Fullmäktige Sida 1 / 34

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktige 09.09.2013 Sida 1 / 34"

Transkript

1 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige Sida 1 / 34 Sammanträde Tid måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om eller tfn Ärenden Ärende Bilagor Rubrik Sida 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare Fyllnadsval: ledamot i affärsverksdirektionen Uppföljningsrapport I år 2013 och därav föranledda åtgärder Ramen för 2014 års budget och ekonomiplanen Godkännande av välfärdsplanen för barn och ungdomar 23 7 Fråga om att reservera ett område för Suomen Lähikauppa 29 Oy 8 Fråga om att anvisa en skolplats i Saunalahden koulu 31 Esbo Timo Soini ordförande

2 Esbo stad Möteskallelse Ärende 1 Fullmäktige Sida 2 / 34 1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Förslag Redogörelse Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. Det antecknades att sammanträdet sammankallats genom en kallelse som undertecknats av fullmäktiges ordförande den och som utsänts till fullmäktigeledamöterna, stadsstyrelsen och sektordirektörerna samt kungjorts på stadens anslagstavla. Kallelsen hade följande lydelse: Bilaga A och B - 1.

3 Esbo stad Möteskallelse Ärende 2 Fullmäktige Sida 3 / 34 2 Val av protokolljusterare Förslag Till protokolljusterare väljs representanter för Saml. och SDP.

4 Esbo stad Möteskallelse Ärende 3 Fullmäktige Sida 4 / / /2012 Stadsstyrelsen Fyllnadsval: ledamot i affärsverksdirektionen Beredning och upplysningar: Katja Rytilahti, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen: Fullmäktige väljer (SDP) till ordinarie ledamot i affärsverksdirektionen i stället för Jussi Päiviö (SDP). Redogörelse Beslutshistoria 1 2 Jussi Päiviö (SDP) anhåller per brev om avsked från uppdraget som ledamot i affärsverksdirektionen på grund av flyttning till annan ort. Enligt jämställdhetslagen ska den som väljs vara man. Stadsstyrelsen Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige väljer (SDP) till ordinarie ledamot i affärsverksdirektionen i stället för Jussi Päiviö (SDP). Beslut För kännedom Föredragandens förslag godkändes enhälligt. - Den valda - Direktionens sekreterare - Jussi Päiviö

5 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 5 / / /2013 Stadsstyrelsen Uppföljningsrapport I år 2013 och därav föranledda åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn Pekka Heikkinen, tfn Vesa Kananen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige 1 antecknar den bifogade uppföljningsrapporten för kännedom 2 antecknar den bifogade koncernrapporten för kännedom 3 antecknar utredningarna om iakttagelserna i uppföljningsrapporten 2012 för kännedom 4 antecknar revisionsnämndens utlåtande om uppföljningsrapport I för kännedom. 5 godkänner följande ändringar av utgifts- och inkomstbudgeten: 1 Allmän förvaltning (utom revisionsnämnden och revisionen) ökning av inkomstbudgeten euro minskning av utgiftsbudgeten euro 24 Äldreomsorg ökning av inkomstbudgeten 25 Hälsovård ökning av inkomstbudgeten 27 Familje- och socialtjänster ökning av inkomstbudgeten euro euro euro euro euro euro.

6 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 6 / 34 Investeringar 95 Maskiner och inventarier, social- och hälsovårdssektorn euro 41 Tekniska nämnden ökning av inkomstbudgeten 43 Stadsplaneringsnämnden minskning av inkomstbudgeten 44 Miljönämnden minskning av inkomstbudgeten 45 Byggnadsnämnden ökning av inkomstbudgeten 49 Övriga teknik- och miljötjänster ökning av inkomstbudgeten minskning av utgiftsbudgeten Investeringar 9541 Tekniska centralen Investeringar 92 Jord- och vattenområden Balansenheten Storåkern minskning av inkomstbudgeten minskning av investeringsanslaget Balansenheten Hagalund minskning av inkomstbudgeten minskning av investeringsanslaget euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro Investeringar Lokalcentralen Projekt 6054 Servicebyggnad i Mellersta Esbos idrottspark Projekt 6073 Kannbrobackens bergrum Aktier och andelar euro euro euro Bilagor 3 Seurantaraportti I Pöytäkirjamerkinnät Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen

7 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 7 / 34 6 Selvitykset vuoden 2012 arviointikertomukseen 7 Konserniraportti I/2013 Tilläggsmaterial Redogörelse - Tarkastuslautakunnan lausunto 1. Uppföljningsrapport I Sammanfattning Det ekonomiska läget i Finland och i Europa och andra ekonomiska sfärer är mycket osäkert. I Finland rådde redan senaste år ekonomisk nedgång och nedgången fortsätter. Finansministeriet uppskattar i konjunkturöversikten i juni att helhetsproduktionen minskar med en halv procent innevarande år. Finlands bank, Nordea och andra som gör ekonomiska prognoser har sänkt den prognostiserade ökningen av helhetsproduktionen från vårens siffror. Den allmänna ekonomiska situationen reflekteras i Esbo. I juli var antalet arbetslösa arbetssökande och arbetslöshetsgraden var 8,9 procent. Sedan fjolåret hade antalet arbetslösa ökat med och arbetslöshetsgraden med 2 procentenheter. I den bifogade uppföljningsrapporten hänvisas till situationen i slutet av juni. Ostadigheten i omvärlden har lett till att ökningen av skatteinkomsterna tynar. I slutet av juli hade skatteinkomsterna ökat med endast 3 miljoner euro, d.v.s. 0,3 procent. Skatteinkomsterna kommer att underskrida budgeten med 15,3 miljoner euro. Samtidigt växer Esbo snabbast av de stora städerna. Januari maj 2013 ökade folkmängden med personer. I synnerhet ökar antalet barn, invandrare och äldre. Detta ökar kraftigt behovet av tjänster. Stadens resultat januari juli 2013 var betydligt sämre än Det prognostiserade årsbidraget 75,6 miljoner euro underskrider budgeten med 34,7 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat ser ut att uppvisa ett underskott på 30 miljoner euro. Årsbidraget minskar med 70 miljoner euro från fjolåret. Det är 100 miljoner euro mindre än vad investeringsnivån kräver. Staden och dess dotterbolag har dessutom ett omfattande investeringsprogram för de närmaste åren. Genomförandet av programmet har till stor del redan startat. Med den nuvarande nivån på årsbidraget når ökningen av skuldsättningen en kritisk gräns och staden skuldsätts snabbast av städerna i Finland. Stadens ekonomi har för närvarande ett hållbarhetsgap på 100 miljoner euro. Mera skatteinkomster skulle förbättra årsbidraget, men enligt prognoserna kommer skatteinkomsterna inte att öka under de närmaste åren. Ökningen av verksamhetsutgifterna har accelererat och överskrider inkomstökningen. Det leder till att investeringsbehoven täcks med allt större upplåning.

8 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 8 / 34 Det förekommer tendenser till budgetöverskridningar. Fullmäktige föreslås godkänna höjning av vissa anslag. En del måste emellertid skötas med interna jämkningar. Den allvarliga obalansen i ekonomin möjliggör inte överskridningar. Utgiftsökningen under början av året kan inte fortsätta under slutet av året och täckningarna måste bli bättre än vad som prognostiserats. Sektorerna ska stävja sina utgifter och vidta alla omedelbara åtgärder som säkrar att verksamhetsbidraget är åtminstone 8 miljoner bättre än prognosen. Anpassningsåtgärder är nödvändiga också inför budgeten och ekonomiplanen 2014, eftersom hela planperioden kommer att vara synnerligen stram. Ekonomin och verksamheten Inkomsterna till slutet av juli var 146 miljoner euro. Det är nästan 20 miljoner euro mera än fjolåret i slutet av juli. Enligt prognosen underskrider inkomsterna emellertid den ändrade budgeten med 2,5 miljoner euro. Inkomsterna kommer att vara 266 miljoner euro. Utgiftsökningen var i slutet av juli 5,4 procent och hela årets utgiftsökning uppskattas bli 6 procent. En del av ökningen förklaras med att staden växer och därmed kundmängderna och servicebehovet. Esbo stads utgifter ökar mycket mera än i kommunerna i snitt och i synnerhet mycket mera än de internt tillförda medlen. Ökningen är störst i köp av tjänster som ökade 5,6 procent och personalkostnader som ökade 4 procent. Kostnaderna har ökat från fjolåret med över 46 miljoner euro. Tendenser till överskridningar förekommer huvudsakligen inom specialsjukvården, barnskyddet samt utkomst- och arbetsmarknadsstödet. Förslagen till budgetändringar presenteras mer detaljerat i kapitel 2. De redovisade skatteinkomsterna slutet av juli var 787 miljoner euro. Ökningen från fjolåret var endast 0,3 procent, 2,6 miljoner euro. Prognosen för skatteinkomsterna 2013 är miljoner euro, vilket underskrider budgeten med 15,3 miljoner euro. Fram till slutet av juli inflöt 719,6 miljoner euro i kommunalskatt, vilket är 9,4 miljoner euro eller 1,3 procent mer än fjolåret. I samfundsskatt inflöt 65,2 miljoner euro, vilket är 7,5 miljoner euro eller 10,4 procent mindre än fjolåret. Fastighetsskatten som debiteras år 2013 är 68,8 miljoner euro, vilket är 2,4 procent mera än fjolåret. I slutet av juli hade staden anställda. Ökningen under början av året var 259 anställda. Personalen har framförallt ökat i social- och hälsovårdssektorn, men personalen har också ökat i de andra sektorerna. Den stora ökningen i social- och hälsovården beror på att i synnerhet äldreomsorgen och familje- och socialtjänsterna fick ökade anslag i budgeten Barndagvårdspersonalen ökade också. I år har dessutom många som länge jobbat på viss tid fått ordinarie befattningar. I början av året var utbetalningarna 148,5 miljoner euro och inbetalningarna 153,5 miljoner euro. Under denna tid lånades 82 miljoner euro i kortfristiga kassalån för i snitt 10 dagar. Av budgetlånet har 70

9 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 9 / 34 miljoner euro lyfts. Ur fonden för utveckling av basservice har 33 miljoner euro lyfts och 7 miljoner euro får ännu lyftas i år. Den kassabrist som prognostiseras för slutet av året beror delvis på att ett budgetlån på 36 miljoner euro förfaller till betalning i september och på att skatteinkomsterna blir mindre än vad man tidigare uppskattat. För att täcka underskottet lyfts resten av det budgeterade lånet och vid behov kortfristiga kassalån. I början av året avkastade investeringsfonden för basservice och markanskaffning 4,2 procent och fonden för utveckling av basservicen 1,3 procent. Största delen av fondmedlen har placerats i olika egendomsslag. Därför realiseras hela avkastningen inte årligen i bokföringen. Bokföringen ger således inte en riktig bild av placeringarnas marknadsvärde. Fram till slutet av juli genomfördes investeringar för 85,7 miljoner euro. Uppskattningen för hela året är ca 240 miljoner euro. Investeringarna kommer att genomföras enligt budgeten, förutom vissa avvikelser och senareläggningar. I Esbostrategin för 2013 ingår 72 resultatmål. Av dessa uppskattar man att 9 resultatmål inte kommer att nås helt under året. Dessa gäller närmast produktivitet, verksamhetsutgifter, verksamhetsbidrag och styckkostnader. Några projekt som handlar om e-tjänster samt värderingen av stadens egendom har försenats från tidtabellen. Just nu verkar det att resultatmålet om förbättrad tillgång till icke-brådskande hälsovård inte nås. 2. Ändringar i budgeten Allokering av anslag för IKT Under egendomsslag 91 Immateriella tillgångar har 5,5 miljoner euro budgeterats centraliserat i allmän förvaltning för IKT-investeringar. Anslagen allokeras på förslag av stadens ledningsgrupp för dataadministration till projekt utifrån deras genomförbarhet. Stadsstyrelsen beslutar om överföringar av anslag från allmän förvaltning till sektorerna. Ledningsgruppen för dataadministration föreslog att anslag används för överföring av samtals- och datakommunikationstjänster och för ibruktagande av ett boknings- och anmälningssystem. Det nya avtalet om samtals- och datakommunikationstjänster undertecknades Tjänsterna tas i bruk med hjälp av ett projekt som bland annat ska höja näthastigheterna, skaffa ett modernare system för växel och kundservice samt ersätta trådtelefonerna med mobiltelefoner. Med boknings- och anmälningssystemet kan invånarna boka/ansöka om lokaler (t.ex. idrottslokaler, möteslokaler) och båtplatser och anmäla sig till olika evenemang (t.ex. motionsgrupper, läger för barn, guidade turer). Allmän förvaltning Inkomsterna överskrids med 0,1 miljoner euro och utgifterna kan minskas med 0,2 miljoner euro.

10 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 10 / 34 Social- och hälsovårdssektorn Inkomsterna överskrids enligt prognosen med 1,8 miljoner euro. Försäljningsintäkterna överskrids enligt prognosen med 1,9 miljoner euro och bidragen med 0,4 miljoner euro, men avgiftsintäkterna underskrids med 0,5 miljoner euro. För verksamhetsutgifter budgeterades 705,1 miljoner euro. I slutet av juli hade 418,1 miljoner euro använts. Verksamhetsutgifterna överskrids enligt prognosen med 20 miljoner euro, d.v.s. 2,8 procent. Social- och hälsovårdssektorns utgifter år 2012 var 680,6 miljoner euro. Ökningen från bokslutet 2012 till prognosen 2013 är 6,5 procent. Social- och hälsovårdssektorn föreslår inkomstökningar på 1,8 miljoner euro och utgiftsökningar på 19 miljoner euro. För äldreomsorgen föreslås en ökning av inkomsterna med 0,3 miljoner euro. För äldreomsorgen föreslås en ökning av utgifterna med 1,2 miljoner euro för HNS' fördröjningsdagar och hyror. För hälsovården föreslås en minskning av inkomsterna med 0,5 miljoner euro, eftersom munhälsovården inte har så mycket inkomster som budgeterats. För hälsovården föreslås en ökning av utgifterna med 11,5 miljoner euro av vilket 9 miljoner euro används för specialiserad sjukvård hos HNS och 2,5 miljoner euro för köp av andra tjänster och för personalutgifter. För familje- och socialtjänster föreslås en ökning av inkomsterna med 2 miljoner euro, som består i ersättningar från staten och från trafikförsäkringar. För familje- och socialtjänster föreslås en ökning av utgifterna med 6,3 miljoner euro av vilket 4 miljoner euro används för utkomststöd och för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet samt 2,3 miljoner euro för köp av externa och interna tjänster. Under egendomsslag 95 Maskiner och inventarier överskrids utgifterna för ytterligare ombyggnad av Gårdsbrinken. För att verksamheten på Gårdsbrinken ska kunna starta som planerat i oktober 2013 föreslås en ökning av utgifterna med euro. Teknik- och miljösektorn Nettoeffekten på verksamhetsbidraget av ändringarna i inkomster och utgifter är 0 euro. Utgifterna för gatuunderhåll i Tekniska centralens gatuoch parkförvaltning överskrids med 2,7 miljoner euro på grund av den snörika vintern. Hälften av överskridningen täcks med interna överföringar. För den andra hälften föreslås en ökning av utgifterna. Resurserna för parkeringsövervakning har ökats. Tack vare de ökade resurserna föreslås en ökning av parkeringsövervakningens inkomster med euro. Inkomsterna för fastighetsförrättningar och byggnadstillynsmätningar överskrids med euro och byggnadstillsynscentralens övriga inkomster med sammanlagt euro. Inkomsterna av avgifterna för detaljplanering varierar årligen beroende på storleken av planer och tillstånd. Inkomsterna torde underskridas med 96

11 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 11 / euro. Det är närmast frågan om budgeterade externa inkomster av avgifter. I miljönämndens budget ingår euro EU-stöd trots att EU-projekten redan hade slutat. Inkomstbortfallet kan inte täckas med andra inkomster. Byggnadsnämnden torde överskrida inkomsterna med 0,54 miljoner euro. Byggnadstillsynens inkomster härrör huvudsakligen från externa inkomster av avgifter. Inkomsterna beror på hur livlig byggnadsverksamheten är och på antalet stora byggprojekt. Tekniska nämndens överskridningar täcks med 0,6 miljoner euro ur sektorns centraliserade anslag för experttjänster. Sektorns stab betalar interna markanvändningsavgifter till Storåkerns balansenhet allteftersom genomförandet av investeringarna framskrider. Eftersom en del av de planerade investeringarna senareläggs, underskrids utgifterna med 0,7 miljoner euro. Inkomsterna av hyror för småhustomter och byggen överskrids med 0,4 miljoner euro. Investeringar Anslaget för markanskaffning är 4 miljoner euro. Det förslår inte för anskaffning av allmänna områden och byggnadsmark på grund av planläggningen. Det behövs ytterligare 6 miljoner euro. Balansenheten Storåkern Genomförandet av investeringarna har uppskjutits på grund av planläggningssituationen. Markanvändningsavgifterna inkomstförs inte innan investeringarna genomförs. Balansenheten Hagalund Genomförandet av investeringarna har uppskjutits på grund av planläggningssituationen. Markanvändningsavgifterna inkomstförs inte innan investeringarna genomförs. Budgeterad markförsäljning kommer inte att äga rum Inkomsten senareläggs men ändras inte. Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion, som är direktion för affärsverket Lokalcentralen: Anslaget och kostnadsförslaget för servicebyggnaden i Mellersta Esbos idrottspark i budgeten 2013 är 2,23 miljoner euro. I det ursprungliga kostnadsförslaget saknades en del kostnader, såsom jordutbyte och pålning. Kostnadsförslaget överskrids med 1,2 miljoner euro som behövs För att projektet ska fortsätta utan avbrott och byggandet starta utan fullmäktiges beslut om det extra anslaget föreslås stadsstyrelsen godkänna byggstart trots överskridningen och föreslå extra anslag i investeringsprogrammet i budgeten Ändringen av anslaget görs som en ändring i budgeten 2013 och flyttning av anslagen för de återstående arbetena till 2014.

12 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 12 / 34 Beslutshistoria Stadsstyrelsen Budgeten för Kannbrobackens bergrum är 2 miljoner euro. I det ursprungliga kostnadsförslaget beaktas inte ombyggnadens omfattning och kvalitet tillräckligt. Därför föreslås ett extra anslag 2013 på 1,5 miljoner euro. Lokalcentralen betalar finansieringsvederlag till WeeGee Oy och Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat. Den andel av finansieringsvederlaget som fonderas bokförs som utgifter under egendomsslag 96 Aktier och andelar och är 3,6 miljoner euro i budgeten Just nu uppskattas beloppet uppgå till 7,4 miljoner euro. Därför föreslås en ökning av utgifterna med 3,8 miljoner euro. Överskridningen täcks med ökade hyresinkomster. 3. Koncernrapporten Koncernrapporteringen har utvecklats under året och i fortsättningen presenteras det första halvårets ekonomi i helägda och delägda bolag, stiftelser och samkommuner i samband med Uppföljningsrapport I. Uppgifterna i rapporten kopplas också till koncernbokslutet. Rapporterna hjälper att följa verksamheten och resultatet i samfunden. I rapporten ingår resultaträkningarna för , en jämförelse med motsvarande tidpunkt under fjolåret, budgeterna, eventuella prognoser över budgetutfallet och de viktigaste händelserna och ändringarna i verksamheten och ekonomin De viktigaste samfunden har också tillställt en beskrivning av de väsentligaste riskerna och hanteringen av dem och av den interna kontrollen. Mellanbokslutet rapporteras skilt för varje samfund utifrån samfundens uppgifter. 4. Utvärderingsberättelsen för år 2012 Stadsstyrelsen har bett nämnderna reda ut iakttagelserna i utvärderingsberättelsen och presentera dem i samband med uppföljningsrapport 1. Utredningarnas bifogas. Förslag Stadsdirektör Jukka Mäkelä Stadsstyrelsen 1 överför från egendomsslag 91 Immateriella tillgångar euro till kostnadsställe Informationsteknik, projekt 0969 Ibruktagande av samtals- och datakommunikationstjänster, euro till kostnadsställe Bildningssektorns gemensamma för ibruktagande av ett system för reservering av resurser.

13 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 13 / 34 2 godkänner att projekt 6054 Servicebyggnad i Mellersta Esbos idrottspark inleds Dessutom föreslår stadsstyrelsen att fullmäktige 1 antecknar den bifogade uppföljningsrapporten för kännedom 2 antecknar den bifogade koncernrapporten för kännedom 3 antecknar utredningarna om iakttagelserna i uppföljningsrapporten 2012 för kännedom 4 antecknar revisionsnämndens utlåtande om uppföljningsrapport I för kännedom. 5 godkänner följande ändringar av utgifts- och inkomstbudgeten: 1 Allmän förvaltning (utom revisionsnämnden och revisionen) ökning av inkomstbudgeten euro minskning av utgiftsbudgeten euro 24 Äldreomsorg ökning av inkomstbudgeten 25 Hälsovård ökning av inkomstbudgeten 27 Familje- och socialtjänster ökning av inkomstbudgeten euro euro euro euro euro euro. Investeringar 95 Maskiner och inventarier, social- och hälsovårdssektorn euro 41 Tekniska nämnden ökning av inkomstbudgeten 43 Stadsplaneringsnämnden minskning av inkomstbudgeten 44 Miljönämnden minskning av inkomstbudgeten euro euro euro euro

14 Esbo stad Möteskallelse Ärende 4 Fullmäktige Sida 14 / Byggnadsnämnden ökning av inkomstbudgeten 49 Övriga teknik- och miljötjänster ökning av inkomstbudgeten minskning av utgiftsbudgeten Investeringar 9541 Tekniska centralen Investeringar 92 Jord- och vattenområden Balansenheten Storåkern minskning av inkomstbudgeten minskning av investeringsanslaget Balansenheten Hagalund minskning av inkomstbudgeten minskning av investeringsanslaget euro euro euro euro euro euro euro euro euro Investeringar Lokalcentralen Projekt 6054 Servicebyggnad i Mellersta Esbos idrottspark Projekt 6073 Kannbrobackens bergrum Aktier och andelar euro euro euro Behandling Beslut Ärendet behandlades efter 231. Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

15 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 15 / / /2013 Stadsstyrelsen Ramen för 2014 års budget och ekonomiplanen Beredning och upplysningar: Pekka Heikkinen, tfn E-post enligt modellen Förslag Stadsstyrelsen Fullmäktige godkänner bifogade resultaträkning och finansieringskalkyl för budgetramen samt sektorernas totala verksamhetsutgifter och inkomster som riktlinje. Fullmäktige godkänner vid budgetbehandlingen ett program som inte visar underskott för balansering av ekonomin under fullmäktigeperioden. Bilaga Redogörelse 8 Kehyslaskelmat Den allmänna ekonomiska utvecklingen Den arbetskorrigerade produktionen i hela Finland var enligt Statistikcentralens uppgifter från ,7 procent mindre i juni 2013 än i juni året innan. I under det första halvåret minskade den arbetskorrigerade industriproduktionen med 5,7 procent från året innan. Finlands bruttonationalprodukt minskade med 0,2 procent Vår nationalekonomi låg redan i fjol i praktiken i recession. Volymen för bruttonationalprodukten krympte i januari mars under innevarande år med två procent jämfört med samma tidpunkt året innan. Finansministeriet uppskattar i konjunkturöversikten i juni att helhetsproduktionen minskar med en halv procent innevarande år. Finlands bank, Nordea och andra som gör ekonomiska prognoser har sänkt den prognostiserade ökningen av helhetsproduktionen från vårens siffror. Enligt finansministeriets prognos växer bruttonationalprodukten med 1,2 procent nästa år och 1,9 procent år Utsikterna har under det pågående året blivit svagare än de uppskattades vara i vintras. Detta beror på problemen i euroområdet och på den allmänt svaga utvecklingen av den globala ekonomin. Under den senaste tiden har man också fått svagt positiva signaler från Europa, men samtidigt har Finlands situation klassats som den sämsta bland de europeiska länderna. Tyngdpunkten för ökad världshandeln håller på att förflytta sig allt mer till handel mellan Asien och u-länderna. Exportindustrins situation fortsatt svår

16 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 16 / 34 Lönesumman för nationalekonomin ökade med 4,8 procent år 2011 och 3,9 procent år 2012, vilket har hållit ökningen i skatteinkomster på en skälig nivå de senaste åren, dock har den varit betydligt sämre än före år Ökningen i lönesumman torde minska till 1,4 procent i år och uppgå till 2,4 procent år 2014, vilket innebär att utvecklingen i skatteinkomster från förvärvsinkomster är mycket svag de närmast följande åren. Arbetslöshetsgraden är enligt finansministeriets prognos från juni i år 8,3 procent och nästa år 8,1 procent. Bakom ökningen finns den fortsatt dämpade efterfrågan på arbetskraft samt den svaga utvecklingen särskilt av exporten. Finansministeriet uppskattar att konsumentpriserna stiger mer måttligt i år, i genomsnitt 1,7 procent. Den beräknade måttliga ökningen i ekonomisk tillväxt år 2014 kommer antagligen att innebära att konsumentpriserna stiger. Konsumentprisindexet påverkas dessutom av löneuppgörelsen, höjningar i tillverkningsskatter samt ändringar i räntenivån. Finansministeriets inflationsprognos är för tillfället 2,1 procent för år 2014 och 2 procent för år Esbos omvärld och ekonomi Befolkningsutveckling Esbos befolkningsprognos baserar sig på prognosen för ökningen i bostadsproduktion. På hela stadens nivå överskrider befolkningsökningen 1,5 procent åren , åren är befolkningsökningen 1,3 procent och från och med år 2020 framåt 1,2 procent. För hela prognosperioden är tillväxten i genomsnitt 1,4 procent per år. Av ökningen beror största delen på födelseöverskott i jämförelse till antalet döda. Födelseöverskottet i Esbo är relativt stabilt på årsnivå, cirka invånare per år, resten av befolkningsökningen kommer från inflyttningsöverskott från andra kommuner och invandring. Flyttningsrörelsens andel har varierat och kan även i fortsättningen variera mycket. Esbos invånarantal är uppskattningsvis , varvid befolkningsökningen i Esbo under prognosperioden är sammanlagt invånare, det vill säga i genomsnitt invånare, per år. Befolkningsökningen för åren är enligt prognosen , och från år 2020 framåt invånare per år. Nivån på prognosen har höjts från tidigare på grund av de senaste årens kraftiga befolkningsökning. År 2012 var ett rekordartat invandrarår för Esbo. Då flyttade det över invånare från utlandet till Esbo. Esbos befolkningsökning år 2012 var invånare. Av dem bestod hälften av födelseöverskott i jämförelse med antalet döda och andra hälften av inflyttningsöverskott. Inflyttningsöverskottet fördelade sig så att största delen var invandring, 74 procent, och resten, 26 procent, inflyttningsöverskott från andra kommuner.

17 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 17 / 34 Av storområdena växer Stor-Mattby, Stor-Hagalund och Stor-Alberga mest, med invånare. Inom småområdena sker den största ökningen i Storåkern, invånare, i Bastunäset och i Ängskulla invånare. Det finns sammanlagt 12 småområden med över tusen invånare. Samtidigt minskar invånarantalet på 16 småområden. Befolkningen åldras; antalet personer som fyllt 65 år ökar med och antalet personer som fyllt 75 och 85 år med och under prognosperioden. Esbos befolkning och befolkningsprognos ökning Esbo Stor-Alberga Stor-Hagalund Stor-Mattby Stor-Esboviken Stor-Köklax Gamla Esbo Norra Esbo Övriga Byggande av bostäder Byggandet av bostäder minskade markant under : Åren färdigställdes i genomsnitt bostäder per år. Efter det har antalet färdigställda bostäder minskat kraftigt och 2009 färdigställdes endast något över bostäder. Produktionssiffrorna sjönk i fråga om både statsstödda och fritt finansierade bostäder. Att antalet bostäder byggda 2010 och 2011 ökade beror främst på att antalet bostäder producerade med statligt stöd ökade med omkring tusen. Åren uppnådde man det långsiktiga målet, det vill säga cirka färdigställda bostäder, men enligt den aktuella prognosen når man inte målen för år 2013 och 2014, eftersom antalet påbörjade bostadsbyggen och beviljade bygglov sjönk i början av året. Sysselsättning och arbetslöshet Enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik fanns det i Esbo i slutet av juni 2013 sammanlagt arbetslösa arbetssökande och arbetslöshetsgraden var 8,2 procent. Sedan fjolåret hade antalet arbetslösa ökat med 32,6 procent (2 690 personer) och arbetslöshetsgraden med 2,0 procentenheter. Antalet arbetslösa under 25 år var 47,6 procent högre än året innan. Det fanns 38,5 procent fler långtidsarbetslösa än året innan. Esbos arbets- och näringsbyrå hade lediga jobb i slutet av juni. Det var 12,8 procent mer än föregående år. Arbetslösheten i Esbo har ökat sedan mars 2012 och ökningen var fortfarande kraftig i juni Särskilt ungdomsarbetslösheten har ökat kraftigt. Antalet långtidsarbetslösa började öka i juni 2012 och ökningen fortgår ännu.

18 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 18 / 34 Utveckling av stadens ekonomi Resultatet för år 2012 uppvisar ett överskott och årsbidraget steg med beaktande av den allmänna ekonomiska utvecklingen till en måttlig nivå på 145,5 miljoner euro. Resultatet förbättrades av en god utveckling av stadens fonder. De nettofinansiella inkomsterna var närmare 26 miljoner euro mer än år Resultatet för den egentliga verksamheten var däremot rätt så svagt. Skatteinkomsterna ökade endast 1,5 procent och var cirka 8,3 miljoner euro under budgeten. Samtidigt ökade verksamhetsbidragets underskott med närmare 5 procent. Utan ökningen i finansieringsintäkter skulle räkenskapsperiodens resultat ha varit knappt en miljon euro och årsbidraget klart otillräckligt för finansiering av investeringar. Fondavkastning går inte att användas för finansiering av tjänsteproduktionen. De kan och har använts till finansiering av investeringarna med budgetbeslut. Stadskoncernens skulder ökade med omkring 133 miljoner euro år 2012 och var i slutet av året miljoner euro, det vill säga euro/invånare. På grund av ett svagare ekonomiskt läge upptäcktes genast i början av året en betydande risk på miljoner euro i utfallet av årets skatteinkomster. Finansministeriet ändrade sitt system för skatteredovisning så att det i år inflyter en extra inkomst på cirka 13 miljoner euro, som beror på att redovisningen av den första posten av kvarskatt flyttas från nästa år till i år. Detta förstärker således inte stadens skatteunderlag. Enligt gällande uppskattning stannar skatteinkomsterna på kring 15 miljoner euro under budgeten. Budgeten för 2013 är utifrån bokslutet för 2012 generös i förhållande till det ekonomiska läget och därför utreddes i början av året möjligheterna att täcka åtminstone en del av underskottet genom att justera anslag och inkomstberäkningar. Det uppställda målet, att förbättra verksamhetsbidraget med cirka 15 miljoner, nåddes inte, men slutresultatet pekade åt rätt håll. Under sommaren har sektorernas uppskattningar av sin ekonomiska utveckling försämrats och särskilt kostnadstrycket inom social- och hälsovårdssektorn växer. Utifrån statistiken för januari juli visar verksamhetsbidraget för hela staden ett underskott på cirka 28 miljoner euro i jämförelse med budgeten. En stor del av underskottet härstammar från balansenheternas resultat och beror på att planerade inkomster från tomtförsäljning och markanvändningsavtal har flyttats framåt i tiden på grund av försenade planläggningsbeslut och det svaga marknadsläget. Stadens resultat hotar att sjunka till ett underskott på över 30 miljoner euro. Fortfarande utreds möjligheterna att stävja sänkningen i verksamhetsbidrag, så att finansieringsgapet för 2013 förblir så litet som möjligt.

19 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 19 / 34 I januari juli 2013 redovisades skatter på 787,3 miljoner euro för Esbo stad, vilket är 0,3 procent mer än året innan under motsvarande tidsperiod. Redovisningarna för slutet av året kommer att vara något större bland annat på grund av ändringar i redovisningssystemet, så för närvarande ser det ut som om en ökning i skatteinkomster på 3 procent uppnås i år i enlighet med ramanvisningen. Planeringsomgångens utgångspunkter Fullmäktige godkände i juni Berättelsen om Esbo, som innefattar stadens vision, värderingar och verksamhetsprinciper samt mål och fullmäktigeperiodens mål enligt fokusområden. Samtidigt godkände fullmäktige att fem förvaltningsövergripande utvecklingsprogram ska inledas, och att de styrs på ett nytt sätt av politiker och tjänsteinnehavare i samverkan. På basis av Berättelsen om Esbo har staden inlett beredningen av gemensamma och sektorvisa mål för fullmäktigeperioden och resultatmål. Dessa mål behandlas i samband med verksamhets- och ekonomiplanen samt budgeten i december. Skattefinansieringsprognosen justerades i augusti på grundval av uppgifter om hela landets och Esbos förvärvsinkomster samt beloppet på samfundsskatten 2012, skatteredovisningsuppgifter för januari juli 2013 samt Finlands kommunförbunds skatteinkomstprognos som uppdaterats År 2013 beräknas skatteinkomsterna uppgå till 1 286,4 miljoner euro, det vill säga 3 procent mer än I bedömningen av skatteinkomster finns en post av engångsnatur på 13 miljoner euro på grund av en ändring i skatteredovisningssystemet, som inte påverkar kommande års prognoser. Utan detta skulle skatteinkomstökningen vara endast 2 procent. Staten ändrar definitionsgrunderna för fastighetsskatten i början av år 2014, vilket höjer inflödet av fastighetsskatt med cirka 4 miljoner euro. Uppskattningen av skatteinkomsten i förhållande till det ekonomiska läget är rätt så optimistisk, så hur realistisk den är måste ännu uppskattas under budgetprocessen. År , prognos för skatteinkomster enligt skatteslag:

20 Esbo stad Möteskallelse Ärende 5 Fullmäktige Sida 20 / 34 RÄKENSKAPSÅR ** 2014** 2015** 2016** Skatteslag Kommunalskattt Ändring % 2,5 4,5 4,3 1,9 4,6 4,9 Samfundsskatt Ändring % 20,1-20,2-10,0 2,2 8,7-5,6 Fastighetsskatt Ändring % 0,9 1,9 4,8 7,2 0,5 0,8 BOKFÖRS SOM SKATTEINKOMST Ändring % 4,2 1,4 3,0 2,2 4,7 3,8 Uppskattningen av statsandelarnas sammanlagda belopp bygger på kommunförbundets kalkyl sommaren Det totala beloppet för statsandelarna år 2014 har ökat från ramanvisningen, bland annat för att kommunerna som en följd av regeringens skattelösningar i vårens ramförhandlingar kompenseras för förlorade skatteintäkterna vid statsandelsavräkningen. År 2009 är kompensationerna i Esbo uppskattningsvis ca 8,6 miljoner euro. Motsvarande summa minskar i skatteinkomster. Statsandelssystemet förnyas för närvarande och det nya systemet borde enligt nuvarande uppgifter träda i kraft i början av år Ännu har inga sådana uppgifter kommit till känna om det nya systemet, som skulle medge en tillförlitlig uppskattning av utvecklingen av statsandelar åren Det finns inte heller några provkalkyler ännu. I dessa avseenden är beräkningen av statsandelar gjord mekaniskt genom att man dragit av ett eurobelopp per invånare från siffrorna för år 2014 i enlighet med de inbesparingsbeslut som regeringen fattat i olika skeden. Finansiering av tjänsterna och investeringarna Skattefinansieringens mycket svaga utveckling åren leder enligt beräkningen till att stadens resultat från och med i år visar ett underskott för hela planperioden, trots att man förhållit sig mycket kritiskt till en ökning av resurser inom driftsekonomin då ramen fastställdes. För att staden ska hålla sig inom den föreslagna ramen krävs att stadens hela verksamhet värderas på nytt från grunden och att produktiviteten förbättras betydligt. Staden måste vara beredd på att västmetron samt byggandet och ibruktagandet av många stora serviceenheter (Esbo sjukhus, Lärobacken, Mattby torg, Leva och bo-centralerna) ökar stadskoncernens bruks- och finansieringskostnader märkbart om 3 4 år. I år är staden tvungen att höja alla lån som antecknats i budgeten, närmare 120 miljoner euro samt ta ut 40 miljoner euro ur fonder i enlighet med budgeten. Moderstaden tar upp nya lån till ett belopp av ca 72 miljoner euro och lånestocken uppgår i slutet av året till 230 miljoner euro, dvs. 886 euro/invånare. Om ekonomin sköts såsom presenterats i

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån

Esbo stad Protokoll 21. Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1. 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Fullmäktige 28.01.2013 Sida 1 / 1 5381/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 19 7.1.2013 21 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Opinmäen Kampus lån Beredning och upplysningar: Hindsberg-Karkola

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016

ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 Stadsstyrelsen 198 16.06.2015 Stadsfullmäktige 35 24.06.2015 ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAG TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2016 2018 SAMT BUDGETRAM FÖR 2016 STST 16.06.2015 198 Beredning och tilläggsuppgifter:

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 128. Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 4126/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 267 30.9.2013 128 Beviljande av stadens proprieborgen till Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat för ett lån för ombyggnad och tillbyggnad

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.03.2012 Sida 1 / 1 1052/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 58 5.3.2012 32 Esbo stads proprieborgen för :s lån på 16 025 000 euro Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

33 DRIFTSEKONOMIDELEN

33 DRIFTSEKONOMIDELEN 33 DRIFTSEKONOMIDELEN 34 35 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2013 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016

ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 ANVISNINGAR FÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2015-2016 Finland och stora delar av Europa är inne i en förlängd recession. Den tillväxt som prognosticeras de kommande åren är långsam. Den tillväxt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 60. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 1288/02.05.06/2013 Stadsstyrelsen 99 25.3.2013 60 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till Beredning och upplysningar: Viktoria Hindsberg-Karkola, tfn 09 816 84330

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79

Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 79 Sammanträde Tid 21.10.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt

RP 58/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om rundradioskatt PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om rundradioskatt ändras

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 154. Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 10.12.2012 Sida 1 / 1 4968/02.05.06/2012 Stadsstyrelsen 340 26.11.2012 154 Höjning av stadens proprieborgen för Länsimetro Oy:s lån samt för de derivat som används för att skydda lånen Beredning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav18och45a lagenomplaneringav och statsandel för social- och hälsovården samt till lag om upphävande av 6 2 mom. lagen om kompetenscentrumverksamhet

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 92. Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 1 2740/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 176 16.6.2014 92 Beviljande av Esbo stads proprieborgen till :s lån för ombyggnad på Sökögränden 9, Portängsvägen 14 och Knopgränden

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5444/05.09.00/2013 Stadsstyrelsen 157 26.5.2014 87 Motion om att utveckla tjänsterna inom familjearbetet Beredning och upplysningar: Elina Palojärvi, tfn 043 824 5721

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi

STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Stadsstyrelsen 68 09.03.2015 Stadsstyrelsen 88 16.03.2015 Stadsfullmäktige 16 25.03.2015 VAL AV EN FINANSIERINGSMODELL FÖR LIVSCYKELPROJEKTET STST 09.03.2015 68 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR

UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR UTLÅTANDE 66 1(5) Bokföringsnämndens kommunsektion 31.8.2004 UTLÅTANDE OM BOKFÖRING AV UNDERSTÖD FÖR KOMMUNSAMMANSLAGNINGAR 1 Motiveringar till utlåtandet År 2005 sker fler kommunsammanslagningar än tidigare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2012 Nr 69 Nr 69 LANDSKAPSLAG om landskapets finansförvaltning Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 29 november 2012 I enlighet med lagtingets

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 ÅSUB Rapport 2013:3 Publicerad: 11 10 2013 Katarina Fellman, utredningschef, tel. 25 493 Maria Rundberg, utredare, tel. 25 495 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2013 I korthet Tillväxten i ekonomin

Läs mer

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010

RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 RP 57/2010 rd REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN ANDRA TILLÄGGSBUDGET FÖR 2010 Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.

Esbo stad Protokoll 83. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1. 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 Fullmäktige 65 19.5.2014 83 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2001) 716 SLUTLIG/2 BRYSSEL DEN 11.6.2001 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2001 AVSNITT III - KOMMISSIONEN DEL B Corrigendum: Annule et remplace le texte précédent.

Läs mer

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER

UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER Bildningsnämnden 30 08.04.2015 UTREDING AV IDROTTSTJÄNSTER OCH FÖRVALTNING AV IDROTTSPLATSER BILDN 08.04.2015 30 Beredning och tilläggsuppgifter: controller Saija Männistö 050 3555 051 eller saija.mannisto@porvoo.fi,

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 6/2011 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 6-2011 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Skattefinansieringen år 2014, md

Skattefinansieringen år 2014, md Skattefinansieringen år 2014, md Finansiering för lagstadgade uppgifter Statsandelar 8,2 KOMMUNERNA skatteinkomster 21,2 1,5 STATEN skatteinkomster 39,3 27,8 1,5 18,2 6,4 2,4 2,7 Moms och Övriga skatter

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) Stadsfullmäktige Kj/20 15.5.2013 Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 1 (5) 20 Ryj / Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om bättre energieffektivitet i det gamla byggnadsbeståndet HEL 2012-014525 T 00 00 03 Beslutsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland

3.5.2005. Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 68 3.5.2005 Utlåtande om bokföringen av betalningsandelar och av enhetsprisfinansieringen för gymnasiet inom förvaltningsförsöket i Kajanaland 1 Begäran om utlåtande

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44

Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 44 Sammanträde Tid 09.12.2013 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem.

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Stockholm 11 12.10.2011 Aila Puustinen-Korhonen sakkunnig Finlands Kommunförbund Landsrapport Finland

Läs mer

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400

Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena,

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014

Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 ÅSUB Rapport 2013:3 Översikter och indikatorer 2014:1 Publicerad: 13-10-2014 Katarina Fellman, forskningschef, tel. 25 493 Skattekalkyler för kommunerna hösten 2014 I korthet - Tillväxten i ekonomin (BNP)

Läs mer