VÅRDPROGRAM FÖR CANCER CORPORIS UTERI. Örebro/Uppsalaregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRDPROGRAM FÖR CANCER CORPORIS UTERI. Örebro/Uppsalaregionen"

Transkript

1 VÅRDPROGRAM FÖR CANCER CORPORIS UTERI 1994 Örebro/Uppsalaregionen

2 Innehållsförteckning Arbetsgruppen...3 I Bakgrund...4 Målsättning... 4 Epidemiologi... 4 Etiologi... 4 Prognos... 4 II Symptom och diagnostik...6 Symptom... 6 Diagnostik... 6 Förstadier... 6 III Prognostiska faktorer och utredning...7 Histopatologi... 7 Stadieindelning... 7 Definitioner för kirurgisk stadieindelning... 7 Definitioner för klinisk stadieindelning... 8 Prognostiska faktorer... 8 Utredning... 9 IV Behandlingsformer...11 Kirurgi Strålbehandling Hormonell behandling Kemoterapi V Riskgrupper...12 VI Behandling...13 Kliniskt stadium I Kirurgiskt stadium Ia-c Kirurgiskt stadium IIa och b Kirurgiskt stadium IIIa och b Kirurgiskt stadium IIIc Kirurgiskt stadium IVa och b Kliniskt stadium I, ej operabla Kliniskt stadium II Kliniskt stadium III Kliniskt stadium IV Recidivbehandling VII Uppföljning...16 Kontroller Hormonsubstitution Rapportsystem VIII Litteratur

3 Arbetsgruppen Uppsaladelen Agneta Axelsson Lasarettet Västerås Margareta Forsman Lasarettet Mora Urho Brinne Sjukhuset Gävle Carl-Axel Ingemanson Lasarettet Köping Per Johnson Arvo Kiviranta Akademiska Sjukhuset Lasarettet Uppsala Västerås Staffan Nilsson Lasarettet Falun Birgitta Pettersson (sammankallande) Gynonkologkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Peter Strang Christer Torstensson Gynonkologkliniken Akademiska sjukhuset Sjukhuset Uppsala Hudiksvall Örebrodelen Olof Birck Mälarsjukhuset Eskilstuna Esse Holmgren Lasarettet Lindesberg Petter Orgum Centralsjukhuset Karlstad John Tylleskär Lasarettet Karlskoga Lennart Cronberg Lasarettet Nyköping Anders Linder Regionsjukhuset Örebro Bengt Sorbe (sammankallande) Gynonkologkliniken Regionsjukhuset Örebro Hans Westerberg Kullbergska sjukhuset Katrineholm 3

4 I Bakgrund Målsättning Målsättningen med detta vårdprogram är att det ska vara ett underlag i det kliniska arbetet med corpuscancer. Avsikten är att det ska skapa förutsättningar för en gemensam behandlingspolicy, som ger möjlighet till en utvärdering av behandlingseffekten. Förändringar i utredning och behandling syftar till att förbättra behandlingsresultaten samt att undvika överbehandling. Dessutom är målsättningen att stimulera till samarbete och därigenom öka möjligheterna till multicenterstudier. Epidemiologi Genital cancer utgör hos kvinnorna i Sverige cirka 14% av alla cancerfall. Corpuscancer, eller endometriecancer som den också kallas, är den tredje vanligaste efter bröst- och coloncancer och utgör 5% av alla cancerfall. Cirka 1000 kvinnor insjuknar årligen. Den åldersstandardiserade incidensen var 21.2 per kvinnor år 1990 och incidensen var högst i åldersgruppen år, Medelåldern ligger runt 63 år, endast 0.5% är yngre än 40 år och 6% är yngre än 50 år vid insjuknandet. Mortaliteten i corpuscancer har successivt minskat och det standardiserade dödstalet var 9.5 år 1976 och 6.7 per kvinnor år Av hävd klassificeras uteruscancer till endera av tre grupper, cervixcancer, corpuscancer eller uteruscancer utan närmare specifikation. Den senare gruppen är en blandgrupp, dit bland annat cancerfall med oklar utgångspunkt och även uterussarkom hänförs. Etiologi Orsaken till utveckling av corpuscancer är sannolikt multifaktoriell. Den mest betydelsefulla faktorn, som hitintills påvisats är östrogenpåverkan. Tillstånd som medför en ökad östrogennivå utan den skyddande effekten av progesteron är riskfaktorer för utveckling av corpuscancer. Östrogenbehandling utan kompletterande gestagenbehandling, liksom nulliparitet, infertilitet, sen menopaus, övervikt och östrogenproducerande tumörer ökar risken. P-piller av kombinationstyp medför en riskminskning. Det finns en familjär form av corpuscancer, som ibland är förenad med cancer i bröstkörtel, ovarium och colon. Bakgrunden till denna är ännu ej helt kartlagd. Prognos Behandlingsresultaten för corpuscancer är goda och 5-årsöverlevnaden är cirka 75%. Merparten av patienterna har vid diagnostillfället ett tidigt tumörstadium och för dessa är 5-årsöverlevnaden mer än 80%. En grupp av patienterna har dock tumör med prognostiskt dåliga faktorer och för dessa är metastaseringsfrekvensen hög och mindre än 50% överlever 5 år. Ungefär 75% av recidiv uppkommer inom 3 år 4

5 efter diagnos och 85% inom 5 år. Cirka ett av tre recidiv är lokaliserat till lilla bäckenet respektive till lymfkörtlar paraaortalt, 40% uppkommer i vagina och 25% är fjärrmetastaser. Ibland förekommer multipel lokalisation. 5

6 II Symptom och diagnostik Symptom Det dominerande symptomet är blödningsrubbning, ibland blodig fluor. Smärta är ett ovanligt debutsymptom och beror då i regel på hämatopyometra. Omkring 85% av kvinnorna är postmenopausala vid diagnos och har som första symptom postmenopausal blödning. Vid avancerad sjukdom, men mycket sällan, kommer debutsymptomet från annat engagerat organ, exempelvis dyspné vid lungmetastaser, smärta vid skelettmetastasering eller utspänd buk vid peritonealmetastasering med ascites. Diagnostik Vaginal ultraljudsundersökning är ett bra instrument för att påvisa ett förtjockat endometrium. Vid total endometrietjocklek < 5 mm är risken för att en cancer föreligger minimal. Genom kombination av ultraljud och endometriecytologi kan ofta diagnosen corpuscancer uteslutas. Ultraljudsundersökningens roll är under fortsatt utvärdering. Den definitiva diagnosen skall dock alltid baseras på en histopatologisk undersökning, ej endast cytologi, av material från en fraktionerad skrapning. Det är viktigt att denna utföres korrekt. Först sonderas cervix och därefter skrapas cervix med en skarp kurett. Först därefter sonderas uteruskaviteten upp till fundus, cervix dilateras och corpusskrapning utförs. Nödvändig information från denna undersökning inkluderar histopatologisk typ, differentieringsgrad samt cervixengagemang, i slemhinna alternativt i cervixstroma. Det är viktigt med en enhetlig histopatologisk bedömning av erfaren gynpatolog. Förstadier Corpuscancer föregås ofta av hyperplasi. Denna kan vara cystisk eller adenomatös. Adenomatös hyperplasi med eller utan atypi bedöms idag som en precancerös förändring och bör behandlas. Behandlingen är i första hand kirurgisk med hysterectomi. Om det av någon orsak finns anledning att avstå från eller skjuta upp denna operation, bör behandling ges med gestagener (exempelvis medroxyprogesteronacetat 20 mg dagligen) och kontrollabrasio utföras efter tre månader. Om det då finns kvarvarande hyperplasi förstärker detta indikationen för hysterectomi. Om patienten ej är operabel ges intrauterin strålbehandling. 6

7 III Prognostiska faktorer och utredning Histopatologi Fem olika histopatologiska typer har särskilts varav den vanligaste är adenocarcinom (85%) och därefter adenoacantom (inslag av benignt skivepitel), följd av seropapillär typ (UPSC=uterine papillary serous carcinoma), adenoskvamös typ (inslag av malignt skivepitel) samt klarcellscancer. Denna indelning är viktig eftersom de olika typerna är förenade med olika prognos. Fördelning på olika differentieringsgrader varierar något i olika material och är i storleksordningen 40% högt (grad 1), 35% medelhögt (grad 2) och 25% lågt (grad 3) differentierade. G1 (högt differentierade) 5% eller mindre av icke-skvamös eller icke-morulär solid struktur G2 (medelhögt differentierade) 6-50% av icke skvamös eller icke-morulär solid struktur G3 (lågt differentierade) mer än 50% av icke-skvamös eller icke-morulär solid struktur Stadieindelning Enligt FIGO beslutades 1988 om en kirurgisk stadieindelning som skall användas för de patienter som primäropereras. Den kliniska stadieindelningen skall användas för de fall som inte opereras primärt och för de fall som enbart strålbehandlas. För att behandlingsresultaten skall kunna jämföras med de i historiska material, skall patienter, som primäropereras klassas både enligt den kliniska och kirurgiska indelningen. Definitioner för kirurgisk stadieindelning Stadium Ia Stadium Ib Stadium Ic Stadium IIa Stadium IIb Stadium IIIa Stadium IIIb Stadium IIIc Stadium IVa Stadium IVb Tumören begränsad till endometriet. Tumören invaderar mindre än halva myometriet. Tumören invaderar halva myometriets tjocklek. Endocervikalt körtelengagemang. Invasion av cervicalt stroma. Tumören invaderar serosan och/eller adnexae och/eller förekomst av positiv peritoneal cytologi. Vaginala metastaser. Metastaser till lymfkörtlar i bäckenet eller paraaortalt. Tumören invaderar blåsa eller rektal mucosa. Fjärrmetastaser inkluderande intraabdominella metastaser och/eller inguinala lymfkörtlar. 7

8 Definitioner för klinisk stadieindelning Stadium 0 Stadium I Stadium Ia Stadium Ib Stadium II Stadium III Stadium IVa Stadium IVb Histologiska fynd som inger misstanke om malignitet. Cancern begränsad till corpus uteri. Längden av uteruskaviteten 8 cm eller mindre. Längden av uteruskaviteten mer än 8 cm. Cancern engagerar corpus och cervix uteri. Spridning utanför uterus men ej utanför lilla bäckenet. Spridning till angränsande organ som urinblåsa, rectum, sigmoideum eller tunntarm. Fjärrmetastaser Närvaro av metastaser i vagina eller ovariet gör att det blir stadium III. Varken den kliniska eller kirurgiska stadieindelningen skall förändras beroende på senare upptäckta tecken till tumörspridning. Som grund för den kliniska stadieindelningen är följande undersökningar tillåtna - palpation - cystoskopi - inspektion - proktoscopi - fraktionerat skrap - hysterografi - hysteroskopi - röntgenundersökningar av lungor och skelett Den kirurgiska stadieindelningen grundas på fynd vid laparotomi verifierade med histopatologiska och cytologiska undersökningar. Prognostiska faktorer Flera faktorer av prognostisk betydelse har under det senaste decenniet rapporterats och dess värde för överlevnaden har belysts. Hög ålder, avancerat tumörstadium, vissa histopatologiska typer (UPSC och klarcellscancer), låg differentiering, djup myometrieinfiltration, cytologisk atypi i buksköljvätska, lymfkörtelmetastasering, aneuploidi, hög S-fas-fraktion, hög kärngrad samt frånvaro av hormonreceptorer är faktorer, som medför dålig prognos. De viktigaste prognostiska faktorerna i stadium I är UPSC och klarcellscancer, aneuploidi, djup myometrieinfiltration och låg differentiering. Dessa är av så stor betydelse att de bör påverka behandlingen. 8

9 Utredning Inför ställningstagande till behandling bör följande undersökningar utföras Före laparotomi - Palpation i narkos eller sedering - Transvaginal ultraljudsundersökning för bedömning av infiltrationsdjup och adnexresistenser - Fraktionerad abrasio - Färskt eller färskfruset material skickas för DNA analys (gäller Örebroregionen) - Lungröntgen På PAD remissen anges följande frågeställning: - histopatologisk typ - differentieringsgrad - cervixinväxt i slemhinna eller stroma Under/Efter laparotomi - Uterus skäres upp, lägges i formalin och skickas för histopatologisk undersökning. - Sköljvätska eller cytobrushmaterial skickas för cytologi. - Färskt eller färskfruset (-70º) material skickas till Uppsala (från de kliniker där det är möjligt) respektive till Örebro. - Två PAD remisser skrives, en riktad till eget patologlaboratorium och en till patologkliniken i Uppsala respektive Örebro för eftergranskning. På båda PAD remisserna anges följande frågeställning: - histopatologisk typ - differentieringsgrad - infiltrationsdjup (< 50% eller 50%) - cervixengagemang i slemhinna eller stroma 9

10 - På remissen till Uppsala efterfrågas även DNA-ploidi och till Örebro DNA-ploidi och kärngrad Klotsar innehållande cancervävnad från skrap och samtliga glas från hysterectomipreparat skickas tillsammans med remiss till patologkliniken i Uppsala respektive Örebro för bedömning av PAD och för DNA analys. Östrogen- och progesteronreceptoranalyser på färsk vävnad utföres om det föreligger avancerad tumörutbredning, misstanke på stadium III eller IV eller recidiv. 10

11 IV Behandlingsformer Kirurgi Ingreppet bör ske i form av en laparotomi med nedre medellinjesnitt. Först görs en bedömning av förhållanden i buken. Palpation längs körtelsträngar, diafragma och de olika bukorganen. Material för cytologi tages från peritoneum antingen med sköljvätska eller med cytobrush från fossa Douglasi. Total hysterectomi med extrafasciell teknik och med en vaginalmanchett samt bilateral salpingooforectomi utföres. Om det finns förstorade eller hårda, fixerade körtlar göres extirpation eller punktion av dessa. Rutinmässig lymfkörtelutrymning för alla patienter rekommenderas ej på grund av patientklientelet med ofta komplicerande medicinska sjukdomar och ofta övervikt som medför risk för ökad morbiditet. Lymfkörtelsampling/-utrymning utföres enligt överenskommelse i respektive region. I Karlstad kommer patienter, som preoperativt bedömes tillhöra högriskgrupp, stadium I, att genomgå en utvidgad hysterectomi med lymfkörtelutrymning. Strålbehandling Denna kan ges i form av extern strålbehandling eller inläggsbehandling, i uterus och vagina, med radioaktiva isotoper (brachyterapi). Inläggsbehandlingen ges med efterladdningsteknik med hög doshastighet (HDR, flera behandlingar, vardera under några minuter) eller med låg doshastighet (LDR, enstaka behandlingar under många timmar). Hormonell behandling Gestagenbehandling vid avancerad eller recidiverande corpuscancer ger minskning av tumörvolym hos cirka 35% av patienterna. Bäst svarar de tumörer som är högt differentierade och de som är progesteronreceptorpositiva. Gestagenbehandlingen ges med högdos medroxiprogesteronacetat,1000 mg i.m. injektion dagligen som laddningsdos i två veckor och därefter en gång per vecka eller peroralt med 500 mg två gånger dagligen i två veckor och därefter 250 mg två gånger dagligen. En fördel med peroral administrering är att den ger ett snabbt dosfall vid utsättandet. Kemoterapi Behandling med cytostatika ger bäst resultat hos de patienter som har en liten tumörbörda och som tidigare ej erhållit strålbehandling mot denna tumör. Kombinationsbehandling ger tumörminskning hos 30-60% av patienterna. Publicerade studier är dock baserade på små material och kunskapen inom detta område behöver utökas. I dag rekommenderas cytostatikabehandling endast till de med avancerat stadium eller recidiv. 11

12 V Riskgrupper Indelning av tumörsjukdomen i högrisk, mellanrisk- eller lågrisk görs baserat på förekomsten av vissa prognostiska faktorer enligt nedan. Högrisk omfattar alla som uppfyller ett eller flera av följande kriterier: - UPSC - Klarcellscancer - FIGO-grad % myometrieinfiltration - FIGO-grad 3 + aneuploidi - Aneuploidi + 50% myometrieinfiltration Medelhög risk omfattar alla som uppfyller ett av följande kriterier - FIGO-grad aneuploidi - FIGO grad % myometrieinfiltration - FIGO grad 3 + diploidi + < 50% myometrieinfiltration Lågrisk omfattar alla övriga fall - < 50% myometrieinfiltration samt avsaknad av UPSC, klarcellscancer, FIGO-grad 3, aneuploidi 12

13 VI Behandling Kliniskt stadium I Alla patienter, som är operabla genomgår primäroperation enligt under rubriken Kirurgi. När alla resultat efter operationen föreligger, bestämmes kirurgiskt stadium och riskgrupp. Kirurgiskt stadium Ia-c A Lågrisk Ingen ytterligare behandling ges. Utvärdering av adjuvant intravaginal strålbehandling enligt särskilt protokoll (gäller endast Örebroregionen). B Medelhög risk Efterbehandling med extern strålning och inlägg i vagina ges enligt nedanstående. Extern strålbehandling Inleds tre till högst sex veckor postoperativt. Behandling ges mot bäckenfält och lymfkörtelstationer med 46 Gy under 5 veckor, 2.0 Gy dagligen med 4-fältsteknik (CT baserad dosplanering). Intravaginal strålbehandling 4 fraktioner med 2.5 Gy per fraktion (HDR), eller 1 fraktion med 10 Gy (LDR) Utvärdering av extern strålbehandling i denna riskgrupp enligt särskilt protokoll. C Högrisk Efterbehandling med extern strålning och inlägg i vagina ges: - Extern strålbehandling enligt B - Intravaginal strålbehandling enligt B Utvärdering av adjuvant cytostatikabehandling i denna riskgrupp enligt särskilt protokoll. Kirurgiskt stadium IIa och b Oberoende av riskgrupp ges extern och intravaginal strålbehandling enligt B. 13

14 Kirurgiskt stadium IIIa och b Extern och vaginal strålbehandling enligt B samt gestagener eller cytostatika beroende på hormonreceptorstatus. Kirurgiskt stadium IIIc Individuell behandling beroende på tumörutbredning (engagerade lymfkörtlar i lilla bäckenet eller paraaortalt), på tumörstorlek och kvarvarande tumör. Kirurgiskt stadium IVa och b Individuell behandling. Kliniskt stadium I, ej operabla - Intrauterin strålbehandling med HDR, 6 fraktioner under 8 dagar eller LDR, 3 fraktioner under 6 veckor - Intravaginal strålbehandling med HDR eller LDR Övrig behandling beroende av riskgruppstillhörighet och allmäntillstånd Kliniskt stadium II Patienten remitteras till gynonkologisk klinik. Där görs en bedömning av en gynonkolog och den för patienten lämpligaste av nedanstående behandlingar inleds. Alt 1 - Hysterectomi ad modum Wertheim, bilateral salpingooforectomi och lymfkörtelutrymning samt - Intravaginal strålbehandling cirka sex veckor postoperativt med HDR eller LDR Om ej fullständig lymfkörtelutrymning är utförd ges även Extern strålbehandling enligt B. Alt 2 Först ges: - Extern strålbehandling enligt B samt - Intrauterin strålbehandling, HDR 4 fraktioner med 2.5 Gy samt - Intravaginal strålbehandling enligt B och därefter utförs - Operation enligt under rubriken Kirurgi 14

15 Kliniskt stadium III Först görs en bedömning av operabilitet. Om patienten är medicinskt och tekniskt operabel utföres primär kirurgi enligt under rubriken Kirurgi. Material (färsk vävnad) tas för analys av hormonreceptorer. Postoperativt tages kontakt med gynonkologisk klinik. Oftast ges en kombination av extern strålbehandling och gestagener och/eller cytostatika. Om vaginalmetastas oftast lämpligt med preoperativ strålbehandling. Om patienten ej är operabel ges individuell behandling. Oftast ges extern strålbehandling i kombination med gestagener och/eller cytostatika. Om vaginalmetastaser ges även intravaginal bestrålning. Kliniskt stadium IV Individuell behandling. Oftast ges en kombination av gestagener och/eller cytostatika samt intrauterin strålbehandling och eventuellt extern strålbehandling. Recidivbehandling Individuell behandling. 15

16 VII Uppföljning Kontroller Kontrollerna efter avslutad behandling har flera syften - att kontrollera behandlingsresultat - att upptäcka recidiv tidigt - att behandla komplikationer - att utvärdera nya behandlingsformer - att ge patienten möjlighet till snabb läkarkontakt vid behov De kvinnor, som ej är hysterectomerade föreslås genomgå kontrollskrapning efter 3 månader. Kontroller inom ramen för studier följer respektive protokoll. I övrigt hänvisas till kontrollrutiner utarbetade inom respektive regiondel. Hormonsubstitution Hormonell substitutionsbehandling efter behandling av corpuscancer ges vid behov enligt förslag från Arbetsgruppen för Gynekologisk Tumörkirurgi. Rapportsystem Rapportrutiner följer rutiner utarbetade inom respektive regiondel. 16

17 VIII Litteratur The Cancer Registry. Cancer incidence in Sweden The National Board of Health and Welfare, Stockholm Dödsorsaker Sveriges officiella statistik. Statistiska Centralbyrån, Stockholm Annual Report on the results of treatment in gynecological cancer. Ed. Pettersson F, Stockholm. Vol 21. Int J Gynecol Obstet 36, Suppl. Elsevier Publ. pp 1-315, Cancer corporis uteri. Diagnostik och behandling. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Arbets- och Referensgrupp för Gynekologisk Tumörkirurgi. Rapport nr: 26,

Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund

Gynekologisk Cancer: cervix. Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Gynekologisk Cancer: cervix Christer Borgfeldt Kvinnokliniken Susanne Malander SOK gyn-sektionen Skånes Universitetssjukhus (SUS) Lund Vad vi skall tala om idag Cervix Ovariet Epiteliala tumörer Germinalcellstumörer

Läs mer

Innehållsförteckning. Cancer corpus uteri

Innehållsförteckning. Cancer corpus uteri Innehållsförteckning Inledning... 3 Epidemiologi... 4 Ärftlighet och endometriecancer... 8 Precancerösa tillstånd... 10 Endometriehyperplasi histopatologi... 10 Endometriehyperplasi klinik... 12 Behandling...

Läs mer

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne Labprocess kolorektala cancerpreparat Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi patologi, Patologi Labmedicin Skåne Kolorektal cancer Labprocess Kolorektal cancer 617 operationspreparat i Region

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 140123 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23

Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Gynekologiska sjukdomar och deras behandling apotekarprogrammet 15 01 23 Maria Alexanderson Redvall gynekolog i primärvården Den normala menscykeln De kvinnliga reproduktionsorganen genom livet Den gynekologiska

Läs mer

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen

Njurcancer. Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer. Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Njurcancer Regional rapport för diagnosår t.o.m. 2012 från Nationella kvalitetsregistret för njurcancer Uppsala-Örebroregionen Okt 2013 Regionalt cancercentrum, Uppsala

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department

GynObstetrik. Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar. the33. Health Department GynObstetrik Ovulationsrubbningar och anovulatoriska blödningar Health Department Innehållsförteckning 1 Ovulationsrubbningar....2 Amenorré......2 Definition Klassifikation Utredning Orsakar Polycystiskt

Läs mer

Topplistan - Cancerregistret

Topplistan - Cancerregistret Topplistan - Cancerregistret Diagnosperiod 2013-01-01-2013-12-31 Endast kliniker med 10 eller fler fall under aktuell period är inkluderade 27 april 2015 1 Akademiska sjukhuset Neurokirurgisk vård 309

Läs mer

Lungcancer klinik och utredning

Lungcancer klinik och utredning Lungcancer klinik och utredning Bengt Bergman, docent, överläkare Lungmedicin SÄS + SU Radiologikurs 2014-10-14 Åldersstandardiserad incidens Trend 10 år: -0,9%/år (M) +2,2%/år (K) Källa: Cancer Incidence

Läs mer

CERVIXCANCER VÅRDPROGRAM 2003 ÖREBRO-REGIONEN

CERVIXCANCER VÅRDPROGRAM 2003 ÖREBRO-REGIONEN VPCX.DOC BS/bs 2003-01-07 CERVIXCANCER VÅRDPROGRAM 2003 ÖREBRO-REGIONEN Programgrupp: Bengt Sorbe, Klin för Gynekologisk Onkologi, Universitetssjukhuset, Örebro Marianne Graflund, Klin för Gynekologisk

Läs mer

Lungcancer, radon och rökning

Lungcancer, radon och rökning Lungcancer, radon och rökning Karin Lindberg ST-läkare Onkologi Karolinska Doktorand KI Radon Lungcancer Stadier Typ av lungcancer Behandling Radon och uppkomst av lungcancer Cellpåverkan Genetiska förändringar

Läs mer

Vårdprogram för cervix-, vulva-, vaginalcancer

Vårdprogram för cervix-, vulva-, vaginalcancer Vårdprogram för cervix-, vulva-, vaginalcancer 2006 Vårdprogrammets giltighetstid: 2006 04 01 2008 04 01 www.ocsyd.lu.se ISBN 91-85738-74-3 Onkologiskt centrum, Lund 2006 2 Vårdprogrammets syfte Vårdprogrammet

Läs mer

Klimakteriet. Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Primärvården. Kontaktpersoner

Klimakteriet. Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Primärvården. Kontaktpersoner Klimakteriet Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Primärvården Kontaktpersoner Överläkare Elisabeth Darj, kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, 018-611 00 00 vx. Husläkare

Läs mer

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Lungcancer Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Mortalitet och incidens I Sverige 3 500 personer får lungcancer varje år, vilket gör den till den 5:e vanligaste cancer. Incidensen har stabiliserats bland

Läs mer

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Fördelning i olika åldrar. Lungcancer incidens. Fråga: Hur många får lungcancer varje år?

Lungcancer. Lungcancerstatistik. Fördelning i olika åldrar. Lungcancer incidens. Fråga: Hur många får lungcancer varje år? Fråga: Hur många får lungcancer varje år?? Lungcancer Martin Wallberg Överläkare Lung & Allergikliniken Skånes Universitetssjukhus/Lund 1. 1500 2. 2500 3. 3500 4. 4500 1 2 Lungcancerstatistik 3500 3000

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas.

Huvud/hals-cancer. Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer. Naso-(=epi)farynx. Orofarynx (mellansvalg) Munbotten. Tungbas. Huvud/hals-cancer Naso-(=epi)farynx Orofarynx (mellansvalg) Tungbas Hypofarynx Munbotten Larynx; supraglottisk glottisk subglottisk Anatomi och lokalisation av undergrupperna av HH tumörer Eva Brun Onk

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department

GynObstetrik. Endometrios. the33. Health Department GynObstetrik Endometrios Health Department Innehållsförteckning 1 Endometrios.......2 Definition och incidens........2 Orsaker.......2 Symtom..........2 Handläggning.......3 Att bekräfta diagnosen.....

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Patientinformation ärftlig cancer

Patientinformation ärftlig cancer Patientinformation ärftlig cancer Ärftlig bröst- och äggstockscancer 1 MEFinfo_BC 1 Onkogenetiska mottagningen Universitetssjukhuset i Lund Adresser till onkogenetiska mottagningar i Sverige Lund Göteborg

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Specialistskrivning Obstetrik och gynekologi 2006

Specialistskrivning Obstetrik och gynekologi 2006 Kod:... Specialistskrivning Obstetrik och gynekologi 2006 Skrivningen består av kortare eller längre s.k. MEQ (modified essay questions) frågor. Totalt omfattar skrivningen 90 poäng. Poäng och antal sidor

Läs mer

Hudcancer: Basalcellscancer

Hudcancer: Basalcellscancer Hudcancer: Basalcellscancer Basalcellscancer, även kallat basaliom, är den vanligaste formen av hudcancer. Tumören förmodas utgå från de celler som finns längst ner i överhuden, basalcellerna. Den växer

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min)

Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Blödning i sen graviditet Normalt Under graviditeten kommer blodflödet att öka till uterus pga en minskad perifer resistens Det kan gå så högt som 800mL/min (normalt runt 200mL/min) Genomsnittliga blodförlusten

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

NKOLOGISKT ENTRUM. Västra sjukvårdsregionen VULVACANCER OCH VAGINALCANCER

NKOLOGISKT ENTRUM. Västra sjukvårdsregionen VULVACANCER OCH VAGINALCANCER co OC NKOLOGISKT ENTRUM Västra sjukvårdsregionen VULVACANCER OCH VAGINALCANCER Regionalt vårdprogram 1997 Beställningsadress: Onkologiskt centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 GÖTEBORG Tfn 031-20

Läs mer

PET/CT VID DOSPLANERING enkätresultat från universitetssjukhusen i Sverige

PET/CT VID DOSPLANERING enkätresultat från universitetssjukhusen i Sverige PET/CT VID DOSPLANERING enkätresultat från universitetssjukhusen i Sverige Onkologidagarna i Umeå 2015-03- 19 Sophia Frantz Fysiologiska avdelningen Helsingborg, VO DiagnosUk, Skånevård Sund Bakgrund Hur

Läs mer

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson

Onkogenetisk regionmottagning i Linköping. Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Onkogenetisk regionmottagning i Linköping Marie Stenmark Askmalm Sigrun Liedgren Lilianne Ferraud Madelene Jansson Ann-Charlotte Isaksson Dagordning Organisation Mål för onkogenetiska mottagningen Definition

Läs mer

SEMINARIUM OM BRÖSTETS SJUKDOMAR, T7

SEMINARIUM OM BRÖSTETS SJUKDOMAR, T7 SEMINARIUM OM BRÖSTETS SJUKDOMAR, T7 Ett absolut krav efter T7 är ni har tillräckligt med kunskap för att inte missa att diagnosticera bröstcancer hos Era framtida patienter. Kunskapsmålet för undervisningen

Läs mer

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf

Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN. Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Sonograf EN KARRIÄRMÖJLIGHET FÖR RÖNTGENSJUKSKÖTERSKAN Karin Asplund Sonograf Maria Zetterman Sonograf Utbildning till sonograf Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet Vidareutbildning i medicinskt

Läs mer

Östrogenbehandling 2007

Östrogenbehandling 2007 Östrogenbehandling 2007 Reviderad version av vårdprogram från 2003 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Expertgruppen för gynekologi 1 Innehållsförteckning Inledning...........................................

Läs mer

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Varje år drabbas mer än en halv miljon män i världen av prostatacancer. Bara i Sverige räknar man med att 7-9 000 män i år kommer att insjukna. Det gör prostatacancer

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING. För Sydöstra Sjukvårdsregionen MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER FÖR BRÖSTCANCER UPPFÖLJNING För Sydöstra Sjukvårdsregionen Omfattar registerversion/-er Datum för driftsättning Variabelbeskrivnings version Revidering av dokument

Läs mer

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29

Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 Esofagus och ventrikelns sjukdomar Jonas Alzén Medicinkliniken Danderyds sjukhus 2014-10-29 1 Disposition Gastroesofagal reflux -bakgrund, utredning, komplikationer, behandling Dysfagi -översiktligt orsaker

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

Nationellt vårdprogram cervixcancer vem, hur, när?

Nationellt vårdprogram cervixcancer vem, hur, när? Nationellt vårdprogram cervixcancer vem, hur, när? Tumör-ARG 2014-05-09 Karin Bergmark, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Incidens Världen >500.000 kvinnor per år! Parkin

Läs mer

Cancerincidens i Sverige 2013

Cancerincidens i Sverige 2013 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2014 Cancerincidens i Sverige 2013 Nya diagnosticerade cancerfall år 2013 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och sjukvård Cancerincidens i Sverige 2013 Nya

Läs mer

Granskare Henrik Lindman. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E.

Granskare Henrik Lindman. Nya patienter hanteras enligt Rutin A, B eller C medan återfall följer Rutin D eller E. Dokumentnamn PM för U-CAN/SCAN-B Bröstcancer Onkologi Utfärdare Karin Thilén Granskare Henrik Lindman Version 1.4 Datum 2013-10-28 I SCAN-B/U-CAN-projektet är avsikten att sända tumörprover för genanalys

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31

Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Vårdprogram och register för lungcancer Gäller 08 01 01 09 12 31 Femte upplagan Vårdprogrammet finns på www.roc.se Femte upplagan Layout: Jana Howe Tryckt på Reklam & Katalogtryck, Uppsala, maj 2008 Inledning

Läs mer

Benigna bröstsjukdomar

Benigna bröstsjukdomar Bröstcancerkirurgi Kirurgi Lena Johansson 1 av 6 Benigna bröstsjukdomar Samtliga preparat från bröstförändringar skall skickas för histopatologisk analys. Fibroadenom Vanligast i åldern 15-30 år. Mycket

Läs mer

Vagina - patologi. Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014

Vagina - patologi. Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014 Vagina - patologi Anna Måsbäck ST-kurs VT 2014 Skivepitelklädd Bakteriehämmande miljö Laktobaciller, lågt ph ca 4,6. Infektion vanligaste sjukdomen Kollaberat rör framför rektum och bakom urethra Fram-

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan

Sexlivets risker. Sexuellt överförda infektioner = STI. Infektioner och smärta. HPV = Papillomvirus. Övriga risker för kvinnan Sexlivets risker Infektioner och smärta Skolhälsovårdens Höstupptakt Göteborg 1.9 2010 Eva Rylander, prof em. i obstetrik o gynekologi Sexuellt överförda infektioner = STI Bakterier Klamydia Virus HSV=

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Eva Funk Datum: 2011-02-17 Skrivtid 4 timmar Totalpoäng: 69 poäng Poängfördelning:

Läs mer

Vulvacancer. Har det hänt något??

Vulvacancer. Har det hänt något?? Vulvacancer Har det hänt något?? Vulvacancer Ca 5% av gynekologisk cancer 120 150 nya fall per år i Sverige Incidens Cancer In Situ Vulva i Sverige Ca 130-150 fall per år Klassificering av Vulvar Epitehelial

Läs mer

Övningsjournal nummer 1. Utan kommentarer

Övningsjournal nummer 1. Utan kommentarer Övningsjournal nummer 1 Utan kommentarer 2005-10-20 Dok dat 2005-10-20 E mott Reg dat 2005-10-24 Öl Pbd Dok dat 2005 10 20, utskrivet 2005 11 03. Gynop. Benign operationsindikation: Riklig mens och myom.

Läs mer

SJSE15. Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent

SJSE15. Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent SJSE15 Linda J. Kvist barnmorska, fil. Dr docent Mål för dagens föreläsning Ni skall få en ökad förståelse för kvinnans reproduktiv hälsa Ni skall få ökad kunskap om vanliga gynekologiska tillstånd Självdiagnostisk

Läs mer

Onkologi. Läran om tumörer. Cecilia Karlsson

Onkologi. Läran om tumörer. Cecilia Karlsson Onkologi Läran om tumörer Cancer (kräfta) Tumörsjukdomar Solida tumörer Hematologiska tumörsjukdomar Tumörväxt i lymfkörtlar Tumörtransformation Initiering Ärftlig predisposition Luftföroreningar Röntgenstrålning

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Irritable Bowel Syndrome (IBS)

Irritable Bowel Syndrome (IBS) Irritable Bowel Syndrome (IBS) Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan kirurgi, gastroenterologi, klinisk mikrobiologi och klinisk kemi på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och husläkare i primärvården

Läs mer

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7 Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanligt är PBC?... 6 Hur diagnostiseras PBC?... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens olika stadier... 8 Symtom

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer

Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer Humant papillomvirus (HPV) orsakade cancerformer -förutom livmoderhalscancer T Dalianis Dept. of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden. Tina Dalianis 1 Innehåll I. HPV och cancer

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret

Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret Allmänna definitioner av variabler till uppföljningsformuläret 2014 Kontaktsjuksköterska Tydligt namngiven för patienten och har speciell tillgänglighet. Har ett tydligt skriftligt uppdrag. Datum när patienten

Läs mer

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI

KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI 1 Vårdprogram 2014-09-01 VÅ RDPROGRÅM KOMBINATIONSBEHANDLING KÄKKIRURGI OCH ORTODONTI Introduktion Vid starkt uttalade ocklusionsavvikelser med samtidig käkställningsavvikelse utförs behandling genom en

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention vilka utmaningar kan det innebära för våra system för att få det att fungera Marie Stenmark Askmalm Universitetsöverläkare Klinisk genetik

Läs mer

Familjära aortadissektioner

Familjära aortadissektioner Familjära aortadissektioner Information till patienter och anhöriga Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FAAD (Familjära AortaAneurysm och Dissektioner) eller är anhörig till någon med

Läs mer

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012

Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner v.42-43, 2012 14,0% Förekomst av vårdrelaterade infektioner (somatisk vård) 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% VT08 * HT08 VT09 HT09 VT10 HT10 VT11

Läs mer

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson.

Tentamen. Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp. Kurskod: MC1703. Kursansvarig: Christina Karlsson. Tentamen Medicin C, Morfologisk cellbiologi och hematologi, 7,5hp Kurskod: MC1703 Kursansvarig: Christina Karlsson Datum 120427 Skrivtid 4 tim Totalpoäng: 72 p Godkänd 60 % av totala poängen (43p) Väl

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-02-17 Totalpoäng: 50 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS?

Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS? Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS? Ingela Nygren överläkare, med dr neurologkliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Läkardagarna i Örebro 12-04-26 Det rör sig i musklerna - kan det vara ALS? Ja,

Läs mer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer

MEQ 1 HTI 2013 Ditt tentamensnummer Du vikarierar på vårdcentral i Töreboda. En 23-årig kvinna söker med en knapp veckas anamnes på miktionssveda, urinträngningar och flytning utan feber. Hon har tidigare inte haft några urinvägsbesvär och

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department

GynObstetrik. the33. Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln. Health Department GynObstetrik Reproduktionsendokrinologi och menstruationscykeln Health Department Innehållsförteckning 1 Reproduktionsendokrinologi..2 Hypotalamus.........2 Hypofysen.. 2 Ovarierna........2 Menstruationscykel.......3

Läs mer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer

Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen. Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Behandlingsrekommendationer för äggstockscancer, norra regionen Regional tillämpning till nationellt vårdprogram för äggstockscancer Innehåll Förord... 2 1. Utredning av ovarialresistenser/cystor... 3

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Du hittar en knöl vad händer sen?

Du hittar en knöl vad händer sen? Du hittar en knöl vad händer sen? Följ med på en resa från provtagning till provsvar. Vi har besökt punktionsmottagningen och patologiska/cytologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund. 1 På

Läs mer

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC)

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanlig är PBC... 6 Hur diagnostiseras PBC... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10.

Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg. Ansvariga för PM Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10. Barnmorskeverksamheten Södra Älvsborg PM Mödrahälsovård Ansvariga för PM Datum Maria Bullarbo, Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-10 Reviderat 2010-03-10 Depo-Provera Depo-Provera 1 ml injektionsväska innehåller

Läs mer

Handbok för bröstcancerpatienter. Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen

Handbok för bröstcancerpatienter. Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen Handbok för bröstcancerpatienter Bröstcancer och behandling av den Hur sjukdomen inverkar på livet Sexualitet och parförhållande Heikki Joensuu Leena Rosenberg-Ryhänen Innehåll Inledning... 4 Kvinnans

Läs mer

Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård.

Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård. Årsrapport 2012 RMPG lungsjukvård. I gruppen deltar öl Tomas Gars, Motala; öl Karin Cederquist, Norrköping; öl Urban Wennerström, Västervik; öl Fredrik Olsson Västervik; öl Olof Torstensson Oskarshamn;

Läs mer

20553 korrat 48-104:Layout 2 09-03-11 09.42 Sida 13 Gynekologisk cancer Gynekologisk cancer 60 Cancerfondsrapporten 2009

20553 korrat 48-104:Layout 2 09-03-11 09.42 Sida 13 Gynekologisk cancer Gynekologisk cancer 60 Cancerfondsrapporten 2009 Gynekologisk cancer 60 Cancerfondsrapporten 2009 Gynekologisk cancer har kommit att spela en undanskymd roll inom cancersjukvården. Ingen tycks veta varför. Kanske är det för att det handlar om en tabubelagd

Läs mer

Endometrios. Orsaker: Lokalisering:

Endometrios. Orsaker: Lokalisering: Endometrios Endometrios orsakas av endometrieliknande vävnad utanför livmodern (endometrium = livmoderslemhinna). Endometriosvävnad består av körtlar och stroma av samma typ som endometriet och kan omges

Läs mer

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom

Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus. Register för malignt hudmelanom Vårdprogram för malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Gäller 12 01 01 13 12 31 Register för malignt hudmelanom Nionde upplagan Malignt hudmelanom och dysplastiska nevus Vårdprogrammet finns på www.rccuppsalaorebro.se

Läs mer

Modern prostatacancerbehandling. en föreläsning på ProLiv Västs medlemsmöte den 19 maj

Modern prostatacancerbehandling. en föreläsning på ProLiv Västs medlemsmöte den 19 maj Modern prostatacancerbehandling en föreläsning på ProLiv Västs medlemsmöte den 19 maj Lördagen den 19 maj var det dags för ProLiv Västs andra kvartalsmöte 2012. Som föreläsare hade vi bjudit in överläkaren

Läs mer

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området.

Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Styrdokument Nationellt Kvalitetsregister för tumörer i Pankreas och det Periampullära området. Inledning Svensk förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO AroCell AB Affärsidé AroCell utvecklar, producerar och kommersialiserar tester för bestämning av celltillväxt, vilka kan användas för uppföljning och

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi

Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi Regionala riktlinjer för handläggning av komplikationer efter fetmakirurgi Regionala vårdprogram och riktlinjer är dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Dokumenten tas fram av medarbetare

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation

Gallblåsa. Magsäcken. Djupa gallgången med stenar. Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation Gallblåsa Magsäcken Djupa gallgången med stenar Mer information: http://www.orebroll.se/uso/videoarkiv Se sidan Patientinformation 1(9) Patientinformation inför gallstensoperation med titthålsteknik då

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 15 november 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 15 november 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 15 november 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

VÅRDPROGRAM FÖR VULVACANCER. Örebro-Uppsala-regionen

VÅRDPROGRAM FÖR VULVACANCER. Örebro-Uppsala-regionen Version 2007-02-06 BS VÅRDPROGRAM FÖR VULVACANCER Örebro-Uppsala-regionen 2007 Programgrupp: Professor Bengt Sorbe, Örebro Överläkare Sorana Hallak, Örebro Biträdande överläkare Luz Ladi, Örebro Överläkare

Läs mer