handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS"

Transkript

1 handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

2 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling och tillverkning av produkter i rostfri plåt, i små till medelstora serier. Vision Nimo-Verken utvecklas ständigt mot att bli ett ännu mer modernt och innovativt företag. Därigenom skapas trygghet för kunder, anställda och ägare.

3 NPS Nimo ProduktionsSystem, NPS, är vårt gemensamma arbetssätt för ökad lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft. Våra värderingar och arbetssätt tilllämpar och bedriver vi i det dagliga Nimo ProduktionsSystem baseras på ett antal viktiga och styrande värderingar: 4 arbetet genom att ständigt ifrågasätta om det vi gör idag kan göras på ett bättre och effektivare sätt. Vi genomför denna utveckling i olika förbättringsgrupper. Vårt gemensamma engagemang är helt avgörande för framgång i detta arbete. Kundfokus Kundens behov styr produktionen det gäller både interna och externa kunder! Leverera värde till kunden! Kunden betalar våra löner! Kommunikation och information! Tydlighet! Välorganiserat Vi arbetar efter standardiserade metoder! Vi håller god ordning och reda i verk- samheten! 5 NPS är det naturliga arbets- och tankesättet på Nimo och tillämpas i alla delar av verksamheten. Vi förbättrar ständigt verksamheten och utvecklar vårt produktionssystem fortlöpande. Individen Stolthet och trygghet! Lagarbete, engagemang och delaktighet! Medarbetarskap! Personligt ansvar rätt från mig! Ledarskap Utveckla individen! Öppenhet! Ständiga förbättringar! Fokus på att utveckla våra arbetsmetoder! Produktivitet Når vi genom ett konsekvent arbete med de övriga fyra grundvärdena! Vi mäter utfallet i vår produktion kontinuerligt! Vi eliminerar slöserier! Timo Taiminen, VD.

4 Kundfokus 6 Kunden är i fokus för vårt arbete och när vi fattar våra beslut. Våra kundkontakter bygger på ett långsiktigt samarbete och vi har en nära kontakt med våra kunder. Vi levererar konkurrenskraftiga och högkvalitativa produkter i rätt tid. Nimos slutkund är vår gemensamma kund. Kundens behov styr produktionen Fokusering på kunden är en central fråga inom Nimo. Begreppet kundfokus omfattar både interna och externa kunder. Vi är väl medvetna om att det i vårt dagliga arbete finns tillfällen som handlar om interna kund- och leverantörssituationer, som exempelvis efterföljande moment i produktionskedjan. Vi tillmötesgår en förfrågan, lämnar ett leveransbesked och levererar till kunden. Leverera värde till kunden En bred kontaktyta bidrar till en stabil och kontinuerlig affärsrelation. Vi skapar rätt värde till kunden när vi producerar vad kunden vill ha och när vi levererar i rätt tid. En nöjd kund som får god service och som blir rätt behandlad innebär förutsättningar för långsiktiga samarbeten. Vi arbetar internt i lag och ser det som helt naturligt att samarbeta mellan olika avdelningar. Kundens uppfattning avgör om Nimo är en intressant leverantör. Kunden betalar våra löner Vår existens bygger på att kunderna är nöjda och vill betala för våra insatser så enkelt är det faktiskt! 7

5 Individen För att utveckla verksamheten på ett bra sätt och trivas på vår arbetsplats är det viktigt med ett bra medarbetarskap, d v s hur vi tar ansvar, uppträder, samarbetar och stödjer varandra. Att kränka en arbetskamrat är inte förenligt med våra värderingar och är därför helt främmande för oss. Om någon beter sig illa agerar vi. Vi pratar med varandra, istället för om varandra. När alla delar och ställer upp på de värderingar som beskrivs i NPS fungerar vi som ett framgångsrikt och förändringsinriktat företag. Stolthet och trygghet Vi skapar trygghet i vårt dagliga arbete genom att följa beslutade rutiner och standarder. Det vi levererar är resultatet av vårt lagarbete och vi känner stolthet över våra prestationer. Lagarbete, engagemang och delaktighet Rätt från mig är ett centralt begrepp i vår 8 Vi arbetar i lag och ser till att laginsatsen blir den bästa tänkbara genom att delta aktivt och engagerat i det dagliga arbetet. Flexibilitet präglar vårt arbetssätt i laget. Jobbrotation och stöttning inom laget är därför naturliga inslag i arbetet. Ett flexibelt arbetssätt är utvecklande för vår yrkeskompetens. Vi ska arbeta tillsammans för att både den interna och externa kunden ska känna förtroende för oss. I ett vinnande lag krävs en bra laganda där alla medarbetare tar sitt ansvar och har som mål att vidareutveckla Nimo. Motivation och delaktighet ger arbetsglädje och stolthet över det vi levererar. Medarbetarskap verksamhet. Det innebär att alla anstränger sig och bryr sig om att produkter och tjänster levereras felfria till efterföljande operation och kund. Detta uppnås genom egenkontroll, d v s att var och en tar personligt ansvar för resultatet av sin arbetsinsats. En förutsättning för rätt från mig är att aktuella kvalitetskrav är kommunicerade och kända, samt att alla har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. Vi har alla ansvaret att stoppa produktionen när vi upptäcker fel. Avvikelser i produktionen ska rapporteras snabbt så att korrigerande åtgärder kan vidtas omgående. Säg ifrån och ifrågasätt den som har fel har ändå lärt sig mer än den som inte vågat 9 Varje medarbetares insats är lika viktig för ett fungerande företag. Som medarbetare har vi också ett ansvar att visa respekt för varandra. Genom engagemang och delaktighet bidrar vi alla till att skapa arbetsglädje och en bra stämning för alla på arbetsplatsen. Personligt ansvar rätt från mig försöka!

6 Ledarskap Vårt ledarskap präglas av en modern framtidssyn som stimulerar och ger möjlighet till vidareutveckling för alla medarbetare. En ledare hos oss kännetecknas av öppenhet och en positiv grundinställning, föregår med gott exempel och vågar ta beslut. Han eller hon har uppgifter och ansvarsområden som är klart och tydligt kommunicerade i organisationen, och är en god representant för Nimo både internt och externt. 10 Utveckla individen Ledarskapet på Nimo präglas av arbete med att coacha både laget och individen för att nå uppsatta mål. Ledaren behöver själv inte kunna alla detaljer, men det är viktigt att förstå vikten av dem och att efterfråga kunskap från sin grupp. En bra ledare åstadkommer resultat genom sina medarbetare, genom att ge dem förutsättningar att göra sitt bästa som ett resultat av tydlig kommunikation av arbetssätt och mål. Ledaren agerar här och nu och tänker alltid långsiktigt i sitt beslutsfattande. En ledare står för sina beslut och uppmuntrar andra att agera. I ett utvecklande klimat har alla rätt att misslyckas och dra värdefulla lärdomar av det som går fel likaväl som av det som lyckas. Öppenhet För att varje individ ska känna sig sedd och uppskattad är det viktigt att ledaren finns till hands och är synlig i det dagliga arbetet, ställer frågor, lyssnar och agerar utifrån det han eller hon får reda på. Genom att vara tillgänglig, tydlig, öppen och en bra lyssnare stimulerar ledaren till engagemang. Kommunikation & information Korrekta beslut fattas på förstahandsinformation som bara kan fås från källan. Det är ledarens ansvar att alltid undersöka problem med egna ögon. En ledare strävar alltid efter en klar och tydlig kommunikationsgång i alla riktningar. Information är en naturlig del i det dagliga arbetet. Tydlighet Vi skapar tydlighet i organisationen genom att visualisera och kommunicera våra mål, mätetal, värderingar och arbetsmetoder. Det underlättar för oss alla att följa det standardiserade arbetssättet. 11

7 Välorganiserat God organisation är att sträva mot ett normalläge det tillstånd vi har då vi alla arbetar enligt de värderingar och metoder som omfattas av NPS och resultaten av vårt arbete är de förväntade. Vi följer ett standardiserat bra flyt i verksamheten. Ständiga förbättringar arbetssätt med en bestämd takt och ett Vi håller god ordning Ständiga förbättringar är ett sätt att tänka utjämnat, balanserat flöde. Det som ligger och reda i verksamheten och en attityd där alla bidrar och tar ansvar. utanför normalläget är avvikelser som lyfts Ordning och reda är en grundförutsättning När vi har uppnått ett standardiserat arbetssätt fram och synliggörs, så att vi tillsammans för en väl fungerande arbetsplats. Därmed kan vi fortsätta att utvecklas och kan rätta till dem och lära av dem. Avvikelser minskar vi också olycksriskerna och bli effektivare i vårt arbete. Vi ser problem betraktas som kunskap och leder fram till ökar trivseln. På varje arbetsplats har vi som möjligheter för att förbättra i stort och förbättringar. rutiner för ordning och reda och för underhåll smått. Arbetet med ständiga förbättringar av vår produktionsutrustning. Vi håller Det är först när vi har standardiserade Vi arbetar efter standardiserade sker både individuellt och i förbättringsgrupper. arbetssätt och ett normalläge som vi kan utmana och effektivisera våra processer genom ständiga förbättringar. metoder Ett standardiserat arbetssätt innebär att ett arbete är väl beskrivet och utförs likadant arbetsplatsen ren och snygg. Alla verktyg, material och allt övrigt på och omkring arbetsplatsen har sin egen plats som är väl Varje förbättringsgrupp ansvarar för att förbättra processen inom ett avgränsat område. varje gång, oberoende av vem som utför det. uppmärkt. Det gör att vi lättare upptäcker Fokus på att utveckla Detta är en förutsättning för att vi ska upptäcka om verktyg saknas eller att material är på väg våra arbetsmetoder återkommande problem och avhjälpa att ta slut. Genom att fokusera på att utveckla våra dem. Vi har rutiner för att utföra våra arbetsuppgifter, 5 S är den metod vi använder för att ska- arbetsmetoder strävar vi efter att finna sätt med tydliga kommunikations- och pa och upprätthålla ordning och reda på våra att utföra våra arbetsuppgifter smartare och informationsvägar. Dessa rutiner finns på arbetsplatser. De 5 S som avses är: effektivare. Därigenom skapar vi en trevligare respektive arbetsplats, hos arbetsledare och Sortera arbetsplats, en bättre arbetsmiljö, ökad i vårt intranät. Systematisera produktivitet och ett ökat attraktionsvärde Vi följer de standardiserade arbetssätt Städa som arbetsgivare och leverantör. som finns tills vi upptäcker att arbetet kan Standardisera göras bättre. Gemensamt skapar vi då det nya standardiserade arbetssättet. Standardiserade metoder och rutiner gör det lättare att kommunicera och samarbeta. De eliminerar även frustrationer och andra hinder för ett Skapa vana Vi reviderar och granskar ständigt ordningen på våra arbetsplatser och i våra materialflöden för att därigenom säkra våra processer och upptäcka och eliminera slöserier.

8 Produktivitet Produktivitet mäts genom att ställa produktionsutfallet i förhållande till insatsen av resurser t ex antalet tillverkade produkter per arbetad tidsenhet. En hög produktivitet når vi genom ett systematiskt och konsekvent arbete med Vi mäter kontinuerligt utfallet i vår produktion Genom att mäta utfallet ser vi om vi har uppnått ge eller verktyg som transporteras i onödan, inom eller utom företaget, tillför inte kunden något värde och är därför slöseri. normalläget. Därigenom kan vi dra slutge de fyra grundvärdena och inte minst att vi ägnar så stor del av arbetstiden som Onödiga lager alltför stora lager och buffertar binder pengar och döljer ofta andra möjligt åt arbete som ger produkten dess rätta värde. satser om fortsatta förbättringsaktiviteter. Vi eliminerar slöserier problem i produktionskedjan, vilket skapar Produktivitet når vi genom ett konsekvent arbete med de övriga fyra grundvärdena Kundfokus Med slöserier menar vi allt som kunden inte vill betala för. Vi arbetar ständigt med att finna och eliminera slöserier som kan definieras en falsk trygghetskänsla. Dessutom kräver större lagerytor mer utrustning och mer personal. genom t ex: Vi producerar bara det kunden, externt som internt, vill ha: Fel, omarbetningar och kassationer att 14 i rätt antal i rätt utförande och i rätt tid. Individen Genom att delta i lagarbetet och ta personligt ansvar medverkar Överproduktion att producera mer eller tidigare än vad kunden behöver leder till ökade lagerytor och onödig kapitalbindning. Dessutom orsakar överproduktion flera andra former av slöseri. behöva omarbeta, justera eller kassera felaktiga detaljer är slöseri med resurser och kapital. Överproduktion och för stora lager och buffertar ökar omfattningen av omarbetning och kassationer vid fel. 15 alla till en hög produktivitet och därmed också till en god lönsamhet för företaget och trygghet för de anställda. Ledarskap Ledaren fungerar som coach för laget och skapar förutsättningar för medarbetarna att känna sig trygga i sina arbetsuppgifter. Det bidrar till att alla gör sitt bästa. Välorganiserat Standardiserade arbetsmetoder hjälper oss att arbeta effektivt. Ordning och reda gör att vi slipper ägna tid åt att leta efter saker som t ex ritningar, material och utrustning. Onödiga arbetsmoment arbetsprocesser i produktionskedjan kan i vissa fall verka normala, men är i verkligheten slöseri genom att vi gör onödiga saker. Onödiga rörelser och förflyttningar kan bero på att vi letar efter material eller verktyg som borde förvaras på ett lämpligare ställe. Alla rörelser som inte tillför produkten något värde är slöseri. Onödiga transporter material, emballa- Väntetid all typ av väntan är slöseri. Väntetid i produktionskedjan kan bero på driftstörningar, felbalanserade flöden eller materialbrist. Väntetid kan även bero på att medarbetare inte passar tider. En maskin kan stå still om den inte behövs, men människor behövs alltid. Outnyttjad kompetens att inte använda alla medarbetares kunskaper och erfarenheter på bästa sätt är också en form av slöseri.

9 Framtiden består av förändring. Förändring är nödvändigt och utgör nyckeln till fortsatta framgångar.

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-39 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Ständig utveckling i Väderstad - allt hänger ihop

Ständig utveckling i Väderstad - allt hänger ihop Allt hänger ihop. The Väderstad Way, Väderstad-Verkens variant av Toyota Production System, VIKKIS, Väderstad-Verkens unika förslagsverksamhet, Standardiserat arbetssätt, målstyrning, avvikelsehanteringen

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5

Lean. Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden. Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Lean Skapa mer värde med resurseffektiva processer och flöden Läs om principerna och hur man lyckas med Lean sid 2-5 Exempel på Lean-satsningar sid 6-22 Läs om Lean-utbildningar på baksidan 1 Med Lean

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Lean-Produktion i skolan

Lean-Produktion i skolan Lärarutbildningen VAL-Projektet Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Lean-Produktion i skolan Lean-Production in school Thomas Jansson Anders Sorpola Yrkeslärarexamen (180hp) Lärarutbildning (90hp)

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Energiförvaltning och energikartläggning med Lean

Energiförvaltning och energikartläggning med Lean Energiförvaltning och energikartläggning med Lean -en studie av process, teknik, människa och energi Håkan Andersson Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Kunden i fokus 6-7 10-11 12-14

Kunden i fokus 6-7 10-11 12-14 Kunden i fokus 1 2 Kunden i fokus Förord...5 En GP-artikel från framtiden...6-7 Affärsidé...8 Strategi...8 Vision...9 Långsiktiga mål...9 7 grundläggande värderingar...10-11 11 policys...12-14 3 4 Förord

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering

Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN. Ett tankesätt för produktionseffektivisering Sara Brännbacka LEAN I PRAKTIKEN Ett tankesätt för produktionseffektivisering Examensarbete CENTRIA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för internationell handel Juni 2015 SAMMANDRAG Enhet Karleby-Jakobstad

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA

ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA Examensarbete 15hp C-nivå ANALYS AV AUTOMATISK INSAMLING AV PROCESSMÄTDATA Reg.kod: Oru-Te-AU3005-A101/08 Fredrik Hartman Ingenjörsprogrammet för projektledning 180hp Örebro universitet vårterminen 2008

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer