Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2012-01-26"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) Anders Sandström (S) Lennart Dahlin (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian Lagergren Johansson (C) Stig Svedin (V) Ann-Margret Bäckström (S) tjg ers Inga-Lill Rylander (S) tjg ers Börje Belin (S) Christer Brodén (S) Bo Markusson 12 Ronnie Söderlund Jan-Anders Ekman Kristina Olofsson Utses att justera Anders Sandström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 30 januari 2012 Underskrifter Benny Eriksson, ordförande Kristina Olofsson, sekreterare Anders Sandström, justerare Anders Wallgren, justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kultur- och teknikförvaltningen Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer 1-13 Kristina Olofsson

2 Protokoll 2 1 Valärende - Regionalt kulturforum Utse Anders Sandström (S) som ordinarie ledamot i kulturforums politikergrupp. Kultur- och tekniknämnden beslutade utse Gunilla Pontén (S) som ordinarie ledamot och Marie Westlund (S) som ersättare i Regionalt kulturforum. Gunilla Pontén har avsagt sig sina politiska uppdrag och ny ordinarie ledamot ska utses. s tidigare behandling Kultur- och tekniknämnden Anders Sandström Kulturchef

3 Protokoll 3 2 Valärende - Barn- och ungdomsberedningen Utse Anders Sandström (S) som ordinarie ledamot i Barn- och ungdomsberedningen. Kultur- och tekniknämnden beslutade utse Gunilla Pontén (S) som ordinarie ledamot och Lilian Lagergren Johansson (C) som ersättare i Barn- och ungdomsberedningen. Gunilla Pontén har avsagt sig sina politiska uppdrag och ny ordinarie ledamot ska utses. s tidigare behandling Kultur- och tekniknämnden Anders Sandström Kulturchef

4 Protokoll 4 3 Intern kontroll Dnr KTN/2012:15 1. Överlämna uppföljningsrapporten för år 2011 till kommunstyrelsen för utvärdering. 2. Överlämna övrig information kring internkontrollarbetet till kommunstyrelsen. 3. Godkänna upprättat förslag till Plan för internkontroll Kultur- och teknikförvaltningens rapport avseende resultat från uppföljning av den interna kontrollen för år 2011 samt förslag till Plan för internkontroll för år Kommunstyrelsen Förvaltningschef Ekonom

5 Protokoll 5 4 Planuppdrag avseende nya busshållplatser vid E4 mitt emot Eon arena samt för skolområdet vid Sörbergeskolan-Arenaskolan Dnr KTN/2012:16 Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: Ge miljö- och byggnadsnämnden ett planuppdrag avseende nya busshållplatser vid E4 mitt emot Eon arena samt för skolområdet vid Sörbergeskolan-Arenaskolan. Begäran och beslut angående planuppdrag avseende nya busshållplatser vid E4 mitt emot Eon arena och en ny plan för skolområdet vid Sörbergeskolan-Arenaskolan. De gällande planerna för området är upprättade 1974 (S125) och 1991 (D122) och en hel del har förändrats sedan dess. I samband med uppförandet av den nya Arenaskolan samt renovering och ombyggnad av den gamla skolan kommer det att behövas en helt ny angöring, lämning och hämtning av skolelever. Detta gäller även kvällstid och helger då flertalet av kommunens fritidsanläggningar finns inom området. Då det gäller uppförande av två stycken busshållplatser på båda sidor om E4 samt en gc-tunnel under Terminalvägen behöver det upprättas en helt ny plan eftersom det inte finns någon sådan för området som berörs. Detta är ett projekt som är gemensamt med Trafikverket och Timrå kommun. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger miljö- och byggnadsnämnden ett planuppdrag avseende nya busshållplatser vid E4 mitt emot Eon arena samt för skolområdet vid Sörbergeskolan-Arenaskolan. Kommunstyrelsen Miljö- och byggnadsnämnden Förvaltningschef Avd.chef fastighet och anläggning Avd.chef väg och trafik

6 Protokoll 6 5 Arrende Åstöns naturreservat Dnr KTN/2011: Utse Lotstornet Åstön AB till arrendator av Åstöns naturreservat för tiden t o m Uppdra till ordförande och förvaltningschef att underteckna avtalet. Då nuvarande arrende på Åstöns naturreservat har upphört att gälla har förvaltningen fått i uppdrag att upprätta ett nytt arrendeavtal avseende en tid av 10 år från det datum avtalet har vunnit laga kraft. Förvaltningen har via annons i dagspress (Sundsvalls Tidning och Dagbladet) samt på kommunens hemsida tillkännagivit att vi söker en arrendator till detta objekt. 7 st intressenter har erhållit handlingar där vi delgett vad vi efterfrågar. Vid anbudstidens utgång har vi erhållit 3 st svar från följande intressenter: 1. Lotstornet Åstön AB, org.nr Åstöns Pensionat & Camping. 3. Sidsjö Fastigheter AB, org.nr Efter att ha granskat och utvärderat inkomna handlingar finner förvaltningen att Lotstornet Åstön AB har lämnat den intresseanmälan som ligger närmast det vi efterfrågar. Förvaltningen föreslår att Lotstornet Åstön AB utses till arrendator för tiden t o m och att ordförande och förvaltningschefen får i uppdrag att underteckna avtalet. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till förvaltningen att i arrendeavtalet under 6 komplettera texten med att erforderliga tillstånd ska införskaffas före verksamhet påbörjas. Förvaltningen har gjort denna komplettering. s tidigare behandling Kultur- och tekniknämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att till sammanträdet i november upprätta ett förslag till avtal om anläggningsarrende. Kultur- och tekniknämnden beslutade att godkänna det upprättade avtalet om anläggningsarrende och uppdrog till förvaltningen att infordra intresseanmälan samt att inbjuda representanter från Åstöns museinämnd och Skeppshamns kapellag till samråd tillsammans med Benny Eriksson, Kenneth Westberg och Ronnie Söderlund. Samråd har skett och intresseanmälan har infordrats.

7 Protokoll 7 Intressenter Kommunstyrelsen Kommunekologen Ordförande Förvaltningschef Ekonom

8 Protokoll 8 6 Motion från Per-Arne Frisk (S) - Sälj ridstadion till Timrå Hästsportförening Dnr KTN/2011:405 Ge kultur- och teknikförvaltningen i uppdrag att kontakta Timrå Hästsportförening för att undersöka eventuellt intresse om övertagande av hästsportanläggningen och därefter återkomma med ett yttrande angående motionen. Per-Arne Frisk (S) har i motion föreslagit att erbjuda Timrå Hästsportförening (THF) att överta ridstadion till bokfört värde enligt samma upplägg som erbjudits andra föreningar vid övertagande av anläggningar. Frisk föreslår även att erbjuda THF ett driftavtal med samma upplägg som avtalats med andra föreningar vid övertagande av anläggningar samt att erbjudandet ovan gäller under förutsättning att THF kan redovisa en för verksamheten bra organisation och stabil ekonomi. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kultur- och tekniknämnden för yttrande. Förvaltningen föreslår nämnden ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att sälja ridstadion till Timrå Hästsportförening. s tidigare behandling Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Förvaltningschef Ekonom Avd.chef fastighet och anläggning

9 Protokoll 9 7 Ansökan om investeringsmedel för energibesparande åtgärder på befintliga elljusspår, Timrådalens skidstadion Dnr KTN/2011: Bevilja intresseföreningen för Timrådalens skidstadion kr i investeringsmedel för energibesparande åtgärder. 2. Pengarna tas från kontot föreningsbidrag. Intresseföreningen för Timrådalens skidstadion har inkommit med en ansökan på kr om investeringsmedel för energibesparande åtgärder på befintliga elljusspår. Intresseföreningen Timrådalens skidstadion Förvaltningschef Ekonom Exp / 2011

10 Protokoll 10 8 Ansökan om bidrag för åtgärd av mark i Stångrid-Berge Dnr KTN/2008:237 Avslå ansökan med anledning av denna typ av bidrag inte finns i kultur- och tekniknämndens bidragsnormer. Bengt Andersson och Tynderö Bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om ett bidrag på kr för två dagars arbete med grävare för att kunna öppna upp diken för att kunna plöja och odla den mark som arrenderas av kommunen för Leader Timråbygds projekt Kulturella Odlingslandskapet. Närområdet kring Tynderö bygdegårdar och området ner mot Holmö Brygga har renoverats Renoveringsarbete pågår i privat regi beträffande marker nere vid Holmösundet. Kommunens mark Stångrid 3:13 är mycket sank och dikning behövs för att plöjning och odling ska kunna utföras. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås med anledning av att denna typ av bidrag inte finns i kultur- och tekniknämndens bidragsnormer. Bengt Andersson Tynderö Bygdegårdsförening

11 Protokoll 11 9 Lärkvägen - felparkeringar Dnr KTN/2011:334 Införa parkeringsförbud på Lärkvägen med ikraftträdande Förfrågan har inkommit från en boende på Lärkvägen varför kommunens trafikövervakare inte utfärdar parkeringsanmärkning på de fordon som parkerar utmed Lärkvägen då det är skyltat med parkeringsförbud. Han upplever att det ibland är svårt att ta sig fram när det står fordon parkerade där dagligen. Efter inkomna klagomål om problem som uppstår i samband med Timrå IK:s ishockeymatcher tog trafikgruppen beslut att ge de boende utmed aktuell vägsträcka möjlighet att yttra sig över förslaget att införa parkeringsförbud på Berglundavägens sydöstra sida. Av de tillfrågade var 4 positiva och 3 negativa till förslaget. och kultur- och tekniknämnden beslutade att införa parkeringsförbud på Berglundavägens sydöstra sida. Då något beslut om parkeringsförbud på Lärkvägen inte finns kan kommunens trafikövervakare inte kan utfärda någon parkeringsanmärkning men då behovet tycks finnas föreslår kultur- och teknikförvaltningen att införa parkeringsförbud på Lärkvägen med ikraftträdande Boende på Lärkvägen Avd.chef väg och trafik Trafikhandläggare

12 Protokoll Hastighetsnedsättande åtgärder Perssonska Hemmanets Villaförening, Bergeforsen Dnr KTN/2010: Avslå anhållan om att kommunen ska arrangera hastighetsnedsättande åtgärder på Triangelvägen. 2. Uppdra till förvaltningen att revidera regler för utplacering av blomlådor att gälla även för andra flyttbara farthinder. 3. Föreslå Perssonska Hemmanets Villaförenings styrelse att kontakta förvaltningen för ansökan om utsättning av flyttbara farthinder. Styrelsen för Perssonska Hemmanets Villaförening i Bergeforsen har inkommit med en anhållan om att hastighetsnedsättande åtgärder utförs inom området och har föreslagit fyra olika alternativ. Alternativ 1 Upphöjda avsmalnande hinder. Alternativ 2 Flyttbara trafiköar med dubbelsidig 30-skylt som ställs ut vid vägkanten på sommaren och lyfts av vid sidan av vägen på vintern. Alternativ 3 Farthinder av gummi som läggs ut (fastsättes) på våren och tas bort på hösten. Alternativ 4 Målning av upphöjda rillor som gör att det durrar i fordonet när man kör på dem. Enligt telefonsamtal från ordförande är alternativ 2 det mest intressanta. Inget av alternativen är blomlådor som nämnden föreslagit i sitt beslut Villaföreningen anser inte att blomlådor, som de prövat på tidigare, fungerar. Kommunen har fastställda regler för blomlådor som hastighetsnedsättande åtgärder. Reglerna säger bl a att sökande själva får bekosta blomlådorna och att kommunen ska godkänna placeringen. I detta fall är alternativ 2 och 3 det som mest påminner om blomlådor. s tidigare behandling Kultur- och tekniknämnden beslutade avslå Perssonska Hemmanets Villaförenings styrelses ansökan om vägbulor och föreslog styrelsen att ansöka om utsättning av blomlådor.

13 Protokoll 13 Perssonska Hemmanets Villaförenings styrelse Avd.chef väg och trafik Trafikhandläggare

14 Protokoll Delegationsbeslut Dnr KTN/2012:13 Anmälan av delegationsbeslut läggs med godkännande till handlingarna. För kultur- och tekniknämndens godkännande har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kultur- och teknikförvaltningen. Förvaltningschef: 2.16/11 Tillsvidareanställning av fastighetsskötare 100 % fr o m /11 Tillsvidareanställning av fritidsledare 50 % fr o m /11 Tillsvidareanställning av administratör 100 % fr o m /11 Utbetalning av aktivitetsbidrag för tiden , totalt kr. Avd.chef väg och trafik: 2.3:2/11 om utfärdande av grävtillstånd. Trafikhandläggare: 2.4A-1/12 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med beslutsnummer t.o.m B-2/12 Transporttillstånd för tung transport med besl.nr Trafikreglering i samband med VA-arbeten på Kallkällgatan med besl.nr Trafikreglering i samband med VA-arbeten på Lundevägen med besl.nr Administratör renhållning: 2.9: t.o.m 2.9: Dispens från renhållningsavgift för åretrunt- och fritidsbostäder. 2.9: t.o.m 2.9: Dispens från renhållningsavgift för åretrunt- och fritidsbostäder.

15 Protokoll Rapporter och informationsärenden Dnr KTN/2012:14 Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 1. Ekonomisk periodrapport t o m november 2011 avseende kultur- och tekniknämnden. 2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , Vivsta 3:43 (del av) förfrågan från Brf Ströget om övertagande av park. 3. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , Vivstavarv 1:8 och del av Vivstavarv 1:68 förvärv. 4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , Öden 2:18 (del) Överenskommelse om hävning av köpekontrakt daterat Anmälan. 5. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , Bidrag till friskvård för anställda i Timrå kommun. 6. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , Revisionsrapport Skolinvestering Yttrande. 7. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , Söråkers idrottsplats Skrivelse/kommentar angående tillägg i avtal om överlåtelse av idrottsplatsen. 8. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , Delegationsbeslut nr 1/11 kultur- och teknik 9. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , Synpunkter på förslag till skyddsföreskrifter för Wifsta vattentäkt Anmälan. 10. Protokollsutdrag kommunstyrelsen , Fullmakt elleveranser. 11. Slutrapport för Projektet Lögdö Bruk Att bygga broar. 12. Utvärdering av projektet Lögdö Bruk Kreativ Arena.

16 Protokoll Ronnie Söderlund informerade muntligt om det pågående arbetet med upphandling av uppvärmningsanläggning till ridstadion. 14. Ronnie Söderlund informerade muntligt om det pågående arbetet med upphandling av snöröjning. 15. Återrapport enligt uppdrag KTN Ta fram en sammanställning över vilka åtgärder för barmarksunderhåll som ej blev utförda i år på grund av vinterväghållningens överskridande: Åkervägen, Berglundavägen, Lundevägen, Triangelvägen, Basvägen, Fasanvägen och Orrvägen. Anna-Lena Fjellström rapporterade från möte med Kommunala Pensionärsrådet. Önskemål framkom om gc-vägar målade i två fält för gående respektive cyklister i Timrå centrum och Söråker då gående inte uppmärksammar signal från cyklister: Vi har sedan tidigare gjort bedömningen att behovet i förhållande till kostnaden ej är relevant (skyltning, målning, drift- och underhåll, gc-vägars olika utformning) samt att säsongen är kort. 16. Enligt antagen plan för intern kontroll har granskning utförts enligt följande: Kontering av fakturor och inköp enligt ramavtal för verksamheterna 051, 052, 056, 082, 085, 091, 1038, 2158, 2302, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 407, 440, 450, 24321, 24322, 3003, 3004, 3150, 320, 350, 3501, 8321, 86531, 8700, 8702, 8705, 8707, 8708, 8800, 24323, 24324, 24325, 24326, 24327, 24328, 24329, 24331, 24332, 24334, 24335, 24338, 24339, 2438, 24351, 250, 270, 31521, 8001, Granskarna har inget att erinra. Fakturor för mobiltelefoner för verksamhet fastighet och anläggning, väg och trafik samt administration. Granskarna har inget att erinra. Fakturor för inköp av inventarier. Granskaren har erinringar avseende inventarie som ej upptagits på inventarieförteckningen samt att den var omärkt. Verksamhetsansvarig har påtalats. Information har skickats till alla arbetsledare om inventarieförteckning och märkning. Fakturor för kurser och konferenser för alla verksamheter. Granskaren har erinringar avseende felkontering av ansvar samt att verifikationsnummer för huvudfaktura ej finns angivet. Det sistnämnda är en ny rutin och information har skickats till alla arbetsledare igen. Reseräkningar, lönerapportering vid frånvaro, delegationsordningar, uppfyllelse av satta mål samt budget i balans. Granskaren har inget att erinra. Bensinkort och driftjournaler för verksamheterna fastighet och anläggning samt väg och trafik. Granskaren har erinringar avseende att tankad litervolym inte antecknats i driftjournaler vid ett antal tillfällen. Verksamhetsansvariga har påtalats. 17. Bo Markusson rapporterade muntligt om det avslutade projektet Lögdö Bruk Kreativ Arena.

17 Protokoll Valärende - Nomineringar till styrelsen för NTF Västernorrland Dnr KTN/2012:21 Föreslå Håkan Kerttu (S) och Lilian Lagergren Johansson (C) till styrelsen för Västernorrlands läns Trafiksäkerhetsförbund för hela mandatperioden På uppdrag av valberedningen ber Västernorrlands läns Trafiksäkerhetsförbund/NTF om uppgifter på vilka personer som kultur- och tekniknämnden önskar föreslå till styrelsen för verksamhetsåret Förbundets årsmöte äger rum i Örnsköldsvik den 21 mars NTF Västernorrland Håkan Kerttu Lilian Lagergren Johansson

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2010-12-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2010-12-09 Protokoll 1 Plats och tid Lögdö Bruk 13:00-14.00 ande Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig Svedin (V) Marie Holm (C) Tony

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-11.40 Protokoll 1 ande Ewa Lindstrand (S) ordförande Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Johanna Bergsten (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14 Protokoll 1 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Timrå kommun 13.30 Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Lotta Borg

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50 Plats och tid Kommunhuset Timrå, kl. 14.00-16.50 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Bengt Nilsson (S) Ingvar Smedjegård (C) Lennart Olsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22

PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 PROTOKOLL 1 (31) 2015-06-22 Tekniska nämnden Plats och tid Samhällsbyggnad, Odenrummet kl. 13:15-17:55 ande Ola Burström(S), ordförande Rune Wästerby(MP), vice ordförande Mikael Bystedt(S) Jonas Segerlund(S)

Läs mer

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40

Protokoll 2009-11-11. 0Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-11-11, Polstjernan kl 14.00-16.40 0Plats och tid Kommunhuset Timrå, Polstjernan kl 14.00-16.40 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Ingvar Smedjegård (C) Zofia Henriksson (M)

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.50 Beslutande: Per Gruvberger, Hans Nahlbom Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny Nord

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2011-08-17 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Kommunalkontoret i Timrå, Polstjernan, kl. 13.00-16.35 Beslutande Håkan Lundberg (S) ordf Roger Öberg (S) Karina Nordgren (S) Lena Hallin (S) Zofia Henriksson (M) Sarah Karlsson (FP) Folke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-12-06 Blad 1 (26) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-12.15 Beslutande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Jan-Olof

Läs mer

2011-10-04. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 09:00-16:30

2011-10-04. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 09:00-16:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 244 (281) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 09:00-16:30 Beslutande Mats Rantapää (s), ordförande Margaretha Pohjanen (s),

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer