Minne s anteckningar från Föräldraråd s möte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minne s anteckningar från Föräldraråd s möte 120206"

Transkript

1 Minne s anteckningar från Föräldraråd s möte B arno m s org: Närvarande: Anna Andersson Blåbäret, Magdalena Håkansson Lingonet, Anna Berg Humledalen, Johan Bergfors Solrosen, Joakim Bentsen Gullvivan, Sofia Hultberg Piongården och Katarina Ottebrant Framfördes önskemål om att förskolans stängningsdagar läggs ut på vår hemsida. Så kommer att ske när de är fastlagda. Närmast i tid är fredag den 2/3. G e men s a mt för både barnom s org o ch s kola: Närvarande: Förutom representanterna från barnomsorgen deltog: Camilla Källberg f-klass, Linda Helgesson f-klass, Monica Linusson Backe 1, Susanne Strömblad Falkman 2, Linda Bengtsson 3 och Stefan Bornell. Rektor informerade om den förstudie som genomförts angående Bildningsförvaltningens framtida organisation. Resultatet kommer att presenteras för samtliga föräldrar den 28/2 kl på Björnekulla församlingshem. Rektor har varit i kontakt med olika skolfotofirmor. Vi undersöker möjlighet till att teckna avtal med en firma där man kan kombinera en porträttkarta på flera syskon. Återkommer i frågan. Rektor har ännu inte fått kontakt med lämplig föreläsare i kostfrågor. Återkommer i frågan. S k olan: Något konkret upplägg för välgörenhetsaktivitet kom vi inte på. Olika förslag diskuterades däremot: Temakväll om olika länder Vårfest Matupplevelser. Vi fortsätter att fila på förslagen. Skolans femmor samlar pengar till klassresa genom att bla arrangera disco. Därför ville inte föräldrarådet konkurrera med dem utan istället kan de arrangera ett avslutnings disco i maj/juni. Utvärdering av terminsavslutningen. Kort kan sägas att: *den var välbesökt *det var varmt *mycket trångt på sina ställen *svårt att få överblick *vi hade mycket korv över *mycket trevligt *uppskattades att kunna vara med som förälder. Nu har vi provat den typen och till nästa år blir det kanske något helt annat. * Förälder väckte idén att sommaravslutningen skulle vara på kvällen, det tål att tänkas på. På Övriga frå gor diskuterade vi: * Incidenten på skolans parkeringsplats 2/2. Informationsblad ska gå ut till skolans föräldrar. * Den årliga Trygghetsvandringen kommer att kopplas till karta över skolans område * Rastvaktandet, de vuxna syns inte. Reflexvästar kommer att användas under en period. * Organisation nästa läsår. Senast mitten på maj presenterar rektor hur det blir. * Simning, enl nya läroplanen ska bad och simaktiviteter införas redan under åk 1-3. * Hörselproppar på disco, föräldrarådet vill sponsra hörselproppar till disco som arrangeras på skolan. För att tidigt lära barnen att det är bra att använda det vid konserter o liknande. Dessutom bör ljudnivån på discon kunna sänkas. * Föreläsningar, tips gavs på bra föreläsningar. N ä sta möte 23/ Lämna gärna förslag till dagordning så kan vi planeramötets tider.

2 K allelse kom mer. Minne s anteckningar från Föräldraråd s möte B arnom s or g: Närvarande: Anna Andersson Blåbäret, Magdalena Håkansson Lingonet, Anna Berg Humledalen, Maria Martinsson Piongården och De närmsta åren kommer förskolan att ha en extra stängningsdag. Föräldrarna lämnade synpunkter på vilka dagar som är lämpliga. Det är fördel för vissa om det inte är samtidigt med andra rektorsområden, det är fördel om det inte alltid är samma veckodag, fördel om någon infaller på lovdag i skolan. Samtidigt kunde vi konstatera att det som var fördel för en förälder var samtidigt nackdel för en annan. Vi kunde enas om att det är bra med variation och framförhållning. Det gemensamma föräldramötet 9/11 ang. förskolans läroplan och skollagen var inte så välbesökt men de som var där verkade uppskatta innehållet och formen. Inför alla sammanslagningar kommer fortsättningsvis berörda föräldrar att få ett infoblad, ang. rutiner och hur sammanslagningen rent praktiskt ska gå tillväga. Höstens fotografering gick bra, föräldrarna är nöjda och personalen är nöjd. Vi diskuterade möjlighet till att ta gruppbilder på dagtid och enskilda foton på eftermiddagstid och då i föräldraregi. Är fotografen bra så löper det på utan större problem under dagtid på förskolan. Inget bestämdes i frågan. Ge men s a mt för både barnom s or g och s kola: Närvarande: Förutom representanterna från barnomsorgen deltog Monica Linusson Backe 1, Susanne Strömblad Falkman 2, Linda Bengtsson 3 och Kerstin Karlsson. Vi diskuterade gemensamt föräldramöte inom Ro för både förskola och skola. Rektor försöker att boka föreläsare i ämnet Kostens betydelse för inlärningen till mars lämpligt klockslag är Föräldrarådsrepresentant har lämnat in förslag om Öppet hus, framförallt då för blivande förskoleklass barn. Vi diskuterade möjligheten att ha det samtidigt med vår avslutningskväll men kom fram till att det blir alldeles för många besökare och fel fokus för den kvällen. Möjlig aktivitet till våren. S k olan: Alternativ till SOS-barnby har diskuterats i personalgrupp och elevrådet. Förslag som kommit fram är stöd till skolan att inköpa fler skridskor och ytterligare någon barn cykel vilket behövs när eleverna i åk 4-5 är i väg på någon aktivitet. Riktade insatser till ActionAid, Barnfonden eller annan välgörenhetsorganisation. Föräldrarådsrepresentanterna tilltalades av att göra riktade insatser och återkommer med upplägg till våren. Terminsavslutning blir 20/12 med Öppet hus för syskon, föräldrar och andra intresserade släktingar. Vi visar vad eleverna arbetat med under hösten och viss försäljning kommer det också att vara. Föräldrar lämnade förslag om att man kunde lämna saker till loppisförsäljning osv. När rektor senareplanerademedskolans personal enadesvi omatt tonaner försäljning ochatt deti huvudsak istället ska vara etbesökstillfälle. Fotograferingen gick bra. Enskilda foton var däremot inte till belåtenhet, det som förra

3 året påpekats som negativt var inte åtgärdat detta år. På Övriga frå gor diskuterade vi: * Vi fick tips om att man kan köpa billiga o bra skridskor i ishallens shop. * Vi fick tips från skola i Klippan som gjorde sin trygghetsenkät delvis genom bilder på skolan. Det tar vi tacksamt emot och rektor berättade om att vi hittills gjort trygghetsvandringar på skolområdet med elevrådet. * Föräldrar upplever att deras barn kommer hem o säger att det händer mycket på skolgården och att de inte hittar någon vuxen ute. Rektor beskriver rastvaktsschemat: tre elevassistenter är ute tillsammans med två rastvakter när många elever har rast samtidigt. Minimum är det två rastvakter ute om det bara är några klasser som har rast. De vuxna cirkulerar på skolgården. Rastvakterna kanske inte syns tydligt nog? Använda reflexvästar? Anledning att återkomma i frågan. * Förälder framförde sin tacksamhet över extra hyllorna i kapprummet. N ä sta möte 6/ Lämna gärnaförslag till dagordning så kan vi planeramötets tider. K allelse kom mer. Minne s anteckningar från Föräldraråd s möte B arnom s org: Närvarande: Anna Andersson Blåbäret, Magdalena Håkansson Lingonet, Petra Andersson Humledalen och Förskolans läroplan har reviderats. Den presenteras på ett gemensamt föräldramöte för både Piongården och Humledalen den 9 november på Rågenskolan. Inbjudan finns på respektive avdelning. Förslag på framtida föräldraföreläsningar: Tydligt föräldraskap, Kostens betydelse G e men s a mt för både barnom sorg och s kola: Närvarande: Förutom representanterna från barnomsorgen deltog Linda Helgesson F-klass, Camilla Kjellberg F-klass, Monica Linusson Backe 1, Kenneth Jersmyr 1, Susanne Strömblad Falkman 2, Roger Rosenqvist 3, Emma Nilsson 4-5, Camilla Andersson 4-5, Kerstin Karlsson. Verksamhetens ledning ser föräldrarådet som ett bollplank och informationskanal. Föräldrarådsrepresentanterna tycker att det är ett intressant informationsforum. Delegat representerar sig själv på mötet om inte annat anges. Representanterna upplever lite respons från övriga föräldrar. I veckobrev/anslagstavla informeras om att möte är på gång och synpunkter kan meddelas till klassens/avdelningens representant. Samtliga föräldrar får minnesanteckningarna via veckobrev/anslagstavla dessa finns också på områdets hemsida. Mötes struktur fortsätter som tidigare. Datum för läsåret 11/12 fastställdes. De datum som då fastställdes inföll i jämna veckor, efter önskemål från en representant har rektor justerat datumen så att de även infaller på udda veckor. Föreslagna datum: m ånd 21 november, m ånd 6 februari, m ånd 23 april Skolinspektionen granskar under hösten 2011 verksamheterna i Åstorp. Inför inspektionen har vi skickat in olika typer av dokumentation, planeringar, infoblad, likabehandlingsplan, skriftliga omdömen, åtgärdsprogram, timplan, personalens utbildningsnivå, elevernas kunskapsnivå under de senaste 5 åren osv. Enkäter gick

4 även ut till elever i åk 5, skolans föräldrar och personal. Förskola och fritidshem fick inga inspektionsbesök utan det skedde genom intervjuer, både med personal-, föräldra- och ledningsgrupp. Skolorna får besök/tillsyn under vars en dag. Då visades skolan av elevrådsrepresentanter, de två inspektörerna träffade och intervjuade elev- och personalgrupper, elevvårdsteam och skolledning samt i övrigt rörde de sig i skolans lokaler. Rapporten som sedan kommer om någon månad visar enbart på de fel och brister som finns i vår verksamhet. Allt för att vår verksamhet ska bli bättre! I den nya skollagen krävs inte längre att Kvalitetsrapporter skickas in. Men man kräver att verksamheterna ska ha ett fungerande kvalitetssäkringssystem. Utifrån det har det beslutats att Åstorp kommuns verksamheter ska kvalitetssäkras i Qualis. Föräldrar kommer att bl. a. märka av det genom enkäter som fortsättningsvis kommer från Qualis istället för från kommunen. S kolan: Föräldrarådets engagemang i S O S barnby B enin kommer att avslutas. Det har inte gett den önskvärda informationen till våra elever. Olika alternativ diskuterades och vi enades om att även involvera elevrådet i beslutet om framtida engagemang/aktiviteter. Föräldrar som har förslag uppmanas att lämna dessa till klassens representant eller till rektor. Representanterna var eniga om att förra årets Vintermarknad var ett uppskattat och lyckat arrangemang om än väldigt kallt. Liknande terminsavslutning ville man ha även detta år. Planering av kvällen fortsätter med skolans personal och på nästa möte. Under våren kan det bli aktuellt att föräldrarådet arrangerar ett disco tillsammans med elevrådet. Skolans framtida organisation kommer att diskuteras under året. Detta läsår är det sista med klass 4/5 från Tingdal. I kommunen som helhet görs även en organisations översyn vilket innebär att olika scenarier/förslag diskuteras. Rektor påpekar att några beslut ännu inte har fattats utan att ev. rykten kan härröra från dessa projektgrupper. Rådet framför olämpligheten i nuvarande system att eleverna byter skola inför åk 6, då nu betyg för första gången ska ges enligt nya skollagen. För att undvika vårens/sommarens situation enades rådet om att organisationsförslag från rektor ska presenteras för föräldrar senast under maj månad. På Övriga frå gor diskuterade vi: * Trafik s äkerhet, flera förbättringsförslag lyftes: öka säkerheten vid övergångsstället med nya blinkskyltar, tidsbegränsa 30 hastigheten, trafikljus. Rektor påpekar olämpligheten i att föräldrar stannar bilen på Västra vägen för att släppa av sina barn. Påpekades att det alltid är mycket glassplitter i tunneln under Grytevadsvägen. Rektor lyfter frågorna vidare i kommunen. * Från föräldramöte i åk 3 framfördes önskemål om återinförande av mobilförbud på skolan. Rektor avvisar detta. Anledning till att mobilförbud avskaffades var att föräldrar inte respekterade skolans regel och att personalen inte skulle vara poliser. Utvecklingen går framåt och mobilen är inte längre bara en telefon. Mobilerna kan vara ett hjälpmedel för eleven under skoldagen. Vi behöver däremot lära/träna eleverna att använda mobilen på rätt sätt. Möjlighet finns för elev att förvara sin mobil i låst skåp i klassrummet under dagen. Föräldrar har som alltid den tuffa diskussionen med sina barn om alla andra har/ alla andra får. Skolan ska för den skull inte behöva förbjuda viss produkt. * Förälder lyfte frågan om kommunens simundervisning. I den nya läroplanen, centralt innehåll för Idrott och hälsa finns simning redan för åk 3. Rektor får återkomma i frågan.

5 * Förälder lyfte problemet med att kläder försvinner. Rektor tillbakavisar teori om stölder från kapprummen då de är under uppsikt. Föräldrar uppmanas att märka barnens kläder och komma för att titta i våra stora lager av kvarglömda kläder. Kläder kan komma fram flera veckor efter att de försvunnit. * Kapprummen för klass 1 och 2 räcker inte till. Därför kommer kapprummet mellan dessa att användas av elever från både klass 1 och 2. Hylla med lådor för extra kläder kommer också att monteras i dessa kapprum. * Elever i f-klass tycker att deras mat tilldelning är för liten. Rektor pratar med måltidspersonalen om hur vi kan lösa detta. Återkoppla gärna. Samtidigt har det kommit uppmaning att eleverna inte ska äta för mycket till mellanmål på fritids. Som ni märker är det en balansgång när barnen ska lära sig att äta lagom. * Förälder påpekade att grinden in till skolgården missbrukas ibland av elever. Den går lätt och därför uppstår det klämrisk. Rektor åtgärdar på något sätt. * Olika belöningssystem diskuterades. Det finns för- och nackdelar med de flesta. Syftet är att sporra/motivera eleverna till positivt beteende. N ä sta möte 21/ Lämna gärna förslag till dagordning så kan vi planeramötets tider. K allelse kom mer.