Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)"

Transkript

1 Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Margaretha Sandström (S) Maud Olsén- Ekström (M) Rigmor Edelryd, nämndsekreterare Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef Anna Berglund, controller Susanne Sundquist (FP) Anders Wallgren (M) och Jan Norberg (S) Omedelbar justering Underskrifter Mats Wallin, ordförande Rigmor Edelryd, sekreterare Anders Wallgren (M), justerare Jan Norberg (S), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Barn- och utbildningsnämndensprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer 90 Rigmor Edelryd

2 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommun 14:00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Margaretha Sandström (S) Maud Olsén-Ekström Rigmor Edelryd, nämndsekreterare Ann-Christin Isaksson, förvaltningschef Anna Berglund, controller Susanne Sundquist (FP), ersättare Anders Wallgren (M) och Jan Norberg (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 17 juni kl Underskrifter Mats Wallin, ordförande Rigmor Edelryd, sekreterare Anders Wallgren (M), justerare Jan Norberg (S), justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningskontoret Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Rigmor Edelryd

3 Protokoll 2 84 Fastställande av dagordning Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Punkt 6 och punkt 7 flyttas till kommande sammanträde. Punkt 12 Verksamhetens kapitalkostnader Ärendet Ordförande Mas Wallin (S), frågar om fastställande av mötets dagordning. Punkt 6 och punkt 7 flyttas till kommande sammanträde. Som övrig fråga anmäls punkt 12 Verksamhetens kapitalkostnader. Protokollsutdrag till Exp / 2013

4 Protokoll 3 85 Anmälningsärenden Dnr BUN/2013:45 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Från Förskolechef för förskolan : 1 Ansökan om statsbidrag för nattis, Dnr 2013: Placeringslista Förordning om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Från Kommunfullmäktige : 2 38 Revisionsberättelse för år 2012, Dnr 2013: Årsredovisning 2012 Timrå kommun, Dnr 2013: Fyllnadsval efter Pernilla Forsberg (C ), Dnr 2013: Fyllnadsval efter Michael Lundgren (S), Dnr 2013: Alkohol- och drogpolitiskt program nämndernas uppföljning av handlingsplaner, Dnr 2012:37, Dnr 2012:37 Från Kultur- och tekniknämnden : 7 33 Översyn av fritidsgårdsverksamheten, Dnr 2012:85 Från Skyddsombudet vid Böle skola : 8 Angående anmälan enligt arbetsmiljölagen 6 kap 6a, Dnr 2013: Protokoll Protokoll Svar från rektor Böle skola Från kultur- och tekniknämndens : 9 43 Entreprenaduppföljning om- och tillbyggnation Mariedalsskolan, Dnr 2013:155 Från kommunstyrelsen : Yttrande över redovisning av underskott 2012, barn- och utbildningsnämnd, Dnr 2011: Statistik inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet, Dnr 2013:80

5 Protokoll 4 Från Strålsäkerhetsmyndigheten : 12 Information om trådlösa datornätverk, Dnr 2011:163 Från arbetsmiljöverket : 13 Resultat av inspektionen vid Tynderö förskola, Dnr 2013:62 Förskolechef Tynderö förskola : 13.1 Svar till arbetsmiljöverket INH 2013/6666, Dnr 2013:62 Från Migrationsverket : 14 Beslut avslag ersättning och 41007, Dnr 2012:183 Från Förvaltningschef BoU : 14.1 Överklagan av migrationsverkets beslut i ärende och 41007, Dnr 2012:183 Från Verksamhetschef Förskolan : 15 Aktuell statistik förskolan maj 2013, Dnr 2013:78

6 Protokoll 5 86 Delegeringsbeslut Dnr BUN/2013:44 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Dnr BUN/2013:40 Ordförande BUN 1:2 Arrangerande av sommarskola 2013 Dnr BUN/2013:87 Förvaltningschef Barn- och utbildning 2:8 Mottagande av elev i grundsärskolan 2:9 Avslutad utbildning för elev i grundsärskolan (integrerad elev). Dnr BUN/2013:5 Verksamhetschef förskola 7:8 Godkännande av plats i Sundsvalls kommun 7:8 Icke godkännande av plats i Sundsvalls kommun Dnr BUN/2013:148 Rektor Ala skola 20:1 Avstängning av elev

7 Protokoll 6 87 Avstämning beslut i BUN Dnr BUN/2013:77 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet I Barn- och utbildningsnämnden görs en avstämning av nämndens inte ännu genomförda beslut, fyra gånger per år. Informationen anmäls i mars, juni, september och i december månads nämndsammanträde. Ärendets tidigare behandling BUN , 41

8 Protokoll 7 88 Budget- och verksamhetsplan 2014 Dnr BUN/2013:145 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Barn- och utbildningsnämnden arbetar med planeringen inför Budget- och verksamhetsplanen Förvaltningen presenterar de ekonomiska underlagen. Ärendets tidigare behandling BUN

9 Protokoll 8 89 Ekonomisk rapport maj 2013 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Controller Anna Berglund, har upprättat en ekonomisk rapport för januari t o m maj månad 2013.

10 Protokoll 9 90 Periodrapport maj 2013 Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 1. Godkänna upprättad periodrapport för januari till och med maj Direktjustering av denna paragraf. Ärendet Controller Anna Berglund, har upprättat en periodrapport för perioden januari till och med maj 2013, för inlämnande till kommunledningskontoret. Protokollsutdrag till kommunledningskontoret Exp / 2013

11 Protokoll Verksamhetens kapitalkostnader Beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 1. Informationen läggs till handlingarna. 2. Sammanställningen av kostnader för skolor och förskolor biläggs protokollet. Ärendet Jan Norberg (S) lyfter frågan om behovet av ett klargörande om hur verksamhetens kapitalkostnader för lokaler bokförs. Förvaltningschefen Ann-Christin Isaksson informerar om att i Kultur- och teknikförvaltningen sammanställning av kostnader för skolor och förskolor, framgår det att Barn- och utbildningsförvaltningens kapitalkostnader för lokaler också bokförs på barn- och utbildningsförvaltningen. Protokollsutdrag till Exp / 2013

12 Kostnader lokaler 2013 BoU Förskolor Framnäs förskola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 30 - Fast kost o fast entrep 45 - Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 7 - Övr främmande tjänster 2 - Avskrivningar 4 - Finansiella kostnader 10 Totala kostnader 291 = Intäkter - kostnader = 96 Bergeforsens förskola + Hyresintäkt från BoU 994 B-forsens förskola, gul - Inköp av anl.o underh.mat 10 - Fast kost o fast entrep 10 - Bränsle, energi o vatten 45 - Försäkringsavg., riskkost 2 - Avskrivningar 11 - Finansiella kostnader 9 Totala kostnader, gul 87 B-forsens förskola, brun - Inköp av anl.o underh.mat 30 - Fast kost o fast entrep 12 - Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 8 - Övr främmande tjänster 3 - Avskrivningar Finansiella kostnader 71 Totala kostnader, brun 396 B-forsens förskola, rosa - Inköp av anl.o underh.mat 25 - Fast kost o fast entrep 25 - Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 6 - Avskrivningar 59 - Finansiella kostnader 39 Totala kostnader, rosa 264 = Intäkter - kostnader = 247 Furudals förskola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 20 - Lokal/markhyror, fastigh Fast kost o fast entrep 26 - Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 5

13 Totala kostnader 376 = Intäkter - kostnader = -22 Örnens förskola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 30 - Lokal/markhyror, fastigh Fast kost o fast entrep 2 - Försäkringsavg., riskkost 1 Totala kostnader 308 = Intäkter - kostnader = 39 Tallnäs förskola + Hyresintäkt från BoU Tallnäs förskola, röd - Inköp av anl.o underh.mat 20 - Fast kost o fast entrep 20 - Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 7 Totala kostnader, röd 217 Tallnäs förskola, gul - Inköp av anl.o underh.mat 35 - Fast kost o fast entrep 44 - Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 7 - Övr främmande tjänster 3 - Avskrivningar 80 - Finansiella kostnader 12 Totala kostnader, gul 456 = Intäkter - kostnader = 383 Söråkers förskola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 30 - Fast kost o fast entrep 26 - Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 15 - Övr främmande tjänster 3 - Avskrivningar 74 - Finansiella kostnader 42 Totala kostnader 365 = Intäkter - kostnader = 159 Timrådalens förskola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 40 - Fast kost o fast entrep 31 - Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 5 - Övr främmande tjänster 3 - Avskrivningar 90 - Finansiella kostnader 53 Totala kostnader 401

14 = Intäkter - kostnader = 105 Böleängens förskola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 40 - Fast kost o fast entrep 23 - Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 8 - Avskrivningar Finansiella kostnader 125 Totala kostnader 543 = Intäkter - kostnader = 272 Älvstrandens förskola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 80 - Fast kost o fast entrep 66 - Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 20 - Avskrivningar Finansiella kostnader 354 Totala kostnader = Intäkter - kostnader = 514 Skolor Vivsta skola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 70 - Fast kost o fast entrep Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 23 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar Finansiella kostnader 221 Totala kostnader = Intäkter - kostnader = 134 Laggarbergs skola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 90 - Fast kost o fast entrep 95 - Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 50 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar Finansiella kostnader 784 Totala kostnader = Intäkter - kostnader = 632 Böle skola + Hyresintäkt från BoU 2 369

15 - Inköp av anl.o underh.mat Fast kost o fast entrep Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 37 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar Finansiella kostnader 530 Totala kostnader = Intäkter - kostnader = -24 Fagerviks skola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 45 - Fast kost o fast entrep 66 - Bränsle, energi o vatten Försäkringsavg., riskkost 12 - Övr främmande tjänster 3 - Avskrivningar Finansiella kostnader 116 Totala kostnader 719 = Intäkter - kostnader = -120 Bergeforsens skola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 80 - Fast kost o fast entrep 91 - Bränsle, energi o vatten Tele-,IT-kom. o postbefor 8 - Försäkringsavg., riskkost 32 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar Finansiella kostnader 523 Totala kostnader = Intäkter - kostnader = 485 Mariedalsskolan + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 42 - Fast kost o fast entrep 62 - Bränsle, energi o vatten Tele-,IT-kom. o postbefor 1 - Försäkringsavg., riskkost 38 - Övr främmande tjänster 34 - Avskrivningar Finansiella kostnader 258 Totala kostnader = Intäkter - kostnader = Ala skola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 60 - Fast kost o fast entrep 70 - Bränsle, energi o vatten Tele-,IT-kom. o postbefor 2

16 - Försäkringsavg., riskkost 62 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar Finansiella kostnader 292 Totala kostnader = Intäkter - kostnader = Söråkers skola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 80 - Fast kost o fast entrep 66 - Bränsle, energi o vatten Tele-,IT-kom. o postbefor 3 - Försäkringsavg., riskkost 30 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar Finansiella kostnader 728 Totala kostnader = Intäkter - kostnader = 554 Arenaskolan + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat Fast kost o fast entrep Bränsle, energi o vatten Tele-,IT-kom. o postbefor 2 - Försäkringsavg., riskkost 71 - Övr främmande tjänster 3 - Tillf inhyrd personal 40 - Avskrivningar Finansiella kostnader Totala kostnader = Intäkter - kostnader = Timrå gymnasieskola + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 90 - Fast kost o fast entrep Bränsle, energi o vatten Tele-,IT-kom. o postbefor 3 - Försäkringsavg., riskkost 26 - Övr främmande tjänster 5 - Avskrivningar Finansiella kostnader 613 Totala kostnader = Intäkter - kostnader = Centralkök + Hyresintäkt från BoU Inköp av anl.o underh.mat 30 - Fast kost o fast entrep 96 - Bränsle, energi o vatten Övr främmande tjänster 5

17 Totala kostnader 359 = Intäkter - kostnader = 447 Finansiella kostnader = kapitalkostnader

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-03-16 1(11) Plats och tid Beslutande Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrummet på Kansliavdelningen, kl 10.00-12.05 Catrine Ek (MP), ordförande Daniel Adborn (FP) Thomas Johansson (S) Bodil Toll (M) Harry Bouveng

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (29) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Rådrummet, Tierp kl 13.00-16.00 Se sid 25 Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Pettersson Underskrifterr Paragrafer 16-19 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-01-14 Sida 1 (26) Sida 1 (26) Plats och tid Hörsal 1, Mimers Hus, kl. 09:00-11.40 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld (M) 2:e vice ordförande Linda Åshamre (S) Johan

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30

PROTOKOLL 2015-05-20. Blosset, Almliden 15.00 16:30 1(10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Blosset, Almliden 15.00 16:30 Christer Landin (S) Martin Fridehjelm (S) Ulrika Thulin (S) Urban Berglund (KD) Lisbeth Madsen (M) Tjänstegörande Ersättare Övriga

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer