Dokumentation. Kick off Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation. Kick off 2013-10-07 Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa"

Transkript

1 Kick off Folkhögskolor - Dokumentation Satsningen med arbetsnamnet Folkhögskolor är ett samverkansarbete mellan folkhögskolorna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen för att kunna möta förändrade förutsättningar på bästa sätt. Samtliga 20 folkhögskolor i regionen deltar i arbetet som initierades av förra folkhälsochefen Johan Jonsson tillsammans med representanter från folkhögskolorna i september Satsningen är ett treårigt arbete från och med hösten 2013 och tre läsår framöver med sikte på en fortsättning. Måndag 7 oktober fick folkhögskolorna chansen att samlas för att starta arbetet under en aktiv heldag på Hälsoäventyret i Vara, 18 av 20 skolor var närvarande.

2 Introduktion Bengt Karlsson, samordnare på Västra Götalands bildningsförbund och Mari Karlsson, processledare och hälsopedagog på utvecklingsenheten för barns och rättigheter Hälsoäventyret Oasen, berättade om satsningen med arbetsnamnet Folkhögskolor. FOLKHÖGSKOLOR FÖR JÄMLIK UTBILDNING OCH HÄLSA Folkhögskolornas elever blir allt yngre, många har icke fullföljda gymnasieutbildningar bakom sig, olika funktionshinder blir allt vanligare liksom sociala problem hemifrån. De nya elevgruppernas sammansättning påverkar hela tillvaron på folkhögskolan och alla personalgrupper på skolan berörs. Hur kommer utvecklingen att se ut? Om tre år? Om fem år? Behoven av ny kompetens ökar hos alla personalgrupper på skolan, inte bara den pedagogiska personalen. För att kunna möta de förändrade förutsättningarna på bästa sätt framöver initierade förra folkhälsochefen Johan Jonsson ett treårigt arbete för samtliga folkhögskolor i Västra Götaland. Satsningen, som inte ska kallas projekt utan process, ska inte avstanna efter tre år utan fortsätta. Målet är ett långsiktigt förändringsarbete på respektive folkhögskola. FORMELLA FÖRUTSÄTTNINGAR En kontaktperson på varje skola driver arbetet och ingår i ett nätverk med kontaktpersoner från alla skolor. Mari Karlsson är processledare, hon stöttar processerna ute på skolorna och samordnar arbetet och nätverket tillsammans med Bengt Karlsson. Det finns även möjlighet till finansiellt stöd i form av10 procents tjänsteutrymme från folkhälsokommittén. Finaniseringen löper minst så länge som processtiden rullar, det vill säga under tre år från och med september Skolan måste då uppfylla vissa kriterier, beskrivning av kriterierna mailas ut till alla skolor i ett särskilt dokument. Dokumentet fylls i digitalt och mailas till Bengt Karlsson samt Mari Karlsson Kontakta Mari om behov av stöd i processen uppstår. För mer information se dokumentet Handlingsplan för hälsoarbetet eller kontakta Marlene Nilsson, handläggare på folkhälsokommitténs sekretariat

3 FOLKHÖGSKOLOR FÖR JÄMLIK UTBILDNING OCH HÄLSA Skolans kontaktperson Varje skola utser en kontaktperson för satsningen. Kontaktpersonens uppdrag är att: - Driva och förankra utvecklingsarabetet på skolan. - Ha kontakt med Mari Karlsson - Ingå i nätverk med alla kontaktpersoner, med träffar några gånger per år. Nätverk för kontaktpersoner Formerna för nätverket är inte klara ännu, men syftet är att samla alla kontaktpersoner vid några tillfällen varje år, för samverkan, inspiration och idéutbyte. Nätverket kan till exempel: - Bolla idéer - Dela resurser och byta kompetenser - Få utbildning, till exempel i hälsoarbete. Kanske någon skola kan erbjuda den kompetensen? - Vara ett forum för strategiska frågor. Hur förankrar man i personalgruppen och ledningen, t ex? - Vara ett stöd. Man kommer att stöta på patrull, det kan bli tungrott emellanåt. - Dela varandras styrkor. Kommunikation Processledaren Mari Karlsson identifierar kommunikation som ett viktigt verktyg i processen, och poängterar att det är viktigt att kommunikationen fungerar och hur den fungerar. Mari vill se en gemensam kommunikationskanal för alla deltagande folkhögskolor. Hon undersöker möjligheten att skapa en gemensam konferens i First Class för utvecklingsarbetet. Mari själv nås mest och bäst på mejlen, där kan man sedan boka telefontid.

4 Hälsa Deltagarna fick beskriva sin syn på och svara på frågorna: Vad mår du bra av? När mår du bra? Vad gör du då? Det som kallas för ns bestämningsfaktorer. Här är ett urval av alla svar. Skogen Fota Jobba Flugfiska Läsa Fungera Planering Resor Musik Dansa Skriva Gå i skogen God mat Morgonstund Se familj och omgivning må bra Skratta Natur Blommor Yoga Konst Lugnt tempo Älska God mat och dryck Träffa alla mina barn samtidigt Springa Cykla Träna Gå Paddla Bada bastu och dopp i sjön Skridskor Skidor Rensa ogräs Umgås med goda vänner Skapa Upptäcka något nytt Leka med min dotter Pyssla (virka, sy, papperspyssel) Plocka bär Sjunga Fixa fest Göra snälla saker för andra Baka Lugnt tempo Tid för reflektion Sova

5 Samverkan Deltagarna fick beskriva sin syn samverkan med några korta ord på ett blädderblock. Erfarenhetsutbyte Samarbete Reflexion tillsammans Delaktighet Gemensam process Gemensamma mål Överenskommelse Tillit Förtroende Tillåtande klimat Inspiration Förankring Ömsesidighet Kreativitet Tydliga behov Kommunikation att vi pratar om samma sak

6 Dialogworkshop Deltagarna fick under dagen arbeta aktivt i en dialogworkshop med tema samverkan för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på skolorna. Processen resulterade i konkreta handlingar för att starta arbetet på den egna skolan. DIALOGWORKSHOP INLEDNING NULÄGE FRAMTID HANDLING AVSLUT TEMA Hur kan vi samverka för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på skolan/skolorna?

7 Nuläge Deltagarna fick i uppgift att beskriva nuläget för hur kan vi samverka för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på respektive skola. Fem grupper fyllde i varsin fyrfältare med det som fungerar, utmaningar, rädslor och förhoppningar. Stolta över/ det som fungerar Att se individen Får människor att utvecklas Utgår från deltagarnas erfarenheter Arbetar med grupper Helhetssyn Folkbildningens 4 mål: kultur, demokrati, bildning/utbildning, påverka sin egen situation Lagar mat tillsammans Prat och promenad Välfärdsfrågor Tillvalsämne kvinno, fysisk träning och fysisk aktivitet för alla Gympa Obligatorisk motionstid Skapande verksamhet Frivillig motionstid drott som tillval Personalvårdsgrupp Temadagar kring Motverka hinder Mindfulness Stresshantering Undervisning ute Friskvårdsdagar Stöttande klimat Personal friskvård Hälsosatsning personal Stort kulturutbud Hur vi bemöter elever (personliga relationer) Mångfald Inflytande och delaktighet Elevrådsteam Tjej/killtimmar Sociala frågor Samarbete hälsotek Vegmat, ekologiskt Pedagogisk matlagning Ambition till mer Ökad medvetenhet Drog-/alkoholinformation i schemat Kurator/internatföreståndare Mysighet (snällhet) Bra mat Cykelaktiva, cykelvänlig arbetsplats Deltagare kan välja Kulturaktiviteter Hinder/problem Tiden Tiden är kort behövs tid för process, till exempel SMF-kurser är för korta Ekonomi skolans+ den studerandes Många har dålig Funktionshinder Attityder internt och externt

8 Rökning (Upplevd) tidsbrist Rädsla för utanförskap hos de med funktionshinder (de vill till exempel inte själva gå till läkaren) Kostnad Låg motivation Schema/resurser Attityder och fördomar Lokaler Nedskärningar Fördomar (om psykisk ) Heterogenitet (svårt med riktade kampanjer) Ekonomi (resurser) Planering Frånvaro Rädslor/farhågor Drogliberala studerande Förankring på skolan för processen Tiden är knapp För dålig kompetens För involverad personal Rädsla för att bjuda på sig själv Rädd att göra bort sig Hur integrera i vardagen? Minskat statligt stöd Att detta bara blir ett projekt Svårt med förankring Hur ska vi få med alla? Ekonomin krav på effektivitet Samhällsförändringar Nya elevgrupper Tabun Förhoppningar/möjligheter Stora!!! Chans till kompetensutveckling Tiden är en möjlighet Kan öka samarbetet mellan skolorna Utnyttja varandras erfarenheter Bättre hos oss och våra studenter Ökad medvetenhet! Boka in hälsofrågor i annan undervisning Utepedagogik Önskar att hälsofrågorna ska vara en självklarhet i undervisningen Personalutveckling för egen Större möjlighet till delaktighet för alla Involvera alla Ökad framtidstro Kontinuitet Visa goda vanor egenansvar för Kunskap om hälsofaktorer Utbyte och samarbete (fotbollsturnering Viskadalen) Internatlivet Meningsfull fritid Attityder Lyfta det som redan görs (in i styrdokument) Bättre personal Samarbete Resursutbyte material erfarenheter Förbättra elevn över lag Kontinuitet Integrera fysisk-psykosocial

9 Framtid Deltagarna fick i smågrupper önska en framtid där vi är bättre på att samverka för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på folkhögskolorna. Resultatet blev framtiden i listform. Vad vill vi verkligen för hälsoarbetet på folkhögskolan i framtiden? Vilka nya möjligheter kan vi se, ana, föreställa oss, skapa i framtiden kring temat? Vad känns omöjligt att genomföra idag, men som om det var möjligt skulle vara avgörande för en bättre framtid? Omtanke, självkänsla, framtidstro och lust Att göra framtiden uppnåelig Skapa intresse på arbetsplatsen, en känsla av sammanhang Deltagare som ska arbeta med människor själva deras delaktighet i folkhälsoarbetet Skapa delaktighet och motivation tid och resurser att implementera folkhälsoarbetet Kul, utvecklande framtidstro Kost, aktivitet, våga ha roligt, skapande En aktivitet per vecka, lärarens uppgift: var ute en stund i det ämnet Ett nytt helhetstänkande kring. Relationer attityder miljö, för ökad framtidstro och självtillit Väcka ett omtankeperspektiv mer än idrott Införa hälsorelaterade inslag som ska löpa vidare under en längre tid Grundkurs i, ur ett vidare perspektiv. God är en förutsättning för att lyckas med studierna Hur kan man, kortsiktigt, hitta något som ökar framtidstron? Kortsiktiga mål, där man har möjlighet att lyckas? Till exempel sätt upp tre korta individuella mål. Att se deltagarna, utgå ifrån att alla bidrar skapa framtidstro diskutera sunda ideal Hälsa på schemat, obligatoriskt och/eller tillval Egen utbildning för att ge bättre elevstöd till elever med psykisk o Kollegor inom elevstöd Mer egen friskvård Dela organisationsbördan. Bjuda in andra skolor/kurser till gemensamma aktiviteter. Bli inbjudna till andra skolor Långsiktigt, folk i dess breda bemärkelse en ständigt närvarande punkt på dagordningen bland deltagare och personal

10 Framtid Införa pröva på -tid på fredag eftermiddag för studerande med olika hälsofrämjande aktiviteter Positiv attityd till förändring i ns tecken Synliggöra det vi gör. Jobba långsiktigt och integrera och det holistiska perspektivet dagligen Makt över sitt eget liv (delaktighet) Medvetenhet Möjlighet till kontinuerlig fortbildning/inspiration kort- långsiktigt Ge tid för den grupp som ska driva hälsofrågorna på skolan Genomföra fortbildning för personalen som ökar dess kompetens i hälsofrågor Ekonomi till pröva på -aktiviteter för framför allt kursdeltagare under sin tid på skolan=inspirera till bra 1. Skapa en god/bra hälsosam miljö för och med personalen 2. Tillföra/hitta tid och pengar för ett bra hälsoarbete för hela skolan 3. Bli av med trötta negativa synsättet och vi har redan testat - synen (genom punkt 1) Ökat deltagarengagemang för olika aktiviteter Jag skulle vilja förmedla hur bra det är att röra på sig Ha egen på schemat för alla på skolan Hälsa ska ingå i alla klasser Skapa positiva upplevelser kring och friskvård Demokratiarbete för insikt att man själv har makten att påverka sitt liv och. KASAM Schysst mat, schysst ätande Jag vill göra framtiden uppnåelig Jag vill sprida tro, motivation och framtidstro Jag vill finna en hälsosam nivå till, sänka kraven till en uppnåelig nivå

11 Framtid Skratta mer, påverka mer. Vara öppnare, ha balans i tillvaron. Jobba med utvecklande saker Införa prova-på-aktiviter och ge tid och skapa möjlighet för alla att kunna delta Fler i personalen, deltagare upptäcka och ta hand om sitt liv, KASAM! Det goda livet En frisk folkhögskola på lång sikt Integrerad syn på hälsoaspekter + temadagar Viktigt att få med de studerande, dynamik Förståelse att rörelse positivt tänk Rökfri skola Bra arbetsklimat, jobba över gränser Självkänsla/självförtroende Delaktighet/demokrati igelkotten Friskvårdsinsikt på allmänlinjen Skapa lust och engagemang kring Nå fram till de som ligger långt ifrån Få fler att röra på sig Få in mer friluftsliv Tydligt samarbete bland personalen Medvetenhet om hälsokonsekvenser

12 Handling Som final fick alla deltagare individuellt formulera en konkret handling som de själva ska utföra för att komma ett steg närmare en framtid där vi är bättre på att samverka för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på folkhögskolorna. Meddela ledningen att jag vill vara med och därefter ta fram en handlingsplan för hälsoarbetet Därefter: Träff med ledning, träff med personal. Inventera det som redan görs/är bra. Inventera vilka resurser som finns bland personal och deltagare v 41 Annsofi Öhman Hela personalen vad vill skolan jobba med? Vad är behovet? Personal, deltagare/studerande Inventera: Vilka resurser finns kunskapsmässigt. Andra skolor i Göteborg utbyte, kompetens, erfarenheter. Möten andra skolor: Susanne referensgrupp kultur/litterär gestaltning v 44 Både deltagare och personal Engagera kursrådet, vad vill deltagarna ha? Försöka möta minst ett önskemål Nästa kursråd Hans-Åke kallar, Marie Samuelsson och Berit Krantz agerar efter önskemål Fredagsaktiviteten personal/deltagare. Pröva på olika friskvårdsaktiviteter Fredagar ca , varannan fredag from v 45 Martina - samordnare Undervisning utomhus varje lektion (en stund) under en vecka v 46? Ronny Ta reda på behoven i skolan. Om vi kan göra mer. Vi gör redan mycket och det ska vi utveckla v 44 och december Hela personalgruppen (en planeringsdag i december). Elevkåren. Sari och Saad

13 1. Kortsiktigt workshoper utmaning. Lustfyllda, lite knasiga 20 minuter 2. Hälsa på schemat Torsdag fm, långfikat. Förankras Sara + utmanare Dansa med deltagare som vill på rasten Inom en månad Anna Utterberg, prata med Ann, kollega Jag ska låta det sjunka in och REFLEKTERA. Sedan hitta en kollega att bolla med som vill samarbeta. Vi ska sätta stenen i rullning! Samla in kollegornas tankar och idéer, sen, sen, sen Efter 15 nov ska jag hitta min bollare Susanne Bosiö och i första hand Kerstin A Sedan 1,5 år tillbaka finns en hälsogrupp på skolan, hittills främst inriktad mot personalen. Vi sammankallar den även ihop med denna nya folkhälsogrupp och förankrar, diskuterar och gör ett förslag till prioritering. Att göra olika workshops (personalresurser) 1 gång/vecka (onsdagar en halvtimme) för både personal och deltagare Möte före v 44 Workshops start - efter v 44 Gunnel Litfeldt och Iva Åberg, Kvinnofolkhögskolan Få in på schemat - helhetsperspektiv Nu! v 44. Till våren? Kollegiet, deltagarna, Petra Nilsson 1. Förankra 2. Planeringsgrupp 3. Processplan 8/10 Starta förankring 25/10 Planeringsgrupp 1/12 Processplan klar 15/1 Start Mikael, Vara fhsk Temadag kring droginfo för alla skolans deltagare och personal Vecka någon gång Martina och Eva, Göteborgs fhsk

14 1. Rökning 2. Sätta elever på att skriva ned vad är glädje? på ett stort skrivpapper 1.? 2. V Marlene Nilsson 2. Christina Bodin, Hjo fhsk Igångsättande seminarium Vt 2014, 28/2 All personal på skolan, Lena, Helliden Hälsoprojektplan för personalen hälsoprofil, insatser, avstämning dec 2014 Start början 2014 Slut dec 2014 Ulla, rektor, Axevalla fhsk Prata om var vårt fokus i hälsoarbetet är, gör vi rätt saker, föreslå mer integrerat folkhälsoarbete i schemat/kurserna Starta projekt för att få 10%, bestämma dag för personalgenomgång Ta reda på vilken hjälp jag kan få av Mari i denna process Bestämma tid för APT där detta är tema Denna veckan Hasse rektor, Mari hälsopedagog, Monica, Grebbestad Förankra arbetet i alla arbetsgrupper och deltagare Starta friskvårdskommitté, 2 deltagare från varje kurs + 1 lärare 1 gemensam aktivitet innan jul Under denna terminen Ingrid Planeringsmöte: Identifiera/formulera - Syfte - Mål - Målgrupp - Förankring - Tydliggöra roller - Tidsplan Inom tre veckor Paula, Janne, skolledning med personalvårdsgrupp och arbetsmiljögruppen? Hälsoenkät börjar i Backa och sedan SFI-grupperna i Biskopsgården From innevarande vecka Martina och skolans kvalitetsgrupp för

15 1. Gör en sammanställning av vad vi redan gör 2. Vem på skolan gör vad? 3. Möte med elevkårsstyrelsen v Vad kan/vill vi göra mer? Workshopdag v 44 när vi har lov Gunn Svensson Open space för personal, Open space för deltagare, för syfte och mål v 44, delatagarna efter lovet, hela tiden en del av verksamheten inte projekt Personalgruppen, Johan Karlborg vecka 44 Hälsoprocess uppstart, vecka 44 med personalen FM: Hälso-/friskvårdsinspiration EM: Uppstartsprocess. Hur arbeta med dessa frågor på skolan? Skolans kvalitetsgrupp för arrangerar dagen för skolans personal. Martina, Lena, Eva, Göteborgs fhsk Stötta de två i processen. Planera, dra igång tillsammans med dem From nu komma in i arbetet före jul Magnus Linder, Ingrid, Petra 1. Tydliggöra förutsättningarna med styrelse/ledning i ett första möte. Syfte, mål, personella och materiella resurser. Attityder och värderingar, klargöra roller. Ska vi ta ett steg 2 eller 3? Ev två möten? Processdag? 2. Kartläggning 3. Processplan Inom 2-3 veckor Janne Axelsson, Ljungskile fhsk

16 Utvärdering Till sist fick alla deltagare skriva positiva, mindre positiva och intressanta saker från dagen i en snabb utvärdering. Positivt Bra att det finns finansiella möjligheter Bra att möta andra skolor och höra hur de arbetar God lunch Mötet Bra med att alla idéer sägs Att vi redan gör flera folkhälsoinsatser Kollegialt utbyte mellan skolor En bra process hur vi kan jobba i en elevgrupp/personalgrupp med dessa frågor Få så mycket tips från andra pga ert upplägg Upplägget, delaktighet Inspiration av den positiva stämningen. Kul att träffas så många från så många olika folkhögskolor Se att vi är flera som jobbar mot snabba mål God mat, omväxlande metoder i dagsprogrammet Inspiration att pröva Bra med gruppindelningen och tydliga instruktioner och frågeställningar. Hjärnstretchövningen bra! Jättebra! Positivt fokus, framtidstron, samarbete Bra att få tänka för egen del Träffa andra intresserade kollegor Inspirerande och motiverande Man får ett ansikte på dem man kommer att arbeta med Positiv atmosfär/engagemang Välplanerad dag med positiva förtecken och bra tempo! Att lyssna på andra Inspiration och idéer Hjälper till att sätta igång Bra med konkreta handlingen vad ska vi göra Att få träffa och höra om/av de andra skolorna Träffa de andra som ska jobba med processen Inspiration Höra vad andra gör på sina skolor, man får mycket idéer Alltid kul att träffas skolor emellan Att så många folkhögskolor är representerade Inspirationen, gruppmötena, upplägget, Mari Samlingen idag som en uppstart. Att alla folkhögskolorna är representerade och vi börjar direkt utbyta erfarenheter

17 Mindre positivt Kick off är alltid lite ryckigt, och stressigt att hinna prata om allt när man är ute i grupper Kunde tagit bort någon/några övningar för att få mer tid till diskussion i grupp Lokalen mindre bra för konferenser Lite för mycket sittande, kanske en walk and talk nästa gång Finns inget Ingen tid att diskutera egna skolans situation med kollegan Mörk lokal, ingen luft Att kontaktpersonerna inte fick till att träffas och planera fortsättningen Lite mycket upprepning av vad vi redan gör/vill. Tänker på rutorna först + men listan sen Mycket upprepning från tidigare träffar. Lite skeptisk om det kan bli en bra fortsättning Inledningen var torr, lite tunn och gav luddig info vad vi hamnat på Att vi inte har pratat om hur vi ska fortsätta nätverksarbetet Skillnader i lokala verkligheter Pelaren Hinner inte prata om allt Skulle önskat diskussion om problemelever frånvaro, droger, o Skillnader i tankesätt på ett negativt sätt Hur får vi pengarna vad krävs? Ibland svårt komma vidare när olika skolors erfarenheter/problem ska sammanfattas, kan bli lite tunt. Lunchen var mindre bra. Maten var god men rörigt i matsalen och lite för kort tid Intressant Att höra om många olika sätt att se på Att vi tänker på rätt lika sätt men gör olika! Allas olika infallsvinklar på hälsoområdet Att få reda på hur andra skolor arbetar Lyssna på andra Tack! Höra erfarenheter från andra skolor, få inspiration Processen, att arbetet har blivit mer konkret Hur mycket positiva saker som redan pågår runt om Att höra från alla skolor vad som görs Ser nya möjligheter Dagens struktur användbar, gå från nu framtid Att man med enkla medel kan göra något för framtiden Info, lyssna på varandras idéer och erfarenheter Att alla verkar haka på, trots liten reflektion över hur arbetet ska rymmas i vardagen Intressant att höra hur andra skolor arbetar Höra vad som sker på andra skolor Höra andras idéer Flera bra tips Vår olika syn på Intressant med alla idéer Man ser att man inte är ensam i arbetet men kan lösas på olika sätt Alla tankar man fick ta del av från andra Att få veta mer om själva folkhälsosatsningen KONTAKT Mari Karlsson: Bengt Karlsson: Marlene Nilsson:

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Välkommen till Skogslyckans förskola

Välkommen till Skogslyckans förskola Välkommen till Skogslyckans förskola Här ska du kunna hitta aktuella telefonnummer, viktiga tider samt lite information om verksamhetens karaktär. Skogslyckans förskolas målsättning år 2010/11 Vi arbetar

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning.

På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning. PROCESSUTVÄRDERING NR 2 NOV 2010 Ser vi till att arbetskamrater På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning., utrymme ges under konferens Vid personalkonferenser.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kvalitetsnätverk GR 131127

Kvalitetsnätverk GR 131127 Kvalitetsnätverk GR 131127 Två och två: Om du hör begreppet kvalitet i förskola och skola, vad tänker du på då? Rachel Törnell, utvecklingschef Grunden för kvalitetsarbete i Alingsås Hur ser det konkret

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Therese Stenlund Universitetslektor Inst. för Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi Kliniskt lektorat; Stressrehabilitering,

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas.

SKOLPLAN. för perioden 2008 2011. Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. SKOLPLAN för perioden 2008 2011 Varje barn har rätt att bli sett, att bli bekräftat och att lyckas. K axig, i ordets positiva betydelse, är precis som sagofigurerna i Astrid Lindgrens* barnböcker: Pippi

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Skapande skola- projekt 2014-2015

Skapande skola- projekt 2014-2015 Skapande skola- projekt 2014-2015 Allt är möjligt på teatern VEM HÅLLER I SKAPANDE SKOLA- PROJEKTET? Susanna Vildehav är skådespelare hos Teater Eksem och håller i Teater Eksems skapande skola- projekt.

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

Grupp 1: Hur ska vi undvika att få elever intresserade av frågor som rör energi, klimat & hållbar utveckling?

Grupp 1: Hur ska vi undvika att få elever intresserade av frågor som rör energi, klimat & hållbar utveckling? Grupp 1: Hur ska vi undvika att få elever intresserade av frågor som rör energi, klimat & hållbar utveckling? Arbeta teoretiskt och styrt Servera färdiga lösningar Bara eget arbete Läxor Aldrig blicka

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Preliminärt Schema Vår 2012

Preliminärt Schema Vår 2012 Preliminärt Schema Vår 2012 Dagar Tider Pass & Kurser Vem kan komma? Nivå Inspiratör Pågår MÅNDAG 10.15 11.45 Yoga, Stresshantering & God Sömn** För alla ingen yogaerfarenhet krävs 1 Jennie v 10 21 16.45

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM

REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM REDOVISNING FRÅN ÖPPET FORUM Här redovisas den muntliga redovisningen, antecknat av Rolf B. Frågeställningar i fet stil. ST-läkarnas delmål 20 - vilka lär-möjligheter kan vara till hjälp? Att ha en kvalitetsdel

Läs mer

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Sammanfattningsvis kan konstateras att Johannes Petris verksamhet fortfarande är en enhet som kännetecknas av en stark tillväxt och utveckling

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum

Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum 2010-09-13 Uppföljning av engelska i skolår 1 Webbenkät och kallelse till diskussionsforum Med syfte att erhålla en bild av hur skolor arbetar med lärande i engelska i de tidiga åren kommer undervisningen

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Förbättringsarbete för en god ljudmiljö i förskolan

Förbättringsarbete för en god ljudmiljö i förskolan Förbättringsarbete för en god ljudmiljö i förskolan Noomi Carlsson sektionschef, med.dr. Landstinget i Jönköpings län Miljömedicinskt möte Stockholm 2013-05-14 1 Pilotförskolor i länet Vättern Frösafall

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det?

HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? HÄLSOKONVENT - Med arbetsmiljön som framgångskoncept Att tänka och arbeta hälsopromotivt vad betyder det? Jan Winroth, Universitetslektor i pedagogik / hälsopromotion Hälsopromotion - Hälsofrämjande Det

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Hösten 2009 - våren 2012

Hösten 2009 - våren 2012 2009-11-11 Hösten 2009 - våren 2012 i Älvsborg, Skaraborg och Göteborg och Bohus län 2009-11-11 Statsbidraget till drogförebyggande projekt delas ut för att stärka olika frivilligorganisationers arbete

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening?

Vill ni också bli en Utmärkt förening? Vill ni också bli en Utmärkt förening? Presentation av kvalitetscertifieringen Utmärkt förening i Värmdö och Tyresö kommun. 1 2 Utmärkt förening är en kvalitetsutmärkelse och en satsning på att utveckla

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar

Nya perspektiv på invanda mönster. aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Nya perspektiv på invanda mönster aktivt medarbetarskap Ledardagar Medarbetardagar Planeringsdagar Vargen är den art som mest liknar oss människor i flockens uppbyggnad och som vi därför valt att använda

Läs mer

InItIatIvet för. reko arbetsplats

InItIatIvet för. reko arbetsplats InItIatIvet för reko arbetsplats Initiativet för reko arbetsplats Initiativet för Reko Arbetsplats är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer