Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige Sida 1 / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1"

Transkript

1 Fullmäktige Sida 1 / 1 606/ /2011 Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsplaneringsnämnden Stadsstyrelsen Godkännande av detaljplanen Glashyttebrinken och därtill hörande detaljplaneändring i Fantsby, område nr Beredning och upplysningar: Saara Melama, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner förslaget till detaljplanen Glashyttebrinken och ändring av detaljplanen Fantsby I B, ändring, som omfattar kvarter nr 43060, och samt gatuområden i stadsdel 43 Fantsby, ritning nr 6562, daterad och ändrad , område nr Beslut Fullmäktige: Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt. Tilläggsmaterial - Tapahtumaluettelo - Kaavamääräykset - Ajantasa-asemakaava - Kaavakartta - Kaaviokuvat Kauklahden keskeisten osien suunnitelmista 2006 ja Lasihytinrinne-asemaakaavan jalankulun ja pyöräilyn yhteydet, muistio Redogörelse Planområdet är beläget i Köklax centrum nära Köklaxleden söder om järnvägen. I Fantsby planläggs kommersiella tjänster enligt planerna för utveckling av Köklax centrala delar. Beteckningarna och bestämmelserna för industriområdet (Lumene Oy) ändras för att svara mot dagens krav. Planområdets areal är 8 hektar och byggrätten är totalt m 2 våningsyta. Därav har m 2 våningsyta använts av Lumene i kvarter nr

2 Fullmäktige Sida 2 / 2 Planområdets ungefärliga läge på Esbos guidekarta: Detaljplanen Glashyttebrinken och ändring av detaljplanen Fantsby I B, ändring, som omfattar kvarter nr 43060, och samt gatuområden i stadsdel 43 Fantsby, ritning nr 6562 och område nr Aktualisering Aktualiseringen kungjordes i Länsiväylä och Hufvudstadsbladet Program för deltagande och bedömning Programmet för deltagande och bedömning är daterat Beskrivning av området Planområdet är beläget vid Köklaxleden som går mellan Ring III och Västerleden. Planområdet är beläget söder om Köklax gamla centrum i nordvästra delen av Fantsbys industriområde. Planområdets areal är 8,2 hektar. Planområdet består av området vi anslutningen mellan Hyttmästarvägen och Köklaxleden, delar av Mängkarlsvägen, Hyttmästarvägen och Glashyttan samt kvarteren nr 43003, och Området öster om Hyttmästarvägens anslutning är obebyggt och saknar detaljplan. Området väster om anslutningen är obebyggt kvartersområde för industribyggnader och för parkeringsplats. Området mellan

3 Fullmäktige Sida 3 / 3 Hyttmästarvägen och Glashyttan är ett bebyggt industriområde. Där finns Lumene Oys byggnader. All byggrätt har inte använts. Trafik Gatorna i planområdet är matargatan Hyttmästarvägen samt tomtgatorna Glashyttan och Mängkarlsvägen. Hyttmästarvägen ansluter till Köklaxleden som går längs planområdets gräns. Köklaxleden är huvudled mellan Västerleden och Ring III. Vid planområdet har Köklaxleden ett körfält i vardera riktningen. Den genomsnittliga trafikmängden vardagar på Köklaxleden var fordon per dygn hösten Anslutningen mellan Hyttmästarvägen och Köklaxleden är en T-korsning utan trafikljus som ofta stockas i dagens läge. Den genomsnittliga trafikmängden vardagar på Hyttmästarvägen var fordon per dygn hösten Enligt en utredning om utvecklingen av Köklaxleden från 2007 och en reservationsplan för Köklaxleden mellan Ring III och Kurtbyvägen från 2012 ska Köklaxleden byggas om med två körfält i vardera riktningen och anslutningen till Hyttmästarvägen ska bli en rondell med två körfält. Först ska rondellen ha ett körfält. Redan det gör trafiken smidigare. Längs med norra sidan av Köklaxleden går en regional gång- och cykelväg. Till Köklax station och centrum kommer man längs Hyttmästarvägen, Hansaporten och Glasbruksbron över Esboån. Söder om planområdet, vid Kurtbyvägens anslutning, finns en vägport (Pengtallsporten) för gång- och cykeltrafik under Köklaxleden. Längs Esboån, utanför planområdet, går en huvudfriluftsväg enligt översiktsplanen för friluftsvägar. Landskapsplanen, generalplanen och detaljplanen I Nylands landskapsplan är planområdet område för tätortsfunktioner. För planområdet gäller generalplanen för södra Esbo, som omfattar Albergas, Hagalunds, Mattbys, Esbovikens och Köklax storområden. Planen vann laga kraft I generalplanen för södra Esbo har en del av planområdet beteckningen område för centrumfunktioner och närservice (C), som får reserveras för boende samt förvaltnings-, kontors-, service-, utbildnings- och butikslokaler, men inte för en storenhet i detaljhandeln. Området för centrumfunktioner sträcker sig på båda sidorna av Esboån och omfattar både Köklax gamla centrum och norra delen av Fantsby industriområde. En liten del av planområdet har beteckningen industri- och lagerområde (T/y), som även får reserveras för handel som är lämplig i området, som kräver stora lager och butikslokaler samt lokaler för arbetsplatser som inte stör miljön. Huvuddelen av C-området och hela T/y-området har den sekundära beteckningen för område som utvecklas. Detaljplanen följer generalplanen och landskapsplanen.

4 Fullmäktige Sida 4 / 4 I största delen av planområdet gäller detaljplanen Fantsby I B. Den sydligaste delen, som avgränsas av Hyttmästarvägen och Mängkarlsvägen saknar en gällande detaljplan. I detaljplanen Fanstby I B är kvarter nr kvartersområde för industribyggnader (TT-1) och kvartersområde för bilplatser (LPA). Kvarter nr är kvartersområde för industribyggnader (TT-1). Exploateringsgraden i dessa kvartersområden är 0,65. Områdena mellan kvartersområdena är gatuområden. Det kvarter som avgränsas av Hyttmästarvägen och Mängkarlsvägen har tidigare ingått i förslaget till detaljplanen Åminne. Denna lades fram offentligt enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen Efter framläggningen skiljdes kvarter nr från Åminnes detaljplaneområde och fogades till Glashyttebrinkens detaljplaneområde så att de kommersiella utredningarna och trafikens smidighet kan utredas bättre. Markägoförhållanden Kesko Livs Ab äger kvarter nr och Kiinteistö Oy Espoon Lasikuja 2 c/o Kiinteistömanagement J. Juhola äger kvarter nr Kvarter nr som saknar detaljplan ägs delvis av staden och delvis av Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy c/o Asuntosäätiö. Gatuområdena ägs av Esbo stad. Framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen Förslaget till detaljplan ställdes ut Sammanlagt 11 utlåtanden och ställningstaganden lämnades in. Ingen anmärkning lämnades in. Utlåtandena och ställningstagandena i sammandrag och bemötandet av dem bifogades föredragningslistan som bilaga. Med anledning av utlåtandet av säkerhets- och kemikalieverket Tukes har Gaia Consulting Oy gjort en säkerhetsutredning, eftersom Lumene Oy ingår i förteckningen över anläggningar enligt det andra Sevesodirektivet 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. Säkerhetsgranskningens tillräcklighet samt vilka tillägg och ändringar i beteckningarna och bestämmelserna som granskningen föranledde bedömdes vid ett konsultationsråd med representanter för Tukes, närings-, trafik- och miljöcentralen, räddningsverket, stadens miljöcentral och stadsplaneringscentralen. Den största risken är en eldsvåda i Lumene Oy:s aerosollager. Vid konsultationsrådet avtalade man att som försiktighetsåtgärd ge en moränoch bergsformation som utgör skydd vid en eventuell olycka i kvarter nr skyddsbeteckningen ge-1. I kvarter nr förbjuds fönster som vetter mot kvarter nr Närings- trafik- och miljöcentralen ville att säkerhetsgranskningen kompletteras med en beskrivning av processerna vid Kuusakoski Oy. Den kompletterade säkerhetsutredningen publicerades

5 Fullmäktige Sida 5 / Den gav inte anledning till ändringar av detaljplanen. Näringstrafik- och miljöcentralen ansåg också att kompletteringen var tillräcklig. Enligt myndigheterna föreligger det inte efter de gjorda ändringarna något hinder för fortsatt behandling av detaljplanen. Enligt myndigheterna behövs det inte några nya utlåtanden. Efter att förslaget till detaljplan varit offentligt framlagt har följande tekniska justeringar gjorts i detaljplanens karta och bestämmelser: - i kvarter nr ritades en reservation för den existerande vattenledningen 400 A/1976, - i kvarter ritades en reservation för en stor plats för lokal återvinning (akp), - i kvarter nr ritades reservationer för behandling av dagvatten (hu-1), - bestämmelsen om en stenmur i den områdesdel som ska planteras har preciserats. I muren får det byggas öppningar så att utseendet är tydligt och enhetligt, - utrymmena för transformator i anslutning till byggnaden ska placeras på gatunivå (14 ) - bestämmelsen om schemalägging som är bunden till trafikarrangemangen har preciserats genom att skriva in kvarter nr (17 ), - dagvattenbestämmelserna har preciserats: dimensioneringskravet gäller endast nybyggnad i kvarter nr (18 ), - på grund av översvämningsrisken i Esboån är det lägsta höjdläget där vattnet kan skada konstruktioner +5,00 m.ö.h. (20 ), - reservationen för fornminnesområde (sm-1) i kvarter nr har strukits med tillstånd av stadsmuseet, - i kvarter nr infördes beteckningen ik som förbjuder fönster på fasaden som vetter mot kvarter nr 43004, - i kvarter nr har beteckningen TY-1 ändrats till beteckningen T- 1/kem som anger framställning och lagring av farliga kemikalier och beteckningen som tillåter boende har strukits, - i kvarter nr ritades en reservation (ge-1) för en morän- och bergsformation som skyddar grannkvarteren vid en eventuell olycka i aerosollagret i kvarter nr och avgränsar verkningarna av en olycka betydligt, - ur bestämmelsen om bilplatser (1 ) har 2 bilplatser per bostad strukits som onödig. Ändringarna som gjordes ansågs ringa och förslaget till detaljplaneändring behövde därför inte ställas ut på nytt. Byggrätten har förblivit oförändrad. Ägaren till kvarter nr 43004, Kiinteistö Oy Espoon Lasikuja 2 c/o Kiinteistömanagement J. Juhola, och Lumene Oy, som verkar i kvarteret, har hörts per brev enligt 32 i markanvändnings- och byggförordningen ( ) efter att förslaget var offentligt framlagt. Inga anmärkningar inlämnades.

6 Fullmäktige Sida 6 / 6 Förslaget till detaljplan och därtill hörande ändring av detaljplan Kvarter nr är kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader (K- 1). Byggrätten är m 2 våningsyta. Exploateringsgraden är 0,30. Mindre än hälften av byggrätten får användas för dagligvaruhandel. Det har inte meddelats om konkreta projekt i kvarteret och tidpunkten för byggandet är därför inte känd. I en del av kvarter nr ligger Kurtbys historiska bykulle som är fredad enligt fornminneslagen och av bevarelseklass 1. Den har beteckningen sm-1. Kvarter nr 43003, som är kvartersområde för industribyggnader i (TT-1) i detaljplanen Fantsby I B ändras till kvartersområde för affärsbyggnader (KMK-1). Byggrätten är m 2 våningsyta. En av butikerna får vara en under v-m 2 stor dagligvaruaffär. Dessutom tillåts mindre affärer och lokaler för tjänster i två våningar. Man får inte bygga fönster som vetter mot kvarter nr med tanke på en eventuell storolycka i grannkvarteret. I kvarter nr ska det byggas en lokal återvinningsplats och vid behov en bränslestation. Vid ändringen av detaljplanen minskar byggrätten i kvarter nr med drygt 600 v-m². Förekomsten av den rödlistade gulmåran är skyddad i en planbestämmelse. I en del av kvarter nr ligger Mulby-Niss historiska bykulle som är fredad enligt fornminneslagen, men vid provgrävningar som utfördes av Mikroliitti Oy våren 2013 hittades inga fornlämningar. Därför har beteckningen sm-1 strukits med tillstånd av stadsmuseet. Beteckningarna i kvarter nr har uppdaterats och detaljplaneändringen gör det möjligt att fortsätta med den verksamhet som tillåts i den gällande detaljplanen. Lumene Oy har klassificerats som en anläggning enligt det andra Sevesodirektivet 96/82/EG om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår. Ändamålet för kvarteret har därför ändrats till T-1/kem som anger framställning och lagring av farliga kemikalier och beteckningen som tillåter boende har strukits eftersom boende inte är tillåtet enligt direktivet. I kvarter nr ritades en reservation (ge-1) för en morän- och bergsformation som skyddar grannkvarteren vid en eventuell olycka i aerosollagret i kvarter nr och avgränsar verkningarna av en olycka betydligt. Den oanvända byggrätten och de kalkylerade bilplatserna ryms ändå i kvarteret. Byggrätten i kvarter nr är oförändrad, ca m 2 våningsyta. Exploateringsgraden är 0,65. Högst 45 procent får vara lager och högst 15 procent får vara affärer och kontor. Planbeteckningarna och planbestämmelserna gäller också: en ändamålsenlig dagvattenhantering i alla kvarter, ett lägsta höjdläge för byggande på grund av översvämningsrisken i Esboån, målen för stadsbilden, områden som ska planteras, plats för transformator, reservering för ledningar m.m. Områdena mellan kvartersområdena är enligt förslaget gatuområden. Utredningar och myndighetssamråd Över planområdet har det bland annat gjorts följande utredningar och planer:

7 Fullmäktige Sida 7 / 7 Beslutshistoria Lasihytinrinne, asemakaava muutoksineen; kaupallisten vaikutusten arviointi (Entrecon Oy 2011), Lasihytinrinteen asemakaava-alueen ympäristövaikutusselvitys (WSP Finland Ab 2012), Hulevesitarkastelu Lasihytinrinne - Espoo Kauklahti (Vahanen environment Oy 2013), Espoo Kauklahti - Muulo (Mulby) Niss muinaisjäännöksen koekaivaus (Mikroliitti Oy 2013), Lasihytinrinne Kauklahti - Korttelisuunnitelma - kortteli n:o (L Arkitekter Ab, tidigare Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine, och andra konsulter 2013) och Lasihytinrinne-asemakaavan onnettomuusvaarojen turvallisuustarkastelu (Gaia Consulting Oy 2013). För Köklaxleden mellan Ring III och Kurtbyvägen gjordes en reservationsplan 2012 och en vägplan 2011 som inkluderar första ombyggnadsfasen. Något behov av samråd med närings-, trafik- och miljöcentralen fann man inte, men vid en överläggning med närings-, trafik- och miljöcentralen avtalades att utlåtanden begärs av centralen när beredningsmaterialet är färdigt och när förslaget läggs fram offentligt. Så skedde. Dessutom hölls en konsultationsförhandling för att behandla resultaten av säkerhetskontrollen. På närings-, trafik- och miljöcentralens begäran kompletterades säkerhetskontrollen därefter beträffande Kuusakoski Oy. (Se stycket om framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen.) Avgifter Stadsplaneringsnämnden Sökandena betalade 60 procent av kostnaderna för detaljplaneändringen och 2/3 av kostnaderna för kungörelsen Förslag Stadsplaneringschef Torsti Hokkanen: Stadsplaneringsnämnden 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och åsikterna har lämnats om detaljplanen Glashyttebrinken, område nr , 2 godkänner för offentlig framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till detaljplanen Glashyttebrinken och ändring av detaljplanen Fantsby I B, ändring, som omfattar kvarter nr 43060, och samt gatuområden i stadsdel 43 Fantsby, ritning nr 6562, daterad och ändrad , område nr begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna inom en månad från den dag begäran skickas.

8 Fullmäktige Sida 8 / 8 Behandling Föredraganden gjorde en teknisk korrigering och strök pilen som ålägger byggande ända till gränsen av den byggnadsytan som ligger söder om beteckningen (KMK-1) sm-1 och fogade till texten för beteckningen för en markledning: Det område som frigörs efter flyttningen av ledningen kan användas för byggande i enlighet med planen om de övriga begränsningarna som berör kvarterer inte hindrar detta. Korrigeringarna förs in i den bifogade kartan. Beslut Stadsplaneringsnämnden: Stadsplaneringsnämnden instämmer i de bifogade svaren på utlåtandena och anmärkningarna, 2 godkänner för offentlig framläggning enligt 27 i markanvändnings- och byggförordningen förslaget till detaljplanen Glashyttebrinken och ändring av detaljplanen Fantsby I B, ändring, som omfattar kvarter nr 43060, och samt gatuområden i stadsdel 43 Fantsby, ritning nr 6562, daterad och ändrad , område nr begär de utlåtanden som behövs och ställningstaganden av sektorerna inom en månad från den dag begäran skickas. Förslag Stadsplaneringschef Torsti Hokkanen: Stadsplaneringsnämnden: 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och ställningstagandena har lämnats om Glashyttebrinken, område nr , 2 godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till detaljplanen Glashyttebrinken och ändring av detaljplanen Fantsby I B, ändring, som omfattar kvarter nr 43060, och samt gatuområden i stadsdel 43 Fantsby, ritning nr 6562, daterad och ändrad , område nr meddelar ändringssökanden att staden enligt 59 i MarkByggL kommer att debitera den sista delen för detaljplanen och detaljplaneändringen, 1560 euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 766,68 euro, sammanlagt 2326,68 euro, efter att detaljplanen och detaljplaneändringen har godkänts. Behandling Föredraganden gjorde följande ändringar i beslutsförslaget:

9 Fullmäktige Sida 9 / 9 - Ingressen i ärendets redogörelse ändras till: Planområdet är beläget i Köklax centrum nära Köklaxleden söder om järnvägen. I Fantsby planläggs kommersiella tjänster enligt planerna för utveckling av Köklax centrala delar. Beteckningarna och bestämmelserna för industriområdet (Lumene Oy) ändras för att svara mot dagens krav. Planområdets areal är 8 hektar och byggrätten är totalt m 2 våningsyta. Därav har m 2 våningsyta använts av Lumene i kvarter nr Ur 1 i planbestämmelserna stryks 2 bilplatser per bostad eftersom bestämmelsen som tillåter boende i kvarter nr har strukits efter framläggningen. Ahma föreslog understödd av Pöntynen bordläggning till följande möte och ingen motsatte sig förslaget. Efter avslutad diskussion frågade ordföranden om bordläggningsförslaget kunde godkännas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslaget hade godkänts enhälligt. Ändringarna har beaktats i protokollet och bilagorna. Beslut Stadsplaneringsnämnden: Stadsplaneringsnämnden Ärendet bordlades enhälligt till följande möte Förslag Stadsplaneringschef Torsti Hokkanen: Stadsplaneringsnämnden 1 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och ställningstagandena har lämnats om förslaget till detaljplan och detaljplaneförändring Glashyttebrinken, område nr , 2 godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till detaljplanen Glashyttebrinken och ändring av detaljplanen Fantsby I B, ändring, som omfattar kvarter nr 43060, och samt gatuområden i stadsdel 43 Fantsby, ritning nr 6562, daterad och ändrad , område nr meddelar ändringssökanden att staden enligt 59 i MarkByggL kommer att debitera den sista delen för detaljplanen och detaljplaneändringen, euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 766,68 euro, sammanlagt 2 326,68 euro, efter att detaljplanen och detaljplaneändringen har godkänts.

10 Fullmäktige Sida 10 / 10 Behandling Föredraganden gjorde följande ändringar i beslutsförslaget: Till redogörelsen fogas: Till tilläggsmaterialet fogas det sammandrag som delats ut på bordet med schematiska bilder över utredningen över Köklax centrala delar (2006) och utvecklingen av Köklax centrala delar (2011) samt ett PM om nuläget 2013 och planerna för gång- och cykelvägarna i Glashyttebrinken. Ordförande Markkula föreslog understödd av vice ordförande Louhelainen - en ny punkt i beslutsförslaget: förutsätter att det byggs tillräckligt goda gång- och cykelvägar från närområdet för att trygga trafiken till och från de kommersiella tjänsterna i planområdet. - en ny punkt i beslutsförslaget: betonar betydelsen av detaljplanens bränslestation för Köklax och närområdena. Efter diskussionen frågade ordföranden om föredragandens ändrade förslag och ordförandens tilläggsförslag kan godkännas. Eftersom ingen motsatte sig detta, konstaterade ordföranden att förslagen hade godkänts enhälligt. Ändringarna har beaktats i protokollet och bilagorna. Beslut Stadsplaneringsnämnden: 1 beslutade behandla ärendet, samt beslöt att 2 instämmer i de bifogade svaren. Utlåtandena och ställningstagandena har lämnats om Glashyttebrinken, område nr , 3 godkänner för föredragning i stadsstyrelsen förslaget till detaljplanen Glashyttebrinken och ändring av detaljplanen Fantsby I B, ändring, som omfattar kvarter nr 43060, och samt gatuområden i stadsdel 43 Fantsby, ritning nr 6562, daterad och ändrad , område nr förutsätter att det byggs tillräckligt goda gång- och cykelvägar från närområdet för att trygga trafiken till och från de kommersiella tjänsterna i planområdet. 5 betonar betydelsen av detaljplanens bränslestation för Köklax och närområdena.

11 Fullmäktige Sida 11 / 11 Stadsstyrelsen meddelar ändringssökanden att staden enligt 59 i MarkByggL kommer att debitera den sista delen för detaljplanen och detaljplaneändringen, euro, och 1/3 av kostnaderna för kungörelserna, 766,68 euro, sammanlagt 2 326,68 euro, efter att detaljplanen och detaljplaneändringen har godkänts. Förslag Tekniska direktören Olavi Louko: Stadsstyrelsen 1 godkänner det bifogade markanvändnings- och föravtalet med Kesko Livs Ab och Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy, 2 föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till detaljplanen Glashyttebrinken och ändring av detaljplanen Fantsby I B, ändring, som omfattar kvarter nr 43060, och samt gatuområden i stadsdel 43 Fantsby, ritning nr 6562, daterad och ändrad , område nr Beslut För kännedom Stadsstyrelsen: Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, utdrag av fullmäktiges beslut med bilagor - Nylands förbund, beslutet när det har trätt i kraft samt en bifogad karta

12 Fullmäktige Sida 12 / 12

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 186 26.11.2013 Stadsplaneringsnämnden 44 23.4.2014 Stadsstyrelsen 144 12.5.2014 75 Godkännande av ändring av detaljplanen Mattby

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

Fullmäktige Sida 1 / 72

Fullmäktige Sida 1 / 72 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 72 Sammanträde Tid 27.1.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 151. Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 2893/08.00.00/2014 Stadsstyrelsen 314 3.11.2014 151 Motion om att främja bilism med låga utsläpp i Esbo Beredning och upplysningar: Petri Suominen, tfn 046 877 1840 Esa

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 115. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3706/10.03.01/2014 Stadsstyrelsen 247 15.9.2014 115 Anvisande av arbeten för byggande av metron mellan Mattby och Stensvik till Länsimetro Oy eller ett bolag som grundas

Läs mer

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76

Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 76 Sammanträde Tid 17.11.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 45

Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 45 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 45 Sammanträde Tid 09.11.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING AVLOPPSRENINGSVERK OCH BIOGASANLÄGGNING 2 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Detaljplan och detaljplaneändring av stadsdel

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Karleby Resecentral KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING 9.6.2015 Karleby Resecentral DETALJPLANEÄNDRINGENS UNGEFÄRLIGA LÄGE Program för deltagande

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 86

Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 86 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 86 Sammanträde Tid 27.1.2014 måndag kl. 17.30 22.00 Paus kl. 19.30 20.00 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Markus Torkki, Ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån

Esbo stad Protokoll 98. Fullmäktige Sida 1 / Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 741/2013 02.05.06 Stadsstyrelsen 192 20.6.2016 98 Justering av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Espoon sairaalas lån Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING SHELL HAKALAX TOMT 8-3-1

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Delgeneralplanen Skärgården

Delgeneralplanen Skärgården 1 (7) 25.11.2009 Delgeneralplanen Skärgården Ändrad 13.8.2015. Ärende nr 6212/5022009 Område nr 830500 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PLANOMRÅDET Planområdets läge Läge Delgeneralplanen omfattar

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SALUTORGET OCH KVARTER 2-7 BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Anhängiggörandet baseras

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Programmet för deltagande och bedömning är en plan i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 63 samt markanvändnings- och byggförordningens 42 om förfarandet

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 148. Fullmäktige 12.10.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 148. Fullmäktige 12.10.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.10.2015 Sida 1 / 1 570/10.02.03/2015 Stadsstyrelsen 294 28.9.2015 148 Godkännande av en ändring av detaljplanen Gloms i stadsdel 64 Karvasbacka, område nr 630 102 Beredning och upplysningar:

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 3/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/

Helsingfors stad Föredragningslista 3/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/ Helsingfors stad Föredragningslista 3/2017 1 (5) 9 Detaljplaneändring för Kungseksberget i Kårböle (nr 12313) HEL 2014-004695 T 10 03 03 Beslutsförslag Sammandrag Föredragandens motiveringar beslutar godkänna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

Samråd. Antagen av. "DAG månad ÅR" Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014

Samråd. Antagen av. DAG månad ÅR Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014 Upprättadd 19 november 2014 Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR" Tillägg till detaljplan (akt 1283K-16036) för del av fastigheten RYA 1:30, RYDEBÄCK Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad

Läs mer

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo Stadsfullmäktige 23 07.03.2016 Detaljplaneändring / Tomt 8-7-44 Kokkolan Terästalo FGE 23 804/10.02.03/2014 Stadsstrukturnämnden 18.11.2015 166 Beredning: detaljplanearkitekt Elina Nissinen, tfn 040 489

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär.

Området där planändringen är aktuell ligger på Kivimo i Houtskär. LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARGAS HOUTSKÄR, KIVIMO BENSTRAND ÄNDRING HOUTSKÄRS GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 144. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 17.11.2014 Sida 1 / 1 4477/02.03.01/2014 Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 299 320 3.11.2014 17.11.2014 144 Kommunal- och fastighetsskattesatserna för år 2015 Beredning och upplysningar: Pekka

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 122. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.09.2016 Sida 1 / 1 2502/2016 10.04.00 Stadsstyrelsen 211 20.6.2016 122 Fråga om möjligheten att bygga containerhus som ett sätt att lösa bostadsbristen (Bordlagt 22.8.2016) Beredning och

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas.

Datum 30.01.2014. Bemötande: - Planteringsområdets utsträckning granskas och fel åtgärdas. Sida 1 av 5 Datum 30.01.2014 GENOMGÅNG AV ANMÄRKNINGAR PÅ HOLM DETALJPLAN Genomgång av anmärkningar och myndighetsutlåtanden mot utkastet på Holm detaljplan den 30.01.2014 efter att utkastet varit till

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN

LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012; korrigerat 15.1.2015 LOVISA, MERIHEINÄ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Fullmäktige 19.08.2013 Sida 1 / 35

Fullmäktige 19.08.2013 Sida 1 / 35 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 19.08.2013 Sida 1 / 35 Sammanträde Tid 19.8.2013 måndag kl. 17.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 162. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.11.2015 Sida 1 / 1 3961/10.03.00/2015 Stadsstyrelsen 304 5.10.2015 Stadsstyrelsen 323 26.10.2015 162 Fråga i fullmäktige om användningen av seniorhuset i Esbo centrum Beredning och upplysningar:

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTERET FÖR AKTIVT BOENDE, ILKKAVÄGEN 1 3 OCH KARLEBYGATAN 68 72

BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTERET FÖR AKTIVT BOENDE, ILKKAVÄGEN 1 3 OCH KARLEBYGATAN 68 72 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTERET FÖR AKTIVT BOENDE, ILKKAVÄGEN 1 3 OCH KARLEBYGATAN 68 72 PLANOMRÅDE GRANSKNINGSOMRÅDE 1 BAS-

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

Esbo stad Protokoll 237. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 237. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 12.12.2016 Sida 1 / 1 75/10.02.03/2015 Stadsplaneringsnämnden 6 21.1.2015 Stadsplaneringsnämnden 181 25.11.2015 Stadsstyrelsen 365 28.11.2016 237 Godkännande av en ändring av detaljplanen Kilogård

Läs mer

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 90. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1979/2016 06.00.00 Stadsstyrelsen 172 30.5.2016 90 Fråga om flyttning av hälsovårdstjänsterna i Mattby till Hagalund och flyttning av Bolagskogs hälsostation till servicetorget

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Esbo stad Protokoll 156. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 156. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 664/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 9 2.2.2011 Stadsplaneringsnämnden 25 16.3.2011 Stadsplaneringsnämnden 35 29.2.2012 Stadsplaneringsnämnden 43 14.3.2012 Stadsstyrelsen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN

HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi korrigerat 15.11.2014 HANGÖ, KROGARS STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN?

LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? LANDSKAPS- PLANEN VAD ÄR EN LANDSKAPSPLAN? Nylands förbund 2016 2 PLANLÄGGNINGEN PÅ LANDSKAPSNIVÅ är en planeringsprocess som tar beslut om markanvändningens riktlinjer för ett landskap eller för flera

Läs mer

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 44. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 1 1215/12.02.01/2014 Stadsstyrelsen 78 17.3.2014 44 Godkännande av Esbo stads program för kulturell mångfald 2014 2017 Beredning och upplysningar: Teemu Haapalehto, tfn

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 3.2.2015

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 3.2.2015 1 (10) Utlåtanden Sammandraget innehåller före den 5.12.2014 inlämnade åsikterna och utlåtandena. Markanvändningsavdelningen utarbetat svaromål på de givna utlåtandena och åsikter som har framförts. Givare

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativtagare

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL

PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan för del av Lomma 28:1 LILLEVÅNG Lomma, Lomma kommun, Skåne län TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Fastighetsförteckning

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) 8 Detaljplaneändring för tomterna 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 och 23/10 i Kronohagen (värdefulla trapphus, nr 12266) HEL 2014-008499

Läs mer

Esbo stad Protokoll 56. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 56. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.04.2015 Sida 1 / 1 1322/02.05.05/2015 Stadsstyrelsens koncernsektion 13 23.3.2015 Stadsstyrelsen 123 30.3.2015 56 Höjning av anslaget för aktier och andelar i balansenheten Hagalund år 2015

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET PÅ MARTINJÄRVIVÄGEN LOCHTEÅ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET PÅ MARTINJÄRVIVÄGEN LOCHTEÅ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING INDUSTRIOMRÅDET PÅ MARTINJÄRVIVÄGEN LOCHTEÅ BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/5 5.5.2015. Stadsfullmäktige beslutar Helsingfors stad Föredragningslista 9/2015 1 (6) 5 Föravtal och avtal om försäljning av en byggnad och tomter som används av stadens byggnadskontor till Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21 (Gardesstaden, tomterna

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 103. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 22.08.2016 Sida 1 / 1 423/2016 10.04.00 Social- och hälsovårdsnämnden 73 25.5.2016 Stadsstyrelsen 205 20.6.2016 103 Motion om gemensamt boende för unga och äldre i Esbo Beredning och upplysningar:

Läs mer

BORGÅ, Stadshagen Stadsdelarna 5 och 9 Kvarteren 752, 767 och 771 samt gatu- och parkområden Ändring av detaljplan

BORGÅ, Stadshagen Stadsdelarna 5 och 9 Kvarteren 752, 767 och 771 samt gatu- och parkområden Ändring av detaljplan 1 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, Stadshagen Stadsdelarna 5 och 9 Kvarteren 752, 767 och 771 samt gatu- och parkområden Ändring av detaljplan Ändringen av detaljplan

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Kommunala beslut. Sida 2 av 7

Kommunala beslut. Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Figur 1 Planområdets ungefärliga läge (markeras med röd ring) BEHOVSBEDÖMNING en bedöms vara av begränsad betydelse och inte av allmänt intresse. Då planen också är förenlig med översiktsplanens

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING KARLEBY PRISMA MED NÄRMILJÖ

DETALJPLANEÄNDRING KARLEBY PRISMA MED NÄRMILJÖ DETALJPLANEÄNDRING KARLEBY PRISMA MED NÄRMILJÖ BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING KVARTER 5, OMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG SAMT SKYDDSGRÖN- OCH GATUOMRÅDEN I STADSDEL 28 2 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTEREN 1 10 I STADSDEL 151, INDOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTEREN 1 10 I STADSDEL 151, INDOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING KVARTEREN

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 14/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/

Helsingfors stad Föredragningslista 14/ (5) Stadsfullmäktige Kaj/ Helsingfors stad Föredragningslista 14/2016 1 (5) 16 Arrende- och försäljningsgrunder för en kontorstomt i Vallgård (tomten 22403/2) HEL 2016-006505 T 10 01 01 02 Beslutsförslag beslutar bemyndiga fastighetsnämnden

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 18. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 24.02.2014 Sida 1 / 1 539/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 37 10.2.2014 18 Beviljande av stadens proprieborgen till Leppävaaran jalkapallohalli Oy Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter 2, tomt 1 av den 27.01.2015

Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter 2, tomt 1 av den 27.01.2015 C SUN PLANBESKRIVNING STPLNR 0 MARIEHAMNS STAD Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter, tomt av den.0.0 PLANPROCESSEN Godkänd av stadsutvecklingsnämnden Godkänd av stadsstyrelsen

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer