ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER OCH SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN"

Transkript

1 BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER OCH SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt UTLÅTANDE, MarkByggF 28 Närings-, miljö- och trafikcentralen i Nyland Bullerutredningarna är omfattande och noggrant utarbetade. Bestämmelsen om bullernivå nattetid kan lättas upp med en bestämmelse om placeringen av sovrummet. Om bullernivån på gården dagtid är eller fås under 55 db, kan bestämmelsen för nattetid vara: Bullernivån på gården kan överskrida nattriktvärdet 45 db om sovrummen placeras så att utanför öppningsbara sovrumsfönster (eller andra konstruktioner för luftväxling) underskrids bullernivå 45 db. Bestämmelsen om buller borde ändras till: " Beteckningen anger att ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens fasad skall vara minst 30 db (A) mot denna sida av byggnaden. Staden bör bereda sig på att förbättra Östra Mensasvägens anslutning på egen bekostnad så att den motsvarar behoven av den nya effektiviserande markanvändningen. Staden bör be om anvisningar av Närings-, trafik- och miljöcentralen om anslutning av de nya gång- och cykelvägarna till gång- och cykelvägen vid landsvägen STADSPLANERINGENS BEMÖTANDE OCH DE ÄNDRINGAR OCH PRECISERINGAR SOM UT- LÅTANDET MEDFÖR I PLANFÖRSLAGET I dagens läge krävs maskinell luftväxling och värmeåtervinning, så vädring genom öppet fönster torde i dagens läge inte vara aktuellt. Däremot är det motiverat att fastställa att bullernivån nattetid inte överstiger 45 db. Bestämmelsen om ljudisolering mot trafikbuller i fasaderna kan ändras enligt önskemål. En allmän bestämmelse införs i planen: Bostadsbyggnaden ska placeras på byggnadsytan så att bullernivån inte överskrider nattriktvärdet 45 db (kl. 22-7) utanför öppningsbara sovrumsfönster eller andra konstruktioner för luftväxling. Vid behov ska detta säkerställas med bullerskydd på byggplatsen. Och bestämmelsen om ljudisoleringen mot buller ändras enligt följande: Beteckningen anger att ljudisoleringen mot trafikbuller i byggnadens fasad skall vara minst 30 db (A) mot denna sida av byggnaden. Närings-, trafik- och miljöcentralen har kompletterat sitt utlåtande om planbestämmelserna enligt följande: "I kvarteren xx, yy och zz ska bostadshuset placeras på byggnadsytan så att nattriktvärdet 45 db underskrids utanför öppningsbara sovrumsfönster eller andra konstruktioner för luftväxling. Vid behov ska detta säkerställas med bullerskydd på byggplatsen." Museiverket Eventuell fast fornlämning meddelades till staden. Museiverket har undersökt objektet och konstaterat att det inte är en fast fornlämning som är fredad enligt lagen om fornminnen (295/1963), varför det inte behöver anvisas i detaljplanen. - 1

2 Museiverket påminner dock att lagen om fornminnen gäller också detta objekt så som också alla andra platser i planområdet. Det betyder att om i området hittas något som visar sig vara ett objekt som avses lagen om fornminnen, bör detta meddelas Museiverket så snabbt som möjligt. Borgå vatten Ett ledningsservitut ska anvisas bredvid kvarteret Hälsoskyddssektionen Hälsoskyddssektionen har inget att anmärka i ärendet. Miljöskyddet Naturskyddsvärdena i detaljplaneområdet har i huvudsak beaktats bra. För tillfället byggs nya hus på många ställen i skogsområdet i Haiko, vilket ökar användningen av skogsområdet betydligt i framtiden. Dimensioneringen av friluftslederna ska planeras så att skog inte i onödan går förlorad. Friluftslederna borde också följa det befintliga nätet av stigar. En områdesreservering för ledningar kan anvisas. En områdesreservering anvisas på längs med kvartersgränsen. - Friluftslederna är anvisade som riktgivande i detaljplanen och anger de områden där det finns behov av att ordna friluftsleder. Lederna har i mån av möjlighet placerats där existerande stigar finns. ANMÄRKNINGAR, MarkByggF Fastighet 1:1 Krav: Sträckningen av avloppet bör ändras enligt det beslut som fattades på mötet tillsammans med Borgå vatten. Motivering: Grannen 1:36 har bett lantmäteriverket mäta linjen på nytt, och de flyttade den mera på fastighetens 1:1 sida. 2. Fastighet 1:109 Krav: Området planläggs till två lika stora tomter. Byggrätten sammanlagt 500 m²-vy. Då behövs inget markanvändningsavtal. Staden har inte rätt att inlösa skyddsgrönområdet för anläggande av en park. STADENS MOTIVERANDE STÄLLNINGSTA- GANDE, MarkByggL 65, OCH DE ÄNDRINGAR OCH PRECISERINGAR ANMÄKNINGEN MED- FÖR I PLANFÖRSLAGET Placeringen av avlopps- och vattenledningen kan ändras så att det löper längs med rågränsen mellan fastigheterna 1:1, 1:35, 1:36 och 1:106. De begränsningar ett servitut medför fördelas på så sätt jämt mellan de anslutande fastigheterna. Fastighetsägaren har hörts härom separat och kräver att servitutet går längs med rålinjen. Områdesreserveringen för ledningarna flyttas så att den löper längs med rågränsen mellan fastigheterna 1:1, 1:35, 1:36 och 1:106. Planen kan ändras så att endast 2 tomter bildas. Eftersom tomterna blir större och byggnadsrätten förblir 250 m 2 -vy/tomt innebär det att större delar av bullerskyddet måste förverkligas med staket. Fastighetsägaren har hörts härom separat och ingen anmärkning har lämnats in. Inlösningsrätten och skyldigheten i 96 och 101 i markanvändnings- bygglagen gäller även skyddsgrönområden (EV). Enligt 96 har kommunen rätt att lösa in de områden som är avsedda för allmänna ändamål. På motsvarande sätt har mar- 2

3 kägaren enligt 101 rätt att kräva att kommunen löser in områden som är anvisade för något annat ändamål än privat byggverksamhet och markägaren därför inte kan utnyttja området på ett sätt som medför skälig nytta. I det här fallet handlar det om ett skyddsgrönområde som saknar rekreationsvärde eftersom det utgör trafikbullerområde, varmed kommunen och markägaren torde kunna förhandla om områdets inlösning. Planförslaget ändras så att det anvisas endast två tomter på fastighet 1:109. Byggnadsrätten är 250 m 2 -vy/tomt. 3. Kiinteistö 1:35 Krav: EV-området på deras tomt på samma sätt som grannens, bullerskydd vid Tolkisvägen också bredvid deras tomt och tomter på deras fastighet. Sträckning av ledningar Bör ändras så att granarna på tomten 1:1 bevaras. Ledningen kan sluta i korsningen 1:36-1:29-1:35. Förutsättningarna för att anvisa en ny tomt har undersökts och diskuterats tillsammans med fastighetsägaren. Istället för en ny tomt föreslås att byggnadsytan förstoras och byggrätten höjs till 500 m 2 - vy. På så vis kan en andra bostadsbyggnad byggas på tomten. Fastighetsägaren har hörts härom separat och godkänt förslaget. Ägarna till de angränsande fastigheterna har även hörts härom och ingen anmärkning har lämnats in. Då byggnadsytan förstora och byggande tillåts närmare Tolkisvägen än i det tidigare förslaget, är det även motiverat att anvisa motsvarande trafikbullerskydd som på de angränsande tomterna. Bullerskyddet byggs och bekostas av fastighetsägaren i det skede ett nytt bostadshus byggs i närheten av Tolkisvägen. Placeringen av avlopps- och vattenledningen kan ändras så att det löper längs med rågränsen mellan fastigheterna 1:1, 1:35, 1:36 och 1:106. De begränsningar ett servitut medför fördelas på så sätt jämt mellan de anslutande fastigheterna. Med beaktande av terrängens topografi och existerande anslutningspunkter, samt den förstorade byggnadsytan, är det inte motiverat att avsluta avloppslinjen i enlighet med fastighetsägarens förslag. Byggnadsytan förstoras och byggrätten höjs till 500 m 2 -vy. Områdesreserveringen för ledningarna flytttas så att den löper längs med rågränsen mellan fastigheterna 1:1, 1:35, 1:36 och 1: Outbrutet område av fastighet Rnr 1:67 Yrkan/Krav 1. Byggnadsrätten förblir 300 m 2 på tomt 12 och ändras till 200 m 2 tomt Gränsen för tomterna ska ändras så att uppfarten till tomt 14 förblir på egen tomt, dvs tomt 13 sträcker sig endast till uppfarten. Tomtgränsen ska vid behov flyttas närmare ekonomibyggnaden för att uppnå ca 2800 m 2. Genmäle: 1. Byggnadsrätten kan ändras enligt ägarnas förslag. 2. I arvsskifteshandlingarna har det outbrutna områden avgränsats ända ner till Sotarevägen. Vid utarbetandet av detaljplanen förekommer inte särskilda skäl att avvika från detta. 3. Reserveringen för avfallskärl kan flyttas enligt ägarnas förslag. 3

4 3. Platsen för avfallskärlen flyttas till andra sidan uppfarten till tomt Ägarna vill ta del till av planeringen innan planen blir fastställd. (Kartbilaga) 4. Ägarna erhåller information om stadens motiverande ställningstagande i enlighet med markanvändnings- och bygglagens 65 2 mom. Syftet med författningen är att anmärkaren ska få informationen innan planen godkänns i stadsfullmäktige, genast då stadsstyrelsen eller stadsutvecklingsnämnden godkänt stadens ställningstagande. Detta innebär att stadens motiverande ställningstagande skickas efter att stadsutvecklingsnämnden godkänt dem. 1. Byggnadsrätten ändras från 300 m 2 -vy till 200 m 2 -vy på tomt Byggnadsytan där uppsamlingskärl för hushållsavfall får placeras flyttas så att den är belägen söder om den nuvarande uppfarten. 5. Fastighet Rnr 1:51 Yrkan 1. De båda nuvarande infarterna till tomten ska bibehållas. 2. Farthinder ska placeras på olika ställen och framför allt vid Sotarevägen där barn bor. Motivering: 1. Utryckningsfordon och andra stora fordon kan inte annars nå tomten och bostadshuset, eftersom de inte kommer förbi garaget. 2. Längs med Sotarevägen promenerar och cyklar mycket skolbarn och motionärer, och hastighetsbegränsningarna hålls inte. Bilar kör väldigt hårt och oförsiktigt längs med vägen och trafiken är livlig. 1. Detaljplanen kan ändras så att anslutningsförbudet avlägsnas från den andra infarten. 2. Farthinder planeras i allmänhet först vid utarbetande av gatuplanen. Informationen om behov av farthinder ges till enhet för kommuntekniken, till dem som utarbetar gatuplanerna. På basen av en annan inlämnad anmärkning förstoras även byggnadsytan på denna tomt. Fastighetsägarna har hörts härom separat och har inte lämnat in någon anmärkning. Anslutningsförbudet avlägsnas från infarten vid bostadshuset. Byggnadsytan förstoras något, så att den sträcker sig 5 m från tomtgränsen. 6. Fastighet 1:103 Yrkan: Körservituten till Kopsäng 1:103 bör planeras direkt till Tolkisvägen, t.ex. via lättrafikleden. Användningen av lättrafikleden förvaltas av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. I detaljplanen har körförbindelsen föreslagits på samma plats som vatten- och avloppsledningen, så det är inte nödvändigt att hugga upp ytterligare en gata i skogen. Ärendet har diskuterats på nytt med fastighetsägaren och överenskommelse har träffats om att inte ändra på den föreslagna körförbindelsen. Fastighetsägaren har hörts även på basen av en ändring i byggrätten på den angränsande fastigheten Rnr 1:35. Ingen anmärkning härom har lämnats in. 7. Fastighet Rnr 1:106 Krav Tomtgränsen stämmer inte överens med tidigare överenskommelse och föregående planförslag. - Ett tekniskt missöde har inträffat i samband med utarbetandet av det andra planförslaget. Felet korrigeras och detaljplanen ändras så att planlösningen blir den samma som i det första detaljplaneförslaget, såsom markägaren önskar. 4

5 Tomtgränsen ska ändras så att den är enlighet med det föregående planförslaget. Missnöje har framförts över placeringen av vattenoch avloppsledningens placering. Områdesreserveringen har nu placerats längs med rågränsen till de angränsande fyra fastigheterna. Fastighetsägaren har hörts härom separat och har inte lämnat in någon anmärkning. Tomtgränsen ändras så att den tangerar uppfarten till det nuvarande bostadshuset. 8. Fastighet Rnr 1:18 1. Utredning om inlösning av över m 2 (1/3 av fastigheten) till ett VL-område. Motiveringar: Ingen ersättning, varför inlösningen är olaglig. Planens princip om att de stora tomterna och det parkliknande området bevaras. Tomten är nu välskött men om området blir ett VL-område glöms skötseln bort helt. 2. Ett avfallskärl för hushållsavfall ska placeras nära huset. Motiveringar: För byggnadsarbetena måste göras en ordentlig väg och plats för lyftkranar osv, en avfallsbil har nog rum att svänga. 3. Förbudet att ansluta till gatan ska avlägsnas framför bostadshuset. 4. Fjärrvärmen är inte så ren, eftersom transporterna förorenar mycket. Fastighetsägaren och Borgå vatten har ingått avtal om placeringen av ledningar och anordningar på fastigheten ( ). Områdesreserveringen för vatten- och avloppslinjen flyttas så att den löper längs med rågränsen. 1. I markanvändnings- och bygglagens 42 finns stadgat att generalplanen skall tjäna till ledning när detaljplanen utarbetas. På motsvarande sätt stadgas i MarkByggL 54 att när en detaljplan utarbetas skall landskapsplanen och en generalplan med rättsverkningar beaktas. Detaljplanen får inte leda till att kvaliteten på någons livsmiljö försämras avsevärt på ett sätt som inte är motiverat med beaktande av detaljplanens syfte. Genom detaljplanen får inte heller markägaren eller någon annan rättsinnehavare åläggas sådana oskäliga begränsningar eller orsakas sådana oskäliga olägenheter som kan undvikas utan att de mål som ställs för planen eller de krav som ställs på den åsidosätts. För planområdet finns en delgeneralplan med rättsverkningar: Delgeneralplanen för de centrala delarna ( ). I detaljplanen för Östra Mensas har anvisats ett område för närrekreation (VL) i enlighet med de planbeteckningar som finns i delgeneralplanen för de centrala delarna. På fastigheten anvisas även två nya tomter och en byggd tomt, sammanlagt 500 m 2 -vy, i enlighet med markägarens önskemål. Planlösningen kan således inte anses orsaka fastighetsägaren oskäliga begränsningar eller försämra markägarens livsmiljö avsevärt. Det anvisade området för närrekreation sammanbinder de olika rekreationsområdena väster och öster om planområdet och följer anvisningarna i delgeneralplanen för de centrala delarna. Ersättning för området betalas i enlighet med stadsutvecklingsnämndens beslut om markanvändningsavtal och grunderna för ersättning ( ). Enligt beslutet överlåter markägaren gatu- och parkområden samt allmänna områden enligt detaljplanen till staden utan ersättning, och för dem ingås ett föravtal för fastighetsöverlåtelse i samband med markanvändningsavtalet. De slutliga överlåtelsebreven skrivs under inom tre månader från det att detaljplanen träder i kraft. Om markägaren överlåter till staden parkområden eller andra allmänna områden (inte gatuområden), som anvisas i detaljplanen, över m 2 beräknas dess värde (1,50 /m 2 ) som en del av ersättningen för markanvändningsavtalet. 5

6 2. Områdesreserveringen och beteckningen i detaljplanen ger en möjlighet att placera avfallskärlen intill Sotarevägen, men de kan placeras även på den egna tomten. Fastighetsägaren förhandlar själv med avfallstransportbolaget om sopavhämtningen. 3. Anslutningsförbudet är onödigt långt, det kan ändras så att en infart framför bostadshuset även är tillåten. 4. I planeringsområdet finns fjärrvärme. Borgå Energi Ab:s fjärrvärme produceras i huvudsak med inhemska, förnybara bränslen (andelen bränsleflis ca 90 %). Utsläppet av koldioxid från fjärrvärme är i dagsläget mycket litet, 24 kg/mwh (CO2 ekv), i praktiken klart mindre än de övriga uppvärmningsformernas. Det nya biokraftverket i Tolkis är en anläggning för både fjärrvärme och el. I en sådan anläggning är verkningsgraden högre, då bränslen som behövs för produktionen kan utnyttjas mer effektivt. Enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv är samproduktion av el och värme också ett av de viktigaste sätten att minska uppkomsten av växthusgaser. Anslutningsförbudet avlägsnas från infarten vid bostadshuset. För att underlätta byggandet på de nya tomterna har planbeteckningen, som anger den sida av byggnadsytan som byggnaden ska tangera, tagits bort. Områdesreserveringen för vatten- och avloppsledningen ändras i enlighet med de förhandlingar fastighetsägaren gjort med Borgå vatten. 9. Fastighet Rnr 1:32 Byggnadsytan förstoras så att den börjar 5 m från gatan. Motivering: Eftersom tomten är långsmal skulle byggandet underlättas på tomten. De flesta andra tomter har en byggnadsyta som börjar 5 m från gatan. Byggandet på tomterna 3 och 7-11 i kvarter 3572 underlättas om ekonomibyggnader och garage/carportar får byggas närmare gatan än vad planförslaget tillåter. Byggnadsytan kan förstoras på dessa tomter så att den sträcker sig 5 m från gatan. I planförslaget är avståndet mellan byggnadsytan och gatan 5 m för största delen av tomterna. För att underlätta byggandet på tomten kan även den planbeteckning, som anger den sida av byggnadsytan som byggnaden ska tangera, tas bort. Det underlättar ytterligare placeringen av byggnaderna på tomterna. Gatans sträckning kan även justeras något. Fastighetsägarna till tomterna 3 och 7-11 har hörts härom separat och inga anmärkningar har lämnats in. 6

7 1. Byggnadsytorna för tomterna 3 och 7-11 i kvarter 3572 förstoras så att avståndet blir 5 m till gatan. 2. Pilen, som anger den sida av byggnadsytan som byggnaden ska tangera, avlägsnas. 3. Gatans sträckning justeras något. 10. Kiinteistö 1:36 Fastighetsägaren har hörts separat efter att planförslaget var framlagt på basen av föreslagen ändring i servitutsdragningen och har lämnat in följande anmärkning: Då servitutsreserveringen ändras blir vägen till och brunnen på tomt 1:36 under grävningarna. Under vägen finns berg. Det finns alltså ingen väg till tomten under grävningsarbetena. Hur kan man köra bil till tomten? Körförbindelsen genom tomt 16 till tomt 17 ska tas bort och körningen till tomt 17 ska ske direkt från Sotarevägen. 11. Kiinteistö 1:58 På basen av den förra fastighetsägarens önskemål har gatans sträckning justerats något för att minska det område som bildas till gata. Byggnadsytan har även förstorats något. Fastighetsägarna till fastigheterna 1:58 och 1:33 har hörts härom separat. Fastighetsägarna till fastighet 1:33 har inte lämnat in någon anmärkning. Fastighet 1:58 har bytt ägare och den nya ägaren har lämnat in följande anmärkning: Krav: Penningersättning enligt marknadspris för förlorat markområde eller hellre lika mycket extra mark på andra sidan av tomten. Motiveringar: Värdet på ett markområde på 300 m 2 i området är betydande. Det kan inte anses vara skäligt att ta området utan ersättning. Borgå vatten är medveten om att terrängen är bergig. Körning till tomterna beaktas vid byggandet av vatten- och avloppsnätet. Anslutningsmöjligheterna till tomt 17 har utretts noggrannare. Granskningen visar att det är möjligt att ansluta till tomt 17 direkt från Sotarevägen, men det kräver terrassering av tomten. Planen kan dock ändras i enlighet med ägarens önskemål. Körförbindelsen avlägsnas och anslutning tillåts direkt till Sotarevägen. Planeringen av området inleddes 2007 och utkastet till detaljplan var framlagt 2009, första förslaget till detaljplan 2012 och det andra förslaget I alla planförslag har framkommit att en del av tomten kommer att ändras till gata. Då den nuvarande fastighetsägaren köpte fastigheten var planeringen redan långt framskriden och information om planeringen fanns tillhanda för köparen. Köparen borde ha varit medveten om att en del av fastigheten kommer att bli gatuområde och tagit detta i beaktande vid fastighetsköpet. I markanvändnings- och bygglagens 104 stadgas om ersättningen för gatuområde. I detta fall uppfylls inte kraven i paragrafen. Enligt lagen har markägaren inte rätt att få ersättning för en enskild väg som i detaljplanen anvisats till gatuområde. Så för det område som idag redan är vägområde erhålls ingen ersättning. I detta fall kommer gatan att bli något bredare än den nuvarande vägen, men enligt lagen ska denna del överstiga 20 % av ägarens markägo i detaljplaneområde eller överstiga den byggrätt som får utnyttjas på markägarens återstående mark. I detta fall uppfylls inte dessa kriterier. Kraven i MarkByggL 104 uppfylls inte och förutsättningar för utbetalning av ersättning för det nya gatuområdet som övergår till stadens ägo finns inte. - 7

8 12. Fastighet 1:17 Fastighetsägaren och Borgå vatten har diskuterat placeringen av ledningar och anordningar på fastigheten. 13. Fastighet 1:16 Fastighetsägaren och Borgå vatten har diskuterat placeringen av ledningar och anordningar på fastigheten. Områdesreserveringen för vatten- och avloppsledningen ändras i enlighet med de förhandlingar fastighetsägaren gjort med Borgå vatten. Områdesreserveringen för vatten- och avloppsledningen ändras i enlighet med de förhandlingar fastighetsägaren gjort med Borgå vatten. 8

9

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 9.4.2015

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 9.4.2015 1 (10) Utlåtanden Sammandraget innehåller före den 5.12.2014 inlämnade åsikterna och utlåtandena. Markanvändningsavdelningen har utarbetat bemötanden, som har omarbetas efter miljönämndens beslut den 11.2.2015

Läs mer

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande.

Mål: Markägarens mål är att anvisa tre nya fritidsbostäder i området i tillägg till de två nuvarande. Stadsutvecklingsnämnden 91 20.03.2012 Stadsutvecklingsnämnden 118 09.06.2015 Stadsutvecklingsnämnden 196 13.10.2015 Stadsstyrelsen 315 02.11.2015 Stadsfullmäktige 59 09.11.2015 REVNÄS, BAGGBÖLE OCH SKAVARBÖLE,

Läs mer

Stadsdel 9, kvarter 773-778, rekreations-, jord- och skogsbruks- samt gatuområden. Detaljplan och ändring av detaljplan

Stadsdel 9, kvarter 773-778, rekreations-, jord- och skogsbruks- samt gatuområden. Detaljplan och ändring av detaljplan Detaljplan 449 DETALJPLANEBESKRIVNING 25.9.2013 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ STADSHAGEN Stadsdel 9, kvarter 773-778, rekreations-, jord- och skogsbruks- samt gatuområden

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/8 22.4.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 8/2015 1 (6) 8 Detaljplaneändring för tomterna 11/6, 14/6, 14/12, 15/4, 16/9, 19/2, 21/1, 22/6 och 23/10 i Kronohagen (värdefulla trapphus, nr 12266) HEL 2014-008499

Läs mer

UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012

UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012 UTREDNING TILL FÖRSLAGET TILL DETALJPLANEÄNDRING GÄLLANDE DEN DETALJPLANEKARTA SOM ÄR DATERAD DEN 05.06.2012 1. BASINFORMATION OCH UPPGIFTER OM DIARIEFÖRING 1.1 Uppgifter om diarieföring Ändringen av detaljplanen

Läs mer

Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299

Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299 BORGÅ Detaljplan 425 Detaljplan ÄPPELGÅRDEN 425 Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299 FASADFÄRGER alla byggnader FASADFÄRGER endast ekonomibyggnader;

Läs mer

Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden

Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden BORGÅ Detaljplan 378 BYGGANVISNINGAR OCH ÖVERSIKTSPLAN FÖR GRÖNOMRÅDEN Planläggnings- och byggnadsnämnden 1.11.2007 340 Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden Borgå stad stadsplaneringsavdelningen

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER

BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER BORGÅ STAD DELGENERALPLANEN FÖR PELLINGE SKÄRGÅRD PLANFÖRSLAG 15.1.2015 1:10 000 PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER Byområde I området får uppföras byggnader för fast bosättning, lantbruks- och fiskefastigheters

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING LÄGENHETERNA TUOMOLA, UNTOLA OCH PIKKUKANGAS I KELVIÅ (LÄROSTIGEN 3 OCH 5)

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING LÄGENHETERNA TUOMOLA, UNTOLA OCH PIKKUKANGAS I KELVIÅ (LÄROSTIGEN 3 OCH 5) KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING LÄGENHETERNA TUOMOLA,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och 131, MARIEGATAN 4 6 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING TOMTERNA 24-6-77 och

Läs mer

PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2013

PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2013 1/16 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2013 Innehåll: 1. INLEDNING 2. LANDSKAPSPLANLÄGGNING 3. GENERALPLANLÄGGNING 4. DETALJPLANLÄGGNING 5. STRANDDETALJPLANER 6. PLANPROJEKT SOM INLEDS 7. SKÖTSEL OCH ANVÄNDNINGSPLAN

Läs mer

Ansökan om bygglov 15-165-A, Bredberget 420-1-76, Suomen Hoivatilat Oy / Rättelseyrkande 15-17-OIK

Ansökan om bygglov 15-165-A, Bredberget 420-1-76, Suomen Hoivatilat Oy / Rättelseyrkande 15-17-OIK Byggnads- och miljönämnden 134 25.08.2015 Ansökan om bygglov 15-165-A, Bredberget 420-1-76, Suomen Hoivatilat Oy / Rättelseyrkande 15-17-OIK Byggnads- och miljönämnden 134 Ärende Bygglov Ansökan inkom

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4

Innehåll. 1 Inledning... 3. 2 Markanvändning och planläggning... 4 Slutrapport av en gemensam lokalarbetsgrupp för anordnare av yrkesutbildning på andra stadiet och Borgå stad 20.2.2013 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Markanvändning och planläggning... 4 3 Olika synvinklar

Läs mer

Ärende Ansökan om befrielse enligt 11 i lagen om vattentjänster

Ärende Ansökan om befrielse enligt 11 i lagen om vattentjänster Byggnads- och miljönämnden 59 23.04.2013 Byggnads- och miljönämnden 130 27.08.2013 Byggnads- och miljönämnden 92 10.06.2014 Utlåtande 14-15-LAU till högsta förvaltningsdomstolen med anledning av besvär

Läs mer

ALLMÄNT OM PLANERINGEN AV SKÄRGÅRDSOMRÅDET

ALLMÄNT OM PLANERINGEN AV SKÄRGÅRDSOMRÅDET Sibbo kommun Avdelning för teknik och miljö/ markanvändningsenheten PB 7 04131 SIBBO Ärende: Utlåtande gällande utkastet till delgeneralplanen för skärgården och kusten i Sibbo kommun. Hänvisning: Begäran

Läs mer

PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING

PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING PARGAS STAD KIRJAISSUNDET STRANDDETALJPLANE- ÄNDRING Lantmätare Ab Öhman 2014 STRANDDETALJPLANEBESKRIVNING 1 BAS- OCH IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Stranddetaljplanebeskrivningen gäller 2.1.2014 daterad stranddetaljplanekarta.

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad Byggnadsordning för Pargas stad Stadsstyrelsen 2.10.2001 Godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 Tillämpas fr.o.m. 13.1.2005 ALLMÄNT 1 Förutom stadgandena i Markanvändnings- och byggnadslagen (MoBL) och

Läs mer

Stadsstyrelsen 97 30.03.2015

Stadsstyrelsen 97 30.03.2015 Stadsstyrelsen 97 30.03.2015 Utlåtande till Åbo förvaltningsdomstol med anledning av besvär över Pargas stadsfullmäktiges beslut 9.12.2014 105 att godkänna delgeneralplanen för Ålön 110/10.02.02/2009 Stadsstyrelsen

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015

Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Projekt Norrköpings Resecentrum 2015-11-01 Buller i Butängen nya bullerregler 1 juni 2015 Analys av bullerutredning (WSP 150315) baserad på nya bullerregler i förordning (2015:216) om trafikbuller vid

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (10) Stadsfullmäktige Kaj/14 26.09.2012

Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (10) Stadsfullmäktige Kaj/14 26.09.2012 Helsingfors stad Protokoll 15/2012 1 (10) 270 Detaljplaneändring för tomterna 40094/7-10 och park- och gatuområden (område vid Bollbackagränden) i Skomakarböle (nr 12034) HEL 2011-001393 T 10 03 03 Beslut

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4.

DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4. KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING STADSDEL 4. PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Projektet inleds pånytt, enligt den nya markanvändnings-

Läs mer

HAIKO GÅRD MED OMGIVNING

HAIKO GÅRD MED OMGIVNING Detaljplan 471 BESKRIVNING AV DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING HAIKO GÅRD MED OMGIVNING Stadsdelen 33, kvarteret 3552, tomterna 2-5 Kvartersområden för turism, byggnader för fritids- och serviceboende

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) Stadsfullmäktige Kaj/10 20.5.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 10/2015 1 (6) 10 Detaljplaneändring för Drumsöbacken 4 i Drumsö (nr 12278) HEL 2013-009781 T 10 03 03 Beslutsförslag Sammandrag Föredragandens motiveringar beslutar

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17

SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMMANFATTNING. Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Rönnen 14 m.fl. i Hjo stad, Hjo kommun Fastigheten Rönnen 14 m.fl. Dnr. 2012-125 2015-03-17 Planprocessen genomförs som ett normalt planförfarande. Planförslaget har varit

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2 KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ NUKKUMATTIS TOMT 13-8-2

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 05 november 2015. Björkebo I

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 05 november 2015. Björkebo I HAMMARLANDS KOMMUN FREBBENBY, OMRÅDET BJÖRKLIDEN PLANBESKRIVNING ÖVER DETALJPLAN. Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 05 november 2015. Björkebo I Områdesbestämning: Detaljplanen omfattar

Läs mer

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige 17.12.2002 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 09.09.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige

Läs mer

HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET

HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET HELSINGFORS STADS RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET 2011 HELSINGFORS FÖR ALLA 2 (12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppgörandet av riktlinjerna för tillgänglighet... 3 1.2 Riktlinjernas mål och

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2013-10-31 DNR: 13BMN72 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr.

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr. 19 Ersättning har inte medgivits för avloppspump på villatomt eftersom kommunens avloppsnät inte var trycksatt (s.k. LTA-system) och avloppsnätet inte kunde anses vara olämpligt utfört Makarna M äger sedan

Läs mer

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden 1 Detaljplan 429 BESKRIVNING AV DETALJPLAN 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter HAIKO, LASARETTET Stadsdel 33 Kvarteren 3554 3561 och gatu-, parkerings-, special- och parkområden

Läs mer

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011 Godkänt av kommunfullmäktige 31.1.2011 5 Dnr: 99/10.00.00/2011 Markpolitiskt program - Kommunfullmäktige 31.1.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. JOHDANTO 3-2. MARKANSKAFFNING 4 Kommunens markinnehav 4 Principer

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling

Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-06-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2010-02-01, rev 2010-04-12 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Nysättra 11:25 i Roslagsbro-Vätö församling Dnr 06-10252.214 Ks 07-566 LANBESKRIVNING

Läs mer

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT

INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT INGÅ KOMMUN PLANLÄGGNINGS- ÖVERSIKT 2015 PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunen minst en gång om året upprätta en översikt över de planärenden som är anhängiga eller som

Läs mer

Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) Anna Zimdal Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län PLANHANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - - Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Planprogram för bostäder på Bolsheden 1:40. Kungsbacka kommun. www.norconsult.se

Planprogram för bostäder på Bolsheden 1:40. Kungsbacka kommun. www.norconsult.se Planprogram för bostäder på Bolsheden 1:40 Kungsbacka kommun www.norconsult.se Planprogram för bostäder Bolsheden 1:40, Kungsbacka kommun 2013-01-31 Medverkande konsulter: Camilla Lidholm, Uppdragsansvarig,

Läs mer

Regionväg 178 Valkomvägen avsnittet Petasvägen Solviksvägen, Lovisa BULLERUTRED- NING. Oktober 2009. Lovisa stad

Regionväg 178 Valkomvägen avsnittet Petasvägen Solviksvägen, Lovisa BULLERUTRED- NING. Oktober 2009. Lovisa stad Regionväg 178 Valkomvägen avsnittet Petasvägen Solviksvägen, Lovisa BULLERUTRED- NING Oktober 2009 Lovisa stad Regionväg 178 Valkomvägen, avsnittet Petasvägen - Solviksvägen, Lovisa 2(6) BULLERUTREDNING

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Nr 102 Nr 102 PLAN- OCH BYGGLAG för landskapet Åland Föredragen för Republikens President 1) den 1 februari 2008 Utfärdad i Mariehamn den 28 augusti 2008 I enlighet med

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter 2, tomt 1 av den 27.01.2015

Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter 2, tomt 1 av den 27.01.2015 C SUN PLANBESKRIVNING STPLNR 0 MARIEHAMNS STAD Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Västernäs, kvarter, tomt av den.0.0 PLANPROCESSEN Godkänd av stadsutvecklingsnämnden Godkänd av stadsstyrelsen

Läs mer

SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13

SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13 Nr 938 SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13 KONSTNÄRSBACKEN OMRÅDES- OCH BYGGNADSBESKRIVNING 08.10.2008 OMRÅDES- OCH BYGGNADSBESKRIVNING Områdes- och byggnadsbeskrivningens syfte är att förtydliga stadsplanens

Läs mer

Resturang Marina s, Terjärv

Resturang Marina s, Terjärv SAMMANTRÄDES 1/2014 Organ Sammanträdesdatum Sida Byggnadsnämnden 4.2.2014 1 Sammanträdestid Tisdagen den 4 februari 2014 kl. 17.30-18.45 Sammanträdesplats Resturang Marina s, Terjärv Beslutande Ersättare

Läs mer

Utlåtande om bedömning i enlighet med naturvårdslagens 65 om konsekvenserna av Öjas och Rödsö-Möllers strandgeneralplan för Natura-områden

Utlåtande om bedömning i enlighet med naturvårdslagens 65 om konsekvenserna av Öjas och Rödsö-Möllers strandgeneralplan för Natura-områden VÄSTRA FINLANDS MILJÖCENTRAL Plats Vasa Datum Dnr Naturvårdsgruppen 4.5.2007 LSU-2004-L-1133(255) Nro H46-349 Veli-Pekka Koivu Planläggningstjänster Tekniska servicecentret Karleby stad PB 43 67101 Karleby

Läs mer

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden.

Almarevägen. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Uppdrag nr. 14U26185. Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Trafikbullerutredning Sammanfattning Ljudnivåer vid bostäderna uppfyller Riksdagens riktvärden. Ljudkvalitetsindex för området är 1,3 vilket är högre än minimikravet och bostäder med god ljudmiljö kan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 18/10 1993 och fastställd av Ålands landskapsstyrelse den 21/6 1994. I avd. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA KOMMUNEN

Antagen av kommunfullmäktige den 18/10 1993 och fastställd av Ålands landskapsstyrelse den 21/6 1994. I avd. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA KOMMUNEN B Y G G N A D S O R D N I N G F Ö R F Ö G L Ö K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige den 18/10 1993 och fastställd av Ålands landskapsstyrelse den 21/6 1994. I avd. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER HELA KOMMUNEN

Läs mer

DOM 2014-02-11 Stockholm

DOM 2014-02-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060102 DOM 2014-02-11 Stockholm Mål nr P 7040-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-26 i mål nr P 1348-13, se bilaga KLAGANDE Hyresgästföreningen

Läs mer

Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan

Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan 1 (5) Bergö- Stora Bodö - Fridhemsberget Delgeneralplan och ändring av delgeneralplan PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Ärendenummer Områdesnummer 6218/502/2009 450300 PLANERINGSOBJEKT Planområdets

Läs mer

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län 1(7) Datum Diarienr: 2011-000299 Miljöreda: 11/0556d Sabina Talavanic, arkitekt Upprättad: 2013-02-13 Detaljplan för kv. Staren 1 Vårgårda kommun, Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HANDLÄGGNING Planförslaget,

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE

SAMRÅDSREDOGÖRELSE, ENKELT FÖRFARANDE Detaljplan för Flerbostadshus Norrbacka, påbyggnad av befintliga bostäder omfattande del av fastigheterna Norrbacka 1:27 och 1:38 m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län NORMALT PLANFÖRFARANDE Samrådshandling

Läs mer

Upprättad 2004-05-26. Planens syfte och huvuddrag. Avvägning enligt miljöbalken

Upprättad 2004-05-26. Planens syfte och huvuddrag. Avvägning enligt miljöbalken PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten SUNDSÖR 2:1 i Nykvarns kommun Upprättad 2004-05-26 Handlingar Detaljplanen utgörs av plankarta i skala 1:2000 med planbestämmelser. Till detaljplanen hör

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län 1(3) ANTAGANDEHANDLING 1(5) Detaljplan för del av fastigheten Vännäs 34:4 i Vännäsby, Vännäs kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning - Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Jägarhyddan 1 och Önebacken 1, 5, 6 FLERBOSTADSHUS Östersunds kommun

Detaljplan för Jägarhyddan 1 och Önebacken 1, 5, 6 FLERBOSTADSHUS Östersunds kommun Detaljplan för Jägarhyddan 1 och Önebacken 1, 5, 6 FLERBOSTADSHUS Östersunds kommun 1 Granskningsshandling Dnr Ädh: 472/2014 Dnr planmodul: P 14/0002 PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår

Läs mer

Kv Tjädern (Sofieberg)

Kv Tjädern (Sofieberg) Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING 2009-00007-214 (P09006) Arkivnummer: P1583 B Detaljplan för Kv Tjädern (Sofieberg) inom stadsdelen Tälje i Södertälje Upprättad 2010-02-10 LAGAKRAFTHANDLING Handlingar

Läs mer

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5)

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5) 1(5) Dnr 0481/10 Antagandehandling 2015-09-16 DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING FREGATTEN 21a och 21b

Läs mer

Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) 2011-10-14 Anna Zimdahl Detaljplan för delar av fastigheterna STÖCKSJÖ 18:20 mfl inom Stöcksjö i Umeå kommun, Västerbottens län PLANHANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration

Läs mer

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde

Kolari kommun DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV. Sammandrag av planbeskrivningen. Planområde Pöyry Finland Oy Väinönkatu 1 B FI-40100 Jyväskylä Finland Hemort Vanda, Finland FO-nummer 0625905-6 DELGENERALPLAN FÖR TORNE ÄLV- MUONIO ÄLV Planförslag 15.2.2013 Sida 1 (7) Sammandrag av planbeskrivningen

Läs mer

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Östra Kongahälla, Kungälv Trafikbullerutredning. ÅF-Infrastructure AB Author Johan Hässel Phone 010 505 84 27 Mobile 0701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-12-02 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151202 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning Östra

Läs mer

Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad.

Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad. SAMRÅDSFÖRSLAG 2007-04-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2007-08-27 Detaljplan för kv. ANKAN 1 och del av fastigheterna TÄLJE 3:40 och 3:1 i Norrtälje stad. Dnr 07-10049.214 KS 07-607 PLANBESKRIVNING Handlingar Till

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING FÖR TOMT 19-6 I STADSDEL 125 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativtagare

Läs mer

PLANBESKRIVNING. RIKSGRÄNSEN 1:11, RIKSGRÄNSEN 1:1, del av. Detaljplan. Kiruna kommun Norrbottens län. Upprättad av Arkitekthuset Monarken AB, Piteå

PLANBESKRIVNING. RIKSGRÄNSEN 1:11, RIKSGRÄNSEN 1:1, del av. Detaljplan. Kiruna kommun Norrbottens län. Upprättad av Arkitekthuset Monarken AB, Piteå 1 PLANBESKRIVNING Detaljplan RIKSGRÄNSEN 1:11, RIKSGRÄNSEN 1:1, del av Kiruna kommun Norrbottens län. Upprättad av Arkitekthuset Monarken AB, Piteå 2 RIKSGRÄNSEN 1:11 RIKSGRÄNSEN 1:1, del av Kiruna kommun

Läs mer

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Bergnäset 1:1, Trygghetsboende, SBF 2015/5

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Bergnäset 1:1, Trygghetsboende, SBF 2015/5 LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 62 180 Granskningsyttrande över detaljplan för del av Bergnäset 1:1, Trygghetsboende, SBF 2015/5 Dnr 2015 M3095 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsförvaltningens

Läs mer

INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan

INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan INGÅ KOMMUN Degerby detaljplan och ändring av detaljplan Planekonomisk utredning gällande vattenförsörjning och gatuinfra vid Kullvägen och Kullgränden 6.4.2010 67060596 Pöyry Finland Oy Degerbyvägen Kullgrändens

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Fjugesta Samhälle FJUGESTA 27:1 OCH 27:2 M.FL. (OKQ8) i Lekebergs kommun, Örebro län

Ändring av detaljplan för del av Fjugesta Samhälle FJUGESTA 27:1 OCH 27:2 M.FL. (OKQ8) i Lekebergs kommun, Örebro län BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN I LEKEBERGS KOMMUN Ändring av detaljplan för del av Fjugesta Samhälle FJUGESTA 27:1 OCH 27:2 M.FL. (OKQ8) i Lekebergs kommun, Örebro län PLANOMRÅDE UPPRÄTTAD 2008-05-21 REVIDERAD

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (11) Miljö- och byggnadsförvaltningen Jonas Ellenfors 2015-10-05 BND 2015:129 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Palsternackan 2 m.fl. inom stadsdelen Huvudsta,

Läs mer

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi

Föredragande: Vik. planläggningschef Turkka Michelsson, tfn 044 358 5894 fornamn.efternamn@pargas.fi Miljönämnden 330 12.12.2012 Miljönämnden 73 19.03.2013 Miljönämnden 155 15.10.2014 Stadsstyrelsen 250 24.11.2014 Stadsfullmäktige 105 09.12.2014 105 till delgeneralplan för Ålön Miljönämnden 12.12.2012

Läs mer

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens

Trafikbuller: begrepp och åtgärder. 1 Akustiska begrepp. 1.1 db-begreppet och frekvens 1(6) Trafikbuller: begrepp och åtgärder Hur mycket buller som sprids från en väg påverkas bland annat av vägens utformning, fordonstyp, trafikmängd och hastighet. Hur mycket buller som når fram till en

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun

A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun A N T A G A N D E H A N D L I N G Handlingen består av: Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Utlåtande Detaljplan för 589 Bråkstrecket 2, Bråstorp, Motala kommun Planområde

Läs mer

PLANBESKRIVNING DP 150

PLANBESKRIVNING DP 150 1 (8) PLANBESKRIVNING DP 150 DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, STORA KALVÖ, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN LAGA KRAFT 2014-07-24 2 (8) DETALJPLAN FÖR KLOVÖJA 1:3, SÖDERKÖPINGS KOMMUN, ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY)

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Dnr: POM 2015-803 (214) ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV VÄNNÄS 34:4 (CENTRALA VÄNNÄSBY) Vännäs kommun Västerbottens län PLANBESKRIVNING Ändringen ska läsas tillsammans med gällande Detaljplan för del

Läs mer

Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun

Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun 1 Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun Dnr Ädh 0098/2006 Dnr planmodul: P 06/0001 SÄRSKILT UTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande Detaljplanen

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kopparslagaren 14, Falköping stad, Falköpings kommun

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kopparslagaren 14, Falköping stad, Falköpings kommun Datum 2015-08-03 Byggnadsnämnden GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kopparslagaren 14, Falköping stad, Falköpings kommun HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Aktuellt planförslag har enligt 5 kap 18 Plan- och

Läs mer

Buller vid Burlövs egna hem

Buller vid Burlövs egna hem Rapport:2013:73 / Version: 1.0 Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Burlövs egna hem Burlövs kommun Serie nr: 2013:73 Projektnr: 13141 Författare: Lovisa Indebetou

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande

Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare Diarienummer Veronica Sjögren PBN 2013-1773 018-727 47 64 Planbeskrivning Detaljplan för Tuna backar 38:2 Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-01-03 Kartbild som

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-09, rev 2010-10-27 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-09, rev 2010-10-27 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-09, rev 2010-10-27 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 TILLÄGG till detaljplan för fastigheten HUMLÖ 1:4, Måsholmen, i Frötuna församling Dnr 10-10110.214 Ks

Läs mer

Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund

Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund Detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund Inspirationsbild Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Laga kraft 2014-10-02 Dnr 2003/457 KS. 203 Planbeskrivning Handlingar

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA

RAPPORT. Bullerutredning, Kv. Lejonet TIERPS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2175468000 2016-03-30 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA TIERPS KOMMUN Bullerutredning, Kv. Lejonet UPPDRAGSNUMMER 2175468000 SWECO CIVIL AB ÖREBRO INFRA ANDREAS PERSSON NICKLAS BERGKVIST Uppdragsledare, Akustiker Granskare, Akustiker repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad

Innehåll. Bilaga 3 Sammanvägd ljudnivå vid fasad PM LEKSANDSBOSTÄDER AB Trafikbullerutredning för Snedkanten, Leksands kommun UPPDRAGSNUMMER 1520988 SLUTRAPPORT VERSION 4 Rev Sweco Environment AB Falun Miljö UPPDRAGSLEDARE/HANDLÄGGARE: SARA DAHSLTEN

Läs mer

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare

Läs mer

HERMANSÖ PLANBESKRIVNING

HERMANSÖ PLANBESKRIVNING HERMANSÖ PLANBESKRIVNING DETALJPLAN OCH DETALJPLANEÄNDRING 434 HERMANSÖ NORRA 433 HERMANSÖ TYTERSKÄRSVÄGEN 416 HERMANSÖ SÖDRA 462 HERMANSÖ GRUNDSUNDET BORGÅ STADSDELEN 33 Gatuområde och kvarter 3700 STADSDELEN

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD. Innehåll

BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD. Innehåll 1 (15) BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD Innehåll INLEDNING...2 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER...2 Tillämpningsområde...2 Byggnadstillsynsmyndighet...2 Mål...3 Bygganvisningar...3 2. TILLSTÅNDSSYSTEM...3

Läs mer

Samt hela punkt 13.2 : Fritidsboende

Samt hela punkt 13.2 : Fritidsboende Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Stadsstyrelsen 250 26.10.2015 Förslag till revidering av byggnadsordning för Pargas stad Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Beredare T.f ledande byggnadsinspektör

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan)

Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan) PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-05-20 Antagandehandling Dnr: 10BMN7 Handläggare: Thobias Nilsson Björsjö 42:1, kvarteret Klarinetten (Tranmursskolan) Detaljplan för bostäder och skola m.m. Gävle

Läs mer

DOM 2013-02-04 Stockholm

DOM 2013-02-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-02-04 Stockholm Mål nr P 5735-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-01 i mål P 5770-11, se bilaga

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan

Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-02-15 Antagandehandling Dnr: 09BMN1037 Handläggare: Thobias Nilsson Hagaström 77:15 mfl, Hagaströmsskolan Detaljplan för skola Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer