Kanomodellen. Skillnader mellan varor och tjänst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kanomodellen. Skillnader mellan varor och tjänst"

Transkript

1 Skillnader mellan varor och tjänst Konkret Ägandet överlåts Kan säljas vidare Kan demonstreras Kan lagras Kan transporteras Immateriell Överlåts oftast ej Kan inte säljas vidare Svårt före köp Kan inte lagras Endast producenten kan transporteras Varor Tjänster Självbetjäningsaffär Bil Tapetsering McDonalds Restaurant Sjukhusvistelse Frisör Konsultverksamhet Hotell Utbildning Kanomodellen Inte alls Outtalade Uttalade Kundtillfredsställelse Mycket nöjd Omedvetna behov (Attraktiv kvalitet) Uttalade behov (Förväntad kvalitet) Outtalade Helt Grad av uppfyllelse Basbehov (Nödvändig kvalitet) Mycket missnöjd Källa: Kano 1989

2 Skapande av kundtillfredsställelse Källa: Grönroos, 1987 Tjänstekvalitet - Grönroos modell förväntad tjänst Upplevd tjänstekvalitet upplevd tjänst image tekniska lösningar teknisk kvalitet maskiner ADBsystem knowhow kundkontakter utseende tillgänglighet attityder miljö funktionell kvalitet Interna relationer internt klimat beteende tjänstvillighet Källa: Grönroos, 1987 Hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling Företagsledningens engagemang Arbeta med processer Basera beslut på fakta Sätt kunderna i centrum Arbeta med ständiga förbättringar Låt alla vara delaktiga Skapa helhetsbild Källa: Bergman, Klefsjö

3 Definition av process En process består av en serie aktiviteter med preciserad början och slut, som med hjälp av organisationens resurser, återkommande förädlar ett mätbart objekt från en leverantör till ett på förhand bestämt resultat till kund. Exempel Blockdiagram Källa: Zeisig, mfl 1998 Standardiserade symboler för flödesdiagram

4 Exempel Flödesdiagram Källa: Bergman, Klefsjö, 2001 Exempel Blueprint Källa: Johansson, mfl, 2002 Målet med processkartläggning Onödiga administrativa rutiner. Icke värdeskapande aktiviteter. Repeterade aktiviteter. Sätt att förenkla processen. Metoder att minimera processens ledtid. En standardisering av arbetsmoment och aktiviteter. Möjligheter att öka utnyttjandegraden.

5 Process Om vi accepterar att 99% rätt är tillräckligt händer Nio felstavade ord per sida i Din dagstidning. Nästan 4 gånger per år blir Du utan dagstidning. Du skulle vara utan elström, vatten eller värme ca 15 minuter varje dag. Minst 8500 felskrivna läkemedelsrecept varje år. Omkring 3000 checkar per dag skulle dras från fel konto. Cirka gireringar skulle dagligen göras till fel konto. Dricksvattnet i vattenledningssystemet skulle vara otjänligt ca 1 timme varje månad. Källa: Hedman & Lindvall, 1993 Utvecklingen inom kvalitetsområdet Totalkvalitet TQM Företagsledningens ledarskap Produktansvar Kvalitetssäkring Total kvalitetsstyrning Tillförlitlighetsteknik Statistisk kvalitetsstyrning Kontrollavdelning Källa: Sandholm

6 Produktkvalitetens utveckling Japan Kvalitet Västvärlden Källa: Sandholm Japans framgång Massiv utbildning Årliga program för kvalitetsförbättringar Företagsledningens ledarskap för kvalitet Företagsomspännande kvalitetsstyrning Företagsledningens uppföljning Utbildning Kvalitetscirklar Statistiska metoder Propaganda på nationell nivå PDSA (Plan Do Study Act ) Lär Planera Studera Gör

7 Kvalitet och lönsamhet Förbättra extern kvalitet Högre kvalitet Förbättrad intern kvalitet Högre pris Färre reklamationer Färre omarbetningar, justeringar & kassationer Färre störningar Kortare ledtider Lägre kostnader Mindre buffertlager och andra reserver Större marknadsandelar Lägre pris Större vinstmarginal Mindre bundet kapital Förbättrad lönsamhet Kvalitetsbristkostnader Att inte komma i tid till möten. Att inte komma med utlovade resultat till möten. Att inte jobba gemensamt inom projektgruppen. Att inte hålla uppdragsgivare och projektmedlemmar underrättade. Att inte jobba strukturerat. Att inte lämna ifrån sig korrekturlästa dokument. Att projektet inte uppfyller kravspecifikationen. Källa: Fritt efter Langhe, 1999 Nivåindelning av kvalitetsbristkostnader Traditionella KBK Dolda KBK Förlorade intäkter Kundens kostnader Samhällsekonomiska kostnader Källa: Sörqvist, 1998

8 Kvalitet och framgång Nöjdare kunder som gärna återkommer. Lägre personalomsättning och sjukfrånvaro. En bättre position på marknaden. Kortare ledtider. Förutsättningar för kapitalrationaliseringar. Minskade kassations- och omarbetningskostnader. Högre produktivitet. De sju QC-verktygen Datainsamling Histogram Paretodiagram Ishikawadiagram Uppdelning / Stratifiering Sambandsdiagram Styrdiagram Paretodiagram Feltyp Antal reklamationer % av alla fel Levererat fel produkt 7 4,3% Fel i funktionen 13 8,0% Fel i utseendet 75 46,3% Yttre skador pga förpackningen 38 23,5% Transportfel 5 3,1% Faktureringsfel 8 4,9% Fel i information och reklam 4 2,5% Övriga fel 12 7,4% Totala antalet fel ,0% Fel i utseendet Antal reklamationer Fel i funktionen Faktureringsfel Levererat fel produkt Transportfel Fel i information och reklam 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0%

9 Paretodiagram Feltyp Kostn. Reklamationer % av alla kostn. 9 2,6% Levererat fel produkt Fel i funktionen ,3% Fel i utseendet 54 15,8% Yttre skador pga förpackningen 17 5,0% Transportfel 12 3,5% Faktureringsfel 10 2,9% Fel i information och reklam 4 1,2% Övriga fel 16 4,7% Total kostnad för reklamationer ,0% 250 Kostnad för reklamationer (kkr) 100,0% ,0% ,0% ,0% 50 20,0% 0 Fel i funktionen Fel i utseendet Transportfel Faktureringsfel Levererat fel produkt Fel i information och reklam 0,0% Exempel Ishikawadiagram Källa: Minnestrimmaren II, 1998 De sju nya QC-verktygen Släktskapsdiagram Träddiagram Matrisdiagram Relationsdiagram Matrisdataanalys Processbeslutsdiagram Pildiagram

10 Brainstorming Syfte: Sträva efter kvantitet på idéer. Träna annorlunda tankegångar. Regler: Ingen kritik. Ingen diskussion. Metod: Låt ordet gå runt. Om en person inte har någon idé, säg pass. En idé åt gången. Spinn vidare på andra deltagares idéer. Låt fantasin flöda! Exempel Träddiagram Källa: Bergman, Klefsjö, 2001 Exempel Matrisdiagram Källa: Bergman, Klefsjö, 2001

11 Exempel Relationsdiagram Källa: Klefsjö, mfl, 1999 Generellt tillvägagångssätt Informationsinsamling Granskning Gruppering Rubriksättning Diagramutformning Prioritering Exempel Gant-schema Källa: Bergman, Klefsjö, 2001

12 Exempel Pildiagram Källa: Bergman, Klefsjö, 2001 ISO 9000:2000 ISO 9000:2000 Kvalitetsledningssystem Grunder och terminologi. ISO 9001:2000 Kvalitetsledningssystem Krav. ISO 9004:2000 Kvalitetsledningssystem Riktlinjer. ISO 9001:2000 Processorientad. Kvalitetssystemet byggs up av en serie processer Kontinuerlig förbättring, Plan - Do - Check - Act Kundorienterad, motsvarar produkten kundens förväntningar Mätning av processparametrar. Mer tryck på organisationen att ta fram data och monitorera processerna jämfört med uppsatta mål.

13 ISO 9001: Orientering 1. Omfattning 2. Bindande referens 3. Termer och definitioner 4. Kvalitetsledningssystem 4.1 Allmänna krav 4.2 Allmänna dokumentationskrav 5. Ledningens ansvar 5.1 Ledningens åtagande 5.2 Kundfokus 5.3 Kvalitetspolicy 5.4 Planering 5.5 Administration 5.6 Ledningens genomgång 6. Hantering av resurser 6.1 Tillhandahållande av resurser 6.2 Personalresurser 6.3 Hjälpmedel: Lokaler, utrustning, mm 6.4 Verksamhetsmiljö 7. Produktframtagning 7.1 Planering av framtagningsprocesser 7.2 Kundanknutna processer 7.3 Konstruktion och utveckling 7.4 Inköp 7.5 Produktion av varor och tjänster 7.6 Behandling av mät- och övervakningsutrustning 8. Mätning, analys och förbättring 8.1 Planering 8.2 Mätning och övervakning 8.3 Behandling av avvikelse 8.4 Analys av data 8.5 Förbättring Orsaker till införande av ISO 9000 Minska de interna kvalitetsbristkostanderna Marknadens krav (kundkrav) Myndighetskrav Man vill få ordning och reda En rejäl genomgång av företagets organisation. Konkurrensfördelar Vanliga missuppfattningar om ISO 9000 En garanti för hög produktkvalitet En garanti för hög leveranskvalitet En förutsättning för överlevnad En motsats till TQM Tredjepartscertifiering ett krav En standard för alla 99% papper 1% kvalitet En förrutsättning för EU s inre marknad

14 De tre parterna Andra part Kontrakt / varor Kunden Förtroende Tredje part Cert. organ Företaget Bedömning / Certifiering Ackreditering Första part SWEDAC Varför kvalitetsutveckling? Kvalitetsbristkostnaderna är ibland upp till 40% i tjänsteföretag. Kapitalkostnaderna minskar. Kostnaderna för reklamationer och klagomål minskar. Nöjda kunder kommer tillbaka. Nöjda kunder talar väl om företaget. Gott rykte är en av de bästa konkurrensfördelarna. Hur uppnås hög kvalitet? PDSA Kundcentrerad strategi Systematiskt förbättringsarbete Relevanta kvalitetsverktyg Processtänkande Att arbeta för att bli en lärande organisation

15 Demings 14 punkter 1. Skapa ett klimat för långsiktiga beslut och ständig förbättring. 2. Övergå till det nya kvalitetstänkandet. 3. Sluta försöka kontrollera in kvalitet. 4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris. 5. Förbättra ständigt varje process. 6. Ge alla möjlighet att utvecklas i sitt arbete. 7. Betona ledarskap. 8. Fördriv rädslan. 9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna. 10. Sluta med slogans. Vidta åtgärder istället. 11. Avskaffa ackord. 12. Ta bort hindren för yrkesstolthet. 13. Uppmuntra till utbildning och vidareutveckling. 14. Vidta åtgärder för att få igång förändringsprocessen.

Upplevelser Förväntningar

Upplevelser Förväntningar ?! Upplevelser Förväntningar Handbok för offensiv kvalitetsutveckling inom musik- och kulturskolor Klas Wounsch 1 Innehåll 1. Inledning 5 Bakgrund 6 Fördjupning i Offensiv kvalitetsutveckling 6 2. Vad

Läs mer

ISO 9001 certifiering av Elektriska Installatörsorganisationen EIO:s medlemsföretag

ISO 9001 certifiering av Elektriska Installatörsorganisationen EIO:s medlemsföretag Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, 15 hp HT 08 ISO 9001 certifiering av Elektriska Installatörsorganisationen EIO:s medlemsföretag - Ständiga förbättringar eller ständig dokumentering? Författare:

Läs mer

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB

Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Examensarbete 10 poäng C-nivå FRAMTAGNING AV EN KVALITETSPÄRM MED TEORIER OCH METODER FÖR FRAMTIDA KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR I MASUGNEN UTVECKLING AB Reg.kod: Oru-Te-EXM080-M113/05 Evgueni Roudenko och Ingenjörsprogrammet

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Offensiv kvalitetsutveckling på ett legotillverkande företag

Offensiv kvalitetsutveckling på ett legotillverkande företag Offensiv kvalitetsutveckling på ett legotillverkande företag En kvalitativ studie utifrån ett TQM-perspektiv Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och produktionsteknik CAROLINE ANDERSSON

Läs mer

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001

Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 EXAMENSARBETE 2006:085 CIV Framtagning av ett företagsanpassat kvalitetssystem enligt ISO 9001 ELLINOR RÖNNKVIST CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Ergonomisk design och produktion Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Rätt kvalitet? - En nulägesanalys av byggbranschen

Rätt kvalitet? - En nulägesanalys av byggbranschen Rätt kvalitet? - En nulägesanalys av byggbranschen Right quality? - A present analysis of the construction industry Alexander Sandstedt Carl-Johan Laurell Examensarbetet omfattar 15 poäng och ingår som

Läs mer

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE

UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Examensarbete 15 poäng C-nivå UNDERLAG FÖR KVALITETS- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A102/08 Joel Björn och Fredrik Karlsson Ingenjörsprogrammet för projektledning 180 p Örebro Vårterminen

Läs mer

Planering och införande av 5S och PDCA vid Dyno Nobel Sweden AB, Hylsdragningen

Planering och införande av 5S och PDCA vid Dyno Nobel Sweden AB, Hylsdragningen Examensarbete 20 poäng D-nivå Planering och införande av 5S och PDCA vid Dyno Nobel Sweden AB, Hylsdragningen Reg.kod: Oru-Te-AUT067 Mag 103/04 Gunilla Pettersson Magisterprogrammet i Automatiseringsteknik

Läs mer

EXAMENSARBETE. Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS 16949. En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB.

EXAMENSARBETE. Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS 16949. En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB. EXAMENSARBETE 2005:266 CIV Processkartläggning inför certifiering enligt ISO/TS 16949 En studie genomförd vid Gestamp HardTech AB Susanne Öhrvall Luleå tekniska universitet Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Teleborgs Slott - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Enterprising and Business Development, 1EB004 Handledare: Veronica Svensson Ülgen Författare: Linn

Läs mer

Utveckla LIS och skyddet

Utveckla LIS och skyddet Utveckla LIS och skyddet www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

En fallstudie av Palltjänsten Pallet plus på Poståkeriet Sverige AB

En fallstudie av Palltjänsten Pallet plus på Poståkeriet Sverige AB EXAMENSARBETE 2005:068 CIV En fallstudie av Palltjänsten Pallet plus på Poståkeriet Sverige AB TOMAS SUNDSTRÖM MORGAN WURSCKMIDT-WANG CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Kvalitet och föredömen vad står kvalitet för idag?

Kvalitet och föredömen vad står kvalitet för idag? Kvalitet och föredömen vad står kvalitet för idag? 1 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling.

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

Processer inom servicemanagement - en studie bland olika branscher

Processer inom servicemanagement - en studie bland olika branscher Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 287 Processer inom servicemanagement - en studie bland olika branscher Författare: David Broman

Läs mer

Extern kundtillfredställelse

Extern kundtillfredställelse EXAMENSARBETE 2004:227 CIV Extern kundtillfredställelse En undersökning av hur ett supporterstöd, för Internettjänster, bör utformas utifrån kundens behov Magnus Wallebro CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen

Läs mer

Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur

Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur Ledning av kollektivtrafik en brytning mellan regler och kultur Forskningsrapport 2 av 3 inom projektet Kunskapsproduktion och kunskapsanvändning ur ett operatörsperspektiv Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen

Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Underhållsföretagen Hur påverkar rätt Underhållsstrategi konkurrenskraften? Hur stor är potentialen? Matti Matti Tuikkanen/VD Tuikkanen/VD Underhållsföretagen Underhållsföretagen AB AB Underhåll (enligt SIS-EN 13306) Kombination

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

En fallstudie av efterlevnaden av företaget ASFABs kvalitetssystem

En fallstudie av efterlevnaden av företaget ASFABs kvalitetssystem UPTEC STS07009 Examensarbete 20 p Mars 2007 En fallstudie av efterlevnaden av företaget ASFABs kvalitetssystem Analys av nuläget med rekommenderande åtgärder Max Österberg Abstract En fallstudie av efterlevnaden

Läs mer

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6

Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet JANUARI 2007 Landstingsservice sänkte kostnaderna med 22 procent sidan 6 Kurser och seminarier 2 Kvalitetschefens roll och kompetens 4 Förbättringsprojekt

Läs mer

Kvalitetsanalys på digitaltryckeri

Kvalitetsanalys på digitaltryckeri Kvalitetsanalys på digitaltryckeri FABIAN HEDÉN Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05012 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm

Läs mer

EXAMENSARBETE SARA LINDGREN ÅSA WREDER CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET

EXAMENSARBETE SARA LINDGREN ÅSA WREDER CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET 2004:112 CIV EXAMENSARBETE Analys av kvalitetssäkringsarbetet vid Scania Transmission i Södertälje SARA LINDGREN ÅSA WREDER CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Arbetsvetenskap Avdelningen för Kvalitets-

Läs mer

Kartläggning och förbättring av processer hos Aero Materiel

Kartläggning och förbättring av processer hos Aero Materiel I Kartläggning och förbättring av processer hos Aero Materiel Victor Chung Daniel Granquist EXAMENSARBETE 2011 Industriell organisation och ekonomi med inriktning mot logistik och ledning Kartläggning

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J

Totte Staxäng, SIQ. @tottestax. Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter. Jag svarar på mycket men läser allt J Totte Staxäng, SIQ Vill ni kommentera vad jag säger eller ge feedback så finns jag på Twitter @tottestax Jag svarar på mycket men läser allt J Introduktion Om oss SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling

Läs mer

Kvalitetskontroll vid inköp av textil- och konfektionsprodukter i Kina

Kvalitetskontroll vid inköp av textil- och konfektionsprodukter i Kina FEK 582 Kandidatuppsats Affärsetablering i Kina HT 2004 Kvalitetskontroll vid inköp av textil- och konfektionsprodukter i Kina Grupp 4: Tove Kotter Jeanette Lindblad Linus Ralling Ludvig Yttergren Handledare:

Läs mer