Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren samt grönområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren 2400 2406 samt grönområden"

Transkript

1 BORGÅ Detaljplan 378 BYGGANVISNINGAR OCH ÖVERSIKTSPLAN FÖR GRÖNOMRÅDEN Planläggnings- och byggnadsnämnden Alkrog 26. stadsdelen, kvarteren samt grönområden

2 Borgå stad stadsplaneringsavdelningen ALLMÄNT Bygganvisningarna gäller småhuskvarteren i Alkrog. Dessutom ges anvisningar för anläggning av grönområdet sydväst om småhuskvarteren. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 2 KVARTEREN 2400 och Randzonen vid ett öppet åkerfält KVARTEREN 2401, 2403 och Randzonen mot Alkrogvägen och de skyddade tomterna i områdets mitt KVARTER Småhuskvarteren i bolagsform i närheten av Tolkisvägen Alkrogs småhusområde ligger på en mycket synlig plats som avslutning på ett vidsträckt åkerfält. Som en kant på det öppna landskapsrummet bildas en smal randzon med utfyllnadskullar och planterade ädelträd. Det centrala målet är ett nytt naturnära bostadsområde. Byggnadsområdena gränsar tydligt mot den öppna dalen. Mellan det byggda området och den fria naturen (parkområdena) gestaltar sig gränsen naturligt och harmoniskt, samtidigt också målmedvetet. När området byggs ut fortsätter den sekelgamla stadsbyggnadstraditionen, som kommer till uttryck i de traditionella östnyländska bymiljöerna och framför allt i Gamla stan i Borgå samt den intill liggande Adertonbacken. Området byggs enligt detaljplanen och dessa anvisningar. Här ställs de kvalitativa minimikraven på stadsbilden när det gäller byggnader och gårdsområden samt offentliga uterum. GRÖNOMRÅDEN 11 BILAGA 1: Färgsättningsplan 12 LIITE 2: Modeller för inhägnader 13 2

3 KVARTEREN 2400 och 2402 Eventuell förekomst av skadligt radon i området ska beaktas vid byggandet. I samband med bygglovsansökan informerar byggnadsinspektören vid behov i varje enskilt fall om de åtgärder som krävs. Grundläggningssätt Marken i hela området är mjuk och grundläggningssättet ska därför ägnas särskild uppmärksamhet. När tomtens ytformer planeras ska man också beakta att de delar av tomten som inte byggts på förhand kommer att sätta sig betydligt till följd av utfyllningarna. Sättningen ska beaktas vid planeringen av gårdens detaljer och anslutningarna till gårdsområdet. I samband med gatubygget har zonen mellan gatan och huset också stabiliserats. Om rör utanför byggnaden läggs utanför detta område ska risken för sättningar i den mjuka marken beaktas vid planeringen. PLANERING AV BOSTADSHUSEN Randzonen vid ett öppet åkerfält ALLMÄNT Fasader och byggnadsmassa Byggrätten har fastställts så att ett hus i en våning är klart mindre än ett hus med två våningar. Fasadhöjden, mätt från marken till skärningspunkten mellan yttervägg och tak, är minst 3,8 meter och högst 5,8 meter. Om så önskas kan övre våningen också lämnas oinredd i det första byggskedet, då huset till det yttre verkar ha två våningar. Lösningen är bekant från återuppbyggnadstidens småhus. Bostadshusen ska byggas fast i byggnadsytans gräns mot gatan, med undantag för tomterna 1, 2 och 3 i kvarteret 2400, där bostadshusen ska byggas fast i byggnadsytans gräns mot åkerfältet. Om en minst 4,5 meter bred veranda placeras fast i byggnadsytans gräns tolkas detta som om huset vore fast i gränsen. Vid dimensioneringen av byggnadsmassan och planeringen av byggnadernas yttre ska man inte nöja sig med den allra enklaste lådlösningen. Byggnadernas arkitektur ska ge ett fräscht och harmoniskt intryck. Då man väljer hustyp ska man på förhand höra sig för med byggnadstillsynen att huset lämpar sig för tom ten. Vid placeringen av byggnaderna ska hänsyn tas till träden som kommer att planteras på gatuområdet, så att ingångarna och infarterna placeras mellan träden. På tomterna har i det ena hörnet mot gatan reserverats plats för de kommunaltekniska ledningarnas anslutningsbrunn, där man inte får bygga. Infarten till gården kan emellertid placeras vid anslutningsbrunnen. På vissa tomter är detta rentav att rekommendera. 3

4 Tak Takformen är sadeltak eller s.k. brutet sadeltak, med takfallen på olika höjd. Taklutningen ska vara minst 1:2,5 och högst 1:1,5. Åsens riktning följer riktningen på husets långsida och anvisas i detaljplanekartan. Längden på byggnadens enhetliga fasad får vara högst 14 meter. Sålunda får det enhetliga takfallet vara högst 15,2 meter. Takets färg är mörkgrå eller svart. Takskäggen ska skjuta ut, men deras maximilängd från fasadlinjen är emellertid 60 cm. EKONOMIBYGGNADER, SKYDDSTAK, INHÄGNADER Ekonomibyggnader och skyddstak såsom garage och carportar är betydande element i stadsbilden som kompletterar kvartershelheten Deras utseende, material, färger och höjdförhållanden ska harmoniera med bostadshusen. Ekonomibyggnadernas och skyddstakens ytterväggar är av trä eller rappade. Färgerna väljs ur färgsättningsplanen i bilaga 1. För ekonomibyggnaden och skyddstaket rekommenderas en färg som är nyans mörkare än bostadshuset. Takformen på ekonomibyggnader och konstruktioner är sadeltak eller en form som motsvarar bostadshusets takform. Taklutningen ska vara minst 1:2,5 och högst 1:1,5. Åsens riktning följer riktningen på ekonomibyggnadens långsida. Takmaterialet är till färgen svart eller mörkgrått. Tomterna ska ingärdas endast med en häck. Exempel på placering i kvarter Längden på byggnadens enhetliga fasad får vara högst 14 meter. Om byggnaden är längre än 14 meter ska dess stomme och tak disponeras med tydliga in- och utdragningar av huskroppen. In- och utdragningarna ska gärna framhävas med höjdskillnader. Husets rekommenderade stomdjup (husets bredd) är 7,5 8,5 meter, dock högst 9 meter. Som huvudsakligt fasadmaterial används trä, rappning och säckskurning. Färgerna väljs ur färgsättningsplanen, som finns som bilaga 1. PLANERINGEN AV GÅRDSOMRÅDET Planterat område I den del av gårdsområdet som anvisas för planteringar kan anläggas en trädgård eller så kan den användas för lek eller andra gårdssysslor. De växter som planteras ska vara av olika slag, också buskar och träd. Att enbart anlägga en gräsmatta fyller inte måttet. Området får inte asfalteras. Om en bilplats byggs på planteringsområdet ska marken beläggas med till exempel hålsten eller plattor med gräsfogar. 4

5 Den del av området som planteras med träd och buskar, där den naturliga terränghöjden inte får ändras arkförhållandena i planområdet är svåra. För avledning av lakvatten blir man dock tvungen att fylla ut marken på gatuområdena och gårdarna närmst bostadshusen. Utfyllnadsområdet ska avgränsas och doseras på ett naturligt sätt. Slänten ska i sin helhet rymmas på tomten. Slänten får ha en lutning på högst 1:2 för att det ska vara möjligt att sköta växtligheten på slänten och för att eliminera risken för släntras eller uppkomsten av glidytor i alven. Murar Markens dåliga bärighet gör att gårdsplanen kommer att sätta sig ojämnt. Murar tål inte de minsta sättningar utan att bräckas. Murar som sätter sig ojämnt är svåra att reparera och hålla snygga. Därför är murkonstruktioner inte att rekommendera. Endast låga, under 40 cm höga murar får byggas på tomten, men ändå inte närmare en 1,5 meter från tomtgränsen. På gemensam överenskommelse mellan grannarna kan murar byggas närmare än 1,5 meter från gränsen och över 40 cm hög, om muren grundas och stabiliseras på ett adekvat sätt. Tomterna ska ingärdas med häckar i kvarteren 2400, Mot åkerfältet ska bostadskvarterens kant planteras med enhetliga randzonsplanteringar av träd och buskar. De skyddar de enskilda gårdsrummen och avgränsar dalens landskapsrum. Planteringszonen är smal och till karaktären trädgårdsaktig, häcken utgör en del av den. Häckar Som häck rekommenderas f öljande arter som trivs på lermark och inte behöver klippas: ungersk syren eller parksyren, som blir ca 3 meter höga smällspirea, som blir ca 2 meter hög douglasspirea, klasespirea eller vitspirea, som blir ca 1,5 meter Om grannarna kommer överens om en häck av gran eller tuja tillåts den endast om den klipps och sköts så att den hålls under 2 meter. Randzonens och gårdens trädslag Som gårdsträd rekommenderas huvudsakligen lågväxande fruktträd eller pry dnadsträd och endast ett storvuxet ädelträd per tomt. I randzonsplanteringen får ingå några högväxande ädelträd och ett barrträd per tomt. Kraftigt skuggande barrträd som kan växa sig stora får inte planteras närmare än 5 meter från gränsen mot bostadstomten. Ädelträd som trivs på lermark är ek, lind, ask och alm. Småvuxna träd som trivs på lermark är till exempel bergkörsbär, virginiahägg eller svartbärshagtorn. Småvuxna barrträd som trivs på lermark och i halvskugga är till exempel olika tujor och berghemlock. Åkern har varit täckdikad På den låglänta delen av området som ska bebyggas finns ställvis fortfarande fungerande täckdiken på åkern. Dem ska man inte förstöra med onödiga utgrävningar som går djupare än 80 cm. Planteringsomrdåde 5 Randzonsplanteringen kommer på ett i detaljplanen angivet område som planteras med träd och buskar, där den naturliga marknivån inte får ändras

6 KVARTEREN 2401, 2403 och 2404 Eventuell förekomst av skadligt radon i området ska beaktas vid byggandet. I samband med bygglovsansökan informerar byggnadsinspektören vid behov i varje enskilt fall om de åtgärder som krävs. Grundläggningssätt Marken i hela området är mjuk och grundläggningssättet ska därför ägnas särskild uppmärksamhet. När tomtens ytformer planeras ska man också beakta att de delar av tomten som inte byggts på förhand kommer att sätta sig betydligt till följd av utfyllningarna. Sättningen ska beaktas vid planeringen av gårdens detaljer och anslutningarna till gårdsområdet. I samband med gatubygget har zonen mellan gatan och huset också stabiliserats. Om rör utanför byggnaden läggs utanför detta område ska risken för sättningar i den mjuka marken beaktas vid planeringen. PLANERING AV BOSTADSHUSEN Randzonen mot Alkrogvägen och de skyddade tomterna i områdets mitt ALLMÄNT Vid dimensioneringen av byggnadsmassan och planeringen av byggnadernas yttre ska man inte nöja sig med den allra enklaste lådlösningen. Byggnadernas arkitektur ska ge ett fräscht och harmoniskt intryck. Då man väljer hustyp ska man på förhand höra sig för med byggnadstillsynen att huset lämpar sig för tomten. Fasader och byggnadsmassa Byggrätten har fastställts så att ett hus i en våning är klart mindre än ett hus med två våningar. Fasadhöjden, mätt från marken till skärningspunkten mellan yttervägg och tak, är minst 3,8 meter och högst 5,8 meter. Om så önskas kan övre våningen också lämnas oinredd i det första byggskedet, då huset till det yttre verkar ha två våningar. Lösningen är bekant från återuppbyggnadstidens småhus. Bostadshusen ska byggas fast i byggnadsytans gräns mot gatan, med undantag för tomterna 9 och 10 i kvarteret 2401 och tomterna 1 6 i kvarter På tomterna 1 6 i kvarter 2404 vid Alkrogvägen ska bostadshusen byggas fast i byggnadsytans gräns mot nordost, dvs. den mot Alkrogvägen. När bostadshuset inte ligger vid gatan ska fast vid byggnadsytans gräns mot gatan byggas ett garage eller en annan ekonomibyggnad, om vilket det finns anvisningar i ett eget stycke. Om en minst 4,5 meter bred veranda placeras fast i byggnadsytans gräns tolkas detta som om huset vore fast i gränsen. Vid placeringen av byggnaderna ska hänsyn tas till träden som kommer att planteras på gatuområdet, så att ingångarna och infarterna placeras mellan träden. På tomterna har i det ena hörnet mot gatan reserverats plats för de kommunaltekniska ledningarnas anslutningsbrunn, där man inte får bygga. Infarten till gården kan emellertid placeras vid anslutningsbrunnen. På vissa tomter är detta rentav att rekommendera. 6

7 Takets färg är mörkgrå eller svart. Takskäggen ska skjuta ut, men deras maximilängd f rån fasadlinjen är emellertid 60 cm. EKONOMIBYGGNADER, SKYDDSTAK, INHÄGNADER Ekonomibyggnader och skyddstak såsom garage och carportar är betydande element i stadsbilden som kompletterar kvartershelheten Deras utseende, material, färger och höjdförhållanden ska harmoniera med bostadshusen. Ekonomibyggnadernas och skyddstakens ytterväggar är av trä eller rappade. Färgerna väljs ur färgsättningsplanen i bilaga 1. För ekonomibyggnaden och skyddstaket rekommenderas en färg som är nyans mörkare än bostadshuset. Takformen på ekonomibyggnader och konstruktioner är sadeltak eller en form som motsvarar bostadshusets takform. Taklutningen ska vara minst 1:2,5 och högst 1:1,5. Åsens riktning följer riktningen på ekonomibyggnadens långsida (notera undantaget i f öljande stycke). Takmaterialet är till färgen svart eller mörkgrått. När bostadshuset inte ligger vid gatan (tomterna 1 6 i kvarter 2404 och tomterna 9 och 10 i kvarter 2401) ska fast vid byggnadsytans gräns mot gatan byggas ett garage eller en annan ekonomibyggnad. Då ska åsen på ekonomibyggnaden följa gatans riktning. Inkörningen till garaget eller carporten ska ordnas från gården redan av trafiksäkerhetsskäl. Tomterna ska helst ingärdas endast med en häck. Exempel på placering i kvarter Längden på byggnadens enhetliga fasad får vara högst 14 meter. Om byggnaden är längre än 14 meter ska dess stomme och tak disponeras med tydliga in- och utdragningar av huskroppen. In- och utdragningarna ska gärna framhävas med höjdskillnader. Husets rekommenderade stomdjup (husets bredd) är 7,5 8,5 meter, dock högst 9 meter. Som huvudsakligt fasadmaterial används trä, rappning och säckskurning. Färgerna väljs ur färgsättningsplanen, som finns som bilaga 1. Tak Takformen är sadeltak eller s.k. brutet sadeltak, med takfallen på olika höjd. Taklutningen ska vara minst 1:2,5 och högst 1:1,5. Åsens riktning följer riktningen på husets långsida och anvisas i detaljplanekartan. Längden på byggnadens enhetliga fasad får vara högst 14 meter. Sålunda får det enhetliga takfallet vara högst 15,2 meter. PLANERINGEN AV GÅRDSOMRÅDET Planterat område I den del av gårdsområdet som anvisas för planteringar kan anläggas en trädgård eller så kan den användas för lek eller andra gårdssysslor. De växter som planteras ska vara av olika slag, också buskar och träd. Att enbart anlägga en gräsmatta fyller inte måttet. Området får inte asfalteras. Om en bilplats byggs på planteringsområdet ska marken beläggas med till exempel hålsten eller plattor med gräsfogar. 7

8 Markförhållandena i planområdet är svåra. För avledning av lakvatten blir man dock tvungen att fylla ut marken på gatuområdena och gårdarna närmst bostadshusen. Utfyllnadsområdet ska avgränsas och doseras på ett naturligt sätt. Slänten ska i sin helhet rymmas på tomten. Slänten får ha en lutning på högst 1:2 för att det ska vara möjligt att sköta växtligheten på slänten och för att eliminera risken för släntras eller uppkomsten av glidytor i alven. Tomterna ska ingärdas med häckar i kvarteren 2400, Mot åkerfältet ska bostadskvarterens kant planteras med enhetliga randzonsplanteringar av träd och buskar. De skyddar de enskilda gårdsrummen och avgränsar dalens landskapsrum. Planteringszonen är smal och till karaktären trädgårdsaktig, häcken utgör en del av den. Häckar Häckar rekommenderas för att inhägna tomterna. Som häck rekommenderas följande arter som trivs på lermark och inte behöver klippas: ungersk syren eller parksyren, som blir ca 3 meter höga smällspirea, som blir ca 2 meter hög douglasspirea, klasespirea eller vitspirea, som blir ca 1,5 meter Om grannarna kommer överens om en häck av gran eller tuja tillåts den endast om den klipps och sköts så att den hålls under 2 meter. Gårdens trädslag Som gårdsträd rekommenderas huvudsakligen lågväxande fruktträd eller pry dnadsträd och endast ett storvuxet ädelträd per tomt. I trädplanteringen får ingå några högväxande ädelträd och ett barrträd per tomt. Kraftigt skuggande barrträd som kan växa sig stora får inte planteras närmare än 5 meter från gränsen mot bostadstomten. Ädelträd som trivs på lermark är ek, lind, ask och alm. Småvuxna träd som trivs på lermark är till exempel bergkörsbär, virginiahägg eller svartbärshagtorn. Småvuxna barrträd som trivs på lermark och i halvskugga är till exempel olika tujor och berghemlock. Åkern har varit täckdikad På den låglänta delen av området som ska bebyggas finns ställvis fortfarande fungerande täckdiken på åkern. Dem ska man inte förstöra med onödiga utgrävningar som går djupare än 80 cm. Murar Markens dåliga bärighet gör att gårdsplanen kommer att sätta sig ojämnt. Murar tål inte de minsta sättningar utan att bräckas. Murar som sätter sig ojämnt är svåra att reparera och hålla snygga. Därför är murkonstruktioner inte att rekommendera. Endast låga, under 40 cm höga murar får byggas på tomten, men ändå inte närmare en 1,5 meter från tomtgränsen. På gemensam överenskommelse mellan grannarna kan murar byggas närmare än 1,5 meter från gränsen och över 40 cm hög, om muren grundas och stabiliseras på ett adekvat sätt. 8

9 KVARTEREN 2405 och 2406 Grundläggningssätt Marken i hela området är mjuk och grundläggningssättet ska därför ägnas särskild uppmärksamhet. När tomtens ytformer planeras ska man också beakta att de delar av tomten som inte byggts på förhand kommer att sätta sig betydligt till följd av utfyllningarna. Sättningen ska beaktas vid planeringen av gårdens detaljer och anslutningarna till gårdsområdet. I samband med gatubygget har zonen mellan gatan och huset också stabiliserats. Om rör utanför byggnaden läggs utanför detta område ska risken för sättningar i den mjuka marken beaktas vid planeringen. PLANERING AV BOSTADSHUSEN Småhuskvarteren i bolagsform i närheten av Tolkisvägen ALLMÄNT Vid dimensioneringen av byggnadsmassan och planeringen av byggnadernas yttre ska man inte nöja sig med den allra enklaste lådlösningen. Byggnadernas arkitektur ska ge ett fräscht och harmoniskt intryck. Vid planeringen av byggnaderna ska man på förhand höra sig för med byggnadstillsynen att planen lämpar sig för tomten. Målet är att kvarteren ska bilda en enhetlig och stilig rand av fasader och sammanbindande inhägnader mot Tolkisvägen. Eventuell förekomst av skadligt radon i området ska beaktas vid byggandet. I samband med bygglovsansökan informerar byggnadsinspektören vid behov i varje enskilt fall om de åtgärder som krävs. Fasader och byggnadsmassa Byggnadsrätten fastställs med exploateringstal. Största tillåtna våningsantal är två. Fasadhöjden, mätt från marken till skärningspunkten mellan yttervägg och tak, är minst 3,8 meter och högst 5,8 meter. Längden på byggnadens enhetliga fasad får vara högst 14 meter. Om byggnaden är längre än 14 meter ska dess stomme och tak disponeras med tydliga in- och utdragningar av huskroppen. In- och utdragningarna ska gärna framhävas med höjdskillnader. Husets rekommenderade stomdjup (husets bredd) är 7, 5 8,5 meter, dock högst 9 meter. Som huvudsakligt fasadmaterial används trä, rappning och säckskurning. Färgerna väljs ur färgsättningsplanen, som finns som bilaga 1. Tak Takformen är sadeltak eller s.k. brutet sadeltak, med takfallen på olika höjd. Taklutningen ska vara minst 1:2,5 och högst 1:1,5. Åsens riktning följer riktningen på husets långsida och anvisas i detaljplanekartan. Längden på byggnadens enhetliga fasad får vara högst 14 meter. Sålunda får det enhetliga takfallet vara högst 15,2 meter. Takets färg är mörkgrå eller svart. Takskäggen ska skjuta ut, men deras maximilängd från fasadlinjen är emellertid 60 cm. 9

10 Bostädernas gemensamma utrymmen För hushållens lösöre och friluftsutrustning ordnas tillräckligt med förvaringsutrymme. För cyklar reserveras tillräckliga, säkra och lättanvända förvaringsutrymmen som är skyddade för regn och tillåter daglig användning. Som bilplatser rekommenderas carportar. EKONOMIBYGGNADER, SKYDDSTAK, INHÄGNADER Ekonomibyggnader och skyddstak såsom garage och carportar är betydande element i stadsbilden som kompletterar kvartershelheten Deras utseende, material, färger och höjdförhållanden ska harmoniera med bostadshusen. Ekonomibyggnadernas och skyddstakens ytterväggar är av trä eller rappade. Färgerna väljs ur färgsättningsplanen i bilaga 1. För ekonomibyggnaden och skyddstaket rekommenderas en färg som är nyans mörkare än bostadshuset. Takformen på ekonomibyggnader och konstruktioner är sadeltak eller en form som motsvarar bostadshusets takform. Taklutningen ska vara minst 1:2,5 och högst 1:1,5. Åsens riktning följer riktningen på ekonomibyggnadens långsida. Takmaterialet är till färgen svart eller mörkgrått. 10

11 GRÖNOMRÅDEN Landskapsmässigt värdefullt åkerområde (MA) Odlingslandskapet sträcker sig till Alkrogs planområde. Åkerområdet som märkts ut i planen ska hållas öppet. Rekommendationen är att det sköts med samma metoder som det kringliggande odlingslandskapet som en del av en större odlingshelhet. VL-1 Närrekreationsområde, där terrängutfyllnader och vallar får placeras som skydd mot vind och buller Utformning av terrängen Utfyllnadskullarna kan byggas upp under en längre tid, så att utformningen påbörjas från området närmast bosättningen och går vidare kulle för kulle. En påbörjad utfyllnadskulle ska ges sin slutliga form och landskapsarbetet slutföras med planteringar och allt innan man börjar bygga följande utfyllnadskulle. Den största tillåtna utfyllnadstjockleken är 2 meter på grund av markens dåliga bärighet. Utfyllnaden får inte sträcka sig närmare än 10 meter från fjärrvärme- och avloppslinjer. Släntlutningen ska variera och vara minst 1:2,5 för att formen ska bli naturlig och inga glidytor ska uppstå. Slänternas kanter ska fogas på ett naturligt sätt till den jämna terrängen, så att de delar av kullarna som sköts som ängar ska kunna slås maskinellt. Dike som vattenelement Det centrala uppsamlingsdiket formas till kantslänter genom att anlägga en mindre brant, trygg vattenfåra. Släntlutningen ska vara huvudsakligen 1:2 eller mera långsluttande och endast ställvis brantare, högst 1:1,5. Längs diket planteras träd- och buskgrupper som för sin del något dämpar vinden i den öppna dalen. Längs diket i åkerområdet ska för vattenskyddet anläggas en minst 3 meter bred remsa äng. åker Utfyllnadskulle med planteringar Dike med långsluttande slänter Tvärsnitt av terrängen åskådliggör långsluttande markutfyllnad på grönområde. Planteringar som vind- och bullerskydd På kullarna planteras huvudsakligen trädslag som hör till kulturlundar, där det utöver ädelträd odlas barrträd i grupp. På en del av kullarna kan också planteras björk- och aspdungar. En del av kullarnas yta kan skötas som äng för att det öppna rummet ska få en naturlig form. På den jämna marken och utfyllnadskullarna vid Tolkisvägen planteras huvudsakligen tallar för att ge ett så effektivt damm- och bullerskydd som möjligt, också på vintern. Gång- och cykellederna Leden som går igenom närrekreationsområdet är en del av det nät av gång- och cykelvägar som sammanbinder stadens västra bostadsområden. Leden förenar sig med gång- och cykelvägarna längs Tolkisvägen och Alkrogvägen. Särskilt viktigt är att se till att vägarna kan korsas tryggt. Anläggning av refuger på övergångsställena rekommenderas. 11

12 BILAGA 1 Färgsättningsplan Färgtonen på byggnadernas träväggar eller rappning ska väljas utifrån färgsättningsplanen, som har mellanstarka varma färger som harmonierar med varandra. Färgkoderna är från Teknos fasadmålningskarta 2003, men motsvarande färgtoner från andra tillverkare kan också användas. Takets färg är mörkgrå eller svart. Som färg på ekonomibyggnader och skyddstak rekommenderas en mörkare ton än färgen på bostadshuset Gul och gulbrun Blåskiftande eller grå Rödskiftande eller rödbruna Ekonomibyggnaderna och skyddstaken kan också målas i följande röda och bruna färgtoner För att underlätta färgvalet är det skäl att jämf öra färgkoderna med färgproverna i originalfärgkartan, eftersom nyanserna kan ändras vid kopieringen. 12

13 BILAGA 2 Modeller på inhägnader Staketen väljs bland bifogade typmodeller. När åtgärdstillstånd söks kan bilderna som finns på stadsplaneringsavdelningen underlätta ansökan. Bilderna i skala ca 1:50. Stadsplaneringsavdelningens staket typ 9. Stadsplaneringsavdelningens staket typ 1. Stadsplaneringsavdelningens staket ty p 11. Stadsplaneringsavdelningens staket typ 8. Stadsplaneringsavdelningens staket typ

Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299

Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299 BORGÅ Detaljplan 425 Detaljplan ÄPPELGÅRDEN 425 Äppelgården Stadsdelen 10, kvarteren 5700-5712 Planläggnings- och byggnadsnämnden 23.9.2010 299 FASADFÄRGER alla byggnader FASADFÄRGER endast ekonomibyggnader;

Läs mer

BORGÅ. Detaljplan 426 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden Ölstens, Uppstens. Stadsdelen 31, kvarteren

BORGÅ. Detaljplan 426 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden Ölstens, Uppstens. Stadsdelen 31, kvarteren BORGÅ Detaljplan 426 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden 29.5.2008 218 Ölstens, Uppstens Stadsdelen 31, kvarteren 3207-3209 1 Borgå stad stadsplaneringsavdelningen ALLMÄNT Uppstens arbetsplatsområde

Läs mer

BÄCKBACKA stadsdelen 14, kvarteren 5500 5508

BÄCKBACKA stadsdelen 14, kvarteren 5500 5508 BORGÅ Detaljplan 394 BYGGANVISNINGAR Planläggnings- och byggnadsnämnden 5.3.2009 47 LJUSA BYN BÄCKBACKA stadsdelen 14, kvarteren 5500 5508 TRÄDGÅRDSSTADSDELEN Borgå stad stadsplaneringsavdelningen 2009

Läs mer

BYGGANVISNINGAR FÖR DETALJPLANEN 486 HAIKOTRÄSKET

BYGGANVISNINGAR FÖR DETALJPLANEN 486 HAIKOTRÄSKET BYGGANVISNINGAR FÖR DETALJPLANEN 486 HAIKOTRÄSKET Bilaga 7 xx.x.2015 STADSPLANERING 1 Sisällysluettelo Bygganvisningar för detaljplanen 486 Haikoträsket 3 Mål för planen 3 Energieffektivitet 4 Aktivt utnyttjande

Läs mer

SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13

SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13 Nr 938 SMÅHUSOMRÅDE STORGÄRDAN kvarteren 3 13 KONSTNÄRSBACKEN OMRÅDES- OCH BYGGNADSBESKRIVNING 08.10.2008 OMRÅDES- OCH BYGGNADSBESKRIVNING Områdes- och byggnadsbeskrivningens syfte är att förtydliga stadsplanens

Läs mer

OMRÅDET ÖSTER OM KANAANSLANDSVÄGEN, ETAPP 2: UTSKOGSVÄGEN OCH UTSKOGSSTIGEN

OMRÅDET ÖSTER OM KANAANSLANDSVÄGEN, ETAPP 2: UTSKOGSVÄGEN OCH UTSKOGSSTIGEN Anvisningar om byggsätt OMRÅDET ÖSTER OM KANAANSLANDSVÄGEN, ETAPP 2: UTSKOGSVÄGEN OCH UTSKOGSSTIGEN KVARTEREN 11 16 i stadsdel 111 INNEHÅLL 1. SYFTE... 2 2. ALLMÄNT... 2 3. KVARTEREN... 4 1. SYFTE Syftet

Läs mer

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE

KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE 1 2 KVARTEREN 3509 OCH 3510 FÖR EGNAHEMSHUS NYA KVARTER BLAND GAMMAL BEBYGGELSE Allmänna anvisningar: - Detaljplanens bestämmelser för byggnadsyta bestämmer i huvudsak placeringen av bostadshus. Ett garage/en

Läs mer

Byggsättsanvisningar BLÅBÄRSBACKEN, ETAPP 1: EN DEL AV BLÅBÄRSBACKSVÄGEN SAMT HARSYREVÄGEN

Byggsättsanvisningar BLÅBÄRSBACKEN, ETAPP 1: EN DEL AV BLÅBÄRSBACKSVÄGEN SAMT HARSYREVÄGEN Byggsättsanvisningar BLÅBÄRSBACKEN, ETAPP 1: EN DEL AV BLÅBÄRSBACKSVÄGEN SAMT HARSYREVÄGEN Kvarter 14, 15, en del av kvarter 16 och en del av kvarter 17 i stadsdel 251 INNEHÅLL 1. SYFTE... 2 2. ALLMÄNT...

Läs mer

Haikostranden Stadsdelen 33, kvarteren 3585-3593 stadsutvecklingsnämden 7.8.2012 194

Haikostranden Stadsdelen 33, kvarteren 3585-3593 stadsutvecklingsnämden 7.8.2012 194 Borgå Detaljplan Detaljplan 446 HAIKOSTRANDEN 446 Haikostranden Stadsdelen 33, kvarteren 3585-3593 stadsutvecklingsnämden 7.8.2012 194 3585 3586 3592 3587 3591 3588 3593 FASADFÄRGER alla byggnader 3589

Läs mer

GERBY V BYGGANVISNINGAR

GERBY V BYGGANVISNINGAR GERBY V BYGGANVISNINGAR Janina Lepistö Planläggningen Vasa stad 2012 BYGGANVISNINGAR FÖR OMRÅDET GERBY V I VASA UTARBETADE AV Planläggningsarkitekt Janina Lepistö ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN

Läs mer

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 9.4.2015

1 (10) Detaljplaneändring för Lotsgatan Svaromål på givna utlåtanden och åsikter som har framförts 9.4.2015 1 (10) Utlåtanden Sammandraget innehåller före den 5.12.2014 inlämnade åsikterna och utlåtandena. Markanvändningsavdelningen har utarbetat bemötanden, som har omarbetas efter miljönämndens beslut den 11.2.2015

Läs mer

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 , Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 Dnr 2008/721 Innehåll Gestaltningsprogrammets syfte och mål 3 Bakgrund 3 Planområdets läge samt syfte 3 Beskrivning av området 3 Överordnad struktur- och gestaltningsidé

Läs mer

ALLMÄNT INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Borgå stad stadsplaneringsavdelnigen ALLMÄNT 1. KVARTEREN 3547, 3550 2 rejält i branten

ALLMÄNT INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Borgå stad stadsplaneringsavdelnigen ALLMÄNT 1. KVARTEREN 3547, 3550 2 rejält i branten Borgå stad stadsplaneringsavdelnigen INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 1 KVARTEREN 3547, 3550 2 rejält i branten KVARTEREN 3548, 3549, 3551 3553 4 diskret på toppen KVARTEREN 3545, 3546 6 täta småhuskvarter,

Läs mer

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER

RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER 1454 C RIKTLINJER OCH REKOMMENDATIONER för placering och utformning av bebyggelse i del av Överenhörna-Ekensberg 1:23 LUNDHAGEN P 03001, 2006-05-31 Syfte Denna handling utgör ett komplement till planbestämmelserna

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

Gestaltningsprogram. Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1

Gestaltningsprogram. Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1 Gestaltningsprogram Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1 SYFTE Syftet med ett gestaltningsprogram är att underlätta samarbetet mellan fastighetsägare och kommun genom att illustrera och tydliggöra

Läs mer

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag 2 Inledning Varsamhet ska enligt Plan- och bygglagen (kap 8 17) tillämpas vid om- och tillbyggnader, men även vid

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad Byggnadsordning för Pargas stad Stadsstyrelsen 2.10.2001 Godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 Tillämpas fr.o.m. 13.1.2005 ALLMÄNT 1 Förutom stadgandena i Markanvändnings- och byggnadslagen (MoBL) och

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för

GESTALTNINGSPROGRAM. kvarteret Höken. kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 ANTAGANDEHANDLING. tillhörande detaljplan för GESTALTNINGSPROGRAM kvarteret Höken tillhörande detaljplan för kvarteren Höken, Väduren, Näbben och fastigheten Mesen 13 Vårt diarienummer med närområde inom Kneippen i Norrköping den 22 maj 2012 reviderad

Läs mer

BYGGANVISNINGAR. Yttersundom i Vasa 6.3.2012 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP. Syftet med bygganvisningarna

BYGGANVISNINGAR. Yttersundom i Vasa 6.3.2012 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP. Syftet med bygganvisningarna BYGGANVISNINGAR Yttersundom i Vasa 6.3.2012 GRUNDLÄGGANDE BEGREPP Syftet med bygganvisningarna Bygganvisningarna kompletterar detaljplanebestämmelserna och beteckningarna. Anvisningarna är bindande för

Läs mer

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg 5. TRÖINGEBERG Tröingeberg införlivades med Falkenbergs stad 1971. Stadsdelen har ett avskilt läge och avgränsades mellan åren 1960 och 1996 från resten av staden av gamla E6:an. Tröingeberg genomkorsas

Läs mer

5 5 3 S P P ö y r y. F i n l a n d. O y GRANKULLA STAD. Bostadskvarteren i Björkgård ANVISNINGAR OM BYGGSÄTT. Förslag till detaljplan 25.5.

5 5 3 S P P ö y r y. F i n l a n d. O y GRANKULLA STAD. Bostadskvarteren i Björkgård ANVISNINGAR OM BYGGSÄTT. Förslag till detaljplan 25.5. 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 GRANKULLA STAD Bostadskvarteren i Björkgård ANVISNINGAR OM BYGGSÄTT Förslag till detaljplan 25.5.2012 2 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT 3 1.1 Anvisningarnas syfte 3

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BASARÄNGEN

DETALJPLAN FÖR BASARÄNGEN ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi Raseborgs stad DETALJPLAN FÖR BASARÄNGEN Anvisningar om byggsättet INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 2 ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET... 3 3 TOMT... 4 3.1 Byggnadens

Läs mer

Byggnadsordning för Närpes stad

Byggnadsordning för Närpes stad Byggnadsordning för Närpes stad 2 Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER... 3 1.1 Tillämpningsområde...3 1.2 BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHET...3 2. TILLSTÅNDSSYSTEM... 3 2.1 TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKT

Läs mer

Gestaltningsprogram för Rikstens Företagspark, del 1, (36-10)

Gestaltningsprogram för Rikstens Företagspark, del 1, (36-10) 1 [5] Planenheten 2015-04-27 Referens Eva Kamph Gestaltningsprogram för Rikstens Företagspark, del 1, (36-10) SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Telefon

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Samråd Sida 1 av 8 Diarienummer: BN-2014/00904 Datum: 2015-10-02 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214

GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE. Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 GESTALTNINGSPROGRAM UTSTÄLLNING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3 m fl) dnr PLAN.2010.10.214 Februari 2015 Gestaltningsprogrammets status Gestaltningsprogrammet är ett

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping

GESTALTNINGSPROGRAM GRANSKNINGSHANDLING. tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen. med närområde inom Kneippen i Norrköping GESTALTNINGSPROGRAM tillhörande detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping Vårt diarienummer den 27 augusti 2015 GRANSKNINGSHANDLING 2(8) Innehållsförteckning Syfte

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 2 Tomt nr 1-5, 27-42

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 2 Tomt nr 1-5, 27-42 Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 2 Tomt nr 1-5, 27-42 1 (6) X X X X X = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2-planshus Situationsplan

Läs mer

Göingegården. kv. Aroma

Göingegården. kv. Aroma Göingegården kv. Aroma VILLOR Välkommen till Göingegården! Precis invid en genuin gammal äppelodling växer en helt ny stadsdel fram, centralt belägen nära stan och med utmärkta förbindelser till både Halmstad

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Upprättad 2013-04- 22 plan- och exploateringsenheten och konsult Lina Kumlin, ETTELVA Arkitekter.

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Upprättad 2013-04- 22 plan- och exploateringsenheten och konsult Lina Kumlin, ETTELVA Arkitekter. 1(8) Enkelt planförfarande ÄNDRING GENOM TILLÄGG TILL DETALJPLAN FÖR KV BOFINKEN i Salem, Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-80, tillägg till gällande detaljplan nr 82-06 dnr 2012/133 TILLÄGG TILL

Läs mer

Stadsdel 9, kvarter 773-778, rekreations-, jord- och skogsbruks- samt gatuområden. Detaljplan och ändring av detaljplan

Stadsdel 9, kvarter 773-778, rekreations-, jord- och skogsbruks- samt gatuområden. Detaljplan och ändring av detaljplan Detaljplan 449 DETALJPLANEBESKRIVNING 25.9.2013 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ STADSHAGEN Stadsdel 9, kvarter 773-778, rekreations-, jord- och skogsbruks- samt gatuområden

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) PLA10-55 Tomas Strömberg Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning

Läs mer

Vitsippsbågen Bygganvisningar 18.5.2010

Vitsippsbågen Bygganvisningar 18.5.2010 Vitsippsbågen Bygganvisningar 18.5.2010 1 S i v u Vitsippsbågen är planerat som ett område med högklassigt byggnadsbestånd som är anpassat till platsen och miljön. Byggrätten och byggnadsytorna på tomterna

Läs mer

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65

Viksjö gård (35) Beskrivning. Motiv för bevarande. Gällande bestämmelser och rekommendationer. Förslag till åtgärder. Kulturmiljöplan för Järfälla 65 Viksjö gård (35) Namnet Viksjö, skrivet Vikhusum, finns omnämnt på en av runstenarna vid Jakobsbergs folkhögskola, som dateras till 1000-talet. Att gården är av förhistoriskt ursprung visas också av de

Läs mer

TOSARBY BY, SUND BESKRIVNING ÖVER DETALJPLAN FÖR SLOTTSUND 1:19 I TOSARBY BY.

TOSARBY BY, SUND BESKRIVNING ÖVER DETALJPLAN FÖR SLOTTSUND 1:19 I TOSARBY BY. SLOTTSUND TOSARBY BY, SUND BESKRIVNING ÖVER DETALJPLAN FÖR SLOTTSUND 1:19 I TOSARBY BY. Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 13 januari 2016. Områdesbeskrivning: Detaljplan för Slottsund

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

HUR VI BYGGER EN FÖRKLARING. Version 1.1 April 2012 1

HUR VI BYGGER EN FÖRKLARING. Version 1.1 April 2012 1 HUR VI BYGGER EN FÖRKLARING Version 1.1 April 2012 1 VAD ÄR MÖJLIGT ATT BYGGA I TÄLLBERGS SJÖGÅRDAR? Området är en unik plats där du har möjlighet att skapa ditt drömboende. Vi tror att det handlar lika

Läs mer

Dnr 2014/0547-31. GESTALTNINGSPROGRAM Tillhörande bostadsområde Äppelbacken del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo kommun, Gävleborgs län

Dnr 2014/0547-31. GESTALTNINGSPROGRAM Tillhörande bostadsområde Äppelbacken del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM Tillhörande bostadsområde Äppelbacken del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo kommun, Gävleborgs län Upprättad i mars 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets syfte och bakgrund

Läs mer

Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg. Granskningshandling

Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg. Granskningshandling Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg Granskningshandling Planförslag INLEDNING Bakgrund Västra Eriksberg ligger i norra delen av stadsdelen Norrböle och gränsar i söder mot Erikslids centrum, i väst

Läs mer

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2016-04-26 HANDLÄGGARE: JOHANNA SUNDQVIST Planbeskrivning Andersberg 32:1, Månskensgatan Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD. Innehåll

BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD. Innehåll 1 (15) BYGGNADSORDNING FÖR LOVISA STAD Innehåll INLEDNING...2 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER...2 Tillämpningsområde...2 Byggnadstillsynsmyndighet...2 Mål...3 Bygganvisningar...3 2. TILLSTÅNDSSYSTEM...3

Läs mer

Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter på Hälltorps gård, etapp 1, kvarteren Katjaäpplet, Duväpplet, Rosenäpplet, Smultronäpplet.

Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter på Hälltorps gård, etapp 1, kvarteren Katjaäpplet, Duväpplet, Rosenäpplet, Smultronäpplet. Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter på Hälltorps gård, etapp 1, kvarteren Katjaäpplet, Duväpplet, Rosenäpplet, Smultronäpplet. Allmänt Bygganvisningen togs fram under 2011 vid fördelning

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

Gestaltningsprogram - Utställningshandling (samma som samrådshandlingen)

Gestaltningsprogram - Utställningshandling (samma som samrådshandlingen) KS06.233 Detaljplan för bostäder på Skiffervägen Hunstugan 1:129 m fl, Lerums kommun Gestaltningsprogram - Utställningshandling (samma som samrådshandlingen) SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Planenheten 2010-08-17

Läs mer

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl

Mörbylånga kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Stora Vickleby 6:9 (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl (tidigare del av Stora Vickleby 3:39) m fl Bilaga till detaljplan. Dnr 04/1130 Upprättad 2012-12-18, rev. 2013-04-23, red. ändr. 2013-09-24 Mörbylånga kommun En detaljplan är under upprättande för ett

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 30.06.2015 4/14. Sammanträdestid Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 18:40 20:00 Kommungården i Godby

Sammanträdesdatum BYGGNADSNÄMNDEN 30.06.2015 4/14. Sammanträdestid Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 18:40 20:00 Kommungården i Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr BYGGNADSNÄMNDEN 30.06.2015 4/14 Sammanträdestid Tisdagen den 19 maj 2015, kl. 18:40 20:00 Kommungården i Godby x Dick Lindström, ordförande

Läs mer

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Sundbybergs Koloniträdgårdsförening Box 1071 Januari 2010 172 22 Sundbyberg Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Bygga nytt, ändra, bygga om. Generellt krävs tillstånd från styrelsen för

Läs mer

Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K3 Södra delen av Ryttarhagsområdet. Planhandlingar. Diarienummer: BRN 2013:284. www.mjolby.

Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K3 Södra delen av Ryttarhagsområdet. Planhandlingar. Diarienummer: BRN 2013:284. www.mjolby. www.mjolby.se/planer Ändring av detaljplan för Ryttarhagen K3 Södra delen av Ryttarhagsområdet Planhandlingar Diarienummer: BRN 2013:284 SAMRÅDSHANDLING Upprättad av Byggnadskontoret i september 2015 Tillägg

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FISKARS BRUK

DETALJPLAN FÖR FISKARS BRUK ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM www.eriarc.fi Raseborgs stad DETALJPLAN FÖR FISKARS BRUK Anvisningar om byggsättet INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 1 2 ALLMÄN BESKRIVNING AV OMRÅDET... 2 3 TOMT... 3 3.1 Byggnadens

Läs mer

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3

L I N D B A C K A D E T A L J P L A N - G Ä V L E G E S T A L T N I N G S P R O G R A M 2 0 0 6-0 4-0 3 2 0 0 6-0 4-0 3 Villor i 2 plan Material och form Fasad: Slätputs eller släta träfasader med lig gande eller stående panel Tak: Pulpettak, bekläds med bandtäkt slät plåt Flacka sadeltak alternativt delade

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING V 140513 datum 2015-03-03 diarienummer 2014-795 ÄDp 5397 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för kvarteret SVEN i Limhamn i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med ändringen av

Läs mer

OMRÅDET MED FRONTMANNAHUS I NÄSE BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING 457

OMRÅDET MED FRONTMANNAHUS I NÄSE BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING 457 OMRÅDET MED FRONTMANNAHUS I NÄSE BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING 457 BORGÅ STADSDELEN 22 Kvarteren 400, 405-408 och 410-141, kvartersområde för egnahemshus, kvartersområde för bostads- och affärsbyggnader,

Läs mer

Arkitekturprogram för Hallands inland

Arkitekturprogram för Hallands inland Arkitekturprogram för Hallands inland Landskapet är ett kulturarv, något som många känner igen och längtar till. Bebyggelsen har växt fram i samspel med landskapet. I dag sker snabba förändringar av jordbruket

Läs mer

Planbeskrivning Utställningshandling

Planbeskrivning Utställningshandling Planbeskrivning Utställningshandling 1(7) Dnr PLA 07-05 Detaljplan för fastigheten Kruthornet 5 inom Haga- Sandbacka, Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar följande handlingar:

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 2011-01-10 Sid 1 (9) Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 Gestaltningsprogram INLEDNING... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 BEBYGGELSE

Läs mer

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha.

Plandata Den aktuella fastigheten Stranden 19:7 är belägen på Hantverkaregatan 8, ca 400 m sydväst om Mora kyrka och omfattar ca 0,1 ha. Granskningshandling Dnr: BN 2014/12 215 Ändring 2 av del av detaljplan S 35 för Stranden 19:7 i Mora kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING januari 2015 Handlingar Planbeskrivning (denna handling), januari

Läs mer

Gestaltningsbilaga. Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik)

Gestaltningsbilaga. Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik) Förslag till detaljplan för Torsby 1:342- Dragudden(Torsby havsvik) Gestaltningsbilaga samrådshandling SPN 2013-01-22 dnr:11spn/0312 samhällsbyggnadskontoret GESTALTNINGSBILAGA INNEHÅLL Gestaltningsbilagan

Läs mer

Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter inom Liljedal, kvarteren Ålen, Mörten, Braxen, Gösen.

Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter inom Liljedal, kvarteren Ålen, Mörten, Braxen, Gösen. Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter inom Liljedal, kvarteren Ålen, Mörten, Braxen, Gösen. Allmänt Tomterna inom Liljedal är belägna öster om Skogshöjden/ Vänersborgsvägen. Tillfart till

Läs mer

BYGGNADSORDNING. För Nagu Kommun

BYGGNADSORDNING. För Nagu Kommun 1 BYGGNADSRDNING För Nagu Kommun 2 BYGGNADSRDNING FÖR NAGU KMMUN Fastställd av kommunfullmäktige den 13.06-2002 KAPITEL 1 1. TILLÄMPNINGSMRÅDE CH MYNDIGHETER TILLÄMPNINGSMRÅDE Utöver MarkByggL och MarkByggF

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Gestaltningsprogram Kamelian 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram Kamelian 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram Kamelian 2 Samhällsbyggnadsförvaltningen Situationsplan 2 Gestaltningsprogram Kamelian 2 Vy från Nejlikan Bakgrund och syfte Gestaltningsprogrammet har till syfte att beskriva utformningen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning 1(11) Planbeskrivning tillhörande tillägg till förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för Oxelbergen (kv. Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet, Vimpeln, Vallen och Åkern) med omgifningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 05 november 2015. Björkebo I

Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 05 november 2015. Björkebo I HAMMARLANDS KOMMUN FREBBENBY, OMRÅDET BJÖRKLIDEN PLANBESKRIVNING ÖVER DETALJPLAN. Beskrivningen avser detaljplanekartan som är daterad den 05 november 2015. Björkebo I Områdesbestämning: Detaljplanen omfattar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje. Samhällsbyggnadskontoret. Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för Urberget 2 och 19 inom Ronna i Södertälje Arkivnummer: 0181K-P1642A Dnr: 2010-01312-214 Upprättad 2013-05-15 Laga Kraft 2013-07-09 LAGA KRAFTHANDLING

Läs mer

BYGGANVISNINGAR Malmvägen Stadsdel 15 Stadsutvecklingsnämnden , del av kvarter 28 och kvarter

BYGGANVISNINGAR Malmvägen Stadsdel 15 Stadsutvecklingsnämnden , del av kvarter 28 och kvarter BORGÅ Detaljplan 91, FINNBY, MALMVÄGEN Malmvägen Stadsdel 15 Stadsutvecklingsnämnden 10.1.2012 7, del av kvarter 28 och kvarter 29 24.1.2012 21 FASADFÄRGER bostadsbyggnader FASADFÄRGER ekonomibyggnader

Läs mer

Gestaltningsprogrammet ska ligga till grund för utformning inom kvartersmark och allmänna platser i området Björkmossen.

Gestaltningsprogrammet ska ligga till grund för utformning inom kvartersmark och allmänna platser i området Björkmossen. 2 3 Gestaltningsprogrammet ska ligga till grund för utformning inom kvartersmark och allmänna platser i området Björkmossen. Samtliga bilder i gestaltningsprogrammet visar den karaktär som eftersträvas.

Läs mer

GESTALTNINGSVISION GLASBERGA SJÖSTAD. 1 sept 2014

GESTALTNINGSVISION GLASBERGA SJÖSTAD. 1 sept 2014 GESTALTNINGSVISION GLASBERGA SJÖSTAD 1 sept 2014 GESTALTNINGSVISION Vad är en gestaltningsvision? BAKGRUND ANVÄNDNING ÖVERSIKT Glasberga Sjöstad är ett nytt bostadsområde vid Glasbergasjön i anslutning

Läs mer

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun

Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun Diarienummer 2005/20015-1 Detaljplan för Kåbo - Kungsgärdet Uppsala kommun ANTAGANDEHANDLING Handläggare: Per Jacobsson, planeringsarkitekt Tengbom Stockholm.. Tfn 08-412 53 45, e-post per.jacobsson@tengbom.se

Läs mer

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad

Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Tranås kommun Detaljplan för Kronhjorten 1 och del av Åsvallehult 2:1 i Tranås stad Upprättad i mars 2011 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 286/2010 Planområde Plan - och

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Handläggare Anders Brunzell Tel 021-39 10 54 Enkelt planförfarande ÄDp 1708 2009-04-14 Dnr 08:10191-BN 540 Ändring av detaljplan för område vid Ymergatan, Irsta, Västerås TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING INLEDNING

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an

En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an N V Ö S En kort information om att odla och plantera på små tomter i 42:an Välkommen till 42:ans lilla trädgårdsbok. Häftet är framtaget för att vi skall få en grön, trygg, och trevlig närmiljö. 2005-2006

Läs mer

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2013-10-31 DNR: 13BMN72 HANDLÄGGARE: THOBIAS NILSSON Planbeskrivning Vallbacken 21:6, Kvarteret Salem Detaljplan för skol- och kontorsändamål Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Detaljplan för Domsand

Detaljplan för Domsand Detaljplan för Domsand Fiskebäckstomt 2:1 m.fl Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning Samrådstid 2014-02-18-2014-03-18 2 Plan- och genomförandebeskrivning Handlingar Plankarta med bestämmelser och

Läs mer

Vill Du bo i en blommande fruktträdgård?

Vill Du bo i en blommande fruktträdgård? Vill Du bo i en blommande fruktträdgård? Så beskrivs Högsäter i annonserna, som också framhåller områdets attraktiva läge, nära hav, service, skola osv. År 1999 började inflyttningen till Högsäter, men

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Planbeskrivning tillhörande detaljplan för KV BIKUPAN, södra delen Bikupan 6 m.fl. Uddevalla kommun

ANTAGANDEHANDLING. Planbeskrivning tillhörande detaljplan för KV BIKUPAN, södra delen Bikupan 6 m.fl. Uddevalla kommun UDDEVALLA KOMMUN Dnr P 380 MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING Planbeskrivning tillhörande detaljplan för KV BIKUPAN, södra delen Bikupan 6 m.fl. Uddevalla kommun Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. tillsammans tar vi hand om göteborg. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Vi vill gärna se Göteborg som ett stort hushåll, där många olika familjer lever tillsammans. Precis som i ett hushåll

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING 1 (5) Detaljplan för fastigheterna Hartvigsgård 27 och 28 inom Backen i UMEÅ KOMMUN, Västerbottens län HANDLINGAR Detaljplanen omfattar följande handlingar: Denna planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Villa Gavelås. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Gavelås (Mellby 102:3) Partille kommun 2015-11-25. Villa Gavelås

Villa Gavelås. Kulturhistorisk dokumentation av Villa Gavelås (Mellby 102:3) Partille kommun 2015-11-25. Villa Gavelås 2015-11-25 Villa Gavelås Kulturhistorisk dokumentation av Villa Gavelås (Mellby 102:3) Partille kommun Villa Gavelås Kulturhistorisk dokumentation 2015 Hedvig Zillén Västarvet Kulturmiljö Innehåll Villa

Läs mer

Rekreationsområde Laddran i Marieholm

Rekreationsområde Laddran i Marieholm Rekreationsområde Laddran i Marieholm Bakgrund Området som detta projekt berör är det område som ligger i Marieholms sydvästra del och benämns som Åkarp 5:1. Området har en stark koppling till orten och

Läs mer

Gotö källa. den nya trädgårdsstaden i Barkarö. Etapp 1 Vårbackegatan

Gotö källa. den nya trädgårdsstaden i Barkarö. Etapp 1 Vårbackegatan Gotö källa den nya trädgårdsstaden i Barkarö Etapp 1 Vårbackegatan Aroseken Alla tiders boende Sedan 1956 har vi på Aroseken gjort människor hemmastadda i Västerås. Med en stark lokal närvaro och som stadens

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-19 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2010-11-01, REV 2011-01-20 ANTAGANDEHANDLING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-19 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2010-11-01, REV 2011-01-20 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-19 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2010-11-01, REV 2011-01-20 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten MASKROSEN 1 i Norrtälje stad Dnr 10-10095.214 Ks 10-755 P O S T A D R E S S B E S Ö

Läs mer

Balkonger och Uteplatser

Balkonger och Uteplatser Balkonger och Uteplatser Balkonger och Uteplatser - omfattning samt regler för underhåll inom Brf Vårsådden Inledning I Brf Vårsådden finns 428 lägenheter varav 25 har tillgång till uteplats. I det här

Läs mer

Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun

Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun 1 Detaljplan för DELNING AV BOSTADSTOMT Regnbyn 1, Lugnvik Östersunds kommun Dnr Ädh 0098/2006 Dnr planmodul: P 06/0001 SÄRSKILT UTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande Detaljplanen

Läs mer

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Ett öppet möte om upprustningen av parkleken Nybygget i Gubbängen hölls den 28 maj 2015 klockan 18-19.30. 30-40 personer, alla vuxna, närvarade på

Läs mer

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden

Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S. Detaljplan för Småhus vid Mjärden Samrådshandling Enligt PBL (1997:10) Dnr Btn 2011/0694-214:S Detaljplan för Småhus vid Mjärden omfattande del av fastigheten Norrtil 3:1 i Sigtuna stad och kommun, Stockholms län ÖVERSIKTSKARTA PLANOMRÅDE

Läs mer

Restaurang vid Granängsvägen

Restaurang vid Granängsvägen LAGA KRAFTHANDLING April 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Restaurang vid Granängsvägen Del av Bollmora 1:94 inom Tyresö

Läs mer

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER

3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3. BALKONGER OCH UTEPLATSER 3.1 Balkonger - allmänna regler Till varje lägenhet på övre våningen i bostadsområdet finns balkong. En balkong kan utnyttjas på många trevliga sätt men innebär också att man

Läs mer

1 (11) SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Lomma 11:36 m fl FRITIDSHUSOMRÅDE HAGA M FL Lomma, Lomma kommun, Skåne län

1 (11) SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Lomma 11:36 m fl FRITIDSHUSOMRÅDE HAGA M FL Lomma, Lomma kommun, Skåne län 1 (11) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Lomma 11:36 m fl FRITIDSHUSOMRÅDE HAGA M FL Lomma, Lomma kommun, Skåne län 2 (11) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen omfattas av följande handlingar: - Grundkarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG STADSARKITEKTKONTORET planavdelningen 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 Detaljplan för fastigheten Pelikanen 8 i Norrtälje stad. Dnr 04-10234.214 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer