Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola"

Transkript

1 Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att bosätta dig på någon av universitets- eller högskoleorterna. Du får möjlighet att skaffa dig en bred och djup kunskap samtidigt som du kan fortsätta att studera och bo hemma. Studera kan du oftast göra på de tider som passar dig bäst vilket innebär en mer flexibel syn på lärande i förhållande till en traditionell utbildning som oftast är mer bunden till tid och rum. Flexibelt lärande kan beskrivas som ett förhållningssätt till undervisning och inlärning. Fokusering sker på ett lärande som kan vara oberoende av tid och rum och är öppen för alternativa pedagogiska metoder. En del av flexibelt lärande är användande av modern teknik på lämpligt sätt i en nätverksmiljö. Flexibelt lärande kommer på sikt att ge studenter allt större möjlighet att själva välja studieform. I stora drag stämmer det med det utbildningsprogram du valt att gå. Du får möjlighet att skaffa dig en bred och djup kunskap, du kan bo och studera till stora delar hemifrån och lärandet kan ses som till stora delar oberoende av tid och rum. Hur ser de pedagogiska förutsättningarna ut? Sjuksköterskeutbildningen på distans leder till sjuksköterskeexamen och ev. kandidatexamen i vårdvetenskap. Studierna är heltidsstudier omfattande 30 högskolepoäng per termin och arbetsinsatsen från din sida beräknas till cirka 40 timmar per vecka. Dina studier bedriver du hemma, vid det lärcentra som du har tillgång till samt på högskoleorten (Eskilstuna alt. Västerås). Du kommer att studera individuellt och i olika gruppkonstellationer genom reella möten och genom möten med lärare och andra studenter på internet. Huvuddelen av de teoretiska utbildningsdelarna är internetbaserade vilket innebär att du kommer att hämta, bearbeta och utveckla kunskap genom samverkan över nätet. Under utbildningens teoretiska delar förekommer obligatoriska undervisningstillfällen. Detta kan t.ex. vara gruppövningar, praktiska övningar och seminarier som ingår i examinationer samt salstentor. Att dessa är obligatoriska kan betyda att de är fastställa i tid, och att du då förväntas vara uppkopplad individuellt eller med din grupp men att du kan styra varifrån. Det kan också vara så att dessa obligatoriska tillfällen är styra både till tid och plats, vilket innebär att det är obligatorisk närvaro på lärcentra alternativt i Eskilstuna/Västerås. Antalet obligatoriska träffar skiljer sig mellan kurser och kursinnehåll men vår strävan är att du ska kunna styra huvuddelen av dina teoretiska kursavsnitt som det är bäst för dig samt i samråd med din studiegrupp. Som genomsnitt får du räkna med att du kan ha obligatoriska träffar över nätet någon gång per vecka och träffar på studieort alt Campus några gånger per termin. De kliniska delarna av utbildningen, s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU), då du genomför din utbildning på bl.a. olika vårdenheter inom landsting och kommun, är förlagda till olika platser i Södermanland, Västmanland och delar av Stockholm.

2 Ingen student kan garanteras att få gå hela sin kliniska utbildning i direkt anslutning till studieorten även om den är nära hemorten då antalet platser är begränsat och dessutom förändras över tid. Den kliniska utbildningen är förlagd utifrån de scheman som sjuksköterskor har i verksamheten, vilket kan innebära t ex kliniska studier på kvälls- och helgtid samt natt. Därför är det bra att du redan i ett tidigt skede av utbildningen försöker förbereda dig på om du har några praktiska eller privata angelägenheter som måste ordnas inför detta Angående möjligheten att få resebidrag, se HVV-guiden (under Studentstöd på I den distansutbildning till sjuksköterska som du har valt att läsa innebär den pedagogiska grunden att: Fokus i utbildningen är på lärande. Vi ser studenten som en självgående och reflekterande individ som ska ha möjlighet att i så hög grad som möjligt utforma sitt eget flexibla lärande. Vi tror på att individer som kommer till en utbildning har valt att fokusera på denna och att de kan och vill styra sina studier i den grad som ramarna tillåter. Vi ser distansstudier som det uttrycks ovan, som en möjlighet som den studerande har att skaffa sig kunskap på flexibla vägar anpassade till den studerandes behov. Eget ansvar innebär att välja och att välja bort. Studentens ansvar är att reflektera omkring sina val. Lärarens/ Handledarens ansvar är att hjälpa studenten att se konsekvenser av valet. Lärande innebär dynamiska processer på många olika nivåer, dels hos individen själv, men också i interaktion med andra studenter, lärare, utbildningens organisation, anhöriga, sjukvård m.m. Gruppen är viktig, genom att lärandet där sker i interaktion med andra och sig själv. I den här utbildningen är gruppen ett begrepp som riktar lärandet just mot interaktionen med andra. Utbildningen baserar sig inte på fast utformade studiegrupper utan studenten är fri att i olika sammanhang och vid olika uppgifter delta i olika gruppkonstellationer. Dessa kan vara nätbaserade eller till exempel reella grupper på studieorten. Flexibelt lärande kan ske på olika nivåer, därför finns det alltid mer än ett sätt att nå målen. För att få en reell möjlighet att planera och genomföra studierna på ett för dig flexibelt sätt är det viktigt att du på ett tidigt stadium funderar över och diskuterar personliga och utbildningsmässiga ramar och förutsättningar för studiernas genomförande. Målsättningen är att du ska kunna studera på det sätt som passar dig inom de ramar som utbildningen och dess förutsättningar och resurser medger. Internetbaserade studier I detta informationsbrev ges en kortare presentation av de hjälpmedel och arbetsformer du kommer att få använda under din utbildning. Du kommer några veckor innan kursstart att få tillgång till en mer utförlig studiehandledning för webbaserade distansstudier. Vi har valt att använda ett program som heter Blackboard som lärplattform för webbaserade studier. Tillgång till programmet kommer du och dina studiekamrater att få via högskolan och ditt lärcentra. Det går också utmärkt att arbeta i programmet på dator hemifrån under förutsättning att du har en internetuppkoppling. Undervisning i hur du arbetar i programmet kommer du att få redan den första studieveckan. För varje kurs utformas en särskild hemsida i Blackboard. 2(4)

3 Den sidan kommer att innehålla kursinformation, schema samt funktioner som behövs för att genomföra kursen. Blackboard är alltså själva mötesplatsen på Internet, där vi kan diskutera i olika forum och utbyta tankar med varandra. Vi använder också ett webbaserat mötesverktyg som heter Adobe Connect. Detta är ett mötesrum på nätet där vi i utbildningen på olika sätt kan samverka och ha föreläsningar, seminarier, genomgångar och diskussioner. Även detta kommer du att få undervisning i under de första veckorna. För att kunna använda detta fullt ut rekommenderar vi att du om du vill arbeta hemifrån skaffar ett headset med mikrofon (helst med USB-kontakt) samt eventuellt även en webbkamera. En del datorer har inbygga webbkameror och mikrofoner. Vår erfarenhet är att dessa oftast ger olika problem så vi rekommenderar inte att använda dem. All teknik du behöver finns tillgänglig på det lärcentra/campus du tillhör. Där kan du också få stöd och hjälp av personal. Även andra hjälpmedel som videkonferensmöten, inspelade föreläsningar, filmer m.m. används. Detta kommer du att få mer information om fortlöpande under utbildningens gång. Arbetsformer Att skriva Skrivprocessen är en viktig del av lärandet. Genom att skriva ner dina kunskaper får du en möjlighet att kritiskt granska och få distans till dina egna kunskaper, erfarenheter och föreställningar. Genom att formulera dina kunskaper i skrift tränar du också din förmåga att använda språket som hjälp för ditt lärande. Du får också en bra träning i att formulera dig i skrift inför ditt kommande arbete som sjuksköterska där skrivandet t.ex. av rapporter och journaler blir en allt viktigare del av kvalitetsarbetet. Din utbildning ger också en akademisk examen och även där är skrivandet en viktig del. Seminarier Seminarium som lärosituation innebär ett forum där du och dina studiekamrater aktivt utbyter kunskap, erfarenheter och upplevelser med varandra, med lärare och eventuellt med andra resurspersoner. Studenter och lärare ansvarar gemensamt för seminariets innehåll. Seminariet kräver förberedelser och ett aktivt deltagande från samtliga studenter och kan ses som en djupgående bearbetning av lärostoff, med lika stor möjlighet att fråga som att redovisa. Syftet är att du ska få möjlighet att integrera din nyvunna kunskap med tidigare kunskaper, samt ge nya frågor för fortsatt kunskapsutveckling. Vid vissa seminarier gäller obligatorisk närvaro då kunskapen som uppkommer genom interaktionen inte går att inhämta via till exempel läsande av litteratur. Vid frånvaro sker komplettering muntligt eller skriftligt. Huvuddelen av dina seminarier kommer på olika sätt att vara webbaserade. Litteraturstudier Övervägande delen av utbildningen går ut på att bearbeta litteratur på ett självständigt sätt. För alla kurser anges i kursplanerna en länk till vilken (obligatorisk) litteratur de olika kurserna baserar sig på, men kursernas genomförande baseras också på aktiv bearbetning av annan litteratur som artiklar, rapporter som du som student väljer 3(4)

4 själv utifrån kursens lärandemål och dina intressen och behov av fördjupade kunskaper. För att underlätta för dig att leta och välja relevant a källor kommer du i inledningen av utbildningen att erbjudas biblioteksundervisning. Vi vill gärna trycka lite extra på att det som kommer att vara en viktig del av studierna är sökning efter referenslitteratur, aktuell kunskap och pågående forskning i databaser och på internet, med hjälp av olika sökverktyg. Att använda dessa är något man lär sig genom upprepad träning. En viktig förutsättning för att komma igång är att du skaffar dig kunskap om vilka sökverktyg och databaser som finna att tillgå som student på Mälardalens högskola. Detta kommer du att få en inledande information om vid biblioteksundervisningen. Skriftliga inlämningsuppgifter Skriftliga inlämningsuppgifter kan se olika ut beroende på vad de syftar till. Ett referat skiljer sig från en recension som i sin tur skiljer sig från en sammanfattning och så vidare. Om du är osäker på vad olika typer av inlämningsuppgifter innebär så kan du förutom att läsa den information som ges till varje studieuppgift använda dig av Nationalencyklopedins definition av olika termer. Se formalia för inlämningsuppgifter på HVV:s hemsida: under Studentstöd. Har du frågor och funderingar är du alltid välkommen att kontakta dina lärare/handledare! Vi svarar gärna på frågor och hjälper dig på olika sätt med situationer som uppkommer under studiernas gång. Lycka till med dina studier! 4(4)

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Vad är kvalitet i distansutbildning?

Vad är kvalitet i distansutbildning? Rapport 2007:41 R Vad är kvalitet i distansutbildning? Utvärdering av lärarutbildning på distans Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt

Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt Pedagogiskt förhållningsoch arbetssätt i omsorg om vuxna personer med måttlig till grav utvecklingsstörning Eskilstuna mars 2013 Christine Gustafsson, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten

Skapa Vetande. Vetenskapa. Skapa. Vetande. Skapa Vetande. Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Skapa Undervisningsserien från Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet Nr 17 1999 Vetande Skapa Vetande Ett vetenskapligt förhållningssätt i uppsatser och examensarbeten Vetenskapa Skapa Vetande Britt-Marie

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer