24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Ärendeförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning"

Transkript

1 Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan anmälan, Dnr BUN/2013: Anmälan av informationsärenden, Dnr BUN/2013:45 57 Redovisning av delegeringsbeslut - anmälan, Dnr BUN/2013:44 58 Skolskjutskostnader - rapport, Dnr BUN/2013: Ekonomisk rapport mars anmälan, Dnr BUN/2013:50 60 Periodrapport januari - mars 2013, Dnr BUN/2013:51 61 Samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i länet, Dnr BUN/2012: Budgetunderskott 2012, Dnr BUN/2011: Lokalfrågor, Dnr BUN/2012:59 64 Revisionsrapporten "Ledningsfunktionen i skolan", Dnr BUN/2013:74 65 Ansökan från Lärande i Sverige AB, Dnr BUN/2013:76 66 Överklagan skolskjutsbeslut, Dnr BUN/2013: Kulturskolan - en verksamhet med flera alternativ, Dnr BUN/2013: Karriärtjänster för lärare, Dnr BUN/2012:306

2 ~ T1MAA KOMMUN Barn- och utbildningsnamnden Sammantradesdaturn Plats och tid ande Tjanstqorande ersattare Ovriga narvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter...tbt?..~rJt.~. Mats Wallin, ordforande /!,t \/ :7 /" t(c.: L- ' \.. A, '!1., Bengt Molander (FP), justerare Tirnra kommun 13:00 Mats Wal lin (S) Lisbeth Eklund (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Bengt Molander (FP) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Margaretha Sandstrom (S) Maud Olsen-Ekstrom (M) Susanne Sundq uist (FP) Anna-Karin vansen Lindqvist (V) Rigmor Edelryd, narnndsekreterare Ann-Christin saksson, forvattnlnqschef Cristina Canenc ia Tarberg, controller Bengt Molander (FP), Lisbeth Eklund (S) Omedelbar justering l-~... '( \-ll; \-:;~i. ". Rigmor Edelryd, sekreterarej / ;J/!1fllifr;!t:r!. Lisbeth Eklund (S), justerare ANSLAG BEVS Justering av Barn- och utbildningsnamndens protokoll har tillkannaqivits genom anslag pa kommunens anslagstavla. Sarnrnantradesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Forvarinqsplats for protokollet Paragrafer Barn- och utbildninqsforvaltninqens kontor 60,62 Riqrnor qdejryd, ) / l _ ;,......

3 Plats och tid Timrå kommun 13:00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Bengt Molander (FP) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Margaretha Sandström (S) Maud Olsén-Ekström (M) Susanne Sundquist (FP) Anna-Karin vansen Lindqvist (V) Rigmor Edelryd, nämndsekreterare Ann-Christin saksson, förvaltningschef Cristina Canencia Tarberg, controller Linda Näslund, utredare 58 Gudrun Brännberg, konsult 54 Marie Blumenberg, energi och klimatrådgivare 55 Marie Nordlander, miljöinspektör 55 Bengt Molander (FP), Lisbeth Eklund (S) Barn- och utbildningskontoret tisdag den 23 april kl Mats Wallin, ordförande Rigmor Edelryd, sekreterare Bengt Molander (FP), justerare Lisbeth Eklund (S), justerare ANSLAG / BEVS Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kontor Paragrafer Rigmor Edelryd

4 53 Fastställande av dagordning Dagordningen kompletteras med punkt 18. om inrättande av karriärtjänster. Ordförande Mats Wallin (S), frågar om fastställande av mötets dagordning. Som övrig fråga anmäls: Punkt 18. om inrättande av karriärtjänster.

5 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan Dnr BUN/2013:90 nformationen läggs till handlingarna Gudrun Brännberg, besöker nämnden för att informera om en rapport som innehåller rektorers i Sundsvall, Timrå och Sollefteå synpunkter och attityder om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Gudrun Brännberg driver konsultverksamhet med inriktning processtöd, lärande utvärdering och innovation. Att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med utländsk bakgrund är en stark drivkraft i företaget.

6 55 nför miljöplan anmälan Dnr BUN/2013:115 nformationen läggs till handlingarna. Marie Blumenberg, energi och klimatrådgivare vid samhällsenheten, och Marie Nordlander, miljöinspektör vid miljöenheten, från kommunens bygg- och miljökontor, kommer för att informera nämndens ledamöter om arbetet inför kommunens miljöplan

7 56 Anmälan av informationsärenden Dnr BUN/2013:45 nformationen läggs till handlingarna. Från skolverket : 1. Erbjudan om deltagande i Naturvetenskaps- och tekniksatsningen, Dnr 2012:868, BUN/2013:95 Från Karin Zetterlund : 2. Brådskande frågor, Dnr 2013:91 Från Ann-Christin saksson : 3. Svar på Brådskande frågor, Dnr 2013:91 Från Skolinspektionen : 4. Rapport om arbetsplatsförlagt lärande för vuxna, Dnr 2013:93 Från Kommunstyrelsen : ntern kontroll 2012 Nämndernas rapportering till KS, KS/2013: Kommunikationsplattform för Timrå kommun, KS/2013:32 Från Miljö- och folkhälsoberedningen : 7. Minnesanteckningar Från RUN : 8. Regional satsning på vidareutbildning av lärare VAL, Dnr 2013:97 Från Kommunfullmäktige : Avsägelse av kommunalt förtroendeuppdrag, KS/2012:265 Från Micke Lundgren : 10. Synpunkter skollunchen vid Lagarbergs skola, Dnr 2013:98 Från Kostcheferna : 10.1 Svar till Mikael Lundgren, Dnr 2013:98 Från Elever Ljustorps skola : 11. Synpunkter om smör vid skollunchen, Dnr 2013: Protestlista elever och personal vid Ljustorps skola, Dnr 2013:101

8 Från Kostcheferna : 11.2 Svar till Eleverna vid Ljustorps skola, Dnr 2013:101 Från Skolinspektionen : 12. om betygsrätt för Hermods AB för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, Dnr :5403 Från Kommunfullmäktige : Kompletteringsbudget 2013, Dnr KS/2013: Sammanställning kompletteringsbudget nterpellation från Ola Nelsson (Mp) till barn- och utbildning, Dnr 2013:105 Från Ola Nelsson (Mp): 14.1 nterpellation till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden , Dnr 2013:105 Från Barn- och utbildningsförvaltningen : 15. Karriärtjänster inom skolan, information om ansökan om bidrag, Dnr 2012: Skolverkets information om karriärtjänster, Dnr 2012:306 Från Skolinspektionen : 16. nformationsbrev om inspektion av asylsökande barns utbildning, Dnr :227 Från Verksamhetschefen för förskolan : 17. Statistik vid kommunens förskolor mars 2013, Dnr 2013:78 Från Verksamhetschef för förskolan : 18. Kommunikation om sommarförskolan 2013, Dnr 2013:112 Från Vi vill bli bättre Timrå kommuns webbsida : 19. Synpunkter om informationen inför sommarförskolan 2013, Dnr 2013:112

9 57 Redovisning av delegeringsbeslut - anmälan Dnr BUN/2013:44 nformationen läggs till handlingarna. Dnr BUN/2013: 87 Förvaltningschef Barn- och utbildning 2:1 Mottagande av elev i grundsärskolan Dnr BUN/2013:68 Rektor Böle skola 14:2 Anpassad studiegång för elev

10 58 Skolskjutskostnader - rapport Dnr BUN/2013: nformationen läggs till handlingarna. 2. Utifrån de två senaste årens skenande kostnader förväntas nu, efter utredning och åtgärd, budgeten för skolskjutskostnader hålla. På grund av kraftigt ökade kostnader inom skolskjutsområdet har barn- och utbildningsnämnden begärt in en rapport som redovisar var kostnadsökningen ligger samt vad detta beror på. s tidigare behandling BUN sutdrag till Exp / 2013

11 59 Ekonomisk rapport mars anmälan Dnr BUN/2013:50 nformationen läggs till handlingarna. Controller Cristina Canencia Tarberg, har sammanställt en ekonomisk rapport per den 31 mars.

12 60 Periodrapport januari - mars 2013 Dnr BUN/2013:51 Godkänna upprättad periodrapport för januari mars Controller Cristina Canencia Tarberg, har upprättat en periodrapport för januari mars 2013, för inlämnande till kommunledningskontoret. sutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013

13 61 Samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i länet Dnr BUN/2012: Avstå medverkan i samverkansavtalet för de kommunala gymnasieskolorna i länet. 2. Nytt beslut tas efter ett års verksamhet och ny utredning är gjord. Reservation Anders Wallgren (M); Bengt Molander (Fp), Maud Olsén-Ekström (M) och Susanne Sundquist (Fp) reserverar sig till förmån för Bengt Molanders förslag. Kommunförbundet har tagit fram ett nytt förslag på avtalsskrivning gällande samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet i sammanträdet den 13 februari. Frågan bordlades och nämnden beslöt bjuda in Ola Risberg, utredare vid kommunförbundet, till nästa sammanträde, för ytterligare information. sammanträdet den 13 mars beslöt nämnden ytterligare bordlägga frågan, till april månads sammanträde, då ledamöterna inte ansåg sig beredda gå till beslut. Förslag till beslut på sammanträdet Bengt Molander (FP) yrkade bifall till kommunförbundets förslag till samverkansavtal. Lisbeth Eklund (S) yrkade avslag på kommunförbundets förslag till samverkansavtal, med tillägget att efter ett år kunna utreda och ta förnyad ställning. Ordförande ställde de båda förslagen emot varandra och konstaterade att Barn- och utbildningsnämnden beslutat bifalla Lisbeth Eklunds (S) förslag på avslag. Votering begärs Ordförande ställde följande omröstningsordning som godkändes. Den som bifaller Bengt Molandes (FP) förslag röstar JA. Den som bifaller Lisbeth Eklunds (S) förslag röstar NEJ. Vid omröstningen avgavs 4 JA -röster och 7 NEJ -röster. Omröstningslistan biläggs protokollet.

14 Ordföranden konstaterade därmed att Barn- och utbildningsnämnden bifallit Lisbeth Eklunds (S) förslag. s tidigare behandling BUN BUN sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunförbundets förslag till avtal sutdrag till Gymnasieskolorna i Västernorrland län Kommunförbundet Timrå Gymnasieskola Exp / 2013

15 Sammantrade: BUN Arende: 4>-.,\ ~\ \,Gil ' ~ J" 5,,~ ~ vl J\\ ~Q,v l i. L. \...Cll.tl Lc ~v l h.1\..w tl (/1 (1 ~ \ ~\ \,; ~ J) Ledamot tjanstqorande ersattare Narvarande Ja Nej Avstar Ja Nej Avstar Mats Wallin (5) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Bystrom (S) Lotta Borg (5) Annelie Edstrom (S) Karina Nordgren (S) Lena Bengtsscn (M) Anders Wallgren (M) vakant (C) Bengt Molander (FP) Anders Bergstrom (V) J H,i {[llb"i'.,\ [\ 1 ) ~ \n\.. \ G\ \A ~ j V (l.~l d \ W \(),'i(-. n!1n1 ~ KAf~(\,. J J Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Margaretha Sandstrom (S) Haidie Andersson (S) Camilla Larsson (S) Vakant (S) Maud Olsen-Ekstrom (M) Kenneth Westberg (M) Martin Unger (KD) Susanne Sundqvist (FP) Anna-Karin vansen Lindqvist (V) {! / '- r

16 62 Budgetunderskott 2012 Dnr BUN/2011:182 Godkänna upprättat svar till Kommunstyrelsen gällande budgetunderskottet Totalt redovisar barn- och utbildningsnämnden ett underskott på tkr, vilket beror på ett flertal oförutsedda utgifter som tillkommit under året. Nämndens kostnader för skolskjuts har varit högre än budget på grund av specialfordon till elever med svåra funktionsnedsättningar, kostnaden för taxi har ökat av samma anledning men även busskortskostnaden har ökat mer än beräknat. Totalt har detta medfört ökade kostnader på cirka tkr. Barn- och utbildningsnämnden har tillsatt en utredning gällande den stora ökningen av skolskjutskostnader, utredningen kommer att redovisas på nämndens sammanträde i april De interkommunala kostnader som överstiger budget uppgår till ca tkr, alla verksamheter är berörda. Den största ökningen kan vi se inom grundsärskola och gymnasiesärskola och härrör sig från nyinflyttade familjer, vilket innebär att barn- och utbildningsnämnden inte kunde förutse denna kostnadsökning. Den interkommunala kostnadsökningen inom gymnasieskola, grundskola och förskola beror på att föräldrar och elever väljer andra skolor/förskolor än kommunens egna. Byggnationen av Arenaskolan har resulterat i extra kostnader motsvarande ca 700 tkr, kostnaderna har uppstått genom hyra av kontorsmoduler, elevresor i samband med slöjdunder visning, städning mm. Kommunikationsmiss mellan avgående och tillträdande tjänstemän inom barn- och utbildningsförvaltningen samt mellan förvaltningarna kan i viss mån förklara denna kostnadsökning. Under 2012 har även kostnader för barn i behov av särskilt stöd ökat bland barn i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan, vilket gett upphov till extra kostnader på ca tkr. En del i de ökade kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd är att föräldrar till barn som är inskrivna i grundsärskolan väljer grundskola som skolform. Detta innebär stora kostnadsökningar för barn- och utbildningsnämnden eftersom eleven läser enligt grundsärskolans läroplan samt är i behov av stort individuellt stöd. En annan stor kostnadsökning beror på nya bestämmelser i skollagen (2010:800 gäller fr o m ) att normalbegåvade elever med autism ska gå integrerade i grundskola, dessa elever har stort behov av individuellt stöd och särskild resurstilldelning för att klara grundskolans krav och målsättning. Vi kan genom en omvärldsanalys konstatera att många kommuner i Sverige har samma problematik med ökade kostnader i samband med den nya lagstiftningen. Den enskilt största oförutsedda kostnadsökningen för barn- och utbildningsnämnden består av löneökningar till lärarförbunden. Genom lärarförbundens nya löneavtal där de garanterades ett utfall på minst 4,2 % slutade nämndens kostnad på tkr mer än beräknat.

17 Två avgångslösningar har genomförts under 2012 till en kostnad av tkr. Det ena ärendet gäller en medarbetare vars sjukdom, samt läkarintyg, hindrar denna från att kunna arbeta inom barn- och utbildningsförvaltningen men som ej längre får ersättning från försäkringskassan. det andra fallet gjordes en bedömning att nämndens kostnad hade hamnat på en högre nivå om vi avvaktat till 2013 med att avsluta tjänsten. Semesterlöneskulden slutade på 500 tkr mer än beräknat. När nämnden blev varse att ett underskott skulle uppstå 2012 infördes inköpsstopp, restriktioner vid vikarieanskaffning, ej återbesättning av tjänster inom förskolan samt intern lösning av rektor inom grundskolan. Vidare fördröjde vi implementeringen och verkställighet av nya skollagen och den reviderade läroplanens intentioner genom att inte genomföra planerade kompetensutvecklingsinsatser inom förskola och grundskola. De åtgärder som vidtagits innebar besparingar på ca tkr. Nämnden äskade även resurser från kommunstyrelsens oförutsedda men fick avslag på de äskandena. Eftersom i stort sett alla resurser inom barn- och utbildningsnämnden är låsta i fasta, och i många fall lagstyrda kostnader, som till exempel personal, hyra, skolskjuts, undervisningskostnader mm uppstår problem med besparingar under innevarande budgetår. Uppsägning av personal, vilket är en av få besparingsmöjligheter, tar minst ett halvår att se effekt av. En ökad budgetram inför 2013 innebär att nämnden fördelat resurser till de områden vars behov ökat enligt budget Nämnden är medveten om att stora behov finns gällande barn i behov av särskilt stöd inom alla verksamheter, budgetramen 2013 har möjliggjort att grundskolan har fått ett litet tillskott till denna målgrupp. sutdrag till Kommunstyrelsen Exp / 2013

18 63 Lokalfrågor Dnr BUN/2012:59 Överlämna frågan om det utökade lokalbehovet vid Böle skola, till kommunens kultur- och tekniknämnden. Böle skola har under en längre tid befunnit sig i en pressad situation gällande lokalutnyttjandet. Det finns flera problemområden, ett av de största problemen är situationen för eleverna under fritidstiden. Fritidshemsverksamheten är lokaliserad till ett utrymme som inte är dimensionerad för de antal elever som befinner sig där. Personalen gör ett omfattande arbete med att försöka dela upp sig och befinna sig utomhus så mycket som möjligt, men vår låga personaltäthet omöjliggör detta i någon större utsträckning. En möjlig lösning på problem inom fritidsverksamheten är att den lärarpersonal som idag har sina arbetsplatser, i klassrum i anslutning till fritidsverksamheten, erbjuds andra arbetsplatser. Andra problemområden är matsituationen, möjlighet till idrottsundervisning, modersmålsundervisning m.m. Lokalerna räcker inte till för det amtal elever som befinner sig på Böle skola idag och om man ser framåt till läsåret 14/15, så tillkommer ytterligare 20 elever jämfört med idag. Elevutvecklingen fram till läsåret 2016/2017 Böle skola F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt 2012/ / / / Barn- och utbildningsnämnden beslutade i sammanträdet den 13 mars att informera kommunfullmäktige om behovet av lokaler vid Böle skola, för vidare hantering inför budget behandling i sammanträdet Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden överlämnar frågan om det utökade lokalbehovet vid Böle skola till kultur- och tekniknämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse

19 s tidigare behandling BUN sutdrag till Kultur- och tekniknämnden Exp / 2013

20 64 Revisionsrapporten "Ledningsfunktionen i skolan" Dnr BUN/2013:74 Godkänna upprättat svar på revisionsrapporten Ledningsfunktionen i skolan. Förvaltningens förslag till nämndens svar på revisionsrapporten "Ledningsfunktionen i skolan". Timrå kommuns skolor har visat på fallande kunskapsresultat över en tioårsperiod. Det finns en särskild utredning kring detta från april Utredningen indikerar att det finns struktur och/eller systemfel i skolorganisationen som gör att hittills genomförda utvecklingsinsatser inte har lett till bestående förbättringar av resultaten. Analysen indikerar också att ledning, styrning och uppföljning inte fokuserar på resultatförbättring. De organisatoriska förutsättningarna för att leda och styra är inte på plats. Det finns duktiga lärare i Timrå skolor, men inte i ett ordnat sammanhang. Detta innebar sammantaget att Timrå skolor inte levererar det ägaren och samhället förväntar sig och det varje elev har rätt till. Skolan är inte välskött. Erkänd forskning idag visar att lärarna är de viktigaste resurserna for att eleverna ska lyckas med sitt lärande i skolan. Forskningen visar också att rektorn är den viktigaste personen för att skolan som helhet ska utvecklas och resultaten förbättras. Utredningen från april 2012 visar på att kommunen måste göra en genomgripande förändring av skolan i tre dimensioner; organisation, ledning och styrning. Revisionsrapporten "Ledningsfunktioner i skolan" förstärker behovet ytterligare. Barn och utbildningsnämnden har gett förvaltningen uppdraget att ta ett helhetsgrepp och utveckla välskötthet i varje skola. Utvecklingen ska grundas på ett systemteoretiskt synsätt, på vetenskapen systemteori. Detta är ett långsiktigt arbete. * Sedan ett år tillbaka arbetar förvaltningen med att sätta de organisatoriska förutsättningarna på plats. Framför allt i pilotprojektet, men också i samtliga grundskolor och gymnasieskolan som har påbörjat omställningen. Första steget är att synliggöra organisationens idéplattform, som är grunden för att sedan definiera skolans huvudprocesser, organisera verksamheten och utforma ledning och styrning. Särskilda insatser för utveckling av ledarskap görs under hela processen i form av handledning under processen, utbildning samt coachning. skolledarens rektorsuppdrag ingår att utöva ett nära, närvarande och aktivt ledarskap i den pedagogiska verksamheten. Men det räcker inte med en rektor för att leda skola. Det krävs en breddning av ledarskap inom skolan, t.ex. i linje med teamledarskap. Detta håller på att ta form i pilotskolan.

21 Skolans organisatoriska förutsättningar utformas utifrån principerna "utifrån och in" samt "nerifrån och upp" och med naturlighet kommer alla ledarroller successivt att ses over. Det gäller också förvaltningsnivån, i syfte att förvaltningen optimalt ska supporta rektorernas ledning av den pedagogiska verksamheten. För närvarande omprövas verksamhetschefsrollen. Omställningen innebar ett lärande inom hela organisationen, och vunna erfarenheter kommer att ligga till grund för ett förslag till en gemensam ledningsfilosofi och ledningspolicy, som förvaltningen kommer att presentera for nämnden. Omställningen är en investering som kostar pengar och det tar tid innan effekterna uppstår. nvesteringen måste naturligtvis finansieras, och det kan ske antingen genom att kvaliteten på verksamheten dras ner under omställningsperioden eller genom en särskild investering. Detta är ett val som Kommunfullmäktige behöver göra. Resurstilldelningen är jämförelsevis låg till samtliga verksamheter som Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Nämnden anser därför inte att det finns möjligheter till omfördelning inom den egna ramen utan att det påverkar kvaliteten i undervisningen. sutdrag till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Exp / 2013

22 65 Ansökan från Lärande i Sverige AB Dnr BUN/2013:76 Avstyrka Lärande i Sverige AB:s ansökan om huvudman för fristående gymnasieskola i Sundsvall, till Skolverket. Timrå gymnasieskola erbjuder bland annat Barn- och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Eloch Energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Teknikprogrammet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Vid bedömningen av huruvida nya fristående gymnasieskolor ska ges rätt till bidrag för att starta i Sundsvall är det viktigt att se till hela det befintliga gymnasieutbudet i kommunerna och konsekvenserna för eleverna på samtliga skolor, inte bara till de elever som förväntas gå på de nyetablerade programmen. När nya gymnasieskolor etablerar sig förändras förutsättningarna för de skolor som redan finns, både kommunala och fristående. Liksom i övriga kommuner i landet minskar elevkullarna i gymnasieålder de kommande åren. Samma utveckling sker i Timrå kommun. Barn- och utbildningsnämnden anser att antalet utbildningsplatser, och möjligheten att välja skola och gymnasieprogram, är väl tillgodosett med de gymnasieskolor som redan finns etablerade inom Sundsvallsregionen. Om fler skolor och/eller program etableras är risken uppenbar att befintliga skolors möjligheter att organisera en kvalitativt bra gymnasieutbildning minskar och program kan behöva läggas ned till följd av att de ekonomiska förutsättningarna splittras. Redan idag finns en överetablering av utbildningsplatser på ovanstående program i jämförelse med antalet förstahandssökande. För att ge den skola som finns i kommunen nödvändig stabilitet, förutsättningar att förändra sin verksamhet i relation till de sjunkande elevtalen, förutsättningar att fortsätta utveckla bra och stimulerande gymnasieutbildning, anser barn- och utbildningsförvaltningen att inga tillstånd att starta ytterligare gymnasieprogram i Sundsvall bör godkännas. Bilaga 1 Elevunderlag kommande åren Bilaga 2 Kontaktuppgifter till antagningsenheten i Timrå sutdrag till Skolverket Exp / 2013

23 Bilaga 1 Elevunderlag kommande åren Antal elever till gymnasiet i Timrå kommande år År Antal nuvarande årskurs Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Förskoleklass Bilaga 2 Kontaktuppgifter till antagningsenheten i Timrå Lennart Fridlund, ntagningskansliet Timrå kommun telefon: 060/

24 66 Överklagan skolskjutsbeslut Dnr BUN/2013:111 Avslå överklagandet gällande skolskjuts för elev till Ala skola. Regelverk: Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsreglemente 1. Skolskjutsgränser, gångavstånd m.m. Grundskolelever skall beviljas skjuts till och från skolan om avståndet mellan hemmet och skolan är lägst 2 km för elever upp till och med årskurs 3 och lägst 3 km för elever från årskurs 4 till årskurs 9. Skolskjutsområden tillämpas varför avståndet är ett genomsnitt för området. : En familj som bor i Duved, Söråker har överklagat rektors beslut gällande skolskjuts till Ala skola. Familjen hänvisar till mörk och enslig skolväg samt förlorad arbetsinkomst på grund av att föräldrarna skjutsar eleven under den mörka årstiden. Elevens gångavstånd till skolan understiger 3 km och vägen kan inte bedömas vara särskilt trafikfarlig. Överklagandet kan därför inte bifallas. sunderlag Överklagan Timrå kommuns skolskjutsreglemente Förvaltningens tjänsteskrivelse sutdrag till Rektor Ala skola Förälder Ala skola Exp / 2013

25 67 Kulturskolan - en verksamhet med flera alternativ Dnr BUN/2013:110 Uppdra till förvaltningen att utreda kulturskolan. Beredningen föreslår en utredning av kulturskolan. sutdrag till Rektorer Exp / 2013

26 68 Karriärtjänster för lärare Dnr BUN/2012:306 nrätta försteläraretjänster för lärare i Timrå kommun, med begränsning av anställningsformen utifrån möjligheten att ansökan om bidrag. Regeringen inför två nya karriärtjänster för lärare från och med 1 juli Den ena kallas förstelärare, den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Huvudmän kan söka bidrag för löneökning för dessa tjänster. Syftet med bidraget är att underlätta reformen. Från och med juli 2013 kan kommuner och enskilda huvudmän skapa karriärtjänster för lärare. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. sunderlag Förordning 2013:70 Regeringen, om statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare sutdrag till Rektorer Exp / 2013

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning

Protokoll 1. Ärendeförteckning. 91 Val av justerare. 92 Fastställande av dagordning. 93 Drogvaneundersökningen. 94 Plattform för ledning och styrning Protokoll 1 Ärendeförteckning 91 Val av justerare 92 Fastställande av dagordning 93 Drogvaneundersökningen 94 Plattform för ledning och styrning 95 Anmälan av informationsärenden september 2014 96 Redovisning

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-09-15 Ärendeförteckning Sid. 98 Föregående protokoll... 2 99 Ekonomisk rapport, Dnr BUN/2010:23... 3 100 Delårsrapport, Dnr BUN/2010:23... 4 101 Omställningsplan 2009-2012, Dnr BUN/2010:128... 5 102 Sommarskola,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14 Protokoll 1 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Timrå kommun 13.30 Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Lotta Borg

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22

Protokoll 1. Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-22 Protokoll 1 ÄRENDEFÖRTECKNING sid. 51 Val av justerare... 3 52 Fastställande av dagordning... 4 53 Presentation av gymnasieskolans verksamhet... 5 54 Anmälan av informationsärenden mars 2015... 6 55 Redovisning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11. 99 Fastställande av dagordning

Ärendeförteckning. Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-11. 99 Fastställande av dagordning Protokoll Ärendeförteckning 99 Fastställande av dagordning 100 Anmälan av informationsärenden augusti 2013 101 Redovisning av delegeringsbeslut augusti 2013 102 Avstämning beslut i BUN september 103 Sommarskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Protokoll 1 ... ANSLAG / BEVIS. Justering av Barn- och utbildningsnämndenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll 1 ... ANSLAG / BEVIS. Justering av Barn- och utbildningsnämndenprotokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll 1 Plats och tid Borgmästaren 13:30 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Krister Håkansson (V) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-11-03

Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-11-03 Kallelse / Underrättelse Utskriftsdatum 2014-11-03 Sammankallande Ledamöter Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Lena Bengtsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell

Therese Gustafsson (fp) och Annika Holmstrand (c) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 12-24 Sandra Norsell 1(18) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 14.00 17.10 Beslutande Ledamöter Ulla-Britt Svensson (s) ordförande Torgny Sjögren (s) Lena Svensson (s) Siv Ögren (s) Karl-Erik

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 16.30-19.10 ande Ledamöter Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen Billström (M) Sören Lindgren

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-10 1-11 Plats och tid Kommunalhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19.00 20.25 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Agneta

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren, kl. 13.30-16.45 ande Anne-Marie Wahlström (S) Ordförande Andreas Rännare (S) Maria Sundqvist (S) Micael Algotsson (C) Erik Lundgren (MP) Ann Ohlsson (Fp) Maria Maric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17)

Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Barn- och ungdomsnämnden 2015-08-19 1 (17) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet Kl. 13:00-16:10 Beslutande Maria Hedin (S) ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande Mikael Andersson (S) Katja Larsson

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-23 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT. Maggie Robertsson (M) tjg. Anneli Holmén (MP) 82-86, 88 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00-15:35 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Katja Nikula (S) Linda-Maria Hermansson (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40

Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Plats och tid ande Sammanträdesrummet Kindla, kommunhuset Lindesberg Tisdagen den 1 december 2009, kl 08:30-13:40 Pär-Ove Lindqvist (M) ordf Bengt Evertsson ( ) v. ordf Bente Ekström (C) Arnold Bengtsson

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20 Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-14.25 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-11-17 315 (327) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.00 11.00 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Sara Sjödal (C) Kenneth

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-04-20 Sid: 34 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid GKC kl 15.00 19.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Diana Brandin (S) 1:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s)

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), tjänstgörande ersättare

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Inger Nordqvist (M), tjänstgörande ersättare 1(7) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer