Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) Ersättare Erik Ågren (c) Övriga närvarande Bo Ivarson, förvaltningschef Ingrid Öhlén, administrativ chef Lennart Mikaelsson, chef planerings- och trafikavdelningen Conny Wolbe, chef gatu- och fritidskontoret Monica Boo, nämndsekreterare Justerare Margot Eriksson Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen tisdagen den 13 november 2007 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Monica Boo Ordförande Roland Leben Justerare Margot Eriksson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämndens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tekniska nämndens arkiv, Kungsgatan 30. Underskrift Monica Boo

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(12) TNAU 62 Fastställelse av föredragningslistan Arbetsutskottets beslut Godkänner föredragningslistan med föreslagna tilläggsärenden. Föredragningslistan upptar åtta ärenden. Föreslås följande tilläggsärenden: KUSTOM projektet. Information angående maskinparken.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(12) TNAU 63 Förvaltningschefens information Arbetsutskottets beslut Noterar informationen. Förvaltningschefen informerar att anbudstiden för upphandling av fastighetsdrift har gått ut och att utvärdering pågår. Förskoleverksamheten har ett stort platsbehov med ett 80-tal barn som står i kö. Flytt av moduler pågår för att anpassa verksamheten där behovet är störst. Ärendet som rör i vilken omfattning kommunen ska äga fastigheter kommer att behandlas i kommunstyrelsen i december. Utredning pågår om det framtida äldreboendet vid Högliden, alternativen är renovering eller att bygga nytt. En viktig parameter i utvärderingen är energieffektiviteten. Slutligen informerar förvaltningschefen att förvaltningen har ett bra elavtal med tanke på de stigande elpriserna.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(12) TNAU 64 Ärenden för kännedom Arbetsutskottets beslut Noterar informationen. Ksau Detaljplan Strandudden - Jutviken

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(12) TNAU 65 Dnr 07:146 Yttrande över Trygghets- och folkhälsoplan Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Granskning av rubricerad handling har gjorts vad avser tekniska förvaltningens ansvarsområde. Förvaltningen är representerad i Trygghets och folkhälsorådet genom chefen på fritidskontoret. De åtgärder som är angivna för 2007 är genomförda och/eller pågår. Förvaltningen har inga synpunkter eller förslag till ändringar. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att godta Trygghets och folkhälsoplan enligt förslaget.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(12) TNAU 66 för tekniska nämnden 2008 Arbetsutskottets förslag Överlämnar ärendet för beslut i nämnden. Arbetsutskott kl Nämnd kl januari 22 januari 4 februari 19 februari 3 mars 18 mars 2 april 22 april 5 maj 20 maj 2 juni 16 juni 12 augusti 19 augusti 9 september 23 september 6 oktober 21 oktober 4 november 18 november 1 december 16 december

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(12) TNAU 67 Dnr 06:137 Månadsrapport och prognos Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Tekniska förvaltningen överlämnar månadsrapport för oktober månad samt prognos för budgetåret Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden tar emot informationen och lägger den till handlingarna.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(12) TNAU 68 Dnr 07:140 Utfarter V:a Ringvägen m m Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Allmänt Fyra fastighetsägare vid V:a Ringvägen har i skrivelse till Kristinehamns kommun framfört synpunkter på trafiksituationen i allmänhet och fastighetsutfarter i synnerhet. Fastighetsutfarterna är utförda i enlighet med gällande detaljplan som antogs I den trafikplan som upprättades 1970, och låg till grund för bl a byggande av ringvägssystemet, förväntade man år 2000 en trafikmängd mellan fordon per dygn på V:a Ringvägen, på delen Tallundsvägen- Fältvägen var siffran fordon per dygn. På grund av minskad befolkning och viss stagnation i trafiksystemet har trafikutvecklingen i den år 1970 beräknade trafikmängden uteblivit. Trafikräkningar Under åren har på delen Tallundsvägen- Fältvägen ett antal trafikräkningar genomförts trafikerade 6600 fordon per dygn vägen, mellan ökade antal fordon från 8300 till 8600 fordon per dygn, år 2007 minskade trafiken till 7500 fordon per dygn. Den tunga trafiken har under åren varit ca 8% av dygnstrafiken. Medelhastigheten har varit cirka 53 km i timmen. Dagens trafiksiffror understiger med råge de trafiksiffror som man planerade vägen för år Trafikutredning På grund av dagens moderna fordon har bland annat hastigheten blivit en faktor som alltmer utmärker synen på trafiksäkerhet. Detta fenomen har bidragit till att trafiksäkerheten försämrats för fastighetsutfarterna vid V:a Ringvägen I den Lokala TillväxtPlanen (LTP) finns objektet Miljöåtgärder Ringvägarna som är avsedd till att förbättra trafikmiljön för boende och trafikanter längs ringvägssystemet. På sträckan Tallundsvägen- Fältvägen finns ett förslag som innebär att ringvägens fyra körfält minskas till två till förmån för grönytor och trädplantering med mera. Inom ramen för projektet finns ett förslag som förbättrar anslutningen till fastighetsutfarterna för V:a Ringvägen Kostnaden för genomförande är bedömd till :-

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(12) TNAU 68, forts. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande förslag att inom ramen för LTP inarbeta finansieringen av förslaget.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(12) TNAU 69 Dnr 07:161 Tillägg taxekatalogen 2008 Exp: Kf Arbetsutskottets beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens förslag. Ärendet Med anledning av att nya fritidsanläggningar har tagits i bruk måste taxekatalogen kompletteras med taxor vid uthyrning av dessa objekt. I bifogad bilaga är de nya objekten markerade och förslag finns till taxor. Prissättningen följer den modell som gäller för likvärdiga objekt inom fritidsverksamheten. Tekniska nämnden gav vid sitt sammanträde tekniska nämndens arbetsutskott i delegation att fatta beslut i frågan. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämndens arbetsutskott beslutar föreslå kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens förslag.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(12) TNAU 70 Information angående maskinparken Arbetsutskottets beslut Noterar informationen samt ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett ärende till nämnden. Gatu- och fritidschef Conny Wolbe redogör för hur den nuvarande maskinparken ser ut på avdelningen. Det finns många äldre fordon som behöver bytas ut och det handlar främst om behov av en ny skogstraktor och hjullastare. Detta medför ökade kapitalkostnader och Conny Wolbe redogör för olika finansieringsalternativ och att en anbudsförfrågan genomförs efter samråd med ekonomichefen. Arbetsutskottets överläggningar Arbetsutskottet ger tekniska förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett ärende till nämnden.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(12) TNAU 71 Dnr 03:123 KUSTOM projektet Arbetsutskottets förslag Enligt förvaltningens förslag. Ärendet Med anledning av att KUSTOM projektet, kommunens trafiksäkerhets projekt som infördes 2003, ej anses ha motsvarat uppställda förväntningar, föreslås att tekniska nämnden säger upp avtalet med slutdatum den 31 december Samråd har skett med övriga samarbetspartners i projektet. Dessa är Vägverket, Filipstad samt Karlstads kommun. Tekniska förvaltningens beslutsförslag Tekniska nämnden beslutar att säga upp avtalet för projektet KUSTOM med slutdatum per den 31 december 2007.

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.05. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Margot Eriksson (s)

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf Margot Eriksson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen, kl 17.00-18.05. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen kl 17.00-19.30. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m)

Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson (m) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet i Panncentralen Marieberg kl 17.00-18.30. Beslutande Ledamöter Gunnar Eriksson (s), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Jan Håkansson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.30 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-11-29 1 (33) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 21.55 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön, kl. 14.00-17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sven-Inge Eriksson. Verksamhet teknik senast 26 juni

Sven-Inge Eriksson. Verksamhet teknik senast 26 juni Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 15.25 Beslutande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) Ordförande Sven-Inge Eriksson (KD) 1:e vice ordförande Linn

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67 Tekniska nämnden 60-67 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och överläggningar 60 Kvarteret Hoppet, ändring av detaljplan, samråd 61 Bostäder vid Södra Strömgatan (kvarteret Ljuset), ändring av detaljplan

Läs mer