Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-11-03"

Transkript

1 Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum Sammankallande Ledamöter Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Lena Bengtsson (M) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Krister Håkansson (V) Ersättare Margaretha Sandström (S) Haidie Andersson (S) Camilla Larsson (S) Paul Nordström (S) Roger Björklund (S) Roger Lindell (S) Maud Olsén-Ekström (M) Kenneth Westberg (M) Henrik Sendelbach (KD) Susanne Sundquist (FP) Anna-Karin Ivansen Lindqvist (V) Tid Plats Vid förhinder Datum Timrå kommunhus Ort Timrå Meddela Klockan 8:00 föredragning 11:00 nämnd Lokal Borgmästaren Rikt- och telefonnummer Dagordning Punkt Ärende Ärendemening 1. Upprop 2. Val av justerare, förslag Petra Perlkvist (S) och Anders Wallgren (M), tisdagen den 18 november klockan Fastställande av dagordning ANMÄLNINGSÄRENDEN 4. BUN/2014:7 Anmälningar av informationsärenden BUN/2014:8 Redovisning av delegeringsbeslut BUN/2013:270 Granskning enligt intern kontroll fakturor, konton, attest och avtal 7. BUN/2013:270 Granskning enligt intern kontroll 2014 likabehandlingsplan och systematiskt arbetsmiljöarbete BESLUTSÄRENDEN 8. BUN/2014:10 Periodrapporter BUN/2014:306 Läsplattor som ett hjälpmedel i nämndarbetet 10. Övrig fråga från Bengt Molander (FP)

2 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer BUN/2014:7 1 Anmälan av informationsärenden oktober 2014 Förslag till beslut beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Från Skolinspektionen : 1 Anmälan om skolsituationen, Dnr 2014:254 Från Förvaltningschefen : 1.1 Yttrande till skolinspektionen, Dnr 2014:254 Från Skolverket : 2 Beslut om statsbidrag för höstlovsskola 2014, Dnr Från Skolinspektionen : 3 Avslag Honesta Skolutveckling AB:s ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola i Sundsvalls kommun, Dnr 2014:103 Från Förvaltningsrätten i Härnösand : 4 DOM gällande tillämpning av skollagen, Dnr 2014:114 Från s arbetsmiljökommitté: 5 Protokoll Från möte mellan BOU och KOT frågor från BUN:s arbetsmiljökommitté: 5.1 Protokoll Från samråd BUN och KTN gemensamma lokalfrågor: 5.2 Protokoll Från Formulärdata från Vi vill bli bättre : 6 Synpunker om kostnadsfri verksamhet, Dnr 2014:289 Från biträdande förvaltningschef : 6.1 Uppföljning av synpunkter om kostnadsfri verksamhet, Dnr 2014:289 Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

3 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer BUN/2014:8 1 Redovisning av delegeringsbeslut oktober 2014 Förslag till beslut beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Dnr BUN/2014:52 Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 2:19 Godkännande av deltagande i Lärarlyftet II Dnr BUN/2014:22 Biträdande förvaltningschef förskolan 3:16 Yttrande om plats i förskola i Sundsvalls kommun 3:17 Mottagande av barn i förskolan från Sundsvalls kommun 3:18 Yttrande om plats i förskola i Sundsvalls kommun 3:19 Yttrande om plats i förskola i Sundsvalls kommun Dnr BUN/2014:301 Rektor gymnasieskolan 12:1 Avstängning av elev Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

4 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer Linda Näslund BUN/2013:270 1 Rapportering av granskning enligt plan för intern kontroll 2014 Förslag till beslut beslutar : Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Granskningen har skett enligt plan för intern kontroll Granskningen har beaktat Timrå kommuns reglemente för attest (KS , 24) samt tillämpningsanvisnignar till regelemente för attest (KS , 114). Granskningen av kontering av fakturor, kontokontroll, rätt beslutsattestant, hantering, ramavtal. Granskningen avser tio fakturor som är bokförda under Fakturorna är slumpmässigt valda. Fem fakturor avser specifika köp av varor/tjänster där ramavtal saknas. En faktura har felkontering av ringa betydelse. Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten Granskningen avser åtta slumpmässigt utvalda fakturor som är bokförd under Tre av åtta fakturor har fullständiga uppgifter. De fakturor som saknar uppgifter saknar uppgift om kursort, kursprogram och deltagarförteckning. En faktura har egen beslutsattest Åtta slumpmässigt utvalda fakturor avseende mobilabbonemang som är bokförd under 2014 har granskats. Samtliga fakturors beslutsattest var korrekt. Iakttagelser De noteringar som har gjorts kommer att rapporteras vidare till berörda. Protokollsutdrag till Exp / 2014 Linda Näslund Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan 14 /HandläggareTelefon/

5 0. TIMRA KOMMUN Barn- och utbildningsförvallningen Enligt plan för intern kontroll 2014 Granskning avser: Kontering av fakturor, kontokontroll, rätt beslutsattestant, hantering och ramavtal. TIMRÅ KOMMUN Barn & Utbrldningsnämnden cnr. ~D(b: ~ 1D f op4. P/) :t- Datum: Granskning utförd av: Linda Näslund Verifikatnr: Företag Enligt ramavtal Kontering Rimlighet I Attest I Kommentar I Läromedia Bokhandel i Orebro Ja Nej Finns ej Rätt Fel Ja Nej Mottagnings Besluts JSN MGN AB X D D X D X D Textilia ldeateljen D D X X D X D SEL MNJ Menige Foodservice AB X D D X D X D JSN MGN !3T J Sverige AB X D D X D X D Grand Trave! Group Sweden [GMN JSD ISEL MNJ D D X X D X AB D Procurator AB X D D X X D AVG AOL Sanoma utbildning D D X X X D AKT YNN Selecta AB D D X X X D SEL MNJ Stens kyl & maskinservice D D X X X D HNM ESO [ Fel aktivitetskod Staples sweden AB X D D X X D ILBT RHD 0 Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Granskningen avser 10 fakturor som är bokförda under Fakturorna är slumpmässigt valda. 5 fakturor avser specifika köp av varor/tjänster där ramavtal saknas. 1 faktura har fel kontering av ringa betydelse. Förslag på åtgärder av ev. fel och brister: De iakttagelser som har gjorts kommer att förmedlas vidare.

6 0 TIMRA KOMMUN TIMRÅ KOMMUN Barn- och utbildningsförvallningen Barr r<, Utbildn1ngsnämnden Enligt plan för intern kontroll 2014, Granskning avser: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader i samband med utbildning/konferens samt attest av egna kostnader i tjänsten inom barn- och utbildningsförvaltningen i Timrå kommun ff- 0 3 jo~;. J;oJ~ : i1ö jop1. oo :.rl Datum: Granskning utförd av: Linda Näslund Hänv.isning till Resemål/Plats Vem/vilka som verifikation för Egen Verifikat nr Företag för utbildning Syfte rest/utbildning utbildning/konferens** Bes I utsattest* Enhet Kommentar Söråkers Herrgård 7500 Söråkers Egen beslutsattest, deltagit Ja Ja ET Ja Grundskola herrgård i konferensen. central konto Hotell. Södra Berget Södra Berget, 7514 Söråkers Ja Ja ET Nej Sundsvall skola UA 7500 Sigtunahöjden hotell och Sigtuna Ja Ja ET Nej Grundskola UA konferens centralt... I Söråkers Saknas uppgifter om ort Grand trave! group Saknas Ja Ja ET Nej skola och kursprogram 7514 Söråkers Saknar Försvarshögskolan Karlstad Ja Ja ET Nej skola deltagarförteckning Böle Lärarfortbildning AB Stockholm Ja Ja ET Nej UA skola Autism & asperger förbundet Sundsvall Ja Ja ET Nej 7515 Ala skola Saknar deltagarförteckning Hjärna Utbildning Saknas Ja Nej ET ET: ej tillämpligt UA: utan anmärkning D Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Granskningen avser 8 slumpmässigt utvalda fakturor som är bokförd under ET Se kommentarer 791 Vux Saknas d~ltagarförteckning och ort. Pga saknacl av deltagarförteckning kan ingen bedömning angående egen beslutsattest Qöras.,.

7 0 2(3) TIMRA KOMMUN Barn- och utbildningsförvallningen 3 av 8 fakturor har fullständiga uppgifter. De fakturor som saknar uppgifter saknar uppgifter om kursort, kursprogram och deltagarförteckning. 1 faktura har egen beslutsattest Förslag på åtgärder av ev. fel och brister: De iakttagelser som har gjorts kommer att rapporteras vidare till berörda.

8 0 2(2) TIMRA KOMMUN TIMRÅ KOMMUN Barn- och utbildningsförvallningen Barn & Utbt1dn1ngsnämnden Enligt plan för intern kontroll 2014, l~p{~:~rofop1. b~f- f Granskning avser: Kontroll av beslutsattesteringar och attest av egna kostnader i tjänsten. Kontroll av kostnader för mobilabonnemang och samtalskostnader. Datum: Granskning utförd av: Linda Näslund Egen beslutsattest Verifikatnr: Företag Ja Nej Enhet Kommentar I All tele X 7910 Vux All tele X 7514 Söråker skola \~11 tele X 7512 Arenaskolan All tele X 741 Bergeforsens förskola Furudal förskola All tele X 7413 Timrådalen förskola 7414 Örnen förskola 7000 Centralt All tele X 7910 Vux 7418 Söråker/ All tele X Bäckmo/Tynderö förskola Beslutsattest avseende mobiltelefoni får inte göras av den person som står på mobilabonnemanget. Beslutsattest ska göras av den personens närmsta chef. ~ Granskningen har inget att erinra Anmärkningar: Förslag på åtgärder av ev. fel och brister:

9 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer BUN/2013:270 1 Granskning enligt intern kontrollplan likabehandlingsplan och systematiskt arbetsmiljöarbete Förslag till beslut beslutar: Informationen läggs till handlingarna. Ärendet Granskning har skett enligt barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan Likabehandlingsplan: Granskningen kontrollerar att förskolors och skolors likabehandlingsplaner uppdaterats och publicerats på Timrå kommuns webbplats i oktober månad varje år. Tretton av tjugofyra har detta, nio har tidigare läsårets plan på webbsidan och två har ingen likabehandlingsplan publicerad vid kontrolltillfället. Arbetet med uppföljning och utvecklande av det förebyggande elevhälsoarbetet pågår i förskolor och skolor. Systematiska arbetsmiljöarbetet: Granskingen kontrollerar att skolledarnas redovisning av det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet är inlämnad till barn- och utbildningskontoret. Fjorton av femton redovisningar är inlämnade. En redovisning saknas och kommer att inhämtas under november månad. Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

10 - 0 TIMRA KOMMUN TIMRÅ KOMMUN Barn 8 dtbrldninqsnämnden Förvaltningschef Ann-Christin Isaksson GRANSKNING AV INTERN KONTROLL Process/Rutin: Likabehandlingsplan Tidpunkt för kontroll: Period som granskats: oktober - november 2014 Granskningsmetod: Resultat/Iakttagelser: Förslag till åtgärd: Kontroll av att samtliga förskolors och skolors likabehandlingsplaner finns uppdaterade på webbsidan. Tretton av tjugofyra förskolor och skolor har en uppdaterad likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 på sin egen webbsida på kommunens webbplats. Nio förskolor och skolor har en gammal plan på webbsidan. Två enheter har ingen likabehandlingsplan på sin webbsida. Fortsatt uppföljning och ett utvecklande av det förebyggande elevhälsoarbetet. Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen? IZ! Ja D Nej Fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen? D Ja IZ! Nej Behöver rutinbeskrivningen utvecklas? D Ja IZ! Nej Om ja, ange på vilket sätt: Barn- och utbildningsförvaltningen Erik Sidebo Granskningsansvarig

11 - 0. TIMRA KOMMUN TIMRA KOMMUN Barn & Utbrldningsnamnden ta- 3 0 Förvaltningschef Ann-Christin Isaksson GRANSKNING AV INTERN KONTROLL - Process/Rutin: Systematiskt arbetsmiljöarbete Tidpunkt för kontroll: Period som granskats: Läsåret 2013/2014 Granskningsmetod: Resultat/Iakttagelser: Förslag till åtgärd: Kontroll av inlämnandet av redovisningen av det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet Fjorton skolledare har lämnat in redovisningen av det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet för läsåret 2013/201"4. En skolledares redovisning saknas. Saknad redovisning inhämtas under november månad. Finns dokumenterad rutinbeskrivning för processen/rutinen? ~ Ja D Nej Fungerar rutinen enligt rutinbeskrivningen? D Ja ~ Nej Behöver rutinbeskrivningen utvecklas? ~ Ja D Nej Om ja, ange på vilket sätt: Sammanställningen av de årliga redovisningarna sker vid skolledarnas gemensamma träff vid slutet av verksamhetsåret. Barn- och utbildningsförvaltningen Erik Sidebo Granskningsansvarig

12 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer BUN/2014:10 1 Periodrapport oktober 2014 Förslag till beslut Ärendeberedningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: Godkänna upprättad periodrapport. Ärendet Barn- och utbildningsförvaltningens ekonom har upprättat en ekonomisk periodrapport för januari till och med oktober 2014, för att lämna in till kommunledningskontoret. Rapporten presenteras på sammanträdet. Protokollsutdrag till Exp / 2014 Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

13 Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Handläggare Datum Diarienummer BUN/2014:306 1 Smartplattor som ett hjälpmedel i nämndarbetet Förslag till beslut Ärendeberedningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: Inköpa smartplattor som ett hjälpmedel i nämndarbetet. Ärendet behandlar frågan om användande av smartplattor som ett hjälpmedel i nämndarbetet. Ärendets tidigare behandling BUN Protokollsutdrag till Exp / 2014 Postadress Besöksadress Telefon Timrå Köpmangatan

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14 Protokoll 1 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Timrå kommun 13.30 Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Lotta Borg

Läs mer

Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2015-05-19

Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2015-05-19 Barn- och utbildningsnämnden Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2015-05-19 Barn- och utbildningsnämnden Sammankallande Rigmor Edelryd Ledamöter Krister Håkansson (V) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning

24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan 2014 2020 - anmälan, Dnr BUN/2013:115 56 Anmälan

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30

Föredragningslista. Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09. kl 15.30 Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 mars 2011, kl 15.30 Föredragningslista Ärende Dnr 1 Bokslut

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 31

Protokoll Sida 1 av 31 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lennnart Larsson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-10-09 1 (17) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Marie Tidedal (M) Göran Bengtsson (M) Margareta

Läs mer

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot

Utbildningsnämnden. Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren (KD) ledamot Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen, kl. 08.15-11.30 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Gunnila Norrman (M) ledamot Sandra Magnusson (M) ledamot Emma Sjögren

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-12-10 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

BEVIS OM ANSLAG Justering av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2012-12-10 har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Plats och tid Söråkers Folkets Hus,, kl. 13.00-14.40 Beslutande Roger Öberg (S) Ordf Karina Nordgren (S) Alf Edin (S) Lena Hallin (S) Bengt Nilsson (S) Marie Bergman (S) Zofia Henriksson (M) Lennart Olsson

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 2013-11-21

~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 2013-11-21 'tj'tj'o'tj'o' =---=---=---= 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 203 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 204 Budgetuppföljning 31 oktober 2013 205 Utvärdering

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KALLELSE 2013-01-31. Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

KALLELSE 2013-01-31. Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 2 KALLELSE 2013-01-31 2 (3) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-01-31, kl. 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

2013-12-03. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-12-03. Barn och utbildningsnämnd. Pernilla Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnd 1(3) 2013-12-03 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Barn och utbildningsnämnd Bäve, Stadshuset, 2013-12-12 kl. 8:30 12:00 Informationsärenden

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2014-03-11

Kallelse Föredragningslista 2014-03-11 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS!!! lokal och veckodag Plats och tid 08:30 Sommarhemsskolan fredagen den 21 mars 2014 Ordförande Sekreterare Magnus

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00 17:00

OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00 17:00 2015-03-16 1 (27) Plats och tid ande OBS! -- Ringsjöstrand-- Hörby Kommun Måndagen den 16 mars 2015 kl 14:00 17:00 Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande

Läs mer

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Tillsynsbesök vid Orust Montessoriförskola 2015-08-10 kl 08.15- Em: Kommunhuset, s-rum

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling Protokoll 1 (43) Plats och tid: Sal Orion, Cul, Hudiksvall, klockan 09:00-16:40. Ajournerat för lunch klockan 12:15-13:15. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Matts Persson, ordf (C) Erik Jensen

Läs mer

Intern kontroll Karlstads kommun 2012

Intern kontroll Karlstads kommun 2012 Dnr KS-2012-768 Dpl 01 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Koncernstöd, Arbetsgivarenheten Tjänsteyttrande 2013-03-25 Agneta Holmsten, 054-540 10 65 agneta.holmsten@karlstad.se Intern kontroll Karlstads kommun

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (26) Tid Onsdagen den 30 april 2014 klockan 09:00 Plats Sessionssalen, Rådhuset Ärenden 63 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista 64 Möjligheter med mer resurser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST

REGLEMENTE FÖR ATTEST FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 23 1 (3) REGLEMENTE FÖR ATTEST Fastställt av kommunfullmäktige 2009-03-30, 24 1 Tillämpningsområde Kommunens styrelse/nämnder ska se till att bestämmelserna i detta reglemente

Läs mer