24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Ärendeförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24 Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17. Ärendeförteckning"

Transkript

1 Ärendeförteckning 53 Fastställande av dagordning 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan, Dnr BUN/2013:90 55 nför miljöplan anmälan, Dnr BUN/2013: Anmälan av informationsärenden, Dnr BUN/2013:45 57 Redovisning av delegeringsbeslut - anmälan, Dnr BUN/2013:44 58 Skolskjutskostnader - rapport, Dnr BUN/2013: Ekonomisk rapport mars anmälan, Dnr BUN/2013:50 60 Periodrapport januari - mars 2013, Dnr BUN/2013:51 61 Samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i länet, Dnr BUN/2012: Budgetunderskott 2012, Dnr BUN/2011: Lokalfrågor, Dnr BUN/2012:59 64 Revisionsrapporten "Ledningsfunktionen i skolan", Dnr BUN/2013:74 65 Ansökan från Lärande i Sverige AB, Dnr BUN/2013:76 66 Överklagan skolskjutsbeslut, Dnr BUN/2013: Kulturskolan - en verksamhet med flera alternativ, Dnr BUN/2013: Karriärtjänster för lärare, Dnr BUN/2012:306

2 ~ T1MAA KOMMUN Barn- och utbildningsnamnden Sammantradesdaturn Plats och tid ande Tjanstqorande ersattare Ovriga narvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter...tbt?..~rJt.~. Mats Wallin, ordforande /!,t \/ :7 /" t(c.: L- ' \.. A, '!1., Bengt Molander (FP), justerare Tirnra kommun 13:00 Mats Wal lin (S) Lisbeth Eklund (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Bengt Molander (FP) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Margaretha Sandstrom (S) Maud Olsen-Ekstrom (M) Susanne Sundq uist (FP) Anna-Karin vansen Lindqvist (V) Rigmor Edelryd, narnndsekreterare Ann-Christin saksson, forvattnlnqschef Cristina Canenc ia Tarberg, controller Bengt Molander (FP), Lisbeth Eklund (S) Omedelbar justering l-~... '( \-ll; \-:;~i. ". Rigmor Edelryd, sekreterarej / ;J/!1fllifr;!t:r!. Lisbeth Eklund (S), justerare ANSLAG BEVS Justering av Barn- och utbildningsnamndens protokoll har tillkannaqivits genom anslag pa kommunens anslagstavla. Sarnrnantradesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Forvarinqsplats for protokollet Paragrafer Barn- och utbildninqsforvaltninqens kontor 60,62 Riqrnor qdejryd, ) / l _ ;,......

3 Plats och tid Timrå kommun 13:00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Bengt Molander (FP) Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Margaretha Sandström (S) Maud Olsén-Ekström (M) Susanne Sundquist (FP) Anna-Karin vansen Lindqvist (V) Rigmor Edelryd, nämndsekreterare Ann-Christin saksson, förvaltningschef Cristina Canencia Tarberg, controller Linda Näslund, utredare 58 Gudrun Brännberg, konsult 54 Marie Blumenberg, energi och klimatrådgivare 55 Marie Nordlander, miljöinspektör 55 Bengt Molander (FP), Lisbeth Eklund (S) Barn- och utbildningskontoret tisdag den 23 april kl Mats Wallin, ordförande Rigmor Edelryd, sekreterare Bengt Molander (FP), justerare Lisbeth Eklund (S), justerare ANSLAG / BEVS Justering av Barn- och utbildningsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningens kontor Paragrafer Rigmor Edelryd

4 53 Fastställande av dagordning Dagordningen kompletteras med punkt 18. om inrättande av karriärtjänster. Ordförande Mats Wallin (S), frågar om fastställande av mötets dagordning. Som övrig fråga anmäls: Punkt 18. om inrättande av karriärtjänster.

5 54 Studiehandledning på modersmål och digitala möjligheter - anmälan Dnr BUN/2013:90 nformationen läggs till handlingarna Gudrun Brännberg, besöker nämnden för att informera om en rapport som innehåller rektorers i Sundsvall, Timrå och Sollefteå synpunkter och attityder om modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Gudrun Brännberg driver konsultverksamhet med inriktning processtöd, lärande utvärdering och innovation. Att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomar med utländsk bakgrund är en stark drivkraft i företaget.

6 55 nför miljöplan anmälan Dnr BUN/2013:115 nformationen läggs till handlingarna. Marie Blumenberg, energi och klimatrådgivare vid samhällsenheten, och Marie Nordlander, miljöinspektör vid miljöenheten, från kommunens bygg- och miljökontor, kommer för att informera nämndens ledamöter om arbetet inför kommunens miljöplan

7 56 Anmälan av informationsärenden Dnr BUN/2013:45 nformationen läggs till handlingarna. Från skolverket : 1. Erbjudan om deltagande i Naturvetenskaps- och tekniksatsningen, Dnr 2012:868, BUN/2013:95 Från Karin Zetterlund : 2. Brådskande frågor, Dnr 2013:91 Från Ann-Christin saksson : 3. Svar på Brådskande frågor, Dnr 2013:91 Från Skolinspektionen : 4. Rapport om arbetsplatsförlagt lärande för vuxna, Dnr 2013:93 Från Kommunstyrelsen : ntern kontroll 2012 Nämndernas rapportering till KS, KS/2013: Kommunikationsplattform för Timrå kommun, KS/2013:32 Från Miljö- och folkhälsoberedningen : 7. Minnesanteckningar Från RUN : 8. Regional satsning på vidareutbildning av lärare VAL, Dnr 2013:97 Från Kommunfullmäktige : Avsägelse av kommunalt förtroendeuppdrag, KS/2012:265 Från Micke Lundgren : 10. Synpunkter skollunchen vid Lagarbergs skola, Dnr 2013:98 Från Kostcheferna : 10.1 Svar till Mikael Lundgren, Dnr 2013:98 Från Elever Ljustorps skola : 11. Synpunkter om smör vid skollunchen, Dnr 2013: Protestlista elever och personal vid Ljustorps skola, Dnr 2013:101

8 Från Kostcheferna : 11.2 Svar till Eleverna vid Ljustorps skola, Dnr 2013:101 Från Skolinspektionen : 12. om betygsrätt för Hermods AB för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, Dnr :5403 Från Kommunfullmäktige : Kompletteringsbudget 2013, Dnr KS/2013: Sammanställning kompletteringsbudget nterpellation från Ola Nelsson (Mp) till barn- och utbildning, Dnr 2013:105 Från Ola Nelsson (Mp): 14.1 nterpellation till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden , Dnr 2013:105 Från Barn- och utbildningsförvaltningen : 15. Karriärtjänster inom skolan, information om ansökan om bidrag, Dnr 2012: Skolverkets information om karriärtjänster, Dnr 2012:306 Från Skolinspektionen : 16. nformationsbrev om inspektion av asylsökande barns utbildning, Dnr :227 Från Verksamhetschefen för förskolan : 17. Statistik vid kommunens förskolor mars 2013, Dnr 2013:78 Från Verksamhetschef för förskolan : 18. Kommunikation om sommarförskolan 2013, Dnr 2013:112 Från Vi vill bli bättre Timrå kommuns webbsida : 19. Synpunkter om informationen inför sommarförskolan 2013, Dnr 2013:112

9 57 Redovisning av delegeringsbeslut - anmälan Dnr BUN/2013:44 nformationen läggs till handlingarna. Dnr BUN/2013: 87 Förvaltningschef Barn- och utbildning 2:1 Mottagande av elev i grundsärskolan Dnr BUN/2013:68 Rektor Böle skola 14:2 Anpassad studiegång för elev

10 58 Skolskjutskostnader - rapport Dnr BUN/2013: nformationen läggs till handlingarna. 2. Utifrån de två senaste årens skenande kostnader förväntas nu, efter utredning och åtgärd, budgeten för skolskjutskostnader hålla. På grund av kraftigt ökade kostnader inom skolskjutsområdet har barn- och utbildningsnämnden begärt in en rapport som redovisar var kostnadsökningen ligger samt vad detta beror på. s tidigare behandling BUN sutdrag till Exp / 2013

11 59 Ekonomisk rapport mars anmälan Dnr BUN/2013:50 nformationen läggs till handlingarna. Controller Cristina Canencia Tarberg, har sammanställt en ekonomisk rapport per den 31 mars.

12 60 Periodrapport januari - mars 2013 Dnr BUN/2013:51 Godkänna upprättad periodrapport för januari mars Controller Cristina Canencia Tarberg, har upprättat en periodrapport för januari mars 2013, för inlämnande till kommunledningskontoret. sutdrag till Kommunledningskontoret Exp / 2013

13 61 Samverkansavtalet för kommunala gymnasieskolor i länet Dnr BUN/2012: Avstå medverkan i samverkansavtalet för de kommunala gymnasieskolorna i länet. 2. Nytt beslut tas efter ett års verksamhet och ny utredning är gjord. Reservation Anders Wallgren (M); Bengt Molander (Fp), Maud Olsén-Ekström (M) och Susanne Sundquist (Fp) reserverar sig till förmån för Bengt Molanders förslag. Kommunförbundet har tagit fram ett nytt förslag på avtalsskrivning gällande samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län. Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet i sammanträdet den 13 februari. Frågan bordlades och nämnden beslöt bjuda in Ola Risberg, utredare vid kommunförbundet, till nästa sammanträde, för ytterligare information. sammanträdet den 13 mars beslöt nämnden ytterligare bordlägga frågan, till april månads sammanträde, då ledamöterna inte ansåg sig beredda gå till beslut. Förslag till beslut på sammanträdet Bengt Molander (FP) yrkade bifall till kommunförbundets förslag till samverkansavtal. Lisbeth Eklund (S) yrkade avslag på kommunförbundets förslag till samverkansavtal, med tillägget att efter ett år kunna utreda och ta förnyad ställning. Ordförande ställde de båda förslagen emot varandra och konstaterade att Barn- och utbildningsnämnden beslutat bifalla Lisbeth Eklunds (S) förslag på avslag. Votering begärs Ordförande ställde följande omröstningsordning som godkändes. Den som bifaller Bengt Molandes (FP) förslag röstar JA. Den som bifaller Lisbeth Eklunds (S) förslag röstar NEJ. Vid omröstningen avgavs 4 JA -röster och 7 NEJ -röster. Omröstningslistan biläggs protokollet.

14 Ordföranden konstaterade därmed att Barn- och utbildningsnämnden bifallit Lisbeth Eklunds (S) förslag. s tidigare behandling BUN BUN sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunförbundets förslag till avtal sutdrag till Gymnasieskolorna i Västernorrland län Kommunförbundet Timrå Gymnasieskola Exp / 2013

15 Sammantrade: BUN Arende: 4>-.,\ ~\ \,Gil ' ~ J" 5,,~ ~ vl J\\ ~Q,v l i. L. \...Cll.tl Lc ~v l h.1\..w tl (/1 (1 ~ \ ~\ \,; ~ J) Ledamot tjanstqorande ersattare Narvarande Ja Nej Avstar Ja Nej Avstar Mats Wallin (5) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Bystrom (S) Lotta Borg (5) Annelie Edstrom (S) Karina Nordgren (S) Lena Bengtsscn (M) Anders Wallgren (M) vakant (C) Bengt Molander (FP) Anders Bergstrom (V) J H,i {[llb"i'.,\ [\ 1 ) ~ \n\.. \ G\ \A ~ j V (l.~l d \ W \(),'i(-. n!1n1 ~ KAf~(\,. J J Petra Perlkvist (S) Jan Norberg (S) Margaretha Sandstrom (S) Haidie Andersson (S) Camilla Larsson (S) Vakant (S) Maud Olsen-Ekstrom (M) Kenneth Westberg (M) Martin Unger (KD) Susanne Sundqvist (FP) Anna-Karin vansen Lindqvist (V) {! / '- r

16 62 Budgetunderskott 2012 Dnr BUN/2011:182 Godkänna upprättat svar till Kommunstyrelsen gällande budgetunderskottet Totalt redovisar barn- och utbildningsnämnden ett underskott på tkr, vilket beror på ett flertal oförutsedda utgifter som tillkommit under året. Nämndens kostnader för skolskjuts har varit högre än budget på grund av specialfordon till elever med svåra funktionsnedsättningar, kostnaden för taxi har ökat av samma anledning men även busskortskostnaden har ökat mer än beräknat. Totalt har detta medfört ökade kostnader på cirka tkr. Barn- och utbildningsnämnden har tillsatt en utredning gällande den stora ökningen av skolskjutskostnader, utredningen kommer att redovisas på nämndens sammanträde i april De interkommunala kostnader som överstiger budget uppgår till ca tkr, alla verksamheter är berörda. Den största ökningen kan vi se inom grundsärskola och gymnasiesärskola och härrör sig från nyinflyttade familjer, vilket innebär att barn- och utbildningsnämnden inte kunde förutse denna kostnadsökning. Den interkommunala kostnadsökningen inom gymnasieskola, grundskola och förskola beror på att föräldrar och elever väljer andra skolor/förskolor än kommunens egna. Byggnationen av Arenaskolan har resulterat i extra kostnader motsvarande ca 700 tkr, kostnaderna har uppstått genom hyra av kontorsmoduler, elevresor i samband med slöjdunder visning, städning mm. Kommunikationsmiss mellan avgående och tillträdande tjänstemän inom barn- och utbildningsförvaltningen samt mellan förvaltningarna kan i viss mån förklara denna kostnadsökning. Under 2012 har även kostnader för barn i behov av särskilt stöd ökat bland barn i förskolan, grundskolan samt grundsärskolan, vilket gett upphov till extra kostnader på ca tkr. En del i de ökade kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd är att föräldrar till barn som är inskrivna i grundsärskolan väljer grundskola som skolform. Detta innebär stora kostnadsökningar för barn- och utbildningsnämnden eftersom eleven läser enligt grundsärskolans läroplan samt är i behov av stort individuellt stöd. En annan stor kostnadsökning beror på nya bestämmelser i skollagen (2010:800 gäller fr o m ) att normalbegåvade elever med autism ska gå integrerade i grundskola, dessa elever har stort behov av individuellt stöd och särskild resurstilldelning för att klara grundskolans krav och målsättning. Vi kan genom en omvärldsanalys konstatera att många kommuner i Sverige har samma problematik med ökade kostnader i samband med den nya lagstiftningen. Den enskilt största oförutsedda kostnadsökningen för barn- och utbildningsnämnden består av löneökningar till lärarförbunden. Genom lärarförbundens nya löneavtal där de garanterades ett utfall på minst 4,2 % slutade nämndens kostnad på tkr mer än beräknat.

17 Två avgångslösningar har genomförts under 2012 till en kostnad av tkr. Det ena ärendet gäller en medarbetare vars sjukdom, samt läkarintyg, hindrar denna från att kunna arbeta inom barn- och utbildningsförvaltningen men som ej längre får ersättning från försäkringskassan. det andra fallet gjordes en bedömning att nämndens kostnad hade hamnat på en högre nivå om vi avvaktat till 2013 med att avsluta tjänsten. Semesterlöneskulden slutade på 500 tkr mer än beräknat. När nämnden blev varse att ett underskott skulle uppstå 2012 infördes inköpsstopp, restriktioner vid vikarieanskaffning, ej återbesättning av tjänster inom förskolan samt intern lösning av rektor inom grundskolan. Vidare fördröjde vi implementeringen och verkställighet av nya skollagen och den reviderade läroplanens intentioner genom att inte genomföra planerade kompetensutvecklingsinsatser inom förskola och grundskola. De åtgärder som vidtagits innebar besparingar på ca tkr. Nämnden äskade även resurser från kommunstyrelsens oförutsedda men fick avslag på de äskandena. Eftersom i stort sett alla resurser inom barn- och utbildningsnämnden är låsta i fasta, och i många fall lagstyrda kostnader, som till exempel personal, hyra, skolskjuts, undervisningskostnader mm uppstår problem med besparingar under innevarande budgetår. Uppsägning av personal, vilket är en av få besparingsmöjligheter, tar minst ett halvår att se effekt av. En ökad budgetram inför 2013 innebär att nämnden fördelat resurser till de områden vars behov ökat enligt budget Nämnden är medveten om att stora behov finns gällande barn i behov av särskilt stöd inom alla verksamheter, budgetramen 2013 har möjliggjort att grundskolan har fått ett litet tillskott till denna målgrupp. sutdrag till Kommunstyrelsen Exp / 2013

18 63 Lokalfrågor Dnr BUN/2012:59 Överlämna frågan om det utökade lokalbehovet vid Böle skola, till kommunens kultur- och tekniknämnden. Böle skola har under en längre tid befunnit sig i en pressad situation gällande lokalutnyttjandet. Det finns flera problemområden, ett av de största problemen är situationen för eleverna under fritidstiden. Fritidshemsverksamheten är lokaliserad till ett utrymme som inte är dimensionerad för de antal elever som befinner sig där. Personalen gör ett omfattande arbete med att försöka dela upp sig och befinna sig utomhus så mycket som möjligt, men vår låga personaltäthet omöjliggör detta i någon större utsträckning. En möjlig lösning på problem inom fritidsverksamheten är att den lärarpersonal som idag har sina arbetsplatser, i klassrum i anslutning till fritidsverksamheten, erbjuds andra arbetsplatser. Andra problemområden är matsituationen, möjlighet till idrottsundervisning, modersmålsundervisning m.m. Lokalerna räcker inte till för det amtal elever som befinner sig på Böle skola idag och om man ser framåt till läsåret 14/15, så tillkommer ytterligare 20 elever jämfört med idag. Elevutvecklingen fram till läsåret 2016/2017 Böle skola F-klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt 2012/ / / / Barn- och utbildningsnämnden beslutade i sammanträdet den 13 mars att informera kommunfullmäktige om behovet av lokaler vid Böle skola, för vidare hantering inför budget behandling i sammanträdet Ordförande föreslår att barn- och utbildningsnämnden överlämnar frågan om det utökade lokalbehovet vid Böle skola till kultur- och tekniknämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. sunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse

19 s tidigare behandling BUN sutdrag till Kultur- och tekniknämnden Exp / 2013

20 64 Revisionsrapporten "Ledningsfunktionen i skolan" Dnr BUN/2013:74 Godkänna upprättat svar på revisionsrapporten Ledningsfunktionen i skolan. Förvaltningens förslag till nämndens svar på revisionsrapporten "Ledningsfunktionen i skolan". Timrå kommuns skolor har visat på fallande kunskapsresultat över en tioårsperiod. Det finns en särskild utredning kring detta från april Utredningen indikerar att det finns struktur och/eller systemfel i skolorganisationen som gör att hittills genomförda utvecklingsinsatser inte har lett till bestående förbättringar av resultaten. Analysen indikerar också att ledning, styrning och uppföljning inte fokuserar på resultatförbättring. De organisatoriska förutsättningarna för att leda och styra är inte på plats. Det finns duktiga lärare i Timrå skolor, men inte i ett ordnat sammanhang. Detta innebar sammantaget att Timrå skolor inte levererar det ägaren och samhället förväntar sig och det varje elev har rätt till. Skolan är inte välskött. Erkänd forskning idag visar att lärarna är de viktigaste resurserna for att eleverna ska lyckas med sitt lärande i skolan. Forskningen visar också att rektorn är den viktigaste personen för att skolan som helhet ska utvecklas och resultaten förbättras. Utredningen från april 2012 visar på att kommunen måste göra en genomgripande förändring av skolan i tre dimensioner; organisation, ledning och styrning. Revisionsrapporten "Ledningsfunktioner i skolan" förstärker behovet ytterligare. Barn och utbildningsnämnden har gett förvaltningen uppdraget att ta ett helhetsgrepp och utveckla välskötthet i varje skola. Utvecklingen ska grundas på ett systemteoretiskt synsätt, på vetenskapen systemteori. Detta är ett långsiktigt arbete. * Sedan ett år tillbaka arbetar förvaltningen med att sätta de organisatoriska förutsättningarna på plats. Framför allt i pilotprojektet, men också i samtliga grundskolor och gymnasieskolan som har påbörjat omställningen. Första steget är att synliggöra organisationens idéplattform, som är grunden för att sedan definiera skolans huvudprocesser, organisera verksamheten och utforma ledning och styrning. Särskilda insatser för utveckling av ledarskap görs under hela processen i form av handledning under processen, utbildning samt coachning. skolledarens rektorsuppdrag ingår att utöva ett nära, närvarande och aktivt ledarskap i den pedagogiska verksamheten. Men det räcker inte med en rektor för att leda skola. Det krävs en breddning av ledarskap inom skolan, t.ex. i linje med teamledarskap. Detta håller på att ta form i pilotskolan.

21 Skolans organisatoriska förutsättningar utformas utifrån principerna "utifrån och in" samt "nerifrån och upp" och med naturlighet kommer alla ledarroller successivt att ses over. Det gäller också förvaltningsnivån, i syfte att förvaltningen optimalt ska supporta rektorernas ledning av den pedagogiska verksamheten. För närvarande omprövas verksamhetschefsrollen. Omställningen innebar ett lärande inom hela organisationen, och vunna erfarenheter kommer att ligga till grund för ett förslag till en gemensam ledningsfilosofi och ledningspolicy, som förvaltningen kommer att presentera for nämnden. Omställningen är en investering som kostar pengar och det tar tid innan effekterna uppstår. nvesteringen måste naturligtvis finansieras, och det kan ske antingen genom att kvaliteten på verksamheten dras ner under omställningsperioden eller genom en särskild investering. Detta är ett val som Kommunfullmäktige behöver göra. Resurstilldelningen är jämförelsevis låg till samtliga verksamheter som Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för. Nämnden anser därför inte att det finns möjligheter till omfördelning inom den egna ramen utan att det påverkar kvaliteten i undervisningen. sutdrag till Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Exp / 2013

22 65 Ansökan från Lärande i Sverige AB Dnr BUN/2013:76 Avstyrka Lärande i Sverige AB:s ansökan om huvudman för fristående gymnasieskola i Sundsvall, till Skolverket. Timrå gymnasieskola erbjuder bland annat Barn- och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Eloch Energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Teknikprogrammet, Hantverksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Vid bedömningen av huruvida nya fristående gymnasieskolor ska ges rätt till bidrag för att starta i Sundsvall är det viktigt att se till hela det befintliga gymnasieutbudet i kommunerna och konsekvenserna för eleverna på samtliga skolor, inte bara till de elever som förväntas gå på de nyetablerade programmen. När nya gymnasieskolor etablerar sig förändras förutsättningarna för de skolor som redan finns, både kommunala och fristående. Liksom i övriga kommuner i landet minskar elevkullarna i gymnasieålder de kommande åren. Samma utveckling sker i Timrå kommun. Barn- och utbildningsnämnden anser att antalet utbildningsplatser, och möjligheten att välja skola och gymnasieprogram, är väl tillgodosett med de gymnasieskolor som redan finns etablerade inom Sundsvallsregionen. Om fler skolor och/eller program etableras är risken uppenbar att befintliga skolors möjligheter att organisera en kvalitativt bra gymnasieutbildning minskar och program kan behöva läggas ned till följd av att de ekonomiska förutsättningarna splittras. Redan idag finns en överetablering av utbildningsplatser på ovanstående program i jämförelse med antalet förstahandssökande. För att ge den skola som finns i kommunen nödvändig stabilitet, förutsättningar att förändra sin verksamhet i relation till de sjunkande elevtalen, förutsättningar att fortsätta utveckla bra och stimulerande gymnasieutbildning, anser barn- och utbildningsförvaltningen att inga tillstånd att starta ytterligare gymnasieprogram i Sundsvall bör godkännas. Bilaga 1 Elevunderlag kommande åren Bilaga 2 Kontaktuppgifter till antagningsenheten i Timrå sutdrag till Skolverket Exp / 2013

23 Bilaga 1 Elevunderlag kommande åren Antal elever till gymnasiet i Timrå kommande år År Antal nuvarande årskurs Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Åk Förskoleklass Bilaga 2 Kontaktuppgifter till antagningsenheten i Timrå Lennart Fridlund, ntagningskansliet Timrå kommun telefon: 060/

24 66 Överklagan skolskjutsbeslut Dnr BUN/2013:111 Avslå överklagandet gällande skolskjuts för elev till Ala skola. Regelverk: Barn- och utbildningsnämndens skolskjutsreglemente 1. Skolskjutsgränser, gångavstånd m.m. Grundskolelever skall beviljas skjuts till och från skolan om avståndet mellan hemmet och skolan är lägst 2 km för elever upp till och med årskurs 3 och lägst 3 km för elever från årskurs 4 till årskurs 9. Skolskjutsområden tillämpas varför avståndet är ett genomsnitt för området. : En familj som bor i Duved, Söråker har överklagat rektors beslut gällande skolskjuts till Ala skola. Familjen hänvisar till mörk och enslig skolväg samt förlorad arbetsinkomst på grund av att föräldrarna skjutsar eleven under den mörka årstiden. Elevens gångavstånd till skolan understiger 3 km och vägen kan inte bedömas vara särskilt trafikfarlig. Överklagandet kan därför inte bifallas. sunderlag Överklagan Timrå kommuns skolskjutsreglemente Förvaltningens tjänsteskrivelse sutdrag till Rektor Ala skola Förälder Ala skola Exp / 2013

25 67 Kulturskolan - en verksamhet med flera alternativ Dnr BUN/2013:110 Uppdra till förvaltningen att utreda kulturskolan. Beredningen föreslår en utredning av kulturskolan. sutdrag till Rektorer Exp / 2013

26 68 Karriärtjänster för lärare Dnr BUN/2012:306 nrätta försteläraretjänster för lärare i Timrå kommun, med begränsning av anställningsformen utifrån möjligheten att ansökan om bidrag. Regeringen inför två nya karriärtjänster för lärare från och med 1 juli Den ena kallas förstelärare, den andra kallas särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning (lektor). Huvudmän kan söka bidrag för löneökning för dessa tjänster. Syftet med bidraget är att underlätta reformen. Från och med juli 2013 kan kommuner och enskilda huvudmän skapa karriärtjänster för lärare. Syftet är att göra läraryrket mer attraktivt och att säkra god undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. sunderlag Förordning 2013:70 Regeringen, om statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare sutdrag till Rektorer Exp / 2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S)

Ulla Persson (MP) Henrik Persson (S) Erika Persson (S) Siw Karlsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: Orbaden Konferens, Vallsta, klockan 09:00-12:35. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts Persson (C) Karl-Olof Tunelid (M) Bibbi Segerbrand

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-01 1

Bildningsnämnden 2013-10-01 1 VARA KOMMUN Bildningsnämnden 2013-10-01 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 09.00 13.00 Beslutande Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie Persson (S) Bengt Karlsson (S) Irene Karlsson (C) Henric Dahlin

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 2 KALLELSE 2012-12-06 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-12-06, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer