkurrenskraftssektion Lokal- och bostadssektionen beslutade att det ska göras en vision om förvaltningens lokaler i Esbo centrum. Målet med visionen om lokalanvändningen är att användningen av stadens förvaltningslokaler ska förnyas så att den svarar mot tjänsteproduktionens aktuella behov och mot moderna arbetsmiljöer. Målet är en effektivare och förmånligare lokalanvändning. Bland annat kunde stadens lokaler koncentreras till ett färre antal byggnader. I förslaget till ändring av detaljplanen Ämbetscentrum ska det på stadshusets plats finnas rum för anställda och för lokaler för allmänheten. Ifall stadshuset byggs om, ska dess karaktärsdrag bevaras. Närings- och konkurrenskraftssektionen beslutade att Esbo centrum förblir centrum för stadens förvaltning. Esbo centrums ställning som centrum för kommersiella och allmänna tjänster ska förstärkas. En upplivning av Esbo centrum eftersträvas genom utveckling av mångsidiga kultur-, idrotts-, invånar- och hobbytjänster med beaktande av Esbo centrums starka sidor. Möjligheterna att bygga bostäder ska utökas betydligt. Lokal- och bostadssektionen beslutade att användningen av förvaltningens lokaler i Esbo centrum ska effektiveras i överensstämmelse med riktlinjerna i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU). I förslaget till ändring av detaljplan har visionen om lokalerna i Esbo centrum 2030 beaktats i dimensioneringen av byggrätten för kontor.

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 8 / 76 Stadsplaneringsnämndens beslut och riktlinjer Innan stadsplaneringsnämnden godkände förslaget till detaljplan för offentlig framläggning beslutade nämnden att ändra förslaget så att det innehåller två alternativ, varav det ena alternativet bevarar stadshuset. Det var förslaget som ändrats enligt nämndens beslut som var offentligt framlagt. Dessutom beslutade nämnden att det ska göras alternativ för stadsbilden som kan utgöra grund för smärre ändringar i förslaget till ändring av detaljplan. et har ändrats utifrån den fortsatta planeringen och responsen. Stadsplaneringsnämnden beslutade också om principerna för förnyelse av den närmaste omgivningen kring detaljplaneområdet. Beslutet kompletterade de utgångspunkter och mål för detaljplaneändringen som nämnden beslutat om Vid planeringen av omgivningen kring ämbetshuscentrumet beaktas bland annat vyerna och de rumsserier som bildas. Vyerna och förbindelselederna från ämbetshuscentrumet och i synnerhet från fullmäktigegården mot ådalen och kyrkbacken är viktiga. Dessutom undersöks möjligheterna till kompletterande bebyggelse, en utökning av bostadsproduktionen och en effektivering av parkeringen. Även förbindelseleden till Kyrkträskparken beaktas i planeringen. Betydelsen av den gamla stationen och dess omgivning i stadsbilden beaktas i den fortsatta planeringen. Principerna har beaktats i ändringen av detaljplanen till de delar de berör planområdet. Aktualisering Fullmäktige beslutade om principerna för utveckling av ämbetshuscentrumet. Detaljplaneringen startas eftersom den nuvarande detaljplanen inte gör det möjligt att nå de mål som ställts för området. Aktualiseringen samt programmet för deltagande och bedömning kungjordes i stadens annonstidningar Länsiväylä och Hufvudstadsbladet Detaljplanen gick då under namnet Ämbetscentrum, Esbo centrum II. Program för deltagande och bedömning För detaljplanen finns ett separat program för deltagande och bedömning som daterats och justerats , och Nuläget på området Största delen av planområdet har byggts på 1970-talet och bebyggelsen har kompletterats på 1980-talet. Den nyaste delen av Lagstads skola är

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 9 / 76 byggd på 2000-talet. Byggnadsbeståndet domineras av flervåningshus med lokaler för allmän förvaltning, kontor och affärer. Planområdet är obebott. Planområdet är trafikmässigt centralt beläget på en plats med god kollektivtrafik strax intill Esbo station. Kyrkträskvägen är den interna matargatan i trakten. Gång- och cykelvägarna fördelar sig på markplanet och på däckplanet. Det finns en parkeringshall och parkeringsplatser på marknivån. Riksmål för områdesanvändning I detaljplanen iakttas riksmålen för områdesanvändning som i Helsingforsregionen gäller främjande av en enhetlig samhällsstruktur som stöder sig på kollektivtrafik, i synnerhet spårtrafik. Enligt riksmålen ska centrumen i regionen stärkas som centrum för boende, arbetsplatser och tjänster. Detaljplaneändringen följer riksmålen för områdesanvändning. Landskapsplanen, generalplanen och detaljplanen I Nylands landskapsplan, som fastställdes , har planområdet beteckningen område för tätortsfunktioner. Söder om planområdet finns en beteckning för järnvägen och norr om planområdet en beteckning för behov av grönförbindelse. et till detaljplaneändring följer landskapsplanen. I generalplanen för Esbos norra delar, del I, fastställd , har planområdet beteckningen område för centrumfunktioner (C). Området reserveras för utrymmen för förvaltning, service och affärsverksamhet. På området tillåts dessutom bostäder och industriutrymmen som är anpassade till centrummiljön. Nordöstra delen av planområdet har beteckningen område för offentlig service och förvaltning (PY). Området reserveras främst för utrymmen för offentlig service och förvaltning. Kyrkträskvägen har beteckningen område för vägtrafik (LM). Området reserveras för vägtrafik. På området tillåts servicestationer, terminal-, underhålls- och depåutrymmen samt andra byggnader och anläggningar som betjänar vägtrafiken. et till detaljplaneändring följer generalplanen. En ny generalplan för norra och mellersta Esbo är anhängig. Den omfattar hela den fastställda delen av generalplanen för Esbos norra delar, del I. I planområdet ingår också Esbogårds område, Soittila i Siikajärvi, Lahnus skjutbanas område och ett område i Köklax som ingår i generalplanen för södra Esbo, men där generalplanen inte fastställdes och som därför saknar en gällande generalplan. I de gällande detaljplanerna har största delen av planområdet beteckningar för kvartersområden för affärs- och kontorsbyggnader (AL, K). Fullmäktigegården och stadshuset har beteckningen kvartersområde för förvaltningsbyggnader och ämbetshus (YH). Lagstads skola har beteckningen kvartersområde för undervisningsbyggnader (YO).

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 10 / 76 Dessutom förekommer beteckningarna park (VP), kvartersområde för bilplatser och trafik (LPA, LP-2) samt torg- och gatuområden. Visionen om användningen av förvaltningens lokaler i Esbo centrum 2030 Målet med visionen är att användningen av förvaltningens lokaler ska förnyas, effektiveras och bli förmånligare. Visionen innehåller stadens kontorslokalers ungefärliga läge i Esbo centrum, antalet arbetsställen och en uppskattad tidtabell för genomförandet. I planområdet finns för närvarande cirka 800 arbetstillfällen, varav huvuddelen är stadens tjänster. Enligt riktlinjerna i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU) effektiveras användningen av förvaltningens lokaler i Esbo centrum så att arbetsställenas antal och area minskar betydligt. I visionens slutläge uppskattas det att lokaler för stadens förvaltning anvisas norr om järnvägen på stadshusets plats i den nuvarande byggnaden eller en ny och i ett nytt kontorshus på Ämbetshus 2:s plats. Framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen Stadsplaneringsnämnden godkände förslaget till ändring av detaljplanen för framläggning et som ändrats enligt nämndens beslut var offentligt framlagt Åtta anmärkningar samt 10 utlåtanden och ställningstaganden lämnades in. et till ändring av detaljplanen ändrades utifrån den fortsatta planeringen och responsen. På grund av den justerade avgränsningen och andra ändringar minskade byggrätten med v-m². Planområdet minskades eftersom en separat detaljplaneändring påbörjades för kvarter nr Järnvägsområdet (LR) lämnades utanför planområdet, ty utvecklingen av området och stadsbilden granskas som en egen helhet med beaktande av kompletterande byggande och parkeringsarrangemangen samt infartsparkeringen i ett större område. Esbogatans gatuområde breddades. Lagstads skolas tomt (Y-O) förstorades så att skolans och daghemmets gård ryms inne på tomten. Byggrätten i kvarteret ändrades inte. Gränserna och byggrätten för kvartersområdena för flervåningshus (AK) ändrades en aning. Byggrätten minskade med v-m 2. Gränserna, byggrätten och antalet våningar i kvartersområdet för affärsbyggnader (K-1) ändrades en aning. Byggrätten i kvarteret ändrades inte. En ungefärlig byggnadsplats för en transformator ritades in på plankartan. Parkvägarnas sträckning ändrades och kompletterades en aning. I kvarter nr ritades en gång- och cykelväg (den nya Läktargränden) och en beteckning för körförbindelse.

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 11 / 76 Bestämmelsen om fördröjning av dagvattnet ändrades utifrån utredningsplanen för kommunalteknik. Parkeringsplatsens (LPA) gränser ändrades utifrån utredningsplanen för kommunalteknik. Planbestämmelserna och namnavsnittet i beskrivningen ändrades motsvarande. Planbestämmelsen om skyddsbeteckningen sr-2 preciserades en aning enligt stadsmuseets framställning. Planbestämmelsen för källarvåningen i kvartersområdet för allmänna byggnader (Y-1) ändrades en aning efter samråd med byggnadstillsynen. Beskrivningen kompletterades. Bl.a. uppdaterades mätningsuppgifterna. Målen för planläggningen uppdaterades på basis av stadsplaneringsnämndens beslut och en utredning om parkeringen. Bedömningen av verkningarna av detaljplanen kompletterades. Ändringarna ansågs vara ringa och detaljplaneändringen ansågs inte kräva ny framläggning. et till detaljplaneändring Allmänt Målet är att uppliva norra sidan av järnvägen med mångahanda medel och bana väg för en positiv ändring av atmosfären och stadsbilden i ämbetshuscentrumet. Mera byggrätt planläggs och kvartersstrukturen förnyas. Planläggningen fortsätter i planområdets närmaste omgivning för att Esbo centrum ska bli ett enhetligare och attraktivare stadscentrum. I ändringen av detaljplanen beaktas möjligheterna till och behoven av ändring i de omgivande områdena. Förutsättningarna att utveckla området längs banan och att bygga över banan kvarstår. Betydelsen av den gamla stationen i stadsbilden och stadsstrukturen beaktas i den fortsatta planeringen. Kollektivtrafikens förutsättningar tryggas även på lång sikt genom att reservera en plats för en snabbspårväg. Gång- och cykelförbindelserna åt olika håll förstärks. Vid planläggningen av ämbetshuscentrumet och dess omgivning beaktas vyerna och de rumsserier som uppstår. Närheten till ådalen och domkyrkan bör betonas och förbindelselederna mot Esboån och Kyrkträskparken förbättras. Allmänna tjänster utgör också i fortsättningen en viktig del av verksamheten i planområdet. Målet är att det fortsättningsvis finns en dagligvarubutik och andra kommersiella tjänster i området, samt lokaler för kultur, samling och utställningar som t.ex. föreningar kan använda. Byggrätt Planområdets areal är ca 6,1 ha.

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 12 / 76 Byggrätten i planområdet är nu v-m², av vilken cirka v-m² har byggts. I detaljplaneändringen får planområdet en byggrätt på v-m², vilket ger exploateringsgraden 1,1 för hela planområdet. Byggrätten ökar med v-m². Den nya byggrätten för bostäder är v-m², där det ryms ca 500 invånare enligt 1 invånare per 50 v-m². I dimensioneringen beaktas att bilplatserna kan placeras i kvarteren. I dimensioneringen av byggrätten för kontor har visionen om lokalerna i Esbo centrum 2030 beaktats. Struktur, stadsbild och arkitektur Esbo centrum har goda trafik- och kollektivtrafikförbindelser. Byggnadsbeståndet är mångsidigt, det äldsta är från medeltiden. Historien är starkt närvarande och ger området identitet. När verksamheterna blandas ökar den sociala kontrollen under alla tider på dygnet. Stadsstruktur och offentlighetsgrader har förtydligats. Förbindelserna mot kyrkan och det gamla kommunalhuset har öppnats. Bostadshusen, gårdarna och parkeringslösningarna är moderna och högklassiga. I markplanet planläggs utöver kommersiella tjänster arbetsoch samlingslokaler för boende, såsom tvättstugor, lager och klubblokaler, vilket ökar trivseln för fotgängarna. Förvaltningens lokaler har koncentrerats så att de ska vara lättare att nå. I kontorsbyggnadens nedre våningar, vid Valvgrändens allé och vid det nya Vapentorget placeras kommersiella tjänster och samlingslokaler. Lagstadsparken och det nya Vapentorget ingår i det nya stadsrummet. Parken blir en trivsam stadspark för alla åldrar. Vapentorget blir delvis med hjälp av planteringar en högklassig och urban öppen plats. Esbogatan blir ett högklassigt gaturum och en urban förbindelseled mellan järnvägsstationen och ådalen. Den nya Fullmäktigeplatsen kompletterar rumsserien. Arkitekturen är modern och särpräglad. Målet är en strukturerad stadsmiljö och intressanta rumsserier. För parkeringen byggs kvartersvisa parkeringsanläggningar och eventuellt en bergsrumsanläggning. Kvartersområden för flervåningshus (AK) Byggrätten i kvarter nr är v-m². Byggrätten i kvarter nr är v-m².

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 13 / 76 Två nya bostadskvarter bildas. Största delen av det stora, obebyggda kvartersområdet för allmänna byggnader som varit reserverat för stadshusets tillbyggnad och parkeringsplatserna strax intill ändras till ett bostadskvarter. De kvarter där det nu rivna Ämbetshus 1 har stått och där Esbo caterings lokaler är belägna samt torget och bron däremellan ändras också till ett kvartersområde för flervåningshus. Bostadshusen har 3-8 våningar. Mitt i kvarteren bildas skyddade innergårdar. Genom kvarteren öppnar sig vyer mot omgivningen. Boendet skapar verksamhetsförutsättningar för företag i närheten. I bostadshusens markplan planläggs lokaler för affärer och tjänster och lokaler för invånarna, som även upplivar fotgängarplanet. För parkeringen byggs kvartersvisa anläggningar under innergårdens däck. Anläggningarna ligger endast delvis under markplanet på grund av grundvattenförhållandena och terrängformerna. Kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader (K-1) Byggrätten är v-m². På platsen där Ämbetshus 2 nu är beläget planläggs ett kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader där även allmänna tjänster får placeras. Ämbetshus 2 rivs och ersätts med en modern kontorsbyggnad med affärer på markplanet. Esbobron från stationen över järnvägen fortsätter till kontorshuset, men trafiken leds ner till markplanet redan vid perrongen söder om Kyrkträskvägen. På markplanet planläggs en dagligvarubutik. Servicen sköts via Ämbetsplatsen. Kvartersområde för allmänna byggnader (Y-1) Byggrätten är v-m². På norra sidan om Vapentorget ligger fortsättningsvis ett kvartersområde för allmänna byggnader (Y-1). Där ligger fullmäktigegården och ett nytt eller ombyggt stadshus. Ändringen av detaljplanen gör det möjligt att placera rikligt med olika slags verksamhet, som är lätt att nå för invånarna. Enligt visionen om användningen av förvaltningens lokaler i Esbo centrum 2030 ska det finnas kontorslokaler för cirka anställda i det nya eller gamla stadshuset. Förutom kontor finns det också lokaler för bl.a. tjänster, utställningar och samling. Det planläggs också en ny lokal för en restaurang och ett kafé. Kvartersområdet för undervisningsbyggnader (YO) Byggrätten är v-m². I kvartersområdet för Lagstads skola planläggs inga betydande ändringar. Skoltomten förstoras så att skolans och daghemmets gårdar ryms på tomten bättre. Husets äldsta delar skyddsmärks i detaljplanen.

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 14 / 76 Naturmiljön, landskapet och grönområden Lagstadsparken förblir park (VP). Parken förstoras att också omfatta en del av det obebyggda kvartersområdet för allmänna byggnader som varit reserverat för stadshusets tillbyggnad. I parken byggs en ny allmän lekpark på en plats som skyddas av byggnaderna. För en lekplats anges ett ungefärligt läge (le). Målet är att parken och det nya Vapentorget är i aktiv användning och att där finns verksamhet för alla åldrar. Via parken byggs goda förbindelseleder till järnvägsstationen, ådalen och Kyrkträskets park. Ändringen av detaljplanen möjliggör en bergsrumsparkering. Den kan placeras i berget, delvis under parken enligt en preliminär plan. Genomförandet av detaljplanen kräver inte att det byggs en bergsrumsparkering. Framför fullmäktigegården byggs den nya Fullmäktigeplatsen, som framhäver fullmäktigegårdens entré. Platsen och armaturen ska vara högklassiga. Fordonstrafiken Planområdets gator är Kyrkträskvägen i öst-västlig riktning och dess tvärgator Esboplatsen, Esbogatan och Ämbetsplatsen. Enligt en utredning om trafiknätet är de nuvarande två filerna i vardera riktningen på Kyrkträskvägen för mycket för de kommande trafikmängderna. Därför har gatuområdet dimensionerats så att Kyrkträskvägen blir enkelfilig åt båda hållen. Dessutom finns det palts för svängfiler. Målet är att Kyrkträskvägen blir ett urbanare gaturum. För bussarna i lokaltrafiken finns det plats för hållplatsfickor. Esbogatan breddas och förses med goda och breda gång- och cykelvägar. I planläggningen beaktas trafiksäkerheten på skolvägen, vid lämning och hämtning, för de boende och i servicetrafiken. Gång- och cykeltrafik På grund av järnvägen är det i synnerhet svårt att ordna smidiga gångoch cykelvägar i nord-sydlig riktning. När exploateringsgraden ökar behövs det också fler förbindelseleder som korsar banan. I ändringen av detaljplanen ingår beredskap för en ny bro över banan. Trafiken leds ner till markplanet vid banan. Bron kan möjligen också fortsätta över Kyrkträskvägen. Brons fria höjd ska ge rum för snabbspårvägen och godstrafiken på järnvägen. Målet är att stadsrummet ska vara trivsammare för fotgängare, men framförallt att förbindelselederna ska vara smidiga och tillgängliga. Norr om Kyrkträsk planläggs en bred zon för gång- och cykelvägar. Även södra sidan av Kyrkträskvägen kan utvecklas till en högklassig miljö för fotgängare och cyklister.

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 15 / 76 Parkering Parkeringen flyttas från stora parkeringsplatser på markplanet till kvartersvisa parkeringsanläggningar. I detaljplanen finns också en reservering för en parkeringsanläggning i ett bergsrum. Längs gatorna planläggs några bilplatser för kortvariga ärenden i planområdet. Normen för antalet bilplatser är - minst 1 bilplats per 120 v-m² för bostäder, men minst 0,5 bilplatser per bostad - minst 1 bilplats per 200 v-m² för service-, kultur- och utställningslokaler - minst 1 bilplats per 200 v-m² för skol- och daghemslokaler - minst 1 bilplats per 75 v-m² för kontors- och möteslokaler - minst 1 bilplats per 50 v-m² för affärslokaler Behovet av bilplatser ökar i takt med att det byggs nya hus. För parkeringen i bostadskvarteren byggs kvartersvisa parkeringsanläggningar under innergårdens däck. En del av bilplatserna som planområdet behöver idag finns i Kannbrons parkeringshus. Dessa bilplatser kvarstår. Bilplatserna för kvartersområdena för affärs- och kontorsbyggnader och för allmänna byggnader finns fortsättningsvis i Kannbrons och Kannun parkki Oy:s parkeringshus. Dessutom reserveras plats för bilar vid Esbogatan och Kyrkträskvägen. Spårtrafiken Det finns en utredningsplan över stadsbanan mellan Alberga och Esbo från 2003 Planeringen av banan pågår i samarbete med staden och Helsingforsregionens trafik (HRT). I programmet för trafikleder i Helsingforsregionen (HLJ 2011) är stadsbanan från Alberga till Esbo ett av de viktigaste projekten för utveckling av infrastrukturen som startar under perioden Snabbspårvägen planläggs längs södra sidan av Kyrkträskvägen. Innan snabbspårvägen byggs kan dess plats användas för planteringar eller för en extra bred gång- och cykelväg. Bullerskydd Bullret och skakningarna av vägfordon och tåg och verkningarna på planområdet har beaktats i planbeteckningar och planbestämmelser. Byggnadsskydd

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 16 / 76 Det har förts en mångfasetterad debatt om stadshusets framtid sedan en idétävling om området avgjordes och det beslutades om beaktande av prisnämndens rekommendationer. Skyddsmärkning av ämbetshuscentrumet föreslogs för Nylands miljöcentral Stadshuset skyddades emellertid inte med stöd av byggnadskyddslagen trots framställningen. Fullmäktige beslutade att stadshuset ska rivas och inte skyddas. Fullmäktige beslutade vid behandlingen av en fullmäktigemotion om tillfällig användning av stadshuset att stadshuset inte ska repareras för tillfälligt bruk utan att ett eventuellt beslut om att iståndsätta huset fattas vid godkännandet av ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum eller därefter. Planändringen gör det möjligt att bevara eller riva stadshuset, men det har ingen skyddsmärkning. Fullmäktigegården skyddsmärks inte heller i detaljplanen. et bygger på utredningar om stadsbilden som har gjorts under beredningen av detaljplanen, på stadshusets ovan nämnda beslut från 2010 att stadshuset ska rivas och på visionen om användningen av förvaltningens lokaler i Esbo centrum De äldsta delarna av Lagstads skola från 1950-talet skyddsmärks i detaljplanen med beteckningen sr-2. Med tillhörande planbestämmelse ser man till att skolhusets värden bevaras vid ombyggnad och ändring. Verkningarna av förslaget till ändring av detaljplan har utretts i detaljplaneändringens beskrivning. Verkningarna på stadsbilden har också bedömts utifrån resultatet av idétävlingen 2008 och planer och granskningar av alternativ som har gjorts efter detta. Det har gjorts en utredning av stadshusets byggnadshistoria som hjälper att identifiera stadshuset särdrag och som utgör en informationskälla vid åtgärder i huset och vid beslut om huset. Enligt utredningen "Espoon kaupungintalon kulttuurihistorialliset, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot" som gavs ut våren 2013 har stadshuset både kulturhistoriskt, stadsbildsmässigt, byggnadshistoriskt och arkitektoniskt värde. Det har förhandlats om skydd av stadshuset med representanter för lokalcentralen och Esbo stadsmuseum. I detaljplanens beskrivning presenteras en syn på skyddsbeteckningarna sr-1 och sr-2 för stadshuset och fullmäktigegården. Byggnadshelheten kan också bevaras utan skyddsmärkning i detaljplanen. I varje fall är målet att det centralt belägna kvartersområdet kommer i aktiv användning. Endera ombyggs stadshuset och lokalerna moderniseras, eller så byggs ett nytt stadshus med därtill hörande kringverksamhet. Utredningar En idétävling om stadshuset och centrumkvarteren ordnades Avsikten med idétävlingen var att skapa riktlinjer för en förnyelse i etapper

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 17 / 76 av ämbetshusområdet. Första priset delades av fyra tävlingsbidrag. Prisnämndens rekommenderade för den fortsatta planeringen att stadshuset och Ämbetshus 1 rivs och det nya stadshuset och ett torg med mångsidig verksamhet placeras ungefär på den nuvarande platsen, att fotgängarstråk och verksamhet placeras på marknivå, att en bred parkförbindelse skapas från stationen och området vid stadshuset till Esbo ådal och att förutsättningar skapas i planerna för att förena norra och södra sidan av järnvägen till år På stadens uppdrag kom de fyra vinnarna sedan med uppslag om en lite större del av Esbo centrum och en noggrannare granskning av utvecklingsmöjligheterna i ämbetshusområdet. För behandlingen i fullmäktige av stadshusets framtid gjordes alternativa planer för markanvändningen. Arkitektbyrån Arkkitehdit Soini Stenbäck Takkinen Oy tog fram tre alternativ som granskade möjligheterna för stadsstrukturen i ämbetshuscentrumet. Alternativ 1 byggde på en ombyggnad av det nuvarande stadshuset. Alternativen 2 och 3 byggde på en rivning. Alternativ 2 var ett nytt stadshus och alternativ 3 en utbyggnad av stadshuset. För fullmäktige presenterades också en uppskattning av kostnaderna för de olika alternativen. Det finns ett åtgärdsprogram för förnyelse av Esbo centrum Det har gjorts en utredning av stadshusets byggnadshistoria (Kati Salonen och Mona Schalin Arkitekter Ab, 2012). Vid en utredning av kostnaderna för en ombyggnad av stadshuset har det gjorts en projektutredning, som har uppdaterats (Arkkitehtitoimisto CJN Oy). "Rakennustapaselostus, Väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet, Espoon kaupungintalo" (Nexon Consulting Oy, ) Planområdets helhetsstruktur har granskats i "Espoon keskus visio 2030" (Helsinki Zürich Office Ab 2012) och en utredning för planförslaget om hur fördelningen av byggrätt på olika ändamål påverkar stadsbilden och verksamheten (Avanto Arkitekter Ab, 2013). Utredningen "Espoon kaupungintalon kulttuurihistorialliset, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot" blev färdig våren 2013 (Kati Salonen och Mona Schalin Arkitekter Ab). Ämbetshuscentrumet planerades vidare för ändringar i förslaget till detaljplan som baserar sig på stadsplaneringsnämndens beslut (Arkitekter Anttila & Rusanen Ab, Arkkitehtitoimisto Harris ja Kjisik Oy, Arkkitehdit Soini Stenbäck Oy, 2014). WSP Finland Ab har gjort en utredning om trafiknätet i planområdet och Ramboll Finland Ab en bullerutredning. Det har gjorts en preliminär

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 18 / 76 undersökning av bergsrumsparkering. Utredningsplanen för kommunaltekniken blir färdig hösten 2014 (Ramboll Finland Ab). En utredning av parkeringen i ämbetshuscentrumet blev färdig sommaren 2014 (WSP Finland Ab). Det har gjorts planeringsanvisningar för fortsatt planering av bostadskvarteren (Arkitekter Anttila & Rusanen Ab, ). Anvisningarna kan också användas vid tomtöverlåtelse och handläggning av tillstånd. Beslutshistoria Stadsplaneringsnämnden Detaljplanechef Ossi Keränen: Stadsplaneringsnämnden 1 godkänner följande mål för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II 1.1 Med detaljplaneändringen skapas förutsättningar för en förbättring av stadsbilden i Esbo centrum med hjälp av högklassigt nytt och kompletterande byggande. Byggrätten för bostäder, kontor och affärer ökas betydligt. 1.2 Stadshuset och dess omgivning utvecklas som en helhet. Stadshuset och torget med många slags verksamhet strax intill utgör en mötesplats vars stadsbild ska ägnas särskild uppmärksamhet. Mellan torget och Esboåns dal ska det finnas en smidig parkförbindelseled. 1.3 I detaljplanen beaktas att det ska finnas smidiga gång- och cykelvägar över järnvägen samt kommande byggande ovanpå järnvägen. 1.4 Trafikarrangemangen på Kyrkträskvägen förtydligas och fotgängarmiljön görs angenämare. Omgivningen kring Esbo centrum utvecklas gångorienterat. Förbindelselederna till olika slags kollektivtrafik ska vara smidiga. 1.5 Bilplatser i Ämbetscentrum och dess omgivning anvisas huvudsakligen i byggnadernas källarvåningar eller i en bergsrumsparkering som byggs senare.

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 19 / 76 2 ordnar ett informations- och diskussionsmöte om beredningsmaterialet och väljer till mötets ordförande. Behandling Beslut Ordförande Markku Markkula föreslog understödd av vice ordförande Tiina Elo bordläggning till och ingen motsatte sig detta. Stadsplaneringsnämnden: Stadsplaneringsnämnden Ärendet bordlades enhälligt till Tf. stadsplaneringschef Ossi Keränen: Stadsplaneringsnämnden 1 godkänner följande mål för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II 1.1 Med detaljplaneändringen skapas förutsättningar för en förbättring av stadsbilden i Esbo centrum med hjälp av högklassigt nytt och kompletterande byggande. Byggrätten för bostäder, kontor och affärer ökas betydligt. 1.2 Stadshuset och dess omgivning utvecklas som en helhet. Stadshuset och torget med många slags verksamhet strax intill utgör en mötesplats vars stadsbild ska ägnas särskild uppmärksamhet. Mellan torget och Esboåns dal ska det finnas en smidig parkförbindelseled. 1.3 I detaljplanen beaktas att det ska finnas smidiga gång- och cykelvägar över järnvägen samt kommande byggande ovanpå järnvägen. 1.4 Trafikarrangemangen på Kyrkträskvägen förtydligas och fotgängarmiljön görs angenämare. Omgivningen kring Esbo centrum utvecklas gångorienterat. Förbindelselederna till olika slags kollektivtrafik ska vara smidiga. 1.5 Bilplatser i Ämbetscentrum och dess omgivning anvisas huvudsakligen i byggnadernas källarvåningar eller i en bergsrumsparkering som byggs senare. 2 ordnar ett informations- och diskussionsmöte om beredningsmaterialet och väljer till mötets ordförande.

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 20 / 76 Behandling Ärendet behandlades efter ärende nr 5 ( 83). Under diskussionen föreslog ordförande Markkula understödd av vice ordförande Elo bordläggning till följande sammanträde. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om hans förslag kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslaget hade godkänts enhälligt. Beslut Stadsplaneringsnämnden: Stadsplaneringsnämnden Ärendet bordlades enhälligt till följande möte Tf. stadsplaneringschef Ossi Keränen: Stadsplaneringsnämnden 1 godkänner följande mål för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II 1.1 Med detaljplaneändringen skapas förutsättningar för en förbättring av stadsbilden i Esbo centrum med hjälp av högklassigt nytt och kompletterande byggande. Byggrätten för bostäder, kontor och affärer ökas betydligt. 1.2 Stadshuset och dess omgivning utvecklas som en helhet. Stadshuset och torget med många slags verksamhet strax intill utgör en mötesplats vars stadsbild ska ägnas särskild uppmärksamhet. Mellan torget och Esboåns dal ska det finnas en smidig parkförbindelseled. 1.3 I detaljplanen beaktas att det ska finnas smidiga gång- och cykelvägar över järnvägen samt kommande byggande ovanpå järnvägen. 1.4 Trafikarrangemangen på Kyrkträskvägen förtydligas och fotgängarmiljön görs angenämare. Omgivningen kring Esbo centrum utvecklas gångorienterat. Förbindelselederna till olika slags kollektivtrafik ska vara smidiga. 1.5 Bilplatser i Ämbetscentrum och dess omgivning anvisas huvudsakligen i byggnadernas källarvåningar eller i en bergsrumsparkering som byggs senare.

21 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 21 / 76 2 ordnar ett informations- och diskussionsmöte om beredningsmaterialet och väljer till mötets ordförande. Behandling Ärendet behandlades efter ärende nr 3 ( 97). Ordförande Markkula föreslog understödd av vice ordförande Elo följande ändring i förslaget: - Till slutet av punkt 1.1 fogas: Vyer och förbindelser mellan centrumområdet som är bebyggt eller kommer att bebyggas och det omgivande grönområdet betonas. - Punkt 1.2 ändras att lyda: Stadshuset och dess omgivning utvecklas som en helhet: ett s.k. demokratihus för beslut och medborgarverksamhet samt torget med många slags verksamhet strax intill utgör en mötesplats vars stadsbild och funktion ska ägnas särskild uppmärksamhet. Mellan torget och Esboåns dal ska det finnas en smidig parkförbindelseled. - En ny punkt 1.2a fogas till förslaget: I detta skede av detaljplaneringen avgränsar nämnden inte olika lösningar: ska stadshuset rivas helt eller delvis eller inte alls. Utlåtanden och åsikterna om beredningsmaterialet kan ta ställning till detta. Beredningsmaterialet bearbetas enligt beslutet så att det material som läggs fram offentligt tillräckligt utförligt beskriver alternativen att bevara stadshuset delvis eller helt. - En ny punkt 1.2a fogas till förslaget: Byggande vid järnvägen möjliggörs genom flyttning av stationsbyggnaden till en framträdande plats i parkzonen kring centrum. För stationsbyggnaden skapas ett naturligt användningsändamål. Vid järnvägen möjliggörs på så sätt en funktionell helhet som passar i stadsbilden (byggnadernas höjd, ändamål och byggrätt). Vid Kyrkträskvägen mellan Esboporten och Vapentorget planläggs fantasifullare och högre byggnadsmassor och vyer mellan byggnadsmassorna från järnvägen mot parken. Därmed skulle torget med många slags verksamhet, parken och demokratihuset tydligt dominera markplanet. - Punkt 1.5 ändras att lyda: Bilplatser i ämbetshuscentrumet och kvartersområdena i dess omgivning anvisas i byggnadernas källarvåningar, i parkeringsanläggningar eller i en bergsrumsparkering. Vid gatorna och på tomterna tillåts endast kortvarig parkering för service och dylikt. Vice ordföranden föreslog Fredrik Lindberg till ordförande för informationsoch diskussionsmötet om beredningsmaterialet. Efter diskussionen frågade ordföranden om föredragandens ändrade förslag kompletterat med ordförandens och vice ordförandens förslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslagen hade godkänts enhälligt. Beslut Stadsplaneringsnämnden: 1

22 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 22 / 76 godkänner följande mål för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II 1.1 Med detaljplaneändringen skapas förutsättningar för en förbättring av stadsbilden i Esbo centrum med hjälp av högklassigt nytt och kompletterande byggande. Byggrätten för bostäder, kontor och affärer ökas betydligt. Vyer och förbindelser mellan centrumområdet som är bebyggt eller kommer att bebyggas och det omgivande grönområdet betonas. 1.2 Stadshuset och dess omgivning utvecklas som en helhet: ett s.k. demokratihus för beslut och medborgarverksamhet samt torget med många slags verksamhet strax intill utgör en mötesplats vars stadsbild och funktion ska ägnas särskild uppmärksamhet. Mellan torget och Esboåns dal ska det finnas en smidig parkförbindelseled. 1.3 I detta skede av detaljplaneringen avgränsar nämnden inte olika lösningar: ska stadshuset rivas helt eller delvis eller inte alls.. Utlåtanden och åsikterna om beredningsmaterialet kan ta ställning till detta. Beredningsmaterialet bearbetas enligt beslutet så att det material som läggs fram offentligt tillräckligt utförligt beskriver alternativen att bevara stadshuset delvis eller helt. 1.4 Byggande vid järnvägen möjliggörs genom flyttning av stationsbyggnaden till en framträdande plats i parkzonen kring centrum. För stationsbyggnaden skapas ett naturligt användningsändamål. Vid järnvägen möjliggörs på så sätt en funktionell helhet som passar i stadsbilden (byggnadernas höjd, ändamål och byggrätt). Vid Kyrkträskvägen mellan Esboporten och Vapentorget planläggs fantasifullare och högre byggnadsmassor och vyer mellan byggnadsmassorna från järnvägen mot parken. Därmed skulle torget med många slags verksamhet, parken och demokratihuset tydligt dominera markplanet. 1.5 I detaljplanen beaktas att det ska finnas smidiga gång- och cykelvägar över järnvägen samt kommande byggande ovanpå järnvägen. 1.6 Trafikarrangemangen på Kyrkträskvägen förtydligas och fotgängarmiljön görs angenämare. Omgivningen kring Esbo centrum utvecklas gångorienterat. Förbindelselederna till olika slags kollektivtrafik ska vara smidiga. 1.7 Bilplatser i ämbetshuscentrumet och kvartersområdena i dess omgivning anvisas i byggnadernas källarvåningar, i parkeringsanläggningar eller i en

23 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 23 / 76 Stadsplaneringsnämnden bergsrumsparkering. Vid gatorna och på tomterna tillåts endast kortvarig parkering för service och dylikt. 2 ordnar ett informations- och diskussionsmöte om beredningsmaterialet. Till mötets ordförande valdes Fredrik Lindberg Stadsplaneringschef Torsti Hokkanen Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena, ställningstagandena och åsikterna har getts om beredningsmaterialet för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II, område nr godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum i stadsdel 40 Esbo centrum som inkluderar flera detaljplaneändringar och som omfattar en del av kvarter nr och 40223, kvarter nr 40215, 40217, och samt rekreations- torg-, gatu- och trafikområden, ritning nr 6725, daterad och ändrad , område nr (Kvarter nr och försvinner). 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Behandling I början av behandlingen gjorde föredraganden följande tekniska korrigering: "Rubriken på pärmen till beredningsmaterialet ändras att lyda: Espoon keskus, asemakaavamuutoksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 ), Virastokeskus, alue " Under diskussionen föreslog Klar följande ändring och att motiveringarna protokollförs: "Stadshuset skyddsmärks i detaljplanen. Åtminstone får fasadens utseende inte ändras. Entréhallen ska också skyddas så att dess ursprungliga utseende inte ändras." Motiveringarna till ändringsförslaget är: "Museiverket anför att bevarandet av stadshuset och fullmäktigegården i varje fall utgör en central utgångspunkt för ändringen av detaljplanen. Enlig närings-, trafik- och miljöcentralen har stadshuset odisputabelt arkitektonisk och historiskt värde. Därför tillstyrker inte centralen heller en rivnig av stadshuset. Denna sak har ett brett stöd."

24 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 24 / 76 Under diskussionen föreslog ordförande Markkula understödd av medlem Klar bordläggning till Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om bordläggningsförslaget kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslaget hade godkänts enhälligt. Beslut Stadsplaneringsnämnden: Ärendet bordlades enhälligt till Stadsplaneringsnämnden , 163 Tf. stadsplaneringschef Ossi Keränen: Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren.. Utlåtandena, ställningstagandena och åsikterna har getts om beredningsmaterialet för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II, område nr godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum i stadsdel 40 Esbo centrum som inkluderar flera detaljplaneändringar och som omfattar en del av kvarter nr och 40223, kvarter nr 40215, 40217, och samt rekreations- torg-, gatu- och trafikområden, ritning nr 6725, daterad och ändrad , område nr (Kvarter nr och försvinner). 3 begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna. Behandling Föredraganden gjorde följande ändringar i förslaget: - Till slutet av ingressen i redogörelsen fogas ett nytt stycke: "Fullmäktige godkände , i samband med en behandlingen av en fullmäktigemotion om tillfällig användning av stadshuset, att stadshuset inte ska repareras för tillfälligt bruk utan att ett eventuellt beslut om att iståndsätta huset fattas vid godkännandet av ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum eller därefter. Dessutom beslutade stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion att det ska göras en vision om förvaltningens lokaler i Esbo centrum. Målet med visionen om lokalanvändningen är att användningen av stadens förvaltningslokaler ska förnyas så att den svarar mot tjänsteproduktionens aktuella behov och mot moderna arbetsmiljöer. Målet är en effektivare och förmånligare lokalanvändning. Bland annat kunde stadens lokaler koncentreras till ett färre antal byggnader. Det är ändamålsenligt att beslutet om stadshusets roll som en del av förvaltningens lokaler fattas i

25 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 25 / 76 samband med godkännandet av detaljplanen och visionen om förvaltningens lokaler." - "Byggrätten i kvarterområdet för flervåningshus (AK) nr ändras från v-m² till v-m²." Efter diskussionen föreslog Klar-Nykvist att nämnden tar en förhandlingspaus kl Nämndens möte fortsatte efter förhandlingspausen kl Efter förhandlingspausen föreslog ordförande Markkula understödd av vice ordförande Louhelainen att de under förhandlingspausen avtalade nya förslagspunkterna fogas till förslaget: - En ny punkt 3: Det förslag till detaljplan som läggs fram offentligt innehåller två alternativ, varav det ena alternativet bevarar stadshuset. Beskrivningen av detaljplanen och det övriga materialet ändras så att det också tydligt presenterar motiveringar för skydd av stadshuset. Byggnadsytornas gränser ritas så pass luftigt att detaljplanen möjliggör alternativa disponeringar av byggnadsmassorna. Utifrån alternativen kan fullmäktige vid godkännandet av detaljplanen eller separat besluta om en eventuell ombyggnad av stadshuset (ett nytt övervägande av beslutet ). Beslutet grundar sig på preciserade kostnadskalkyler, stadshusets historiska värde och skyddsvärde, lokalvisionen för Esbo centrum och på verksamheten, stadsbilden och ekonomin som följer av alternativen, som illustreras i material som bifogas till detaljplanen." - En ny punkt 4: "Under framläggningen och därefter görs ytterligare utredningar, till exempel om ekonomin, och noggrannare beskrivningar av den stadsbild respektive alternativ resulterar i. Dispositionen av byggnadsmassorna i bostadskvarteren och de andra kvarteren är annorlunda i alternativet där stadshuset bevaras. Som resultat av utredningarna produceras goda illustrationer av alternativen. Med beaktande av markägoförhållandena i planområdet är målet att ändringarna i själva förslaget till detaljplan är så ringa att den inte behöver läggas fram offentligt på nytt. Planerna beställs av flera arkitektgrupper (bostads-, affärs- och kontorsbyggnaderna samt parkerna, platserna, fullmäktigegården och eventuellt stadshuset) så att inte bara stadsplaneringscentralen utan också stadsplaneringsnämnden etappvis styr beredningen av två alternativ som tävlar i högklassighet. Som en del av beredningen av alternativen tar stadsplaneringscentralen fram ett förslag om skyddsmärkning i detaljplanen eller någon annat juridiskt alternativ som tryggar bevarandet av stadshusets väsentliga drag." - En ny punkt 5: "Stadsplaneringsnämnden gör eventuella ändringar i det framlagda förslaget och godkänner förslaget för föredragning i stadsstyrelsen (målet är sommaren-hösten 2014). Ärendet behandlas i stadsstyrelsen och fullmäktige enligt följande:

26 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 26 / 76 - Stadsstyrelsen behandlar godkännandet av detaljplanen och samtidigt lokalvisionen och de ekonomiska kalkylerna samt ekonomibeslut som gäller byggandet av området. - Stadsstyrelsen lämnar ett förslag till fullmäktige om ett eventuellt beslut att renovera stadshuset, samt om tidtabellen och om den juridiska formen för genomförandet. - Vid överlåtelsen av tomterna upphandlas genomförandet av de olika helheterna i ämbetshusområdet så att resultatet är det bästa utifrån de uppställda kriterierna för verksamhet, stadsbild och ekonomi. - En ny punkt 6: Stadsplaneringsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att den fastställer denna processbeskrivning av beslutsfattandet som gäller ämbetshuscentrumet. - Den ursprungliga punkt 3 ändras till punkt 7. - En ny punkt 8: "Stadsplaneringscentralen befullmäktigas att vidta de ändringar i handlingarna som detta beslut ger upphov till." Efter diskussionen frågade ordföranden om föredragandens korrigerade förslag och ordförandens förslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslagen hade godkänts enhälligt. Vidare konstaterade ordförande Markkula att Klar-Nykvists förslag förfaller i brist på understöd. Ändringarna är införda i protokollet. Beslut Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren med de ändringar som följer av föreliggande beslut. Utlåtandena, ställningstagandena och åsikterna har getts om beredningsmaterialet för ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum, Esbo centrum II, område nr godkänner för framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen ändringen av detaljplanen Ämbetscentrum i stadsdel 40 Esbo centrum som inkluderar flera detaljplaneändringar och som omfattar en del av kvarter nr och 40223, kvarter nr 40215, 40217, och samt rekreations- torg-, gatu- och trafikområden, ritning nr 6725, daterad och ändrad , område nr (Kvarter nr och försvinner). 3 Det förslag till detaljplan som läggs fram offentligt innehåller två alternativ, varav det ena alternativet bevarar stadshuset. Beskrivningen av detaljplanen och det övriga materialet ändras så att det också tydligt presenterar motiveringar för skydd av stadshuset. Byggnadsytornas gränser ritas så pass luftigt att detaljplanen möjliggör alternativa disponeringar av byggnadsmassorna. Utifrån alternativen kan fullmäktige

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 96

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 96 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 96 Sammanträde Tid 17.11.2014 måndag kl. 17:30 23:05 Paus kl. 19.30 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus Torkki, ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 186 26.11.2013 Stadsplaneringsnämnden 44 23.4.2014 Stadsstyrelsen 144 12.5.2014 75 Godkännande av ändring av detaljplanen Mattby

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 606/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 12 23.1.2013 Stadsplaneringsnämnden 132 4.9.2013 Stadsplaneringsnämnden 137 11.9.2013 Stadsstyrelsen 374 16.12.2013 7 Godkännande

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 1203/10.03.02/2013 Stadsstyrelsen 259 16.9.2013 144 Motion om att bilda ett fastighetsbolag för stadshuset Beredning och upplysningar: Carl Slätis, tfn 09 816 84419 Mikko

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Sammanträde Tid 21.12.2015 måndag klo 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.01.2017 Sida 1 / 1 5248/2016 10.02.02 Stadsstyrelsen 8 9.1.2017 11 Godkännande av delgeneralplanen Kera, område nr 132700 Beredning och upplysningar: Ville Ahvikko, tfn 043 825 3907 Heini

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Delgeneralplanen Skärgården

Delgeneralplanen Skärgården 1 (7) 25.11.2009 Delgeneralplanen Skärgården Ändrad 13.8.2015. Ärende nr 6212/5022009 Område nr 830500 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PLANOMRÅDET Planområdets läge Läge Delgeneralplanen omfattar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Programmet för deltagande och bedömning är en plan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 63 samt markanvändnings- och byggförordningens 42 om förfarandet

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Stadsstyrelsen 304 5.10.2015 Stadsstyrelsen 323 26.10.2015 162 Fråga i fullmäktige om användningen av seniorhuset i Esbo centrum Beredning och upplysningar:

Läs mer

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas.

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas. Sida 1 av 5 Datum 30.01.2014 GENOMGÅNG AV ANMÄRKNINGAR PÅ HOLM DETALJPLAN Genomgång av anmärkningar och myndighetsutlåtanden mot utkastet på Holm detaljplan den 30.01.2014 efter att utkastet varit till

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 11. Fullmäktige Sida 1 / Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5119/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 347 15.12.2014 11 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköintis lån Beredning och upplysningar:

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo Stadsfullmäktige 23 07.03.2016 Detaljplaneändring / Tomt 8-7-44 Kokkolan Terästalo FGE 23 804/10.02.03/2014 Stadsstrukturnämnden 18.11.2015 166 Beredning: detaljplanearkitekt Elina Nissinen, tfn 040 489

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 9.4.2015

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 9.4.2015 1 (10) Utlåtanden Sammandraget innehåller före den 5.12.2014 inlämnade åsikterna och utlåtandena. Markanvändningsavdelningen har utarbetat bemötanden, som har omarbetas efter miljönämndens beslut den 11.2.2015

Läs mer

Sammanställning av påpekan och utlåtanden med bemötanden Gäller planutkast framlagt i beredningsskedet

Sammanställning av påpekan och utlåtanden med bemötanden Gäller planutkast framlagt i beredningsskedet Sammanställning av påpekan och utlåtanden med bemötanden Gäller planutkast framlagt i beredningsskedet 10.8 8.9.2017 Påminnelse från markägare (1 fastighet) Markägarna påpekar att rekreationsområdet som

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) 10 Detaljplaneändring för Drumsöbacken 4 i Drumsö (nr 12278) HEL 2013-009781 T 10 03 03 Beslutsförslag Sammandrag Föredragandens motiveringar beslutar

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

Esbo stad Protokoll 148. Fullmäktige 12.10.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 148. Fullmäktige 12.10.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.10.2015 Sida 1 / 1 570/10.02.03/2015 Stadsstyrelsen 294 28.9.2015 148 Godkännande av en ändring av detaljplanen Gloms i stadsdel 64 Karvasbacka, område nr 630 102 Beredning och upplysningar:

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SALUTORGET OCH KVARTER 2-7 BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Anhängiggörandet baseras

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 3/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/

Helsingfors stad Föredragningslista 3/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/ Helsingfors stad Föredragningslista 3/2017 1 (5) 9 Detaljplaneändring för Kungseksberget i Kårböle (nr 12313) HEL 2014-004695 T 10 03 03 Beslutsförslag Sammandrag Föredragandens motiveringar beslutar godkänna

Läs mer

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 3.2.2015

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 3.2.2015 1 (10) Utlåtanden Sammandraget innehåller före den 5.12.2014 inlämnade åsikterna och utlåtandena. Markanvändningsavdelningen utarbetat svaromål på de givna utlåtandena och åsikter som har framförts. Givare

Läs mer

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2015 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som

Läs mer

Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 45

Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 45 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 45 Sammanträde Tid 09.11.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden 1 Detaljplan 429 BESKRIVNING AV DETALJPLAN 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter HAIKO, LASARETTET Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

Fullmäktige 19.08.2013 Sida 1 / 35

Fullmäktige 19.08.2013 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 19.08.2013 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 19.8.2013 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4.

DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4. KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4. PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Projektet inleds pånytt, enligt den nya markanvändnings-

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012

UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012 UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012 1. BASINFORMATION OCH UPPGIFTER OM DIARIEFÖRING 1.1 Uppgifter om diarieföring Ändringen av detaljplanen

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013 Mål för delgeneralplanearbetet Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka utarbetas i huvudsak

Läs mer

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Det behandlades den 19 april 2010 i Danderyds Kommunfullmäktige. Partiernas ställningstagande innebär i praktiken, att......

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 12/2013 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/11 28.8.2013. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista /03 (6) Arrendegrunder för bostads- och bilplatstomter i Kvarnbäcken och Rastböle (tomterna 459/5, 4546/6 samt 54033/9, och 3) HEL 03-008643 T 0 0 0 0 Beslutsförslag

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING 2 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Detaljplan och detaljplaneändring av stadsdel

Läs mer

Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp

Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp Utlåtande 2016:5 RII (Dnr 120-2029/2015) Detaljplan för del av Vasastaden 1:45 (kv Princeton) i stadsdelen Vasastaden Dp 2012-01544-54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? HANGÖ STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE Vad är ett program för deltagande och bedömning? I början av projektet upprättas en plan över hur projektet framskrider; planen kallas program för

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTEREN 1 10 I STADSDEL 151, INDOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTEREN 1 10 I STADSDEL 151, INDOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTEREN

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

GERBY V BYGGANVISNINGAR

GERBY V BYGGANVISNINGAR GERBY V BYGGANVISNINGAR Janina Lepistö Planläggningen Vasa stad 2012 BYGGANVISNINGAR FÖR OMRÅDET GERBY V I VASA UTARBETADE AV Planläggningsarkitekt Janina Lepistö ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN

Läs mer

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening.

I det följande används om föreningen benämningen förening och om medlemsföreningarna benämningen medlemsförening. Stadgar för Pro Esbo å rf 1. Föreningens namn och hemort Föreningens namn är Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf och dess hemort är Esbo stad. Föreningens officiella språk är finska och svenska; protokollsspråket

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) 8 Detaljplaneändring för tomterna 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 och 23/10 i Kronohagen (värdefulla trapphus, nr 12266) HEL 2014-008499

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun

Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun Detaljplan för Pantbanken 2,3 och 4 Utökad handel, bostäder och kontor Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 303/2015 Dnr ByggR: P 2015-07 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Plansamråd Detaljplanen har varit utsänd för samråd under

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden

Startpromemoria för planläggning av fastigheten Kometen 3 i Vasastaden STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-03-26 Handläggare: Torbjörn Johansson Telefon: 08 508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av fastigheten

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för område vid Kista Gårdsväg (del av Akalla 4:1 m fl) i stadsdelen Kista (170 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Sida 1 (8) 2015-01-09 Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för område

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2

Läs mer

REVIDERAD AV STYRELSEN

REVIDERAD AV STYRELSEN ARBETSORDNING FÖR ÅBO AKADEMIS STYRELSE GODKÄND AV STYRELSEN 9.2.2012 REVIDERAD AV STYRELSEN 18.4.2012 1. ALLMÄNT Denna arbetsordning fungerar som interna regler för styrelsens arbete. Arbetsordningen

Läs mer