24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Ärendeförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning"

Transkript

1 Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan anmälan, Dnr BUN/2013: Anmälan av informationsärenden, Dnr BUN/2013:45 57 Redovisning av delegeringsbeslut - anmälan, Dnr BUN/2013:44 58 Skolskjutskostnader - rapport, Dnr BUN/2013: Ekonomisk rapport mars anmälan, Dnr BUN/2013:50 60 Periodrapport januari - mars 2013, Dnr BUN/2013:51 61 Samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i länet, Dnr BUN/2012: Budgetunderskott 2012, Dnr BUN/2011: Lokalfrågor, Dnr BUN/2012:59 64 Revisionsrapporten "Ledningsfunktionen i skolan", Dnr BUN/2013:74 65 Ansökan från Lärande i Sverige AB, Dnr BUN/2013:76 66 Överklagan skolskjutsbeslut, Dnr BUN/2013: Kulturskolan - en verksamhet med flera alternativ, Dnr BUN/2013: Karriärtjänster för lärare, Dnr BUN/2012:306

2 ~ T1MAA KOMMUN Barn- och utbildningsnamnden Sammantradesdaturn Plats och tid ande Tjanstqorande ersattare Ovriga narvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter...tbt?..~rJt.~. Mats Wallin, ordforande /!,t \/ :7 /" t(c.: L- ' \.. A, '!1., Bengt Molander (FP), justerare Tirnra kommun 13:00 Mats Wal lin (S) Lisbeth Eklund (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Bengt Molander (FP) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Margaretha Sandstrom (S) Maud Olsen-Ekstrom (M) Susanne Sundq uist (FP) Anna-Karin vansen Lindqvist (V) Rigmor Edelryd, narnndsekreterare Ann-Christin saksson, forvattnlnqschef Cristina Canenc ia Tarberg, controller Bengt Molander (FP), Lisbeth Eklund (S) Omedelbar justering l-~... '( \-ll; \-:;~i. ". Rigmor Edelryd, sekreterarej / ;J/!1fllifr;!t:r!. Lisbeth Eklund (S), justerare ANSLAG BEVS Justering av Barn- och utbildningsnamndens protokoll har tillkannaqivits genom anslag pa kommunens anslagstavla. Sarnrnantradesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Forvarinqsplats for protokollet Paragrafer Barn- och utbildninqsforvaltninqens kontor 60,62 Riqrnor qdejryd, ) / l _ ;,......

3 Plats och tid Timrå kommun 13:00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Bengt Molander (FP) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Margaretha Sandström (S) Maud Olsén-Ekström (M) Susanne Sundquist (FP) Anna-Karin vansen Lindqvist (V) Rigmor Edelryd, nämndsekreterare Ann-Christin saksson, förvaltningschef Cristina Canencia Tarberg, controller Linda Näslund, utredare 58 Gudrun Brännberg, konsult 54 Marie Blumenberg, energi och klimatrådgivare 55 Marie Nordlander, miljöinspektör 55 Bengt Molander (FP), Lisbeth Eklund (S) Barn- och utbildningskontoret tisdag den 23 april kl Mats Wallin, ordförande Rigmor Edelryd, sekreterare Bengt Molander (FP), justerare Lisbeth Eklund (S), justerare ANSLAG / BEVS Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kontor Paragrafer Rigmor Edelryd

4 53 Fastställande av dagordning Dagordningen kompletteras med punkt 18. om inrättande av karriärtjänster. Ordförande Mats Wallin (S), frågar om fastställande av mötets dagordning. Som övrig fråga anmäls: Punkt 18. om inrättande av karriärtjänster.

5 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan Dnr BUN/2013:90 nformationen läggs till handlingarna Gudrun Brännberg, besöker nämnden för att informera om en rapport som innehåller rektorers i Sundsvall, Timrå och Sollefteå synpunkter och attityder om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Gudrun Brännberg driver konsultverksamhet med inriktning processtöd, lärande utvärdering och innovation. Att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med utländsk bakgrund är en stark drivkraft i företaget.

6 55 nför miljöplan anmälan Dnr BUN/2013:115 nformationen läggs till handlingarna. Marie Blumenberg, energi och klimatrådgivare vid samhällsenheten, och Marie Nordlander, miljöinspektör vid miljöenheten, från kommunens bygg- och miljökontor, kommer för att informera nämndens ledamöter om arbetet inför kommunens miljöplan

7 56 Anmälan av informationsärenden Dnr BUN/2013:45 nformationen läggs till handlingarna. Från skolverket : 1. Erbjudan om deltagande i Naturvetenskaps- och tekniksatsningen, Dnr 2012:868, BUN/2013:95 Från Karin Zetterlund : 2. Brådskande frågor, Dnr 2013:91 Från Ann-Christin saksson : 3. Svar på Brådskande frågor, Dnr 2013:91 Från Skolinspektionen : 4. Rapport om arbetsplatsförlagt lärande för vuxna, Dnr 2013:93 Från Kommunstyrelsen : ntern kontroll 2012 Nämndernas rapportering till KS, KS/2013: Kommunikationsplattform för Timrå kommun, KS/2013:32 Från Miljö- och folkhälsoberedningen : 7. Minnesanteckningar Från RUN : 8. Regional satsning på vidareutbildning av lärare VAL, Dnr 2013:97 Från Kommunfullmäktige : Avsägelse av kommunalt förtroendeuppdrag, KS/2012:265 Från Micke Lundgren : 10. Synpunkter skollunchen vid Lagarbergs skola, Dnr 2013:98 Från Kostcheferna : 10.1 Svar till Mikael Lundgren, Dnr 2013:98 Från Elever Ljustorps skola : 11. Synpunkter om smör vid skollunchen, Dnr 2013: Protestlista elever och personal vid Ljustorps skola, Dnr 2013:101

8 Från Kostcheferna : 11.2 Svar till Eleverna vid Ljustorps skola, Dnr 2013:101 Från Skolinspektionen : 12. om betygsrätt för Hermods AB för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, Dnr :5403 Från Kommunfullmäktige : Kompletteringsbudget 2013, Dnr KS/2013: Sammanställning kompletteringsbudget nterpellation från Ola Nelsson (Mp) till barn- och utbildning, Dnr 2013:105 Från Ola Nelsson (Mp): 14.1 nterpellation till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden , Dnr 2013:105 Från Barn- och utbildningsförvaltningen : 15. Karriärtjänster inom skolan, information om ansökan om bidrag, Dnr 2012: Skolverkets information om karriärtjänster, Dnr 2012:306 Från Skolinspektionen : 16. nformationsbrev om inspektion av asylsökande barns utbildning, Dnr :227 Från Verksamhetschefen för förskolan : 17. Statistik vid kommunens förskolor mars 2013, Dnr 2013:78 Från Verksamhetschef för förskolan : 18. Kommunikation om sommarförskolan 2013, Dnr 2013:112 Från Vi vill bli bättre Timrå kommuns webbsida : 19. Synpunkter om informationen inför sommarförskolan 2013, Dnr 2013:112

9 57 Redovisning av delegeringsbeslut - anmälan Dnr BUN/2013:44 nformationen läggs till handlingarna. Dnr BUN/2013: 87 Förvaltningschef Barn- och utbildning 2:1 Mottagande av elev i grundsärskolan Dnr BUN/2013:68 Rektor Böle skola 14:2 Anpassad studiegång för elev

10 58 Skolskjutskostnader - rapport Dnr BUN/2013: nformationen läggs till handlingarna. 2. Utifrån de två senaste årens skenande kostnader förväntas nu, efter utredning och åtgärd, budgeten för skolskjutskostnader hålla. På grund av kraftigt ökade kostnader inom skolskjutsområdet har barn- och utbildningsnämnden begärt in en rapport som redovisar var kostnadsökningen ligger samt vad detta beror på. s tidigare behandling BUN sutdrag till Exp / 2013

11 59 Ekonomisk rapport mars anmälan Dnr BUN/2013:50 nformationen läggs till handlingarna. Controller Cristina Canencia Tarberg, har sammanställt en ekonomisk rapport per den 31 mars.

12 60 Periodrapport januari - mars 2013 Dnr BUN/2013:51 Godkänna upprättad periodrapport för januari mars Controller Cristina Canencia Tarberg, har upprättat en periodrapport för januari mars 2013, för inlämnande till kommunledningskontoret. sutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013

13 61 Samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i länet Dnr BUN/2012: Avstå medverkan i samverkansavtalet för de kommunala gymnasieskolorna i länet. 2. Nytt beslut tas efter ett års verksamhet och ny utredning är gjord. Reservation Anders Wallgren (M); Bengt Molander (Fp), Maud Olsén-Ekström (M) och Susanne Sundquist (Fp) reserverar sig till förmån för Bengt Molanders förslag. Kommunförbundet har tagit fram ett nytt förslag på avtalsskrivning gällande samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet i sammanträdet den 13 februari. Frågan bordlades och nämnden beslöt bjuda in Ola Risberg, utredare vid kommunförbundet, till nästa sammanträde, för ytterligare information. sammanträdet den 13 mars beslöt nämnden ytterligare bordlägga frågan, till april månads sammanträde, då ledamöterna inte ansåg sig beredda gå till beslut. Förslag till beslut på sammanträdet Bengt Molander (FP) yrkade bifall till kommunförbundets förslag till samverkansavtal. Lisbeth Eklund (S) yrkade avslag på kommunförbundets förslag till samverkansavtal, med tillägget att efter ett år kunna utreda och ta förnyad ställning. Ordförande ställde de båda förslagen emot varandra och konstaterade att Barn- och utbildningsnämnden beslutat bifalla Lisbeth Eklunds (S) förslag på avslag. Votering begärs Ordförande ställde följande omröstningsordning som godkändes. Den som bifaller Bengt Molandes (FP) förslag röstar JA. Den som bifaller Lisbeth Eklunds (S) förslag röstar NEJ. Vid omröstningen avgavs 4 JA -röster och 7 NEJ -röster. Omröstningslistan biläggs protokollet.

14 Ordföranden konstaterade därmed att Barn- och utbildningsnämnden bifallit Lisbeth Eklunds (S) förslag. s tidigare behandling BUN BUN sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunförbundets förslag till avtal sutdrag till Gymnasieskolorna i Västernorrland län Kommunförbundet Timrå Gymnasieskola Exp / 2013

15 Sammantrade: BUN Arende: 4>-.,\ ~\ \,Gil ' ~ J" 5,,~ ~ vl J\\ ~Q,v l i. L. \...Cll.tl Lc ~v l h.1\..w tl (/1 (1 ~ \ ~\ \,; ~ J) Ledamot tjanstqorande ersattare Narvarande Ja Nej Avstar Ja Nej Avstar Mats Wallin (5) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Bystrom (S) Lotta Borg (5) Annelie Edstrom (S) Karina Nordgren (S) Lena Bengtsscn (M) Anders Wallgren (M) vakant (C) Bengt Molander (FP) Anders Bergstrom (V) J H,i {[llb"i'.,\ [\ 1 ) ~ \n\.. \ G\ \A ~ j V (l.~l d \ W \(),'i(-. n!1n1 ~ KAf~(\,. J J Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Margaretha Sandstrom (S) Haidie Andersson (S) Camilla Larsson (S) Vakant (S) Maud Olsen-Ekstrom (M) Kenneth Westberg (M) Martin Unger (KD) Susanne Sundqvist (FP) Anna-Karin vansen Lindqvist (V) {! / '- r

16 62 Budgetunderskott 2012 Dnr BUN/2011:182 Godkänna upprättat svar till Kommunstyrelsen gällande budgetunderskottet Totalt redovisar barn- och utbildningsnämnden ett underskott på tkr, vilket beror på ett flertal oförutsedda utgifter som tillkommit under året. Nämndens kostnader för skolskjuts har varit högre än budget på grund av specialfordon till elever med svåra funktionsnedsättningar, kostnaden för taxi har ökat av samma anledning men även busskortskostnaden har ökat mer än beräknat. Totalt har detta medfört ökade kostnader på cirka tkr. Barn- och utbildningsnämnden har tillsatt en utredning gällande den stora ökningen av skolskjutskostnader, utredningen kommer att redovisas på nämndens sammanträde i april De interkommunala kostnader som överstiger budget uppgår till ca tkr, alla verksamheter är berörda. Den största ökningen kan vi se inom grundsärskola och gymnasiesärskola och härrör sig från nyinflyttade familjer, vilket innebär att barn- och utbildningsnämnden inte kunde förutse denna kostnadsökning. Den interkommunala kostnadsökningen inom gymnasieskola, grundskola och förskola beror på att föräldrar och elever väljer andra skolor/förskolor än kommunens egna. Byggnationen av Arenaskolan har resulterat i extra kostnader motsvarande ca 700 tkr, kostnaderna har uppstått genom hyra av kontorsmoduler, elevresor i samband med slöjdunder visning, städning mm. Kommunikationsmiss mellan avgående och tillträdande tjänstemän inom barn- och utbildningsförvaltningen samt mellan förvaltningarna kan i viss mån förklara denna kostnadsökning. Under 2012 har även kostnader för barn i behov av särskilt stöd ökat bland barn i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan, vilket gett upphov till extra kostnader på ca tkr. En del i de ökade kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd är att föräldrar till barn som är inskrivna i grundsärskolan väljer grundskola som skolform. Detta innebär stora kostnadsökningar för barn- och utbildningsnämnden eftersom eleven läser enligt grundsärskolans läroplan samt är i behov av stort individuellt stöd. En annan stor kostnadsökning beror på nya bestämmelser i skollagen (2010:800 gäller fr o m ) att normalbegåvade elever med autism ska gå integrerade i grundskola, dessa elever har stort behov av individuellt stöd och särskild resurstilldelning för att klara grundskolans krav och målsättning. Vi kan genom en omvärldsanalys konstatera att många kommuner i Sverige har samma problematik med ökade kostnader i samband med den nya lagstiftningen. Den enskilt största oförutsedda kostnadsökningen för barn- och utbildningsnämnden består av löneökningar till lärarförbunden. Genom lärarförbundens nya löneavtal där de garanterades ett utfall på minst 4,2 % slutade nämndens kostnad på tkr mer än beräknat.

17 Två avgångslösningar har genomförts under 2012 till en kostnad av tkr. Det ena ärendet gäller en medarbetare vars sjukdom, samt läkarintyg, hindrar denna från att kunna arbeta inom barn- och utbildningsförvaltningen men som ej längre får ersättning från försäkringskassan. det andra fallet gjordes en bedömning att nämndens kostnad hade hamnat på en högre nivå om vi avvaktat till 2013 med att avsluta tjänsten. Semesterlöneskulden slutade på 500 tkr mer än beräknat. När nämnden blev varse att ett underskott skulle uppstå 2012 infördes inköpsstopp, restriktioner vid vikarieanskaffning, ej återbesättning av tjänster inom förskolan samt intern lösning av rektor inom grundskolan. Vidare fördröjde vi implementeringen och verkställighet av nya skollagen och den reviderade läroplanens intentioner genom att inte genomföra planerade kompetensutvecklingsinsatser inom förskola och grundskola. De åtgärder som vidtagits innebar besparingar på ca tkr. Nämnden äskade även resurser från kommunstyrelsens oförutsedda men fick avslag på de äskandena. Eftersom i stort sett alla resurser inom barn- och utbildningsnämnden är låsta i fasta, och i många fall lagstyrda kostnader, som till exempel personal, hyra, skolskjuts, undervisningskostnader mm uppstår problem med besparingar under innevarande budgetår. Uppsägning av personal, vilket är en av få besparingsmöjligheter, tar minst ett halvår att se effekt av. En ökad budgetram inför 2013 innebär att nämnden fördelat resurser till de områden vars behov ökat enligt budget Nämnden är medveten om att stora behov finns gällande barn i behov av särskilt stöd inom alla verksamheter, budgetramen 2013 har möjliggjort att grundskolan har fått ett litet tillskott till denna målgrupp. sutdrag till Kommunstyrelsen Exp / 2013

18 63 Lokalfrågor Dnr BUN/2012:59 Överlämna frågan om det utökade lokalbehovet vid Böle skola, till kommunens kultur- och tekniknämnden. Böle skola har under en längre tid befunnit sig i en pressad situation gällande lokalutnyttjandet. Det finns flera problemområden, ett av de största problemen är situationen för eleverna under fritidstiden. Fritidshemsverksamheten är lokaliserad till ett utrymme som inte är dimensionerad för de antal elever som befinner sig där. Personalen gör ett omfattande arbete med att försöka dela upp sig och befinna sig utomhus så mycket som möjligt, men vår låga personaltäthet omöjliggör detta i någon större utsträckning. En möjlig lösning på problem inom fritidsverksamheten är att den lärarpersonal som idag har sina arbetsplatser, i klassrum i anslutning till fritidsverksamheten, erbjuds andra arbetsplatser. Andra problemområden är matsituationen, möjlighet till idrottsundervisning, modersmålsundervisning m.m. Lokalerna räcker inte till för det amtal elever som befinner sig på Böle skola idag och om man ser framåt till läsåret 14/15, så tillkommer ytterligare 20 elever jämfört med idag. Elevutvecklingen fram till läsåret 2016/2017 Böle skola F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt 2012/ / / / Barn- och utbildningsnämnden beslutade i sammanträdet den 13 mars att informera kommunfullmäktige om behovet av lokaler vid Böle skola, för vidare hantering inför budget behandling i sammanträdet Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden överlämnar frågan om det utökade lokalbehovet vid Böle skola till kultur- och tekniknämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse

19 s tidigare behandling BUN sutdrag till Kultur- och tekniknämnden Exp / 2013

20 64 Revisionsrapporten "Ledningsfunktionen i skolan" Dnr BUN/2013:74 Godkänna upprättat svar på revisionsrapporten Ledningsfunktionen i skolan. Förvaltningens förslag till nämndens svar på revisionsrapporten "Ledningsfunktionen i skolan". Timrå kommuns skolor har visat på fallande kunskapsresultat över en tioårsperiod. Det finns en särskild utredning kring detta från april Utredningen indikerar att det finns struktur och/eller systemfel i skolorganisationen som gör att hittills genomförda utvecklingsinsatser inte har lett till bestående förbättringar av resultaten. Analysen indikerar också att ledning, styrning och uppföljning inte fokuserar på resultatförbättring. De organisatoriska förutsättningarna för att leda och styra är inte på plats. Det finns duktiga lärare i Timrå skolor, men inte i ett ordnat sammanhang. Detta innebar sammantaget att Timrå skolor inte levererar det ägaren och samhället förväntar sig och det varje elev har rätt till. Skolan är inte välskött. Erkänd forskning idag visar att lärarna är de viktigaste resurserna for att eleverna ska lyckas med sitt lärande i skolan. Forskningen visar också att rektorn är den viktigaste personen för att skolan som helhet ska utvecklas och resultaten förbättras. Utredningen från april 2012 visar på att kommunen måste göra en genomgripande förändring av skolan i tre dimensioner; organisation, ledning och styrning. Revisionsrapporten "Ledningsfunktioner i skolan" förstärker behovet ytterligare. Barn och utbildningsnämnden har gett förvaltningen uppdraget att ta ett helhetsgrepp och utveckla välskötthet i varje skola. Utvecklingen ska grundas på ett systemteoretiskt synsätt, på vetenskapen systemteori. Detta är ett långsiktigt arbete. * Sedan ett år tillbaka arbetar förvaltningen med att sätta de organisatoriska förutsättningarna på plats. Framför allt i pilotprojektet, men också i samtliga grundskolor och gymnasieskolan som har påbörjat omställningen. Första steget är att synliggöra organisationens idéplattform, som är grunden för att sedan definiera skolans huvudprocesser, organisera verksamheten och utforma ledning och styrning. Särskilda insatser för utveckling av ledarskap görs under hela processen i form av handledning under processen, utbildning samt coachning. skolledarens rektorsuppdrag ingår att utöva ett nära, närvarande och aktivt ledarskap i den pedagogiska verksamheten. Men det räcker inte med en rektor för att leda skola. Det krävs en breddning av ledarskap inom skolan, t.ex. i linje med teamledarskap. Detta håller på att ta form i pilotskolan.

21 Skolans organisatoriska förutsättningar utformas utifrån principerna "utifrån och in" samt "nerifrån och upp" och med naturlighet kommer alla ledarroller successivt att ses over. Det gäller också förvaltningsnivån, i syfte att förvaltningen optimalt ska supporta rektorernas ledning av den pedagogiska verksamheten. För närvarande omprövas verksamhetschefsrollen. Omställningen innebar ett lärande inom hela organisationen, och vunna erfarenheter kommer att ligga till grund för ett förslag till en gemensam ledningsfilosofi och ledningspolicy, som förvaltningen kommer att presentera for nämnden. Omställningen är en investering som kostar pengar och det tar tid innan effekterna uppstår. nvesteringen måste naturligtvis finansieras, och det kan ske antingen genom att kvaliteten på verksamheten dras ner under omställningsperioden eller genom en särskild investering. Detta är ett val som Kommunfullmäktige behöver göra. Resurstilldelningen är jämförelsevis låg till samtliga verksamheter som Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Nämnden anser därför inte att det finns möjligheter till omfördelning inom den egna ramen utan att det påverkar kvaliteten i undervisningen. sutdrag till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Exp / 2013

22 65 Ansökan från Lärande i Sverige AB Dnr BUN/2013:76 Avstyrka Lärande i Sverige AB:s ansökan om huvudman för fristående gymnasieskola i Sundsvall, till Skolverket. Timrå gymnasieskola erbjuder bland annat Barn- och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Eloch Energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Teknikprogrammet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Vid bedömningen av huruvida nya fristående gymnasieskolor ska ges rätt till bidrag för att starta i Sundsvall är det viktigt att se till hela det befintliga gymnasieutbudet i kommunerna och konsekvenserna för eleverna på samtliga skolor, inte bara till de elever som förväntas gå på de nyetablerade programmen. När nya gymnasieskolor etablerar sig förändras förutsättningarna för de skolor som redan finns, både kommunala och fristående. Liksom i övriga kommuner i landet minskar elevkullarna i gymnasieålder de kommande åren. Samma utveckling sker i Timrå kommun. Barn- och utbildningsnämnden anser att antalet utbildningsplatser, och möjligheten att välja skola och gymnasieprogram, är väl tillgodosett med de gymnasieskolor som redan finns etablerade inom Sundsvallsregionen. Om fler skolor och/eller program etableras är risken uppenbar att befintliga skolors möjligheter att organisera en kvalitativt bra gymnasieutbildning minskar och program kan behöva läggas ned till följd av att de ekonomiska förutsättningarna splittras. Redan idag finns en överetablering av utbildningsplatser på ovanstående program i jämförelse med antalet förstahandssökande. För att ge den skola som finns i kommunen nödvändig stabilitet, förutsättningar att förändra sin verksamhet i relation till de sjunkande elevtalen, förutsättningar att fortsätta utveckla bra och stimulerande gymnasieutbildning, anser barn- och utbildningsförvaltningen att inga tillstånd att starta ytterligare gymnasieprogram i Sundsvall bör godkännas. Bilaga 1 Elevunderlag kommande åren Bilaga 2 Kontaktuppgifter till antagningsenheten i Timrå sutdrag till Skolverket Exp / 2013

23 Bilaga 1 Elevunderlag kommande åren Antal elever till gymnasiet i Timrå kommande år År Antal nuvarande årskurs Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Förskoleklass Bilaga 2 Kontaktuppgifter till antagningsenheten i Timrå Lennart Fridlund, ntagningskansliet Timrå kommun telefon: 060/

24 66 Överklagan skolskjutsbeslut Dnr BUN/2013:111 Avslå överklagandet gällande skolskjuts för elev till Ala skola. Regelverk: Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsreglemente 1. Skolskjutsgränser, gångavstånd m.m. Grundskolelever skall beviljas skjuts till och från skolan om avståndet mellan hemmet och skolan är lägst 2 km för elever upp till och med årskurs 3 och lägst 3 km för elever från årskurs 4 till årskurs 9. Skolskjutsområden tillämpas varför avståndet är ett genomsnitt för området. : En familj som bor i Duved, Söråker har överklagat rektors beslut gällande skolskjuts till Ala skola. Familjen hänvisar till mörk och enslig skolväg samt förlorad arbetsinkomst på grund av att föräldrarna skjutsar eleven under den mörka årstiden. Elevens gångavstånd till skolan understiger 3 km och vägen kan inte bedömas vara särskilt trafikfarlig. Överklagandet kan därför inte bifallas. sunderlag Överklagan Timrå kommuns skolskjutsreglemente Förvaltningens tjänsteskrivelse sutdrag till Rektor Ala skola Förälder Ala skola Exp / 2013

25 67 Kulturskolan - en verksamhet med flera alternativ Dnr BUN/2013:110 Uppdra till förvaltningen att utreda kulturskolan. Beredningen föreslår en utredning av kulturskolan. sutdrag till Rektorer Exp / 2013

26 68 Karriärtjänster för lärare Dnr BUN/2012:306 nrätta försteläraretjänster för lärare i Timrå kommun, med begränsning av anställningsformen utifrån möjligheten att ansökan om bidrag. Regeringen inför två nya karriärtjänster för lärare från och med 1 juli Den ena kallas förstelärare, den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Huvudmän kan söka bidrag för löneökning för dessa tjänster. Syftet med bidraget är att underlätta reformen. Från och med juli 2013 kan kommuner och enskilda huvudmän skapa karriärtjänster för lärare. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. sunderlag Förordning 2013:70 Regeringen, om statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare sutdrag till Rektorer Exp / 2013

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014

Protokoll Fastställande av dagordning. 67 Anmälan av informationsärenden maj Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 Protokoll 1 Ärendeförteckning 66 Fastställande av dagordning 67 Anmälan av informationsärenden maj 2014 68 Redovisning av delegeringsbeslut maj 2014 69 Ekonomisk rapport maj 2014 70 Tertialrapport januari

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 Ärendeförteckning 104 Val av justerare 105 Fastställande av dagordningen 106 Anmälan av informationsärenden oktober 2014 107 Redovisningar av delegeringsbeslut oktober 2014 108 Granskning av

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Krister Håkansson (V)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Krister Håkansson (V) Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommun 10:00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Läs mer

Protokoll. Ärendeförteckning. 79 Val av justerare. 80 Fastställande av dagordning. 81 Anmälan av informationsärenden juni - augusti 2014

Protokoll. Ärendeförteckning. 79 Val av justerare. 80 Fastställande av dagordning. 81 Anmälan av informationsärenden juni - augusti 2014 Protokoll Sammanträdesdatum Ärendeförteckning 79 Val av justerare 80 Fastställande av dagordning 81 Anmälan av informationsärenden juni - augusti 2014 82 Delegeringsbeslut juni - augusti 2014 83 Rapport

Läs mer

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning

Protokoll. Ärendeförteckning. 92 Fastställande av dagordning Protokoll Ärendeförteckning 92 Fastställande av dagordning 93 Överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och landstinget Västernorrland om barn och unga som har eller riskerar ett utveckla

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 92 Val av justerare Fastställande av ärendelistan Anmälan av informationsärenden september

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 92 Val av justerare Fastställande av ärendelistan Anmälan av informationsärenden september Protokoll 1 Ärendeförteckning sid. 92 Val av justerare... 3 93 Fastställande av ärendelistan... 4 94 Anmälan av informationsärenden september 2015... 5 95 Ekonomisk rapport augusti 2015... 6 96 Delårsrapport

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan...

Protokoll 1. Ärendeförteckning. Protokoll omedelbar justering Val av justerare Fastställande av ärendelistan... Protokoll 1 Ärendeförteckning sid. Protokoll omedelbar justering... 3 106 Val av justerare... 4 107 Fastställande av ärendelistan... 5 108 Resultat från drogvaneundersökningen 2015... 6 109 Anmälan av

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-13

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-13 Protokoll 1 Plats och tid Borgmästaren 13:00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Lotta Borg (S) Annelie Edström (S) Anders

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14 Protokoll 1 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Timrå kommun 13.30 Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Lotta Borg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20

Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Barn- och utbildningsnämnden 10 maj 2011 1(9) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.35-15.20 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman-Felth (s) Ers. Olle Engtröm (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2014-09-24 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 13:00-17:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Cajsa Branchetti Hallberg (S) Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommun 13:00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Lotta Borg (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Bengt Molander

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22

Protokoll 1. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 Protokoll 1 ÄRENDEFÖRTECKNING sid. 51 Val av justerare... 3 52 Fastställande av dagordning... 4 53 Presentation av gymnasieskolans verksamhet... 5 54 Anmälan av informationsärenden mars 2015... 6 55 Redovisning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Protokoll 1 ÄRENDEFÖRTECKNING

Protokoll 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Protokoll 1 ÄRENDEFÖRTECKNING sid. 131 Fastställande av dagordning... 4 132 Arenaskolans verksamhet - information... 5 133 Information från Skolpresidiet... 6 134 Anmälan av informationsärenden oktober

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11. 99 Fastställande av dagordning

Ärendeförteckning. Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11. 99 Fastställande av dagordning Protokoll Ärendeförteckning 99 Fastställande av dagordning 100 Anmälan av informationsärenden augusti 2013 101 Redovisning av delegeringsbeslut augusti 2013 102 Avstämning beslut i BUN september 103 Sommarskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD)

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11juni 2013, klockan 16.00-17.35 ande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Per Landén Kerstin Jinghede. Anders Cargerman. Per Landén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-01 Plats och tid Högskolecentrum hörsalen 13.15-15.50 Beslutande Övriga deltagare Anders Cargerman (L) ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Tommy Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Verksamhet. Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och utbildningsnämnden. Ordförande: Förvaltningschef: Mats Wallin Ann-Chrisfin Isaksson

Verksamhet. Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och utbildningsnämnden. Ordförande: Förvaltningschef: Mats Wallin Ann-Chrisfin Isaksson Verksamhetsberättelse 2012 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Mats Wallin Ann-Chrisfin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Protokoll 0 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-24

Protokoll 0 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-24 Protokoll 0 Ärendeförteckning sid. 23 Föregående protokoll...2 24 Gymnasiesamverkan...3 25 Mattekraft 2009...4 26 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23...5 27 Omställningsplan perioden 2009-2012, Dnr BUN/2009:128...6

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 18 juni 2014, 13.00 16.20 ANDE LEDAMÖTER Anders Johansson (S), ordförande Stig Bjelvert (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Jessica Hildén (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (14) Paragrafer 139-149 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-08 1-19 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-18.00 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

96 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport.

96 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-08-28 94 Meddelanden. 95 Anmälan om delegationsbeslut. 96 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 97 Skolchefen rapporterar. 98 Information angående WC-utrymmen

Läs mer

Protokoll 1 ... ANSLAG / BEVIS. Justering av Barn- och utbildningsnämndenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll 1 ... ANSLAG / BEVIS. Justering av Barn- och utbildningsnämndenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Borgmästaren 13:30 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Krister Håkansson (V) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2016-05-26 1(12) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset kl. 13:30-15:20 Beslutande Olof Eriksson (S) ordförande Sofia Karlsson (S) ersätter Fredrik Bengtsson (S) Lisa Malm (MP) Klas Häggström

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-04-19, kl 0900-1240 Beslutande Evgeny Krakov, S Markus Forsberg, V Roger Tuomas, M Övriga deltagande Ingegerd Mäki, tf.

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 REGION GOTLAND Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 Ärenden: BUN au 27 Månadsrapport februari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08

Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-08 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) Anna-Lena Rehnman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 11 februari 2009, klockan 16.00 18.50 Beslutande Elisabeth Persson (s), Mikael Peterson (s), Camilla Dahl (s), Ingrid D. Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-12-21 Sid:121 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Barn- och utbildningskontoret kl 15.00 Beslutande Diana Brandin (S) ordförande Nelly Jansson (KD) Lizbeth Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida (19) 2016-09-29 1(19) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson (V) Linda

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1 Ärendelista... sid. 126 Val av justerare... 3 127 Fastställande av ärendelista... 4 128 Drogvaneundersökning bland högstadieelever 2016... 5 129 Information från verksamheten - förskolan... 6 130 Anmälan

Läs mer

Protokoll 0 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-19

Protokoll 0 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-19 Protokoll 0 Ärendeförteckning BUN 75-91 sid. 75 Ramavtal... 2 76 Projektering skolflytt, Dnr BUN/2009:94... 3 77 Föregående protokoll... 4 78 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2009:23-24... 5 79 Budget 2009 -

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2013-04-09 20 (25) Plats och tid Kommunhuset, A-salen, Tierps köping Kl. 08.30 10.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S)

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 67 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 68 Delårsbokslut augusti 2015, med helårsprognos (Tertial 2) 4 69 Yttrande till mål och budget 2016-2018 5 70 Undervisningstid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 16.30-19.10 ande Ledamöter Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen Billström (M) Sören Lindgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1(5) Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Onsdagen den 29 april 2015 15.00 Frejaskolans sammanträdesrum, Gnesta Beslutande Enligt bilagd närvaroförteckning.

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 10.45 12.25 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.00 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Bengt Jarring (KD) tjänstgörande ersättare Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Mikael Malm, (S) tjänstgörande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Sammanträdesdatum 2013-12-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Ersättare:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 09.00 09.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Malin Larsson (MP) ersättare för Gunnar Sporrong (MP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Kultur- och utbildningsnämnden VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Vilhelmina Folkets hus, rum 1, 2011-04-14 Kl 13.00-16.00 Beslutande Viveka Abramsson, Ordförande (S) Birgitta Ohlsson, (S) Joakim Sandqvist, (S) Bengt Göran

Läs mer