Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS"

Transkript

1 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Johan Engström-Lockner (S) tjg för Christer Brodén (S) Stig Svedin (V) Lilian Lagergren Johansson (C) tjg för Göran Ljungblom (M) David Wallin (L) tjg för Chatrine Nordlund (L) Ulf Lindholm (SD) tjg för Henrik Sendelbach (KD) Fredrik Bernblom (SD) Folke Nyström (MP) tjg för Anna Mellberg (MP) Cecilia Edholm (S) Annika Söderberg (S) Lars Bergman (V) Göran Ljungblom (M) deltog endast i ärendegenomgången Gunnar Grönberg och Folke Nyström Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 24 augusti 2018 Underskrifter. Jan-Christer Jonsson, ordförande. Kristina Olofsson, sekreterare. Gunnar Grönberg, justerare. Folke Nyström, justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Förvaringsplats för protokollet Kultur- och teknikförvaltningen Paragrafer Kristina Olofsson, sekreterare

2 2 Innehållsförteckning Sida Paragraf Rubrik 3 74 Val av justerare 4 75 Fastställande av ärendelista 5 76 Fyllnadsval efter Roger Boork (KD) 6 77 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom kultur- och tekniknämnden 7 78 Avtalsservitut Strand 2:20 till förmån för Strand 16:1, 17: Lokal trafikföreskrift - Ändring av högsta tillåtna hastighet på Forsvägen 9 80 Ändring av bärighetsklass på sträcka från E4, trafikplats Vivsta till Timrå industriområde samt sträcka från E4, trafikplats Timrå till Östrand Ansökan föreningsbidrag Norrberge koloniträdgårdsförening - Reparation av bryggor mm efter höga vattenflöden Ansökan föreningsbidrag Timrå scoutkår - Takbyte scoutstugan Ansökan föreningsbidrag Medelpads Dövas förening - Återställande av vattenskadad servicebyggnad på Alnö Lokalisering av ny förskola Söråker Förstudie särskola Föreningslokaler arenaområdet Delegationsbeslut Rapporter och informationsärenden Ekonomi

3 3 74 Val av justerare Tillsammans med ordförande Jan-Christer Jonsson (S) utse Gunnar Grönberg (S) och Folke Nyström (MP) att justera dagens protokoll. Justering sker på kultur- och teknikförvaltningen, Plåtslagarvägen 17, fredag den 24 augusti 2018.

4 4 75 Fastställande av ärendelista Fastställa ärendelistan för sammanträdet. Ordförande Jan-Christer Jonsson (S) föreslår fastställande av ärendelistan.

5 5 76 Fyllnadsval efter Roger Boork (KD) som ledamot i kultur- och tekniknämnden Dnr KTN/2018: Utse David Wallin (L) som ordinarie ledamot i Västernorrlands trafiksäkerhetsförbund NTF för tiden t o m 31 december Utse Chatrine Nordlund (L) som ersättare i Kommunala tillgänglighetsrådet för tiden t o m 31 december Kommunfullmäktige beslutade utse Henrik Sendelbach (KD) till ny ledamot i kultur- och tekniknämnden för tiden tom den 31 december 2018 efter Roger Boork (KD) som har avsagt sig uppdraget. Ersättare bör utses för de uppdrag som Boork har haft i Västernorrlands trafiksäkerhetsförbund NTF samt Kommunala tillgänglighetsrådet. sunderlag Protokollsutdrag KF Tjänsteskrivelse Valda Västernorrlands trafiksäkerhetsförbund NTF Kommunala tillgänglighetsrådet

6 6 77 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom kultur- och tekniknämnden Dnr KTN/2018:239 Fördela arbetsmiljöuppgifter gällande kultur- och tekniknämndens ansvarsområde nivå 1-2, från kultur- och tekniknämnden till förvaltningschef, och uppdra till ordförande att tillsammans med förvaltningschefen verkställa överlämningen. Kommunstyrelsen har fattat beslut om vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för arbetsmiljön och ska säkerställa att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. Kulturoch tekniknämnden har personalansvaret för all anställd personal inom nämndens verksamhetsområden. Förvaltningen har upprättat förslag på fördelning av arbetsmiljöuppgifter gällande kultur- och tekniknämndens ansvarsområde nivå 1-2, från kultur- och tekniknämnden till förvaltningschef. Förvaltningschefen har därefter att fördela vidare uppgifter inom förvaltningen enligt fastställda vägledande råd och bestämmelser. sunderlag Vägledande råd och bestämmelser för fördelning av arbetsmiljöuppgifter Förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter gällande kultur- och tekniknämndens ansvarsområde nivå 1-2, från kultur- och tekniknämnden till förvaltningschef Tjänsteskrivelse Förvaltningschef

7 7 78 Avtalsservitut Strand 2:20 till förmån för Strand 16:1, 17:1 avseende nyttjande av vägområde Dnr KTN/2018: Godkänna avtalsservitut på Strand 2:20 till förmån för Strand 16:1, 17:1. 2. Uppdra till ordförande och förvaltningschef att underteckna avtalet. Köparna av Strand 16:1 och 17:1 har beviljats positivt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus på Strand 16:1. För att kunna anlägga en tillfartsväg till fastigheterna behövs servitut både på privat mark och kommunens fastighet Strand 2:20. Ett servitut finns redan för befintlig väg på Strand 2:20 till förmån för Strand 2:31. Ett avtal om gemensamt väghållningsansvar har upprättats mellan Strand 2:31 och Strand 16:1, 17:1. Förvaltningen har upprättat ett förslag till avtalsservitut mellan Strand 2:20 och Strand 16:1, 17:1. sunderlag Förslag till avtalsservitut Utdrag om servitut från lantmäteriförrättning 1990 Köpeavtal, avtal om gemensamt väghållningsansvar mm om positivt förhandsbesked avseende bygglov Ägare Strand 16:1, 17:1

8 8 79 Lokal trafikföreskrift - Ändring av högsta tillåtna hastighet på Forsvägen Dnr KTN/2018: Införa 30 km/h på Forsvägen. 2. Ikraftträdande Föreligger förslag från förvaltningen om föreskrift för ändring av högsta tillåtna hastighet på Forsvägen. Förvaltningen har hos Polisen begärt yttrande angående förslaget men svar har ej erhållits. sunderlag Förslag om ändring av högsta tillåtna hastighet på Forsvägen Tjänsteskrivelse Trafikingenjör

9 9 80 Ändring av bärighetsklass på sträcka från E4, trafikplats Vivsta till Timrå industriområde samt sträcka från E4, trafikplats Timrå till Östrand Dnr KTN/2018:252 Föreslå Trafikverket ändra bärighetsklass till BK4 på sträcka från E4, trafikplats Vivsta till Timrå industriområde samt sträcka från E4, trafikplats Timrå till Östrand. Föreligger förslag från förvaltningen om ändring av bärighetsklass på sträcka från E4, trafikplats Vivsta till Timrå industriområde samt sträcka från E4, trafikplats Timrå till Östrand. sunderlag Förslag om ändring av bärighetsklass på sträcka från E4, trafikplats Vivsta till Timrå industriområde samt sträcka från E4, trafikplats Timrå till Östrand. Tjänsteskrivelse Trafikingenjör

10 10 81 Ansökan föreningsbidrag Norrberge koloniträdgrdsförening - Återställning efter vattenskador Dnr KTN/2018:204 Avslå ansökan. Norrberge koloniträdgårdsförening har inkommit med ansökan om bidrag till reparation av bryggor mm efter höga vattenflöden i tjärnen. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås eftersom potten för bidrag till nämndens förfogande är slut för 2018 på grund av omfördelning av medel med anledning av de ökade kostnaderna för vinterns snöröjning. sunderlag Ansökan Tjänsteskrivelse Norrberge koloniträdgårdsförening

11 11 82 Ansökan föreningsbidrag Timrå scoutkår - Takbyte scoutstugan Dnr KTN/2018:253 Avslå ansökan. Timrå scoutkår har inkommit med ansökan om bidrag till takbyte på scoutstugan. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås eftersom potten för bidrag till nämndens förfogande är slut för 2018 på grund av omfördelning av medel med anledning av de ökade kostnaderna för vinterns snöröjning. sunderlag Ansökan Tjänsteskrivelse Timrå scoutkår

12 12 83 Ansökan föreningsbidrag Medelpads Dövas förening - Återställande av vattenskadad servicebyggnad på Alnö Dnr KTN/2018:250 Avslå ansökan. Medelpads dövas förening har inkommit med ansökan om bidrag till återställande av vattenskadad servicebyggnad på Alnö. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås eftersom föreningen inte finns med i Timrå kommuns föreningsregister och inte bedriver verksamhet i kommunen. sunderlag Ansökan Tjänsteskrivelse Medelpads Dövas förening

13 13 84 Lokalisering av ny förskola Söråker Dnr KTN/2018:248 Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Gå vidare med alternativ 1 avseende placering av ny förskola i Söråker. 2. Utöka ramen för tilldelade medel utifrån nya förutsättningar. Kultur- och teknikförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt miljö- och byggkontoret tagit fram tre alternativ till placeringar av ny förskola i Söråker. Alternativ 1 har utretts under en tid och efterhand har två nya alternativ till placering tagits fram som kräver ytterligare utredningar. Förvaltningen anser att alternativ 1 där också bostäder tas in i detaljplanen är den bästa lösningen för att uppnå kommunens strategiska mål. Förvaltningen föreslår nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen gå vidare med alternativ 1 avseende lokalisering av ny förskola i Söråker och utöka ramen för tilldelade medel. sunderlag Förslag till lokalisering av ny förskola i Söråker med bilaga Lokaliseringsalternativ Tjänsteskrivelse Vision 2025 Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggkontoret

14 14 85 Förstudie särskola Dnr KTN/2018:249 Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: Tilldela kultur- och tekniknämnden medel för projektet i 2019/2020 års investeringsbudget. Kultur- och teknikförvaltningen har tagit fram en förstudie för grundsärskola vid Bergeforsens skola. Förvaltningen föreslår nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen tilldela kultur- och tekniknämnden medel för projektet i 2019/2020 års investeringsbudget. sunderlag Förstudie särskola med bilaga Rapport förstudie nya lokaler grundsärskola Bergeforsens skola. Tjänsteskrivelse Vision 2025 Kommunstyrelsen

15 15 86 Föreningslokaler arenaområdet Dnr KTN/2018:255 Kultur- och tekniknämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: Tilldela kultur- och tekniknämnden kr ur potten för oförutsett till förstudie av föreningslokaler vid arenaområdet. Diskussioner har förts om befintliga föreningslokaler på arenaområdet avseende skick, behov och samnyttjande. Förvaltningen ser en stor fördel att förstudien görs 2018 med anledning av den pågående byggnationen av ny simhall. Förvaltningen föreslår nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen tilldela kultur- och tekniknämnden kr ur potten för oförutsett till förstudie av föreningslokaler vid arenaområdet för att kunna utreda dessa frågor. sunderlag Tjänsteskrivelse Vision 2025 Kommunstyrelsen

16 16 87 Delegationsbeslut Dnr KTN/2018:183 Med godkännande lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna. För kultur- och tekniknämndens godkännande har nedanstående delegationsbeslut upprättats av ordförande samt kultur- och teknikförvaltningen. Ordförande 1:4/18 Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll avseende elledning på fastigheten Lunde 2:13. 1:5/18 Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll avseende elledning och transformator på fastigheten Lunde 2:14. 1:6/18 Markupplåtelseavtal och värderingsprotokoll avseende elledning på fastigheten Lunde S:1. 1:7/18 Medgivande och avtal att anlägga och bibehålla elektrisk ledning i enskild väg Norrkrånge 1:14 och 5:1. 1:8/18 Svar i Mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende kultur- och tekniknämndens beslut och 66. Förvaltningschef 2:7/18 Förordnande av tf avdelningschef Staffan Abramsson under tiden 25 juni 15 juli om bidrag för underhåll av enskilda vägar, vinterväghållning för vintern 2017/2018 med totalt kr. om föreningsbidrag; fritidsanläggningar med totalt kr. om utfärdande av grävtillstånd med diarienummer 2018:158, 160, 162, 163, 178, 179, 185, 186, 193, 221, 223, 226, 227, 232, 233 och 234. om utarrendering av kommunens mark; jaktarrende på del av Norrberge 2:1 (tillägg till befintligt avtal) för tiden Kultur- och bibliotekschef 2.1:1/18 Remissvar till Region Västernorrland avseende remissförslag till Regional Biblioteksplan Remissvar till Region Västernorrland avseende remissförslag till Kulturplan Västernorrland

17 17 Trafikingenjör 2.9:4/18 om utfärdande av tillfälliga lokala trafikföreskrifter vid vägarbeten och dylikt för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten med beslutsnummer 6: :2018. Administratör väg och trafik 2.10:4718 om uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall för permanentbostad och fritidshus med beslutsnummer 2.10:126/ :138/18. om utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade med beslutsnummer

18 18 88 Rapporter och informationsärenden Dnr KTN/2018:184 Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 1. Protokollsutdrag KS , Ekonomisk periodrapport jan-april Protokollsutdrag KS , Kulturskolans framtida organisationsplacering. 3. Protokollsutdrag KS , Förstudie generellt föräldraskapsstöd. 4. Protokollsutdrag KS , Vägnamn inom Djupängens detaljplaneområde. 5. Protokollsutdrag KS , Svar på förfrågan om markägartillstånd för militärövning. 6. Protokollsutdrag KF , Ekonomisk kvartalsrapport per med helårsprognos Protokollsutdrag KF , Revisionsberättelse Protokollsutdrag KF , Ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kulturoch tekniknämnden. 9. Protokollsutdrag KF , NHK Arena Omfördelning av investeringsmedel Protokollsutdrag KF , Välfärdsbokslut Återrapportering av beviljat föreningsbidrag Fagerviks KK för ökad satsning på flickoch damidrott. 12. Protokollsutdrag KS , Svar på uppdrag om förslag till åtgärder för att öka resursanvändningen för de kommunala förvaltningarnas personbilar, lätta lastbilar och elcyklar som används i tjänsten. 13. Delegationsordning med vidaredelegering från förvaltningschefen fr o m

19 Delegationsbeslut dnr från miljö- och byggkontoret - Anmälan rivning Lögdö Bruk 1:11.

20 20 89 Ekonomi Med godkännande lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna. Ekonomi Ann Fahlroth och förvaltningschef Jan Eriksson redogjorde muntligt för de pågående investeringsprojekten.