VÅRDPROGRAM FÖR CANCER CORPORIS UTERI. Örebro/Uppsalaregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRDPROGRAM FÖR CANCER CORPORIS UTERI. Örebro/Uppsalaregionen"

Transkript

1 VÅRDPROGRAM FÖR CANCER CORPORIS UTERI 1994 Örebro/Uppsalaregionen

2 Innehållsförteckning Arbetsgruppen...3 I Bakgrund...4 Målsättning... 4 Epidemiologi... 4 Etiologi... 4 Prognos... 4 II Symptom och diagnostik...6 Symptom... 6 Diagnostik... 6 Förstadier... 6 III Prognostiska faktorer och utredning...7 Histopatologi... 7 Stadieindelning... 7 Definitioner för kirurgisk stadieindelning... 7 Definitioner för klinisk stadieindelning... 8 Prognostiska faktorer... 8 Utredning... 9 IV Behandlingsformer...11 Kirurgi Strålbehandling Hormonell behandling Kemoterapi V Riskgrupper...12 VI Behandling...13 Kliniskt stadium I Kirurgiskt stadium Ia-c Kirurgiskt stadium IIa och b Kirurgiskt stadium IIIa och b Kirurgiskt stadium IIIc Kirurgiskt stadium IVa och b Kliniskt stadium I, ej operabla Kliniskt stadium II Kliniskt stadium III Kliniskt stadium IV Recidivbehandling VII Uppföljning...16 Kontroller Hormonsubstitution Rapportsystem VIII Litteratur

3 Arbetsgruppen Uppsaladelen Agneta Axelsson Lasarettet Västerås Margareta Forsman Lasarettet Mora Urho Brinne Sjukhuset Gävle Carl-Axel Ingemanson Lasarettet Köping Per Johnson Arvo Kiviranta Akademiska Sjukhuset Lasarettet Uppsala Västerås Staffan Nilsson Lasarettet Falun Birgitta Pettersson (sammankallande) Gynonkologkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Peter Strang Christer Torstensson Gynonkologkliniken Akademiska sjukhuset Sjukhuset Uppsala Hudiksvall Örebrodelen Olof Birck Mälarsjukhuset Eskilstuna Esse Holmgren Lasarettet Lindesberg Petter Orgum Centralsjukhuset Karlstad John Tylleskär Lasarettet Karlskoga Lennart Cronberg Lasarettet Nyköping Anders Linder Regionsjukhuset Örebro Bengt Sorbe (sammankallande) Gynonkologkliniken Regionsjukhuset Örebro Hans Westerberg Kullbergska sjukhuset Katrineholm 3

4 I Bakgrund Målsättning Målsättningen med detta vårdprogram är att det ska vara ett underlag i det kliniska arbetet med corpuscancer. Avsikten är att det ska skapa förutsättningar för en gemensam behandlingspolicy, som ger möjlighet till en utvärdering av behandlingseffekten. Förändringar i utredning och behandling syftar till att förbättra behandlingsresultaten samt att undvika överbehandling. Dessutom är målsättningen att stimulera till samarbete och därigenom öka möjligheterna till multicenterstudier. Epidemiologi Genital cancer utgör hos kvinnorna i Sverige cirka 14% av alla cancerfall. Corpuscancer, eller endometriecancer som den också kallas, är den tredje vanligaste efter bröst- och coloncancer och utgör 5% av alla cancerfall. Cirka 1000 kvinnor insjuknar årligen. Den åldersstandardiserade incidensen var 21.2 per kvinnor år 1990 och incidensen var högst i åldersgruppen år, Medelåldern ligger runt 63 år, endast 0.5% är yngre än 40 år och 6% är yngre än 50 år vid insjuknandet. Mortaliteten i corpuscancer har successivt minskat och det standardiserade dödstalet var 9.5 år 1976 och 6.7 per kvinnor år Av hävd klassificeras uteruscancer till endera av tre grupper, cervixcancer, corpuscancer eller uteruscancer utan närmare specifikation. Den senare gruppen är en blandgrupp, dit bland annat cancerfall med oklar utgångspunkt och även uterussarkom hänförs. Etiologi Orsaken till utveckling av corpuscancer är sannolikt multifaktoriell. Den mest betydelsefulla faktorn, som hitintills påvisats är östrogenpåverkan. Tillstånd som medför en ökad östrogennivå utan den skyddande effekten av progesteron är riskfaktorer för utveckling av corpuscancer. Östrogenbehandling utan kompletterande gestagenbehandling, liksom nulliparitet, infertilitet, sen menopaus, övervikt och östrogenproducerande tumörer ökar risken. P-piller av kombinationstyp medför en riskminskning. Det finns en familjär form av corpuscancer, som ibland är förenad med cancer i bröstkörtel, ovarium och colon. Bakgrunden till denna är ännu ej helt kartlagd. Prognos Behandlingsresultaten för corpuscancer är goda och 5-årsöverlevnaden är cirka 75%. Merparten av patienterna har vid diagnostillfället ett tidigt tumörstadium och för dessa är 5-årsöverlevnaden mer än 80%. En grupp av patienterna har dock tumör med prognostiskt dåliga faktorer och för dessa är metastaseringsfrekvensen hög och mindre än 50% överlever 5 år. Ungefär 75% av recidiv uppkommer inom 3 år 4

5 efter diagnos och 85% inom 5 år. Cirka ett av tre recidiv är lokaliserat till lilla bäckenet respektive till lymfkörtlar paraaortalt, 40% uppkommer i vagina och 25% är fjärrmetastaser. Ibland förekommer multipel lokalisation. 5

6 II Symptom och diagnostik Symptom Det dominerande symptomet är blödningsrubbning, ibland blodig fluor. Smärta är ett ovanligt debutsymptom och beror då i regel på hämatopyometra. Omkring 85% av kvinnorna är postmenopausala vid diagnos och har som första symptom postmenopausal blödning. Vid avancerad sjukdom, men mycket sällan, kommer debutsymptomet från annat engagerat organ, exempelvis dyspné vid lungmetastaser, smärta vid skelettmetastasering eller utspänd buk vid peritonealmetastasering med ascites. Diagnostik Vaginal ultraljudsundersökning är ett bra instrument för att påvisa ett förtjockat endometrium. Vid total endometrietjocklek < 5 mm är risken för att en cancer föreligger minimal. Genom kombination av ultraljud och endometriecytologi kan ofta diagnosen corpuscancer uteslutas. Ultraljudsundersökningens roll är under fortsatt utvärdering. Den definitiva diagnosen skall dock alltid baseras på en histopatologisk undersökning, ej endast cytologi, av material från en fraktionerad skrapning. Det är viktigt att denna utföres korrekt. Först sonderas cervix och därefter skrapas cervix med en skarp kurett. Först därefter sonderas uteruskaviteten upp till fundus, cervix dilateras och corpusskrapning utförs. Nödvändig information från denna undersökning inkluderar histopatologisk typ, differentieringsgrad samt cervixengagemang, i slemhinna alternativt i cervixstroma. Det är viktigt med en enhetlig histopatologisk bedömning av erfaren gynpatolog. Förstadier Corpuscancer föregås ofta av hyperplasi. Denna kan vara cystisk eller adenomatös. Adenomatös hyperplasi med eller utan atypi bedöms idag som en precancerös förändring och bör behandlas. Behandlingen är i första hand kirurgisk med hysterectomi. Om det av någon orsak finns anledning att avstå från eller skjuta upp denna operation, bör behandling ges med gestagener (exempelvis medroxyprogesteronacetat 20 mg dagligen) och kontrollabrasio utföras efter tre månader. Om det då finns kvarvarande hyperplasi förstärker detta indikationen för hysterectomi. Om patienten ej är operabel ges intrauterin strålbehandling. 6

7 III Prognostiska faktorer och utredning Histopatologi Fem olika histopatologiska typer har särskilts varav den vanligaste är adenocarcinom (85%) och därefter adenoacantom (inslag av benignt skivepitel), följd av seropapillär typ (UPSC=uterine papillary serous carcinoma), adenoskvamös typ (inslag av malignt skivepitel) samt klarcellscancer. Denna indelning är viktig eftersom de olika typerna är förenade med olika prognos. Fördelning på olika differentieringsgrader varierar något i olika material och är i storleksordningen 40% högt (grad 1), 35% medelhögt (grad 2) och 25% lågt (grad 3) differentierade. G1 (högt differentierade) 5% eller mindre av icke-skvamös eller icke-morulär solid struktur G2 (medelhögt differentierade) 6-50% av icke skvamös eller icke-morulär solid struktur G3 (lågt differentierade) mer än 50% av icke-skvamös eller icke-morulär solid struktur Stadieindelning Enligt FIGO beslutades 1988 om en kirurgisk stadieindelning som skall användas för de patienter som primäropereras. Den kliniska stadieindelningen skall användas för de fall som inte opereras primärt och för de fall som enbart strålbehandlas. För att behandlingsresultaten skall kunna jämföras med de i historiska material, skall patienter, som primäropereras klassas både enligt den kliniska och kirurgiska indelningen. Definitioner för kirurgisk stadieindelning Stadium Ia Stadium Ib Stadium Ic Stadium IIa Stadium IIb Stadium IIIa Stadium IIIb Stadium IIIc Stadium IVa Stadium IVb Tumören begränsad till endometriet. Tumören invaderar mindre än halva myometriet. Tumören invaderar halva myometriets tjocklek. Endocervikalt körtelengagemang. Invasion av cervicalt stroma. Tumören invaderar serosan och/eller adnexae och/eller förekomst av positiv peritoneal cytologi. Vaginala metastaser. Metastaser till lymfkörtlar i bäckenet eller paraaortalt. Tumören invaderar blåsa eller rektal mucosa. Fjärrmetastaser inkluderande intraabdominella metastaser och/eller inguinala lymfkörtlar. 7

8 Definitioner för klinisk stadieindelning Stadium 0 Stadium I Stadium Ia Stadium Ib Stadium II Stadium III Stadium IVa Stadium IVb Histologiska fynd som inger misstanke om malignitet. Cancern begränsad till corpus uteri. Längden av uteruskaviteten 8 cm eller mindre. Längden av uteruskaviteten mer än 8 cm. Cancern engagerar corpus och cervix uteri. Spridning utanför uterus men ej utanför lilla bäckenet. Spridning till angränsande organ som urinblåsa, rectum, sigmoideum eller tunntarm. Fjärrmetastaser Närvaro av metastaser i vagina eller ovariet gör att det blir stadium III. Varken den kliniska eller kirurgiska stadieindelningen skall förändras beroende på senare upptäckta tecken till tumörspridning. Som grund för den kliniska stadieindelningen är följande undersökningar tillåtna - palpation - cystoskopi - inspektion - proktoscopi - fraktionerat skrap - hysterografi - hysteroskopi - röntgenundersökningar av lungor och skelett Den kirurgiska stadieindelningen grundas på fynd vid laparotomi verifierade med histopatologiska och cytologiska undersökningar. Prognostiska faktorer Flera faktorer av prognostisk betydelse har under det senaste decenniet rapporterats och dess värde för överlevnaden har belysts. Hög ålder, avancerat tumörstadium, vissa histopatologiska typer (UPSC och klarcellscancer), låg differentiering, djup myometrieinfiltration, cytologisk atypi i buksköljvätska, lymfkörtelmetastasering, aneuploidi, hög S-fas-fraktion, hög kärngrad samt frånvaro av hormonreceptorer är faktorer, som medför dålig prognos. De viktigaste prognostiska faktorerna i stadium I är UPSC och klarcellscancer, aneuploidi, djup myometrieinfiltration och låg differentiering. Dessa är av så stor betydelse att de bör påverka behandlingen. 8

9 Utredning Inför ställningstagande till behandling bör följande undersökningar utföras Före laparotomi - Palpation i narkos eller sedering - Transvaginal ultraljudsundersökning för bedömning av infiltrationsdjup och adnexresistenser - Fraktionerad abrasio - Färskt eller färskfruset material skickas för DNA analys (gäller Örebroregionen) - Lungröntgen På PAD remissen anges följande frågeställning: - histopatologisk typ - differentieringsgrad - cervixinväxt i slemhinna eller stroma Under/Efter laparotomi - Uterus skäres upp, lägges i formalin och skickas för histopatologisk undersökning. - Sköljvätska eller cytobrushmaterial skickas för cytologi. - Färskt eller färskfruset (-70º) material skickas till Uppsala (från de kliniker där det är möjligt) respektive till Örebro. - Två PAD remisser skrives, en riktad till eget patologlaboratorium och en till patologkliniken i Uppsala respektive Örebro för eftergranskning. På båda PAD remisserna anges följande frågeställning: - histopatologisk typ - differentieringsgrad - infiltrationsdjup (< 50% eller 50%) - cervixengagemang i slemhinna eller stroma 9

10 - På remissen till Uppsala efterfrågas även DNA-ploidi och till Örebro DNA-ploidi och kärngrad Klotsar innehållande cancervävnad från skrap och samtliga glas från hysterectomipreparat skickas tillsammans med remiss till patologkliniken i Uppsala respektive Örebro för bedömning av PAD och för DNA analys. Östrogen- och progesteronreceptoranalyser på färsk vävnad utföres om det föreligger avancerad tumörutbredning, misstanke på stadium III eller IV eller recidiv. 10

11 IV Behandlingsformer Kirurgi Ingreppet bör ske i form av en laparotomi med nedre medellinjesnitt. Först görs en bedömning av förhållanden i buken. Palpation längs körtelsträngar, diafragma och de olika bukorganen. Material för cytologi tages från peritoneum antingen med sköljvätska eller med cytobrush från fossa Douglasi. Total hysterectomi med extrafasciell teknik och med en vaginalmanchett samt bilateral salpingooforectomi utföres. Om det finns förstorade eller hårda, fixerade körtlar göres extirpation eller punktion av dessa. Rutinmässig lymfkörtelutrymning för alla patienter rekommenderas ej på grund av patientklientelet med ofta komplicerande medicinska sjukdomar och ofta övervikt som medför risk för ökad morbiditet. Lymfkörtelsampling/-utrymning utföres enligt överenskommelse i respektive region. I Karlstad kommer patienter, som preoperativt bedömes tillhöra högriskgrupp, stadium I, att genomgå en utvidgad hysterectomi med lymfkörtelutrymning. Strålbehandling Denna kan ges i form av extern strålbehandling eller inläggsbehandling, i uterus och vagina, med radioaktiva isotoper (brachyterapi). Inläggsbehandlingen ges med efterladdningsteknik med hög doshastighet (HDR, flera behandlingar, vardera under några minuter) eller med låg doshastighet (LDR, enstaka behandlingar under många timmar). Hormonell behandling Gestagenbehandling vid avancerad eller recidiverande corpuscancer ger minskning av tumörvolym hos cirka 35% av patienterna. Bäst svarar de tumörer som är högt differentierade och de som är progesteronreceptorpositiva. Gestagenbehandlingen ges med högdos medroxiprogesteronacetat,1000 mg i.m. injektion dagligen som laddningsdos i två veckor och därefter en gång per vecka eller peroralt med 500 mg två gånger dagligen i två veckor och därefter 250 mg två gånger dagligen. En fördel med peroral administrering är att den ger ett snabbt dosfall vid utsättandet. Kemoterapi Behandling med cytostatika ger bäst resultat hos de patienter som har en liten tumörbörda och som tidigare ej erhållit strålbehandling mot denna tumör. Kombinationsbehandling ger tumörminskning hos 30-60% av patienterna. Publicerade studier är dock baserade på små material och kunskapen inom detta område behöver utökas. I dag rekommenderas cytostatikabehandling endast till de med avancerat stadium eller recidiv. 11

12 V Riskgrupper Indelning av tumörsjukdomen i högrisk, mellanrisk- eller lågrisk görs baserat på förekomsten av vissa prognostiska faktorer enligt nedan. Högrisk omfattar alla som uppfyller ett eller flera av följande kriterier: - UPSC - Klarcellscancer - FIGO-grad % myometrieinfiltration - FIGO-grad 3 + aneuploidi - Aneuploidi + 50% myometrieinfiltration Medelhög risk omfattar alla som uppfyller ett av följande kriterier - FIGO-grad aneuploidi - FIGO grad % myometrieinfiltration - FIGO grad 3 + diploidi + < 50% myometrieinfiltration Lågrisk omfattar alla övriga fall - < 50% myometrieinfiltration samt avsaknad av UPSC, klarcellscancer, FIGO-grad 3, aneuploidi 12

13 VI Behandling Kliniskt stadium I Alla patienter, som är operabla genomgår primäroperation enligt under rubriken Kirurgi. När alla resultat efter operationen föreligger, bestämmes kirurgiskt stadium och riskgrupp. Kirurgiskt stadium Ia-c A Lågrisk Ingen ytterligare behandling ges. Utvärdering av adjuvant intravaginal strålbehandling enligt särskilt protokoll (gäller endast Örebroregionen). B Medelhög risk Efterbehandling med extern strålning och inlägg i vagina ges enligt nedanstående. Extern strålbehandling Inleds tre till högst sex veckor postoperativt. Behandling ges mot bäckenfält och lymfkörtelstationer med 46 Gy under 5 veckor, 2.0 Gy dagligen med 4-fältsteknik (CT baserad dosplanering). Intravaginal strålbehandling 4 fraktioner med 2.5 Gy per fraktion (HDR), eller 1 fraktion med 10 Gy (LDR) Utvärdering av extern strålbehandling i denna riskgrupp enligt särskilt protokoll. C Högrisk Efterbehandling med extern strålning och inlägg i vagina ges: - Extern strålbehandling enligt B - Intravaginal strålbehandling enligt B Utvärdering av adjuvant cytostatikabehandling i denna riskgrupp enligt särskilt protokoll. Kirurgiskt stadium IIa och b Oberoende av riskgrupp ges extern och intravaginal strålbehandling enligt B. 13

14 Kirurgiskt stadium IIIa och b Extern och vaginal strålbehandling enligt B samt gestagener eller cytostatika beroende på hormonreceptorstatus. Kirurgiskt stadium IIIc Individuell behandling beroende på tumörutbredning (engagerade lymfkörtlar i lilla bäckenet eller paraaortalt), på tumörstorlek och kvarvarande tumör. Kirurgiskt stadium IVa och b Individuell behandling. Kliniskt stadium I, ej operabla - Intrauterin strålbehandling med HDR, 6 fraktioner under 8 dagar eller LDR, 3 fraktioner under 6 veckor - Intravaginal strålbehandling med HDR eller LDR Övrig behandling beroende av riskgruppstillhörighet och allmäntillstånd Kliniskt stadium II Patienten remitteras till gynonkologisk klinik. Där görs en bedömning av en gynonkolog och den för patienten lämpligaste av nedanstående behandlingar inleds. Alt 1 - Hysterectomi ad modum Wertheim, bilateral salpingooforectomi och lymfkörtelutrymning samt - Intravaginal strålbehandling cirka sex veckor postoperativt med HDR eller LDR Om ej fullständig lymfkörtelutrymning är utförd ges även Extern strålbehandling enligt B. Alt 2 Först ges: - Extern strålbehandling enligt B samt - Intrauterin strålbehandling, HDR 4 fraktioner med 2.5 Gy samt - Intravaginal strålbehandling enligt B och därefter utförs - Operation enligt under rubriken Kirurgi 14

15 Kliniskt stadium III Först görs en bedömning av operabilitet. Om patienten är medicinskt och tekniskt operabel utföres primär kirurgi enligt under rubriken Kirurgi. Material (färsk vävnad) tas för analys av hormonreceptorer. Postoperativt tages kontakt med gynonkologisk klinik. Oftast ges en kombination av extern strålbehandling och gestagener och/eller cytostatika. Om vaginalmetastas oftast lämpligt med preoperativ strålbehandling. Om patienten ej är operabel ges individuell behandling. Oftast ges extern strålbehandling i kombination med gestagener och/eller cytostatika. Om vaginalmetastaser ges även intravaginal bestrålning. Kliniskt stadium IV Individuell behandling. Oftast ges en kombination av gestagener och/eller cytostatika samt intrauterin strålbehandling och eventuellt extern strålbehandling. Recidivbehandling Individuell behandling. 15

16 VII Uppföljning Kontroller Kontrollerna efter avslutad behandling har flera syften - att kontrollera behandlingsresultat - att upptäcka recidiv tidigt - att behandla komplikationer - att utvärdera nya behandlingsformer - att ge patienten möjlighet till snabb läkarkontakt vid behov De kvinnor, som ej är hysterectomerade föreslås genomgå kontrollskrapning efter 3 månader. Kontroller inom ramen för studier följer respektive protokoll. I övrigt hänvisas till kontrollrutiner utarbetade inom respektive regiondel. Hormonsubstitution Hormonell substitutionsbehandling efter behandling av corpuscancer ges vid behov enligt förslag från Arbetsgruppen för Gynekologisk Tumörkirurgi. Rapportsystem Rapportrutiner följer rutiner utarbetade inom respektive regiondel. 16

17 VIII Litteratur The Cancer Registry. Cancer incidence in Sweden The National Board of Health and Welfare, Stockholm Dödsorsaker Sveriges officiella statistik. Statistiska Centralbyrån, Stockholm Annual Report on the results of treatment in gynecological cancer. Ed. Pettersson F, Stockholm. Vol 21. Int J Gynecol Obstet 36, Suppl. Elsevier Publ. pp 1-315, Cancer corporis uteri. Diagnostik och behandling. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Arbets- och Referensgrupp för Gynekologisk Tumörkirurgi. Rapport nr: 26,

Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca 42 % Corpuscancer ca Ovarialcancer ca 785. Cervixcancer ca 439

Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca 42 % Corpuscancer ca Ovarialcancer ca 785. Cervixcancer ca 439 Corpuscancer ca 1325 Ovarialcancer ca 785 Borderline 222 Cervixcancer ca 439 Vulvacancer ca 129 Vaginalcancer ca 40 Äggledarcancer (tubar) ca 42 Corpuscancer ca 83% Cervixcancer ca 68% Ovarialcancer ca

Läs mer

Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom

Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom Stadieindelning enligt FIGO för ovarialcancer, endometriecancer, cervixcancer och sarkom Kirurgisk stadieindelning av ovarialcancer enligt FIGO (1988) A B C I IA IB IC A B C V Tumören är begränsad till

Läs mer

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450

Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca 40 % Corpuscancer ca 1300. Ovarialcancer ca 800 Borderline 200. Cervixcancer ca 450 Corpuscancer ca 1300 Ovarialcancer ca 800 Borderline 200 Cervixcancer ca 450 Vulvacancer ca 125 Vaginalcancer ca 40 Äggledarcancer (tubar) ca 40 Corpuscancer ca 85% Cervixcancer ca 70% Ovarialcancer ca

Läs mer

Gynekologisk cancer Incidens, diagnostik, behandling och resultat

Gynekologisk cancer Incidens, diagnostik, behandling och resultat Gynekologisk cancer Incidens, diagnostik, behandling och resultat T11-förel reläsning 27 Januari 2009 Preben Kjølhede Docent, överläkare Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Innehåll Allmänt

Läs mer

Gynekologisk Cancer : Corpus

Gynekologisk Cancer : Corpus Gynekologisk Cancer : Corpus Susanne Malander VO onkologi och strålningsfysik gyn-sektionen Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Corpuscancer Endometriecancer (Sarkom)

Läs mer

Endometriecancer. Regional medicinsk riktlinje. Huvudbudskap. Utredning

Endometriecancer. Regional medicinsk riktlinje. Huvudbudskap. Utredning Regional medicinsk riktlinje Endometriecancer (kommer att) Fastställas av Hälso- och sjukvårdsdirektören (diarienr) giltigt till (2 år efter fastställandedatum) Utarbetad av vårdprocessgruppen för endometriecancer

Läs mer

Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund

Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Gynekologisk Cancer: cervix Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Vad vi skall tala om idag Cervix Ovariet Epiteliala tumörer Germinalcellstumörer

Läs mer

Cervixcancer Henrik Falconer, docent 2016

Cervixcancer Henrik Falconer, docent 2016 Cervixcancer Henrik Falconer, docent 2016 Cervixcancer i världen Cervixcancer i världen Fjärde vanligaste kvinnliga cancern i världen Femte dödligaste cancern Ca 470000 fall 2008, 250000 dödsfall Globalt

Läs mer

Endometriecancer och uterussarkom. Henrik Falconer Överläkare, docent Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Endometriecancer och uterussarkom. Henrik Falconer Överläkare, docent Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Endometriecancer och uterussarkom Henrik Falconer Överläkare, docent Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Endometriecancer i Sverige - Flera stora förändringar de senaste 5 åren Kraftig ökning

Läs mer

Gynekologisk Cancer: cervix

Gynekologisk Cancer: cervix Gynekologisk Cancer: cervix Susanne Malander VO onkologi och strålningsfysik gyn-sektionen Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Team work Diagnostik Kirurgi Radioterapi

Läs mer

Modern Gynekologisk Ovarialcancer behandling

Modern Gynekologisk Ovarialcancer behandling Modern Gynekologisk Ovarialcancer behandling Pernilla Dahm Kähler Överläkare, Med Dr. Sektionschef Gynekologisk Tumörkirurgi Regional Processägare Ovarialcancer / Medlem Nationell Ovarialcancer VP Sahlgrenska

Läs mer

Ovarialcancer REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR EPITELIAL OVARIALCANCER, TUBAR- OCH PERITONEALCACNER GÄLLANDE FÖR SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Ovarialcancer REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR EPITELIAL OVARIALCANCER, TUBAR- OCH PERITONEALCACNER GÄLLANDE FÖR SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Ovarialcancer REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR EPITELIAL OVARIALCANCER, TUBAR- OCH PERITONEALCACNER GÄLLANDE FÖR SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Giltighetstid 2013-06-01 2014-12-31 Regionala arbetsgruppen för Gynekologisk

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

VÅRDPROGRAM 2003 ENDOMETRIECANCER OCH UTERUSSARKOM. Diagnostik, behandling och uppföljning i Stockholm-Gotlandregionen ONKOLOGISKT CENTRUM STOCKHOLM

VÅRDPROGRAM 2003 ENDOMETRIECANCER OCH UTERUSSARKOM. Diagnostik, behandling och uppföljning i Stockholm-Gotlandregionen ONKOLOGISKT CENTRUM STOCKHOLM VÅRDPROGRAM 2003 ENDOMETRIECANCER OCH UTERUSSARKOM Diagnostik, behandling och uppföljning i Stockholm-Gotlandregionen ONKOLOGISKT CENTRUM STOCKHOLM GOTLAND Beställningsadress Onkologiskt Centrum, M8:01

Läs mer

Endometriebiopsi/skrap. Benignt Hyperplasi Cancer DNA

Endometriebiopsi/skrap. Benignt Hyperplasi Cancer DNA Endometriebiopsi/skrap Benignt Hyperplasi Cancer DNA DNA-analys Inför OP endometriecancer Cancer av: Lågrisk- eller högrisktyp? Djupväxt > ½ myometriet? Avvikande DNA-innehåll? Diploid normal Non-diploid

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Abstraheringformulär, Cahres-ovarial

Abstraheringformulär, Cahres-ovarial Abstraheringformulär, Cahres-ovarial Datum för abstrahering: Abstraherare:. Sjukhus:. Klinik: Abstraheringsläge: Komplett: Inkomplett; orsak: Uppgifter saknas, eftersöks i annat arkiv: Annan:.. 1. Personuppgifter

Läs mer

Susanne Fridsten Bitr Överläkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Susanne Fridsten Bitr Överläkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Susanne Fridsten Bitr Överläkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Disposition MRT Cervix DT Corpus PET/DT Vulva/Vagina Ultraljud Ovarier 2 MRT Fördelar Nackdelar Ingen joniserande

Läs mer

Peniscancer- ovanligt

Peniscancer- ovanligt Peniscancer- ovanligt 100 män per år får diagnosen invasiv peniscancer i Sverige. (+40 fall av carcinoma in situ). Över 9000 män får diagnosen prostatacancer. 21 män avlider i snitt varje år av peniscancer.

Läs mer

Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand

Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand Studiedagar 2007 Riksföreningen för Klinisk Cytologi - Åhus Strand Fallbeskrivningar 1-10 Kristianstad Sammanställt av Anneli Leksell Fall 1 Kvinna född 1975 VS 2004-maj Hälsoundersökning 8:e cykeldagen

Läs mer

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM GYNEKOLOGISK KIRURGI Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret

Läs mer

Vårdprogram för endometriecancer (corpuscancer) och uterussarkom

Vårdprogram för endometriecancer (corpuscancer) och uterussarkom Vårdprogram för endometriecancer (corpuscancer) och uterussarkom Södra- och Sydöstra sjukvårsdregionen 2010 Vårdprogrammets giltighetstid: 2010 01 01 2012 12 31 www.ocsyd.se ISBN 91-85738-86-7 (pdf) Onkologiskt

Läs mer

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist

specialist i obstetrik och gynekologi med minst 1 års erfarenhet som specialist Gynekologisk Tumörkirurgi med Cancervård Bakgrund Gynekologisk onkologi med diagnostisk och kirurgisk inriktning har förekommit som subspecialitet inom obstetrik och gynekologi i USA sedan 1970-talet och

Läs mer

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne Labprocess kolorektala cancerpreparat Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi patologi, Patologi Labmedicin Skåne Kolorektal cancer Labprocess Kolorektal cancer 617 operationspreparat i Region

Läs mer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Nationellt vårdprogram för äggstockscancer Presentation av huvuddragen SFOG-veckan Kristianstad 2012 Redaktionskommitten: Elisabeth Åvall Lundqvist Angelique Flöter Rådestad Bengt Tholander Bakgrund alla

Läs mer

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang

Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser Namn Sammanhang Lägesrapport Nivåstrukturerade diagnoser 2017-01-24 2017-01-25 Namn Sammanhang Underlag - tabeller Data från kvalitetsregister för respektive cancerform (uttag dec ) Urvalet baseras på män/kvinnor bosatta

Läs mer

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31

Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM Tumörregistret Rapport december 2011 Registrering t.o.m. 2010-12-31 Thomas Högberg, Registerhållare för tumörregistret Avd för Cancerepidemiologi Lunds Universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Endometriecancer Nationellt vårdprogram

Endometriecancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Endometriecancer Nationellt vårdprogram Remissrunda 1 Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig version

Läs mer

UROGENITALA TUMÖRER. Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013. Magdalena Cwikiel Lund VT 2015

UROGENITALA TUMÖRER. Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013. Magdalena Cwikiel Lund VT 2015 UROGENITALA TUMÖRER Nationellt vårdprogram Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör maj 2013 Magdalena Cwikiel Lund VT 2015 Blåscancer Incidens Män 30/ 100 000 Kvinnor 10/100 000 Utgör sammanlagt

Läs mer

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PET/CT och lungcancer. Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT och lungcancer Bengt Bergman Lungmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Lungcancerincidens Sverige 1970-2012 Nya fall och mortalitet per 100 000 Trend 10 år: -1,4 %/år (M) +1,2 %/år (K) Källa:

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Innehållsförteckning. Cancer corpus uteri

Innehållsförteckning. Cancer corpus uteri Innehållsförteckning Inledning... 3 Epidemiologi... 4 Ärftlighet och endometriecancer... 8 Precancerösa tillstånd... 10 Endometriehyperplasi histopatologi... 10 Endometriehyperplasi klinik... 12 Behandling...

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för endometriecancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för endometriecancer

Behandlingsrekommendationer för endometriecancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för endometriecancer Behandlingsrekommendationer för endometriecancer, norra regionen Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för endometriecancer Innehåll Förord... 2 Endometriecancer riskgruppsindelning vid stadium

Läs mer

Del 4_8 sidor_14 poäng

Del 4_8 sidor_14 poäng Del 4_8 sidor_14 poäng En 48-årig man söker akut på distriktsläkarmott i Tierp. Han har känt sig febrig de senaste dagarna och har nu fått ganska hög feber, tror han. Har ej tagit temperaturen själv. Han

Läs mer

NKOLOGISKT ENTRUM. Västra sjukvårdsregionen OVARIALCANCER

NKOLOGISKT ENTRUM. Västra sjukvårdsregionen OVARIALCANCER co OC NKOLOGISKT ENTRUM Västra sjukvårdsregionen OVARIALCANCER Regionalt vårdprogram 1999 Beställningsadress: Onkologiskt centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 GÖTEBORG Tfn 031-20 05 50 Fax

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Bröstcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Mar 3 215 Bröstcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 21-214 Uppsala-Örebroregionen Regionalt

Läs mer

Esofagus- och ventrikelcancer

Esofagus- och ventrikelcancer Regionens landsting i samverkan Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014 Uppsala-Örebroregionen Oktober 201 Esofagus- och ventrikelcancer Regional kvalitetsrapport för år 2014

Läs mer

1.1 Vilken diagnos är trolig och behöver du ta några prover? (1p) Sida 1 av 9

1.1 Vilken diagnos är trolig och behöver du ta några prover? (1p) Sida 1 av 9 52-årig man söker på en distriktsläkarstation för att han de sista 3 dagarna haft ont när han sitter och känner hur det har kommit en resistens på höger klinka. Han har också noterat feber och känner sig

Läs mer

Prostatacancer. Prostatacancer. Vanligaste cancern hos män fler än 10000 fall/år i Sverige

Prostatacancer. Prostatacancer. Vanligaste cancern hos män fler än 10000 fall/år i Sverige Prostatacancer Prostatacancer Prostatacancer Prostatacancer - Incidens Vanligaste cancern hos män fler än 10000 fall/år i Sverige Åldrande mannens cancer men kan förekomma i medelåldern - finns hos 80%

Läs mer

Del 5_14 sidor_26 poäng

Del 5_14 sidor_26 poäng _14 sidor_26 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka. Hon mår egentligen inte dåligt och har kunnat äta hela tiden. Har dock fått mera ont till vänster i buken nertill.

Läs mer

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi

Kolorektal cancer. Fereshteh Masoumi Kolorektal cancer Fereshteh Masoumi Epidemiologi Närmare 6000 nya fall av kolorektal cancer diagnostiseras årligen ( 11% av all cancer) Tredje vanligaste tumörformen i Svergie Medianåldern för kolorektal

Läs mer

GYNEKOLOGISK CANCER. SFAM-föreläsning

GYNEKOLOGISK CANCER. SFAM-föreläsning GYNEKOLOGISK CANCER SFAM-föreläsning 2016-10-26 FYRA HUVUDDIAGNOSER Ovarial cancer Corpuscancer Cervixcancer Vulvacancer OVARIALCANCER, INCIDENS Incidens: 3.1% av all kvinnlig cancer. Livstidsrisken att

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

LAPAROSCOPI - GYNONKOLOGISK KIRURGI. Kjell Schedvins Karolinska Universitetssjukhuset Solna

LAPAROSCOPI - GYNONKOLOGISK KIRURGI. Kjell Schedvins Karolinska Universitetssjukhuset Solna LAPAROSCOPI - GYNONKOLOGISK KIRURGI Kjell Schedvins Karolinska Universitetssjukhuset Solna HUR GÖR G R VI? DIAGNOSTIK TERAPI DIAGNOSTIK Noninvasiv------>Invasiv Palpation Ultraljud CT-(PET) MR Punktionscytologi

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser

Lungcancer. Behandlingsresultat. Inna Meltser Lungcancer Behandlingsresultat Inna Meltser Förekomst Ca 3000 nya fall av lungcancer i Sverige per år, eller 7,25% av alla nya cancerfall 60 % är män Medianålder kring 70 år

Läs mer

Del 4_10 sidor_ 24 poäng

Del 4_10 sidor_ 24 poäng Del 4_10 sidor_ 24 poäng 52-årig man söker på en distriktsläkarstation för att han de sista 3 dagarna haft ont när han sitter och känner hur det har kommit en resistens på höger klinka. Han har också noterat

Läs mer

Endometrios. Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden

Endometrios. Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden Endometrios Ann-Kristin Örnö MD, PhD Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Sciences, Lund University, Lund, Sweden Endometrium utanför uterus. Lokalisation; främst i lilla bäckenet nära uterus

Läs mer

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje

Tyreoideacancer. Regional medicinsk riktlinje Tyreoideacancer Regional medicinsk riktlinje Denna presentation behandlar cancer i tyreoidea! För översikt rörande utredning av struma eller knöl i tyreoidea hänvisas till: www.internetmedicin.se: Tyreoidea-palpabel

Läs mer

Tarmcancer en okänd sjukdom

Tarmcancer en okänd sjukdom Tarmcancer en okänd sjukdom Okänd sjukdom Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige (efter prostatacancer och bröstcancer). Det lever ungefär 40 000 personer i Sverige med tarmcancer.

Läs mer

Del 3_12 sidor_20 poäng

Del 3_12 sidor_20 poäng Del 3_12 sidor_20 poäng En 72-årig man söker på distriktsläkarmottagningen för blod i avföringen. Sedan en tid tillbaka har han noterat blod när han torkat sig och han tror han har hemorrojder, han har

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Gastrointestinal cancer

Gastrointestinal cancer Gastrointestinal cancer Esofagus, ventrikel, tunntarm, pancreas, lever, gallvägar, colon, rectum, anus 9.000 fall/år i Sverige 6.000 dödsfall/år april-07 Åke Berglund Övre Gastrointestinal cancer Esofagus,

Läs mer

Knöl på halsen. HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken

Knöl på halsen. HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken Knöl på halsen HT -13 Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken Patientfall1 62 årig kvinna Tidigare sjukdomar: hypertoni,astmabesvär Aktuellt: lufthunger i liggande, sväljningsbesvär Status? Vad kan det vara?

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen

Regionens landsting i samverkan. Lungcancer. Figur-/tabellverk för diagnosår 2009-2013. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Feb 215 Lungcancer Figur-/tabellverk för diagnosår 29-213 Uppsala-Örebroregionen Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Sköldkörtelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Jakob Dahlberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2.

Läs mer

Riskfaktorer för lymfkörtelmetastaser (LNM) hos kvinnor med endometriecancer: en populationsbaserad nationell registerstudie.

Riskfaktorer för lymfkörtelmetastaser (LNM) hos kvinnor med endometriecancer: en populationsbaserad nationell registerstudie. Riskfaktorer för lymfkörtelmetastaser () hos kvinnor med endometriecancer: en populationsbaserad nationell registerstudie. Stålberg K, Falconer H, Bjurberg M, Borgfeldt C, Dahm-Kähler P, Holmberg E, Kjølhede

Läs mer

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle

Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Tarmcancerdagen 25 mars 2014, Folkets Hus, Gävle Dr Åke Berglund, Onkologen Akademiska Sjukhuset i Uppsala, talar om Onkologisk behandling samt livsstilsfaktorer. Dr Torbjörn Sakari och Stomisköterska

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p).

1.1 Vilka ytterligare anamnestiska uppgifter frågar Du efter och vilka undersökningar gör Du vid detta besök? (3p). Du arbetar som AT läkare på en husläkarmottagning och på en beställd tid kommer en 55- årig man som sedan cirka 3 månader noterat färskt blod i avföringen. Inga smärtor och avföringen annars av vanlig

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2015-01-01-2015-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 2 maj 2016 1 Bollnäs sjukhus Kirurgisk vård 165 0 100.0 % 1

Läs mer

SVF livmoderhalscancer, Checklista från första besöket

SVF livmoderhalscancer, Checklista från första besöket Vårddokument Checklista Sida 1 (5) SVF livmoderhalscancer, Checklista från första besöket Vid frågor, kontakta gynonkjouren SY i första hand, tel 71079 dagtid. Alt ring kontaktsjuksköterska (kssk) SY,

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-09-30 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 7 januari 2014 1 Kullbergska sjukhuset Hud- och könssjukvård

Läs mer

Del 5_14 sidor_26 poäng

Del 5_14 sidor_26 poäng Institutionen for kirurgiska vetenskaper Tentamen i Klinisk Medicin II T6 30 hp Ht11_2012-0l-13 kl 08-15 BMC:BlO Del 5_14 sidor_26 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka.

Läs mer

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Testikelcancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ann-Marie Olvenmark Annika Hedlund Februari 2017 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

Fertilitet och Gynekologisk cancer

Fertilitet och Gynekologisk cancer Fertilitet och Gynekologisk cancer Symposium påp SFOG-veckan i Skövde 2008 Barbro Larson Medelålder lder för f r förstff rstföderskor i Sverige 1975 2005 Riket 24.1 28.4 Sthlm 25 29.8 > 10% av förstff

Läs mer

Indelning av tumörer i ICD-10

Indelning av tumörer i ICD-10 Kapitel II Tumörer Gunnar Henriksson Olafr Steinum drg.henriksson@telia.com 1 Indelning av tumörer i ICD-10 C00 - C97 Maligna tumörer primära eller sekundära D00 - D09 Cancer in situ D10 - D36 Benigna

Läs mer

Vårdprogram för cervix-, vulva- och vaginalcancer

Vårdprogram för cervix-, vulva- och vaginalcancer Vårdprogram för cervix-, vulva- och vaginalcancer 2010 Vårdprogrammets giltighetstid: 2010 01 01 2012 01 01 www.ocsyd.se ISBN 91-85738-85-9 (pdf) Onkologiskt centrum, Lund 2010 2 Vårdprogrammets syfte

Läs mer

Vårdprogram för cervix-, och vaginalcancer

Vårdprogram för cervix-, och vaginalcancer Vårdprogram för cervix-, och vaginalcancer 2010 Vårdprogrammets giltighetstid: 2010 01 01 2012 01 01 www.skane.se/rcc Vårdprogram for cervix-, och vagina/cancer, 201O Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Regionala tillämpningar för södra regionen av nationellt vårdprogram för ovarialcancer

Regionala tillämpningar för södra regionen av nationellt vårdprogram för ovarialcancer Regionala tillämpningar för södra regionen av nationellt vårdprogram för ovarialcancer Oktober 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2015-10-23 Slutlig version Tillämpningarna är utarbetade

Läs mer

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING

NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR KOLOREKTAL CANCER MANUAL FÖR UPPFÖLJNING (diagnostiserade alla år) Kriterier för uppföljningsinrapportering Riktlinjer för uppföljning Kvalitetsregistret för kolorektal

Läs mer

Överblick. Punktion/dränage När? Invasiva ingrepp. Mellanålsbiopsi: Förberedelser utförande. Mellanålsbiopsi - ultraljudsledd 2016-01-24

Överblick. Punktion/dränage När? Invasiva ingrepp. Mellanålsbiopsi: Förberedelser utförande. Mellanålsbiopsi - ultraljudsledd 2016-01-24 Ultraljud vid utredning av gynekologiska tumörer & invasiv diagnostik/terapi Elisabeth Epstein, Doc, Öl Karolinska Solna Stockholm, Sweden Överblick Invasiva ingrepp: Dränage abcess, cystpunktion, mellanålsbiopsi

Läs mer

Program. Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of. Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi

Program. Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of. Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi Program Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of prostate cancer Monte-Carlo Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi Bone Scan Index med PET-CT

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe

Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska. Katarina Brywe Gynekologisk Kirurgi och Kvalitetsuppföljning på Kvinnokliniken Carlanderska Katarina Brywe UTVECKLING AV ANTALET OPERATIONER KVINNOKLINIKEN CARLANDERSKA 160 140 120 100 80 60 40 20 0 HT 10 VT 11 HT 11

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Del 4. 9 sidor 17 poäng

Del 4. 9 sidor 17 poäng 9 sidor 17 poäng En 35-årig kvinna söker akut pga hög feber sedan ett dygn tillbaka. Hon mår egentligen inte dåligt och har kunnat äta hela tiden. Har dock fått mera ont till vänster i buken nertill. Vid

Läs mer

Vårdprogram för endometriecancer (corpuscancer) och uterussarkom

Vårdprogram för endometriecancer (corpuscancer) och uterussarkom Vårdprogram för endometriecancer (corpuscancer) och uterussarkom 2012 Vårdprogrammets giltighetstid: 2012-04-01--2014-12-31 www.ocsyd.se Versionshantering Datum 2012- Skapad Beskrivning av förändring Onkologiskt

Läs mer

Del 8. Totalpoäng: 10p.

Del 8. Totalpoäng: 10p. Totalpoäng: 10p. En 66-årig kvinna söker på distriktsläkarmottagningen för problem med magen. Senaste tiden känt sig allmänt sjuk, periodvis illamående, tappat aptiten och fått problem med oregelbunden

Läs mer

Del 5_9 sidor_15 poäng

Del 5_9 sidor_15 poäng Del 5_9 sidor_15 poäng En 82-årig man kommer in till akuten pga att han har varit förstoppad upp till två veckor och har inte haft någon riktig avföring sista två dagarna. Han känner sig uppblåst och uppkörd

Läs mer

Lungcancer, radon och rökning

Lungcancer, radon och rökning Lungcancer, radon och rökning Karin Lindberg ST-läkare Onkologi Karolinska Doktorand KI Radon Lungcancer Stadier Typ av lungcancer Behandling Radon och uppkomst av lungcancer Cellpåverkan Genetiska förändringar

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår 2010-2014 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Mars 2016 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Misstänkt ärftlig bröstcancer 1 Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg Linköping Stockholm Uppsala Umeå Genetiska

Läs mer

Nivåstrukturering

Nivåstrukturering Nivåstrukturering 2016-09-28 Nivåstrukturering Regionala processen Höstens arbete Genomförande av de delar av vår regionala plan som är i linje med nationellt förslag Anpassning av de delar av vår regionala

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Tyreoideacancer. Tyreoideacancer. Incidens 4-5/ (kvinnor 2:1) God prognos = många pat med risk för recidiv. Incidensökning orsaker?

Tyreoideacancer. Tyreoideacancer. Incidens 4-5/ (kvinnor 2:1) God prognos = många pat med risk för recidiv. Incidensökning orsaker? Tyreoideacancer Tyreoideacancer Incidens 4-5/100.000 (kvinnor 2:1) God prognos = många pat med risk för recidiv Incidensökning orsaker? 1 Tyreoideacancer Incidens 4-5/100.000 (kvinnor 2:1) God prognos

Läs mer

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Lungcancer incidens. Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004)

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Lungcancer incidens. Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004) Lungcancer Ronny Öhman Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund Lungcancerstatistik Män Kvinnor Nya fall 1716 1590 3306 (år 2007) 5-års överl 10% 15% Dödsfall 1822 1492 (år 2004)

Läs mer

Validering av kvalitetsregistret. Per Rosenberg

Validering av kvalitetsregistret. Per Rosenberg Validering av kvalitetsregistret Per Rosenberg Från hemmabygge till professionell produkt men kan man lita på registerdata? SFOG Per Rosenberg Validering: Att bestämma hur stor andel av en, eller flera

Läs mer

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 Disposition Introduktion Strålbehandling Cytostatika Kortfattat om onkologisk

Läs mer

Vårdprogram för cervix-, vulva-, vaginalcancer

Vårdprogram för cervix-, vulva-, vaginalcancer Vårdprogram för cervix-, vulva-, vaginalcancer 2006 Vårdprogrammets giltighetstid: 2006 04 01 2008 04 01 www.ocsyd.lu.se ISBN 91-85738-74-3 Onkologiskt centrum, Lund 2006 2 Vårdprogrammets syfte Vårdprogrammet

Läs mer