vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna"

Transkript

1 handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge minimera slöserier stoppa vid fel ständiga förbättringar stabilisera normalläget förbättra normalläget utmana normalläget minimera slöserierna Så här arbetar vi med ständiga förbättringar i Borås Stad

2 handbok Kvalitet, effektivitet och medarbetare som växer! Framtiden ställer krav på oss att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, ökad valfrihet, inflytande och delaktighet. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraften som en följd av den demografiska utvecklingen. Vi står inför en åldersstrukturell förskjutning där färre människor i arbetsför ålder bidrar till skatteintäkter i kombination med att fler äldre medborgare behöver skattefinansierad vård och omsorg. Ett systematiskt förbättringsarbete är därför centralt för vår verksamhetsutveckling. Vårt arbete med ständiga förbättringar avgör vår förmåga att möta ökande krav från brukare, kunder och medborgare, samt bidrar till god resurshushållning och kostnadseffektivitet. Ett lyckat förbättringsarbete är en god investering eftersom vi kan minska kvalitetsbrister och frigöra tid. För Borås Stad som arbetsgivare handlar det systematiska förbättringsarbetet om att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där medarbetare kan växa och utvecklas. Varje medarbetare är en resurs med förmåga att se förbättringspotential i det dagliga arbetet. Att arbeta med ständiga förbättringar bidrar till utveckling för varje medarbetare till nytta för dem vi är till för. En organisation som arbetar med förbättringar blir också attraktiv som arbetsgivare. Vi tror på vår utvecklingskraft och att vi kan möta framtida utmaningar. Genom att arbeta med ständiga förbättringar kan vi tillsammans förbättra kvaliteten och effektiviteten i den välfärd vi skapar, genom att utveckla våra processer och oss själva. Individen ska stå i centrum. Det är endast genom respekt, tolerans och mänsklig omtanke för både brukare, kunder och medarbetare som det går att integrera förbättringsarbete i verksamheten. All personal ska känna förtroende att utföra och utveckla det egna arbetet. Varje medarbetare ska känna sin roll i helheten, ha klara mål och de medel som krävs, samt kunskap om de resultat som nås. Att ta till vara idéer samt tillvarata och utveckla kompetens stärker såväl individen som organisationen. Svante Stomberg Kommunchef 2

3 Så här arbetar vi med ständiga förbättringar i Borås Stad Vad innebär det att arbeta med ständiga förbättringar? Förbättringsarbetet är inget projekt. Det ska vara ständigt pågående och har inget slut. Vi ska ständigt utveckla vår förmåga att förbättra vår verksamhet, och därför blir vi aldrig klara. Förbättringsarbetet handlar om sätt att arbeta och sätt att tänka kulturen att lära av misstag och framgångar, både egna och andras, och att arbeta långsiktigt och hållbart. Ständiga förbättringar i Borås Stad handlar om att utveckla ledare och medarbetare, samt att fokusera på dem vi är till för. Ständiga förbättringar innebär att: arbeta systematiskt och kontinuerligt med förbättringar i vardagsarbetet arbeta med avvikelser och synpunktshantering för att rätta till och förbättra hushålla med resurser och använda dem så effektivt som möjligt. fokusera på det som ger värde till medborgare, brukare och kunder lära genom att göra och ständigt utvärdera för att standardisera eller förkasta arbetssätt, dvs skapa en lärande organisation ha ett förbättringsarbete som drivs av medarbetarna sträva efter effektiva flöden i processerna undersöka och ta till vara vad kunderna och brukarna anser om verksamhetens kvalitet systematiskt jämföra oss över tid och med andra, och ta lärdom av de bästa kommunicera resultat till invånare och medarbetare. Kvalitet är att göra rätt saker på rätt sätt, och ytterst att med tilldelade resurser nå avsett resultat. Vad innebär det för oss i vårt dagliga arbete? Alla är en del i helheten och måste bidra till att utveckla verksamheten, våra arbetssätt och resultat. Gränserna för vårt kreativa utrymme framgår av bilden nedan. Visionen, vår kvalitetspolicy vårt förhållningssätt och våra principer skapar en ram som alla måste hålla sig inom. När ramen är känd kan samtliga medarbetare bidra till att utveckla arbetssätten och resultatet. Kvalitetspolicyvårt förhållningssätt Principer Arbetssätt Resultat Visionen Borås 2025 beskriver vår önskade framtid. Den gäller kommunen som verksamhet, men också platsen Borås. Vi inser att det måste vara samma sak. Vårt förhållningssätt finns i vår kvalitetspolicy. Den beskriver hur vi ska förhålla oss och agera för att skapa kvalitet för dem vi är till för. Den ger ett språk för våra värderingar och hur vi ständigt ska försöka skapa mesta möjliga värde för både medborgare och oss själva som medarbetare. Våra principer beskriver hur vi ska tänka när vi arbetar, utvecklar våra arbetssätt, löser problem, organiserar uppgifter med mera. Våra arbetssätt är hur vi gör saker praxis, metodik, verktyg, med mera. För ständiga förbättringar måste varje medarbetare ha med sig två synsätt i det dagliga arbetet. Det första är övertygelsen om att allt alltid kan bli bättre 3

4 handbok genom att vi ständigt förändrar vårt arbetssätt i små, små steg. Om vi inte kan se hur något kan bli bättre är det vårt seende som behöver tränas. Det andra är att ingen kan stå utanför förbättringsarbetet. Alla har minst två jobb dels att utföra, dels att utveckla sitt arbete. Resultatet förbättras genom att vi ständigt utvecklar våra arbetssätt. Vi vet att rätt arbetssätt ger rätt resultat därför ligger vårt fokus på arbetssätten. Resultaten är en konsekvens av hur vi arbetar. Vi vet att resultatet är hållbart när det finns en tydlig linje hela vägen från vår vision och våra mål via våra värderingar, principer och arbetssätt till mötet med en enskild brukare, kund eller medborgare. Borås Stads kvalitetspolicy vårt gemensamma förhållningssätt Boråsaren i fokus Vårt arbete utgår från boråsarna. Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi erbjuder likvärdig service och tjänster utifrån medborgarnas skiftande behov. Vårt arbete gör skillnad för Borås Stad och dess invånare. Alla som har kontakt med vår verksamhet ska få ett gott bemötande och känna sig delaktiga i att utforma insatsen eller tjänsten. Tillit och respekt är honnörsord i våra möten med alla medborgare. Vi arbetar för en utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna sam- verkar för att lämna ett hållbart samhälle till kommande generationer. Vårt förhållningssätt För ständiga förbättringar och framgångsrikt kvalitetsarbete har vi följande ledstjärnor.» Professionalism Vi ska bygga vårt arbete på kunskap och professionalism, och skapa en effektiv verksamhet av god kvalitet. Det ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Kunskap, ansvar och vilja resulterar i ständiga kvalitetsförbättringar. Vi skaffar oss tydliga mål, och kunskap om de resultat vi når. Vi tar till vara varandras kunnande och arbetar tillsammans mot målen. Ett processorienterat arbetssätt ger oss en helhetsbild ur medborgarens synvinkel. Vi företräder i vårt arbete hela Borås Stad. De som kommer i kontakt med vår verksamhet ska mötas med engagemang och respekt. Vår kommunikation ska vara tydlig och lättillgänglig. Vi tar emot positiva som negativa synpunkter med intresse och gott bemötande.» Engagemang Borås Stad ska växa genom kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Vi har ansvar och förtroende att utföra och utveckla verksamheten och det egna arbetet för Borås Stads mål. Var och en ska känna sin roll i helheten. Vi ska underlätta för medborgarna att ta ansvar och kunna påverka service och tjänster. Vårt gemensamma engagemang bidrar till att vi når Borås Stads mål. För en god anda på arbetsplatsen ska vi ha ett positivt förhållningssätt som får andra att känna sig respekterade och betydelsefulla.» Lärande Vi är nyfiket öppna för nya arbetssätt och metoder. Vi lär av varandra, och delar med oss av våra erfarenheter. Vi samverkar och tar till vara individernas kraft och förmågor. Verksamheten blir bättre genom att vi utvärderar resultat och utvecklar arbetet. Ständiga förbättringar ska systematiskt säkra att våra resurser används på ett ur alla synvinklar håll- bart sätt. Vi ser över vad vi gör och hur vi gör det, och lär av både det som fungerar och det som inte fungerar. Vad innebär kvalitetspolicyn för oss, i vår grupp, på vår arbetsplats? Hur skapar vi professionalism, engagemang och lärande hos oss, i vår grupp, på vår arbetsplats? Vilka aktiviteter behöver vi för att nå professionalism, engagemang och lärande hos oss, i vår grupp, på vår arbetsplats? 4

5 Så här arbetar vi med ständiga förbättringar i Borås Stad Vår gemensamma grund Vi börjar med att lägga en grund av standardiserat och utjämnat arbetssätt för att arbeta vidare med ett bra förbättringsarbete. Standardiseringar Standardisering är förutsättning för att kunna arbeta med förbättringar. Utan ett standardiserat arbetssätt är det omöjligt att veta nuläget, och svårt att förbättra. Det handlar om att skapa överenskommelser rutiner för att alltid använda det just nu bästa, kända arbetssättet. Då minskar variationen, och det blir möjligt att genomföra förbättringsarbete och veta att det faktiskt ger resultat. Standardisering innebär inte att jobbet ska bli monotont eller tråkigt, utan är ett hjälpmedel för att säkra att man gör rätt från början och arbetar på ett bra sätt. De som utför arbetet ska fylla standarden det gemensamma arbetssättet med gemensam kunskap. De ska ständigt förbättra den genom att följa sitt resultat och sina avvikelser. Då kan de på ett strukturerat sätt utveckla sitt arbete och sig själva. Förbättringar kan komma alla till del, inte bara den eller de som kom på förbättringen. Det handlar om att ta till vara den kunskap som redan finns i organisationen. En överenskommen rutin gäller tills gruppen gemensamt beslutar att ändra den. En standard är ovärderlig när en ny medarbetare ska lära sig arbetet. Den hjälper till att undvika de misstag som annars är vanliga när man är ny. Utjämning Den dagliga verksamheten är ofta ojämn i arbetsbelastning och inflöden. Utjämning betyder att skapa ett jämnare flöde, som gör att stressen och belastningen minskar. När arbetet blir lugnare och mer metodiskt, blir det också lättare att planera arbetet. Ojämnheter i arbetsbelastning fortplantar sig vidare och gör det svårt att arbeta förutsägbart, vilket leder till att vi kanske måste ha buffertar och lager. Klarar man inte topparna växer högarna, och felen ökar. Om verksamheten måste ha kapacitet att klara toppar hela tiden, finns det ofta överkapacitet. Kan man jämna ut toppar och dalar så kan resurser användas på andra områden. Nästa perspektiv på utjämning är den variation i belastning som olika arbetsuppgifter innebär. Även om antalet uppgifter är utjämnat och konstant, kräver olika uppgifter olika mycket arbete. Om man kan kontrollera ordningen på dessa minskar svängningarna. Målet är en så jämn belastning över tid som det är möjligt. En del inflöden har vi svårt att påverka. Då kan det istället vara viktigt att fördela resurserna, genom t ex schemaläggning, så att vi minskar toppar och dalar i arbetsbelastningen. Jämnhet motverkar stress och annan överbelastning. Principerna är de grundläggande tänkesätten för att utforma och utveckla vår verksamhet. De försäkrar oss om att vi tänker rätt när vi väljer arbetssätt i det dagliga arbetet. I Borås Stad använder vi grundprinciperna kvalitet och flöde. Våra gemensamma principer Kvalitet INBYGGD KVALITET Inbyggd kvalitet betyder att vi bygger in kvaliteten i allt vi gör, i stället för att kontrollera i efterhand. Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. Bra exempel är kontakter som bara passar där de ska vara, blanketter som gör det svårt att lämna felaktiga uppgifter eller en väl utformad arbetsplats med rätt saker på rätt ställe och ingenting annat, som gör det lätt att göra rätt. Tydliga instruktioner och rutiner är också viktigt. Inbyggd kvalitet innebär också ett fastställt arbetssätt och rätt kompetens hos dem som ska utföra arbetet. Vi ska göra rätt från början. Det jag lämnar ifrån mig ska vara rätt! Det finns alltid en balansgång mellan kvalitet och effektivitet, men felaktiga produkter eller tjänster ska aldrig släppas igenom. En kvalitetssäkrad process ger tid till annat värdeskapande arbete. STOPPA VID FEL Principen stoppa vid fel vill skapa kvalitet och minimera slöseri genom att vi förbättrar våra arbetssätt. Ibland måste vi fixa felet direkt, men vi måste också lösa grundorsaken så att felet inte uppstår igen. På så sätt säkrar och förbättrar vi processen. Alla medarbetare ska vara kvalitetskontrollanter och lyfta upp fel som möjligheter till förbättringar. Det är viktigt att 5

6 handbok inte skuldbelägga eller straffa den som gjort fel eller visar på ett fel. Den som flaggar för avvikelser måste få gehör. Avvikelser ger oss viktig information. Att stoppa vid fel är effektivt. Därför måste vi tillsammans skapa en kultur där detta är positivt. Som chef och ledare är det viktigt att skapa en kultur där medarbetarna både vill och kan uppmärksamma och åtgärda avvikelser och misstag när det behövs. Ett stopp uppmärksammar alla på felet, så det kan rättas till för att förhoppningsvis aldrig återkomma. Det lönar sig att eliminera fel för alltid. Felet ska sökas i systemet och inte bland individer. Det skapar självrannsakan istället för syndabockar. Om en medarbetare gjort fel så beror det på bakomliggande processer - hur vi rekryterar, lär upp, motiverar med mera. Felet ska rikta fokus på hur dessa processer kan bli bättre. Medarbetaren som gjorde fel blir en utmärkt resurs för detta förbättringsarbete. DRAGANDE SYSTEM Brukarnas och kundernas (interna såväl som externa) behov och efterfrågan ska vara styrande för verksamhetens processer, både i omfattning och i tid. Det de efterfrågar ska produceras, inte mer och inte mindre. Våra produkter och tjänster dras på detta sätt genom processen. Vad kan vi känna igen hos oss, i vår grupp, på vår arbetsplats? Vilka principer behöver vi arbeta mera med hos oss, i vår grupp, på vår arbetsplats? Vad kan vi hos oss, i vår grupp, på vår arbetsplats göra för att ständigt förbättra oss? Flöde TAKT - PULS En grund för kontinuitet är att arbetet bryts ned i så lika långa arbetsmoment som möjligt. Planeras t ex 10 arbetsmoment under en tidsenhet och 25 nästa, så blir det svårt att planera och arbeta på ett metodiskt sätt. Det ska också vara lätt att veta om man ligger över eller under takten, dvs om man ligger i fas. Båda avvikelserna är lika viktiga att följa. Har vi problem vi måste åtgärda, har vi hittat ett effektivare system att utföra och producera, slarvas det någonstans i processen? Tänket är detsamma oavsett om vi pratar takt eller puls. Det handlar om frekventa avstämningar för att säkerställa att vi är i fas. Ju tidigare vi upptäcker varningssignalerna om vi inte är det, desto lättare är det att åtgärda och rätta. Ju mer finmaskigt vårt nät är, dvs ju oftare vi taktar/pulsar, desto lättare är det att hitta de små avvikelserna i våra processer. KONTINUERLIGA FLÖDEN Kontinuerliga flöden innebär att processer och flöden planeras så att inga avbrott, stopp eller väntetider uppstår. Stannar det upp finns det oftast problem, antingen i steget före eller efter. Flöden ska drivas ur ett helhetsperspektiv så att inte förbättringar i en del av processen innebär försämringar för en annan del. Det optimala är små buffertar, korta avstånd och frekventa transporter av material eller information. 6

7 Så här arbetar vi med ständiga förbättringar i Borås Stad Hur kommer vi igång? För att förbättringsarbetet inte ska upplevas som en belastning måste det vara en naturlig del i vardagsarbetet och alla se nyttan med det. Börja med att försöka lösa de små problem eller strul som skapar stress, och där ni snabbt kan se resultat nytta. Utgå från bilden och fundera på vad ni behöver ta tag i. Fråga efter idéer och förslag, försök genomföra dem fort, gärna inom en begränsad tid. Att fokusera på små idéer gör det enklare. För att uppmuntra och generera fler förbättringsförslag är det bra att redovisa resultat av och visa framgångsrika förbättringar. Bryt ned större förbättringar i mindre och mer hanterbara. Tänk på att de ska kunna genomföras i vardagsarbetet. Illustration från Utmana dina processer IVF Industriforskning AB och Lean Concept AB ALLA SKA VARA MED, MEN ALLA BEHÖVER INTE JOBBA MED ALLT! Prioriteringar ska göras tillsammans med dem som ska arbeta med det. Följ sedan dessa, och redovisa resultatet av förbättringarna. Det är gruppen som prioriterar förbättringsområdena och alla bör ha ett eget eller tillsammans med någon ansvarsområde. På så sätt behöver inte alla jobba med allt, eller något glömmas av. Se till att förbättringsarbetet sker systematiskt, regelbundet och med lagom frekvens. Glöm inte bort att fira framgångar och att dela med er av goda exempel. Lycka till! 7

8 vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge minimera slöserier stoppa vid fel ständiga förbättringar stabilisera normalläget förbättra normalläget utmana normalläget minimera slöserierna Produktion och formgivning: Kommuntryckeriet, nov 2013 Foto: Bildarkivet.se

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision.

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad LEAN Den avgörande frågan är: Hur vill jag som patient bli bemött när jag träder in i detta sjukhus? Matz Widerström, Sjukhuschef

Läs mer

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz

Att utveckla en Leankultur. Bozena Poksinska & Erik Drotz Att utveckla en Leankultur Bozena Poksinska & Erik Drotz Agenda Leanverktyg vs. Leankultur Viktiga beståndsdelar av Leankultur Självvärderingsverktyg för Leankultur 2 Lean verktygslåda Just in Time (JIT)

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Foto: Johan Eriksson

Foto: Johan Eriksson Foto: Johan Eriksson VAD ÄR LEAN? Det är definitivt inte något nytt en snabblösning en rationaliseringsmetod något konstigt eller krångligt Överordnat begrepp Förhållningssätt / strategi Inbegriper delar

Läs mer

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen

VaraLean Förbättringsarbete i vardagen VaraLean Förbättringsarbete i vardagen Maria Viidas, Kvalitetschef Kort om mig Pedagogen Göteborg Högskolan Väst Högskolan i Borås Karlstads Universitet Upplägg på dagen Vad är lean? Varför nu? (Hur) hänger

Läs mer

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT

LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT LEAN TANKE- & ARBETSSÄTT Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i fokus Utgår från medarbetarnas delaktighet

Läs mer

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige

K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige K v a l i t e t s p o l i c y Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27 Innehållsförteckning Inledning 3 Kvalitetspolicy 4 Värderingar 5 Arbetssätt 6 Ordlista 7 2/7 Inledning Syftet med kvalitetsutveckling

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05

Grunderna i Lean. Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Grunderna i Lean Mirella Westpil, Michael Lundstedt 2013-11-05 Några ord om oss Michael Mirella Agenda 13.15 Presentation Michael & Mirella 13.20 Vad är Lean Bikupor 13.30 Överblick (historia, värderingar,

Läs mer

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612

Kontinuerliga förbättringar. Malmö stad - SDF Södra Innerstaden 20090612 Kontinuerliga förbättringar Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i i balans Arbetsplaner På scenen Verksamhet Invånarenkät Medborgardialog Tjänstegarantier Brukarundersökning BättreVara Extern kvalitet

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Stockholms Stad. VaraLean

Stockholms Stad. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Lean i Region Östergötland

Lean i Region Östergötland Lean i 160829 Anna Moberg Målbild 2016 Om tillgänglighet 2016 vill jag som patient: Nå sjukvården per telefon

Läs mer

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen

Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Plats för bild Välkommen till en dag om förbättringsarbete och lärande i vardagen Twittra gärna @EstherNtverk Dagens erbjudande Lära känna varandra Träna förbättringsarbete, verktyg och kommunikation i

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden

Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017. Furuliden Omsorgsförvaltningens övergripande verksamhetsplan 2014-2017 Furuliden Omsorgsnämndens verksamhetspolicy Livskvalitet Hela livet Vision Livskvalitet Hela livet Värdegrund Människan bär med sig en önskan

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson

Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Lätt att göra rätt med målstyrningstavla! Linda Carlsson Bakgrund Nationella jämförelser har under flera år indikerat att Örebro har en lägre andel brukartid än andra kommuner och därmed en högre kostnad

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Regionservice 20090527. VaraLean

Regionservice 20090527. VaraLean VaraLean Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden: Vad är lean? Det är definitivt inte

Läs mer

Lean vad är det? Hur gör vi? Exempel från verkligheten

Lean vad är det? Hur gör vi? Exempel från verkligheten Lean vad är det? Hur gör vi? Exempel från verkligheten 2008 10-30 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov

Läs mer

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef

Vara & VaraLean. Maria Viidas, Kvalitetschef Vara & VaraLean Maria Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 235 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45 % landsbygden:

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum

Lean Healthcare. Program. - rapport från verkligheten. 2011-10-05/06 ST Forum Lean Healthcare - rapport från verkligheten 2011-10-05/06 ST Forum Program Presentation Allmänt om Lean Exempel från verkligheten i Falköping Avrundning Vad är?? Vad är Lean? Eliminera förluster och slöseri!

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm. Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen, 08-08-26 - Stockholm Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara 2008 08-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun

Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun Den kreativa kommunen Innovationssystem i Motala kommun Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Tre megautmaningar Ungas hälsa och skolresultat

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28.

ID-begrepp L17_8. Dokumentnamn Dokumenttyp Giltig från Kvalitetspolicy Policy 2014-01-31. Verkställande direktör 2015-02-28. 1 (5) Kvalitetspolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte den 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Kvalitet 3 2 En god och säker vård 3 2.1 Ledstjärnor för kvalitet och utveckling... 3 3

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring kontinuerliga förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Här nedan finner du några av de

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Stöd till diskussioner kring värdegrund och bärande principer. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Stöd till diskussioner kring värdegrund och bärande principer. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Stöd till diskussioner kring värdegrund och bärande principer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Vi vill bygga ett hus. Ett hus fyllt av God Vård Vi börjar från grunden En Värdegrund svarar på: Vad tror

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Grunderna inom lean i korta drag

Grunderna inom lean i korta drag Grunderna inom lean i korta drag Stödjande ledarskap Ta tillvara medarbetarnas kunskaper & kompetens Inget syndabockstänkande Fokusera på värdeskapande aktiviteter Eliminera slöserier Långsiktighet och

Läs mer

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY

KVALITETSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY KVALITETSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 24 maj 2010 POLICY Kvalitetspolicy Haninge kommun Avsiktsförklaring Ramen för kvalitetsarbetet utgörs av kommunfullmäktiges mål och budget-dokument. Policyn

Läs mer

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut

2015-09-08. Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-08 Dnr Bun 2015/119 Arbetsmiljökompassen 2014 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till beslut 1. Redovisningen av medarbetarundersökningen Arbetsmiljökompassen

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat

Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat Lean vad är det Så här arbetar vi i Vara Resultat 2007 10-26 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov i

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Servicepolicy PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER. helsingborg.se. Rådhuset Postadress Helsingborg Växel

Servicepolicy PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER. helsingborg.se. Rådhuset Postadress Helsingborg Växel SID 1(5) Servicepolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(5) Helsingborgs stads styrdokument Aktiverande

Läs mer

Lean i korta ordalag. Minneslapp kring lean. Detta är inte Lean. Förutsättningar för framgång. Lean Ledarskap

Lean i korta ordalag. Minneslapp kring lean. Detta är inte Lean. Förutsättningar för framgång. Lean Ledarskap Lean i korta ordalag Foto: Johan Eriksson Minneslapp kring lean Kundens behov i fokus Kundens behov i fokus Stödjande ledarskap Medarbetarna delaktiga Stödjande ledarskap Medarbetarna delaktiga Öka den

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist

Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist Hållbarhet, kvalitet och innovativ verksamhetsutveckling Dr Lars Sörqvist VD, Sandholm Associates Docent, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Vice President, International Academy for Quality (IAQ) Agenda

Läs mer

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10

Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Lean vad är det Hur tänker vi i Vara Varas Leanresa 2008-06-10 Vad är Lean? Tanke och arbetssätt för systematisk förbättringsarbete Skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurser Kundens behov

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Vad innebär Lean i det dagliga. arbetet?

Vad innebär Lean i det dagliga. arbetet? Vad innebär Lean i det dagliga arbetet? erfarenheter från: Torpa Vårdcentral, Vänersborg Herrestads Vårdcentral, Uddevalla Mål Herrestads Vårdcentral Nöjd personal som upplever det attraktivt och utvecklande

Läs mer

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel.

Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Att skapa (beskriva) sin egen modell av produktionssystemet Varför? Hur? Exempel. Varför skapa (beskriva) sitt eget produktionssystem? Tydliggör företagets vision, önskade utveckling av produktionssystemet

Läs mer

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ

Vad är lean management. Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ Vad är lean management Fredrik Trossö Kvalitetsledare Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ och leancoach på USÖ SKL Ekonomi och framtid Framtida utmaningar Modell för dynamiska system Kvalitetsbristkostnader

Läs mer

Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef

Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef Ulricehamns kommun, Maria 2009-04-07 Viidas, Kvalitetschef Vara kommun Folkmängd: 16 008 Areal: 701 km 2 Nettodriftskostnad: 693 milj SEK Antal anställda: 1 306 Antal hushåll: 7 262 Andel boende på 45

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Kontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg

Kontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg Kontinuerligt förbättringsarbete i Vara kommun Christina Dahlberg Kort om mig & Vara kommun 15 762 invånare 1 250 medarbetare Tanke och handling Värde Politiker Verksamhetsansvariga Principer Metoder Verktyg

Läs mer

Vad ska vi göra idag?

Vad ska vi göra idag? LeanLir Vad ska vi göra idag? Gå igenom lite teorier kring lean varvat med att Prova teorierna i praktiken genom LeanLir Vi tar små små steg framåt under dagen LeanLir Vad är Lean? Tanke och arbetssätt

Läs mer