Komorbiditet vid KOL = Samsjuklighet vid KOL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Komorbiditet vid KOL = Samsjuklighet vid KOL"

Transkript

1 Komorbiditet vid KOL = Samsjuklighet vid KOL Michael Runold Lung- Allergi-kliniken, Karolinska

2 Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD Risk Factors for COPD Genes Infections Socio-economic status Aging Populations 2013 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

3

4 Inflammation Bronkiolit Luftvägsinflammation Fibros i luftvägarna Parenkymdestruktion (emfysem) Förlust av fästpunkter Minskad elastisk återfjädring Luftflödesbegränsning

5 Professor Peter J. Barnes, MD National Heart and Lung Institute, London UK

6 Professor Peter J. Barnes, MD National Heart and Lung Institute, London UK

7 Diagnostik och behandling av KOL förutsätter tillgång till spirometri

8 Flöde-volym registrering 12 Flöde (l/s) Om FEV1/FVC < 0.7 (< 0,65 om 65 år) och DD uteslutits = KOL Normal Tidig perifer obstruktivitet KOL med emfysem Volym (l)

9 Stadieindelning och benämning av stadierna Gränser Stadieindelning FEV1 80% pred. Stadium 1 50% FEV1 < 80 % Stadium 2 30% FEV1 <50 % Stadium 3 FEV1 < 30% eller FEV1 < 50% samt definierade negativa prognosfaktorer Stadium 4

10 Farmakologisk behandling av KOL Behandlingstrappa Stadium 1 2 utan symtom FEV 1 50 % Stadium 1 2 med symtom FEV 1 50 % Stadium 3 30 FEV 1 <50 % Stadium 4 FEV 1 <30 % Rökstopp, vaccination, fysisk aktivitet/träning. Bedöm och behandla kardiovaskulära riskfaktorer Pröva vid behovsmedicinering med kortverkande bronkdilaterare Pröva regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare, i första hand ett långverkande antikolinergikum. Som alternativ eller tillägg kan långverkande beta-2-agonist prövas. Inhalationssteroider i kombination med långverkande beta-2-agonister vid anamnes på upprepade exacerbationer. Lägg till oxygen vid kronisk andningssvikt 2009

11

12 KOL och komorbiditet (samsjuklighet) Kardiovarskulär sjukdom Ischemisk hjärtsjukdom Hjärtsvikt Förmaksflimmer Osteoporos Psykiska besvär Ångest, depression, kognitiv dysfunktion Infektioner Metabolt syndrom, diabetes Muskelsvaghet Nedsatt njurfunktion Malnutrition Sömnstörningar

13 KOL och samsjuklighet Kardiovaskulär samsjuklighet Depression, psykiska besvär Osteoporos Malnutrition Obesitas, metaboliskt syndrom Sömnstörningar Anemi 1. Orsakas av KOL 2. Ingen uppenbar patofysiologisk relation till KOL 3. Gemensamt: kronisk systemisk inflam-mation

14 Kardiovaskulär samsjuklighet Endothelial dysfunktion Systemisk inflammation(?) Cirkulerande endotheliala progenitorceller (CEPC) CEPC i lungcirkulationen CEPC i systemcirkulationen

15 Kardiovaskulär samsjuklighet Koagulopati / tromboembolism Systemisk inflammation Virchow s triad: Venös endothelial dysfunktion Koagulopati Venstas pga inaktivitet KOLEX: VTE hos 3-29%* KOLEX + VTE: 1-årsmortalitet 30%* *Gunen et al ERJ 2010; 35:1243-8

16 DVT djup ventrombos Ensidig bensvullnad Ensidig smärta, ömhet vad/lår Värmeökning av benet Rodnad Ev. ökad venteckning

17 Lungemboli Samtliga symptom: Dyspné (73%), Takypné (54%) Pleuritsmärta (44%) Hosta (34%) Takykardi (24%) Svimning (8%) Symtomen vid LE ofta ospecifika

18 Kardiovaskulär samsjuklighet Sjukdomar i lungartärerna Pulmonell hypertension (medel-pa-tryck > 25mmHg) pga remodellering av lungartärerna. Beror på: Endotelial dysfunktion Koagulopati Hypoxisk vasokonstriktion Emfysem (destruktion av kapillärbädden i lungorna) Inflammatorisk infiltration av kärlväggen Tryckskada på lungkärlen (redistribution av blodflödet)

19

20 Kardiovaskulär samsjuklighet Sjukdomar i lungartärerna Pulmonell hypertension (medel-pa-tryck > 25mmHg) Prevalens 5-40% Försämrar gasutbytet Förvärrar dyspnén Associerat med ökad mortalitet Symptom: dyspné, desat vid ansträngning, omotiverat låg DLCO, högt probnp (trots bra EF) Jyothula & Safdar Int J COPD 2009; 4:

21

22 Kardiovaskulär samsjuklighet Koronarsjukdom Kronisk bronkit => 50% risk för AMI Kopplingen mellan KOL och koronarsjd är oberoende av riskfaktorer som aktuellt rökstatus, kolesterolnivåer, HT och BMI Systemisk inflammation, hypoxi, kärlskador

23 Kardiovaskulär samsjuklighet Hjärtsvikt EKO utfördes hos KOL-pat 3 mån efter 1:a KOLEX Signifikanta förändringar hos 64% 27% vä och 48% hö Hjärtsjd var inte känd hos 63% av pat (n=342) KOL-pat med ngn exacerbation 46% KOL-pat utan exacerbation 3,8-16% Freixa et al Eur Respir J 2013; 41: Rutten et al Eur J Heart Fail 2006; 8:

24 För optimal medicinsk behandling behöver flera läkemedelsklasser oftast kombineras. Eftersträva en god frekvensreglering, under 70 slag/minut. Betablockad vid KOL?????

25 Depression, psykiska besvär Depression är vanligare vid KOL än vid andra kroniska sjd. Depression drabbar 20-60% av KOL-pat E.g. Schneider et al Chest 2010; 137: Kunik Chest 2005; 127:

26 Det står djupt i våra gener att det som gör oss lyckliga är att höra ihop, att dela med oss, att vi vill varandra väl.

27

28 Osteoporos Negativ korrelation mellan osteoporos och FEV 1 Kotkompressioner => kyfos FVC med 9% per kotkompression Prevalensen av osteoporos vid KOL = 24-69% KOL-pat med osteoporos: lägre BMI och FEV 1 än hos KOL-pat utan osteoporos Graat-Verbbom et al Eur Respir J 2009; 34:

29 Osteoporos Riskfaktorer Rökning Systemisk inflammation Systemiska steroider Lågt BMI Låg fysisk aktivitet

30 Osteoporos Viktiga livsstilsfaktorer/åtgärder för prevention och behandling av osteoporos: Rökstopp Väl sammansatt kost och normal kroppsvikt Regelbunden fysisk aktivitet Undvik överkonsumtion av alkohol. Fallprevention

31 Osteoporos Osteoporos vid KOL är så vanligt att profylax alltid bör övervägas Farmakologisk osteoporosprofylax/-behandling vid KOL. Ges till alla som står på regelbunden systemisk steroidbehandling med konstaterad osteoporos Genomförande tillräckligt näringsintag, kalcium och D-vitamin överväg bisfosfonater, särskilt vid peroral steroidbehandling, framför allt hos patienter <80år diagnos och behandling av osteoporos sker efter samma principer som gäller för övrigt 2009

32 Osteoporos I Stockholms läns landsting behandlas bara knappt 13 procent av alla kvinnor 50 år och äldre med läkemedel mot osteoporos 6 12 månader efter en benskörhetsfraktur. Andelen behandlade varierar mellan 8 och 24 procent i olika landsting.

33 Osteoporos Bisfosfonat är ofta indicerat efter osteoporosfraktur. Ompröva terapin efter 3 5 år då risken för atypiska frakturer ökar med behandlingstiden.

34 Malnutrition Dålig aptit (dyspne, leptiner) Ökad energiförbrukning Andningarbete Rökning Läkemedel (teofyllin, betablockerare) Systemisk inflammation

35 Viktnedgång Definition: En förlust på 10 % av kroppsvikten under 6 månader eller >5 % under tre månader undervikt och viktnedgång är ett betydande problem vid KOL mortaliteten ökar vid BMI<22kg/m2 viktigt att identifiera så tidigt som möjligt regelbunden mätning av vikt och längd bör ingå i utredning OBS: Viktnedgång beror på ökat energibehov och/eller ett otillräckligt energiintag 2009

36 Obesitas, metabolt syndrom OSAS? Obesitas-hypoventilationssyndrom Typ 2 DM

37 Sömnstörningar Vanligt vid KOL Ortopné Arousal (dyspné, hosta) Läkemedel OSAS inte vanligare vid KOL Overlap syndrome har många negativa följder sömnkvalitet systemisk inflammation Nattlig hypoxemi kardiovaskulär comorbiditet CO 2 dagtid Exacerbationsrisk

38 Anemi Anemi 12-23% Polycytemi 6% Orsaker: Systemisk inflammation Confounding factors: malnutrition? Hjärtsvikt? Cote et al Eur Respir J 2007; 29: John et al Int J Cardiol 2006; 111:

39 KOL-exacerbation KOL-fenotyper med ökad risk för exacerbationer (med kluster-analys): Kraftig obstruktivitet Måttlig obstruktivitet och komorbiditet Burgel et al Eur Respir J 2012; 40: 495

40

41 KOL-exacerbation Svår KOLEX => mortalitet antal KOLEX => mortalitet Q of Life: 3 mån Soler-Catulana et al Thorax 2005; 65; Slutsats: risk för framtida exacerbationer måste vägas in i bedömningen avseende fortsatt behandling

42 Enbart svag korrelation mellan FEV1, symptom och nedsatt hälsorelaterad livskvalitet. Inom respektive KOL-stadium kan patienten ha allt från ganska välbevarad till mycket dålig livskvalitet. Slutsats: patientens symptom måste bedömas!

43 Symptomskattning Frågeformulär: mmrc CAT dyspné (andnöd vid maximal ansträngning för andfådd att lämna hemmet eller andnöd vid på- eller avklädning) mer fullständig symptomskattning

44 8 frågor à 0-5 poäng 0-40 poäng Hosta Slembildning Tryck över bröstet Ansträngningsförmåga Aktivitet i hemmet Trygg utan bostaden Sömn Energi

45

46 Risk (stadier enligt spirometri) Risk (Exacerbationer senaste året) FEV1 80% pred. Koppling mellan symptom, spirometrisk klassificering och framtida risk för exacerbationer 4 3 C D A B 1 0 mmrc 0-1 CAT <10 mmrc 2 CAT FEV1 < 30% mmrc = 2: 3-30% FEV1 <50 % 2-50% FEV1 < 80 % 1 - FEV1 80% pred. Symptom (mmrc eller CAT) Andfådd vid snabb promenad på slät mark eller gång i uppförsbacke Ur GOLD 2011

47 Risk (stadier enligt spirometri) Risk (Exacerbationer senaste året) 4 3 C D A B 1 0 mmrc 0-1 CAT <10 mmrc 2 CAT 10 Symptom (mmrc eller CAT) Ur GOLD 2011

48 KOL och samsjuklighet Kardiovaskulär samsjuka Depression, psykiska besvär Osteoporos Malnutrition Obesitas, metaboliskt syndrom Sömnstörningar Anemi 1. BMI 2. CAT-formulär, mmrc 3. Depressionsskattning 4. EKG 5. Rtg pulm 6. Ekokardiografi 7. Bentäthetsmätning 8. HRCT

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Ny rekommendation Farmakologisk behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL diskuterades vid ett expertgruppsmöte som anordnades av

Läs mer

Nr 5 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: KOL Tid för det goda arbetet Cederkliniken i Piteå

Nr 5 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: KOL Tid för det goda arbetet Cederkliniken i Piteå Distriktsläkaren Nr 5 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: KOL Tid för det goda arbetet Cederkliniken i Piteå Ledare Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) Styrelse: Ove Andersson (ordf ), Britt

Läs mer

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org

Läkemedelsverkets hemsida www.mpa.se Svensk medicinsk information på Internet www.smed.org ÅRGÅNG 13 NR 4 JULI 2002 F R Å N L Ä K E M E D E L S V E R K E T Nedan visas en kort presentation av utvalda delar ur detta nummer. Du hittar ytterligare artiklar inuti tidningen. Behandling av kroniskt

Läs mer

KOL Inte bara andning. Berne Eriksson Medicinkliniken HSH RDK Kalmar 2012-03-15

KOL Inte bara andning. Berne Eriksson Medicinkliniken HSH RDK Kalmar 2012-03-15 KOL Inte bara andning Berne Eriksson Medicinkliniken HSH RDK Kalmar 2012-03-15 Kroniskt KOL Ihållande hela tiden Obstruktiv Täta luftvägar Lungsjukdom KOL i historien kronisk bronkit Kronisk bronkit Galenus:

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

nationella Kol-registret Årsrapport 2010 års resultat

nationella Kol-registret Årsrapport 2010 års resultat nationella Kol-registret Årsrapport 21 års resultat Före bronkvidgare Efter bronkvidgare Normal kurva Flöde L/s Volym L Årsrapport 21 års resultat RiksKOL Registercentrum Västra Götaland www.rikskol.nu

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 221BTROMBEMBOLISM - VENÖS 2 222B Djup ventrombos i ben eller arm 2 Lungemboli 5 223B Levernära tromboser. Portavenstrombos och Budd-Chiaris syndrom 10 224B Tromboflebit

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Professor Kjell Larsson Enheten för lung- och allergiforskning Karolinska institutet Innehållet i denna broschyr uttrycker författarens egna åsikter och behöver inte

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland

Riktlinje för handläggning av. Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland Riktlinje för handläggning av Djup Ventrombos (DVT) och Lungemboli (LE) i Västmanland 2011-10-01 1 Innehåll Diagnostik... 3 Allmänt... 3 Wellscore vid djup ventrombos... 4 Flödesschema vid djup ventrombos

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Drygt en miljon

Läs mer

- Ger ökad känslighet mot irriterande stimuli = hypersensitivitet i luftvägarna

- Ger ökad känslighet mot irriterande stimuli = hypersensitivitet i luftvägarna Respirationsfarmakologi Astma - Komplex, okänd orsak, debuterar ofta i barndom - Prevalens 5-10% - Kronisk inflammation i lufvägarna; Infiltration av immunologiska celler, kapabla att aktivera muskelkontraktion

Läs mer

Rekommenderade läkemedel 2014-2015

Rekommenderade läkemedel 2014-2015 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING NR 191 MARS 2014 Rekommenderade läkemedel 2014-2015 Ny reviderad upplaga Boken Rekommenderade läkemedel kommer nu ut i sin 22:a version och vänder sig som

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

kärlsjukdom Levnadsvanor.

kärlsjukdom Levnadsvanor. Kapitel Primärprevention av hjärtoch kärlsjukdom Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Detta avsnitt handlar om förebyggande av framförallt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom t.ex.

Läs mer

Hearing Remissvers Nat Riktlinjer astma/kol 150318 Socialstyrelsen 1. Agenda. Vilka vänder sig nationella riktlinjer till?

Hearing Remissvers Nat Riktlinjer astma/kol 150318 Socialstyrelsen 1. Agenda. Vilka vänder sig nationella riktlinjer till? Nationella riktlinjer för vård vid astma och Regionalt seminarium Södra den 18 mars 2015 Agenda Om riktlinjeprocessen Om riktlinjeprocessen och arbetet med riktlinjerna Genomgång av centrala rekommendationer

Läs mer

Luftvägsregistret, NKR14-122

Luftvägsregistret, NKR14-122 Luftvägsregistret, NKR14-122 Luftvägsregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att den

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER 2011/12

TERAPIREKOMMENDATIONER 2011/12 TERAPIREKOMMENDATIONER 2011/12 1 2 TERAPIREKOMMENDATIONER Kapitel FÖRORD HÄLSOFRÄMJANDE LEVNADSVANOR 1 ALLERGI, ASTMA OCH KOL 2 DEMENS 3 DIABETES 4 ENDOKRINOLOGI 5 GYNEKOLOGI 6 HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOMAR

Läs mer

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV!

Slutrapport. genomgången av läkemedel. astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! genomgången av läkemedel Astma, mot astma, kol KOL, och hosta Hosta 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot astma, KOL och hosta LFN HAR BYTT NAMN TILL TLV! Den 1 september 2008 bytte vi namn till TLV,

Läs mer

De obstruktiva lungsjukdomarna astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är folksjukdomar.

De obstruktiva lungsjukdomarna astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är folksjukdomar. FÖRORD De obstruktiva lungsjukdomarna astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är folksjukdomar. Allt fler tycks drabbas av astma. Samtidigt har möjligheterna att hjälpa de astmasjuka ökat. Effektiva

Läs mer

REHABILITERING VID KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) KOL-teamet Lung- och allergikliniken

REHABILITERING VID KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) KOL-teamet Lung- och allergikliniken REHABILITERING VID KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) KOL-teamet Lung- och allergikliniken Innehållsförteckning Användbara telefonnummer och adresser 4 Introduktion 5 Målsättning med rehabilitering

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt

Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt 2005-02-11 Vårdprogram för vuxna med hjärtsvikt Sahlgrenska Universitetssjukhuset Medicin och Kardiologi Vårdprogrammet om hjärtsvikt har utarbetats på uppdrag av specialitetsgrupperna i Medicin och Kardiologi

Läs mer

Behandling av psykiska sjukdomar och symtom hos multisjuka äldre

Behandling av psykiska sjukdomar och symtom hos multisjuka äldre Behandling av psykiska sjukdomar och symtom hos multisjuka äldre Rätta läkemedel till äldre 2014-11-21 Patrik Mattsson Överläkare Äldrepsykiatriska teamet Psykiatri Nordväst Psykisk sjukdom hos äldre Depression

Läs mer

Behandling av osteoporos

Behandling av osteoporos Behandlingsrekommendation Behandling av osteoporos Under de senaste åren har ny kunskap om osteoporos tillkommit och förutom östrogenbehandling har behandling med bisfosfonater visats ha effekt vid osteoporos.

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Akuta problem i luftvägarna

Akuta problem i luftvägarna vetenskap & klinik herrström & westerlund per herrström distriktsläkare, docent i allmänmedicin, md, dds, phd, fou-avdelningen, Länssjukhuset, Halmstad margareta westerlund sjuksköterska, akutmottagningen,

Läs mer