Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G"

Transkript

1 Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, Lena Nilsson, Kursansvarig BM191G Erik Gustafsson, 1

2 Innehåll VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU)... 3 Allmän information... 3 Specifik information för kursen Kommunikation i Omvårdnad... 4 Uppgift 3 A Uppföljning av uppgift 3 A... 4 Uppgift 3 B Uppföljning av uppgift 3 B... 5 Inlämning av uppgifter 3 A och B... 5 Specifik information för kursen Mikrobiologi och Hygien... 6 Uppgift och uppföljande seminarium... 6 NÄRVAROLISTA Verksamhetsförlagd utbildning... 7 Skriftlig kommentar från handledare om;

3 VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU) Verksamhetsförlagd utbildning inom Kommunal hälso- och sjukvård Särskilt boende ingår som moment i kurserna Kommunikation i Omvårdnad (OM124 G) samt Mikrobiologi och Hygien (BM191G). VFU period se schema. Allmän information Under två VFU veckor skall du som student ges möjlighet att träna och fördjupa dina kunskaper genom verksamhetsförlagd utbildning på särskilt boende för äldre inom kommunal hälso- och sjukvård. När du startar denna VFU kommer du att få en handledare som stöd. Dina huvudsakliga uppgifter under denna VFU blir att medverka i den grundläggande omvårdnaden av patienterna. Detta innebär att du ges möjligheter till träning av olika moment och får tillfälle att aktivt medverka i olika vårdande moment som du fått en teoretisk grund i. Du ska varje dag reflektera över dina upplevelser under VFU tillsammans med din bashandledare. Tänk också på att fylla på ditt VFU dokument checklistan. Även om du har erfarenhet från vårdarbete så är VFU:n ett tillfälle där du ska träna grundläggande omvårdnad utifrån det nya perspektiv som du ska tillägna dig under sjuksköterskeutbildningen. Du kommer också under denna tid att arbeta med specifika uppgifter utifrån olika lärandemål från de två parallella kurserna som skall utföras vid lämpliga tillfällen. Varje student har ett eget ansvar att tillsammans med handledare göra upp tider och schema för dessa två veckor samt upprätta en plan för genomförandet. Studietiden under den verksamhetsförlagda VFU - perioden är obligatorisk och innefattar 35 timmar per vecka. Vid frånvaro skall du ringa och meddela detta till din VFU plats samt maila kursansvariga. Glöm ej att fylla i närvaro samt få intyg/påskrift av handledare över genomförd tid. OBS för att få ut mesta möjliga av din VFU är det viktigt att du förbereder dig och tänker igenom vad du behöver lägga fokus på utifrån kursens mål och dina egna förutsättningar, formulera ett mål för dig själv och din VFU! 3

4 Specifik information för kursen Kommunikation i Omvårdnad Du skall under din VFU också träna på och reflektera över kommunikation i omvårdnad utifrån två specifika uppgifter: Uppgift 3 A. Observation och reflektion av hur vårdpersonal kommunicerar med patienterna och deras närstående. Uppgift 3 B. Självständigt genomföra vårdande kommunikation/samtal med någon av patienterna i samband med grundläggande omvårdnad exempelvis matning eller morgontoalett/ alternativ i form av ett enskilt samtal. Du både planerar, genomför och i efterhand reflekterar över din/er kommunikation/ ditt/ert enskilda samtal. Under denna kommunikation/detta samtal skall du också identifiera olika vårdbehov i samverkan med patienten och eventuellt närstående Uppgift 3 A. Planera för en dags observation av hur din handledare och/eller annan vårdpersonal kommunicerar med patienterna och deras närstående. Diskutera och planera in denna dag tillsammans med handledare. Följ med någon av vårdpersonalen under en dag och observera följande; A. Vid vilka tillfällen kommunicerar vårdpersonalen med patienterna alternativt närstående? B. Hur sker denna kommunikation? Ex. i form av information till patient, samtal tillsammans med patient. Vem styr kommunikation? Hur är den omgivande miljön där kommunikation sker C. Vem var det som tog initiativet till kommunikationen? D. Vad ledde denna kommunikation till? Vilken betydelse kunde du se att denna kommunikation fick för patienten eller för vårdpersonalen? Försök skriva ner dina observationer löpande under dagen, välj några tillfällen under dagen. cirka 10 minuter där du försöker sammanfatta vad skrivit. Avsluta dagen med att sammanfatta dagens observationer så som du själv uppfattade händelserna. Gör en reflektion genom att relatera dina observationer till de grundläggande begreppen inom omvårdnad i utifrån följande frågor; Var kommunikationen med patienten vårdande? Vad gjordes för att främja en vårdande kommunikation? Förekom hinder för en vårdande kommunikation? Beskriv! Hade kommunikationen betydelse för patientens Hälsa/Välbefinnande? Beskriv på vilket sätt du kunnat se detta! Berörde kommunikationens den patients livsvärld? På vilket sätt? Var miljön anpassad för kommunikation? Beskriv hinder och möjligheter i miljön? Skriv ner dina reflektioner på max 1-2 A4 sidor utifrån ovanstående frågeställningar. Argumentera innehållet med minst två referenser från kurslitteraturen och minst en vetenskaplig artikel. Uppföljning av uppgift 3 A Uppföljning av denna uppgift sker; a) dels genom att du berättar och för en diskussion om det du observerat med din handledare; b) dels i seminarium under efterföljande teorivecka där du får redogöra för dina reflektioner 4

5 Uppgift 3 B. Planera för genomförande av vårdande kommunikation i samband med grundläggande omvårdnad (bäddning, tvättning, matning eller likn) hos någon patient/ alternativ ett enskilt samtal. Välj i samråd med handledaren en patient som kan vara lämplig. Diskutera och planera in vad ett lämpligt moment kan vara och hur detta skall genomföras. Försök att välja ett moment som behöver genomföras och försök att använda kommunikationen för att också få information som kan vara viktigt för fortsatt planering av omvårdnaden. När detta blivit bestämt så tillfrågas den patient om han/hon vill medverka tillsammans med dig och handledaren. Genomförande; 1. Genomför vårdande kommunikation i samband med genomförande av grundläggande omvårdnad gärna tillsammans med din handledare/ alternativt enskilt samtal. 2. Efter momentet ska du reflektera över kommunikationen utifrån nedanstående frågeställningar samt relatera detta till de grundläggande begreppen inom omvårdnad. Hur kändes det för dig att genomföra vårdande kommunikation i samband med basal omvårdnad?/ Enskilt samtal? Beskriv dina upplevelser? Hur uppfattade du att patienten kände sig efteråt? Hur utvecklades kommunikationen/ samtalet? Beskriv hur du uppfattade din egen och patientens medverkan! Påverkades den basala omvårdnadsåtgärden? Vad fick du reda på som var viktigt för den fortsatta vården/omsorgsplaneringen till patienten? Kunde du identifiera olika vårdbehov som patienten uttryckte. Fick du en förståelse av patientens livsvärld? Beskriv detta! Fick du en uppfattning om patientens upplevelse av hälsa/välbefinnande/lidande. Beskriv detta! Var detta enligt din uppfattning vårdande kommunikation? Vad gjordes som främjade en vårdande kommunikation? Fanns det hinder för en vårdande kommunikation? Beskriv och motivera för eller emot! Skriv ner dina reflektioner av detta samtal utifrån dina frågeställningar (max 1-2 A4). Argumentera innehållet med minst två referenser från kurslitteraturen och minst en vetenskaplig artikel. Uppföljning av uppgift 3 B Uppföljning av denna uppgift sker; a) dels genom att du reflekterar tillsammans med din handledare; b) dels i seminarium under efterföljande teorivecka där du får redogöra för dina reflektioner. Inlämning av uppgifter 3 A och B Uppgift 3 A och B VFU Ska du lämna på Scio under Uppgift 3 VFU senast innan uppföljande seminarium börjar (se schema). 5

6 Specifik information för kursen Mikrobiologi och Hygien Du skall under din verksamhetsförlagda utbildning träna dig i att tillämpa basala hygienrutiner samt bl.a. reflektera över hur väl basala hygienrutiner tillämpas på din praktikplats. Uppgift och uppföljande seminarium 1. Beskriv vilka basala hygienrutiner som du och andra tillämpar, på din praktikplats, för att förhindra smittspridning. Utgå från SOFS 2007: Vid vilka tillfällen brister du och andra, på din praktikplats, i att tillämpa basala hygienrutiner, enligt SOFS 2007:19? Varför? 3. Behöver några förutsättningar för att kunna tillämpa basala hygienrutiner, enligt SOFS 2007:19, fullt ut förbättras? Vilka i så fall? 4. Vilken kunskap finns, på din praktikplats, för att identifiera och ta hand om en person som blivit svårt sjuk i en bakteriell infektion? Skriv för din egen skull ner dina reflektioner noggrant. Dina reflektioner kommer att ligga till grund för en diskussion om basala hygienrutiner under det uppföljande seminariet som finns schemalagt efter din VFU. Under detta seminarium kommer du bl.a. att få redogöra för dina reflektioner och jämföra dina erfarenheter med andras. För att erhålla betyget godkänd på examinationsmomentet Verksamhetsförlagd utbildning (1.5 hp) krävs, förutom närvaro under din VFU, att du blir godkänd på detta uppföljande seminarium. Kriterierna för att bli godkänd finns specificerade i KursPM. 6

7 Institutionen för vård och natur Sjuksköterskeprogrammet NÄRVAROLISTA Verksamhetsförlagd utbildning Kommunal hälso- och sjukvård Särskilt patient Sjuksköterskeprogrammet VT14 VFU period se schema. Ingår som moment i kurserna Kommunikation i Omvårdnad samt Mikrobiologi och Hygien Det är studentens ansvar att få närvarolistan ifylld varje dag. Efter avslutad VFU-period ska närvarolistan tillsammans med handledarens kommentarer lämnas till kursansvarig lärare. VFU omfattar 35 tim per vecka. Vid frånvaro under VFU perioden ansvarar studenten för att tillsammans med handledare planera för att missat tillfälle tas igen. Frånvaro ska alltid anmälas både till kursansvariga och handledare/vfu placering. Vid längre frånvaro som inte har kunnat ersättas under VFU perioden är grundregeln att frånvaron tas igen vid nästa kurstillfälle. Fullgjord VFU-tid ingår som underlag för godkänd kurs. Studentens namn: P nr (6 siffr)... Särskilt boende Handledare: Vecka 8 Utförd tid Signatur handledare Månd Tisd Onsd Torsd Fred Lörd Sönd Vecka 9 Utförd tid Signatur handledare Månd Tisd Onsd Torsd Fred Lörd Sönd 7

8 Skriftlig kommentar från handledare om; Studentens etiska förhållningssätt;.. Studentens vårdande förmåga;.. Studentens kommunikativa förmåga;... Studentens förståelse för hygien och hygienrutiner;.. Ifylld närvarolista och skriftliga kommentarer lämnas i Stina Thorstenssons brevlåda. Intygad närvaro är betygsgrundande för momentet VFU. 8

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Arbetsplatsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning Projektledare Marie Hertin Maj Berg Copyright: Lidingö stad och Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum. Ändringar i materialet får endast göras efter författarnas medgivande. Foto: Lars Bergström Arbetsplatsförlagd

Läs mer

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs

Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Detta är den ram som kyrkomötet har beslutat: Svenska kyrkans grundkurs skall dels ge kännedom om Svenska kyrkans tro och liv åt dem som förbereder

Läs mer

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015.

Ansökningsformulär. Skicka din ansökan via e-post till col.rekrytering@rfsl.se. Skicka in din ansökan senast 7 januari 2015. Ansökningsformulär Uppdrag som utbildare och samordnare inom Colour of Love För att få den information vi behöver från dig som ansöker och för att kunna rekrytera på ett så rättvist sätt som möjligt vill

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE KURSPLAN SÄLJARE/MARKNADSFÖRARE 200 YH-POÄNG Säljare/marknadsförare 200 YHP 1 I N N E H Å L FÖRSÄLJNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs...fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper presented at Tänk efter, tänk nytt, tänk om - Den sjunde universitetspedagogiska konferensen

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Håsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer