Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2010-12-09"

Transkript

1 Protokoll 1 Plats och tid Lögdö Bruk 13: ande Anders Weinemo (S) Gunilla Pontén (S) Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Peter Persson (S) Inga-Lill Rylander (S) Stig Svedin (V) Marie Holm (C) Tony Andersson (M) Kenneth Westberg (M) Peter Granåsen (FP) tjg ers Övriga närvarande Per-Arne Olsson (S) Per Sandberg Lena Granlöf 93 Ronnie Söderlund Jan-Anders Ekman Kristina Olofsson Utses att justera Håkan Kerttu Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 13 december 2010 Underskrifter Anders Weinemo, ordförande Kristina Olofsson, sekreterare Håkan Kerttu, justerare justerare ANSLAG / BEVIS Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Förvaringsplats för protokollet Kultur- och teknikförvaltningen Anslaget uppsatt den Anslaget nedtas den Paragrafer Kristina Olofsson

2 Protokoll 2 85 Motion från (S) om försäljning av fastigheten Högbo till AB Timråbo samt ombyggnad av huset till seniorboende/trygghetsboende Dnr KTN/2009:199 Kultur- och tekniknämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag: Godkänna upprättat förslag till motionssvar avseende återremiss enligt kommunstyrelsens beslut Tony Andersson (M), Kenneth Westberg (M), Marie Holm (C) och Peter Granåsen (FP) reserverade sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget förslag. Jan Norberg (S) och Per-Arne Frisk (S) har i motion föreslagit att kommunen säljer Högbo till AB Timråbo, kommunen ger AB Timråbo i uppdrag att rusta fastigheten för seniorboende, kommunen flyttar ur sina lägenheter samt de kontorsytor i fastigheten som går att anpassa till lägenheter Kultur- och teknikförvaltningen har anlitat mäklare för en oberoende värdering av fastigheten. Ordförande Anders Weinemo har upprättat ett förslag till svar på motionen från Moderaterna enligt kommunstyrelsens beslut s tidigare behandling Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kultur- och tekniknämnden att i samråd med AB Timråbo yttra sig över motionen. Kultur- och tekniknämnden beslutade att bifalla motionen under förutsättning att villkoren i kultur- och teknikförvaltningens chef och AB Timråbos vd:s yttrande över motionen uppfylls. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera motionen till kultur- och tekniknämnden att i samråd med AB Timråbo ytterligare bereda motionen enligt bilaga.

3 Protokoll 3 Kultur- och tekniknämnden beslutade att återremittera ärendet till kulturoch teknikförvaltningen för ytterligare handläggning. sgång Kenneth Westberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till kultur- och teknikförvaltningen för att inför nästa sammanträde redovisa om direktiven för försäljningen överensstämmer med gällande lagstiftning. Tidsmässigt påverkar inte detta hanteringen eftersom fullmäktiges nästa sammanträde är i februari Gunilla Pontén (S) yrkar att arbetsutskottets förslag till motionssvar bifalles. Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att Gunilla Pontens (S) förslag till beslut fick majoritet. Kommunstyrelsen/ Kommunfullmäktige Jan Norberg Per-Arne Frisk AB Timråbo Förvaltningschef

4 Protokoll 4

5 Protokoll 5 86 Hyreshöjning fastigheten Högbo Timrå kommun Kultur- och tekniknämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag: Fr o m genomföra en hyreshöjning med 5 % avseende del av Vivsta 30:1 Högbo. Hyreshöjningar har under de senaste åren genomförts vid 3 tillfällen, den 1 juli 2000, 1 januari 2006 samt 1 januari Det är nu dags att göra en hyreshöjning from 1 februari Förslag till höjning med 5 %, vilket skulle ge en intäktsökning med kr. För en genomsnittlig 3:a på 81,5 m2 medför detta en ökad månadskostnad med 245 kr/månad. Den tidigare beslutade höjningen av garagehyran med 25 kr/månad från 2009 kommer att genomföras from Avd.chef fastighet & anläggning Ekonom

6 Protokoll 6 87 Revisionsrapport "Tjänstebilar" Dnr KTN/2010:134 Kultur- och tekniknämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag: Godkänna förvaltningens svar på kommunrevisionens skrivelse. KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska den interna kontrollen avseende kommunens tjänstebilar. Nämnden behandlade rapporten på sammanträdet i augusti. Revisionen önskar kompletteringar avseende avsnitt 13; vilken uppföljning beträffande kostnadseffektivitet och nyttjandegrad som ska utföras och hur den ska utformas samt hur körjournaler ska behandlas ur internkontrollsynpunkt. Förvaltningen lämnar följande svar på kommunrevisionens skrivelse: Kostnadseffektivitet: Kostnaderna för respektive fordon divideras med antal körda mil. 1 ggr/år. Enkel excelfil. Nyttjandegrad: Genom körjournalen sker kontroller på nyttjandegraden av fordonet kopplat till datum respektive kilometer. 1 ggr/år. Enkel excelfil. Behandling av körjournaler: Körjournaler används redan idag av förvaltningen och finns i respektive fordon. Detta gäller leasade fordon samt egna servicebilar. Ej entreprenadfordon och åkbara maskiner utan registreringsnummer. Kontroll av dokumentation sker slumpvis och utföres av respektive ansvarig chef. Detta gäller även bensinkvitton och kopplingen till dessa via körjournalen. Internkontroll sker 1 ggr/ år. s tidigare behandling Kultur- och tekniknämnden Kommunstyrelsen/Kommunrevisionen Förvaltningschef Avd chef fastighet och anläggning Ekonom

7 Protokoll 7 88 Ansökan om bidrag pga hög hyra Timrå Boxningsklubb Dnr KTN/2010:314 Kultur- och tekniknämnden beslutar: Bevilja Timrå Boxningsklubb kr i bidrag p g a hög hyra. Timrå Boxningsklubb ansöker i skrivelse om extra bidrag pga hög hyra av träningslokalen på Vivansborg. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till förvaltningen att kontakta Timrå Boxningsklubb för komplettering av önskat bidragsbelopp. Timrå Boxningsklubb Förvaltningschef Ekonom

8 Protokoll 8 89 Arrende Vivstavarvstjärnens camping Dnr KTN/2010:378 Kultur- och tekniknämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag: Se positivt på förvaltningschefens förslag till att genomföra en försäljning av samtliga byggnader på området och att medverka till ett långt arrende avseende marken samt föreslå kommunstyrelsen att genomföra denna försäljning. Nuvarande arrendator har sagt upp sitt arrende av campingen vid Vivstavarvstjärn så nämnden har att ta ställning till campingens framtid. Bakgrund Det har bedrivits campingverksamhet vid Vivstavarstjärnens badplats under de senaste 40 åren. Verksamheten har bedrivits i föreningsregi med olika huvudmän ex.vis Strömsländans Fiskeförening, Scouterna som sedermera bildade en stiftelse för driften av anläggningen. Under tiden från 1990 och framåt har det i föreningens regi uppförts en del byggnader på området. De byggnader som idag finns på området är följande: Byggnad 1. Tjärnstugan (ca 29 kvm) 2. Mångbo vandrarhem (ca 58 kvm) 3. Receptionsbyggnad (ca 105 kvm) 4. Garagebyggnad (ca 72 kvm) st gäststugor (10 kvm) samt arbetsbaracker med pentry (3 st). Timrå kommun köpte under 2009 alla byggnader som uppförts av stiftelsen Vivstavarvstjärns Camping och Fritid. Nuvarande arrendator MH Camp AB har sedan den 1 juni 2009 tom 31 mars 2011 ett nyttjanderättsavtal avseende verksamhet som skötsel, drift och underhåll av byggnader med tillhörande markområde på kommunens fastigheter 13:1 och 13:9 allt i Timrå kommun. Detta avtal har sagts upp pga personliga skäl. Med anledning av att kommunen nu står utan arrendator för anläggning samt att alla befintliga byggnader behöver en viss form av upprustning och underhåll föreslår undertecknad att kommunen försäljer samtliga byggnader på området samt utverkar ett långt arrende av marken, detta för att en ny ägare ska ha rätt förutsättning att bedriva en för alla parter gynnsam campingverksamhet.

9 Protokoll 9 Förvaltningschef Ekonom Kommunstyrelsen

10 Protokoll Utökning av beviljat internlån Dnr KTN/2010:35 Kultur- och tekniknämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag: Anhålla om att utöka beviljat internlån med kr. Kultur- och tekniknämnden har ansökt och fått beviljat ett internlån till ett belopp av 2 mnkr. (Kommunfullmäktige ). Syftet med lånet har varit att reinvestera i vår maskinpark på vägsidan. Vi har investerat i en begagnad lastbil FL240 flakväxlare ( kr) och vi har köpt en lastmaskin L60F 2010-års modell ( kr). Vi har även köpt in en sop-maskin Broddson till en kostnad av kr. Total investering = kr. I samband med dessa inköp har vi sålt gammal utrustning för ca kr som bokförts som en verksamhetsintäkt. Eftersom vi inte redovisningsmässigt har möjlighet att dra av denna intäkt från den sammanlagda inköpssumman kr, detta beror på att alla våra inköp ska betraktas som en investering och därför anhåller vi om att utöka beviljat interlån med kr. s tidigare behandling Kultur- och tekniknämnden Kommunstyrelsens au Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kultur- och tekniknämndens au Kultur- och tekniknämnden Ärendegång Peter Granåsen (FP) yrkar att kr tillföres förvaltningsbudgeten så att inte något utökat internlån utöver ramen på 2 miljoner kr behöver tas i anspråk. Gunilla Pontén (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att Gunilla Ponténs (S) förslag fick majoritet.

11 Protokoll 11 Kommunledningskontoret Förvaltningschef Avd.chef väg och trafik Ekonom

12 Protokoll Sammanträdesdagar 2011 Kultur- och tekniknämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag: Godkänna förvaltningens förslag till sammanträdesdagar under Kultur- och teknikförvaltningens förslag till sammanträdesdagar för kultur- och tekniknämnden under år Kommunledningskontoret

13 Protokoll Handlingsplan för alkohol- och drogförebyggande insatser 2011 Dnr KTN/2010:62 Kultur- och tekniknämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag: Anta handlingsplan för alkohol- och drogförebyggande insatser Timrå kommun har antagit ett nytt alkohol- och drogpolitiskt program Enligt uppdrag från kommunfullmäktige ska berörda nämnder upprätta en handlingsplan för 2011 som visar hur man kan bidra till programmets måluppfyllelse. Följande områden är relevanta för kultur- och tekniknämnden; ungdomsåren, arbetslivet samt vuxnas attityder. Förslag till handlingsplan beskriver vilka insatser som ska göras inom dessa områden. Kommunfullmäktige Kulturchef

14 Protokoll Öppethållandetider, taxeändringar och farligt avfallhantering vid återvinningscentralen och miljöstationer Dnr KTN/2010:397 Kultur- och tekniknämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag: 1. Utöka öppethållandetiderna vid återvinningscentralen med kvällsöppet på måndagkvällar fram till kl Ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheter till att ta bort den avgift om 50 kr/m3 på bygg- och trädgårdsavfall som finns vid återvinningscentralen. 3. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen kan förändra insamlingen av farligt avfall. Tony Andersson (M) reserverar sig mot beredningsförslaget avseende punkt 2 till förmån för eget förslag. Den 1 oktober 2010 avskaffades förbränningsskatten på hushållsavfall och för Timrås del är det 104 kr/ton hushållsavfall som går till förbränning. Detta ger ett utökat budgetutrymme inom renhållningen med ca kr. Kultur- och tekniknämndens renhållningsgrupp och förvaltningen ser att det ger en möjlighet att förbättra servicen vid återvinningscentralen. Ökade öppettider skulle underlätta för allmänheten att efter normal arbetstid nyttja anläggningen. Avgiften för bygg- och trädgårdsavfall är 50 kr/m3 och en kontantfri hantering vid anläggningen är att föredra. Det finns också ett behov att se över hur medborgarna på bästa sätt skall kunna lämna ifrån sig sitt farliga avfall. sgång Tony Andersson (M) yrkar avslag på punkt 2 och föreslår inrättande av mätningssystem med kort eller kod för boende i Timrå kommun. Gunilla Pontén (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

15 Protokoll 15 Ordförande ställde de båda förslagen mot varandra och konstaterade att Gunilla Ponténs (S) förslag fick majoritet. Renhållningsansvarig

16 Protokoll Ansökan extra anläggningsbidrag för reparation av snöskoter Tynderö IK Dnr KTN/2010:406 Kultur- och tekniknämnden beslutar: 1. Kultur- och teknikförvaltningen betalar reparation av snöskotern enligt ansökan. 2. Uppdra till förvaltningen att se över och uppdatera alla äldre avtal om föreningsbidrag. Tynderö IK är spåransvarig för Söråkers elljusspår och har ej kunnat göra spår p g a maskinhaveri och eftersom budgeten är hårt belastad har de inkommit med ansökan om extra anläggningsbidrag för reparation av snöskotern. Tynderö IK Förvaltningschef Ekonom

17 Protokoll Delegationsbeslut december Dnr KTN/2010:12 Kultur- och tekniknämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag: Anmälan av delegationsbeslut läggs med godkännande till handlingarna. För kultur- och tekniknämndens godkännande har nedanstående delegationsbeslut upprättats av kultur- och teknikförvaltningen. Förvaltningschef: 2:28/10 Avtal mellan kommunen och Expandia Moduluthyrning AB, Västerås, avseende hyra av modulsystem till Timrå gymnasieskola under tiden :29/10 Tillsvidareanställning av trafikövervakare 100 % from :30/10 Avtal om lägenhetsarrende avseende del av fastigheten Hamsta 5:1. Arrendetid 1 år. 2:31/10 Avtal om jordbruksarrende avseende Myckeläng 6:1. Arrendetid 1 år. Trafikhandläggare: 2.4A-11/10 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med beslutsnummer 1767/10 tom 1785/ B-12/10 Transporttillstånd för bred transport med beslutsnummer Trafikreglering i samband med vägarbeten på del av Gärdesgatan med beslutsnummer Trafikreglering i samband med VA-arbeten på del av Hagavägen med beslutsnummer Transporttillstånd för lång transport med beslutsnummer Ekonom: 2.9:137/10 tom 2.9:150/10 Dispens från renhållningsavgift för 14 st åretrunt- och fritidsbostäder. Administratör uthyrning: 2.10:11/10 Uthyrning av lokaler, anläggningar, skollokaler samt torgplatser avseende sep :12/10 Uthyrning av lokaler, anläggningar, skollokaler samt torgplatser avseende okt :13/10 Uthyrning av lokaler, anläggningar, skollokaler samt torgplatser avseende nov 2010 Kulturchef: 2.12:2/10 Utbetalning av bidrag till studieförbund, totalt kr.

18 Protokoll Rapporter och informationsärenden december Dnr KTN/2010:20 Kultur- och tekniknämndens beslutar enligt arbetsutskottets förslag: Med godkännande lägga rapporterna och informationsärendena till handlingarna. 1. Enligt antagen plan för intern kontroll har granskning utförts enligt följande: Fakturor för verksamheterna 081, 051, 056, 1038, 052, 082 och 085. Granskaren har inget att erinra. Granskning av löneutbetalning efter avtalsförändring för personal inom kultur- och teknikförvaltningen gällande år Granskaren har inget att erinra. Granskning av mobilfakturor avseende adm-personal har utförts. Granskaren har inget att erinra. 2. Tyréns redovisning av beräkning av trafikbuller vid fastigheten Edsgården 4:20. Kultur- och tekniknämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att utföra bullerberäkningar. Redovisat till miljö- och byggkontoret (Dnr 2010:236). 3. Ekonomisk periodrapport tom oktober 2010 avseende kultur- och tekniknämnden. 4. Folkmängd och befolkningsförändringar för länet, kommunen och dess församlingar under 2010 kvartal Protokollsutdrag, kommunstyrelsen , avseende ekonomisk periodrapport per den 30 september Alkohol och drogpolitiskt program förvaltningens svar på kommunfullmäktiges beslut pkt Svarsskrivelse från kultur- och teknikförvaltningen på socialförvaltningens utredning om ensamkommande barn och unga. 8. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige , avseende revidering av reglemente för kultur- och tekniknämnden. 9. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige , avseende sammanträdesdagar 2011 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 10. Protokollsutdrag, kommunfullmäktige , avseende budget och verksamhetsplan för

19 Protokoll Gunilla Pontén rapporterade att Årets Timråbo blev Torgny Nordin.

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-09-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Susanne Suokko (S) Jan Norberg (S) Benny Eriksson (S) Bengt Nilsson (S) Tony

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus, polstjernan 14:00 16.30 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Gunilla Pontén (S) Per-Arne Frisk (S) Mari Eliasson (S) Berth Henriksson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-09-09 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) Gunilla Pontén

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande

Protokoll 1. Sammanträdesdatum. Ewa Lindstrand (s), ordförande Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus polstjernan kl 14.00-16.15 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Ewa Lindstrand (s) ordf Jan Norberg (s) v ordf Gunilla

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Kommunstyrelsen 1 (32) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 20 juni 2011 kl. 8.00 15.40 ajournering kl. 11.20-14.00 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin

Läs mer

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter

Protokoll 1. Anders Rydahl (S) och Björn Hellquist (FP) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret onsdag den 10 september 2014 Underskrifter Plats och tid Timrå kommunhus 11.30-11.40 Protokoll 1 ande Ewa Lindstrand (S) ordförande Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl (S) Bengt Nilsson (S) Johanna Bergsten (S) Tony Andersson

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S), ordförande Plats och tid Timrå kommunhus 11.00-11.10 Protokoll 1 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S), ordf Bengt Nilsson (S) Jan-Christer Jonsson (S) Jan Nordberg (S) Lisbeth Eklund (S) Maritza Villanueva Contreras

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-17 1(40) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:30 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Thomas Johansson (S)

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14 Protokoll 1 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Timrå kommun 13.30 Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Lotta Borg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer