Sociologiska institutionen Stockholms universitet S Stockholm. Árni Sverrisson. Fotograferna i den digitala utvecklingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociologiska institutionen Stockholms universitet S-106 91 Stockholm. Árni Sverrisson. Fotograferna i den digitala utvecklingen"

Transkript

1 Sociologiska institutionen Stockholms universitet S Stockholm Árni Sverrisson Fotograferna i den digitala utvecklingen Rapport från en enkätundersökning

2 1 Förord Denna rapport beskriver de preliminära resultaten från en enkätundersökning som gjordes våren 1999 vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Enkäten är en del av forskningsprojektet Technical Change and Socio/technical Networks: Photographic Networks and Electronic Image Technologies, som finansieras av Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Susanne Urban har arbetat med enkäten tillsammans med mig. Hennes teoretiska kommentarer och metodologiska erfarenheter var ovärderliga hela vägen. Hon bidrar med ett eget kapitel om kvinnliga fotografer i denna rapport som hon också har läst, kommenterat och kritiserat i sin helhet, och räddat mig från flera misstag och fel än jag kan eller vill minnas. Patrik Aspers har också tagit sig tid från sin egen undersökning om förändringar inom modefotografin för att generöst kommentera arbetet i alla dess stadier. Därutöver har ett stort antal fotografer och kollegor bidragit med kommentarer, handfast hjälp och goda råd i projektets olika stadier. De nämns här i alfabetisk ordning: Kristina Abiala, Göran Ahrne, Nils-Magnus Björkman, Urban Bråde, Christopher Edling, Inga-Lill Eriksson, John Grady, Anette Göthlund, Magnus Haglunds, Douglas Harper, Peter Hedström, Mikael Hård, Joachim Johansson, Birgitta Karlsson, Fredrik Liljeros, Kjell Lundgren, Fredrik Miegel, Bengt Olle Nilsson, Stefan Ohlsson, Peter Orevi, Magnus Ring, Gösta Rising, Ingrid Sahlin, Ralph Schröder, Stefan Svallfors, Richard Swedberg, Karin Wagner, Yvonne Åberg och Per Östby. Svenska fotografers förbund, Pressfotografernas klubb och Porträttfotografernas yrkesorganisation tillhandahöll adresser. Tack alla! Störst tack går till de fotografer som intervjuades anonymt i projektets första fas och till de fotografer som svarade på enkäten, utan vilka denna rapport aldrig hade påbörjats. Stockholm mars 2000 Árni Sverrisson

3 2 Árni Sverrisson utom kapitel 6, Susanne Urban, 2000

4 3 Innehållsöversikt 1. Introduktion 5 2. Fotografernas bakgrund och den digitala utvecklingen 9 3. Det fotografiska arbetet och yrkets sociala nätverk Arbetsflöden, teknologi och arbetsdelning Diskussionsnätverk: struktur, innehåll och inflytande De kvinnliga fotograferna: bilder, nätverk och teknik Ett porträtt av den digitala fotografen 60 Bilaga: Urval och bortfall 67 Litteraturförteckning 71 Tabellförteckning 2.1: Fotografisk utbildning: den första och den längsta : Svarsfrekvenser för gängse etiketter : Kontakter med andra aktörer och användning av bildprogram : Vart levererar du dina bilder : Kundkategorier och användning av digitala kameror Digitala leveranser och kundkategorier : Förhållande till kunder och överordnade : Konstnärlighet och självständighet : Konstnärlig inriktning och kundintresse : Digitala leveranser och kundförhållanden : Fotografzonen i arbetsflödet : Tekniska leveransformer : Digitala leveranser och företagsform : Gränssnittet till grafikerna : Fotografernas arbete åt andra fotografer : Ekonomiska former och digital utveckling : Egen färgframkallning och digitala leveranser : Framkallning av färgfilm och efterbehandling : Framkallning av färgfilm och digitala kameror : Vilket filmformat använder du? : Olika kameratekniknivåer bland fotograferna : Digitala leveranser och kameratekniknivå : Framkallning av färgfilm och kameratekniknivå : Kontakter med användare av digitala kameror 43

5 4 5.2: Kontakter mellan användare av digitala kameror : Kontakter och deltagande i den digitala utvecklingen : Diskussioner och användning av digital teknik : Fotografiska frågor och hur ofta de diskuteras av fotografer : Användning av och diskussioner om digitala kameror : Diskussioner om digital bild bland fotografer : Diskussioner mellan fotografer och kunder/överordnade : Anledningar att inte använder digitala kameror : Anledningar att inte använda bildprogram : Anledningar att inte använda digitala kameror och program : Typ av bilder efter kön : De kvinnliga fotografernas förebilder : Digitalt montage/collage och användning av digitala kameror : Översikt över de digitala fotografernas särdag 62 A.1: Föreningstillhörighet 68 A.2: Åldersfördelningen 69 A.3: Bosättning efter län 69

6 5 1. Introduktion Denna rapport redovisar resultaten av en enkät som genomfördes våren 1999 bland fotografer i Sverige. Frågeformulär skickades till ett slumpmässigt urval av fotografer som är medlemmar i Sveriges fotografers förbund, Pressfotografernas klubb eller Porträttfotografernas yrkesorganisation. I enkäten ställdes frågor om förhållanden som kunde tänkas påverka fotografernas deltagande i den digitala utvecklingen inom bildframställning och -distribution. Med digital utveckling avses här spridning av digitala kameror, bildbehandling i dator, bildpublicering på internet och annan digital bildöverföring via telenätet. Rapporten beskriver hur svaren på de olika frågorna fördelar sig, ett antal enklare samband och skisserar några av de resonemang som låg bakom enkäten. Enkäten var helt och hållet inriktad på yrkesfotografer, och de flesta av frågorna berör fotografiskt arbete vars resultat så småningom hamnar i trycksaker i någon form. Rapporten riktar sig bl. a. till de som svarade på enkäten (och andra fotografer) och av denna anledning skiljer sig framställningen något från det gängse vetenskapliga formatet. Notapparaten är minimal och tar endast upp de frågor ställdes i enkätformuläret, problematiska aspekter av data, samt referenser till källskrifter, andra projektpublikationer och ett litet antal centrala arbeten. Rapporten är dock inte en populärvetenskaplig text i vanlig mening. Data beskrivs ganska ingående, och antagandet har varit att många läsare är intresserade av dessa detaljer. Enkätens huvudsakliga resultat sammanfattas dock i andra och i sista kapitlet. Dessutom finns en sammanfattning sist i varje kapitel. De som snabbt vill få en överblick över rapportens innehåll kan till en början läsa dessa sammanfattningar för sedan att dyka ner i de delar som förefaller intressanta. Teoretiska överväganden och samtida debatt berörs allt efter som anledning ges. Det är dock oundvikligt att dessa diskussioner får stå tillbaka för huvudsyftet, som är att redovisa enkätundersökningens resultat. Enkätens bakgrund Enkäten ingår i ett större projekt, vars syfte är att förstå spridningen av i första hand digitala kameror, men även av bildbehandlingsprogram (härefter bildprogram ) och annan digital teknik i bildindustrin. Den föregicks av öppna intervjuer med tolv fotografer, och kortare diskussioner med många andra, samt studier av relevanta svenska tidskrifter och annat dokumentärt material. Denna första fas har rapporterats separat (Sverrisson 1998, 1999) men många av de

7 6 insikter och lärdomar som de intervjuade fotograferna delgav författaren kom till användning när enkätfrågorna formulerades. Det tas ofta för givet att ny teknik sprids ganska smärtfritt om den är ekonomiskt rimlig eller på andra sätt uppfyller uppenbara behov, och exempel på detta saknas inte - mobiltelefonin ligger här nära till hands. Men ofta är det tvärtom. En teknik som skenbart löser en del viktiga problem och är ekonomiskt och miljömässigt hållbar sprids ändå inte. Orsakerna varierar. Tekniken kan exempelvis vara behäftad med barnsjukdomar. Problemen den var avsedd att lösa visar sig kanske inte vara så viktiga för användarna som konstruktörer och försäljare har antagit och de ekonomiska kalkylerna speglar inte alltid användarnas verklighet. 1 I fallet digital fotografi, och då särskilt spridningen av digitala kameror, kan man observera alla dessa problem. Digitala kameror sprids nu i första hand inom två brett definierade användningsområden. Det ena är privat användning vars resultat hamnar i familjealbumet eller hemdatorn. Det andra området omfattar skadereglerare, ingenjörer, fastighetsmäklare och andra som behöver fotografisk dokumentation i sitt arbete, utan att för den skull ses som yrkesfotografer av sig själva eller av andra. Däremot har spridningen av digitala kameror bland yrkesfotografer varit långsam. 2 Av de fotografer som svarade på enkäten uppgav endast 1.6% att de enbart använde digitala kameror. I de diskussioner som förekommer offentligt har tre olika förklaringar till denna tröghet lanserats. Den första kan kort sammanfattas så här: Digitala kameror sprids långsamt för att de är dyra, opålitliga och ger dålig kvalité när det gäller färgåtergivning och upplösning. Denna teori kan sägas utgöra fotografernas standardförklaring till varför de inte överger den kemiska bildtekniken. Denna tes förklarar också varför andra yrkesgrupper kan använda digitala kameror i en större utsträckning. Deras kvalitetsanspråk är lägre. En annan förklaring hänvisar till långsiktiga processer och traditionens makt. De stora investeringar i tid, men också pengar som dagens fotografer har gjort i den kemiska bildtekniken spelar här en väsentlig roll. Man kan enligt detta synsätt förvänta sig att den digitala kameratekniken sprids allteftersom pensionsavgångar och nyrekrytering ändrar fotografkårens sammansättning tills polletten faller ner och alla hoppar på det digitala tåget. 1 Se Akrich 1995 och andra bidrag i samma volym och Coleman Exakt statistik finns inte att tillgå då tullens klassificering av elektronisk utrustning är ganska trubbig. Analyser baserade på intervjuer med importörer och försäljare som publiceras i branschtidningar underbygger dock denna slutsats som också stämmer med den information jag har från samma källor. Se exempelvis tidningen Digitalt!?, sommar och höst 1999, och webbplatsen som innehåller aktuell information om den digitala utvecklingen.

8 En tredje förklaringsstrategi kan sammanfattas som att man ifrågasätter de två första, åtminstone deras anspråk på fullständig förklaring, och försöker analysera vad den digitala kameratekniken tillför skilda kategorier av fotografer och olika typer av fotografiskt arbete. Blicken flyttas från fotografernas individuella beslut till deras sociala värld. Den befolkas inte bara av fotografer: Andra viktiga deltagare är bildköpare, bildredigerare, modeller, assistenter och andra som bidrar till tillverkningen av en bild, leverantörer av fotografisk utrustning och material, samt de som slutligen konsumerar bilden, som reklam, konst eller dokumentation, dvs fotografernas publik. De förväntningar som andra har på fotografen blir därmed viktiga att studera. Denna rapport handlar framför allt om vad denna strategi har att tillföra diskussionen. Undersökningens perspektiv är dock begränsat i så måtto att det endast är fotografer som kommer till tals i enkätsvaren. Det kan naturligtvis ifrågasättas om fotograferna är så centrala för den fotografiska teknologins utveckling, att deras perspektiv bör framhållas på detta sätt på bekostnad av andras. Initiativet till teknologiska landvinningar inom fotografiet ligger sällan hos fotograferna själva. När det gäller de hinder som den digitala utvecklingen har mött är dock användarperspektivet centralt. En fotografisk teknik som inte fungerar bra i den fotografiska praktiken kan inte spridas bland fotograferna, eller lite annorlunda uttryckt, att fotograferna accepterar den digitala tekniken är en nödvändig om än inte tillräcklig förutsättning för dess spridning. 734 fotografer svarade på enkäten. Om hänsyn tas till dem som hörde av sig och förklarade att de inte borde vara med i urvalet av någon anledning uppgår svarsfrekvensen till 43%. Därutöver kan det konstateras att bland de som har svarat på enkäten är ganska många som på ett eller annat sätt använder sig av digital teknik. Denna grupp verkar rentav vara överrepresenterad, om man jämför med vad ryktet förtäljer och de bedömningar som görs av branschfolk angående den digitala teknikens spridning. Dessutom finns anledning att tro att de som har svarat är överlag mer tekniskt avancerade än genomsnittsfotografen, de använder mer sofistikerade kameror, framkallar färgfilm själva i större utsträckning, levererar bilder relativt ofta som datafiler och sköter efterbehandlingen av bilder själva i ganska stor utsträckning, vilket närmare redovisas senare i rapporten. Detta stämmer för övrigt med tillgänglig forskning om bortfall. De personer som är engagerade i en fråga är överlag mer villiga att svara på enkäter om denna fråga. Tyvärr går det inte att sätta någon siffra på denna överrepresentation men denna omständighet bör hållas i minnet vid tolkningar av enkätens resultat. De samband som kan konstateras bör i första hand ses som giltiga för den grupp som på ett eller annat sätt har ett aktivt förhållande till den 7

9 8 digitala tekniken, använder den, överväger att göra det eller kanske tycker att det går lite för fort eller att den är ett otyg. Sammanfattning av rapporten I kapitel 2, Fotografernas bakgrund och den digitala utvecklingen, beskrivs respondenterna (dvs de som svarade på enkäten), deras yrkeserfarenhet och arbetssituation, utbildning, geografiska spridning och könsfördelning. De mått på deltagande i den digitala utvecklingen som används i studien redovisas liksom deras samband med några bakgrundsvariabler. I kapitel 3, Det fotografiska arbetet och yrkets sociala nätverk, diskuteras fotografernas kontaktytor mot andra inom branschen, och vilka värderingar och förväntningar dessa präglas av och det analyseras vilka typer av kunskapskapital och kulturellt/symboliskt kapital som i övrigt styr den digitala utvecklingen. I kapitel 4, Arbetsflöden, teknologi och arbetsdelning, diskuteras hur den digitala utvecklingen påverkar och påverkas av dessa aspekter. I denna del av undersökningen likställs bildproduktionen med vilken produktion som helst och analyseras med hjälp av begrepp som också kan tillämpas (och har tillämpats) på teknologisk utveckling inom andra områden. I kapitel 5, Diskussionsnätverk: struktur, innehåll och inflytande, är det de mönster som återfinns i kommunikationen inom yrket som är i centrum för analysen, snarare än ömsesidiga förväntningar eller konkreta arbetssätt. I kapitel 6, De kvinnliga fotograferna: bilder, nätverk och teknik, riktas sökaren mot de särskilda förhållanden som gäller för kvinnor i branschen. Det diskuteras om kvinnor gör annorlunda bilder, har annorlunda kontaktytor och om de eventuellt blir akterseglade av den digitala utvecklingen. Detta kapitel har författats av Susanne Urban, som har valt delvis andra grepp än de som tillämpas i rapporten i övrigt. I kapitel 7, Ett porträtt av den digitala fotografen, sammanfattas rapportens resultat. Genomgående handlar rapporten om att undersöka hur fotografyrket i sin helhet gestaltar sig och konsekvenserna för den digitala utvecklingen och vice versa, hur yrket påverkas av spridningen av digital teknologi. I detta sista kapitel beskrivs utvecklingen dock också ur de digitala fotografernas perspektiv. Bortfall och urval redovisas och analyseras detaljerat i Bilaga A.

10 9 2. Fotografernas bakgrund och den digitala utvecklingen I detta kapitel diskuteras olika mått på deltagande i den digitala utvecklingen. Fotografernas yrkeserfarenhet, organisationstillhörighet, ekonomiska former för verksamheten och deras utbildningsnivå redovisas. Bakgrundsvariablerna kön och ålder och deras samband med användning av digitala kameror och bildprogram diskuteras. Digital teknik bland fotograferna I undersökningen användes flera olika mått på deltagande i den digitala utvecklingen som i sin tur används för att analysera digitaliseringen av yrket. Det första måttet härstammar från en fråga där ett stort antal etiketter listades, exempelvis Reklam, Sport, Mode, mm. En av dessa etiketter var Digital. Fotograferna ombads markera de etiketter som de ansåg kunde användas för att beskriva deras fotograferande. De kunde markera så många de ansåg behövdes och 17.7% markerade etiketten digitalt (se vidare kapitel 3). Ett annat mått handlar om leveranser, där vi bl.a. frågade om bilderna levereras som datafiler. Det visade sig att det var 27.8% som alltid eller ofta gjorde det. Det var dock relativt få fotografer som alltid levererade bilderna som datafiler. Påsiktskopia och dia var vanligast. Dessa aspekter avhandlas i kapitel 4. Ett par av nära förknippade mått avspeglas i svaren på i en rad frågor om vem som sköter olika fotografiska sysslor, fotograferna själva, assistenter, andra inom företaget, ett utomstående labb, servicebyrå eller reproföretag. Det visade sig att 53.6% av fotograferna alltid eller ofta scannar in sina bilder själva, och att 54.2 % sköter den digitala efterbehandlingen själva alltid eller ofta. Dessa siffror utgör ett tredje mått på deltagande i den digitala utvecklingen. De diskuteras detaljerat i kapitel 4. Det är i första hand dessa siffror som väcker misstankar om att fotografer som är intresserade av och/eller använder digital teknik är överrepresenterade bland de som svarade på enkäten. Användning av digitala kameror (i en fråga om filmformat) utgör det fjärde måttet. 1,6% uppgav sig alltid använda digitala kameror, 5.1% uppgav att de gjorde det ofta, 6.8% sa att de gjorde det ibland, 9.9% att de gjorde det sällan, och 76.8% att de aldrig gjorde det. Vi frågade sedan vilka digitala kameror fotograferna hade använt och 17.7% svarade på denna fråga, dvs kunde identifiera ett konkret kameramärke och modell. Denna siffra utgör det femte måttet på spridningen av digital teknik bland fotograferna. Vi ställde också en fråga om anledningarna till att inte använda digitala bildprogram som endast skulle besvaras av dem som faktiskt inte gjorde det.

11 10 65,8% svarade inte på denna fråga och denna siffra utgör ett sjätte mått på deltagande i den digitala utvecklingen. Det frågades också om internet och olika aspekter av internetanvändningen. Det visade sig att de som alltid levererar sina bilder som datafil gör det över nätet hellre än på diskett/cd. Denna aspekt diskuteras närmare i kapitel 4. Vidare uppgav 27.6% att de hade egen hemsida, 16.8% att de var med i en mailing list och 6.1% att de följer en diskussionsgrupp på nätet. 6.6% kollar ofta vad andra fotografer gör via webben, och 25.8% gör det ibland. Lite fler, 14.6%, sökte ofta fakta om utrustning på webben, och 29.5% gjorde det ibland. Sammantaget utgör dessa siffror ett sjunde mått eller en uppsättning relaterade mått på fotografernas yrkesmässiga användning av digital teknik. Ett åttonde mått är huruvida fotograferna sysslar med digitalt montage eller collage. 5.6% gör detta ofta, 19.9% gör det ibland, 18.3% gör det sällan och resten (53.5%) sysslar inte med det alls. Som nämndes ovan är det olika skäl ganska sannolikt att den procentuella användningen av digitala tekniker är mindre i praktiken än vad som framkommer här. Den mycket stora andel som använder bildbehandlings-program enligt olika mått är här klart ett varningstecken. Allmän beskrivning av fotograferna Fotograferna tillfrågades när de hade börjat sin yrkesbana som fotografer, och utifrån deras svar beräknades hur många år de hade varit fotografer (år 1999). Genomsnittet bland respondenterna låg på 18 år. En fjärdedel har mindre än 10 år i yrket, en fjärdedel har 10 till 17 år, en fjärdedel har 18 till 29 år och en fjärdedel har 30 år eller mer bakom sig. Unga och nytillkomna fotografer har svarat på enkäten i liten utsträckning och var också fåtaliga i urvalet (se bilaga A). Tre fjärdedelar av dem som svarade arbetade heltid som fotografer, oberoende av ålder. Däremot var det mycket vanligare att kvinnor arbetade deltid. Inte mindre än 39.4% av kvinnorna arbetade deltid som fotografer jämfört med 22.3% av männen, bland dem som besvarat enkäten. Den höga andelen deltidsarbetande kan ses som en indikation av yrkets karaktär av hantverk och/eller konstnärlig skapande eller som en återspegling av bristande lönsamhet. Att vara yrkesfotograf innebär i alla fall inte alltid en heltidssysselsättning. Deltidsarbetets omfång varierade men vanligast var Tabell 2.1: Fotografisk utbildning: den första och den längsta Första utbildningen Längsta utbildningen Utbildningstyp Procent Längd (år) Procent Längd (år)

12 11 Fotolinje gymnasium Medialinje gymnasium Folkhögskola Kursverksamhet Högskola Assistent Praktik Självlärd Annan halvtid. Det var vanligare i ensamföretag, där det förekom i 28.5% av fallen, än i flerpersonsföretag (17.9%). Vi frågade också under vilka ekonomiska former fotograferna utövade sitt fotografi. 54.7% arbetade i egna ensamföretag, 6.8% var delägare i ett företag, och 7.6% var ensamma ägare med anställda fotografer eller assistenter. På löntagarsidan hittar vi assistenter och studenter (2.2%), anställda i fotoföretag (6.8%) och anställda i annan typ av företag (13.6%). Dessutom uppgav 7.5 % att deras arbetsförhållanden inte entydigt kunde klassificeras som det ena eller andra. Företagens storlek varierade kraftigt: som ovan sades var ensamföretagen vanligast, sedan tvåpersoners företag. De största företagen hade tusentals anställda. Tabell 2.1 sammanfattar data om den första utbildningen och den längsta utbildningen. Av fotograferna svarar nästan hälften (47.3%) att de endast har en utbildning. En tredjedel (33.3%) uppgav att de hade utbildats på två olika sätt, och resten, ungefär en av sex, hade genomgått tre eller fler utbildningar. Om man ser till den totala utbildningslängden varierade den därför ganska kraftigt, beroende på vilka typer av utbildning och hur många man hade gått. För den stora andelen självlärda kan det av naturliga skäl vara svårt att veta när utbildningen är klar och ingen utbildningslängd anges i detta fall. Bland de övriga nämnde de flesta utbildning som assistent både som första och som längsta utbildning (15.4% respektive 15.7%). Kursverksamhet nämndes som första utbildning av 12.4% och fotolinje vid gymnasium av lika många. 4.4% hade börjat sin fotografiska utbildning på högskolenivå. Utbildning på högskolenivå är den vanligaste längsta utbildningen (10.4%) efter tjänstgöring som assistent. Fotolinje på gymnasium (8.9%), folkhögskola (6.9%) och kursverksamhet (6.2%) följer därnäst. I urvalet fanns, som nämndes ovan, fotografer som var med i någon av tre organisationer, Sveriges fotografers förbund (SFF), Pressfotografernas klubb (PFK) och Porträttfotografernas yrkesorganisation (PYO). Vi frågade om

13 12 medlemskap i dessa organisationer, och eventuella andra organisationer. Av de som svarade på enkäten angav 67.4% att de var med i SFF, 33.5% att de var med i PFK och 6.3% att de var med i PYO. Detta motsvarar i stort andelen medlemmar i dessa organisationer i urvalet. Ett stort antal andra organisationer nämndes också. Bildleverantörernas förening nämndes av 47 fotografer, Journalistförbundet av 9, Naturfotograferna av 8 och lika många var med i en fotoklubb. Ålder och kön Av de svarande var 131 kvinnor och 595 män. Kvinnornas medelålder var 39 år, och männens 45 år, och åldersspridningen var något mindre bland kvinnorna. Det är av visst intresse att studera redan här huruvida skillnader finns mellan unga och gamla, samt mellan kvinnor och män när det gäller vissa kärnvariabler i undersökningen. Det undersöktes därför huruvida kvinnor använde digitala kameror och bildprogram i större eller mindre utsträckning än män. Det undersöktes också om samma förhållanden hade samband med åldern. Endast två kvinnor, jämfört med 34 män, använde alltid eller ofta digitala kameror (1.5% respektive 5.7%). 26.4% av kvinnorna efterbehandlar alltid sina bilder själva, jämfört med 37.3% av männen. Av kvinnorna efterbehandlade 39.1% aldrig sina bilder själva, vilket endast gäller 30.4% av männen. Det fanns inget samband mellan ålder och användning av digitala kameror eller användning av bildprogram. Hypotesen att användning av digitala kameror och bildprogram är en generationsfråga har med andra ord inte bekräftats. Attityder som datorvana och datorrädsla o. dyl. är rimligen fördelade på samma sätt bland fotograferna och bland befolkningen i stort. Man kan därför från åldersdata härleda en ny hypotes, nämligen att andra attityder och omständigheter är viktigare än de som direkt har med datorer att göra. Dessa attityder diskuteras mer utförligt i kapitel 4. Genusaspekterna förefaller däremot viktiga och behandlas som tidigare nämnts i kapitel 6.

14 13 3. Det fotografiska arbetet och yrkets sociala nätverk I detta kapitel undersöks aspekter av den fotografiska praktiken eller fotografernas praxis. Detta begrepp hänvisar inte endast eller främst till de förhållanden som råder mellan fotografen, hans kamera, det avbildade och bilden, dvs kärnan i fotografens aktiviteter (Flüsser 1988). Det inkluderar också de kontakter, det samarbete, leveransformer och kundförhållanden, som omgärdar denna kärna. Syftet är att utveckla klassificeringar av olika arbetssätt, yrkesmässiga kontaktnätverk och resurser som påverkar hur fotograferna arbetar och studera vilka samband som kan konstateras mellan dessa. Först diskuteras och analyseras hur fotograferna själva karakteriserar sin egen praxis. Därnäst analyseras fotografernas yrkesmässiga nätverk, och särskilt deras förhållanden till kunder och överordnade. Därvidlag dras särskilt fram frågan om huruvida fotograferna främst förlitar sig på ett kulturellt och symboliskt kapital, eller om också andra resurser, tekniska, ekonomiska och sociala, har väsentlig betydelse. Hur fotografernas klassificerar sin egen verksamhet Som ett första steg undersöktes hur fotograferna fördelade sig på ett antal branschberoende kategorier. De ombads markera om deras fotografi kunde hänföras till någon av de kategorier eller etiketter som listas i tabell 3.1. Listan konstruerades med utgångspunkt i den klassificering av fotografiskt arbete som finns på SFF:s hemsida och listan innehåller därför väsentligen etiketter som är gängse och accepterade bland de flesta fotografer. 3 Fotograferna ombads kryssa för så många kategorier de ansåg behövdes. I genomsnitt markerades 5.5 alternativ. 7.8% av respondenterna markerade också alternativet Annat och specificerade närmare, men detta gav inte upphov till nya kategorier utöver dem som redan fanns. Antalet och andelen (i procent) som markerade varje kategori visas i tabell 3.1. I tabellen redovisas också hur många av dem som har markerat en kategori som använder digitala kameror (alltid, ofta eller ibland) eller bildbehandlingsprogram. De skuggade siffrornas avvikelse från den genomsnittliga genomsnittet är statistiskt säkerställd, d.v.s. den ligger utanför felmarginalen. 4 Avsevärda skillnader i användning av digitala kameror kan utläsas mellan dem som har kryssat för de olika etiketterna. Ingen av dem som ligger högt är dock särskilt uppseendeväckande. Däremot är det intressant att Tabell 3.1: Svarsfrekvenser för gängse etiketter februari Avvikelsen från genomsnittet är alltså statistiskt signifikant på.05 nivå.

15 14 Procent inom kategori 728 giltiga svar Antal Procent Använder digital kamera alltid, ofta, ibland Använder bildbehandlingsprogram Reklam Porträtt Annat reportage (ej dagspress) Dokumentär Produktfotografi Dagspress Konstnärlig Resor Industri Kultur Interiör Natur Sport Landskap Mat Digital Arkitekturfoto Miljö Mode Friluftsliv Musei- m.m Collage Medicinsk Vetenskaplig Skuggning = Avvikelse från genomsnittet signifikant på.05 nivå konstatera att porträttfotografer hamnar ganska lågt, även om det stora antalet fotografer som har markerat denna kategori ger vid handen att det inte bara är porträttspecialister som har gjort det. Konstnärligt orienterade fotografer använder också digitala kameror i mindre utsträckning än de som inte markerade detta alternativ. Fördelningen för användning av digitala bildprogram är ungefärligen den samma men dock på en mycket högre nivå. Huvudintrycket är dock att digitala fotografer sysslar med många olika saker, och återfinns inte bara inom trånga nischer. Tabell 3.2: Kontakter med andra aktörer och användning av bildprogram

16 15 Har ofta kontakt med någon kategori (antal) 5 Har ofta kontakt med någon kategori (procent) Använder bildbehandlingsprogram, procent av dem som har markerat kategorin Alla svar Andra fotografer Journalister Bildredaktörer Art directors Bildredigerare Budservice Försäljare Konstnärer Grafiker Kopister Direktörer Fotomodeller Stylister Fotolärare Gallerister Modellagenturer Arkitekter Ingenjörer Snickare Digital servicebyrå Elektriker Egen agent (endast skillnader/avvikelser signifikanta på.05 nivå) Direkta yrkeskontakter Ett annat sätt att undersöka fotografernas vardagspraxis är att analysera deras direkta yrkeskontakter med olika personkategorier som ingår i arbetsflödet före, efter eller i samband med exponeringen, dvs den grundläggande tillverkningen av bilden. I tabell 3.2 redovisas hur många procent, som nämnde varje kategori. De som inte angav att de ofta hade kontakt med någon av kategorierna har utelämnats här. Det undersöktes också om det fanns skillnader i användningen av digitala 5 Vilka av nedanstående yrkesutövare kommer du ofta i direkt kontakt med genom ditt arbete (vänligen markera alla alternativ som passar).

17 16 kameror och bildprogram mellan fotografer som hade kryssat eller inte kryssat för varje kategori. De skillnader som fanns i användning av digitala kameror mellan dem som hade kryssat för varje kategori låg inom felmarginalen (.05). Däremot fanns viktiga skillnader när det gällde användning av bildprogram. I tabellen redovisas därför andelen fotografer som använder bildprogram av dem som kryssat för varje kategori, dock endast i de fall där avvikelsen från genomsnittet översteg felmarginalen. Där ingen siffra förekommer är användningen av bildprogram med andra ord genomsnittlig. 6 Det visar sig att användningen av bildprogram ligger över genomsnittet om kontakter med bildredaktörer och tidningspersonal förekommer ofta liksom kontakter med olika tekniska yrkeskategorier, t.ex. med ingenjörer eller kopister. Kontakter med konstnärer och yrkeskategorier inom modefoto samt ADs är däremot förknippade med användning under genomsnittet. I alla dessa fall är skillnaderna relativt små, dvs om kontaktnätet konstrueras på detta sätt förklarar det endast en del av variationen. De ger dock en fingervisning om att kulturellt kapital spelar en viss roll för användningen av digitala bildprogram. 7 Med kulturellt kapital avses här i första hand den gångbara kulturella kompetens som fotograferna besitter. Denna manifesteras på olika sätt i fotografernas verksamhet och karriär, och kan (och bör) därför mätas med olika typer av frågor. Ett exempel är utbildningens längd, som redovisades ovan. Kulturellt kapital tillmäts också ett symbolvärde, som kan användas i utbyte mot pengar eller annat begärligt, temporärt eller beständigt. Detta symbolvärde är visserligen svårt att fånga i siffror och tabeller, men saknar inte betydelse av den anledning. Andra mätmetoder tar sin utgångspunkt i att kulturellt kapital värderas inom ett socialt fält, där alla aktörer inte har lika mycket inflytande. Det som uppskattas av makthavare inom fältet (konsten, reklamen, tidningsvärlden) blir då gångbart kulturellt kapital. Därutöver kan man sammanföra dessa fält till ett övergripande kulturellt fält och eventuellt kan Tabell 3.3: Vart levererar du dina bilder? 8 Procent inom kategori Alla Nästan En stor En liten Inga 6 Dvs skilde sig inte statistiskt signifikant från genomsnittet. 7 De data som redovisas här kan naturligtvis användas för annat än att utreda det digitala fotografiet. Exempelvis har endast 48.1% av dem som uppger sig syssla med konstnärligt inriktad fotografi, när fotograferna karakteriserar sin egen praxis, svarat att de ofta har direkta kontakter med (andra) konstnärer. Hälften av dem som sysslar med fotokonst enligt egen definition gör det alltså utanför eller i periferin av konstvärldens kontaktnät. 8 Vart levererar du dina bilder? Markera så många alternativ du behöver.

18 17 alla andel andel alls Reklambyrå Internt företagsarkiv Företag, informatörer Nyhetsredaktörer Tidskrifter Bildbyrå Bokförlag Privatkunder Webb-producenter Egna böcker, utställningar en inbördes rangordning inom detta konstateras. Att verka inom det konstnärliga fältet kan således ses som ett tecken på högt allmänn-kulturellt kapital jämfört med reklamarbete eller fotojournalistik. Dylika rangordningar är dock stadda i ständig förändring inte minst för att aktörer verksamma inom fält som saknar symbolvärde strävar efter att ändra detta och därmed sin egen situation, både individuellt och kollektivt, och därmed bibehålla och utveckla den egna aktivitetens status och legitimitet. 9 Bildanvändare En av frågorna i enkäten handlade om vart fotograferna levererar sina bilder. Fotograferna ombads markera huruvida och i vilket omfång deras bilder hamnade hos olika kategorier av användare. Resultatet visas i Tabell 3.3. Mest sällsynt är att leverera bilder till webb-producenter. 72.1% levererar inga bilder åt detta håll och 24.0% levererar endast en liten andel. Att leverera till internt företagsarkiv är också ganska sällsynt, 66.3% lämnar inga bilder till något sådant, och 14.9% lämnar endast en liten andel. Samtidigt var detta den typ av avnämare som näst flesta svarade att de alltid lämnade till. Att fotografera för ett företagsarkiv är med andra ord en ganska specialiserad syssla. Flest angav att de lämnade alla sina bilder till nyhetsredaktörer, eller 7.8%. I övrigt visar tabellen ganska bra vilken flexibilitet som krävs av fotograferna, men lämnar också ett svar till varför tillsynes överdrivna kvalitetskrav är så vanliga i branschen, till fåfänga för användningen av digitala kameror. Då det inte är givet vilken typ av trycksak (eller annan användning) Tabell 3.4: Kundkategorier och användning av digitala kameror Procent som levererar alla, nästan alla eller Använder Använder 9 Se vidare Bourdieu 1965, 1979.

19 18 en stor andel av sina bilder till olika kundkategorier av de som inte använder respektive använder digitala kameror digital kamera sällan eller aldrig digital kamera alltid, ofta eller ibland Internt företagsarkiv Företagsinformatörer Nyhetsredaktioner Webb-producenter Tidskrifter Privatkunder Egna böcker, utställningar bilderna hamnar i, är det rimligast att ta det säkra för det osäkra och göra bilder som klarar sig bra överallt ifråga om upplösning och kvalitet i övrigt. Det undersöktes om användning av digitala kameror var särskilt vanlig eller ovanlig bland fotografer som levererar till särskilda kundkategorier. Det visade sig att användare av digitala kameror (alltid, ofta, ibland) ofta levererar till interna arkiv, företagsinformatörer, nyhetsredaktioner och webb-producenter, jämfört med dem som sällan eller aldrig använder digitala kameror. Användare av digitala kameror levererar däremot jämförelsevis sällan till tidskrifter och privatkunder eller använder sina bilder till egna böcker och utställningar. Detta sammanfattas i tabell 3.4, som visar de skillnader som låg inom felmarginalen (.05). Återigen ges här en fingervisning om hur kulturellt kapital påverkar utvecklingen. De som använder digitala kameror levererar i mindre utsträckning än de andra fotograferna till kunder eller andra avnämare som företrädesvis använder ovanliga bilder, men däremot levererar i högre utsträckning till kunder som gärna använder ganska konventionella bilder. Användning av bildprogram är vanligare bland dem som levererar alla, nästan alla eller en stor andel bilder till nyhetsredaktionerna än bland dem som inte gör det. De som levererar till tidskrifter och webb-producenter använder också bildprogram i något högre grad än genomsnittet. Bland dem som levererar till privatkunder eller gör egna böcker och utställningar är användning av bildprogram under genomsnittet. Som i flera andra fall kan vi se att förhållanden som kan tolkas som tecken på en stark position inom det allmänna kulturella fält som fotograferna rör sig i, eller m.a.o. ett högt kulturellt eller symboliskt kapital, som exempelvis att producera egna böcker och satsa på

20 19 Tabell 3.5: Digitala leveranser och kundkategorier Procent av dem som levererar bilder som datafiler alltid eller ofta respektive ibland, sällan eller aldrig, som levererar alla, nästan alla, eller en stor andel bilder till varje kundkategori Levererar datafil alltid eller ofta 10 Levererar datafil ibland, sällan eller aldrig Reklambyrå Internt företagsarkiv Nyhetsredaktioner Bokförlag Privatkunder Webb-producenter Egna böcker, utställningar utställningar, kan kopplas till liten användning av digital teknik och vice versa. Det är viktigt att notera att stark position inom det kulturella fältet inte behöver innebära en stark ekonomisk position, makt eller andra påtagliga fördelar, men utesluter dem inte heller. Slutligen undersöktes i vilken mån digitala leveranser var mer eller mindre vanliga bland fotografer som levererade till olika kundkategorier. Resultaten sammanfattas i Tabell 3.5, där endast skillnader som låg inom felmarginalen (.05) visas. Nyhetsredaktionernas dominans på detta område är ganska klar: Av dem som alltid eller ofta levererar digitalt, lämnar 61.7% alla, nästan alla eller en stor del av sina bilder till nyhetsredaktioner, medan endast 15.7 av dem som av dem som levererar digitalt ibland, sällan eller aldrig gör det. I den andra ändan av skalan kan man konstatera att endast 19 fotografer eller 2.6% av dem som levererar digitalt alltid, ofta eller ibland ger ut egna böcker eller ställer ut i stor utsträckning (alla, nästan alla eller en stor andel bilder) medan inte mindre än 14.1% av dem som lämnar bilder som datafil ibland, sällan eller aldrig har egna utställningar och böcker som huvudsakligt användningsområde för sina bilder, alltså mer än fem gånger så stor andel. Återigen ser vi hur kulturellt kapital och digital utveckling vandrar olika vägar. Förhållanden till kunder och överordnade Vi ställde också mer direkta frågor om förhållandet till kunder och överordnade. Frågorna hade formen av påståenden och fotograferna ombads markera huruvida påståendena stämde bra, ganska bra eller inte alls. Resultatet redovisas 10 Se not 16.

21 20 Tabell 3.6: Förhållande till kunder och överordnade 11 Stämmer Bra Ganska Inte alls Antal Procent bra svar Jag har/får jobb mest för min speciella stil Man uppskattar att jag är lyhörd och flexibel Jag anlitas för att jag är snabb och effektiv Viktigast är mitt gedigna tekniska kunnande Jag bestämmer själv vad jag fotograferar Mina kunder vill ha konstnärliga bilder Jag anlitas för att jag håller rimliga priser Jag bestämmer själv kompositionen Viktigast för mig är att kunden blir nöjd Jag väljer själv den utrustning jag arbetar med Jag får de flesta uppdrag genom kontakter Jag anlitas för att jag är pålitlig och punktlig i tabell 3.6. Frågorna var konstruerade i syfte att blottlägga på ett mera systematiskt sätt de mönster som gäller socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital som har berörts ovan. Vad kulturellt och ekonomiskt kapital är ger sig här ganska mycket självt, men det bör nämnas att här hänvisar socialt kapital i första hand till att vara lyhörd och flexibel och att erhålla uppdrag genom kontakter. Hypotesen är att det går att särskilja var och en av dessa resurstyper eller konkurrensmedel medelst frågor som karakteriserar sociala relationer. Antalet svar varierar något och redovisas därför i näst sista kolumnen. Procenttalen kalkyleras horisontellt i tabellen. Om vi undersöker den första kolumnen finner vi att flest fotografer (84.6%) anser att påståendet att de själva väljer den utrustning de arbetar med stämmer bra. Därnäst följer påståendet att de själva bestämmer bildens komposition (60.5%). Minst förbehållslöst samtycke röner påståendet att kunderna vill ha konstnärliga bilder (11.7%), men ganska många (44.8%) anser ändå att det stämmer ganska bra. Ganska många (43.5%) anser dock att detta inte stämmer alls, och detta är faktiskt den största siffran i inte alls kolumnen. Därnäst följer påståendet att fotografen anlitas för att han eller hon håller rimliga priser, endast 12.6% anser att detta stämmer bra, men 49.8% anser dock att det stämmer ganska bra. Denna fråga röner dock näst flest svar i inte alls kolumnen, då 37.6% anser att detta stämmer inte alls på deras 11 Hur pass bra beskriver följande påståenden ditt förhållande till kunder eller överordnade? Markera om påståendena stämmer bra, ganska bra eller inte alls.

22 21 kundrelationer. I övrigt inbjuds läsaren att på egen hand undersöka de svarsfördelningar som intresserar mest. Mönster i förhållandet till kunder och överordnade Tabell 3.6 ger vid handen att det borde vara möjligt att gruppera fotografernas förhållanden till kunder och/eller överordnade i olika kategorier beroende på mönstret i den enskildes svar på de olika frågorna. Ett sätt att utröna detta är att använda en faktoranalys, och denna visar att svaren kan sammanfattas i fyra komponenter, dvs fyra typer av relationer. Den första komponenten består av lyhördhet och flexibilitet, snabbhet och effektivitet, tekniskt kunnande, pålitlighet och punktlighet. Här finns också ett starkt inslag av kundanpassning ( viktigast för mig är att kunden blir nöjd ). Vi kan karakterisera denna typ som problemlösningsrelationer. Den andra komponenten inbegriper speciell stil och konstnärliga bilder, dvs de frågor som hänvisade till det kulturella kapitalet, och denna typ av förhållanden kan kallas för kulturrelationer. Den tredje komponenten innehåller rimliga priser, att kontakter är viktiga och att kunden är nöjd. Här finns också ett stort inslag av pålitlighet och punktlighet. Här hamnar alltså de aspekter som kan föras till det sociala kapitalet tillsammans med referenser till den ekonomiska effektiviteten. Denna typ kan vi kalla för socioekonomiska relationer. Den fjärde komponenten innehåller de tre frågor som handlar om fotografens autonomi, dvs att fotografen bestämmer själv vad fotograferas, bestämmer själv kompositionen och väljer utrustning själv. Denna typ av relationer kan vi kalla för autonoma relationer. Om vi jämför detta resultat med den ursprungliga idén, nämligen att det finns tre olika resurser, ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital, 12 som manifesteras i fotografernas relationer till kunder och överordnade, kan vi konstatera att det finns anledning att nyansera något. Problemlösningsförmågan (flexibilitet osv) är inte så intimt kopplad till ett välfungerande kontaktnät som den ursprungliga idén gav vid handen. Ett välfungerande kontaktnät, (dvs i ekonomiska termer) är snarare kopplat till rimlig prisnivå och kundanpassning medan förmåga att lösa problem och flexibilitet går hand i hand med bl. a. teknisk förmåga. Det förväntades också att de variabler som ingår i den andra typen av relationer (speciell stil, konstnärliga bilder) skulle hamna ihop med autonomi i fråga om utrustning, komposition och motivval. Så var inte fallet. Sambanden mellan dessa senast nämnda variabler har därför granskas lite närmare med hjälp av sambandsmåttet gamma (som fångar även icke-linjära samband) och resultatet visas i Tabell 3.7. Ett tydligt samband återfinns mellan 12 Se också Sverrisson (1998).

23 22 Tabell 3.7: Konstnärlighet och självständighet Gamma 1. Mina kunder vill ha konstnärliga bilder 1. Mina kunder vill ha - konstnärliga bilder 2. Jag har/får jobb mest för min speciella stil 3. Jag bestämmer själv vad jag fotograferar 4. Jag bestämmer själv kompositionen 5. Jag väljer själv den utrustning jag arbetar med * ej signifikant på.05 nivå 2. Jag har/får jobb mest för min speciella stil Jag bestämmer själv vad jag fotograferar Jag bestämmer själv kompositionen Jag väljer själv den utrustning jag arbetar med.042* kundernas önskan om konstnärliga bilder och att välja själv vad man fotograferar. Att kunderna önskar konstnärliga bilder har dock ett ännu starkare samband med att anlitas för att man har en speciell stil. Ett klart samband finns också mellan att bestämma själv vad man fotograferar och att bestämma kompositionen själv. De andra sambanden är avsevärt lägre men dock positiva och med ett undantag inom felmarginalen (.05). Kulturellt kapital som konkurrensmedel betraktat och praktisk autonomi, såsom dessa begrepp kläds i siffror här, är enligt detta mao inte så nära förknippade med varandra. Men kan kundernas förväntningar och fotografernas identiteter antas sammanfalla utan vidare? För att belysa detta undersöktes huruvida kundernas önskemål om konstnärliga bilder är kopplade till att ha konstnärlig inriktning på sitt fotografi. Resultatet visas i tabell 3.8. En konstnärlig inriktning hos fotografen hänger uppenbart ihop med dito hos kundkretsen (gamma =.687). Detta samspel mellan förväntningar och egna bedömningar är en viktig del av hur fotografer och kunder hittar varandra och förhandlar fram arbetssätt som fungerar praktiken, och bildar den jordmån i vilken den digitala bildtekniken spirar eller inte. Slutsatsen blir, att man kan särskilja tre typer av relationer, problemlösningsrelationer, socio-ekonomiska relationer och kulturella

24 23 Tabell 3.8: Konstnärlig inriktning och kundintresse Kunderna vill ha Konstnärlig inriktning på mitt fotografi konstnärliga bilder Påståendet stämmer Ja (%) Nej (%) Genomsnitt (%) Bra Ganska bra Inte alls Summa relationer, och motsvarande nätverkstyper, även om dessa inte helt motsvarar de resurstyper vi lade ut med i början, samt ett område som motsvarar kärnan i fotografernas aktiviteter som kännetecknas av att inom det råder en utbredd autonomi, särskilt ifråga om val av utrustning och komposition. Digital teknik och relationer med kunder och överordnade Fotografer som anger att kunderna uppskattar snabbhet och effektivitet använder digitala kameror i något större utsträckning än fotografer som inte möter dessa förväntningar (gamma=.331). Samma gäller fotografer som anser att deras tekniska kunskap är viktigt (gamma=.340). Däremot ansåg användare av digitala kameror i något mindre utsträckning att de valde utrustning själva än de som inte använder digitala kameror. Övriga skillnader angående användning av digitala kameror låg inom felmarginalen. Fotografer som anger att det stämmer bra att de anlitas för att de har en speciell stil är avsevärt fler (42.2%) bland dem som inte använder bildbehandlingsprogram än bland dem som gör det (26.7%). Likaledes är fotografer som anser att det stämmer bra att deras kunder vill ha konstnärliga bilder fler, relativt, bland dem som inte använder bildprogram (17.4%) än bland dem som gör det (9.5%). Däremot är det något fler av programanvändarna jämfört med de andra som anger att det stämmer bra att de anlitas för att de är pålitliga och punktliga (59.1% respektive 50.3%). Det är också många fler av programanvändarna som anser att det stämmer bra att de anlitas för att de är snabba och effektiva (53.9%) jämfört med ickeanvändarna (38.3%). Om digitala leveranser studeras framträder en liknande bild, som sammanfattas i tabell 3.9.Som tabellen visar är leveranser som datafil mindre vanliga bland dem som får jobb p.g.a. deras speciella stil, vilkas kunder vill ha konstnärliga bilder och som får uppdrag genom kontakter, än bland dem som

25 24 Tabell 3.9: Digitala leveranser och kundförhållanden Procent som anser att påstående stämmer bra av dem som alltid eller ofta levererar datafiler respektive de som gör det ibland, sällan eller aldrig Levererar datafiler alltid eller ofta Levererar datafiler ibland, sällan, aldrig Differens Jag får jobb för min speciella stil Kunder vill ha konstnärliga bilder uppdrag genom kontakter mitt gedigna tekniska kunnande bestämmer kompositioner själv arbetar snabbt och effektivt anser sitt tekniska kunnande viktigt, som bestämmer kompositionerna själva och arbetar snabbt och effektivt. Återigen kan vi konstatera att betoning av kulturella resurser arbetar emot den digitala tekniken, betoning av ekonomiska resurser verkar åt andra hållet. Sammanfattning Den bild som framträder ur denna preliminära analys av aktiviteter, resurser och kundförhållanden å ena sidan och deltagande i den digitala utvecklingen å den andra sidan kan sammanfattas så att kulturellt kapital har en negativ inverkan på sannolikheten för aktivt deltagande i den digitala utvecklingen och att förväntningar på teknisk effektivitet ( prestanda ) snarare än renodlad ekonomisk (kostnads-) effektivitet har en positiv inverkan på deltagande i den digitala utvecklingen. Det har däremot inte kunnat visas här att socialt kapital i form av flexibla och effektiva kontaktnät har en entydig inverkan, som inte nödvändigtvis innebär att de saknar betydelse. Denna fråga tas därför upp åter i kapitel 5.

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt

ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Producerad i samarbete mellan Bildleverantörernas Förening Föreningen Svenska Tecknare Konstnärernas Riksorganisation Svenska Fotografers Förbund Svenska Journalistförbundet

Läs mer

Att tänka på som köpare. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt

Att tänka på som köpare. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Producerad i samarbete mellan Föreningen Svenska Tecknare Konstnärernas Riksorganisation Svenska Fotografers Förbund Svenska Journalistförbundet Svenska Konstnärsförbundet

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga)

1) FRÅGOR OM RESPONDENTENS SOCIAL-DEMOGRAFISKA DATA: - Hur gammal är du?... år (= öppen fråga) 1. Typer av enkätfrågor - När man gör en frågeformulär, vill man gärna få den att påminna om vanlig interaktion dvs man frågar inte svåra och/eller delikata frågor i början, utan först efter att ha samtalat

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Utsikt från ateljéerna

Utsikt från ateljéerna Utsikt från ateljéerna Rapport om enkäten om konstnärers förhållande november 2008 Av Malin Åberg Aas Den 17 november 2008 skickade KRO/KIF ut en enkät om Konstnärers förhållanden till 4547 bild- och formkonstnärer.

Läs mer

Lycka en enkätundersökning

Lycka en enkätundersökning 1 Lycka en enkätundersökning Bernt Lundgren 1 Sammanfattning och diskussion Syfte, frågor och metod Bakgrund: Lyckoforskning är ett relativt nytt forskningsfält och intresserar sig för människors livstillfredsställelse,

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många?

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Budskapet i bilden En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Vad behövs för en fotoupplevelse? En verklighet att avbilda.

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Metodavsnitt kvalitativ del

Metodavsnitt kvalitativ del Metodavsnitt kvalitativ del Urval Gäldenärer Undersökningen riktar sig till gäldenärer som någon gång ansökt om skuldsanering på kronofogdemyndigheten. Inför djupintervjuerna gjordes först och främst en

Läs mer

Modell för framgångsrik samverkan mellan kommun och näringsliv

Modell för framgångsrik samverkan mellan kommun och näringsliv Modell för framgångsrik samverkan mellan kommun och näringsliv Roger Bernow Stockholm 2009-04-20 1/18 Modell för framgångsrik samverkan mellan kommun och näringsliv Syfte Syftet med denna rapport är att

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden

Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Konstnärens ställning - rapport om arbete och inkomstbildning på olika konstområden Avsikten med undersökningen är att kartlägga konstnärskårens struktur, dess inkomstnivå samt inkomstkällorna för konstnärer

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Utvärdering några grundbegrepp

Utvärdering några grundbegrepp Utvärdering några grundbegrepp Fredrik Björk, Projektledning, Malmö högskola 2005-11-07 Inledning: varför skall man utvärdera? Varför skall man utvärdera en verksamhet? Svaret på den frågan är inte så

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik

Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Konsten att bedöma bilder & ge konstruktiv kritik Varför ska vi bedöma bilder och hur kan vi som fotografer utvecklas av det? Sammanställt av Eds Fotoklubb www.edsfotoklubb.se Frågan varför och hur vi

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Uppföljning hot och våld mot inspektörer

Uppföljning hot och våld mot inspektörer Uppföljning hot och våld mot inspektörer Kristofer Jervinge Naturvetarna 2015-05-19 Inledning I slutet av 2012 genomförde Naturvetarna två enkätundersökningar om arbetsmiljön för inspektörer i förbundet.

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Kvantitativa metoder och datainsamling

Kvantitativa metoder och datainsamling Kvantitativa metoder och datainsamling Kurs i forskningsmetodik med fokus på patientsäkerhet 2015-09-23, Peter Garvin FoU-enheten för närsjukvården Kvantitativ och kvalitativ metodik Diskborsten, enkronan

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

promotionalster(edition h8u)

promotionalster(edition h8u) 3.5 Så här kostar olika promotionalster(edition h8u) QP Quality Promotions AB MMVII Du har stor glädje av en rimligt välgrundad uppfattning om vad olika promotionalster kan kosta. Vet du det, kan du snabbt

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Detta är en bildpolicy för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Bildpolicyn ger riktlinjer för hur bilder används i skolans kommunikation.

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund Diarienummer 2014-000-000 Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund CSN, rapport 2014:8 2 Diarienummer 2014-219-6424 Diarienummer

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning?

Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Har Sveriges 500 största företag en väl fungerande styrning? Syfte och bakgrund Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur ledare i de 500 bolagen med störst omsättning i Sverige upplever

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer