e 2008e

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2004 2005 2006 2007e 2008e"

Transkript

1 ANALYSGARANTI* 24 Aug 27 Tilgin AB (TILG) Svagt Q2 men bra utsikter för H27 Tilgins Q2-rapport var som väntat svag, dock betydligt svagare än väntat. Anledningarna till detta var höga engångskostnader samt lägre volymer från Tilgins största kund, Belgacom. Just det stora beroendet av Belgacom (mer än 5 % av försäljning) gör att Tilgins försäljning kan variera kraftigt mellan kvartalen. Tilgin sänker också målen för 27 efter den svaga Q2-rapporten. Den mest positiva aspekten i rapporten var att redan efter 1,5 månad in i Q3 så är orderingången redan högre än i Q2. Detta borgar för ett bra andra halvår. Andra positiva aspekter var starkt kassaflöde och bra underliggande bruttomarginal (25 procent). Vi har gjort större justeringar nedåt på försäljningen och resultatet och vårt nya DCF-värde är 2 kronor (28 kronor). Även om värderingen är låg så förväntar vi oss ingen snabb turn-around i aktien. Redeye Rating Aktiekurs, SEK Lista: Small cap Börsvärde: 267 MSEK Bransch: IT mjukvara/hårdvara VD: Ola Berglund Styrelseordf: Johnny Sommarlund Kursutveckling Tilgin jan mar Tilgin apr maj jul aug OMX Volym, tusen Bolaget Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Aktien / Finans Finansiell situation Fundamental värderingspotential Relativ värderingspotential Aktieägarvänlighet Nyckeltal Fakta e 28e Omsättning, MSEK 51,8 27,7 452,9 435, 561,4 Tillväxt 7% 31% 118% -4% 29% Ebit -67,9-86,7-31, -39,5 6,6 Res. F. Skatt -69,3-91,2-34,4-42,1 3,6 Nettoresultat -69,2-91,2-34,4-42,1 3,6 Nettomarginal -133,6% -43,9% -7,6% -9,7%,6% EPS -121,92-31,77-2,45-1,89,16 P/E neg neg neg neg 74,7 EV/EBITDA, neg neg -8,9 11,8 P/S 5,2 1,3,6,6,5 EV/S 5, 1,2,6,6,4 Aktiekurs, SEK 12, Antal aktier m 22,3 Börsvärde, MSEK 267 Nettoskuld -24,7 Free float % 63% Oms/dag/1 75 Analytiker: Greger Johansson * Disclaimer Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband en nyemission eller en notering. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. Redeye, Styckjunkargatan 1, Stockholm. Telefon Fax E-post:

2 Definitioner Bolaget Historik Speglar bolagets historiska utveckling vad gäller tillväxt, lönsamhetsutveckling, nyemissionshistorik samt förmågan att hävda sig bättre än konkurrenterna på marknaden. Definitioner Aktien / Finans Finansiell situation En sammanvägning av bolagets finansiella status med avseende på skuldsättning, egna kapitalet, kassa, beroendet av enskilda kunder/kundkategorier samt ägarnas finansiella styrka. Företagsledning En bedömning av bolagsledningens kompetens, track-record och förmågan att driva bolaget mot goda resultat i framtiden Fundamental värderingspotential Bolagets potential utvärderas via olika fundamentala nyckeltal samt genom kassaflödesvärdering av bolagets rörelse. I den fundamentala värderingen ingår även att värdera möjligheterna för aktien vid Marknad En bedömning av tillväxt- och lönsamhetspotentialen på den aktuella marknaden/marknadssegmentet. Dessutom förändringar i avkastningskravet eller aktiens enskilda risknivå. Hög rating innebär låg fundamental värdering. analyseras faktorer som påverkar marknaden såsom hot utifrån och tänkbara strukturförändringar. Positionering Avser bolagets position på den aktuella marknaden mätt i marknadsandelar och konkurrenssituationen. Avgörande är faktorer som bolagets konkurrenskraft och varumärke. Eventuella partnerskap och utlandsetableringar kan också stärka bolagets positionering. Relativ värderingspotential Bolagets nyckeltal jämförs med liknande bolag i Sverige och internationellt. Ingen vikt läggs vid nyckeltalens fundamentala nivå. I den relativa värderingen ingår att värdera möjligheten för att aktiens skall värderas enligt de utvalda jämförelseobjekten. Hög rating innebär låg relativ värdering. Lönsamhetspotential Med stöd från övriga kategorier avseende bolagets verksamhet görs en bedömning av bolagets framtida lönsamhetstillväxt och en uppskattning av bolagets långsiktiga marginaler. Aktieägarvänlighet Aktien utvärderas kring parametrarna aktieutdelning, aktielikviditet, bolagets informationsgivning samt analysbevakning. I bedömningen ingår även aktieägarstrukturen och ägarnas finansiella ställning. Disclaimer Redeye AB är ett analys- och rådgivningsföretag. Analysgaranti och Uppdragsanalys är analyskoncept som är framtagna av Redeye AB. Tjänsterna genomförs på uppdrag av, och mot en ersättning från, det aktuella bolaget som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Redeye AB kan utföra finansiell rådgivningsverksamhet mot onoterade och noterade bolag. Läsaren av denna rapport bör anta att Redeye kan ha erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i denna rapport. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Analysen ger en oberoende bedömning av bolaget och dess förutsättningar. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Texten får inte kopieras för annat än personlig användning. 2

3 Svagt Q2 men Q3 har börjat starkt Tilgins Q2-rapport var svag. Visserligen hade bolaget redan i Q1-rapporten indikerat att Q2 skulle bli något svag, dock inte så svagt som det nu faktiskt blev. De negativa aspekterna var svag försäljning (inom IPTV), svagt resultat samt även en svag orderingång. Dessutom sänkte bolaget prognoserna för 27 vilket inte var helt oväntat med tanke på det svaga resultatet i Q2. De viktigaste positiva aspekterna var en stabil underliggande bruttomarginal (rensat för nedskrivningar), positivt kassaflöde samt att bolaget indikerade att orderingången för Q3 har börjat mycket bra. Sämre finansiella siffror än väntat. SEKm Q1'7 Q2'7E Utfall Diff Försäljning % IPTV % RG % EBIT % Resultat före skatt n.a VPA, SEK,5 -,46-1,9 n.a Försäljningstillväxt 36% -16% -47% -2% Bruttomarginal 26% 26% -4% -116% Rörelsemarginal 2% -1% -76% n.a VPA tillväxt n.a n.a n.a n.a Källa: Redeye Research, Tilgin. Då försäljningen kan variera kraftigt i de olika kvartalen baserat på när kunden väljer att rulla ut sina investeringar, ska vi inte lägga för stor vikt vid enskilda kvartalssiffror. Dock så kom försäljningen under Q2 in på endast 55 miljoner kronor vilket motsvar en organisk tillväxt om -47 procent. Detta var klart sämre än våra förväntningar om 88 miljoner kronor. Anledningen till sämre försäljning var att Tilgins absolut största kund, Belgacom, inte kom igång, efter en tids uppehåll, med större leveranser av IPTV-boxar. Dock så indikerade Tilgin att de istället under Q3 har börjat beställa utrustning från Tilgin. Försäljning av Residential Gateways (RG) var marginellt bättre än väntat, vilket var positivt. Snittpriset (ASP) per kundutrustning var sämre än väntat men det berodde i huvudsak på svag IPTV-försäljning. ASPn inom IPTV steg med 11 procent (dock små volymer) och ASPn för RG föll med 13 procent. Engångskostnader om cirka 16 miljoner kronor belastade återigen bruttomarginalen. Dock rensat för denna kostnad var bruttomarginalen klart godkänd om 25 procent. Bruttomarginalen som har varierat mycket kraftigt de sista åren och i många fall varit mycket svag var under Q2-4 procent men rensat för lagernedskrivningar om cirka 16 miljoner kronor (främst relaterat till den amerikanska marknaden och vissa gamla IPTV-modeller) var bruttomarginalen 25 procent. Detta tycker vi är klart godkänt. Titta vi några år framåt, är det inte helt otänkbart att bruttomarginalen når över 3 procent. Risken som vi tidigare har sett (och även i Q2-rapporten) är att vissa produkter innehåller komponentfel alternativt att produkterna blir för 3

4 gamla - vilket direkt påverkar bruttomarginalen kraftigt. Detta kan även framöver uppstå dock så bör det vara i mindre omfattning är tidigare då Tilgins plattform troligen blir stabilare med högre volymer. Med en klart sämre försäljning och stora engångskostnader om cirka 2 miljoner kronor (inklusive 3,6 miljoner kronor till förra VDn) samt en kostnadsbas ungefär som väntat blev rörelseresultatet klart sämre än förväntat om -42 miljoner kronor vs. våra förväntningar om -9 miljoner kronor. Bolaget verkade inte ha påverkats nämnvärt av USD/EUR/SEKomvandlingen, dock finns det viss risk att de kommer att göra det framöver. Orderingången var svag under Q2 men kommer igång under Q3. Starkare försäljning och resultat väntas i Q3. Orderingången under Q2 var en besvikelse: 87 miljoner kronor eller en minskning jämfört med Q26 om cirka 3 procent. Även denna siffra kan variera kraftigt mellan kvartalen, speciellt eftersom Tilgin är ett litet bolag med få stora kunder. Anledningen denna gång till svag orderingång är att en av Tilgins största kunder (Belgacom) senarelagt en marknadskampanj av IP-TV-tjänsten och därmed var deras utrullningstakt fortsatt låg under kvartalet. Det viktiga är ju trots allt att förseningen inte beror på Tilgin utan snarare på kundernas marknadsplaner som blivit förskjutna. Tilgin indikerar dock att orderingången redan efter 1,5 månad in i Q3, är starkare än 87 miljoner kronor. Detta är klart positivt för H27. Orderstocken i slutet av Q2 var 73 miljoner kronor vilket gör tillsammans med den inledande starka orderingången i Q3 att försäljningen under Q3 troligen kommer att bli klart bättre än i Q2. Orderingång (MSEK) Q2'5 Q3'5 Q4'5 Q1 '6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 Q1 '7 Q2'7 Källa: Tilgin. Kassaflödet var positivt i Q2. Kassaflödet före finansiering under Q2 var positivt om 14 miljoner kronor. Dock så berodde de främst på att bolaget frigjorde rörelsekapital eftersom försäljning var mycket svag under Q2. Eftersom bolaget återbetalade lån för nästan 44 miljoner kronor under Q2, var Tilgins kassa endast 38 miljoner kronor i slutet av Q2. Då bolaget kommer att binda mer kapital under H2 7 (på grund av bättre försäljning) 4

5 Viss risk för nyemission inom det närmaste året. så måste bolaget återigen börja utnyttja fakturakrediten. Visserligen har Tilgin möjligheten att låna ytterligare 87 miljoner kronor på denna kredit men om inte volymer och vinsterna börjar ta fart, finns det viss risk att bolaget måste göra ytterligare en nyemission inom den närmaste 12 månaders perioden. Sänkta prognoser för 27.. Framtiden 27/28 Efter den svaga Q2-rapporten blev Tilgin tvungen att sänka sin prognos för 27. Nu indikerar bolaget att försäljningen och rörelseresultatet för 27 blir något lägre än 26. Vi tycker detta låter rimligt med tanke på den svaga inledningen på 27 (H1) och den starka inledningen på H27. Bolaget återupprepade dessutom att försäljningstillväxten kommer att vara högre under H27 jämfört med H17. men volymerna kommer att bli bättre. IMS intressent på sikt Tilgin kunde tyvärr inte tillkännage några nya globala försäljningspartners eller några nya försäljningsframgångar med dessa partners. Dock var bolaget övertygade om att det kommer men det tar sin tid. Tilgin indikerade också att IPTV och RG-marknaderna är under kraftig tillväxt och befinner sig bara i sin tidiga linda. Vi håller med om detta. Dock så gäller det för Tilgin att samarbeta med flera olika partners inom försäljning, utveckling, mjukvara, hårdvara och produktion om de ska lyckas. Dock så tycker vi ändå att med sina mer än 1+ kunder runt om i världen, flera stora globala återförsäljarpartners samt produkter som fungerar, att det finns goda möjligheter under H27 och 28 att öka volymerna kraftigt. Då vi har sett vad Siemens har gjort för Tilgin under 25 och 26, nämligen sålt för 3-5 miljoner kronor, tror vi att Tilgins globala systemintegratörer (minst tre stycken) skulle kunna driva minst lika stora försäljningsvolymer inom de närmaste åren. Ett annat intressant område som Tilgin lyfter fram är IMS. Vi tror också att detta område kommer att blir stort dock först om några år. Å andra sidan så har Tilgin redan idag produkter framme. Ny långsiktig strategi kommer att presenteras av den nya VDn under hösten. Tilgin, med den nya VDn Ola Berglund, nämnde i rapporten att han kommer att förfina den långsiktiga strategin och presentera den under senare delen av hösten. Vi tror inte på några revolutionerande beslut dock så behövs försäljningen mot USA styras upp, inriktningen mot mer mjukvaruförsäljning måste förklaras samt ytterligare kraft måste läggas på att Tilgins globala försäljningspartners verkligen kommer igång med försäljningen av Tilgins utrustning. Vi tror dock inte den nya strategin kommer att innebära några större personalneddragningar. Vi har gjort relativt stora estimatjusteringar. Prognosrevideringar mest på Q2 men också på H2 7 och 28 Vi har justerat ner vår estimat relativt mycket. Det är framförallt försäljningen som har reviderats nedåt och med en relativt låg bruttomarginal får det stora effekter på rörelseresultatet. Vi tror på en försäljning om 435 miljoner kronor för 27 (531 miljoner kronor) och ett rörelseresultat om 39,5 miljoner kronor (+13 miljoner 5

6 kronor). VPA för 27 och 28 är 1,85 (,39) kronor respektive,16 (1,15) kronor. Detaljerade estimat Nedan följer våra detaljerade estimat för de närmaste kvartalen och åren. Vi tror att försäljning och rörelseresultatet i Q37 blir klart bättre än i Q27. Detta beror främst på en stark inledande orderingång under Q37 samt en relativt stor orderbok i slutet av Q2. SEKm Q1'6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 26 Q1'7 Q2'7E Q3'7E Q4'7E 27E 28E 29E Försäljning IPTV RG EBIT Resultat före skatt VPA, SEK -,94-1,57 -,57,33-2,45,5-1,9 -,14,1-1,89,16 1,53 Försäljningstillväxt 43% 256% % 131% 118% 36% -47% 3% -18% -4% 29% 26% Bruttomarginal 21% 2% 17% 25% 22% 26% -4% 26% 27% 23% 27% 28% Rörelsemarginal -11% -18% -8% 4% -7% 2% -76% -2% 2% -9% 1% 5% VPA tillväxt n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a -69% n.a -18% 851% (tusen enheter) Q1'6 Q2'6 Q3'6 Q4'6 26 Q1'7 Q2'7E Q3'7E Q4'7E 27E 28E 29E Enh. IPTV tillväxt, % 254% 298% -11% 23% 122% 54% -82% 25% -24% -14% 59% 47% Enh. VoIP/RG tillväxt, % 413% 12% 68% 113% 127% 76% 79% 8% 59% 72% 27% 27% Enheter totalt , tillväxt, % 323% 183% 2% 156% 125% 65% -2% 56% 12% 28% 38% 35% ASP/IPTV SEK tillväxt, % 44% 24% -1% -18% % -15% 11% -5% -1% -7% -14% -1% ASP/RG SEK tillväxt, % -6% -12% -9% -16% -11% -12% -13% -11% -13% -12% -9% -1% ASP total tillväxt, % 19% 26% -17% -1% -3% -17% -46% -16% -27% -25% -6% -7% Källa: Redeye Research, Tilgin. DCF-värdet är 2 kronor per aktie. Värdering - attraktiv Studerar vi värderingen så tycker vi att den är attraktiv, speciellt efter att aktien fallit 3 procent de sista tre månaderna. DCF-värdet har visserligen justerats ned till 2 kronor per aktie (28 kronor) men EV/S-multipeln för 27 är nu endast,6x. Då vi betänker att den organiska tillväxten under 26 var 118 procent samt att den förväntade tillväxten de närmaste åren kommer var minst 15-3 procent (dock så blir den negativ under 27), är värderingen inte speciellt utmanade. Dessutom om ytterligare en stor global systemintegratör (förutom Siemens) börjar sälja Tilgins produkter i lite större skala, är marknadsvärdet om 267 miljoner kronor på Tilgin relativt lågt. Även om vi ser en stor potential så tror vi inte denna potential realiseras förrän bolaget visar kontinuerliga vinster. Detta sker troligen inte förrän 28 vilket innebär att turn-arounden kommer att ta tid. 6

7 Investeringscaset är oförändrat bra men förseningar har inträffat. Investeringscaset oförändrat intressant men försenat Studerar vi investeringscaset ifrån vår initiala analys den 27 november, så har inte det ändrats nämnvärt. Dock så har vi justerat ned Redeye ratingen på första sidan: dels management rating från en fyra till en trea (ny VD) dels den finansiella ställningen från en trea till en två. I övrigt så är investeringscaset följande: Tilgin designar och säljer utrustning för Internet-telefoni, bredbandsinternet och Internet-TV, som ingår i Triple Play konceptet. Marknaden för dessa typer av produkter har tagit fart rejält under 26 och kommer troligtvis att uppvisa en tvåsiffrig tillväxt (och i vissa fall en tresiffrig tillväxt), med vissa variationer, de närmaste åren. Tilgin har en global marknadsandel inom Internet-TV m 4-5 procent (cirka 5-1 procent av värdet) och 1-2 procents marknadsandel inom avancerade Residential Gateways (något högre av värdet). Vi tror att det finns goda möjligheter för Tilgin att fortsätta att vara en viktig spelare inom dessa två områden. Tilgins styrkor är en bra återförsäljarorganisation (Siemens, Ericsson, Nortel m.fl.), fungerande produkter inom kontrollerad IP-telefoni och IP-TV, snygg design och 1-tals kunder (varav storskaliga kunder som Belgacom och Tele2). Tilgins svagheter och risker är prispressade avtal vilket medfört svaga bruttomarginaler, många potentiella och reella konkurrenter, endast en stor kund (Belgacom), svårigheter att hantera stora kontraktsvolymer vilket innebär att bolaget binder mycket kapital. Bolaget har begränsat programvaruskydd och därmed relativt låga inträdesbarriärer. Värdedrivare för aktien framöver är bra kvartalsrapporter, stora kontrakt (1-tals enheter), nya försäljningspartners, massiva Triple Play utrullningar hos operatörerna och förvärvsnyheter inom sektorn. Tilgin är ett bra alternativ för investeraren som vill ha en exponering mot ett mindre svenskt teknologibolag (med medföljande risker och möjligheter) som verkar i den mycket intressanta och snabbväxande Triple Play marknaden. Vi tror också Tilgin är en het uppköpskandidat. 7

8 Appendix: Teknisk terminologi AD/DA omvandlare - En processor som omvandlar analoga signaler till digitala och tvärtom. ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) Se förklaring under DSL. Asymmetrisk betyder högre hastighet för nedladdning än för uppladdning. ARPU (Average Revenue Per User) Genomsnittlig intäkt per användare ASP (Application Service Provider) Leverantör som hyr ut mjukvara i takt med behovet. ASP (Average Selling Price) Snittpris per enhet. AVC (Advanced video coding) Ett format för datafiler, lämplig för videokompression. CA (Conditional Access) En teknologi för att kontrollera behörighet till Digital TV-tjänster. CPE (Consumer Premises Equipment) Detta är vanligtvis ett ADSL modem, kabelmodem etc. DSL (Digital Subsciber Line) Bredbandskoppling som förbinder teleoperatören till konsumenterna. DSLAM (DSL Access Multiplexer) En multiplexer som finns i televäxlar som förser användarna tillgång till DSL tjänster. DVR (Digital Video Recorder) Elektronisk utrustning med vilken konsumenten kan spela in TV program digitalt på en hårddisk. Ethernet Den vanligaste tekniken för lokala nätverk, LAN. Överföringshastigheter på 1/1 Mbps, 1 Gbps och 1 Gbps. Gateway En nätsluss som fungerar som en brygga mellan två nätverk. H.323 Föregångare till SIP, se nedan. HD-TV (High Definition TV) Skarp-TV eller högdefinitions-tv ger högre bildskärpa samt större detaljrikedom. IAD (Integrated Access Device) Ett avancerat ADSL-modem med inbyggda mervärdesfunktioner som till exempel IP-telefoni. IMS (IP Multimedia Subsystems) IMS gör att olika applikationer på ett standardiserat sätt kan kommunicera med varandra mellan flera olika plattformar. IP (Internet Protocol) Protokoll som används för sändningar över Internet. IPTV (Internet Protocol Television) TV- och video signaler som distribueras till tittarna genom en bredbandsuppkoppling genom att använda sig av Internet Protocol. ISP (Internet Service Provider) Internetleverantör. LAN (Local Area Network) Ett mindre lokalt nätverk som används inom en avdelning, byggnad eller bostadsområde. Management system Ett system för styrning, övervakning och informationshantering. MGCP (Media Gateway Control Protocol) Ett protokoll som används för att styra VoIPutrustning. MPEG2 (Moving Picture Experts Group) En standard för kompression av video/tv. MPEG4 En standard för multimedia på webben och mobilt, kommer bl.a. att användas i IPTV. Provisioningsystem Ett system som möjliggör identifiering av kunder med hjälp av deras IP-adress samt som också ger möjligheten att garantera en viss kvalité av tjänsterna. PSTN (Public Switched Telephone Network) Kretskopplad dataöverföringssystem, mao det vanliga telenätet. RG (Residential Gateways) Utrustning som kopplar ihop IP-telefoni/LAN med Internet. Router En dataväxel som styr och vidarebefordrar datapaket på Internet. 8

9 SIP (Session Initiation Protocol) Ett protokoll som används för att initiera sessioner för andra protokoll, används i IP-telefoni. SOAP (Simple Object Access Protocol) XML-baserat protokoll för utbyte av information i distribuerade miljöer. Softswitch En växel som hanterar Internet, telefoni, TV och andra avancerade värdeladdade tjänster. SoHo Small offices/home offices. STB (Set-Top-Box) En box som konverterar nätverkstrafiken till data, telefoni eller TV. TA (Terminal adapter) Adapter. Används till exempel för att koppla in den analoga telefonen till Internet. Triple Play Ett koncept för transportering av TV/video, data och telefoni via ett enda nätverk. VDSL (Very high-rate Digital Subscriber Line) En höghastighetsanslutning för data over en vanlig telefonledning. VoIP (Voice over Internet Protocol) Röstsignaler skickas i paketform över datanätet genom att använda sig av Internet Protocol. XML (Extensible Markup Language) Ett definitionsspråk för dokumentstrukturer. 9

10 Resultaträkning, MSEK e 28e 29e Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr EBIT Resultatandelar,,,,, Finansiella Intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Resultaträkning just, MSEK e 28e 29e Jämförelsestörande poster EBITDA just EBIT just PTP just Nettoresultat just Goodwillavskr Balansräkning, MSEK e 28e 29e Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Kundfodringar Lager Andra fordringar Summa omsättningstillg Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anl.tillg. Goodwill Balans. Utv. Kostn Övr. imateriella tillg. Summa anläggningstillg Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga icke ränteb skulder Summa kortfristiga skulder Långa icke ränteb.skulder Räntebärande skulder Summa skulder Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & Eget Kapital Summa skulder och eget kapital Fritt Kassaflöde, MSEK e 28e 29e Omsättning Summa rörelsekostnader Avskrivningar Ex GW Goodwillavskr EBIT Skatt på EBIT (Justerad Skatt) NOPLAT Avskrivningar Ex Gw Bruttokassaflöde Förändring i rörelsekapital Investeringar Fritt kassaflöde DCF värdering Kassaflöden Riskpremie 6, NV FCF prognosperiod -13,1 Betavärde 1,5 NV FCF, fas 2 196,2 Riskfri ränta 4,5 NV FCF, fas 3 248,8 Räntepremie 1,5 Rörelsefrämmade tillg. 112,1 WACC 11,9 Räntebärande skulder -98, ROIC fas 2 25, Motiverat värde, MSEK 446 ROIC fas 3 11,9 Tillväxt fas 2 (g*) 9, Motiverat värde per aktie, SEK 2, Tillväxt fas 3 (g*) 4, Börskurs, SEK 12, Noplat normalår n.m. Motiverat värde/börskurs 67% Lönsamhet e 28e 29e Avk. på eget kapital (ROE, %) -191,3-31,4-32,9 3,3 26,6 ROCE (%) -11,3-16,6-19,5 4,1 2,8 ROIC (%) -11,3-16,7-19,5 4,1 2,8 EBITDA-marginal (just,%) -41,4-5,6-6,2 3,7 7,5 EBIT just-marginal -41,8-6,8-9,1 1,2 5,2 Netto just-marginal -43,9-7,6-9,7,6 4,8 Data per aktie, SEK e 28e 29e VPA -31,77-2,45-1,89,16 1,53 VPA just -31,77-2,45-1,89,16 1,53 VPA just ex gw -31,77-2,45-1,89,16 1,53 Utdelning,,,,, Nettoskuld -4,8,4 1,3 1,4 1,2 Antal aktier 2,9 14,1 22,3 22,3 22,3 Värdering e 28e 29e Enterprise value P/E -,4-4,9-6,3 74,7 7,9 P/E just -,4-4,9-6,3 74,7 7,9 P/E just ex gw -,4-4,9-6,3 74,7 7,9 P/S 1,3,6,6,5,4 EV/S 1,2,6,6,4,3 EV/EBITDA just -3, -1,7-8,9 11,8 4,6 EV/EBIT just -2,9-8,8-6,1 36,9 6,6 P/BV 3,8 1,8 2,5 2,4 1,8 Aktiens Utveckling Tillväxt/År, % 5/7P 1 mån -21,% Omsättning 44,7% 3 mån -34,7% Rörelseresultat, just -32,5% 12 mån n.m.% V/A, just -75,6% Årets Början -56,2% EK 23,6% Aktiestruktur % Röster Kapital MGA Holding AB 28,3 28,3 Servicen (Texcel International) 1, 1, Kismetia Ltd (fd. Felicia) 5,6 5,6 T-Bolaget AB 5,1 5,1 Trulscom 3,6 3,6 Catella 3, 3, Investment AB Spiltan 2,9 2,9 Öhman 1,8 1,8 Danske Bank Int. 1,6 1,6 Theodor Jeansson 1,4 1,4 Aktien Reuterskod TILG.ST Lista Small cap Kurs,SEK 12, Antal aktier, milj 22,3 Börsvärde, MSEK 267 Börspost 5 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Ola Berglund Mikael Sköld Katrin Buhre Johnny Sommarlund Kapitalstruktur e 28e 29e Soliditet 37% 41% 46% 37% 41% Skuldsättningsgrad 81% 66% 47% 45% 35% Nettoskuld Sysselsatt Kapital Kapitalets Oms.hastighet 2,6 2,4 2,2 3,5 4, Tillväxt (%) e 28e 29e Försäljningstillväxt 3,8 118,1-4, 29,1 26, VPA-tillväxt (just) n.m. n.m. n.m. n.m. 85,7 Tillväxt eget kapital 177,3 112,8-28,2 3,3 3,7 Nästkommande rapportdatum Q37 rapporten Analytiker Redeye AB Greger Johansson Styckjunkarg Stockholm Denna text får inte kopieras för annat än personligt bruk. Informationen i denna text anses vara tillförlitlig men Redeye kan inte garantera dess riktighet. Åsikter och estimat bygger på bedömningar som kan förändras från tid till annan. Redeye kan inte på något sätt ansvara för de investeringsbeslut som ovanstående text ger upphov till. Redeyes etiska regler kan du läsa på Copyright Redeye AB. Analytikern äger ej aktier i bolaget. 1

11 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) e 28e 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% e 28e 5% % -5% -1% -15% -2% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) e 28e 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% e 28e % VPA just VPA just ex gw Skuldsättningsgrad Soliditet Produktområden Geografiska områden 23% 3% 1% 77% 96% Vood Mood EMEA Nordamerika Övrigt Om rekommendationen Greger Johansson äger inte aktier i bolaget Tilgin. Verksamhetsbeskrivning Tilgin grundades 1997 under namnet i3 Micro Technology. Tilgin utvecklar och levererar konsumentinriktade IP-utrustningar (CPE), som set-top boxar (STB) för användning av IPTV, och VoIP anpassade Residential Gateways (RG) med vilka konsumenten kan koppla ihop hemmets LAN med Internet. Dessa två produkter kan tillsammans användas för att komma åt avancerade triple play tjänster som exempelvis IP-TV, IP-telefoni och video-on-demand. Under 26 levererade bolaget 382, enheter och omsättningen uppgick till 453 MSEK.Tilgin har över 1 kunder primärt i Europa och Mellanöstern. 11

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk

Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk BOLAGSANALYS 21 november 2008 Sammanfattning Tilgin (TILG.ST) Avyttring medför lägre risk Tilgin annonserade i går att de säljer den kraftigt förlustbringade verksamheten inom IPTV till IPTV-konkurrenten

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9

EPS 0,48 0,99 1,26 1,72 P/E 33,2 16,2 12,7 9,3 EV/EBITDA 17,1 11,4 7,2 5,3 P/S 3,8 2,4 2,0 1,7 EV/S 3,8 2,7 2,2 1,9 Aktiekurs, SEK Volym, tusen Formpipe Software Stabilt tillväxtföretag med fortsatt potential Formpipe har sedan starten 2004 haft stark tillväxt och stigande marginaler. Genom såväl organisk tillväxt som

Läs mer

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3

EPS 0,1 0,0-0,1 0,2 0,5 P/E nm nm nm 36,5 17,3 EV/EBITDA 16,9 16,6 14,8 7,4 4,9 P/S 3,9 3,4 2,4 1,8 1,4 EV/S 4,1 3,6 2,3 1,7 1,3 ANALYSGARANTI* 3 september 28 (THEM.ST) Trygg tillväxt med säkerhetsmarginal erbjuder säkerhetsprodukter och larm till privata hem. Intäkterna kommer i allt större utsträckning från abonnemangsportföljen

Läs mer

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06e 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 3:e april 2006 A-Com (Acom.ST) Bra förvärv av Bizkit A-Coms förvärv i förra veckan av medierådgivaren Bizkit har flera positiva förtecken. A-Coms höga centrala kostnader kan slås ut på större

Läs mer

Net Entertainment (NET B)

Net Entertainment (NET B) Analysgaranti 28 augusti 2008 Net Entertainment (NET B) Hög tillväxt och goda marginaler Net Entertainment utvecklar och licensierar ut mjukvara för främst kasinospel på Internet. Bolagets affärsmodell

Läs mer

Devicom Telefonioperatör med tvist

Devicom Telefonioperatör med tvist UPPDRAGSANALYS* 27 november 2007 Devicom Telefonioperatör med tvist Devicom är ett ungt företag som säljer fasttelefoni till hushåll och företag genom att erbjuda billig utlandstelefoni. Bolaget har haft

Läs mer

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året

AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året BOLAGSANALYS 19 februari 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil avslutning på året AllTeles Q4-rapport visade på fortsatt bra lönsamhet och ökad försäljningstillväxt. Dessutom fortsätter kassaflödet

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

2005 2006e 2007e 2008e 2009e

2005 2006e 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 10 december 2006 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Lönsam aktör på nischmarknad Betting Promotion verkar inom något så udda som market making på oddsbörser. Verksamheten bygger på en

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7%

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 413 443. Tillväxt 308% 36% 60% 12% 7% BOLAGSANALYS 12 november 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Höga kostnader men bra tillväxt AllTeles Q3-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (71%) och stabilt kassaflöde (+6,5 MSEK).

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 592 813 842 BOLAGSANALYS 31 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stark försäljning i Q2 11 AllTeles Q2-rapport visade på mycket bra försäljningstillväxt (31%) och stabilt kassaflöde (+12 MSEK). Intäkterna

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat

Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Uppdragsanalys* 15:e januari 2007 Addnode (ANODb.ST) Överkapitaliserat och undervärderat Efter försäljningen av SIX är Addnode kraftigt överkapitaliserat. Vi beräknar att kassan och placeringar uppgår

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Affärsstrategerna (AFFSb.ST)

Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Analysgaranti* 21 februari 2008 Affärsstrategerna (AFFSb.ST) Övervägande positivt Q4-rapporten präglades av en fortsatt bra utveckling inom de lönsamma portföljbolagen. Av de större innehaven utmärker

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt

Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt BOLAGSANALYS 27 november 2008 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Nystädat och god kundtillväxt Bredband2 är en bredbandsoperatör som säljer internetanslutningar och tilläggstjänster över fiber LAN till

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Bahnhof AB (BAHNb.ST)

Bahnhof AB (BAHNb.ST) BOLAGSANALYS 20 april 2009 Sammanfattning Bahnhof AB (BAHNb.ST) Lönsam tillväxtoperatör Bahnhof är en operatör som fokuserar på tre affärsområden. Det största området innefattar internetanslutningar och

Läs mer

Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet 240-260 kronor.

Vi förändrar inte vår långsiktigt positiva syn på aktien. Vårt motiverade värde för aktien är inom intervallet 240-260 kronor. ANALYSGARANTI* 14 november 2006 Orexo (ORX.ST) Lovande utsikter för 2007 För 2006 räknar vi med en förlust efter finansnetto på 37,2 MSEK. Vi bedömer dock att befintliga och nya licensavtal kommer att

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet

Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet BOLAGSANALYS 9 november 2012 Sammanfattning Phonera AB (phon.st) Förlikning tynger resultatet Phoneras totala försäljning i Q3 landade på 95,4 MSEK jmf med väntat 98,9 MSEK. EBITDA kom även det in under

Läs mer