Dokumentation. Kick off Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumentation. Kick off 2013-10-07 Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa"

Transkript

1 Kick off Folkhögskolor - Dokumentation Satsningen med arbetsnamnet Folkhögskolor är ett samverkansarbete mellan folkhögskolorna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen för att kunna möta förändrade förutsättningar på bästa sätt. Samtliga 20 folkhögskolor i regionen deltar i arbetet som initierades av förra folkhälsochefen Johan Jonsson tillsammans med representanter från folkhögskolorna i september Satsningen är ett treårigt arbete från och med hösten 2013 och tre läsår framöver med sikte på en fortsättning. Måndag 7 oktober fick folkhögskolorna chansen att samlas för att starta arbetet under en aktiv heldag på Hälsoäventyret i Vara, 18 av 20 skolor var närvarande.

2 Introduktion Bengt Karlsson, samordnare på Västra Götalands bildningsförbund och Mari Karlsson, processledare och hälsopedagog på utvecklingsenheten för barns och rättigheter Hälsoäventyret Oasen, berättade om satsningen med arbetsnamnet Folkhögskolor. FOLKHÖGSKOLOR FÖR JÄMLIK UTBILDNING OCH HÄLSA Folkhögskolornas elever blir allt yngre, många har icke fullföljda gymnasieutbildningar bakom sig, olika funktionshinder blir allt vanligare liksom sociala problem hemifrån. De nya elevgruppernas sammansättning påverkar hela tillvaron på folkhögskolan och alla personalgrupper på skolan berörs. Hur kommer utvecklingen att se ut? Om tre år? Om fem år? Behoven av ny kompetens ökar hos alla personalgrupper på skolan, inte bara den pedagogiska personalen. För att kunna möta de förändrade förutsättningarna på bästa sätt framöver initierade förra folkhälsochefen Johan Jonsson ett treårigt arbete för samtliga folkhögskolor i Västra Götaland. Satsningen, som inte ska kallas projekt utan process, ska inte avstanna efter tre år utan fortsätta. Målet är ett långsiktigt förändringsarbete på respektive folkhögskola. FORMELLA FÖRUTSÄTTNINGAR En kontaktperson på varje skola driver arbetet och ingår i ett nätverk med kontaktpersoner från alla skolor. Mari Karlsson är processledare, hon stöttar processerna ute på skolorna och samordnar arbetet och nätverket tillsammans med Bengt Karlsson. Det finns även möjlighet till finansiellt stöd i form av10 procents tjänsteutrymme från folkhälsokommittén. Finaniseringen löper minst så länge som processtiden rullar, det vill säga under tre år från och med september Skolan måste då uppfylla vissa kriterier, beskrivning av kriterierna mailas ut till alla skolor i ett särskilt dokument. Dokumentet fylls i digitalt och mailas till Bengt Karlsson samt Mari Karlsson Kontakta Mari om behov av stöd i processen uppstår. För mer information se dokumentet Handlingsplan för hälsoarbetet eller kontakta Marlene Nilsson, handläggare på folkhälsokommitténs sekretariat

3 FOLKHÖGSKOLOR FÖR JÄMLIK UTBILDNING OCH HÄLSA Skolans kontaktperson Varje skola utser en kontaktperson för satsningen. Kontaktpersonens uppdrag är att: - Driva och förankra utvecklingsarabetet på skolan. - Ha kontakt med Mari Karlsson - Ingå i nätverk med alla kontaktpersoner, med träffar några gånger per år. Nätverk för kontaktpersoner Formerna för nätverket är inte klara ännu, men syftet är att samla alla kontaktpersoner vid några tillfällen varje år, för samverkan, inspiration och idéutbyte. Nätverket kan till exempel: - Bolla idéer - Dela resurser och byta kompetenser - Få utbildning, till exempel i hälsoarbete. Kanske någon skola kan erbjuda den kompetensen? - Vara ett forum för strategiska frågor. Hur förankrar man i personalgruppen och ledningen, t ex? - Vara ett stöd. Man kommer att stöta på patrull, det kan bli tungrott emellanåt. - Dela varandras styrkor. Kommunikation Processledaren Mari Karlsson identifierar kommunikation som ett viktigt verktyg i processen, och poängterar att det är viktigt att kommunikationen fungerar och hur den fungerar. Mari vill se en gemensam kommunikationskanal för alla deltagande folkhögskolor. Hon undersöker möjligheten att skapa en gemensam konferens i First Class för utvecklingsarbetet. Mari själv nås mest och bäst på mejlen, där kan man sedan boka telefontid.

4 Hälsa Deltagarna fick beskriva sin syn på och svara på frågorna: Vad mår du bra av? När mår du bra? Vad gör du då? Det som kallas för ns bestämningsfaktorer. Här är ett urval av alla svar. Skogen Fota Jobba Flugfiska Läsa Fungera Planering Resor Musik Dansa Skriva Gå i skogen God mat Morgonstund Se familj och omgivning må bra Skratta Natur Blommor Yoga Konst Lugnt tempo Älska God mat och dryck Träffa alla mina barn samtidigt Springa Cykla Träna Gå Paddla Bada bastu och dopp i sjön Skridskor Skidor Rensa ogräs Umgås med goda vänner Skapa Upptäcka något nytt Leka med min dotter Pyssla (virka, sy, papperspyssel) Plocka bär Sjunga Fixa fest Göra snälla saker för andra Baka Lugnt tempo Tid för reflektion Sova

5 Samverkan Deltagarna fick beskriva sin syn samverkan med några korta ord på ett blädderblock. Erfarenhetsutbyte Samarbete Reflexion tillsammans Delaktighet Gemensam process Gemensamma mål Överenskommelse Tillit Förtroende Tillåtande klimat Inspiration Förankring Ömsesidighet Kreativitet Tydliga behov Kommunikation att vi pratar om samma sak

6 Dialogworkshop Deltagarna fick under dagen arbeta aktivt i en dialogworkshop med tema samverkan för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på skolorna. Processen resulterade i konkreta handlingar för att starta arbetet på den egna skolan. DIALOGWORKSHOP INLEDNING NULÄGE FRAMTID HANDLING AVSLUT TEMA Hur kan vi samverka för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på skolan/skolorna?

7 Nuläge Deltagarna fick i uppgift att beskriva nuläget för hur kan vi samverka för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på respektive skola. Fem grupper fyllde i varsin fyrfältare med det som fungerar, utmaningar, rädslor och förhoppningar. Stolta över/ det som fungerar Att se individen Får människor att utvecklas Utgår från deltagarnas erfarenheter Arbetar med grupper Helhetssyn Folkbildningens 4 mål: kultur, demokrati, bildning/utbildning, påverka sin egen situation Lagar mat tillsammans Prat och promenad Välfärdsfrågor Tillvalsämne kvinno, fysisk träning och fysisk aktivitet för alla Gympa Obligatorisk motionstid Skapande verksamhet Frivillig motionstid drott som tillval Personalvårdsgrupp Temadagar kring Motverka hinder Mindfulness Stresshantering Undervisning ute Friskvårdsdagar Stöttande klimat Personal friskvård Hälsosatsning personal Stort kulturutbud Hur vi bemöter elever (personliga relationer) Mångfald Inflytande och delaktighet Elevrådsteam Tjej/killtimmar Sociala frågor Samarbete hälsotek Vegmat, ekologiskt Pedagogisk matlagning Ambition till mer Ökad medvetenhet Drog-/alkoholinformation i schemat Kurator/internatföreståndare Mysighet (snällhet) Bra mat Cykelaktiva, cykelvänlig arbetsplats Deltagare kan välja Kulturaktiviteter Hinder/problem Tiden Tiden är kort behövs tid för process, till exempel SMF-kurser är för korta Ekonomi skolans+ den studerandes Många har dålig Funktionshinder Attityder internt och externt

8 Rökning (Upplevd) tidsbrist Rädsla för utanförskap hos de med funktionshinder (de vill till exempel inte själva gå till läkaren) Kostnad Låg motivation Schema/resurser Attityder och fördomar Lokaler Nedskärningar Fördomar (om psykisk ) Heterogenitet (svårt med riktade kampanjer) Ekonomi (resurser) Planering Frånvaro Rädslor/farhågor Drogliberala studerande Förankring på skolan för processen Tiden är knapp För dålig kompetens För involverad personal Rädsla för att bjuda på sig själv Rädd att göra bort sig Hur integrera i vardagen? Minskat statligt stöd Att detta bara blir ett projekt Svårt med förankring Hur ska vi få med alla? Ekonomin krav på effektivitet Samhällsförändringar Nya elevgrupper Tabun Förhoppningar/möjligheter Stora!!! Chans till kompetensutveckling Tiden är en möjlighet Kan öka samarbetet mellan skolorna Utnyttja varandras erfarenheter Bättre hos oss och våra studenter Ökad medvetenhet! Boka in hälsofrågor i annan undervisning Utepedagogik Önskar att hälsofrågorna ska vara en självklarhet i undervisningen Personalutveckling för egen Större möjlighet till delaktighet för alla Involvera alla Ökad framtidstro Kontinuitet Visa goda vanor egenansvar för Kunskap om hälsofaktorer Utbyte och samarbete (fotbollsturnering Viskadalen) Internatlivet Meningsfull fritid Attityder Lyfta det som redan görs (in i styrdokument) Bättre personal Samarbete Resursutbyte material erfarenheter Förbättra elevn över lag Kontinuitet Integrera fysisk-psykosocial

9 Framtid Deltagarna fick i smågrupper önska en framtid där vi är bättre på att samverka för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på folkhögskolorna. Resultatet blev framtiden i listform. Vad vill vi verkligen för hälsoarbetet på folkhögskolan i framtiden? Vilka nya möjligheter kan vi se, ana, föreställa oss, skapa i framtiden kring temat? Vad känns omöjligt att genomföra idag, men som om det var möjligt skulle vara avgörande för en bättre framtid? Omtanke, självkänsla, framtidstro och lust Att göra framtiden uppnåelig Skapa intresse på arbetsplatsen, en känsla av sammanhang Deltagare som ska arbeta med människor själva deras delaktighet i folkhälsoarbetet Skapa delaktighet och motivation tid och resurser att implementera folkhälsoarbetet Kul, utvecklande framtidstro Kost, aktivitet, våga ha roligt, skapande En aktivitet per vecka, lärarens uppgift: var ute en stund i det ämnet Ett nytt helhetstänkande kring. Relationer attityder miljö, för ökad framtidstro och självtillit Väcka ett omtankeperspektiv mer än idrott Införa hälsorelaterade inslag som ska löpa vidare under en längre tid Grundkurs i, ur ett vidare perspektiv. God är en förutsättning för att lyckas med studierna Hur kan man, kortsiktigt, hitta något som ökar framtidstron? Kortsiktiga mål, där man har möjlighet att lyckas? Till exempel sätt upp tre korta individuella mål. Att se deltagarna, utgå ifrån att alla bidrar skapa framtidstro diskutera sunda ideal Hälsa på schemat, obligatoriskt och/eller tillval Egen utbildning för att ge bättre elevstöd till elever med psykisk o Kollegor inom elevstöd Mer egen friskvård Dela organisationsbördan. Bjuda in andra skolor/kurser till gemensamma aktiviteter. Bli inbjudna till andra skolor Långsiktigt, folk i dess breda bemärkelse en ständigt närvarande punkt på dagordningen bland deltagare och personal

10 Framtid Införa pröva på -tid på fredag eftermiddag för studerande med olika hälsofrämjande aktiviteter Positiv attityd till förändring i ns tecken Synliggöra det vi gör. Jobba långsiktigt och integrera och det holistiska perspektivet dagligen Makt över sitt eget liv (delaktighet) Medvetenhet Möjlighet till kontinuerlig fortbildning/inspiration kort- långsiktigt Ge tid för den grupp som ska driva hälsofrågorna på skolan Genomföra fortbildning för personalen som ökar dess kompetens i hälsofrågor Ekonomi till pröva på -aktiviteter för framför allt kursdeltagare under sin tid på skolan=inspirera till bra 1. Skapa en god/bra hälsosam miljö för och med personalen 2. Tillföra/hitta tid och pengar för ett bra hälsoarbete för hela skolan 3. Bli av med trötta negativa synsättet och vi har redan testat - synen (genom punkt 1) Ökat deltagarengagemang för olika aktiviteter Jag skulle vilja förmedla hur bra det är att röra på sig Ha egen på schemat för alla på skolan Hälsa ska ingå i alla klasser Skapa positiva upplevelser kring och friskvård Demokratiarbete för insikt att man själv har makten att påverka sitt liv och. KASAM Schysst mat, schysst ätande Jag vill göra framtiden uppnåelig Jag vill sprida tro, motivation och framtidstro Jag vill finna en hälsosam nivå till, sänka kraven till en uppnåelig nivå

11 Framtid Skratta mer, påverka mer. Vara öppnare, ha balans i tillvaron. Jobba med utvecklande saker Införa prova-på-aktiviter och ge tid och skapa möjlighet för alla att kunna delta Fler i personalen, deltagare upptäcka och ta hand om sitt liv, KASAM! Det goda livet En frisk folkhögskola på lång sikt Integrerad syn på hälsoaspekter + temadagar Viktigt att få med de studerande, dynamik Förståelse att rörelse positivt tänk Rökfri skola Bra arbetsklimat, jobba över gränser Självkänsla/självförtroende Delaktighet/demokrati igelkotten Friskvårdsinsikt på allmänlinjen Skapa lust och engagemang kring Nå fram till de som ligger långt ifrån Få fler att röra på sig Få in mer friluftsliv Tydligt samarbete bland personalen Medvetenhet om hälsokonsekvenser

12 Handling Som final fick alla deltagare individuellt formulera en konkret handling som de själva ska utföra för att komma ett steg närmare en framtid där vi är bättre på att samverka för att stödja varandra i arbetet med att stärka n på folkhögskolorna. Meddela ledningen att jag vill vara med och därefter ta fram en handlingsplan för hälsoarbetet Därefter: Träff med ledning, träff med personal. Inventera det som redan görs/är bra. Inventera vilka resurser som finns bland personal och deltagare v 41 Annsofi Öhman Hela personalen vad vill skolan jobba med? Vad är behovet? Personal, deltagare/studerande Inventera: Vilka resurser finns kunskapsmässigt. Andra skolor i Göteborg utbyte, kompetens, erfarenheter. Möten andra skolor: Susanne referensgrupp kultur/litterär gestaltning v 44 Både deltagare och personal Engagera kursrådet, vad vill deltagarna ha? Försöka möta minst ett önskemål Nästa kursråd Hans-Åke kallar, Marie Samuelsson och Berit Krantz agerar efter önskemål Fredagsaktiviteten personal/deltagare. Pröva på olika friskvårdsaktiviteter Fredagar ca , varannan fredag from v 45 Martina - samordnare Undervisning utomhus varje lektion (en stund) under en vecka v 46? Ronny Ta reda på behoven i skolan. Om vi kan göra mer. Vi gör redan mycket och det ska vi utveckla v 44 och december Hela personalgruppen (en planeringsdag i december). Elevkåren. Sari och Saad

13 1. Kortsiktigt workshoper utmaning. Lustfyllda, lite knasiga 20 minuter 2. Hälsa på schemat Torsdag fm, långfikat. Förankras Sara + utmanare Dansa med deltagare som vill på rasten Inom en månad Anna Utterberg, prata med Ann, kollega Jag ska låta det sjunka in och REFLEKTERA. Sedan hitta en kollega att bolla med som vill samarbeta. Vi ska sätta stenen i rullning! Samla in kollegornas tankar och idéer, sen, sen, sen Efter 15 nov ska jag hitta min bollare Susanne Bosiö och i första hand Kerstin A Sedan 1,5 år tillbaka finns en hälsogrupp på skolan, hittills främst inriktad mot personalen. Vi sammankallar den även ihop med denna nya folkhälsogrupp och förankrar, diskuterar och gör ett förslag till prioritering. Att göra olika workshops (personalresurser) 1 gång/vecka (onsdagar en halvtimme) för både personal och deltagare Möte före v 44 Workshops start - efter v 44 Gunnel Litfeldt och Iva Åberg, Kvinnofolkhögskolan Få in på schemat - helhetsperspektiv Nu! v 44. Till våren? Kollegiet, deltagarna, Petra Nilsson 1. Förankra 2. Planeringsgrupp 3. Processplan 8/10 Starta förankring 25/10 Planeringsgrupp 1/12 Processplan klar 15/1 Start Mikael, Vara fhsk Temadag kring droginfo för alla skolans deltagare och personal Vecka någon gång Martina och Eva, Göteborgs fhsk

14 1. Rökning 2. Sätta elever på att skriva ned vad är glädje? på ett stort skrivpapper 1.? 2. V Marlene Nilsson 2. Christina Bodin, Hjo fhsk Igångsättande seminarium Vt 2014, 28/2 All personal på skolan, Lena, Helliden Hälsoprojektplan för personalen hälsoprofil, insatser, avstämning dec 2014 Start början 2014 Slut dec 2014 Ulla, rektor, Axevalla fhsk Prata om var vårt fokus i hälsoarbetet är, gör vi rätt saker, föreslå mer integrerat folkhälsoarbete i schemat/kurserna Starta projekt för att få 10%, bestämma dag för personalgenomgång Ta reda på vilken hjälp jag kan få av Mari i denna process Bestämma tid för APT där detta är tema Denna veckan Hasse rektor, Mari hälsopedagog, Monica, Grebbestad Förankra arbetet i alla arbetsgrupper och deltagare Starta friskvårdskommitté, 2 deltagare från varje kurs + 1 lärare 1 gemensam aktivitet innan jul Under denna terminen Ingrid Planeringsmöte: Identifiera/formulera - Syfte - Mål - Målgrupp - Förankring - Tydliggöra roller - Tidsplan Inom tre veckor Paula, Janne, skolledning med personalvårdsgrupp och arbetsmiljögruppen? Hälsoenkät börjar i Backa och sedan SFI-grupperna i Biskopsgården From innevarande vecka Martina och skolans kvalitetsgrupp för

15 1. Gör en sammanställning av vad vi redan gör 2. Vem på skolan gör vad? 3. Möte med elevkårsstyrelsen v Vad kan/vill vi göra mer? Workshopdag v 44 när vi har lov Gunn Svensson Open space för personal, Open space för deltagare, för syfte och mål v 44, delatagarna efter lovet, hela tiden en del av verksamheten inte projekt Personalgruppen, Johan Karlborg vecka 44 Hälsoprocess uppstart, vecka 44 med personalen FM: Hälso-/friskvårdsinspiration EM: Uppstartsprocess. Hur arbeta med dessa frågor på skolan? Skolans kvalitetsgrupp för arrangerar dagen för skolans personal. Martina, Lena, Eva, Göteborgs fhsk Stötta de två i processen. Planera, dra igång tillsammans med dem From nu komma in i arbetet före jul Magnus Linder, Ingrid, Petra 1. Tydliggöra förutsättningarna med styrelse/ledning i ett första möte. Syfte, mål, personella och materiella resurser. Attityder och värderingar, klargöra roller. Ska vi ta ett steg 2 eller 3? Ev två möten? Processdag? 2. Kartläggning 3. Processplan Inom 2-3 veckor Janne Axelsson, Ljungskile fhsk

16 Utvärdering Till sist fick alla deltagare skriva positiva, mindre positiva och intressanta saker från dagen i en snabb utvärdering. Positivt Bra att det finns finansiella möjligheter Bra att möta andra skolor och höra hur de arbetar God lunch Mötet Bra med att alla idéer sägs Att vi redan gör flera folkhälsoinsatser Kollegialt utbyte mellan skolor En bra process hur vi kan jobba i en elevgrupp/personalgrupp med dessa frågor Få så mycket tips från andra pga ert upplägg Upplägget, delaktighet Inspiration av den positiva stämningen. Kul att träffas så många från så många olika folkhögskolor Se att vi är flera som jobbar mot snabba mål God mat, omväxlande metoder i dagsprogrammet Inspiration att pröva Bra med gruppindelningen och tydliga instruktioner och frågeställningar. Hjärnstretchövningen bra! Jättebra! Positivt fokus, framtidstron, samarbete Bra att få tänka för egen del Träffa andra intresserade kollegor Inspirerande och motiverande Man får ett ansikte på dem man kommer att arbeta med Positiv atmosfär/engagemang Välplanerad dag med positiva förtecken och bra tempo! Att lyssna på andra Inspiration och idéer Hjälper till att sätta igång Bra med konkreta handlingen vad ska vi göra Att få träffa och höra om/av de andra skolorna Träffa de andra som ska jobba med processen Inspiration Höra vad andra gör på sina skolor, man får mycket idéer Alltid kul att träffas skolor emellan Att så många folkhögskolor är representerade Inspirationen, gruppmötena, upplägget, Mari Samlingen idag som en uppstart. Att alla folkhögskolorna är representerade och vi börjar direkt utbyta erfarenheter

17 Mindre positivt Kick off är alltid lite ryckigt, och stressigt att hinna prata om allt när man är ute i grupper Kunde tagit bort någon/några övningar för att få mer tid till diskussion i grupp Lokalen mindre bra för konferenser Lite för mycket sittande, kanske en walk and talk nästa gång Finns inget Ingen tid att diskutera egna skolans situation med kollegan Mörk lokal, ingen luft Att kontaktpersonerna inte fick till att träffas och planera fortsättningen Lite mycket upprepning av vad vi redan gör/vill. Tänker på rutorna först + men listan sen Mycket upprepning från tidigare träffar. Lite skeptisk om det kan bli en bra fortsättning Inledningen var torr, lite tunn och gav luddig info vad vi hamnat på Att vi inte har pratat om hur vi ska fortsätta nätverksarbetet Skillnader i lokala verkligheter Pelaren Hinner inte prata om allt Skulle önskat diskussion om problemelever frånvaro, droger, o Skillnader i tankesätt på ett negativt sätt Hur får vi pengarna vad krävs? Ibland svårt komma vidare när olika skolors erfarenheter/problem ska sammanfattas, kan bli lite tunt. Lunchen var mindre bra. Maten var god men rörigt i matsalen och lite för kort tid Intressant Att höra om många olika sätt att se på Att vi tänker på rätt lika sätt men gör olika! Allas olika infallsvinklar på hälsoområdet Att få reda på hur andra skolor arbetar Lyssna på andra Tack! Höra erfarenheter från andra skolor, få inspiration Processen, att arbetet har blivit mer konkret Hur mycket positiva saker som redan pågår runt om Att höra från alla skolor vad som görs Ser nya möjligheter Dagens struktur användbar, gå från nu framtid Att man med enkla medel kan göra något för framtiden Info, lyssna på varandras idéer och erfarenheter Att alla verkar haka på, trots liten reflektion över hur arbetet ska rymmas i vardagen Intressant att höra hur andra skolor arbetar Höra vad som sker på andra skolor Höra andras idéer Flera bra tips Vår olika syn på Intressant med alla idéer Man ser att man inte är ensam i arbetet men kan lösas på olika sätt Alla tankar man fick ta del av från andra Att få veta mer om själva folkhälsosatsningen KONTAKT Mari Karlsson: Bengt Karlsson: Marlene Nilsson:

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf

PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER. Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf PROCESSTÖD FÖR SAMTALSLEDARE I LEDARGRUPPER Katrin Skagert, Lotta Dellve och Mats Eklöf Ledare har en nyckelroll i utvecklingen av arbetsplatsens arbetsmiljö. Ett spännande uppdrag som ibland kan kännas

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa

Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Framstegen En kurs för målfokuserat förändringsarbete i grupp med teori och praktik för bättre hälsa Manual för Framstegen Projektledare Camilla Emmoth Projekthandledare Lotta Juhlin Utvärderare av projektet

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund

Finsam, Växjö kommun. Tjejrutan. Slutrapport. Projektledare Åsa Edlund Finsam, Växjö kommun Tjejrutan Slutrapport ProjektledareÅsaEdlund Innehåll Finsam...3 Uppdraget...3 Målgrupp...5 Syfte...5 Mål...5 Arbetssätt...6 Förbyggandeochuppsökandeverksamhet...6 Aktiviteter...6

Läs mer

Att förändra välfärden

Att förändra välfärden Att förändra välfärden nedtecknade erfarenheter av samverkan som medel Från försöksverksamheter med finansiell och politisk samordning. 1 Finansiell samordning?... det är när ett plus ett plus ett plus

Läs mer

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun

Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun Utvärdering av ESF-projekt Lärande för minskad ohälsa ett strategiskt projekt i Askersunds kommun April 2013 Malin Ljungzell och Helena Svensson APeL FoU Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande.

INNEHÅLL. KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Att skapa tillit 1 INNEHÅLL Inledning sid 4 KLIV kultur och lärande i vardagen är ett projekt som har undersökt hur skolan och kulturlivet kan samverka för att öka elevernas lärande. Uppdraget KLIV sid

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR

HELA SKOLAN. - guide till hälsofrämjande skolutveckling. BoU-FÖRVALTNING ELEVER LÄRARE YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG VAKTMÄSTARE FÖRÄLDRAR REKTOR HELA SKOLAN ELEVER LÄRARE VAKTMÄSTARE BoU-FÖRVALTNING YRKESVÄGLEDARE RESTAURANG ELEVHÄLSA FÖRÄLDRAR REKTOR - guide till hälsofrämjande skolutveckling Ett material framtaget av Folkhälsocentrum Landstinget

Läs mer

EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN

EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN EN RAPPORT OM FÖRSTUDIEN GÄLLANDE NATIONELL KOMPETENS FÖR KONSTNÄRER I SKOLAN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 INLEDNING 4 GENOMFÖRANDE 5 KULTURRÅDET Skapande skola vad är det? 6-7 KICK_OFF 8-11 NUVA CASE

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Scouternas strategi 2015-2025

Scouternas strategi 2015-2025 Scouternas strategi 2015-2025 Vi vill att alla ska få möjlighet att uppleva scouting, i vår verksamhet som är så bra att ingen kan tänka sig något roligare eller mer utvecklande. Vi gör det genom att överträffa

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer