Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009"

Transkript

1 Pressmaterial från Boehringer Ingelheim och Pfizer, november 2009 KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett växande folkhälsoproblem, inte bara i Sverige utan i hela världen. I Sverige beräknas en halv miljon personer lida av KOL, men många har ännu inte blivit diagnostiserade. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) dör drygt personer varje år i sjukdomen. I världen lever omkring 210 miljoner människor med KOL, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Nära tre miljoner personer dör varje år. KOL kan inte botas men utvecklingen kan bromsas och symtomen lindras med medicinering. Den helt dominerande orsaken till KOL är rökning men även yrkesmässig exponering för damm, kemikalier och luftföroreningar kan utlösa sjukdomen. Vad är KOL? KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) innebär en kronisk inflammation som genom ökande kronisk luftvägsobstruktion ger ökande bestående skador på lungorna. KOL beror på sjukdomsprocesser i lungorna som innebär att lungfunktionen successivt försämras. Patienten får allt svårare att andas. Med obstruktiv menas att luftvägarna är svullna, sammandragna och delvis blockerade av slem. Luften kan inte passera fritt. Att sjukdomen är kronisk innebär att den onormala processen pågår oavbrutet. Vid KOL är slemhinnan i luftvägarna inflammerad och svullen. De celler som producerar slem ökar i antal och aktivitet. När flimmerhåren, som har till uppgift att sändigt transportera slemmet uppåt mot luftstrupen blir förstörda, måste patienten hosta för att få upp det. När luftrören är trånga och slemfyllda kan luften inte längre flöda i lungorna. KOL har oftast ett smygande förlopp och utvecklas under många år. Det börjar som en inflammation i de finaste luftvägarna (bronkiolit) som bryter ned lungvävnaden. Efterhand som sjukdomen fortskrider uppstår bestående sjukliga förändringar. Det bildas hålrum i lungvävnaden (emfysem) och lungfunktionen blir mer eller mindre konstant nedsatt. Den drabbade upplever andnöd. Särskilt skadas lungblåsorna (alveolerna) där syret tas upp av blodet. Detta kan så småningom leda till att blodet inte längre syresätts. Ökar mest bland kvinnor I Sverige har sjukdomen ökat framförallt bland medelålders och äldre kvinnor. Perioden ökade dödligheten i KOL med 23 procent, enligt Socialstyrelsen. Störst var ökningen bland kvinnor med 80 procent en spegling av rökvanorna eftersom kvinnor började röka senare under 1900-talet än männen. Kvinnor tycks också vara känsligare för sjukdomen, bland annat därför att de har mindre lungvolym. 1

2 Man trodde tidigare att endast en minoritet av rökarna drabbades av KOL, men aktuella svenska undersökningar visar att bland rökare som uppnår hög ålder har nästan hälften utvecklat KOL. Vid 45 års ålder har ungefär fem procent av rökarna KOL och andelen stiger till 50 procent vid dryga 75 år. Motsvarande siffror för icke-rökare är en till två procent. Dessa uppgifter framgår av Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) skriver i rapporten Behandling av astma och KOL att från 50 års ålder och uppåt har cirka åtta procent av befolkningen KOL, vilket motsvarar människor. Endast cirka 40 procent av dessa har fått en korrekt diagnos. Det är tyvärr vanligt att patienterna felaktigt får en astmadiagnos. Vanliga tecken på KOL KOL utvecklas långsamt under många år. Besvären kommer smygande och ofta har patienten vant sig vid att ha slemhosta och att inte orka lika mycket som tidigare. Att lungorna fungerar sämre och att man orkar allt mindre vid ansträngning uppfattas ofta som ett normalt åldrande. Därför söker patienterna oftast inte sjukvård förrän i ett ganska sent skede av sjukdomen. Ett annat skäl till att patienter söker vård sent kan vara kopplingen till rökning. Sjukdomen kan ses som självförvållad och väcka skam. När sjukdomen väl ger sig till känna i form av kronisk rökhosta och tilltagande andfåddhet har en person med KOL redan förlorat en stor del av sin lungkapacitet. De vanligaste symtomen på KOL är: Känslan av att ha fått sämre kondition. Andnöd vid ansträngning (dyspné) Kronisk hosta, (rökhosta) Pip i bröstet Trånghetskänsla i bröst och besvärande hosta i samband med förkylningar Försämrad kondition Andnöd i vila, av att tala, och bensvullnad vid svårare KOL Gemensamt för alla med KOL är de återkommande försämringsperioderna (exacerbationer) då sjukdomens symtom förvärras. En försämringsperiod innebär svårare andnöd, minskad fysisk prestationsförmåga, mer hosta och färgade upphostningar. KOL-patienter har ofta en till fyra försämringsperioder per år. Vid dessa tillfällen söker patienter oftast sjukvården och det är vanligt att de måste läggas in på sjukhus. Efteråt behövs en lång återhämtning och många patienter blir aldrig lika bra som de var innan. Det är därför viktigt att försöka förhindra att försämringsperioderna uppstår och minska deras svårighetsgrad. Svår KOL kan även få andra konsekvenser som hjärtsvikt, problem med njurar och blodcirkulation, ångest, depression och social isolering. Patienterna kan även bli undernärda eftersom enbart andningen kräver mer energi än normalt. Patienter med KOL är också extra utsatta för luftvägsinfektioner och lunginflammationer och är därför en stor riskgrupp vid influensaepidemier. Därför ska de alltid vaccineras mot influensa och pneumokockinfektioner enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer. 2

3 Lungorna kan inte tömmas Många patienter med KOL drabbas av så kallad air-trapping. Det innebär att de inte kan tömma lungorna helt vid utandning och därför inte heller andas in tillräckligt med ny luft. Den instängda luften är orsaken till den andnöd som ofta begränsar patientens möjlighet att leva ett normalt liv. Enkla fysiska aktiviteter som att gå i trappor eller att sköta sin personliga hygien kan blir svåra att utföra. Vid svår KOL kan patienten få andnöd även av att tala och i vila. Försvårad utandning gör också att patienten inte som normalt förmår göra sig av med koldioxid, en nedbrytningsprodukt av kroppens fysiologiska processer. Nedsatt livskvalitet KOL har en betydande negativ effekt på patienterna både fysiskt och känslomässigt. Allt eftersom sjukdomen utvecklas försämras lungfunktionen och den fysiska förmågan blir starkt nedsatt. Möjligheterna att leva ett fullvärdigt liv och att klara av vardagliga sysslor och familj begränsas. Det kan innebära att den sjuke blir rädd, ångestfylld, isolerad och deprimerad. Eftersom KOL är en kronisk sjukdom med handikappande symtom påverkas även anhöriga och vänner. Effekt av mild till moderat lungobstruktion på hälsorelaterad livskvalitet Fysisk aktivitet Fritidsaktiviteter Humör Självkänsla Sexualitet Jobbprestation Självhävdelse Sociala kontakter Äktenskap och familj Antal vänner Total livskvalitet 35,2 28,6 25,6 19,1 16,6 15,2 14,9 48,3 54,6 53,2 80, Försämring i % Källa: Kaiser. Different perspectives on efficacy and efficiency of pneumologic measures. Extract from the Davos Rehabilitation Study I, modifierad efter originalet. 3

4 Skillnad mellan astma och KOL Även om det finns många likheter mellan astma och KOL är det två helt olika sjukdomar. Astma debuterar ofta i tidig ålder och beror på ärftlighet och/eller allergi. KOL debuterar däremot oftast efter 40 års ålder och beror nästan helt på rökning. KOL Astma Oftast rökare Oftast icke rökare Symtomen debuterar oftast efter 40 år Symtomen förvärras successivt Besvär ökar på vintern Symtomen kan debutera redan i barnåldern Symtomen varierar i svårighetsgrad Besvär ökar på våren och sommaren Ingen koppling till allergier Mer än hälften har allergier Symtomen vid de två sjukdomarna liknar varandra. Det är i båda fallen en inflammation i luftrören med slembildning, hosta och andnöd som följd. Men vid astma kommer besvären som attacker av andnöd då man andas in allergiframkallande ämnen eller vid kall eller torr väderlek. Astmaattacker kan också uppstå vid ansträngning eller i samband med infektioner. Astmabesvären kan avhjälpas med astmamediciner. Mellan attackerna kan man vara helt besvärsfri och lungfunktionen är då normal. Förstörda lungblåsor förekommer normalt inte hos den som har astma. Vid KOL är luftrören ständigt förträngda. Patienterna har konstant sänkt lungfunktion som successivt försämras. Det finns också ofta inslag av emfysem, förstörda lungblåsor. Lungorna förlorar sin elasticitet och andningen försvåras. Passagen av syre till blodet blir sämre och syrebrist kan uppstå. En avgörande skillnad mellan sjukdomarna är diagnosen och deras behandling. Astma behandlas vanligtvis vid ett tidigt skede, medan KOL upptäcks och behandlas senare vilket gör att prognosen försämras. Patienter med astma behandlas med inhalationssteroider och luftrörsvidgande läkemedel, till exempel betastimulerare, och kan i princip bli helt besvärsfria. KOL behandlingen däremot är symtomatisk och syftar till att minska andfåddheten och antalet försämringstillfällen. 4

5 Diagnos av KOL KOL utvecklas långsamt under många år, vilket innebär att en person kan vänja sig vid att gradvis bli sämre. I sina tidiga stadier är KOL ofta underdiagnostiserad och många patienter söker inte läkare förrän sjukdomen är långt framskriden. Men det är oerhört viktigt att sjukdomen upptäcks i tid när förloppet ännu går att bromsa. Vid misstanke om KOL undersöks alltid lungfunktionen med hjälp av spirometri. Undersökningen går till så att man upprepade gånger får andas in allt vad man orkar och därefter andas ut så mycket man kan i en spirometer. Vad man mäter är dels hur mycket luft patienten förmår blåsa ut på en sekund efter en maximal inandning (FEV1), dels den totala volym luft som kan andas ut efter en maximal inandning. (vitalkapacitet). Genom att jämföra dessa värden med vad som kan förväntas av en person med samma kön, ålder och längd kan diagnosen ställas. Normalt blåser man ut procent av luften under den första sekunden men personer med KOL orkar inte detta. Enligt Läkemedelsverket är ett FEV-värde på 70 procent eller därunder tecken på KOL, men för äldre personer kan gränsen ligga lägre utan att de är sjuka. Ju mindre luft man snabbt förmår blåsa ut desto svårare bedöms sjukdomen vara. Med hjälp av lungfunktionstest delar man in KOL i fyra stadier efter svårighetsgrad: Gränser Stadium Tidigare benämning FEV1 80 % pred. Stadium 1 Preklinisk KOL 50 % FEV1 < 80 % Stadium 2 Lindrig KOL 30 % FEV1 < 50 % Stadium 3 Medelsvår KOL FEV1 < 30 % eller FEV1 < 50 % samt definierade negativa prognosfaktorer Stadium 4 Svår KOL I en undersökning om misstänkt KOL kan också ingå ett blodprov då man mäter nivån av äggviteämnet Alfa-1-tryptin. Brist på detta ämne göra att lungorna lättare drabbas av emfysem genom rökning. Självtest för KOL För att människor lättare själva ska kunna identifiera om de har KOL eller inte, har riktlinjer tagits fram av GOLD (the Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) som är ett samarbete mellan WHO och the American Institute of Heart, Lung and Blood Disease. Ett frågeformulär som hjälper till att ta reda på om det finns misstanke om KOL finns på vårdcentraler och sjukhus. 1. Hostar du flera gånger om dagen de flesta dagar? 2. Hostar du upp slem de flesta dagarna? 3. Tappar du andan lättare än vad andra gör i samma ålder? 4. Är du äldre än 40 år? 5. Röker du eller har du rökt tidigare? Svarar man ja på minst tre av de fem frågorna säger riktlinjerna att man bör uppsöka läkare och göra en undersökning. 5

6 Behandling av KOL KOL går inte att bota men läkemedel kan lindra symtomen. Viktigast av allt för att få stopp på sjukdomsförloppet är att sluta röka. Behandlingens mål De mål för behandling av KOL som GOLD satt upp är: Förhindra att sjukdomen försämras Lindra symtomen Förbättra allmäntillståndet Förbättra förmågan till fysisk aktivitet Förebygga och behandla komplikationer Förebygga och behandla perioder av akut försämring Minska dödligheten. Olika typer av läkemedel som används vid KOL är: Luftrörsvidgande medel beta-stimulerare eller antikolinergika används som basbehandling vid KOL. Kortison används vid medelsvår till svår KOL. Det har sämre effekt än vid astma. Målsättningen är att minska symtomen och att minska antalet försämringstillfällen. Syrgas används vid svår KOL där patienterna kan ha för låg halt av syre i sitt blod. Läkemedelsverkets riktlinjer sätt in behandling tidigare Läkemedelsverket kom i april 2009 med nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av KOL. En viktig skillnad jämfört med tidigare är att långtidsverkande luftrörsvidgare, i första hand ett antikolinergikum (Spiriva), rekommenderas redan i ett tidigt stadium av sjukdomen om patienten har symtom. Fler patienter än i dag kommer alltså att omfattas av denna typ av behandling. Detta understryker ytterligare vikten av tidig diagnos vid KOL. Enligt Läkemedelsverkets nya riktlinjer ska KOL-patienter behandlas på följande sätt: Stadium 1 2 utan symtom FEV1 50 % Stadium 1 2 med symtom FEV1 50 % Stadium 3 30 FEV1 < 50 % Stadium 4 FEV1 < 30 % Rökstopp, vaccination, fysisk aktivitet/träning. Bedöm och behandla kardiovaskulära riskfaktorer. Pröva vid behovsmedicinering med kortverkande bronkdilaterare. Pröva regelbunden behandling med långverkande bronkdilaterare, i första hand ett långverkande antikolinergikum. Som alternativ eller tillägg kan långverkande beta-2-agonist prövas. Inhalationssteroider i kombination med långverkande beta-2-agonister vid anamnes på upprepade exacerbationer. Lägg till oxygen vid kronisk andningssvikt. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för KOL, april

7 I de nya svenska behandlingsriktlinjerna sätts mål för läkemedelsbehandling enligt nedan: Minska symtomen Förbättra livskvaliteten Förebygga exacerbationerna Förbättra den fysiska prestationsförmågan Bibehålla lungfunktionen Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation för KOL, april Utöver rökstopp och läkemedel kan vården också omfatta konditionsträning, sjukgymnastik och arbetsterapi. Många patienter är försvagade av stillasittande och kan ha svårt att klara sin vardag. Vid mycket svår KOL kan det krävas syrgasbehandling som innebär att patienten måste vara kopplad till syrgasutrustning minst 16 timmar om dygnet. I Sverige får i dag omkring personer sådan behandling i hemmet. (Källa: Tidningen Apoteket, nr 1/2003). Vårdens uppbyggnad I Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid KOL sägs att omhändertagande av personer med KOL kunde förbättras om det vore mer strukturerat. I dag ser vården olika ut i olika län. Socialstyrelsens riktlinjer syftar bland annat till att stärka patienternas möjligheter att få likvärdig och effektiv vård oavsett var i landet de bor. 7

8 Fakta om Spiriva Spiriva (tiotropium) är ett godkänt läkemedel mot KOL som finns i Sverige, sedan 2002, och i mer än ett 40-tal andra länder. Spiriva vidgar luftrören och inhaleras en gång per dygn. Läkemedlet är långtidsverkande och det enda läkemedel vid KOL som håller bronkerna vidgade under 24 timmar. Kliniska studier har visat att Spiriva är en effektiv underhållsbehandling för patienter med alla grader av KOL lindrig, måttlig och svår, och ger en betydande och långsiktig symtomlindring. Spiriva är världens mest förskrivna läkemedel vid KOL. Spiriva inhaleras med en pulverinhalator (Handihaler). Så verkar Spiriva Vid KOL är M3-receptorer involverade i sjukdomsprocessen. De reglerar spänningen (tonus) i luftvägarnas glatta muskulatur och utsöndring av slem. När M3-receptorerna blockeras vidgas luftrören vilket är en viktig för att lindra symtomen. Spirivas effekt är långvarig. Spiriva inhaleras en gång per dygn och: Minskar air trapping, och håller luftvägarna öppna dygnet runt vilket förbättrar luftflödet. Patienterna kan andas lättare både in och ut. Ger en långsiktig minskning av dyspné, vilket innebär en minskad andfåddhet och andnöd. Minskar behovet av snabbverkande beta-stimulerare. Minskar antalet försämringstillfällen och längden på attackerna. Kliniska studier Spiriva har genomgått ett omfattande kliniskt program och har i en lång rad studier visat sig vara en säker och effektiv behandling för patienter med KOL. Över patienter har ingått i kliniska prövningar. Spiriva gav en bibehållen förbättring av lungfunktionen och dyspné. En av de största KOL- studier som hittills gjorts är UPLIFT med nära patienter i 37 länder som behandlades i upp till fyra år. De patienter som ingick i studien hade FEV-procent 70 eller mindre och 46 procent av dem befann sig i stadium 2 (lindrig KOL). Det innebär att patienterna ofta drabbas av andfåddhet som kan påverka förmågan att klara av dagliga aktiviteter. Det är oftast i detta stadium patienterna söker vård. I studien jämförs långtidsbehandling med Spiriva och annan respiratorisk behandling med en kontrollgrupp där alla kunnat använda luftrörsvidgande preparat utom inhalerbara antikolinergika. Resultaten visar att: De som fick Spiriva behöll förbättrad lungfunktion upp till de fyra år studien pågick jämfört med kontrollgruppen även om sjukdomens förlopp i sig (årlig förlust av lungkapacitet) inte påverkades. (p<0.001) Mortalitetsrisken under behandlingstiden var 16 procent lägre för dem som fick Spiriva jämfört med kontrollgruppen. Skillnaden var statistiskt signifikant (p=0,016). Även när dödsfall bland patienter som tidigt upphört med studiemedicineringen inkluderades i analysen (p=0,034) sågs en statistiskt signifikant riskreduktion.*) 8

9 Behandling med tiotropium reducerade risken för respiratorisk svikt (noterat via biverkningsrapporter) med 19%.*) Behandling med Spiriva minskade risken för akuta försämringar (exacerbationer), och sjukhusinläggning på grund av dessa, med 14 procent. (p<0.002) De som fick Spiriva upplevde bättre livskvalitet jämfört med kontrollgruppen. (p<0.001) Spiriva minskade signifikant sjukligheten i andningsvägarna och risken för hjärtkärlsjukdom. Andelen patienter som avbröt sitt deltagande i studien på grund av biverkningar var signifikant lägre bland dem som fick Spiriva. Donald P. Tashkin et al. for the UPLIFT Study Investigators, New Engl Journ Med nr 15, vol 359: , okt *) 9

10 Samhällets kostnader för KOL Omkring en halv miljon svenskar beräknas vara drabbade av KOL i olika stadier. Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) beräknades samhällets direkta kostnader för vård av KOL-patienter till 1,1 miljarder kronor om året (år 1997). De indirekta kostnaderna som produktionsbortfall, sjukdomsfrånvaro, förtidspension och förtida död beräknades till 1,7 miljarder kronor. År 2000 hade kostnaderna för KOL-patienter i primärvården ökat. Även kostnaderna för sjukhusvård hade ökat, enligt SBU. Den genomsnittliga kostnaden per patient ökar med sjukdomens svårighetsgrad. För lindrig KOL är den kr per år, medelsvår KOL kr per år och för svår KOL kr per år. Sjukhusvård stod för merparten av de totala direkta kostnaderna. Att ställa diagnos så tidigt som möjligt är således viktigt eftersom kostnaden för en svårt sjuk patient är tio gånger högre än för den som har sjukdomen i ett tidigt skede. Källor dokument om KOL GOLD, Global Initative for Chronic Obstructive Lung Disease, Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (2007) Läkemedelsverket, Läkemedelsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 2009 Romain A. et al., Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Am J Respir Crit Care Med Vol 163. pp , Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), SBU, Behandling av astma och KOL, rapport 151, 2000 Spencer S. et al, Impact of preventing exacerbations on deterioration of health status in COPD, Eur Respir J 2004; 23: Spiriva, För vidare information kontakta: Annelie Barkelund, PR-ansvarig, Pfizer AB Tel SMS E-post Medicinska frågor Anders Toft, medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB Tel Mobil E-post: 10

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

Fakta om KOL. www.andasut.nu. Pressinformation 2009. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Fakta om KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Uppskattningsvis 400 000-700 000 svenskar kan ha KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, men alla har inte fått diagnos. Av alla svenskar över 50 år har cirka

Läs mer

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL

Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL Sammanfattning Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en långsamt fortskridande luftrörssjukdom som karakteriseras av ständiga andningsbesvär. Tobaksrökning

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet

Våga skaffa ett bättre liv KOL. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11. Våga skaffa ett bättre liv. Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Kjell Larsson KOL Våga skaffa ett bättre liv Våga skaffa ett bättre liv Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund 2013-06-11 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Gasutbyte

Läs mer

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm

SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008. Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL) översikt SYMPOSIUM OM ALFA 1 ANTITRYPSIN Malmö 19-20 november 2008 Magnus Sköld Lung- Allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Stockholm Vad skall jag

Läs mer

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing

KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik. Bo Billing KOL epidemiologi, etiologi och diagnostik Bo Billing Epidemiologi KOL är den 4:e ledande dödsorsaken i världen och ökar KOL är den ledande sjukdomsorsaken I Sverige beräknas mellan 400 och 700.000 ha sjukdomen

Läs mer

KOL påverkar hela kroppen och hela livet

KOL påverkar hela kroppen och hela livet KOL påverkar hela kroppen och hela livet Att inte kunna gå uppför en trappa utan att behöva stanna och hämta andan flera gånger. Att tvingas ställa in sociala aktiviteter på grund av att andningsfunktionen

Läs mer

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014

Stockholms allmänläkardag. Block 3: KOL/astma. 6 november 2014 Stockholms allmänläkardag Block 3: KOL/astma 6 november 2014 KOL i primärvården 1300-1320 Introduktion, komorbiditet, LTOT 1320-1340 Läkemedelsbehandling 1340-1400 Spirometri 1400-1410 Bensträckare Astma

Läs mer

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Professor Kjell Larsson Enheten för lung- och allergiforskning Karolinska institutet Innehållet i denna broschyr uttrycker författarens egna åsikter och behöver inte

Läs mer

Antikolinergikavid KOL (och lite till)

Antikolinergikavid KOL (och lite till) Antikolinergikavid KOL (och lite till) Rolf Rosin AnnaLena Falknell Terapigrupp allergi/obstruktiva lungsjukdomar Mentometerfråga 1: Vilken yrkeskategori tillhör du? 1. Sjuksköterska 2. Läkare 3. Arbetar

Läs mer

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung

Att leva med KOL. Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Att leva med KOL Ingår i en serie skrifter från Riksförbundet HjärtLung Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24

Pst! Respimat. Så här använder du Striverdi (Olodaterol) BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Pst! Så här använder du Striverdi (Olodaterol) Respimat BOE0008_Broschyr_Striverdi_Respimat_2015.indd 1 2015-08-11 11:24 Vad och Varför? Striverdi Respimat hjälper personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Läs mer

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Ultibro Breezhaler. Värt att veta om. Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Värt att veta om Ultibro Breezhaler Läkemedel för behandling av Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Information till dig som blivit ordinerad Ultibro Se bipacksedeln eller www.fass.se för fullständig

Läs mer

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL

Aktuella behandlingsrekommendationer. vid KOL Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Åke Johansson Lungmedicin, Skas, Skövde November 2015 Aktuella behandlingsrekommendationer vid KOL Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

Aktuell läkemedelsbehandling vid KOL

Aktuell läkemedelsbehandling vid KOL Aktuell läkemedelsbehandling vid KOL Åke Johansson Överläkare, MD Lungmedicin Skaraborgs Sjukhus, Skövde Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Faktadokumentation

Läs mer

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken

Bronkiektasier. Lungmottagningen Medicinkliniken Bronkiektasier Lungmottagningen Medicinkliniken Vad är bronkiektasier? Bronkiektasier betyder utvidgade eller dilaterade luftrör. Detta är ett medfött eller förvärvat tillstånd där en del luftrör har en

Läs mer

Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom

Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom Kronisk t Obstruktiv Lungsjukdom Kalla fakta om KOL KOL är en folksjukdom, ett par hundra tusen patienter har sjukdomen varav merparten subkliniskt. Omkring 2500 patienter dör årligen. En explosionsartad

Läs mer

Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal. Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare

Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal. Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare Undervisningskompendium i KOL för kommunernas vårdpersonal Eva Edfeldt, leg sjukgymnast Mari Bergenholtz Liljendahl, astma-/kol-samordnare Historik KOL = Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL är ett ungt

Läs mer

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314

Berne Eriksson. Medicinkliniken, Halmstad. Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 När lungan är sjuk Berne Eriksson Medicinkliniken, Halmstad Doktorand, IMM, KI Workshop, RDK Kalmar 120314 ICD 10 10. Andningsorganens sjukdomar (J00-J99) +Akuta infektioner i övre luftvägarna (J00-J06)

Läs mer

Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 5-6 februari 2014

Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 5-6 februari 2014 Mellansvenskt läkemedelsforum Västerås 5-6 februari 2014 Inger Dahlén, överläkare, sektionschef Lung-och allergisjukdomar Akademiska sjukhuset, Uppsala Kroniskt obstruktiv lungsjukdom Diagnostik Farmakoterapi

Läs mer

Bästa omhändertagande

Bästa omhändertagande 2014-11-11 Farmakologisk KOL-behandling Bästa omhändertagande 2014-11-06 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi, Karolinska Solna Medlem i Stockholms

Läs mer

Om KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Om KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Om KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Innehåll Hur fungerar lungorna? 4 Lungorna med KOL 6 Tecken på KOL 8 Tidig diagnos är viktig 9 Behandling av KOL 10 Rökstopp den viktigaste

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

KOL. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. En lättillgänglig och översiktlig information om lungsjukdomen KOL för patienter.

KOL. Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom. En lättillgänglig och översiktlig information om lungsjukdomen KOL för patienter. KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom En lättillgänglig och översiktlig information om lungsjukdomen KOL för patienter. RESP-11-76 Innehållet i denna broschyr uttrycker författarnas egna åsikter och behöver

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Kunskap om KOL ökar livskvaliteten Vintern 2006 orkade jag inte gå mer än tio meter utomhus. Jag hade svår hosta och svårt att andas.

Läs mer

Nya nationella riktlinjer för KOL

Nya nationella riktlinjer för KOL Nya nationella riktlinjer för KOL Dagens Medicin Symposium 2014-10-22 Kjell Larsson IMM Karolinska Institutet Stockholm Fakta om KOL KOL är en folksjukdom KOL är, inom några år, världens tredje vanligaste

Läs mer

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6

Sjukdomen KOL 5. Symtom och diagnos 6. Hur ställs diagnosen? 5. Sluta röka! 6. Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Att leva med KOL Innehåll Allmänt om KOL 3 Sjukdomen KOL 5 Symtom och diagnos 6 Hur ställs diagnosen? 5 Sluta röka! 6 Försämringsepisoder se upp för infektioner! 6 Fysisk aktivitet och träning 7 Patientutbildning

Läs mer

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF)

Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Förstå din kropp Idiopatisk lungfibros (IPF) Första upplaga: 2013 2013 by Pocketdoktor GmbH Författare: Dr. Erica Herzog, dr. Felix Knauf, dr. Philipp Kirchhoff. Grafisk design: Patrick Lane Tryckt i Sverige

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

KOL Min behandlingsplan

KOL Min behandlingsplan KOL Min behandlingsplan Namn: Varför får du den här behandlingsplanen? Behandlingsplanen är ett dokument som du skriver tillsammans med din läkare/sjuksköterska. Använd den tillsammans med annan information

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten?

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL + Läkemedelsverket Livlinan!? FEV 1 /FEV 6 -mätning

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

PATIENTINFORMATION Att leva med IPF information till patienter och anhöriga

PATIENTINFORMATION Att leva med IPF information till patienter och anhöriga PATIENTINFORMATION Att leva med IPF information till patienter och anhöriga Framtagen i samarbete med sjuksköterskorna Lise-Lotte Landenfelt Gestré och Henrik Ryftenius, Lungfibrosmottagningen, Lung Allergikliniken,

Läs mer

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL

Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Alfa-1-antitrypsinbrist Risk för genetisk KOL Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö AAT-brist AAT-brist är ett ärftligt tillstånd (inte

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Regionalt seminarium Nässjö den 5 mars 2015 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL remissversion Nya nationella riktlinjer för vård vid astma

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta

Läs mer

Behandling och utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården

Behandling och utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården Behandling och utredning av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården Projektarbete KOL i Östervåla Johan Johansson ST-läkare i allmänmedicin Dr Hans-Erik Johansson handledare Sammanfattning

Läs mer

När skall KOL misstänkas?

När skall KOL misstänkas? Astma eller KOL eller både och? och vad innebär det för patienten? Gagnefs vc E-post: b.stallberg@telia.com När skall KOL misstänkas? Hos rökare med Långvarig eller återkommande hosta Långvarig eller återkommande

Läs mer

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmasjukdomslära, diagnoskriterier och stadieindelning Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Prevalens KOL 5-15% av befolkningen över 45 år ASTMA ca 8%

Läs mer

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012

Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Minnesanteckningar från allergironden på Jordbro vårdcentral den 11 april-2012 Först vill jag tacka Jordbro vårdcentral att vi fick komma och ha en allergirond hos Er, det var mycket trevligt och det blev

Läs mer

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter.

Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. För dig inom primärvården. Att upptäcka kronisk hypoxi hos KOL-patienter. Linde: Living healthcare Att upptäcka kronisk hypoxi 03 Den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom primärvården och

Läs mer

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST

VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST VAD ÄR ALFA-1 ANTITRYPSINBRIST Vad är Alfa-1 antitrypsinbrist? Cirka en av 1600 personer i Sverige har brist på ett viktigt protein (äggviteämne), som kallas alfa1-antitrypsin (AAT). Det bildas i levern

Läs mer

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50%

Prognos vid KOL FEV 1. Ålder. Frisk icke-rökare. Rökare med KOL RÖKSTOPP. Fortsatt rökning 100% 50% Prognos vid KOL FEV 1 100% Frisk icke-rökare 50% Rökare med KOL RÖKSTOPP Fortsatt rökning Ålder Vincent van Gogh Läkemedelsbehandling vid KOL - behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Anafylaxi och svår allergisk reaktion Akuta allergiska reaktioner I första hand adrenalin Emerade injektionspenna 30 månaders hållbarhet

Läs mer

KOL är ocoolt Astma- KOL Vad säger nya guidelines? Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL.

KOL är ocoolt Astma- KOL Vad säger nya guidelines? Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. KOL är ocoolt KOL? u u Katastrofal Och u Lamslagen??? Prof.Thomas Sandström MedicinCentrum Lung och allergisektionen Norrlands Universitetssjukhus Umeå Astma- KOL Vad säger nya guidelines? 140618 Prof.Thomas

Läs mer

Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012

Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012 1 PROJEKT VESTA Handläggning av patienter med KOL på Mörby Vårdcentral under perioden 2010-2012 Mats Skondia ST-läkare, Mörby VC Maj 2014 Klinisk handledare: Ulla Karnebäck, Specialistläkare i allmänmedicin

Läs mer

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012

Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Spirometri Milena Sundstedt, mars 2012 Indikationer spirometri Diagnostik och gradering vid misstänkt påverkan på lungfunktionen Symtom som andfåddhet, pip i bröstet, hosta Återkommande luftvägsinfektioner

Läs mer

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist

Hosta. Version 1.2 Juha Söderqvist Hosta Version 1.2 Juha Söderqvist Innehållsförteckning 1 Vad är hosta... 1 2 Hosta... 1 2.1 Orsaker... 1 3 Slemhosta... 2 4 Torrhosta... 2 5 Medicin... 2 6 Astma... 3 6.1 luftrörsvidgande läkemedel...

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Våga skaffa ett bättre liv

Våga skaffa ett bättre liv KAROLINSKA INSTITUTETS FORSKARE SKRIVER Det borde vara lätt KOL är en sjukdom som främst drabbar rökare. Det är svårt att sluta röka, men det går. I Sverige har över en halv miljon människor KOL, det är

Läs mer

Infektioner hos äldre

Infektioner hos äldre Infektioner hos äldre KOL och antibiotika Michael Runold Överläkare, Lung- och allergikliniken Karolinska Ordförande i Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar, Stockholm KOL Definitioner, etiologi,

Läs mer

BESLUT. Datum 2014-11-28

BESLUT. Datum 2014-11-28 BESLUT 1 (5) Datum 2014-11-28 Vår beteckning SÖKANDE GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien

PRAXIS-studien Örebro april Christer Janson. PRAXIS-studien Nya data från PRAXIS studien Christer Janson PRAXIS-studien 1 Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Publicerad i november 2015 2 PRAXIS-studien astma/kol 2005 Strukturenkät 14 sjukhus + 56 vårdcentraler

Läs mer

SAKEN BESLUT 1 (6) Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna

SAKEN BESLUT 1 (6) Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SÖKANDE. Ansökan inom läkemedelsförmånerna 2015-09-25 1 (6) Vår beteckning SÖKANDE Takeda Pharma AB Box 3131 169 03 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att

Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att Luftvägar och lungor Näsmussla Till luftvägarna räknas: 1. näsan 2. bihålorna 3. svalget 4. struphuvudet 5. luftstrupen 6. luftrören. Lungorna tar upp syre från luften Luftvägarnas och lungornas viktigaste

Läs mer

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent)

Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar. Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för Luftvägs- och allergisjukdomar Eva Wikström Jonsson (Överläkare, Docent) Klinisk Farmakologi & Lung Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Medlem i Stockholms

Läs mer

Astma- och KOL-behandling

Astma- och KOL-behandling 2011-03-22 Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Astma- och KOL-behandling Eva Wikström Jonsson Medlem i Sthlms Läns Läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar Biträdande överläkare,

Läs mer

Läkemedelsverkets nya rekommendationer vid KOL

Läkemedelsverkets nya rekommendationer vid KOL Läkemedelsverkets nya rekommendationer vid KOL Terapigrupp allergi och obstruktiva lungsjukdomar Lennart Hansson Överläkare, Med Dr Lung- o allergisektionen VO Hjärt- o lungmedicin Skånes Universitetssjukhus

Läs mer

Dynamiska lungvolymer. Statiska lungvolymer. Diagnostik vid misstänkt KOL

Dynamiska lungvolymer. Statiska lungvolymer. Diagnostik vid misstänkt KOL Spirometri och 6MWT vid KOL Spirometri Screening och diagnostik Objektiv mätning av fysisk kapacitet (Objektiv mätning av fysisk aktivitet) Mats Arne, specialistsjukgymnast, med dr Landstinget i Värmland

Läs mer

Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma

Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma Vård vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma Sammanfattning Många vårdcentraler uppger sig ha team för behandling av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) men följsamheten till vårdprogram

Läs mer

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015 Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2015 Astma KOL Tre olika typer av rekommendationer Rangordning 1 10 Åtgärder som hälso och sjukvården och socialtjänsten bör, kan eller i undantagsfall kan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt?

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. På astmafronten något nytt? På astmafronten något nytt? Astmaepidemiologi Prevalens 8-10% 800000 individer 50% lindring sjukdom Incidens högst i småbarnsåldern (10/1000/år) men sjunker till 2/1000/år från yngre medelålder Mortalitet

Läs mer

Lunginflammation och vaccinering

Lunginflammation och vaccinering Se till att du inte tappar andan när du verkligen behöver den! Lunginflammation och vaccinering Om lunginflammation Lunginflammation (pneumoni) innebär att de små luftfyllda blåsorna i det inre av lungorna

Läs mer

Behandling vid KOL RÖKSTOPP!! RÖKSTOPP!! RÖKSTOPP!!

Behandling vid KOL RÖKSTOPP!! RÖKSTOPP!! RÖKSTOPP!! Behandling av KOL Läkemedel Icke-farmakologisk terapi - rehabilitering - sjukgymnastik - träning - nutrition - vardagsaktiviteter Socialstyrelsens riktlinjer slutet november - läkemedelsbehandling vid

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö

Aktuell forskning och behandling av AAT-brist. Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Aktuell forskning och behandling av AAT-brist Eeva Piitulainen Adj professor/överläkare Lung-och allergisektionen Skånes universitetssjukhus Malmö Agenda AAT-brist och risk för lungsjukdom Aktuell forskning

Läs mer

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)

Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) Överläkare Kameran Daham MD PhD Lung- och allergikliniken Karolinska Universitetssjukhuset Definition KOL kronisk långsamt progredierande luftvägsobstruktion. Bronkiolit

Läs mer

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med KOL INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Nyss var vi på ett hälsohem i Ångermanland Det var väl bara Sickan Carlsson som inte rökte i de gamla filmerna. Själv har

Läs mer

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD

I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD I have to quit! Factors that influence quit attempts in smokers with COPD, distriktssköterska, med. dr. FPU ledare Akademiskt primärvårdscentrum Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Kronisk inflammation

Läs mer

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås

Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås KOL och astmafarmakologisk behandling Sofia Dettmann Lungsektionen, Medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus - Västerås Icke farmakologisk behandling RÖKSTOPP! På egna enheten eller via Kompetenscentrum för

Läs mer

Astma hos barn- en sjukdom?

Astma hos barn- en sjukdom? -aktuella behandlingsrekommendationer Ann Olsson Barnallergolog NÄL - en sjukdom? Olika fenotyper- olika kliniska varianter Infektionsastma Äkta astma BPD-astma 1 Infektions astma-förkylningsastma Drabbar

Läs mer

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin

Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar. Rolf Rosin Terapigruppen Allergi och obstruktiva lungsjukdomar 2014 Rolf Rosin Allergi - antihistaminer Antihistaminer - cetirizin (från 2 års ålder) - loratadin (från 2 års ålder) - desloratadin (Aerius oral lösning)

Läs mer

SVENSKA LUNGRAPPORTEN

SVENSKA LUNGRAPPORTEN SVENSKA LUNGRAPPORTEN ALLMÄNHETENS KÄNNEDOM OCH ERFARENHETER AV LUNGBESVÄR Ett informationsmaterial för journalister från Pfizer AB Presskontakt: Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com

Läs mer

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:...

MEQ 4 (17 poäng) 4:1 Vilken akut undersökning (ej blodprov) beställer du för att bekräfta detta? Svar: KOD:... MEQ 4 (17 poäng) En 45-årig lantbrukare söker på din vårdcentral på grund av ökad andnöd Han berättar att han i samband med förkylningar kunnat känna så sedan flera år tillbaka, men nu känner han det också

Läs mer

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund

Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper. Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan när medicinerna inte hjälper Lennart Hansson Överläkare Lung- o allergikliniken Universitetssjukhuset i Lund Den sviktande lungan 10.30-11.00 Endobronkiella stentar vid emfysem Lars

Läs mer

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö

Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist. Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av alfa 1 - antitrypsinbrist Eeva Piitulainen Docent/överläkare Lung- och allergiklinikerna vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö Behandling av AAT-brist Den viktigaste behandlingen av

Läs mer

Spirometri-skola på 20 minuter

Spirometri-skola på 20 minuter Stockholms allmänläkardag Spirometri-skola på 20 minuter 6 november 2014 Normal Stel Inflammation Bronkiolit Luftvägsinflammation Fibros i luftvägarna Parenkymdestruktion (emfysem) Förlust av fästpunkter

Läs mer

Novolizer patientbroschyr

Novolizer patientbroschyr KLARA Tryck ner doseringsknappen FÄRDIGA Inhalatorn visar grönt rätt dos är nu färdig att inhalera KLICK Klickljudet bekräftar att dosen inhalerats korrekt Novolizer patientbroschyr TILL DIG SOM FÅTT NOVOLIZER

Läs mer

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma

Akut astma hos barn Allmänt om behandling av astma Akut astma hos barn Datum Sida Barn och ungdomskliniken 2012 03 12 1(5) Godkänt av: Eva Landgren Utarbetat av: Jens Bäckström, Eva Landgren, Göran Umefjord Akut astma hos barn Allmänt om behandling av

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2015-10-22 Vår beteckning SÖKANDE Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar

Läs mer

Inspiolto Respimat 2,5 microg/2,5 microg inhalationsvätska Yanimo Respimat 2,5 microg/2,5 microg inhalationsvätska

Inspiolto Respimat 2,5 microg/2,5 microg inhalationsvätska Yanimo Respimat 2,5 microg/2,5 microg inhalationsvätska Sida 1 av 5 Inspiolto Respimat 2,5 microg/2,5 microg inhalationsvätska Yanimo Respimat 2,5 microg/2,5 microg inhalationsvätska OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN DEL VI.2 Del VI.2.1 DELOMRÅDEN

Läs mer

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition

Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling. Astma - Ny definition Patienter med svårbehandlad astma Hur gör vi? Riktlinjer för Astmabehandling Socialstyrelsen (2007) Nya 2015 Läkemedelsverket (2009) Nya 2015-16 Kerstin Romberg Näsets Läkargrupp Höllviken, AKC Lund GINA

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Spirometri, reversibilitet och astma/kol-diagnostik. Josefin Sundh Öl Lungsektionen, Hjärt-lungkliniken USÖ Adj Universitetslektor ÖU

Spirometri, reversibilitet och astma/kol-diagnostik. Josefin Sundh Öl Lungsektionen, Hjärt-lungkliniken USÖ Adj Universitetslektor ÖU Spirometri, reversibilitet och astma/kol-diagnostik Josefin Sundh Öl Lungsektionen, Hjärt-lungkliniken USÖ Adj Universitetslektor ÖU Agenda Indikationer/kontraindikationer spirometri Basal spirometrifysiologi

Läs mer

Hearing Remissversion Nationella Riktlinjer astma/kol 2015 03 18 Bjermer 1. Vad är nationella riktlinjer?

Hearing Remissversion Nationella Riktlinjer astma/kol 2015 03 18 Bjermer 1. Vad är nationella riktlinjer? 015 03 5 Programpunkter 8.30 Registrering, kaffe med fralla Välkommen och introduktion Leif Bjermer Inledningsanförande Anna-Lena Hogerud, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Socialstyrelsen presenterar

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6

Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 Härdplaster - Läkarundersökning - Tjänstbarhetsbedömning Syften med kontroller Upptäcka tidiga tecken på ohälsa orsakad av arbetsmiljön Skydda särskilt känsliga

Läs mer

Astma och allergier effekter av miljön

Astma och allergier effekter av miljön Astma och allergier effekter av miljön Eva Rönmark Luleå 18 september 2013 Yrkes-och miljömedicin, Umeå universitet OLIN-Studierna, Norrbottens läns landsting Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)

Läs mer

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012

Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 Hjärt-Lungfondens KOL-rapport 2012 om svensk forskning kring lungsjukdomen KOL Hjärt-Lungfonden Augusti 2012 Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra

Läs mer

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - samverkansdokument Medicinkliniken/Primärvård MEDICINSK INSTRUKTION 1 (5) Instruktionen omfattar alla vårdcentraler i Västmanland, Lungsektionen vid Medicinkliniken i Västerås, Medicinkliniken i Köping samt medicinmottagningarna i Sala och Fagersta.

Läs mer

KOL. Håkan Cederlund Spec.Invärtesmedicin/lungsjukd. Carema,Simrishamns sjukhus

KOL. Håkan Cederlund Spec.Invärtesmedicin/lungsjukd. Carema,Simrishamns sjukhus KOL Håkan Cederlund Spec.Invärtesmedicin/lungsjukd. Carema,Simrishamns sjukhus Cirka 500 000 människor i Sverige har KOL KOL-bördan kommer att öka betydligt i framtiden, återspeglande de tidigare rökvanorna

Läs mer

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-02-27 Vår beteckning SÖKANDE Novartis Sverige AB Box 1150 183 11 Täby SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter

HYPERTONI FYSISK AKTIVITET SOM MEDICIN. Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet. Borgskalan. Förslag på aktiviteter Ansträngningsnivå - fysisk aktivitet Borg-RPE-skalan Din upplevda ansträngning 6 Ingen ansträngning alls 7 Extremt lätt 8 9 Mycket lätt 10 11 Lätt 12 13 Något ansträngande 14 15 Ansträngande 16 17 Mycket

Läs mer