Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp."

Transkript

1 Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur stor arbetsinsats kursen kommer att kräva. Kursen löper över åtta veckor, varav sju dagar är schemalagda. Förutom de schemalagda timmarna får du räkna med egna studier enskilt eller i grupp. Vi vill göra dig uppmärksam på att vissa arbetsuppgifter löper kontinuerligt under kursens gång. Centralt är att ta eget ansvar för lärandet samt att på egen hand söka och värdera ny kunskap. Studiehandledningen innehåller information om lärandemål, kursupplägg, undervisningsformer, examination och litteraturhänvisningar. Aktuell information finner du på kurswebben: Syfte Studenten ska efter genomgången kurs ha fördjupad kunskap och förståelse för människan i rörelse. Vidare ska studenten ha erhållit en fördjupad kunskap om biomekaniska mätmetoder och hur biomekaniska kunskaper kan användas i den kliniska vardagen. Innehåll Rörelsevetenskapens grunder och biomekaniska beräkningar. Biomekaniska principer och biomekaniska mätmetoder (kinetik, kinematik, EMG). Biomekaniska analyser och analys av rörelse Biomekaniska principers användning i det kliniska arbetet som t.ex. vid förflyttningar, arbetsställningar, hjälpmedel och träning/behandling. En skriftlig och muntlig fördjupningsuppgift där en situation i vardagen beskrivs, analyseras och reflekteras kring med utgångspunkt från biomekaniska principer och/eller biomekaniska mätmetoder. Fördjupningsuppgiften avser självständigt arbete. Kursen kommer att innehålla såväl praktiska som teoretiska moment enskilt och i grupp. Arbetsformer Kursen genomförs på halvfart och är upplagd som en modifierad distanskurs, som omfattar fyra kurstillfällen à två dagar. Mellan kurstillfällena ska vetenskapliga artiklar läsas/granskas och problemorienterade uppgifter lösas. Självständigt arbete med fördjupningsuppgiften sker löpande, och ett PM-seminarium ligger inlagt redan andra kurstillfället med syfte att tidigt starta detta arbete med möjlighet att få feedback på den tilltänkta uppgiften. Kurstillfällena kommer att innehålla föreläsningar varvat med studentaktiverade undervisning såsom seminarier kring vetenskapliga artiklar relevanta för området och deltagarnas egna erfarenheter av biomekaniska principer i vardagen, praktiska grupplaborationer i ett rörelselaboratorium samt grupparbeten kring biomekaniska mätmetoder och beräkningar. Lärandet sker även genom självstudier och problemorienterade uppgifter mellan kurstillfällena. För att underlätta kommunikation mellan kursdeltagare och lärare respektive 1

2 mellan kursdeltagarna kommer den webbaserade undervisningsplattformen PingPong att användas (inloggning av kursdeltagare efter kursupprop). Plattformen kommer även att användas för interaktivt lärande, uppgifter samt diskussioner mellan kurstillfällena. Fördjupningsuppgiften, där t.ex. en situation i vardagen beskrivs, analyseras och reflekteras kring med utgångspunkt från biomekaniska principer och/eller biomekaniska mätmetoder, ingår som en viktig del av kursen. Lärandemål Studenten ska efter avslutad kurs kunna: 1. Redogöra, utföra och tolka olika biomekaniska mätmetoder och beräkningar 2. Tillämpa biomekaniska principer utifrån problemställningar i den kliniska vardagen 3. Pedagogiskt kunna förklara och motivera varför en träningsmetod, bedömningsinstrument, arbetsställning, förflyttning etc. är att föredra ur biomekanisk synvinkel 4. Argumentera för fördelar och nackdelar med olika biomekaniska mätmetoder och analyser 5. Reflektera över biomekaniska mätmetoder och analyser utifrån kliniska frågeställningar/problem 6. Designa, genomföra och dokumentera en fördjupningsuppgift med utgångspunkt från hur biomekaniska kunskaper kan användas i vardagen. Godkänd kurs För att få godkänt på kursen krävs: Genofört obligatoriska uppgifter i Ping Pong. Godkänd fördjupningsuppgift både muntligt och skriftligt (se nedan). Examination Muntlig individuell presentation av fördjupningsuppgiftens innehåll. Skriftlig fördjupningsuppgift där en situation i vardagen beskrivs, analyseras och reflekteras kring med utgångspunkt från biomekaniska principer och/eller biomekaniska mätmetoder. Fördjupningsuppgiften ska inlämnas i pingpong i form av ett skriftligt dokument senast den 17/10. Obligatoriskt deltagande för godkänd kurs är: Avslutande presentationen av de individuella fördjupningsuppgifterna. Vid frånvaro erhåller studenten skriftliga ersättningsuppgifter. Fördjupningsuppgift Målsättning Att beskriva, analysera och reflektera kring en situation i vardagen med utgångspunkt från biomekaniska principer och/eller biomekaniska mätmetoder. 2

3 Planering Planeringen av fördjupningsarbetet bör ske vid kursens start. Vid PM seminariet har du möjlighet att få återkoppling på din frågeställning/idé inför din fördjupningsuppgift. Detta PM-seminarie sker vid andra kurstillfället. Under kursens gång ska du söka och värdera vetenskaplig litteratur runt din problemställning. Muntlig presentation av fördjupningsuppgiften Fördjupningsuppgiften presenteras med valfri presentationsteknik. Skriftlig presentation av fördjupningsuppgiften Innehåll Följande delar ska finnas med i fördjupningsuppgiften: Sammanfattning (kort bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsats), ca 200 ord. Inledning/Bakgrund, med avslutande syfte och ev frågeställningar Metod (tillämpa underrubriker där så är lämpligt) Resultat, med besvarande av syfte/frågeställningar (inget annat) Diskussion/Reflektion, och klinisk relevans Referenser (företrädelsevis vetenskapliga artiklar men även böcker, personliga referenser och webbsidor kan användas som referenser. Referenssystemet skall vara enhetligt/konsekvent, annars valfritt referenssystem) Omfattning Max 5 sidor inklusive referenser (överskridande sidor granskas ej vid bedömning av uppgiften). Teckensnitt Times New Roman, 12 pt, enkelt radavstånd och minst 2 cm marginaler. Inlämning av den skritliga fördjupningsuppgiften Fördjupningsuppgiften skall inlämnas senast den 17 oktober i pingpong för att opponeneten/opponenterna samt de andra i kursen skall ha en chans att hinna läsa igenom arbetet. Alla fördjupningsuppgifter kommer att publiceras under dokument på Ping Pong senast den 18 oktober. Observera att dessa uppgifter endast är arbetsmaterial och skall ej spridas utanför kursen. Efter seminariet den 23 oktober har alla i kursen möjlighet att revidera/förbättra sina fördjupningsuppgifter efter det som framkommit vid seminariet och slutgiltig inlämning av den skriftliga fördjupningsuppgiften skall göras senast den 6 november. Aktiviteter mellan kurstillfällena Mellan kurstillfälle 1 (3-4 september) och 2 (17-18 september) Genomföra samtliga biomekanikuppgifter i Ping Pong (statiken) Granska en artikel till Jigsaw-seminarium Förbereda en kort presentation av din projketidé/frågeställning (peer granskning av studiekamrat innan presentation) Mellan kurstillfälle 2 (17-18 september) och 3 (1-2 oktober) Göra Normal walking (görs via dator) Arbete med individuellt projekt/fördjupningsuppgift 3

4 Mellan kurstillfälle 3 (1-2 oktober) och 4 (22-23 oktober) Förebereda en 10 minuters presentation av fördjupningsuppgift. Granska annans fördjupningsuppgift inför opponering (uppgift tilldelas). Skicka in arbetsmanus av fördjupningsuppgiften till din peer samt inlämna uppgiften i pingpong (senast 17 okt). Rekommenderad litteratur Griffiths, Iwan W: Principles of Biomechanics & Motion Analysis Lippincott Willliams & Wilkins, (ISBN: / ) Heijne-Wiktorin C. Exempelsamling I biomekanik. Studentlitteratur, Lund, 1982 (ISBN: ) Trew M, Everett T. Human Movement. Elsevier, London, 5 th ed, (ISBN ) ÖVRIG INFORMATION Du ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad vad gäller eventuella ändringar genom att bevaka meddelanden på kurswebben/pingpong. I möjligaste mån kommer åhörarkopior från föreläsningen att läggas ut i förväg i pingpong under fliken dokument. Om du har frågor vad gäller din KI e-post, proxykod, studiemeritförteckning, registreringsintyg och Ladok på webben vänd dig till Lyktan Huddinge, tel: , e-post: KI-epostadress: Alla studenter på friståendekurser får en KI-epostadress när de blir antagna i Ladok. De studenter som tidigare gått på KI och då haft tillgång till ett e-postkonto, får inte en ny KI e-postadress om de börjar studera på KI på nytt. Kontakta lyktan om du glömt bort vilket användarnamn och/eller lösenord du hade när du senast gick på KI. PingPong: Pingpong är en undervisningsplattform Du loggar in i pingpong (http://pingpong.ki.se/) med din e-postadress och ditt e-post-lösenord. Om du har glömt ditt epost-lösenord, kontakta helpdesk på Lyktan, tel , Bokning av lokal: Som student kan du boka lokal för eget arbete/grupparbete. Detta gör du genom att ta kontakt med Bo Eriksson, e-post: Det är gratis för studenter vid KI. OBS! maila från din KI-epostadress. Hitta hit: Kursen hålls sketionen för sjukgymanstiks lokaler i Zanderska huset på Alfred Nobels allé 23, i Huddinge/Flemingsberg, KI Campus Huddinge. Hur man tar sig hit: samt karta över området Kontaktuppgifter kursledare 4

5 Björn Äng Tel: E-post: 5

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria

Läs mer

Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits

Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits Avdelningen för Socialt arbete Filosofiska fakulteten Linköpings universitet HT2015 Studiehandledning Personlig assistans, 15 hp Personal Care Assistance, 15 ECTS Credits Kurskod : 745G43 Kursansvarig

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering

Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering Lärares och studenters förslag på incitament för studentaktivering Signalera tidigt att det är aktivitet som gäller o Ange redan i kursbeskrivningen att kursen från start kräver studentaktivitet. Motivera

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING 11 12 19 A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 POÄNG Vårterminen 2012, termin 5 Distans utbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurspresentation

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011, anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2011 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

Välkommen till kursen i fritidsvetenskap!

Välkommen till kursen i fritidsvetenskap! Institutionen i Skellefteå Lisbeth Lindström Juli 2007 Välkommen till kursen i fritidsvetenskap! Först av allt hälsar vi dig varmt välkommen till Luleå tekniska universitet, Institutionen i Skellefteå

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet 2015-06-10 1(11) GUIDE TILL STUDIER PÅ KANDIDATPROGRAMMET I Kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet Saker att göra första månaden på programmet: Att du är registrerad är viktigt bland annat för

Läs mer

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2011-08-09 10:50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din

Läs mer

Projektledning fördjupade modeller och metoder

Projektledning fördjupade modeller och metoder Projektledning fördjupade modeller och metoder AU322G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer