INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN"

Transkript

1 INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige Ändring godkänd av stadsfullmäktige Ändring godkänd av stadsfullmäktige Ändring godkänd av stadsfullmäktige Ändring godkänd av stadsfullmäktige Verksamhetsidé 1 Tekniska centralen ordnar och utvecklar myndighetsutövning samt teknisk service för kommunens verksamhet, kommuninvånarna, företag och samfund. Tekniska centralen handhar miljövården till de delar som den inte enligt stadganden eller separata avtal och beslut åligger Västkustens tillsyningsnämnd eller miljösektionen inom Västkustens tillsynsnämnd, vilkas värdkommun är Korsholm. Tillsynsnämndens och miljösektionens uppgifter regleras i ett avtal och en separat instruktion Nämndens och sektionernas uppgifter 2 Tekniska nämnden har helhetsansvar för inom sitt huvudansvarsområde producerad kommunal service och dess utvecklande i enlighet med stadsfullmäktige godkända målsättningar och beviljade resurser. Nämnden ombesörjer fördelning av resurser inom sitt huvudansvarsområde och samordningen av verksamheten med serviceproducerande samkommuner och samfund. Nämnden skall sörja för att samarbete med övriga nämnder är tillräckligt. Tekniska nämnden har till uppgift att sörja för planering och byggande av stadens byggnader och anläggningar, byggnaders och kommunaltekniska underhålls- och driftsuppgifter, mätningsverksamhet, register, kartläggning, skogsbruket, hamnverksamhet, avfallshantering, trafiksäkerhetsärenden, förvaltningen av markområden och enskilda vägar, ledningen av den allmänna planeringen av byggnadsverksamheten, planläggningen av områden samt fastighetsbildning. Fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt marktäktslagen 7 1 moment och 14 1 moment och är kommunens byggnadstillsynsmyndighet enligt markanvändnings- och bygglagen

2 Vägsektion har till uppgift att sörja för vägförrättningar i enlighet med lagen om enskilda vägar samt övervakningen av de vägar för vilka kommunen beviljar understöd. Fiskesektion har till uppgift att handha skötseln och övervakningen av i stadens ägo varande vattenområdens fiskehushållning, ävensom utgivandet av fiskerätten till vattnen samt ordnandet av fiskutplantering, som ansluter sig till vården av vattenområdena. I händelse staden är delägare i vattenområden åligger fiskesektionen förenämnda uppgifter i samarbete med vattenområdens övriga delägare. För stadens enskilda vattenområden har godkänts en fiskordning. Till fiskesektionens uppgifter hör, 1) att planera, sköta och övervaka fiskehushållningen på stadens enskilda fiskevatten, 2) att bevilja fisketillstånd och besluta om storleken av fiskeavgiften 3) att bevaka stadens intressen och rättigheter i fiskevårdssammanslutningarna samt dra försorg om de åtgärder, som fiskevårdssammanslutningarnas beslut föranleder för stadens enskilda vattenområden 4) att utföra fiskeekonomisk rådgivning för allmän upplysning i fiskehushållning 5) att följa utvecklingen i branschen och göra framställningar för befrämjande av fiskehushållningen 6) att ombesörja redovisningen av inkomster och utgifter och 7) att besluta om anställning eller upphandling av de personella resurser som behövs för fiskutplantering och övervakningen av fisket 4 I speciallagstiftning bestämda myndigheters uppgifter ombesörjs enligt följande: Myndighet Vägnämnden Kristinestads motsvarande myndighet Tekniska nämndens vägsektion Nämndens och sektionernas beslutanderätt 5 Tekniska nämnden har inom sitt huvudansvarsområde allmän beslutanderätt i de ärenden, som enligt lag, förordning, specialstadgar eller denna instruktion hör till nämnden eller dess verksamhetssektor i kommunen, förutom beslutanderätt som genom denna instruktion har tilldelats stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, direktion, sektion eller tjänsteinnehavare. Tekniska nämndens beslutanderätt: 1. beslutar hyra, hyra ut och arrendera ut fast och lös egendom som hör till nämndens verksamhetsområde enligt fastställda grunder och för en tid över 5 år. Undantagna villatomter och tomter som finns på detaljplanerat område. 2. beslutar om anskaffningar och godkänner projekterings-, entreprenad- och anskaffningsavtal om värdet överskrider euro och är inom ramen för de anslag som beviljats 3. fastställer följande avgiftstaxor: arrende för markområden hamnavgiftstaxa 2

3 båtplatsavgift hyra för upplagsområden i hamnen torgplatsernas pris arrenden för bostads-, industri- och förrådstomter marktäktstaxa (allmänna grunder för övervakning av fullmäktige) säkerheter för åtgärder enligt marktäktslagen avgifter för myndighetsuppgifter inom byggnadstillsynen (allmänna grunder av fullmäktige) simhallsavgifter allmänna grunder för hyror av bostäder och verksamhetsutrymmen taxa för underhåll och renhållning av gata taxa för lösen, avgifter och ersättningar taxa för ersättning av flyttningskostnader 4. beslutar om rivning av stadens egna byggnader 5. beslutar om skadeersättning för belopp mellan euro 6. beslutar om försäljning av icke avskriven lös egendom 7. beslutar om lönerna i enlighet med det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal och om lönerna i enlighet med det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 8. fungerar som tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt marktäktslagen 7 1 mom. och 14 1 mom. 9. godkänna planläggningsöversikt (MBL 7 ) 10. sköter kommunens myndighetsuppgifter inom byggnadstillsyn (MBL 21 ) och har rätt att subdelegera beslutsfattande i enlighet med kommunallagen (365/1995) 11. bedöma detaljplaners aktualitet (MBL 60 ) 12. godkänna separat tomtindelning (MBL 79 ) 13. överlåta gatuhållningen som hör till kommunen åt någon annan (MBL 84 ) 14. godkänna plan för gata (MBL 85 ) 15. godkänna flyttning av anläggningar (MBL 89 ) 16. godkänna plan för annat allmänt område än gata (MBL 90 ) 17. givande av byggnadsuppmaning (MBL 97 ) 18. bestämma ersättning som markägare skall betala för gatuområde (MBL 105 ) 19. bevilja bygglov och rivningslov i stadsdelarna 1 och 2 samt bygglov för bostadsbyggnader med flera än två lägenheter, industribyggnader, affärsbyggnader och offentliga byggnader (MBL 130, 21 ) 20. bevilja undantag (MBL 171 ) 21. besluta att hålla byggnadsinspektörens beslut om avbrytande av byggnadsarbete i kraft (MBL 180 ) 22. vite och hot om tvångsutförande (MBL 182 ) 23. anmälan för väckande av åtal (MBL 186 ) 24. behandla rättelseyrkande (MBL 187 ) 25. anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut om upphävande eller ändring (MBL 190 ) 26. besvär över regionala miljöcentralens undantagsbeslut (MBL 193 ) 27. avger utlåtande över grannkommuners generalplaner. 28. besluta om namn på gator och andra allmänna områden liksom också stadsdelarnas och kvarterens nummer i detaljplanen (MBL 55 ). 29. medgivande till styckning av outbrutet område avsedd till byggnadsplats om byggnadsförbud gäller för uppgörande av detaljplan (MBL 35 ) 30. medgivande till styckning av outbrutet område avsedd till byggnadsplats inom strandområde eller strandområde i behov av planering 3

4 31. medgivande till styckning av ett outbrutet område, avsett till byggnadsplats på ett område i behov av planering (FBL 34 3) 32. besluta om bygglovsförutsättningar på område i behov av planering (MBL137 ) 6 Vägsektionens beslutanderätt: 1. fastställer taxa för vägförrättningar 2. fungerar som övervakningsmyndighet i statsbidragsärenden (LEV) 3. beslutar om vägförättningar enligt (LEV 52 ) 4. ansöker om vägförrättning enligt (LEV 39 ) 5. fastställer grunderna för bidrag för enskilda vägar. Föredragningen 7 Tekniska direktören är föredragande i tekniska nämnden. Byggnadsinspektören är föredragande i ärenden som enligt markanvändnings- och bygglagen ankommer på byggnadsinspektion. Vägbyggmästaren är föredragande i vägsektionen. Om föredragande inte kan föredra ärendet på grund av jäv eller förhinder föredras ärendet av dennes ersättare eller om ersättare inte finns av tekniska direktören. Vid både föredragandens och dennes ersättares jäv eller förhinder föredras ärendet av nämndes eller sektionens ordförande. De avtal och förbindelser samt övriga handlingar som baserar sig på tekniska nämndens eller sektionens beslut undertecknas av föredraganden och kontrasigneras av den som berett ärendet eller protokollföraren. Förvaltningsorganisationen 8 Tekniska centralen är indelad i resultatenheter och i av stadsfullmäktige inrättade affärsverk. Dessa skall bestå av uppgiftshelheter som lämpligen kan förenas. Tekniska nämnden godkänner indelningen i resultatenheter. Inom tekniska centralen finns affärsverket KRS Vatten som underlyder egen direktion. 9 Stadsdirektören förordnar ersättare för tekniska direktören. Förman och ersättare för resultatenhet förordnas av tekniska nämnden. 4

5 Val av personal 10 Tekniska direktören väljs av stadsfullmäktige. Ordinarie tjänsteinnehavare och arbetstagare med tillsvidare gällande arbetsavtal samt temporära tjänsteinnehavare, vilkas tjänsteförhållande varar över sex månader samt arbetstagare med tidsbestämda arbetsavtal över sex månader, väljs av tekniska nämnden. Övriga tjänsteinnehavare och arbetstagare väljs av tekniska direktören. Tekniska nämnden förlänger i tredje momentet nämnda anställningsförhållanden. Kompetenskrav 11 Kompetenskrav fastställs i samband med inrättandet av tjänst eller beslut att anställa arbetstagare. Kompetenskraven framgår av uppgiftsbeskrivningen. För tekniska direktören bestäms språkkunskapskraven i förvaltningsstadgan. Av kanslisekreterare, lantmäteritekniker, mätningstekniker, kartritare, byggnadsinspektör, sekreterare, vägbyggmästare, trädgårdsmästare, planmästare, vattenförsörjningschef och vattenverksskötare krävs god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska. Avsked, uppsägning och permittering av personal 12 Då tekniska centralens tjänsteinnehavare eller arbetstagare anhåller om avsked beviljas avsked av den myndighet eller tjänsteinnehavare som anställer vederbörande. Från stadens sida uppsägs eller permitteras tekniska centralens tjänsteinnehavare eller arbetstagare av den myndighet eller tjänsteinnehavare, som har rätt att anställa personen. Uppgiftsbeskrivningar 13 För tjänsteinnehavare och arbetstagare ges vid behov en uppgiftsbeskrivning. Uppgiftsbeskrivningen godkänns av: 5

6 stadsdirektören för tekniska direktören tekniska direktören för resultatenheternas förmän resultatenheternas förmän för underlydande personal. I uppgiftsbeskrivningen, som uppgörs av förman efter att ha hört tjänsteinnehavaren eller arbetstagare, definieras åtminstone personens ställning i organisationen, kompetenskrav, uppgifter och beslutanderätt. Uppgiftsbeskrivningarna kan justeras i samband med utvecklingsdiskussioner, resultatuppföljningen eller i samband med personal- och uppgiftsändringar. Ledningsgruppen 14 Tekniska direktören, dennes ersättare, kanslisekreteraren, resultatenheternas förmän, affärsverkets representant samt tekniska centralens utvecklingsgrupp bildar tekniska centralens ledningsgrupp. Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av tekniska direktören, som även fungerar som gruppens ordförande. Ledningsgruppen sammankommer även på två medlemmars skriftliga begäran. Ledningsgruppens uppgift är att samordna verksamheten inom tekniska centralen. Tjänsteinnehavarnas beslutanderätt Utöver tjänsteinnehavares beslutanderätt enligt lagar, förordningar och andra instruktioner delegeras beslutanderätt enligt följande: 15 Tekniska direktörens beslutanderätt: 1. tjänsten som kommunens planläggare ingår i tjänsten som teknisk direktör 2. fastställer avgift för ingärdande av gatuområde 3. fastställer timtaxa för maskiner och arbetstagare 4. godkänner räkningar och beslutar om subdelegering av godkännandet 5. beslutar hyra, hyra ut och arrendera ut fast och lös egendom för en tid om högst 5 år och enligt fastställda ersättningsgrunder. Undantagna villatomter och tomter som finns på detaljplanerat område. 6. fastställer överföringen av arrenderätten till markområden och tomter 7. beslutar om skadeersättning för belopp om högst euro 8. beslutar om anskaffningar och godkänner projekterings-, entreprenad- och anskaffningsavtal om värdet underskrider euro samt beslutar om subdelegering av godkännandet 9. beslutar om försäljning av avskriven lös egendom 10. beslutar om varuavgift avvikande från hamntaxan vid konkurrenssituation 11. beslutar om förköpsrätt (608/77) 6

7 12. beviljar lov att placera ledningar, skyltar och andra anordningar på av staden ägda allmänna platser, markområden och byggnader samt utföra muddringar på stadens vattenområden 13. ger samtycke till att bygga närmare tomtgränsen än vad bestämmelserna förutsätter om staden är rågranne 14. avger utlåtande angående avvikelser från byggnadsordningen gällande byggplatsens storlek, byggandets omfattning och från avståndsföreskrifterna gällande stränder 15. avger utlåtande över grannkommuners detalj- och stranddetaljplaner 16. avger utlåtande som berör lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv 17. bestämma om ersättning för utarbetande av detaljplan (MBL 59 ) 18. bestämma kostnaderna för utarbetande av generalplaner som gäller strandområden (MBL 76 ) 19. Avge utlåtande över tillståndsansökan som avses i miljöskyddslagen beslutar om hyra och uthyrning av bostäder och verksamhetsutrymmen enligt fastställda grunder. 16 Lantmäteriteknikerns beslutanderätt: 1. ansvarar för utmärkning av byggnaders plats och höjdläge samt lägessyn (MBL 21 och MBF 75 ) 2. är stadens representant i olika fastighetsförrättningar samt har rätt att anhängiggöra förrättningar 3. uppgör separata tomtindelningar (MBL 79 ) 4. medgivande till styckning, inom område för en bindande tomtindelning, av annat än tomt enligt tomtindelningen (FBL 32 ) 5. bestämma om ersättning för uppgörande av separat tomtindelning (MBL 82 ) 17 Vägbyggmästarens beslutanderätt: 1. beslutar om flyttning av fordon enligt lagen om flyttning av fordon (828/2008) 2. beslutar om avstängning av gata enligt vägtrafikförordningen beslutar om uppsättande av trafikregleringsanordningar på gata, torg och annat motsvarande trafikområde enligt vägtrafiklagen 51 1 mom. samt ger lov enligt 51 2 mom. 4. övervakning av trafikleder, gator, torg, parker, mm (MBL mom.) 5. besluta om adressangivelse (MBF 84 ) 6. fatta gatuhållningsbeslut och besluta om att upphöra med gatuhållning (MBL 86 ) 7. beviljar lov att placera ledningar på gatuområden 8. beslutar om kortvarig uthyrning av gatu-, park- och övriga allmänna områden 18 Byggnadsinspektörens beslutanderätt: 1. godkänna ansvarig arbetsledare och arbetsledare för specialområden (MBL 122 ) 2. bevilja tillstånd för miljöåtgärder (MBL 38, 128 och 130 ) 7

8 3. bevilja bygglov, åtgärdstillstånd och rivningslov förutom bygglov och rivningslov inom detaljplanedelarna 1 och II samt förutom bygglov för bostadsbyggnader med flera än två lägenheter, industribyggnader, affärsbyggnader och offentliga byggnader (MBL 130 och 21 ) 4. bevilja förlängning av tillstånds giltighetstid (MBL 143 ) 5. bevilja rätt att påbörja arbeten (MBL 144 ) 6. bevilja rätt till byggherreövervakning, sakkunniggranskning och extern granskning (MBL 151 ) 7. stiftande, ändring och upphävande av byggnadsservitut (MBL 158 ) 8. stifta servitut som detaljplanen förutsätter (MBL 159 ) 9. besluta om placering av samhällstekniska anordningar (MBL 161 ) 10. ändring och avlägsnande av samhällstekniska anordningar (MBL 162 ) 11. placering av mindre anordningar (MBL 163 ) 12. samreglering av fastigheter (MBL 164 ) 13. ändring av naturliga vattenflöden (MBL 165 ) 14. försummelser med underhåll av byggnader mm (MBL 166 ) 15. reglering av kvartersområde (MBL mom.) 16. avlägsnande av lätta konstruktioner och mindre anordningar (MBL 168 ) 17. ålägga att slutföra arbete (MBL 170 ) 18. mindre undantag i samband med bygglov (MBL 175 ) 19. bygglov för tillfälliga byggnader (MBL 176 ) 20. beslut om avbrytande av byggnadsarbete (MBL 180 ) 21. övervakning av byggprodukter (MBL 181 ) 22. avbryta tagandet av marksubstans (MTL 15 ) 19 Om den tjänsteinnehavare som har beslutanderätt inte kan besluta i ärendet på grund av jäv eller förhinder beslutar ersättaren i ärendet. Om ersättare inte finns beslutar tekniska direktören i ärendet. Tillämpning och ikraftträdande 20 Tekniska nämnden godkänner tillämpningsdirektiv för denna instruktion. 21 Denna instruktion träder i kraft då stadsfullmäktige godkänt den. Samtidigt upphävs den av stadsfullmäktige den godkända instruktionen för tekniska centralen. Godkänd av Stge

I denna instruktion stadgas om förvaltningscentralens organisation och uppgifter.

I denna instruktion stadgas om förvaltningscentralens organisation och uppgifter. Godkänd av stadsfullmäktige 2.12.1993 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 9.9.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 25.1.2007 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INSTRUKTION FÖR FÖRVALTNINGSCENTRALEN

Läs mer

INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA

INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA INGÅ KOMMUN Byggnadstillsyn BYGGNADSTILLSYNSTAXA Godkänd av byggnads- och miljönämnden i Ingå 17.1.2012 Tillämpas från den 18.1.2012 AVGIFTSGRUNDER FÖR MYNDIGHETSUPPGIFTER INOM BYGGNADSTILLSYNEN 2 Innehåll

Läs mer

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelserna i denna förvaltningsstadga tillämpas på sammanträdesförfarandet

Läs mer

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

5.2.1999/132. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Finlex» Lagstiftning» Uppdaterad lagstiftning» 1999» 5.2.1999/132 5.2.1999/132 Beaktats t.o.m. FörfS 236/2008. Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren. Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132

Läs mer

INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK

INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK Godkänd av Vanda stadsfullmäktige den 11 april 2011. Instruktionen träder i kraft 12.4.2011 I kap. MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR INGÅ KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR INGÅ KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR INGÅ KOMMUN Uppdaterad av kommunfullmäktige 5.10.2015 53 Godkänd av kommunfullmäktige 12.11.2012 Träder ikraft 1.1.2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 juli 2011 914/2011 Lag om ändring av fastighetsbildningslagen Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i fastighetsbildningslagen

Läs mer

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 0 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE Godkänd av stadsfullmäktige den 18 september 1996 1 Verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsen Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24 6 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-02-16 5. Reviderat av kommunfullmäktige 2007-02-22 8 ((Reglemente för handläggning

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning

VÖRÅ KOMMUN. Byggnadsordning VÖRÅ KOMMUN Byggnadsordning Godkänd av fullmäktige xx.xx.2011 Träder i kraft xx.xx.2011 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH MYNDIGHETER 1.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Utöver MBL och MBF samt andra bestämmelser och föreskrifter

Läs mer

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN

ÖSTRA MENSAS BORGÅ BILAGA 17 STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN BORGÅ BILAGA 17 ÖSTRA MENSAS STADSDEL 33, KVARTER 3562-3584 OCH 3594-3595 SAMT GATU-, REKREATIONS-, SPECIAL- OCH SKYDDSOMRÅDEN DETALJPLAN FÖR DELAR AV BYARNA HAIKO OCH SVARTSÅ Förslag II var framlagt 19.3-22.4.2014

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2015-01-01 Antagen: KF 337/2010, rev KF 37/2013, rev KF 327/2014. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR NÄRPES STAD

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR NÄRPES STAD FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR NÄRPES STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 29 april 2013 60. Innehållsförteckning I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpning 5 2 Stadens verksamhetsidé 5 3 Stadens förvaltningsspråk

Läs mer

BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING

BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING ANVISNING OM BYGGSÄTT ANVISNING Den här anvisningen om byggsätt gäller inglasning av balkonger och terrasser i bostadsvåningshus och -småhus. Åtgärdstillstånd eller utlåtande

Läs mer

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011

Markpolitiskt program Kommunfullmäktige 31.1.2011 Godkänt av kommunfullmäktige 31.1.2011 5 Dnr: 99/10.00.00/2011 Markpolitiskt program - Kommunfullmäktige 31.1.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING - 1. JOHDANTO 3-2. MARKANSKAFFNING 4 Kommunens markinnehav 4 Principer

Läs mer

LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2009 24

LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2009 24 LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2009 24 2 Innehåll LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA... 1 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan och instruktioner

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 7 juni 2011 587/2011 Vattenlag Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01.

Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016. Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016. Nämnden för serviceproduktion 28.01. Nämnden för serviceproduktion 5 28.01.2016 Nämnden för serviceproduktions dispositionsplan år 2016 Nämnden för serviceproduktion 28.01.2016 5 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända

Läs mer

Plan- och bygglag (1987:10)

Plan- och bygglag (1987:10) Sida 1 av 49 SFS 1987:10 Källa: Rixlex Utfärdad: 1987-01-08 Omtryck: SFS 1992:1769 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2003:132 Plan- och bygglag (1987:10) [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Nr 102 Nr 102 PLAN- OCH BYGGLAG för landskapet Åland Föredragen för Republikens President 1) den 1 februari 2008 Utfärdad i Mariehamn den 28 augusti 2008 I enlighet med

Läs mer

Resturang Marina s, Terjärv

Resturang Marina s, Terjärv SAMMANTRÄDES 1/2014 Organ Sammanträdesdatum Sida Byggnadsnämnden 4.2.2014 1 Sammanträdestid Tisdagen den 4 februari 2014 kl. 17.30-18.45 Sammanträdesplats Resturang Marina s, Terjärv Beslutande Ersättare

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUNS BYGGNADSORDNING

KIMITOÖNS KOMMUNS BYGGNADSORDNING KIMITOÖNS KOMMUNS BYGGNADSORDNING BYGGNADSORDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE DEN 10.12.2008. ALLMÄNT 1 Allmänt SKYLDIGHET ATT ANSÖKA OM BYGGLOV, GÄRDSTILLSTÅND ELLER GÖRA ANMÄLAN

Läs mer

PROGRAM FÖR TOMTÖVERLÅTELSE

PROGRAM FÖR TOMTÖVERLÅTELSE PROGRAM FÖR TOMTÖVERLÅTELSE Programmet syfte är att skapa ett regelverk för överlåtelse och marknadsföring av tomter med avsikt att öka intresset för Kimitoöns kommuns tomter. Samtidigt skall programmet

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente Servicenämnden Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27 Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente för servicenämnden i Degerfors kommun ALLMÄNT 1 Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Douglas Lindström Miljö- och stadsbyggnadschef 2012-01-11 Dnr 2012-0009 1 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

Avdelning och tjänstesektor. Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster

Avdelning och tjänstesektor. Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster Föreslagna ändringar i förvaltningsstadgan Tillägg är markerade med gult Text som utgår är markerad med överstreckning 2 Administrativ indelning och förtroendeorgan Stadens verksamheter indelas i avdelningar

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument delegationsordning Antagen av Kommunstyrelsen 2015-12-16, KS 16:5 Dnr: KS 2015/0311 Ersätter Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2013:34 Kommentar: - delegationsordning,

Läs mer

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser

Kommunförvaltningen. Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland. 2 kap. Kommunens förvaltning. 1 kap. Inledande bestämmelser D Kommunförvaltningen 149 D 1 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland 1 kap. Inledande bestämmelser 1. Kommunal självstyrelse Landskapet Åland är indelat i självstyrande kommuner av vilka Mariehamn

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2011-03-24, 30 Blad 1(7) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller fr o m 2011-05-01 Ändrad av kommunfullmäktige: 2012-06-20, 77 2013-10-31, 145 2014-12-15, 169 2015-05-21, 73 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

PBL kunskapsbanken 2013-06-25

PBL kunskapsbanken 2013-06-25 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbanken enbart om detaljplaner Nerladdat av TUNAFORSNYTT tunaforsnytt.se från Boverket http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken/skapa-pdf/ 2013-06-25 Innehåll

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 8 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1405 003 Antagen: kommunfullmäktige 2014-12-15 141 Reglemente för tekniska nämnden Nämndens verksamhetsområde Nämndens uppgifter

Läs mer

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan...

Planläggning... 3 Planmonopol... 3. De olika plantyperna... 3 Översiktsplan... 3 Områdesbestämmelser... 3 Detaljplan... 4 Fastighetsplan... Detaljplaner Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse av

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar

DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Författning Ärende Delegat Anteckningar DALS-EDS KOMMUN Delegationsordning Sidan 1 (13) Plan- och byggnadsnämnden Fastställd av PBN 2011-10-04 113 Författning Ärende Delegat Anteckningar PBL 5 kap. PBL 5 kap. 2 och 5 Beslut om planbesked (om

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FAGERSTA KOMMUNS 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1991-12-17, 153, att gälla fr.o.m.1992-01-01. Ändringar antagna av KF 1994-04-26, 42, att gälla

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSREGLEMENTE. Till kommunledningsutskottet delegeras att på styrelsens vägnar fatta beslut i följande ärenden FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 41/02 2002-03-01 Ks 5 1 Kf 65 2006-05-29 ändring Ks 22 2007-01-17 ändring Ks 158 2010-09-01 ändring Ks 214 2010-11-03 ändring Ks 123 2013-06-26 ändring

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

Lägenhetsbyggnad, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hallbyggnad, industribyggnad,

Lägenhetsbyggnad, affärsbyggnad, kontorsbyggnad, hallbyggnad, industribyggnad, Byggnadstillsynsmyndighetens avgifter för Jomala kommun 2014 Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2013, 110 Ikraftträdelse: 01.01.2014 1 Allmänt Denna taxa är uppgjord med stöd av Kommunallagens

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande

Tjänsteförhållande/ arbetsavtalsförhållande / arbetsavtalsförhållande När skall man anställa i tjänsteförhållande respektive arbetsavtalsförhållande? Enligt kommunallagen ÅFS 73/1997 57 sägs det: Den som är anställd hos kommunen är anställd i ett

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av Tekniska nämnden 2006-10-24, 243 Gäller fr o m 2007-01-01 Taxa för Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Förvaltningen av va-anläggningen handhas

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av kf Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen 2 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 2 Ledningsfunktioner 2 Styrfunktionen 3 Kommunens övriga

Läs mer

Reglemente för Servicenämnden

Reglemente för Servicenämnden Datum 2006-06-02 Reglemente för Servicenämnden fastställt av kommunfullmäktige 2005-04-25 45 (reviderat enligt beslut Kf 06-06-19 54) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen i Höörs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-18, 98, ändrad i kommunstyrelsen 2015-01-12 15 och 2015-05-11 134 Delegation av beslutanderätt Enligt kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning Byggnadsnämnden

Delegationsordning Byggnadsnämnden Delegationsordning Byggnadsnämnden Antagen av Byggnadsnämnden 2015-03-24 40 Reviderad 2015-08-25 108 Gäller fr.o.m. 2015-09-01 1 Innehållsförteckning Syfte... 3 Delegation... 3 Delegationsförbud... 4 Anmälan

Läs mer

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun

Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Delegationsordning för bygg- och trafiknämnden i Sigtuna kommun Fastställd av bygg- och trafiknämnden den 25 januari 2011, 21 1 INLEDNING 1.1 Rättslig reglering Enligt kommunallagen 6 kap. 34 får ärenden

Läs mer

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena

HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter BORGÅ, HAIKO HAIKOBRANTEN Stadsdelen 33 En del av kvarteret 3527, kvarteren 3541-3551 och 3553 samt gatuoch parkområdena Detaljplan för

Läs mer

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare:

I det nya lönekapitlet har följande bestämmelser samma innehåll som tidigare: KT Bilaga till cirkulär 37/2011 1 (14) Ändringar i lönekapitlet i AKTA 2012 2013 I underteckningsprotokollet till AKTA 2010 2011 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera och utveckla lönebestämmelserna

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 21 november 2011, 258 Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna om ansvar och beslutanderätt i en

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling delegationsordning ÖFS 2013:34 Reviderad av Kommunstyrelsen: 2015-09-28, KS 11:25 Dnr KS 2015/0299 delegationsordning Reviderad av Kommunstyrelsen 2015-09-28, KS 11:25 Dnr:

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.03

Kungsörs kommuns författningssamling Nr E.03 VA-taxa 2012 för Kungsörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2007-11-26, 213. Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under Kungsörs KommunTeknik AB och dess styrelse

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015

GYMNASIEUTBILDNING. Allmän avgränsning av statsandelsgrunden. IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 IFYLLNADSANVISNING 1(9) Anmälan av driftskostnader, inkomster och prestationer år 2015 GYMNASIEUTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationer i de statliga skolorna

Läs mer

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01

TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 OLOFSTRÖMS KOMMUN TAXA FÖR ALLMÄN VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Beslutad av Kommunfullmäktige att gälla f o m 2016-01-01 1 För att täcka kostnader för Olofströms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN SKOLSTADGA FÖR geta KOMMUN FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 08.04.2015, 25 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad

Läs mer

Reviderad av invånarnämnden 16.2.2016 5

Reviderad av invånarnämnden 16.2.2016 5 Reviderad av invånarnämnden 16.2.2016 5 Med stöd av 48 kommunens förvaltningsstadga och 7 instruktion för invånarnämnden delegeras beslutanderätt från invånarnämnden till tjänstemän enligt förteckningen

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dnr 2015/249/002 Id 48156 DELEGATIONSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av kommunstyrelsen 2015-06-16, KS 269 Gäller från och med 2015-08-01 2 INNEHÅLL Generella bestämmelser 3 Administration 5 Ekonomifrågor

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde

Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde Antagandehandling, november 2009 Detaljplaner för Wäckare Äng i Runby Del 1, Bostadsområde Del 2, Grönområde GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa

TAXA nya PBL 2011. Delar av. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Planering, byggande och strandskydd. i Trosa TAXA nya PBL 211 Delar av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet Planering, byggande och strandskydd i Trosa Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 211-3-23 Godkänd av kommunstyrelsen 211-6-8 Fastställd av

Läs mer

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Kommunfullmäktige 2014-11-10 Att gälla från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-10, gällande från och med 2015-01-01.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Kommunledning Ärendenr: 2015/267 Fastställd: KS 2009-11-10 Reviderad: KS 2016-03-09 FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kommunstyrelsen 2/16 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generella

Läs mer

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap.

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Page 1 of 7 Nr 233/1993 Given i Helsingfors den 26 februari 1993 Lag om handel med utsäde I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Syfte Syftet med denna lag är att upprätthålla

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Författningssamling i Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Reglemente Omfattar Kommunen

Läs mer

för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. 1 (12) TEKNIK-, SERVICE- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN VA-taxa för Bollnäs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 271 Bollnäs kommun är huvudman för den allmänna

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16. Ändringar 1995-11-27, 1997-04-28, 1998-02-09, 1998-08-17, 1998-11-02, (kommunstyrelsen) 1998-10-29, 1998-11-02, 1999-12-13, 2000-06-13,

Läs mer

Byggnadsordning för Pargas stad

Byggnadsordning för Pargas stad Byggnadsordning för Pargas stad Stadsstyrelsen 2.10.2001 Godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 Tillämpas fr.o.m. 13.1.2005 ALLMÄNT 1 Förutom stadgandena i Markanvändnings- och byggnadslagen (MoBL) och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE

KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE antaget av kommunfullmäktige den 19 december 1991, 317, med ändringar den 23 april 1992, 67, den 25 juni 1992, 122, den 28 januari 1993, 18, den 26 januari 1995, 15, den 27

Läs mer

VA TAXA HEBY KOMMUN. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. V A & A v f a l l s e n h e t e n

VA TAXA HEBY KOMMUN. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. V A & A v f a l l s e n h e t e n VA TAXA HEBY KOMMUN 2015 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 V A & A v f a l l s e n h e t e n TAXA FÖR HEBY KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Antagen av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 186.

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Förvaltningsstadga

VÖRÅ KOMMUN. Förvaltningsstadga VÖRÅ KOMMUN Förvaltningsstadga Godkänd av fullmäktige 19.01.2011 Träder i kraft 1.1.2011 Förvaltningsstadga för Vörå kommun... 4 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan

Läs mer

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden

Delegeringsordning för Miljö- och byggnämnden 2013-12-02 1 (13) Delegeringsordning för iljö- och byggnämnden Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av miljö- och byggnämnden 2013-12-09, 125. 2013-12-02 2 Allmänna bestämmelser kring delegering öjligheten

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUNS BYGGNADSORDNING

SJUNDEÅ KOMMUNS BYGGNADSORDNING 1 SJUNDEÅ KOMMUNS BYGGNADSORDNING KAPITEL I: ALLMÄNT 1 Kommunens byggnadstillsynsmyndighet 2 Målsättning 3 Ändamål 4 Anvisningar för byggnadssätt KAPITEL II: UPPFÖRANDE AV BYGGNAD 5 Byggnaders anpassning

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen Verksamhetsidé Tekniska centralens uppgift är att befrämja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL 1(6) Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och XXXX, nedan kallad byggherren, har följande avtal träffats:

MARKANVISNINGSAVTAL 1(6) Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och XXXX, nedan kallad byggherren, har följande avtal träffats: MARKANVISNINGSAVTAL 1(6) Mellan Gotlands kommun, nedan kallad kommunen, och XXXX, nedan kallad byggherren, har följande avtal träffats: 1 Anvisning Kommunen anvisar ett markområde motsvarande del av fastigheten

Läs mer

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR.

Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Visitas stadgar 1. FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är Visita, med bifirma Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för

Läs mer

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015.

Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Taxa för Marks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 26 november 2015, 151/2015. Huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Marks kommun.

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping Vatten AB:s verksamhetsområde.

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping Vatten AB:s verksamhetsområde. Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping Vatten AB:s verksamhetsområde. Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 att gälla från och med 2009-02-01 Förord Lagen om allmänna vattentjänster

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Planhandling Koncept 2011-03-02 Samråd Datum: 2011-04-05 FN Diarienummer: 0573/08 Plannummer: (FIIa xxxx) Exploateringsavdelningen Christian Schiötz Telefon: 031-368 10 60 E-post: christian.schiotz@fastighet.goteborg.se

Läs mer

VA-taxa 2015 Simrishamn

VA-taxa 2015 Simrishamn 2014-12-15 Antagen av kommunfullmäktige den 2014-12-15, 197. Handling: 2014.6325 Ärende: SBN 2014/613 VA-taxa 2015 Simrishamn 1 VA-taxa Simrishamns kommun TAXA För Simrishamn kommuns allmänna vatten- och

Läs mer

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015

Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 Sydspetsens miljöhälsa Avgiftstaxa 2015 1 2 Taxa för miljöhälsoskyddet 1 Tillämpningsområde Denna taxa tillämpas på A) kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006), vilka gäller

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA

VATTEN OCH AVLOPPSTAXA VATTEN OCH AVLOPPSTAXA 2015 Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de i taxan angivna beloppen. Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-20, gäller från 2015-01-01. VA-Taxa 2010 1 Taxa för Lekebergs kommuns allmänna

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN)

RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) RAMAVTAL FÖR BILDANDET AV ETT SAMARBETSOMRÅDE I ENLIGHET MED LAGEN OM EN KOMMUN- OCH SERVICESTRUKTURREFORM (169/2007, NEDAN RAMLAGEN) AVTALSPARTER Korsholms kommun Oravais kommun Vörå-Maxmo kommun. BAKGRUND

Läs mer

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA

KT Cirkulär 15/2013, bilaga 3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i TIM-AKA I det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) har bestämmelsen om flyttning av semester på grund av arbetsoförmåga

Läs mer

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning

Protokollsanteckning. Tillämpningsanvisning. Tillämpningsanvisning 1 (8) Ändringar i semesterbestämmelserna i AKTA KAPITEL IV SEMESTER 11 Flyttning av semester Arbetsoförmåga mom. 1 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare när semestern eller den sparade ledigheten

Läs mer

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige

Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Stadgar för Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige 1 Föreningens uppgifter Innovations och Kemiarbetsgivarna i Sverige är en ideell förening och en medlemsorganisation inom Föreningen Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus

Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus 1 Jamal Esfahani Dnr 2014-0826 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Sjukhuset 5, Danderyds sjukhus, Danderyd Ansökan om bygglov för nybyggnad av akutsjukhus Förslag till beslut föreslår

Läs mer