Sociologiska institutionen Stockholms universitet S Stockholm. Árni Sverrisson. Fotograferna i den digitala utvecklingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sociologiska institutionen Stockholms universitet S-106 91 Stockholm. Árni Sverrisson. Fotograferna i den digitala utvecklingen"

Transkript

1 Sociologiska institutionen Stockholms universitet S Stockholm Árni Sverrisson Fotograferna i den digitala utvecklingen Rapport från en enkätundersökning

2 1 Förord Denna rapport beskriver de preliminära resultaten från en enkätundersökning som gjordes våren 1999 vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Enkäten är en del av forskningsprojektet Technical Change and Socio/technical Networks: Photographic Networks and Electronic Image Technologies, som finansieras av Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Susanne Urban har arbetat med enkäten tillsammans med mig. Hennes teoretiska kommentarer och metodologiska erfarenheter var ovärderliga hela vägen. Hon bidrar med ett eget kapitel om kvinnliga fotografer i denna rapport som hon också har läst, kommenterat och kritiserat i sin helhet, och räddat mig från flera misstag och fel än jag kan eller vill minnas. Patrik Aspers har också tagit sig tid från sin egen undersökning om förändringar inom modefotografin för att generöst kommentera arbetet i alla dess stadier. Därutöver har ett stort antal fotografer och kollegor bidragit med kommentarer, handfast hjälp och goda råd i projektets olika stadier. De nämns här i alfabetisk ordning: Kristina Abiala, Göran Ahrne, Nils-Magnus Björkman, Urban Bråde, Christopher Edling, Inga-Lill Eriksson, John Grady, Anette Göthlund, Magnus Haglunds, Douglas Harper, Peter Hedström, Mikael Hård, Joachim Johansson, Birgitta Karlsson, Fredrik Liljeros, Kjell Lundgren, Fredrik Miegel, Bengt Olle Nilsson, Stefan Ohlsson, Peter Orevi, Magnus Ring, Gösta Rising, Ingrid Sahlin, Ralph Schröder, Stefan Svallfors, Richard Swedberg, Karin Wagner, Yvonne Åberg och Per Östby. Svenska fotografers förbund, Pressfotografernas klubb och Porträttfotografernas yrkesorganisation tillhandahöll adresser. Tack alla! Störst tack går till de fotografer som intervjuades anonymt i projektets första fas och till de fotografer som svarade på enkäten, utan vilka denna rapport aldrig hade påbörjats. Stockholm mars 2000 Árni Sverrisson

3 2 Árni Sverrisson utom kapitel 6, Susanne Urban, 2000

4 3 Innehållsöversikt 1. Introduktion 5 2. Fotografernas bakgrund och den digitala utvecklingen 9 3. Det fotografiska arbetet och yrkets sociala nätverk Arbetsflöden, teknologi och arbetsdelning Diskussionsnätverk: struktur, innehåll och inflytande De kvinnliga fotograferna: bilder, nätverk och teknik Ett porträtt av den digitala fotografen 60 Bilaga: Urval och bortfall 67 Litteraturförteckning 71 Tabellförteckning 2.1: Fotografisk utbildning: den första och den längsta : Svarsfrekvenser för gängse etiketter : Kontakter med andra aktörer och användning av bildprogram : Vart levererar du dina bilder : Kundkategorier och användning av digitala kameror Digitala leveranser och kundkategorier : Förhållande till kunder och överordnade : Konstnärlighet och självständighet : Konstnärlig inriktning och kundintresse : Digitala leveranser och kundförhållanden : Fotografzonen i arbetsflödet : Tekniska leveransformer : Digitala leveranser och företagsform : Gränssnittet till grafikerna : Fotografernas arbete åt andra fotografer : Ekonomiska former och digital utveckling : Egen färgframkallning och digitala leveranser : Framkallning av färgfilm och efterbehandling : Framkallning av färgfilm och digitala kameror : Vilket filmformat använder du? : Olika kameratekniknivåer bland fotograferna : Digitala leveranser och kameratekniknivå : Framkallning av färgfilm och kameratekniknivå : Kontakter med användare av digitala kameror 43

5 4 5.2: Kontakter mellan användare av digitala kameror : Kontakter och deltagande i den digitala utvecklingen : Diskussioner och användning av digital teknik : Fotografiska frågor och hur ofta de diskuteras av fotografer : Användning av och diskussioner om digitala kameror : Diskussioner om digital bild bland fotografer : Diskussioner mellan fotografer och kunder/överordnade : Anledningar att inte använder digitala kameror : Anledningar att inte använda bildprogram : Anledningar att inte använda digitala kameror och program : Typ av bilder efter kön : De kvinnliga fotografernas förebilder : Digitalt montage/collage och användning av digitala kameror : Översikt över de digitala fotografernas särdag 62 A.1: Föreningstillhörighet 68 A.2: Åldersfördelningen 69 A.3: Bosättning efter län 69

6 5 1. Introduktion Denna rapport redovisar resultaten av en enkät som genomfördes våren 1999 bland fotografer i Sverige. Frågeformulär skickades till ett slumpmässigt urval av fotografer som är medlemmar i Sveriges fotografers förbund, Pressfotografernas klubb eller Porträttfotografernas yrkesorganisation. I enkäten ställdes frågor om förhållanden som kunde tänkas påverka fotografernas deltagande i den digitala utvecklingen inom bildframställning och -distribution. Med digital utveckling avses här spridning av digitala kameror, bildbehandling i dator, bildpublicering på internet och annan digital bildöverföring via telenätet. Rapporten beskriver hur svaren på de olika frågorna fördelar sig, ett antal enklare samband och skisserar några av de resonemang som låg bakom enkäten. Enkäten var helt och hållet inriktad på yrkesfotografer, och de flesta av frågorna berör fotografiskt arbete vars resultat så småningom hamnar i trycksaker i någon form. Rapporten riktar sig bl. a. till de som svarade på enkäten (och andra fotografer) och av denna anledning skiljer sig framställningen något från det gängse vetenskapliga formatet. Notapparaten är minimal och tar endast upp de frågor ställdes i enkätformuläret, problematiska aspekter av data, samt referenser till källskrifter, andra projektpublikationer och ett litet antal centrala arbeten. Rapporten är dock inte en populärvetenskaplig text i vanlig mening. Data beskrivs ganska ingående, och antagandet har varit att många läsare är intresserade av dessa detaljer. Enkätens huvudsakliga resultat sammanfattas dock i andra och i sista kapitlet. Dessutom finns en sammanfattning sist i varje kapitel. De som snabbt vill få en överblick över rapportens innehåll kan till en början läsa dessa sammanfattningar för sedan att dyka ner i de delar som förefaller intressanta. Teoretiska överväganden och samtida debatt berörs allt efter som anledning ges. Det är dock oundvikligt att dessa diskussioner får stå tillbaka för huvudsyftet, som är att redovisa enkätundersökningens resultat. Enkätens bakgrund Enkäten ingår i ett större projekt, vars syfte är att förstå spridningen av i första hand digitala kameror, men även av bildbehandlingsprogram (härefter bildprogram ) och annan digital teknik i bildindustrin. Den föregicks av öppna intervjuer med tolv fotografer, och kortare diskussioner med många andra, samt studier av relevanta svenska tidskrifter och annat dokumentärt material. Denna första fas har rapporterats separat (Sverrisson 1998, 1999) men många av de

7 6 insikter och lärdomar som de intervjuade fotograferna delgav författaren kom till användning när enkätfrågorna formulerades. Det tas ofta för givet att ny teknik sprids ganska smärtfritt om den är ekonomiskt rimlig eller på andra sätt uppfyller uppenbara behov, och exempel på detta saknas inte - mobiltelefonin ligger här nära till hands. Men ofta är det tvärtom. En teknik som skenbart löser en del viktiga problem och är ekonomiskt och miljömässigt hållbar sprids ändå inte. Orsakerna varierar. Tekniken kan exempelvis vara behäftad med barnsjukdomar. Problemen den var avsedd att lösa visar sig kanske inte vara så viktiga för användarna som konstruktörer och försäljare har antagit och de ekonomiska kalkylerna speglar inte alltid användarnas verklighet. 1 I fallet digital fotografi, och då särskilt spridningen av digitala kameror, kan man observera alla dessa problem. Digitala kameror sprids nu i första hand inom två brett definierade användningsområden. Det ena är privat användning vars resultat hamnar i familjealbumet eller hemdatorn. Det andra området omfattar skadereglerare, ingenjörer, fastighetsmäklare och andra som behöver fotografisk dokumentation i sitt arbete, utan att för den skull ses som yrkesfotografer av sig själva eller av andra. Däremot har spridningen av digitala kameror bland yrkesfotografer varit långsam. 2 Av de fotografer som svarade på enkäten uppgav endast 1.6% att de enbart använde digitala kameror. I de diskussioner som förekommer offentligt har tre olika förklaringar till denna tröghet lanserats. Den första kan kort sammanfattas så här: Digitala kameror sprids långsamt för att de är dyra, opålitliga och ger dålig kvalité när det gäller färgåtergivning och upplösning. Denna teori kan sägas utgöra fotografernas standardförklaring till varför de inte överger den kemiska bildtekniken. Denna tes förklarar också varför andra yrkesgrupper kan använda digitala kameror i en större utsträckning. Deras kvalitetsanspråk är lägre. En annan förklaring hänvisar till långsiktiga processer och traditionens makt. De stora investeringar i tid, men också pengar som dagens fotografer har gjort i den kemiska bildtekniken spelar här en väsentlig roll. Man kan enligt detta synsätt förvänta sig att den digitala kameratekniken sprids allteftersom pensionsavgångar och nyrekrytering ändrar fotografkårens sammansättning tills polletten faller ner och alla hoppar på det digitala tåget. 1 Se Akrich 1995 och andra bidrag i samma volym och Coleman Exakt statistik finns inte att tillgå då tullens klassificering av elektronisk utrustning är ganska trubbig. Analyser baserade på intervjuer med importörer och försäljare som publiceras i branschtidningar underbygger dock denna slutsats som också stämmer med den information jag har från samma källor. Se exempelvis tidningen Digitalt!?, sommar och höst 1999, och webbplatsen som innehåller aktuell information om den digitala utvecklingen.

8 En tredje förklaringsstrategi kan sammanfattas som att man ifrågasätter de två första, åtminstone deras anspråk på fullständig förklaring, och försöker analysera vad den digitala kameratekniken tillför skilda kategorier av fotografer och olika typer av fotografiskt arbete. Blicken flyttas från fotografernas individuella beslut till deras sociala värld. Den befolkas inte bara av fotografer: Andra viktiga deltagare är bildköpare, bildredigerare, modeller, assistenter och andra som bidrar till tillverkningen av en bild, leverantörer av fotografisk utrustning och material, samt de som slutligen konsumerar bilden, som reklam, konst eller dokumentation, dvs fotografernas publik. De förväntningar som andra har på fotografen blir därmed viktiga att studera. Denna rapport handlar framför allt om vad denna strategi har att tillföra diskussionen. Undersökningens perspektiv är dock begränsat i så måtto att det endast är fotografer som kommer till tals i enkätsvaren. Det kan naturligtvis ifrågasättas om fotograferna är så centrala för den fotografiska teknologins utveckling, att deras perspektiv bör framhållas på detta sätt på bekostnad av andras. Initiativet till teknologiska landvinningar inom fotografiet ligger sällan hos fotograferna själva. När det gäller de hinder som den digitala utvecklingen har mött är dock användarperspektivet centralt. En fotografisk teknik som inte fungerar bra i den fotografiska praktiken kan inte spridas bland fotograferna, eller lite annorlunda uttryckt, att fotograferna accepterar den digitala tekniken är en nödvändig om än inte tillräcklig förutsättning för dess spridning. 734 fotografer svarade på enkäten. Om hänsyn tas till dem som hörde av sig och förklarade att de inte borde vara med i urvalet av någon anledning uppgår svarsfrekvensen till 43%. Därutöver kan det konstateras att bland de som har svarat på enkäten är ganska många som på ett eller annat sätt använder sig av digital teknik. Denna grupp verkar rentav vara överrepresenterad, om man jämför med vad ryktet förtäljer och de bedömningar som görs av branschfolk angående den digitala teknikens spridning. Dessutom finns anledning att tro att de som har svarat är överlag mer tekniskt avancerade än genomsnittsfotografen, de använder mer sofistikerade kameror, framkallar färgfilm själva i större utsträckning, levererar bilder relativt ofta som datafiler och sköter efterbehandlingen av bilder själva i ganska stor utsträckning, vilket närmare redovisas senare i rapporten. Detta stämmer för övrigt med tillgänglig forskning om bortfall. De personer som är engagerade i en fråga är överlag mer villiga att svara på enkäter om denna fråga. Tyvärr går det inte att sätta någon siffra på denna överrepresentation men denna omständighet bör hållas i minnet vid tolkningar av enkätens resultat. De samband som kan konstateras bör i första hand ses som giltiga för den grupp som på ett eller annat sätt har ett aktivt förhållande till den 7

9 8 digitala tekniken, använder den, överväger att göra det eller kanske tycker att det går lite för fort eller att den är ett otyg. Sammanfattning av rapporten I kapitel 2, Fotografernas bakgrund och den digitala utvecklingen, beskrivs respondenterna (dvs de som svarade på enkäten), deras yrkeserfarenhet och arbetssituation, utbildning, geografiska spridning och könsfördelning. De mått på deltagande i den digitala utvecklingen som används i studien redovisas liksom deras samband med några bakgrundsvariabler. I kapitel 3, Det fotografiska arbetet och yrkets sociala nätverk, diskuteras fotografernas kontaktytor mot andra inom branschen, och vilka värderingar och förväntningar dessa präglas av och det analyseras vilka typer av kunskapskapital och kulturellt/symboliskt kapital som i övrigt styr den digitala utvecklingen. I kapitel 4, Arbetsflöden, teknologi och arbetsdelning, diskuteras hur den digitala utvecklingen påverkar och påverkas av dessa aspekter. I denna del av undersökningen likställs bildproduktionen med vilken produktion som helst och analyseras med hjälp av begrepp som också kan tillämpas (och har tillämpats) på teknologisk utveckling inom andra områden. I kapitel 5, Diskussionsnätverk: struktur, innehåll och inflytande, är det de mönster som återfinns i kommunikationen inom yrket som är i centrum för analysen, snarare än ömsesidiga förväntningar eller konkreta arbetssätt. I kapitel 6, De kvinnliga fotograferna: bilder, nätverk och teknik, riktas sökaren mot de särskilda förhållanden som gäller för kvinnor i branschen. Det diskuteras om kvinnor gör annorlunda bilder, har annorlunda kontaktytor och om de eventuellt blir akterseglade av den digitala utvecklingen. Detta kapitel har författats av Susanne Urban, som har valt delvis andra grepp än de som tillämpas i rapporten i övrigt. I kapitel 7, Ett porträtt av den digitala fotografen, sammanfattas rapportens resultat. Genomgående handlar rapporten om att undersöka hur fotografyrket i sin helhet gestaltar sig och konsekvenserna för den digitala utvecklingen och vice versa, hur yrket påverkas av spridningen av digital teknologi. I detta sista kapitel beskrivs utvecklingen dock också ur de digitala fotografernas perspektiv. Bortfall och urval redovisas och analyseras detaljerat i Bilaga A.

10 9 2. Fotografernas bakgrund och den digitala utvecklingen I detta kapitel diskuteras olika mått på deltagande i den digitala utvecklingen. Fotografernas yrkeserfarenhet, organisationstillhörighet, ekonomiska former för verksamheten och deras utbildningsnivå redovisas. Bakgrundsvariablerna kön och ålder och deras samband med användning av digitala kameror och bildprogram diskuteras. Digital teknik bland fotograferna I undersökningen användes flera olika mått på deltagande i den digitala utvecklingen som i sin tur används för att analysera digitaliseringen av yrket. Det första måttet härstammar från en fråga där ett stort antal etiketter listades, exempelvis Reklam, Sport, Mode, mm. En av dessa etiketter var Digital. Fotograferna ombads markera de etiketter som de ansåg kunde användas för att beskriva deras fotograferande. De kunde markera så många de ansåg behövdes och 17.7% markerade etiketten digitalt (se vidare kapitel 3). Ett annat mått handlar om leveranser, där vi bl.a. frågade om bilderna levereras som datafiler. Det visade sig att det var 27.8% som alltid eller ofta gjorde det. Det var dock relativt få fotografer som alltid levererade bilderna som datafiler. Påsiktskopia och dia var vanligast. Dessa aspekter avhandlas i kapitel 4. Ett par av nära förknippade mått avspeglas i svaren på i en rad frågor om vem som sköter olika fotografiska sysslor, fotograferna själva, assistenter, andra inom företaget, ett utomstående labb, servicebyrå eller reproföretag. Det visade sig att 53.6% av fotograferna alltid eller ofta scannar in sina bilder själva, och att 54.2 % sköter den digitala efterbehandlingen själva alltid eller ofta. Dessa siffror utgör ett tredje mått på deltagande i den digitala utvecklingen. De diskuteras detaljerat i kapitel 4. Det är i första hand dessa siffror som väcker misstankar om att fotografer som är intresserade av och/eller använder digital teknik är överrepresenterade bland de som svarade på enkäten. Användning av digitala kameror (i en fråga om filmformat) utgör det fjärde måttet. 1,6% uppgav sig alltid använda digitala kameror, 5.1% uppgav att de gjorde det ofta, 6.8% sa att de gjorde det ibland, 9.9% att de gjorde det sällan, och 76.8% att de aldrig gjorde det. Vi frågade sedan vilka digitala kameror fotograferna hade använt och 17.7% svarade på denna fråga, dvs kunde identifiera ett konkret kameramärke och modell. Denna siffra utgör det femte måttet på spridningen av digital teknik bland fotograferna. Vi ställde också en fråga om anledningarna till att inte använda digitala bildprogram som endast skulle besvaras av dem som faktiskt inte gjorde det.

11 10 65,8% svarade inte på denna fråga och denna siffra utgör ett sjätte mått på deltagande i den digitala utvecklingen. Det frågades också om internet och olika aspekter av internetanvändningen. Det visade sig att de som alltid levererar sina bilder som datafil gör det över nätet hellre än på diskett/cd. Denna aspekt diskuteras närmare i kapitel 4. Vidare uppgav 27.6% att de hade egen hemsida, 16.8% att de var med i en mailing list och 6.1% att de följer en diskussionsgrupp på nätet. 6.6% kollar ofta vad andra fotografer gör via webben, och 25.8% gör det ibland. Lite fler, 14.6%, sökte ofta fakta om utrustning på webben, och 29.5% gjorde det ibland. Sammantaget utgör dessa siffror ett sjunde mått eller en uppsättning relaterade mått på fotografernas yrkesmässiga användning av digital teknik. Ett åttonde mått är huruvida fotograferna sysslar med digitalt montage eller collage. 5.6% gör detta ofta, 19.9% gör det ibland, 18.3% gör det sällan och resten (53.5%) sysslar inte med det alls. Som nämndes ovan är det olika skäl ganska sannolikt att den procentuella användningen av digitala tekniker är mindre i praktiken än vad som framkommer här. Den mycket stora andel som använder bildbehandlings-program enligt olika mått är här klart ett varningstecken. Allmän beskrivning av fotograferna Fotograferna tillfrågades när de hade börjat sin yrkesbana som fotografer, och utifrån deras svar beräknades hur många år de hade varit fotografer (år 1999). Genomsnittet bland respondenterna låg på 18 år. En fjärdedel har mindre än 10 år i yrket, en fjärdedel har 10 till 17 år, en fjärdedel har 18 till 29 år och en fjärdedel har 30 år eller mer bakom sig. Unga och nytillkomna fotografer har svarat på enkäten i liten utsträckning och var också fåtaliga i urvalet (se bilaga A). Tre fjärdedelar av dem som svarade arbetade heltid som fotografer, oberoende av ålder. Däremot var det mycket vanligare att kvinnor arbetade deltid. Inte mindre än 39.4% av kvinnorna arbetade deltid som fotografer jämfört med 22.3% av männen, bland dem som besvarat enkäten. Den höga andelen deltidsarbetande kan ses som en indikation av yrkets karaktär av hantverk och/eller konstnärlig skapande eller som en återspegling av bristande lönsamhet. Att vara yrkesfotograf innebär i alla fall inte alltid en heltidssysselsättning. Deltidsarbetets omfång varierade men vanligast var Tabell 2.1: Fotografisk utbildning: den första och den längsta Första utbildningen Längsta utbildningen Utbildningstyp Procent Längd (år) Procent Längd (år)

12 11 Fotolinje gymnasium Medialinje gymnasium Folkhögskola Kursverksamhet Högskola Assistent Praktik Självlärd Annan halvtid. Det var vanligare i ensamföretag, där det förekom i 28.5% av fallen, än i flerpersonsföretag (17.9%). Vi frågade också under vilka ekonomiska former fotograferna utövade sitt fotografi. 54.7% arbetade i egna ensamföretag, 6.8% var delägare i ett företag, och 7.6% var ensamma ägare med anställda fotografer eller assistenter. På löntagarsidan hittar vi assistenter och studenter (2.2%), anställda i fotoföretag (6.8%) och anställda i annan typ av företag (13.6%). Dessutom uppgav 7.5 % att deras arbetsförhållanden inte entydigt kunde klassificeras som det ena eller andra. Företagens storlek varierade kraftigt: som ovan sades var ensamföretagen vanligast, sedan tvåpersoners företag. De största företagen hade tusentals anställda. Tabell 2.1 sammanfattar data om den första utbildningen och den längsta utbildningen. Av fotograferna svarar nästan hälften (47.3%) att de endast har en utbildning. En tredjedel (33.3%) uppgav att de hade utbildats på två olika sätt, och resten, ungefär en av sex, hade genomgått tre eller fler utbildningar. Om man ser till den totala utbildningslängden varierade den därför ganska kraftigt, beroende på vilka typer av utbildning och hur många man hade gått. För den stora andelen självlärda kan det av naturliga skäl vara svårt att veta när utbildningen är klar och ingen utbildningslängd anges i detta fall. Bland de övriga nämnde de flesta utbildning som assistent både som första och som längsta utbildning (15.4% respektive 15.7%). Kursverksamhet nämndes som första utbildning av 12.4% och fotolinje vid gymnasium av lika många. 4.4% hade börjat sin fotografiska utbildning på högskolenivå. Utbildning på högskolenivå är den vanligaste längsta utbildningen (10.4%) efter tjänstgöring som assistent. Fotolinje på gymnasium (8.9%), folkhögskola (6.9%) och kursverksamhet (6.2%) följer därnäst. I urvalet fanns, som nämndes ovan, fotografer som var med i någon av tre organisationer, Sveriges fotografers förbund (SFF), Pressfotografernas klubb (PFK) och Porträttfotografernas yrkesorganisation (PYO). Vi frågade om

13 12 medlemskap i dessa organisationer, och eventuella andra organisationer. Av de som svarade på enkäten angav 67.4% att de var med i SFF, 33.5% att de var med i PFK och 6.3% att de var med i PYO. Detta motsvarar i stort andelen medlemmar i dessa organisationer i urvalet. Ett stort antal andra organisationer nämndes också. Bildleverantörernas förening nämndes av 47 fotografer, Journalistförbundet av 9, Naturfotograferna av 8 och lika många var med i en fotoklubb. Ålder och kön Av de svarande var 131 kvinnor och 595 män. Kvinnornas medelålder var 39 år, och männens 45 år, och åldersspridningen var något mindre bland kvinnorna. Det är av visst intresse att studera redan här huruvida skillnader finns mellan unga och gamla, samt mellan kvinnor och män när det gäller vissa kärnvariabler i undersökningen. Det undersöktes därför huruvida kvinnor använde digitala kameror och bildprogram i större eller mindre utsträckning än män. Det undersöktes också om samma förhållanden hade samband med åldern. Endast två kvinnor, jämfört med 34 män, använde alltid eller ofta digitala kameror (1.5% respektive 5.7%). 26.4% av kvinnorna efterbehandlar alltid sina bilder själva, jämfört med 37.3% av männen. Av kvinnorna efterbehandlade 39.1% aldrig sina bilder själva, vilket endast gäller 30.4% av männen. Det fanns inget samband mellan ålder och användning av digitala kameror eller användning av bildprogram. Hypotesen att användning av digitala kameror och bildprogram är en generationsfråga har med andra ord inte bekräftats. Attityder som datorvana och datorrädsla o. dyl. är rimligen fördelade på samma sätt bland fotograferna och bland befolkningen i stort. Man kan därför från åldersdata härleda en ny hypotes, nämligen att andra attityder och omständigheter är viktigare än de som direkt har med datorer att göra. Dessa attityder diskuteras mer utförligt i kapitel 4. Genusaspekterna förefaller däremot viktiga och behandlas som tidigare nämnts i kapitel 6.

14 13 3. Det fotografiska arbetet och yrkets sociala nätverk I detta kapitel undersöks aspekter av den fotografiska praktiken eller fotografernas praxis. Detta begrepp hänvisar inte endast eller främst till de förhållanden som råder mellan fotografen, hans kamera, det avbildade och bilden, dvs kärnan i fotografens aktiviteter (Flüsser 1988). Det inkluderar också de kontakter, det samarbete, leveransformer och kundförhållanden, som omgärdar denna kärna. Syftet är att utveckla klassificeringar av olika arbetssätt, yrkesmässiga kontaktnätverk och resurser som påverkar hur fotograferna arbetar och studera vilka samband som kan konstateras mellan dessa. Först diskuteras och analyseras hur fotograferna själva karakteriserar sin egen praxis. Därnäst analyseras fotografernas yrkesmässiga nätverk, och särskilt deras förhållanden till kunder och överordnade. Därvidlag dras särskilt fram frågan om huruvida fotograferna främst förlitar sig på ett kulturellt och symboliskt kapital, eller om också andra resurser, tekniska, ekonomiska och sociala, har väsentlig betydelse. Hur fotografernas klassificerar sin egen verksamhet Som ett första steg undersöktes hur fotograferna fördelade sig på ett antal branschberoende kategorier. De ombads markera om deras fotografi kunde hänföras till någon av de kategorier eller etiketter som listas i tabell 3.1. Listan konstruerades med utgångspunkt i den klassificering av fotografiskt arbete som finns på SFF:s hemsida och listan innehåller därför väsentligen etiketter som är gängse och accepterade bland de flesta fotografer. 3 Fotograferna ombads kryssa för så många kategorier de ansåg behövdes. I genomsnitt markerades 5.5 alternativ. 7.8% av respondenterna markerade också alternativet Annat och specificerade närmare, men detta gav inte upphov till nya kategorier utöver dem som redan fanns. Antalet och andelen (i procent) som markerade varje kategori visas i tabell 3.1. I tabellen redovisas också hur många av dem som har markerat en kategori som använder digitala kameror (alltid, ofta eller ibland) eller bildbehandlingsprogram. De skuggade siffrornas avvikelse från den genomsnittliga genomsnittet är statistiskt säkerställd, d.v.s. den ligger utanför felmarginalen. 4 Avsevärda skillnader i användning av digitala kameror kan utläsas mellan dem som har kryssat för de olika etiketterna. Ingen av dem som ligger högt är dock särskilt uppseendeväckande. Däremot är det intressant att Tabell 3.1: Svarsfrekvenser för gängse etiketter februari Avvikelsen från genomsnittet är alltså statistiskt signifikant på.05 nivå.

15 14 Procent inom kategori 728 giltiga svar Antal Procent Använder digital kamera alltid, ofta, ibland Använder bildbehandlingsprogram Reklam Porträtt Annat reportage (ej dagspress) Dokumentär Produktfotografi Dagspress Konstnärlig Resor Industri Kultur Interiör Natur Sport Landskap Mat Digital Arkitekturfoto Miljö Mode Friluftsliv Musei- m.m Collage Medicinsk Vetenskaplig Skuggning = Avvikelse från genomsnittet signifikant på.05 nivå konstatera att porträttfotografer hamnar ganska lågt, även om det stora antalet fotografer som har markerat denna kategori ger vid handen att det inte bara är porträttspecialister som har gjort det. Konstnärligt orienterade fotografer använder också digitala kameror i mindre utsträckning än de som inte markerade detta alternativ. Fördelningen för användning av digitala bildprogram är ungefärligen den samma men dock på en mycket högre nivå. Huvudintrycket är dock att digitala fotografer sysslar med många olika saker, och återfinns inte bara inom trånga nischer. Tabell 3.2: Kontakter med andra aktörer och användning av bildprogram

16 15 Har ofta kontakt med någon kategori (antal) 5 Har ofta kontakt med någon kategori (procent) Använder bildbehandlingsprogram, procent av dem som har markerat kategorin Alla svar Andra fotografer Journalister Bildredaktörer Art directors Bildredigerare Budservice Försäljare Konstnärer Grafiker Kopister Direktörer Fotomodeller Stylister Fotolärare Gallerister Modellagenturer Arkitekter Ingenjörer Snickare Digital servicebyrå Elektriker Egen agent (endast skillnader/avvikelser signifikanta på.05 nivå) Direkta yrkeskontakter Ett annat sätt att undersöka fotografernas vardagspraxis är att analysera deras direkta yrkeskontakter med olika personkategorier som ingår i arbetsflödet före, efter eller i samband med exponeringen, dvs den grundläggande tillverkningen av bilden. I tabell 3.2 redovisas hur många procent, som nämnde varje kategori. De som inte angav att de ofta hade kontakt med någon av kategorierna har utelämnats här. Det undersöktes också om det fanns skillnader i användningen av digitala 5 Vilka av nedanstående yrkesutövare kommer du ofta i direkt kontakt med genom ditt arbete (vänligen markera alla alternativ som passar).

17 16 kameror och bildprogram mellan fotografer som hade kryssat eller inte kryssat för varje kategori. De skillnader som fanns i användning av digitala kameror mellan dem som hade kryssat för varje kategori låg inom felmarginalen (.05). Däremot fanns viktiga skillnader när det gällde användning av bildprogram. I tabellen redovisas därför andelen fotografer som använder bildprogram av dem som kryssat för varje kategori, dock endast i de fall där avvikelsen från genomsnittet översteg felmarginalen. Där ingen siffra förekommer är användningen av bildprogram med andra ord genomsnittlig. 6 Det visar sig att användningen av bildprogram ligger över genomsnittet om kontakter med bildredaktörer och tidningspersonal förekommer ofta liksom kontakter med olika tekniska yrkeskategorier, t.ex. med ingenjörer eller kopister. Kontakter med konstnärer och yrkeskategorier inom modefoto samt ADs är däremot förknippade med användning under genomsnittet. I alla dessa fall är skillnaderna relativt små, dvs om kontaktnätet konstrueras på detta sätt förklarar det endast en del av variationen. De ger dock en fingervisning om att kulturellt kapital spelar en viss roll för användningen av digitala bildprogram. 7 Med kulturellt kapital avses här i första hand den gångbara kulturella kompetens som fotograferna besitter. Denna manifesteras på olika sätt i fotografernas verksamhet och karriär, och kan (och bör) därför mätas med olika typer av frågor. Ett exempel är utbildningens längd, som redovisades ovan. Kulturellt kapital tillmäts också ett symbolvärde, som kan användas i utbyte mot pengar eller annat begärligt, temporärt eller beständigt. Detta symbolvärde är visserligen svårt att fånga i siffror och tabeller, men saknar inte betydelse av den anledning. Andra mätmetoder tar sin utgångspunkt i att kulturellt kapital värderas inom ett socialt fält, där alla aktörer inte har lika mycket inflytande. Det som uppskattas av makthavare inom fältet (konsten, reklamen, tidningsvärlden) blir då gångbart kulturellt kapital. Därutöver kan man sammanföra dessa fält till ett övergripande kulturellt fält och eventuellt kan Tabell 3.3: Vart levererar du dina bilder? 8 Procent inom kategori Alla Nästan En stor En liten Inga 6 Dvs skilde sig inte statistiskt signifikant från genomsnittet. 7 De data som redovisas här kan naturligtvis användas för annat än att utreda det digitala fotografiet. Exempelvis har endast 48.1% av dem som uppger sig syssla med konstnärligt inriktad fotografi, när fotograferna karakteriserar sin egen praxis, svarat att de ofta har direkta kontakter med (andra) konstnärer. Hälften av dem som sysslar med fotokonst enligt egen definition gör det alltså utanför eller i periferin av konstvärldens kontaktnät. 8 Vart levererar du dina bilder? Markera så många alternativ du behöver.

18 17 alla andel andel alls Reklambyrå Internt företagsarkiv Företag, informatörer Nyhetsredaktörer Tidskrifter Bildbyrå Bokförlag Privatkunder Webb-producenter Egna böcker, utställningar en inbördes rangordning inom detta konstateras. Att verka inom det konstnärliga fältet kan således ses som ett tecken på högt allmänn-kulturellt kapital jämfört med reklamarbete eller fotojournalistik. Dylika rangordningar är dock stadda i ständig förändring inte minst för att aktörer verksamma inom fält som saknar symbolvärde strävar efter att ändra detta och därmed sin egen situation, både individuellt och kollektivt, och därmed bibehålla och utveckla den egna aktivitetens status och legitimitet. 9 Bildanvändare En av frågorna i enkäten handlade om vart fotograferna levererar sina bilder. Fotograferna ombads markera huruvida och i vilket omfång deras bilder hamnade hos olika kategorier av användare. Resultatet visas i Tabell 3.3. Mest sällsynt är att leverera bilder till webb-producenter. 72.1% levererar inga bilder åt detta håll och 24.0% levererar endast en liten andel. Att leverera till internt företagsarkiv är också ganska sällsynt, 66.3% lämnar inga bilder till något sådant, och 14.9% lämnar endast en liten andel. Samtidigt var detta den typ av avnämare som näst flesta svarade att de alltid lämnade till. Att fotografera för ett företagsarkiv är med andra ord en ganska specialiserad syssla. Flest angav att de lämnade alla sina bilder till nyhetsredaktörer, eller 7.8%. I övrigt visar tabellen ganska bra vilken flexibilitet som krävs av fotograferna, men lämnar också ett svar till varför tillsynes överdrivna kvalitetskrav är så vanliga i branschen, till fåfänga för användningen av digitala kameror. Då det inte är givet vilken typ av trycksak (eller annan användning) Tabell 3.4: Kundkategorier och användning av digitala kameror Procent som levererar alla, nästan alla eller Använder Använder 9 Se vidare Bourdieu 1965, 1979.

19 18 en stor andel av sina bilder till olika kundkategorier av de som inte använder respektive använder digitala kameror digital kamera sällan eller aldrig digital kamera alltid, ofta eller ibland Internt företagsarkiv Företagsinformatörer Nyhetsredaktioner Webb-producenter Tidskrifter Privatkunder Egna böcker, utställningar bilderna hamnar i, är det rimligast att ta det säkra för det osäkra och göra bilder som klarar sig bra överallt ifråga om upplösning och kvalitet i övrigt. Det undersöktes om användning av digitala kameror var särskilt vanlig eller ovanlig bland fotografer som levererar till särskilda kundkategorier. Det visade sig att användare av digitala kameror (alltid, ofta, ibland) ofta levererar till interna arkiv, företagsinformatörer, nyhetsredaktioner och webb-producenter, jämfört med dem som sällan eller aldrig använder digitala kameror. Användare av digitala kameror levererar däremot jämförelsevis sällan till tidskrifter och privatkunder eller använder sina bilder till egna böcker och utställningar. Detta sammanfattas i tabell 3.4, som visar de skillnader som låg inom felmarginalen (.05). Återigen ges här en fingervisning om hur kulturellt kapital påverkar utvecklingen. De som använder digitala kameror levererar i mindre utsträckning än de andra fotograferna till kunder eller andra avnämare som företrädesvis använder ovanliga bilder, men däremot levererar i högre utsträckning till kunder som gärna använder ganska konventionella bilder. Användning av bildprogram är vanligare bland dem som levererar alla, nästan alla eller en stor andel bilder till nyhetsredaktionerna än bland dem som inte gör det. De som levererar till tidskrifter och webb-producenter använder också bildprogram i något högre grad än genomsnittet. Bland dem som levererar till privatkunder eller gör egna böcker och utställningar är användning av bildprogram under genomsnittet. Som i flera andra fall kan vi se att förhållanden som kan tolkas som tecken på en stark position inom det allmänna kulturella fält som fotograferna rör sig i, eller m.a.o. ett högt kulturellt eller symboliskt kapital, som exempelvis att producera egna böcker och satsa på

20 19 Tabell 3.5: Digitala leveranser och kundkategorier Procent av dem som levererar bilder som datafiler alltid eller ofta respektive ibland, sällan eller aldrig, som levererar alla, nästan alla, eller en stor andel bilder till varje kundkategori Levererar datafil alltid eller ofta 10 Levererar datafil ibland, sällan eller aldrig Reklambyrå Internt företagsarkiv Nyhetsredaktioner Bokförlag Privatkunder Webb-producenter Egna böcker, utställningar utställningar, kan kopplas till liten användning av digital teknik och vice versa. Det är viktigt att notera att stark position inom det kulturella fältet inte behöver innebära en stark ekonomisk position, makt eller andra påtagliga fördelar, men utesluter dem inte heller. Slutligen undersöktes i vilken mån digitala leveranser var mer eller mindre vanliga bland fotografer som levererade till olika kundkategorier. Resultaten sammanfattas i Tabell 3.5, där endast skillnader som låg inom felmarginalen (.05) visas. Nyhetsredaktionernas dominans på detta område är ganska klar: Av dem som alltid eller ofta levererar digitalt, lämnar 61.7% alla, nästan alla eller en stor del av sina bilder till nyhetsredaktioner, medan endast 15.7 av dem som av dem som levererar digitalt ibland, sällan eller aldrig gör det. I den andra ändan av skalan kan man konstatera att endast 19 fotografer eller 2.6% av dem som levererar digitalt alltid, ofta eller ibland ger ut egna böcker eller ställer ut i stor utsträckning (alla, nästan alla eller en stor andel bilder) medan inte mindre än 14.1% av dem som lämnar bilder som datafil ibland, sällan eller aldrig har egna utställningar och böcker som huvudsakligt användningsområde för sina bilder, alltså mer än fem gånger så stor andel. Återigen ser vi hur kulturellt kapital och digital utveckling vandrar olika vägar. Förhållanden till kunder och överordnade Vi ställde också mer direkta frågor om förhållandet till kunder och överordnade. Frågorna hade formen av påståenden och fotograferna ombads markera huruvida påståendena stämde bra, ganska bra eller inte alls. Resultatet redovisas 10 Se not 16.

21 20 Tabell 3.6: Förhållande till kunder och överordnade 11 Stämmer Bra Ganska Inte alls Antal Procent bra svar Jag har/får jobb mest för min speciella stil Man uppskattar att jag är lyhörd och flexibel Jag anlitas för att jag är snabb och effektiv Viktigast är mitt gedigna tekniska kunnande Jag bestämmer själv vad jag fotograferar Mina kunder vill ha konstnärliga bilder Jag anlitas för att jag håller rimliga priser Jag bestämmer själv kompositionen Viktigast för mig är att kunden blir nöjd Jag väljer själv den utrustning jag arbetar med Jag får de flesta uppdrag genom kontakter Jag anlitas för att jag är pålitlig och punktlig i tabell 3.6. Frågorna var konstruerade i syfte att blottlägga på ett mera systematiskt sätt de mönster som gäller socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital som har berörts ovan. Vad kulturellt och ekonomiskt kapital är ger sig här ganska mycket självt, men det bör nämnas att här hänvisar socialt kapital i första hand till att vara lyhörd och flexibel och att erhålla uppdrag genom kontakter. Hypotesen är att det går att särskilja var och en av dessa resurstyper eller konkurrensmedel medelst frågor som karakteriserar sociala relationer. Antalet svar varierar något och redovisas därför i näst sista kolumnen. Procenttalen kalkyleras horisontellt i tabellen. Om vi undersöker den första kolumnen finner vi att flest fotografer (84.6%) anser att påståendet att de själva väljer den utrustning de arbetar med stämmer bra. Därnäst följer påståendet att de själva bestämmer bildens komposition (60.5%). Minst förbehållslöst samtycke röner påståendet att kunderna vill ha konstnärliga bilder (11.7%), men ganska många (44.8%) anser ändå att det stämmer ganska bra. Ganska många (43.5%) anser dock att detta inte stämmer alls, och detta är faktiskt den största siffran i inte alls kolumnen. Därnäst följer påståendet att fotografen anlitas för att han eller hon håller rimliga priser, endast 12.6% anser att detta stämmer bra, men 49.8% anser dock att det stämmer ganska bra. Denna fråga röner dock näst flest svar i inte alls kolumnen, då 37.6% anser att detta stämmer inte alls på deras 11 Hur pass bra beskriver följande påståenden ditt förhållande till kunder eller överordnade? Markera om påståendena stämmer bra, ganska bra eller inte alls.

22 21 kundrelationer. I övrigt inbjuds läsaren att på egen hand undersöka de svarsfördelningar som intresserar mest. Mönster i förhållandet till kunder och överordnade Tabell 3.6 ger vid handen att det borde vara möjligt att gruppera fotografernas förhållanden till kunder och/eller överordnade i olika kategorier beroende på mönstret i den enskildes svar på de olika frågorna. Ett sätt att utröna detta är att använda en faktoranalys, och denna visar att svaren kan sammanfattas i fyra komponenter, dvs fyra typer av relationer. Den första komponenten består av lyhördhet och flexibilitet, snabbhet och effektivitet, tekniskt kunnande, pålitlighet och punktlighet. Här finns också ett starkt inslag av kundanpassning ( viktigast för mig är att kunden blir nöjd ). Vi kan karakterisera denna typ som problemlösningsrelationer. Den andra komponenten inbegriper speciell stil och konstnärliga bilder, dvs de frågor som hänvisade till det kulturella kapitalet, och denna typ av förhållanden kan kallas för kulturrelationer. Den tredje komponenten innehåller rimliga priser, att kontakter är viktiga och att kunden är nöjd. Här finns också ett stort inslag av pålitlighet och punktlighet. Här hamnar alltså de aspekter som kan föras till det sociala kapitalet tillsammans med referenser till den ekonomiska effektiviteten. Denna typ kan vi kalla för socioekonomiska relationer. Den fjärde komponenten innehåller de tre frågor som handlar om fotografens autonomi, dvs att fotografen bestämmer själv vad fotograferas, bestämmer själv kompositionen och väljer utrustning själv. Denna typ av relationer kan vi kalla för autonoma relationer. Om vi jämför detta resultat med den ursprungliga idén, nämligen att det finns tre olika resurser, ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital, 12 som manifesteras i fotografernas relationer till kunder och överordnade, kan vi konstatera att det finns anledning att nyansera något. Problemlösningsförmågan (flexibilitet osv) är inte så intimt kopplad till ett välfungerande kontaktnät som den ursprungliga idén gav vid handen. Ett välfungerande kontaktnät, (dvs i ekonomiska termer) är snarare kopplat till rimlig prisnivå och kundanpassning medan förmåga att lösa problem och flexibilitet går hand i hand med bl. a. teknisk förmåga. Det förväntades också att de variabler som ingår i den andra typen av relationer (speciell stil, konstnärliga bilder) skulle hamna ihop med autonomi i fråga om utrustning, komposition och motivval. Så var inte fallet. Sambanden mellan dessa senast nämnda variabler har därför granskas lite närmare med hjälp av sambandsmåttet gamma (som fångar även icke-linjära samband) och resultatet visas i Tabell 3.7. Ett tydligt samband återfinns mellan 12 Se också Sverrisson (1998).

23 22 Tabell 3.7: Konstnärlighet och självständighet Gamma 1. Mina kunder vill ha konstnärliga bilder 1. Mina kunder vill ha - konstnärliga bilder 2. Jag har/får jobb mest för min speciella stil 3. Jag bestämmer själv vad jag fotograferar 4. Jag bestämmer själv kompositionen 5. Jag väljer själv den utrustning jag arbetar med * ej signifikant på.05 nivå 2. Jag har/får jobb mest för min speciella stil Jag bestämmer själv vad jag fotograferar Jag bestämmer själv kompositionen Jag väljer själv den utrustning jag arbetar med.042* kundernas önskan om konstnärliga bilder och att välja själv vad man fotograferar. Att kunderna önskar konstnärliga bilder har dock ett ännu starkare samband med att anlitas för att man har en speciell stil. Ett klart samband finns också mellan att bestämma själv vad man fotograferar och att bestämma kompositionen själv. De andra sambanden är avsevärt lägre men dock positiva och med ett undantag inom felmarginalen (.05). Kulturellt kapital som konkurrensmedel betraktat och praktisk autonomi, såsom dessa begrepp kläds i siffror här, är enligt detta mao inte så nära förknippade med varandra. Men kan kundernas förväntningar och fotografernas identiteter antas sammanfalla utan vidare? För att belysa detta undersöktes huruvida kundernas önskemål om konstnärliga bilder är kopplade till att ha konstnärlig inriktning på sitt fotografi. Resultatet visas i tabell 3.8. En konstnärlig inriktning hos fotografen hänger uppenbart ihop med dito hos kundkretsen (gamma =.687). Detta samspel mellan förväntningar och egna bedömningar är en viktig del av hur fotografer och kunder hittar varandra och förhandlar fram arbetssätt som fungerar praktiken, och bildar den jordmån i vilken den digitala bildtekniken spirar eller inte. Slutsatsen blir, att man kan särskilja tre typer av relationer, problemlösningsrelationer, socio-ekonomiska relationer och kulturella

24 23 Tabell 3.8: Konstnärlig inriktning och kundintresse Kunderna vill ha Konstnärlig inriktning på mitt fotografi konstnärliga bilder Påståendet stämmer Ja (%) Nej (%) Genomsnitt (%) Bra Ganska bra Inte alls Summa relationer, och motsvarande nätverkstyper, även om dessa inte helt motsvarar de resurstyper vi lade ut med i början, samt ett område som motsvarar kärnan i fotografernas aktiviteter som kännetecknas av att inom det råder en utbredd autonomi, särskilt ifråga om val av utrustning och komposition. Digital teknik och relationer med kunder och överordnade Fotografer som anger att kunderna uppskattar snabbhet och effektivitet använder digitala kameror i något större utsträckning än fotografer som inte möter dessa förväntningar (gamma=.331). Samma gäller fotografer som anser att deras tekniska kunskap är viktigt (gamma=.340). Däremot ansåg användare av digitala kameror i något mindre utsträckning att de valde utrustning själva än de som inte använder digitala kameror. Övriga skillnader angående användning av digitala kameror låg inom felmarginalen. Fotografer som anger att det stämmer bra att de anlitas för att de har en speciell stil är avsevärt fler (42.2%) bland dem som inte använder bildbehandlingsprogram än bland dem som gör det (26.7%). Likaledes är fotografer som anser att det stämmer bra att deras kunder vill ha konstnärliga bilder fler, relativt, bland dem som inte använder bildprogram (17.4%) än bland dem som gör det (9.5%). Däremot är det något fler av programanvändarna jämfört med de andra som anger att det stämmer bra att de anlitas för att de är pålitliga och punktliga (59.1% respektive 50.3%). Det är också många fler av programanvändarna som anser att det stämmer bra att de anlitas för att de är snabba och effektiva (53.9%) jämfört med ickeanvändarna (38.3%). Om digitala leveranser studeras framträder en liknande bild, som sammanfattas i tabell 3.9.Som tabellen visar är leveranser som datafil mindre vanliga bland dem som får jobb p.g.a. deras speciella stil, vilkas kunder vill ha konstnärliga bilder och som får uppdrag genom kontakter, än bland dem som

25 24 Tabell 3.9: Digitala leveranser och kundförhållanden Procent som anser att påstående stämmer bra av dem som alltid eller ofta levererar datafiler respektive de som gör det ibland, sällan eller aldrig Levererar datafiler alltid eller ofta Levererar datafiler ibland, sällan, aldrig Differens Jag får jobb för min speciella stil Kunder vill ha konstnärliga bilder uppdrag genom kontakter mitt gedigna tekniska kunnande bestämmer kompositioner själv arbetar snabbt och effektivt anser sitt tekniska kunnande viktigt, som bestämmer kompositionerna själva och arbetar snabbt och effektivt. Återigen kan vi konstatera att betoning av kulturella resurser arbetar emot den digitala tekniken, betoning av ekonomiska resurser verkar åt andra hållet. Sammanfattning Den bild som framträder ur denna preliminära analys av aktiviteter, resurser och kundförhållanden å ena sidan och deltagande i den digitala utvecklingen å den andra sidan kan sammanfattas så att kulturellt kapital har en negativ inverkan på sannolikheten för aktivt deltagande i den digitala utvecklingen och att förväntningar på teknisk effektivitet ( prestanda ) snarare än renodlad ekonomisk (kostnads-) effektivitet har en positiv inverkan på deltagande i den digitala utvecklingen. Det har däremot inte kunnat visas här att socialt kapital i form av flexibla och effektiva kontaktnät har en entydig inverkan, som inte nödvändigtvis innebär att de saknar betydelse. Denna fråga tas därför upp åter i kapitel 5.

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Ann Bergman och Lars Ivarsson Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund En utmaning för handeln som arbetsplats Karlstad University Studies

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Fakultet för ekonomi, kommunikation och IT Louise Bolands Eklund & Ulla Eråker Marknadsundersökning Produkter för hästsport Market Research Products for Equestrian Sport Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

! Småföretag " # $ % & ' '% ' # ( & ) ' 1

! Småföretag  # $ % & ' '% ' # ( & ) ' 1 ! Småföretag "# $%&''%'#(&)' 1 Sammanfattning Denna uppsats är en undersökning av hur kontakten är mellan småföretagare och redovisningskonsulter. En stor del av de mindre företagen överlåter en del eller

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper Citation for the published paper: Jessika Wide Genusperspektiv och kursspecifikt jämställdhetsarbete

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

KOMMUNENKÄT BLAND INVÅNARNA I JAKOBSTAD

KOMMUNENKÄT BLAND INVÅNARNA I JAKOBSTAD C, Centria tutkimus ja kehitys - forskning och utveckling, 15 Jennie Elfving, Kai Lusa & Martin Sweins KOMMUNENKÄT BLAND INVÅNARNA I JAKOBSTAD Centria-ammattikorkeakoulu 2014 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Läs mer

på den vägen vart det: vi har haft väldig tur att det har varit så bra personer som har tyckt bra om oss Om samordning i medienätverk i Dalarna 1

på den vägen vart det: vi har haft väldig tur att det har varit så bra personer som har tyckt bra om oss Om samordning i medienätverk i Dalarna 1 1 Arni Sverrisson och Victoria Rosenström på den vägen vart det: vi har haft väldig tur att det har varit så bra personer som har tyckt bra om oss Om samordning i medienätverk i Dalarna 1 Denna artikel

Läs mer

på den vägen vart det: vi har haft väldig tur att det har varit så bra personer som har tyckt bra om oss

på den vägen vart det: vi har haft väldig tur att det har varit så bra personer som har tyckt bra om oss 1 Arni Sverrisson och Victoria Rosenström: på den vägen vart det: vi har haft väldig tur att det har varit så bra personer som har tyckt bra om oss Om samordning i medienätverk i Dalarna Denna artikel

Läs mer

Studiecirkeldeltagare 2008

Studiecirkeldeltagare 2008 Folkbildningsrådet utvärderar No 2 2009 Studiecirkeldeltagare 2008 En studie om deltagare i studieförbundens studiecirkelverksamhet Eva Andersson, Monica Larson och Lena Lindgren Studiecirkeldeltagare

Läs mer

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet?

Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Malmö högskola Lärarutbildningen Natur Miljö Samhälle Examensarbete 10 poäng Läxhjälp i gymnasiematematik över Internet? Homework assistance in upper secondary mathematics using the Internet Farzad Fakhim

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

IT i lärarutbildningen

IT i lärarutbildningen IT i lärarutbildningen attityder, användande och kunnande bland lärarutbildare och studenter 2004 Utförd av: Metamatrix Development & Consulting AB 2004-11-24 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Aktiva och passiva elkonsumenter *

Aktiva och passiva elkonsumenter * Aktiva och passiva elkonsumenter * KRISTINA EK och PATRIK SÖDERHOLM Enheten för nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå E-post: patrik.soderholm@ltu.se * Det arbete som ligger till grund

Läs mer

87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013

87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013 En rapport från Forum för professionsforskning 2014:5 87 lärares rörelser till, från och inom yrket 1993-2013 En rapport från projektet Vägskäl en longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor

Läs mer

Att vara sin egen spegelbild socialarbetares syn på för- och nackdelar med den egna IFO-organisationen

Att vara sin egen spegelbild socialarbetares syn på för- och nackdelar med den egna IFO-organisationen DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper presented at FORSA:s nationella symposium Människor Möten Makt, Norrköping, 30-31 mars 2011.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Empowerment på Posten?

Empowerment på Posten? Empowerment på Posten? En fallstudie om Postens personalpolitik ur ett empowermentperspektiv Patrik Johansson Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Ht 2012 Handledare: Linda Weidenstedt

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle

Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle R-06-97 Opinion och attityder till förvaring av använt kärnbränsle Lennart Sjöberg, Centrum för Riskforskning Handelshögskolan i Stockholm Oktober 2006 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel

Läs mer

Internethandel bland konsumenter mitt i livet - en kvalitativ studie inom e-handel

Internethandel bland konsumenter mitt i livet - en kvalitativ studie inom e-handel Internethandel bland konsumenter mitt i livet - en kvalitativ studie inom e-handel Kandidatuppsats marknadsföring, C-nivå Företagsekonomiska institutionen Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen

Läs mer

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 besvarad av ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstöd inom BOJ Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind och Ulla Graneli Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer