Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig Svedin (v) Maria Fahlén (c) Kjell Wiklund (v) tjg ersättare Peter Granåsen (fp) tjg ersättare Diana Pettersson (kd) tjg ersättare Ronnie Söderlund, förvaltningschef Annica Dyverdahl, administrativ chef Anita Persson, nämndsekreterare Bo Markusson, kulturchef 23 Utses att justera Marie Westlund Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 28 april 2008 Underskrifter Anders Weinemo, ordförande Anita Persson, sekreterare Marie Westlund, justerare justerare BEVIS OM ANSLAG Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdatum Förvaringsplats för protokollet Kultur- och teknikförvaltningen Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Anita Persson

2 Protokoll 2 23 Lögdö bruk - ansökan om EU-bidrag 1. Avtalet från 1991 med Lögdö Intresseförening sägs upp för omförhandling. 2. Föreslå Kommunstyrelsen att bevilja kronor till projektet. 3. Uppdra till kultur- och teknikförvaltningen att påbörja en förstudie för att undersöka intresset för projektet hos näringsidkare. Utveckla och tillgängliggöra kulturmiljön på Lögdö bruk att bli en attraktiv plats och arena för möten mellan besökare och de kreativa näringarna och att ge information om bruksmiljön ett lyft. Målet är att göra Lögdö Bruk tillgängligt för allmänheten året runt.

3 Protokoll 3 24 Kultur- och tekniknämndens reglemente - komplettering Dnr KTN/2008: Godkänna komplettering av reglementet med Delegera till arbetsutskottet att besluta om förslagsställaren av medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar och beslutar ärendet. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till styrelser/nämnder att inarbeta text i sina reglementen avseende tillvägagångssättet vid behandling av inkomna medborgarförslag. Kultur- och teknikförvaltningen har upprättat förslag till komplettering av kultur- och tekniknämndens reglemente med 14.

4 Protokoll 4 25 Yttrande över medborgarmotion om utsmyckning av torgets scentak Dnr KTN/2008:117 Synpunkterna i medborgarmotionen tas med i projektplaneringen för centrumutvecklingen i Timrå centrum. Tage Norgren har inkommit med en medborgarmotion om förslag till utsmyckning av torgets scentak. Kultur- och teknikförvaltningen har yttrat sig i ärendet.

5 Protokoll 5 26 Yttrande över medborgarmotion förslag till åtgärdsprogram våren verka för ett "nytt ansikte" på centrum i Timrå Dnr KTN/2008:118 Kultur- och teknik nämnden beslutar: Synpunkterna i medborgarmotionen tas med i projektplaneringen för centrumutvecklingen i Timrå centrum. Lars Owe Nilsson har inkommit med en medborgarmotion om förslag till åtgärdsprogram för uppsnyggning av Timrå centrum. Kultur- och teknikförvaltningen har yttrat sig i ärendet.

6 Protokoll 6 27 Medborgarmotion om nytänkande för marknadsföringen av centrumtorget Dnr KTN/2008:119 Synpunkterna i medborgarmotionen tas med i projektplaneringen för centrumutvecklingen i Timrå centrum. Lars Owe Nilsson har inkommit med en medborgarmotion om nytänkande för centrumtorget i Timrå. Kultur- och teknikförvaltningen har yttrat sig i ärendet.

7 Protokoll 7 28 Yttrande över medborgarmotion om hedrande av Wifstavarf Dnr KTN/2008:120 Synpunkterna i medborgarmotionen tas med i projektplaneringen för centrumutvecklingen i Timrå centrum. Lars Owe Nilsson har inkommit med en medborgarmotion om förslag till hedrande av Wifstavarf. Kulturoch teknikförvaltningen har yttrat sig i ärendet.

8 Protokoll 8 29 Dokumenthanteringsplan 2008 Dnr KTN/2007: Reviderad dokumenthanteringsplan godkännes. 2. Dokumenthanteringsplanen översändes till kommunstyrelsen för fastställande. Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till samtliga nämnder att årligen revidera sina dokumenthanteringsplaner. Kultur- och teknikförvaltningens förslag till reviderad dokumenthanteringsplan, beslutad , för kultur- och tekniknämnden.

9 Protokoll 9 30 Bidragsansökan - Timrå boxningsklubb Dnr KTN/2007: Bevilja Timrå Boxningsklubb ett extra anläggningsbidrag med kronor för Pengarna tas från kontot föreningsbidrag. 3. Uppdra till förvaltningen att inför budgetarbetet 2009 se över och justera nämndens bidragsnormer för föreningar. Kultur- och teknikförvaltningen föreslår arbetsutskottet tillstyrka ett extra anläggningsbidrag med kr. Pengarna tas från kontot föreningsbidrag.

10 Protokoll JO-anmälan; underlåtenhet att lämna ut offentlig handling Dnr KTN/2008: Godkänna kultur- och teknikförvaltningens yttrande som svar på JO-anmälan. 2. Att för nämndens räkning uppdra till förvaltningschef Ronnie Söderlund att underteckna skrivelsen. Kultur- och tekniknämnden har från kommunstyrelsen fått JO:s remiss angående anmälan om att göra en utredning och yttra sig om vad som framförts i anmälan till JO. Kultur- och teknikförvaltningen har yttrat sig i ärendet

11 Protokoll Anmälan av delegationsbeslut Anmälan läggs med godkännande till akten. För kultur- och tekniknämndens godkännande redovisas delegationsbeslut enligt bilaga.

12 Protokoll Rapporter/informationsärenden Lägga rapporterna/informationsärendena till akten. 1. Bengt Lindströms Y - byggnadsminnesförklaring 2. Miljörapport Slamavvattningslaguner i Lögdö Inköp av maskiner och fordon 4. Kompletteringsbudget 2008, kommunledningskontorets förslag 5. Biblioteksplan Uppföljning av Intern kontroll 7. Kostnadsuppföljning 8. Idrottshögstadiet 9. NTF:s årsmöte den 17 mars 2008 Höga Kusten, Kramfors kommun 10. Kommunala Handikapprådet sammanträde 16 april 2008

13 Protokoll Vägavstängning på del av Köpmangatan i samband med "Timråland" Dnr KTN/2007: Tillstyrka avstängning på del av Köpmangatan, sträckan mellan Tegelbruksgatan och Stationsgränd. 2. Uppdra till förvaltningen att bestämma tiden för avstängningen. Skrivelse har inkommit från Timrå Cityförening med förfrågan om att i samband med centrumaktiviteten "Timråland" få göra avstängning på del av Köpmangatan, sträckan mellan Tegelbruksgatan och Stationsgränd, under perioden t o m Busslink som trafikerar Köpmangatan har provkört den aktuella sträckan vid centrumparkeringen och framfört att ett stort antal parkeringsplatser (58 st) måste vara tomma för att kunna trafikera centrumparkeringen. s behandling i kultur- och tekniknämnden Trafikhandläggaren har efter Trafikgruppens sammanträde åkt sträckan med buss och konstaterat att det räcker om 10 parkeringsplatser är tomma.

14 Protokoll Trafiksituationen genom Sörberge Dnr KTN/2008:91 I avvaktan på Kultur- och teknikförvaltningens framtagande av förslag till åtgärder för att förbättra trafikmiljön utmed Berglundavägen avslå begäran om sänkning av nuvarande hastighetsbegränsning 50 km/h till 30 km/h. Skrivelser har och inkommit från Sörberge Intresseförening och en boende i Sörberge med förslag till åtgärder för att få en säkrare trafikmiljö.

15 Protokoll Västra Laggarbergsvägen (L 631) hastighetsbegränsning Dnr KTN/2008:95 Avslå begäran om utökning av nuvarande hastighetsbegränsning 30 km/h då nuvarande sträckning av hastighetsbegränsning 30 km/h anses vara tillräcklig. Skrivelse har inkommit med förslag att nuvarande gällande sträcka för hastighetsbegränsning 30 km/h utökas för att få en säkrare trafikmiljö på barnens väg till och från skolan i Laggarberg.

16 Protokoll Hamstavägen och Brattlandsvägen - hastighetsbegränsning Dnr KTN/2007:778 Överlämna ärendet till den myndighet som är ansvarig för enskilda vägar utanför tätbebyggt område. Skrivelse har inkommit från Brattlandsvägens samfällighetsförening med önskemål att på Hamstavägen sänka nuvarande hastighetsbegränsning 50 km/h till 30 km/h.

17 Protokoll Armegatan - parkering Dnr KTN/2007:517 Inkomna uppgifter inte föranleder någon ändring av tidigare beslut. Skrivelser har , och inkommit dels med önskemål om parkeringsförbud och dels en förfrågan om möjligheten att bredda den övre delen av Armégatan. s tidigare behandling Kultur- och tekniknämnden avslog inkommen begäran om parkeringsförbud då flertalet av parkeringarna i området sker på tomtmark utmed Armégatan.

18 Protokoll Motion angående trafikregler för gång- och cykelvägar Dnr KTN/2008:63 Ge ordförande Anders Weinemo i uppdrag att besvara motionen. Motion har inkommit från Ingvar Smedjegård (c) med förslag att ta fram trafikregler för kommunens gc-vägar och att synliggöra dessa trafikregler samt att kommunens alla gc-vägar ska ha belysning av trafiksäkerhetsskäl.

19 Protokoll Korsningen Hantverksvägen och Per Uddéns väg Dnr KTN/2008:163 Avslå begäran att göra Per Uddéns väg till huvudled då Per Uddéns väg inte är en väg med genomfartskaraktär vilket är en förutsättning. E-post har inkommit angående korsningen Hantverksvägen/Per Uddéns väg där högerregeln gäller vilket avsändaren anser skapar ett kaos av missförstånd för många fordonsägare.

20 Protokoll Rapporter och informationsärenden Lägga rapporterna/informationsärendena till akten. 1. Uppföljning av Länsstyrelsen Västernorrlands avsiktsförklaring vad gäller trafiksäkerhet. 2. Information från Vägverket om det nya hastighetssystemet (tiostegssystemet). 3. Ulf Wiklund från Polisen informerade om pågående "mopedprojekt" som genomförs i skolornas årskurs 8 för både elever och föräldrar. 4. Ulf Wiklund från Polisen informerade om bilparaden (cruising) som kommer att äga rum den 10 maj i industriområdet och de trafikregleringar som kommer att göras.

21 Protokoll Frölandsvägen All fordonstrafik som kör österut på Frölandsvägen får företräde mot mötande trafik där det är för smalt för två fordon att mötas. Till Kultur- och teknikförvaltningen har det inkommit klagomål om gällande regleringar av väjningsplikt mot mötande trafik på Frölandsvägens sträckor där det är för smalt för två fordon att mötas.

22 Protokoll Verksamhetsplan Uppdra till förvaltningen att sammanställa verksamhetsplanen till nämndens budgetsammanträde den 11 juni Verksamhetsplan för kultur- och tekniknämnden

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20

Tekniska nämnden. Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 Plats och tid: Stadshuset, Ängelholms kommun. Rum: Grå, 2014-03-20, kl. 17:00-18:20 ande: Ersättare: Christer Örning (M) Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M) Mona Sturesson (M) Hans-Åke

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:00 11:15 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Stefan Dalin (S) v ordf Johanna Bergsten (S) Jan Norberg (S) Petra Perlkvist (S) Maritza Villanueva

Läs mer

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ

KOlil/t t, Skil Ii Mfir!.d? W KOMMUN ~ VAGGERYDS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG I BEVIS. 2007-10-16 Anslaget tas ner 2oo7-11-()fJ W KOMMUN Sammanträdesdatum: Sida: Kommunstyrelsen 2007-10-10 1(24) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nä1lli1drummet, kommunkontoret,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sidan 1 av 13 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.12.00 Ingvar Nilsson (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) vice ordförande Peter Olofsson (S) Charles

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43

Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Teknik- och fritidsnämnden 2010-05-05 43 Plats och tid Tallbacken, Esplanaden 8, Emmaboda, onsdagen den 5 maj 2010, kl 08.30-11.30 Beslutande Per Sigvardsson (s) ordförande Annchristin Rosell (s) Anders

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-11-13 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-11-13 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-11-13 1 Plats och tid kl 08.30 12.20 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 31

Protokoll Sida 1 av 31 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lennnart Larsson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer