Kvalitetsredovisning 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2010/11"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2010/11

2 2 Innehåll Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet 3 Prioriterade mål för upprättad kvalitetsredovisning 3 Sammanfattning och analys kring upprättad kvalitetsredovisning 4 Förutsättningar 5-6 Resultat och måluppfyllelse kring prioriterade mål 7-16 Övrig utvärdering 17

3 3 Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet fortgår under hela läsåret. Vid höstterminens planeringsdag väljer pedagogerna ut de mål i läroplanen som förskolan utifrån barngruppen ska fokusera på under detta läsår, gemensamma mål för båda avdelningarna. Dessa mål finns sedan med som grund vid diskussioner båda avdelningarna gemensamt och var för sig och vid utvärdering av planeringen att nå dem. Målen delutvärderas två tre gånger per termin och man skriver direkt i manualen för årets kvalitetsredovisning för att ej behöva sammanställa flera gånger. Ibland går man vidare utifrån målen och/eller lägger till några nya delmål för att kunna nå det ursprungliga målet. Man diskuterar och funderar på vilka verktyg man ska använda för att gå vidare. Det underlättar arbetet mycket när målen finns med kontinuerligt och det har blivit en naturlig del att utvärdera och se hur långt man kommit i arbetet mot de mål man satt upp. En avstämning görs vid planeringsdagen i början av vårterminen. Under vårterminen fortsätter arbetet likadant och i slutet av läsåret går varje avdelning igenom allt material tillsammans med förskolechefen. Prioriterade mål för upprättad kvalitetsredovisning. Utveckling och lärande Väcka intresse för sagan Känna igen sitt namn och ordbilder Få förståelse för det talade och skrivna språket Väcka och utveckla barnens intresse för bokstäver och skriftspråket Att våga tala inför den stora gruppen Förbättra barnens talutveckling Att utveckla leken genom nya miljöer inomhus Gå till nya skogsområden som utmanar barnen till kreativ lek Barns inflytande Göra gemensamma trivselregler Att göra förlåt Att vara aktsam om förskolan och om dess lekmaterial. Att få barnen att förstå varför vi ska städa efter avslutad lek. Likabehandlingsarbetet Normer och Värden Att vi vuxna blir mer medvetna om hur vi behandlar och tilltalar pojkar och flickor Att ha material för både flickor och pojkar. Bli medveten om hur vi vuxna bemöter pojkar och flickor. Visa barnen på hur man är en bra kompis. Utmana barnen att bryta mot det traditionella könsmönstret när det gäller vad man leker. Erbjuda barnen tillfällen att leka med det motsatta könet, och även de som de vanligtvis inte brukar leka med.

4 4 Sammanfattning och analys kring upprättad kvalitetsredovisning. Inom området Utveckling och lärande har vi tagit med två mål i årets kvalitetsredovisning. Det ena målet är att väcka ett intresse för sagan och namn- och ordbilder samt få förståelse för det talade och skrivna språket samt förbättra barnens talutveckling. Vi kan se att fler barn idag har en sämre talutveckling och därför har vi valt att fortsätta med dessa mål även i år och börja redan bland de små barnen. Det andra målet, har de mindre barnen arbetat kring, att utveckla nyfikenheten och lusten att leka och lära. Inom området Barns inflytande har vi i år fokuserat på målet som handlar om barnens förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö. Hur ska vi vara mot varandra och ta hand om våra saker Rörelse, men även avstressande aktiviteter i form av Röris med avslappning, har vi fortsatt arbeta med. Lugna lekmiljöer och måltider där barnen får en chans att varva ner. Barn har ofta svårt att koppla av. Det ingår som en del i Hälsa och livsstil. Vi har även i år fortsatt att satsa på inköp av närproducerade råvaror för tillagningen av maten. Likabehandlingsarbetet har fått stor plats i årets arbete. Många av dessa mål är ju grunden i vår kristna profil och som då alltid finns med i vårt arbete. Ett mål som vi arbetat vidare med från förra året är: Utmana barnen att bryta mot det traditionella köns-mönstret när det gäller vad man leker och vem man leker med. Vi har också arbetat medvetet på hur vi vuxna bemöter och tilltalar barn och vuxna utifrån genustänkande. Detta är ju den stor del i arbetet eftersom vi pedagoger är förebilder för barnen. Kvalitetsarbetet har blivit en naturlig del i vårt arbetssätt. På båda avdelningarna har man förenklat dokumentationen genom att använda sig av dator vid planering och utvärdering under hela året. Det underlättar arbetet mycket när man sedan ska slutföra KR. Habo Anita Greén

5 5 Förutsättningar Ledningen av verksamheten Förskolan Framtiden drivs av Salemförsamling. Förskolerådet som består av några församlingsmedlemmar samt förskolechefen, är länken mellan förskolan och församlingen styrelse. Övergripande frågor som rör personalfrågor, avtal med kommunen, ekonomi handhas av förskolerådet i samråd med förskolechefen. Allt som rör den pedagogiska verksamheten, barn, föräldrar m.m. är delegerat till förskolechef/arbetslag. Barn- och personaltäthet Antal barn på förskolan Andel inskrivna barn per årsarbetare ,3 Kommentarer: Av dessa har vi 7 barn som går 15 timmar/vecka och flera av dem går färre timmar. Genomsnittet blir lite missvisande när man ibland räknar antal barn och ibland antal timmar. Personalens utbildning Andel årsarbetare med ped. högskoleutbildning ,1 Kommentarer: På varje avdelning arbetar två förskollärare och en barnskötare.

6 6 Lokaler och miljö Förskolans lokaler är belägna i suterrängplan i Salemkyrkan. Lokalerna var planerade att användas till förskola redan då kyrkan byggdes. En bra planlösning, sett ur både barns och vuxnas perspektiv, med flera smårum och också tillgång till en sporthall. Material och läromedel finns av olika slag och uppdateras hela tiden för att vara aktuellt och med god standard och utmana barnen till lärande. Utemiljön är av varierande slag med kuperad gräsplan och frukt/bär hörna. En stor asfaltsyta för t.ex. cykling m.m. finns, dessutom två sandlådor med klätterställning och gungor av olika slag och storlek. Under året har det byggts en ny, lite större lekstuga på gården. Många olika slags miljöer som inspirerar barnen till lek och lärande Kompetensutveckling Fortbildning kring matematik i förskolan med Görel Sterner för all personal Brandskyddsutbildning för all personal Föreläsning kring den nya läroplanen med Eva Wiklund Dahl för all personal Förskoledagarna mässa i Stockholm med flera intressanta föreläsningar bland annat en med Kristina Henkel kring boken Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2, att ta jämställdhetsarbete på förskolan lite längre, för alla personal En pedagog deltar två - tre gånger/termin i nätverksträff med pedagoger från andra enskilda förskolor. De diskuterar och delger varandra olika sätt att arbeta utifrån sin egen verksamhet. Samtalsutbildning för implemetering av nya läroplanen i personalgruppen för en personal Nätverk för rektorer en gång i månaden, där både praktiska och pedagogiska frågor diskuteras. På vårterminen mycket diskussioner kring nya läroplanen. Läsning av litteratur och diskussioner på personalmöten.

7 7 Resultat och måluppfyllelse kring prioriterade mål Prioriterat mål: Väcka intresset för sagan Känna igen sitt namn och ordbilder Få förståelse för det talade och skrivna språket Väcka och utveckla barnens intresse för bokstäver och skriftspråket. Att våga tala inför den stora gruppen. Förbättra barnens talutveckling. De tre första målen har använts för de yngre barnen. Anknutet rubrikområde i styrdokumenten: Lpfö: Utveckling och lärande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och förmåga att kommunicera med andra och uttrycka tankar, utvecklar sitt ord och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. 1. Arbete för måluppfyllelsen Vi kommer arbeta med sagopåsen/sagolådan. Även skapa en lekmiljö där barnen själva kan leka sagan. Vi vill skapa en bra atmosfär för kreativitet, och fantasi. Vi kommer framställa sagan på tre olika sätt. Första gången skapar vi en atmosfär med vår sagokudde och sagohatt. Vi läser sedan boken tillsammans med barnen. Andra samlingen använder vi oss av sagolådan och gör en dockteater. Tredje samlingen dramatiserar pedagogerna sagan för barnen som sedan själva får leka sagan. Vid ett senare tillfälle får barnen återberätta sagan för en av pedagogerna. Vi vill med sagan berika barns språk och ordförståelse, samt stimulera barnens fantasi och kreativitet i leken. Vi kommer fortsätta på boktemat i adventskalendern där vi kommer ta upp julevangeliet. Där vi använder oss av boken Jesus är född och varje dag dramatiserar vi berättelsen. Använda namnlappar vid bordet till lunchen. Vid samling drar pedagogen en namnlapp ur sångpåsen, barnet som känner igen sitt namn sätter detta under sitt foto och får därefter spela på sångägget. I bokstavslådan finns barnens begynnelsebokstäver. Vi använder dem som placering i samling och när barnen ska gå från samlingen till fruktstunden. Vi kommer använda böcker, rim, sånger och ramsor som främjar barns språk. Samtal om en bild är återkommande. Att kontinuerligt låna nya böcker på biblioteket. Att barnen själva ska få möjlighet att ta en bok på hyllan själva och lästräna/titta i. Vi kommer att använda oss av en språkpåse, den får alla barn turas om att ta med hem, lägga i en sak som börjar på den bokstav som barnets första bokstav. Beskriva sitt föremål för kompisarna. Visualisera det man inte ser.

8 8 Vi pedagoger ska bli bättre på att vänta in de barn som är lite blyga eller som tvekar att prata i den stora gruppen. Att lyssna på varandra och inte avbryta den som talar. Vi kommer att genomföra ett julspel där barnen får uppträda inför en stor publik. Barnen får varsin roll i julspelet, olika utifrån sin mognad. Använda oss av sånger, ramsor, fingerlekar och mungymnastik som stimulerar barnens ordoch begreppsförråd. 2. Eget utvärderingsmaterial Genom att observera barnen i samlingar och i leken. I den dagliga föräldrakontakten. 3. Resultat Det var ett stort intresse för barnen att leka sagan. De använde sin fantasi och vi såg att det pedagogerna hade dramatiserat tog barnen del av. Barnen fick igång ett samtal sinsemellan och de spelade upp sagan för varandra. Barnen kunde återberätta julberättelsen med hjälp av figurerna som vi använde oss av. De kunde även återberätta Bu och Bä sagan med hjälp av boken. Merparten av barnen känner nu igen sitt namn och även sin begynnelsebokstav. Flera av barnen kan även sina kamraters namn. Alla barnen försöker verkligen vara med i sång och ramsor tillsammans med kompisarna Några barn pratar gärna och mycket om bilden de ser medan andra blir tysta o blyga. Barnen går ofta och hämtar en bok för att läsa/titta. De säger själva att de läser i boken. Alla barn har tagit med sig en sak i språkpåsen och talat inför gruppen. Barnets ålder har inverkat på hur lätt de kan beskriva vad som finns i påsen. Pedagogerna är mycket medvetna i sättet att vänta in de barn som är blyga.barnen har blivit mycket bättre på att lyssna på varandra. Vi upplevde att alla barn tyckte att det var roligt och klarade att uppträda inför stor publik i vårt julspel. Alla barn genomförde sina roller som planerat. Vi ser en tydlig talutveckling hos flera barn. 4. Måluppfyllelse Mycket låg Låg Medel Hög X Mycket hög

9 9 5. Analys Barnen tycker mycket om när pedagogerna dramatiserar sagor och de tar till sig innehållet och kan även berätta vidare till sina kompisar. En lekmiljö utifrån sagan vi läst lockar verkligen fram barnens fantasi o kreativitet i leken. De yngre barnen lär mycket av de äldre, men ålderskillnaden gör att man ändå kan se en naturlig skillnad i lärandet. Vissa barn tycker att det är en höjdpunkt att få sitta med en pedagog och prata. Svårigheten med samtal om en bild är att det känns som om en del barn blir hämmade och tänker vad vill fröken ha för svar. Vi borde ha samtal om en bild oftare, så det känns mer naturligt för barnen. Språkpåsen är mycket uppskattat av barnen. Att ta med sig en sak hemifrån och att få vara i centrum betyder mycket. Ger man blyga barn tillräckligt med tid så övervinner de sin blyghet. Barnen behöver hela tiden påminnas om sin förmåga att lyssna. Detta kan också bero på att barngruppen är stor. Att uppträda inför en stor publik stärker barns självförtroende. Sång, ramsor och fingerlekar är något som barnen uppskattar vi ser en tydlig förbättrad talutveckling hos flera barn. 6. Åtgärder för utveckling Att använda sig av en talsten eller liknande som tydliggör för barnen vem som har ordet, vem man ska lyssna på.

10 10 Prioriterat mål: Göra gemensamma trivselregler Att göra förlåt Att vara aktsam om förskolan och om dess lekmaterial. Att få barnen att förstå varför vi ska städa efter avslutad lek. Anknutet rubrikområde i styrdokumenten: Lpfö: Barns inflytande Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. 1. Arbete för måluppfyllelsen Barnen och pedagogerna gör en kompissol tillsammans. Ha samlingar som tar upp temat hur man är mot varann. Prata om trivselregler i små grupper så att barnen blir delaktiga. Pedagogerna ska använda sig av rollspel för att förstärka vad det menas att göra förlåt Prata om och visa vad som händer om man inte är rädd om alla leksaker och varför det är bra att städa efter avslutad lek både inne och utomhus. Vi involverar även föräldrar i hur vi tänker kring frågan att vara aktsam om vår miljö och alla saker samt att barnen innan de går hem plockar i ordning efter sig. 2. Eget utvärderingsmaterial Observationer av barngruppen. Diskussioner i arbetslaget. 3. Resultat Vi har ett gott klimat i barngruppen. Barnen kommenterar ofta vår kompissol där vi tillsammans bestämt vilka regler som gäller. Vi har sett att barnen praktiserar att göra förlåt. Att plocka i ordning efter avslutad lek fungerar bra och alla är bra på att hjälpas åt.

11 11 4. Måluppfyllelse Mycket låg Låg Medel X Hög Mycket hög 5. Analys När barnen får vara med och formulera gemensamma regler blir de automatiskt mer delaktiga. Det är lättare för ett barn att förstå innebörden av att göra förlåt än att bara säga det. Det är svårt att komma ihåg att städa efter sig vid hemgång. Vi kunde använt oss mer av kompissolen både i samlingar och uppkomna situationer. 6. Åtgärder för utveckling Trivselregler är något som hela tiden måste vara aktuella och förnyas eftersom det varje termin inskolas nya barn. Dessa barn också måste få en chans att bli delaktiga. Vi pedagoger behöver bli tydligare att påminna barnen om att de ska städa efter sig vid hemgång.

12 12 Prioriterat mål: att utveckla leken genom nya miljöer inomhus gå till nya skogsområden som utmanar barnen till kreativ lek Anknutet rubrikområde i styrdokumenten: Lpfö: Utveckling och lärande Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. 1. Arbete för måluppfyllelsen. Möblera om i lekmiljöerna utifrån våra teman. Ha brandtema på förskolan, med studiebesök på brandstationen samt brandövning. Tillverka en brandbil där barnen själva får leka brandmän med hjälmar och kläder som redskap att bearbeta och leka utifrån sin upplevelse från besöket på brandstationen. Efter förslag från förälder även ha polistema. Besök på förskolan av poliser och få titta/sitta i en polisbil. Göra om brandbilen till en polisbil och vår hund Buster får bli polishund. Använda rekvistita som poliskläder, mössor, telefoner o. dyl. Hjälpa barnen att vara kvar i leksituationer lite längre. Gå till en ny skog med fler stubbar och stenar som lockar till lek av olika slag 2. Eget utvärderingsmaterial Observeration av barnens lek. 3. Resultat Vi upplever att barnen har haft ett stort intresse för brandbilar och har lekt brandmän väldigt mycket. De har i sin lek bearbetat upplevelsen från studiebesöket på brandstationen. Det har lett till många bra samtal tillsammans med barnen kring detta tema. Barnen hade inte lika stort intresse för polistemat. Polisbilen som kom tyckte barnen var spännande och att få träffa en riktig polis. När vi möblerade om i hemvrån och ändrade dörrens placering blev det mer lek ro, och leken varade längre stunder. Stubbar och stenar i den nya skogen inbjöd till nya lekar såsom, sånguppträdande på stenar, rutschkana nedför stenar och stubbar och klättra med mera.

13 13 4. Måluppfyllelse Mycket låg Låg Medel Hög X Mycket hög 5. Analys Brandtemat som vi hade blev mycket större än vad vi hade tänkt från början. Barnen visade stor respons och leken präglades av besöket på brandstationen, vilket gjorde att vi ändrade planeringen för sagosamlingarna och läste böcker som utgick från detta tema. Polistemat däremot mottogs inte med samma intresse. Barnen förknippar polisen med att fånga tjuvar. Vilket är en lek som inte vi pedagoger har uppmuntrat till. Vi har t.ex., inte införskaffat handbojor. Att ändra om i lekmiljön, om än bara lite påverkar och utmanar barnens lek på ett mycket positivt sätt. 6. Åtgärder för utveckling Fortsätta förändra miljöer både inomhus och utomhus, för att locka och inspirera barnen till nya kreativa lekar

14 14 Likabehandlingsarbetet Lpfö: Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund. Prioriterat mål: Att vi vuxna blir mer medvetna om hur vi behandlar och tilltalar pojkar och flickor Att ha material för både flickor och pojkar. Bli medveten om hur vi vuxna bemöter pojkar och flickor. Visa barnen på hur man är en bra kompis. Utmana barnen till att bryta mot det traditionella könsmönstret när det gäller vad man leker. Erbjuda barnen tillfällen att leka med det motsatta könet, och även de som de vanligtvis inte brukar leka med. De två första målen har använts för de yngre barnen 1. Arbetet för måluppfyllelsen utifrån målen kring diskrimineringsgrunderna Vi bekräftar inte barnen för vad de har på sig eller hur de ser ut, utan för den de är oavsett pojke eller flicka. Att ha allt material tillgängligt för både flickor och pojkar. Använda litteratur som t.ex Kenta och barbisarna och Prinsessan och hajtanden. Även vuxenlitteratur i personalgruppen som behandlar dessa frågor och vårt förhållningssätt till pojkar och flickor. Erbjuda barnen mer tid till experiment, byggkonstruktion och teknik. Använda oss av valkort av lekmiljö, för att barnen ska få möjlighet att leka i nya konstellationer. Vid promenader ska vi använda oss av ett lottningssystem- gåkulor och vid Röris utses gå-kompisen av pedagogerna. Genom att ta upp och väcka dessa frågor på föräldramöte.

15 15 2. Resultat Det är ett medvetet tänk som vi har med oss hela tiden. Vi upplever att alla barn leker med allt material. Det är ingen skillnad på pojkar och flickors lek. När vi har läst Kenta och barbisarna har inte barnen reflekterat över boken. Prinsessan och hajtanden lånades aldrig därför att biblioteket inte hade den. Vuxenlitteraturen: Ge ditt barn 100 möjligheter istället för en har lästs och diskuterats i personalgruppen. Vi har genomfört många samlingar med olika experiment. Barnen har haft tillgång till mycket varierande byggmaterial. Alla barn är trygga med vårt sätt att arbeta med gå-systemet och accepterar att gå med alla barn i gruppen. Det blev en givande diskussion med föräldrarna, som denna kväll bestod av många pappor. 3. Analys Vi tycker själva att vi har blivit bättre på att se barnet som det är och inte vad de har på sig. Vi tror att åldern spelar en roll i hur barn leker. För barnen var det inget kontroversiellt att lyssna på boken Kenta och barbisarna. Är det vi vuxna som är mer bundna till de klassiska könsmönstren? Vuxenlitteraturen har gett oss många nya infallsvinklar och bra diskussioner. Vi fick även möjlighet att lyssna till en föreläsning kring boken ifråga. När vi har haft experiment i våra samlingar så har barnen visat ett stort intresse för att sedan även pröva detta hemma. På detta sätt har även föräldrarna blivit mycket mer delaktiga. Denna barngrupp har inte tagit till sig konstruktionsleken i så stor utsträckning som förväntat. Beror detta på oss pedagoger att vi inte varit tillräckligt inspirerande? Kan det bero på att barnen varit mer intresserade av rollekar? Gå-system har blivit en rutin som känns naturlig för barnen. Diskussionen kring könsroller på föräldramötet var intressant. Många föräldrar fick tänka till vad de egentligen tyckte och hur tillåtande man själv är. Vi pratade mycket om att vara tillåtande och ge barnen fler möjligheter både i leken och i sitt sätt att vara. 4. Åtgärder för utveckling Till nästa termin tar vi med att det är viktigt med en inspirerande pedagog för att utveckla konstruktionsleken. Vi kommer att fortsätta med experiment inom olika teman. Använda oss mer av barnlitteratur kring likabehandling.

16 16 Antal dokumenterade fall av diskriminering, kränkande behandling Diskriminering Diskriminering som bedömts som mobbning Annan kränkande behandling Annan kränkande behandling som bedömts som mobbning Vi har även i år skrivit 0 i alla kolumner eftersom vi på förskolan arbetar mycket kring hur man ska vara mot varandra. Det är en stor del av vår profil. Självklart förekommer det att barnen säger saker till varandra som inte är ok t.ex. något om kläder eller hur man ser ut, men här finns då både pedagogerna och de andra barnen som hjälper till att förklara hur man ska vara mot en kompis. Ibland berättar de drabbade barnen hemma om något är fel och vi pratar om det i barngruppen eller med enskilda barn. Barnen blir ofta mycket ångerfulla och försöker göra rätt för sig. Innerst inne vet de vad som är rätt och fel eftersom detta förekommer så ofta i de dagliga samtalen på förskolan.

17 17 Övrig utvärdering Resultat av enkätundersökningar I årets föräldraenkät, som gjordes under vårterminen, med en skala från 1 till 6, kunde vi se ytterligare en ökning i genomsnitt på alla frågor från tidigare år. Självklart har det ju bytt lite barn men många är kvar sedan förra året. Antalet inlämnade enkäter var drygt 75 % vilket heller inte skiljer sig mycket från förra året. Dessa frågeställningar använde vi oss av: 1. Jag upplever att mitt barn trivs på förskolan Värde: 5,8 2. Jag upplever att verksamheten anpassas efter mitt barns utvecklingsnivå. Värde: 5,8 3. Jag anser att mitt barn möts med respekt och känner trygghet i förskolan. Värde: 5,9 4. Jag upplever att jag har tillräckligt med insyn i förskolans verksamhet. Värde: 5,4 Efter förra årets enkät har vi haft uppe flera av frågeställningarna på föräldramöte för att diskutera vad de olika punkterna står för och hur de kan tolkas. Vi har också utifrån detta försökt att förändra o förbättra utifrån synpunkter från föräldrarna Arbetet med barn i behov av särskilt stöd och elever med funktionshinder I nuläget har inte förskolan några barn i behov av särskilt stöd eller barn med funktionshinder av något slag.

18 18

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor

Verksamhetsplan för Malmens förskolor Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Rosen läsåret 14/15 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Söderbykarls Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söderbykarls Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söderbykarls Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: HT 2014-VT 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björkhagens förskola

Kvalitetsanalys. Björkhagens förskola Kvalitetsanalys Björkhagens förskola Innehållsförteckning Resultatet av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 5 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Klossdammens förskola Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsanalys. Björnens förskola

Kvalitetsanalys. Björnens förskola Kvalitetsanalys Björnens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål enligt

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014

Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Verksamhetsplan för förskolan Pelikanen 2013/2014 Prioriterade områden 2013/2014 Med utgångspunkt utifrån måluppfyllelse och angivet uppdrag prioriteras följande åtgärder Ökat fokus på barns skriftspråk,

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp

Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Kvalitetsdokument 2013, Förskolor (läå 2012/2013) Re 310 Altorp Innehållsförteckning 1 Mål: Förskolan har en pedagogisk dokumentation som visar på barnens utveckling och lärande... 3 2 Mål: Förskolan stimulerar

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Avstämning: Kontinuerligt på reflektioner och arbetslagsledarträffar, APT

Avstämning: Kontinuerligt på reflektioner och arbetslagsledarträffar, APT Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (8) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2015/2016 FSO Kompassen 1.Förvaltningens åtagande Barn och vårdnadshavare upplever att de är trygga

Läs mer

Språk: Mål från Lpfö 98 reviderad 2010: Förskolan ska sträva efter att varje barn

Språk: Mål från Lpfö 98 reviderad 2010: Förskolan ska sträva efter att varje barn Lokal arbetsplan för Bastasjö Språkförskola 2015/2016 Språk: Förskolan ska sträva efter att varje barn Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Syrenen : Natalie Lundholm Underlag för redovisningen Det som ligger som underlag för redovisningen är den självvärdering

Läs mer

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016

Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 Verksamhetsplan Borgens förskola Avdelning Draken 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Draken 2015-2016 Enhet Borgens förskola Draken 1-5 år Förutsättningar 23 barn

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun Kvalitetsredovisning Lagga Förskola Knivsta Kommun 2010/2011 Grundfakta... 3 Ekonomi... 3 Lokaler... 3 Material... 3 Ledning... 3 Genomförande för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 Underlag och rutiner

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola

Likabehandlingsplan. (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Likabehandlingsplan (Plan för arbetet med likabehandling, mot diskriminering och mot kränkande behandling) Håvestens förskola Hösten 2010 Förskolans långsiktiga mål och vår policy Vi vill att alla ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2012-09-07 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Lokal arbetsplan. Läsåret:

Lokal arbetsplan. Läsåret: 2016-09-30 Lokal arbetsplan Läsåret: Förskolans vision: De barn som gått på Täppan ska ha med sig ut i livet: - En god självkänsla och lära sig att tänka själv - Se att alla människor har lika värde. -

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet

Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet 130422 Slottsvillans pedagogiska inriktning Det utforskande barnet Varje gång du gör något som barnet kan göra själv tar du bort möjligheten för barnet att lära sig lära Det är utvecklande för barnet att

Läs mer

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Kyrkberget Lindesbergs kommun 2014 Bakgrund Diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer krav

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Pelikanen Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran

Likabehandlingsplan. Syrsans förskola Avdelning Myran Likabehandlingsplan Syrsans förskola Avdelning Myran Förebyggande handlingsplaner och åtgärder mot diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och mobbing. Inledning Likabehandlingsarbetet handlar

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller Förskolan Konvaljen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Gäller Förskolan Konvaljen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Förskolan Konvaljen Gäller 2016-02-01 2017-09-30 2016-2017 1 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehåll 1.Vision... 3 2. Rutiner för hur förskolan arbetar för att upptäcka,

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Borgens förskola I Ur och Skurs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Tummelisagårdens och Apelgårdens förskola. 2010-10-01 t.o.m. 2011-10-01 1 3. Innehållsförteckning 4. Utvärdering av föregående plan...3 5. Barn och

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Tällberg

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Tällberg Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Tällberg Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten. Förskolans

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Hällabrottets förskola

Hällabrottets förskola 1(7) 2016 06 15 Verksamhetsplan Hällabrottets förskola 2016/2017 2 förskolechef: Pernilla Nilsson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetsidé 4. Hällabrottets förskola års hjul (under arbete) 5.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Änggårdens förskola 2010

Kvalitetsredovisning. Änggårdens förskola 2010 Kvalitetsredovisning Änggårdens förskola 2010 1 Änggårdens förskola Kvalitetsredovisning 2009/2010 Enhet Änggårdens förskola är en förskola med en äldregrupp (3-5 år) samt tre yngregrupper (1-3 år) Förskolan

Läs mer

SÄTERS KOMMUN

SÄTERS KOMMUN Likabehandlingsplan Förskolan Storhaga Gäller 2016-02-01 2017-09-30 2016-2017 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Rutiner och förhållningssätt hur

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Verksamhetsplan för Tällbergs förskola 2013/2014

Verksamhetsplan för Tällbergs förskola 2013/2014 Verksamhetsplan för Tällbergs förskola 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Vision Vi vill frambringa trygga och harmoniska barn som visar respekt för alla. Vi vill ha en förskola där alla ska känna tillit.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Svenska kyrkans förskolor.

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Svenska kyrkans förskolor. Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling 2013-2014. Svenska kyrkans förskolor. Likabehandlingsplan 2013. Ansvariga: Förskolechefen och likabehandlingsgruppen. Vision: På våra förskolor ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lingåsen År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2015-10-01 Planen gäller

Läs mer

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på?

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Svar; Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Svar; Fråga 3. Trygghet, trivsel och glädje ; I I ditt barn får den trygghet det behöver på förskolan ditt barn

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16

Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Reviderad 150824 Årsplan Förskolan Kastanjen 2015/16 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1 åringar, 1-2 åringar 2-3 åringar,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola

Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Rossö Förskola Inlämnad av Eva Hoffström 1 Inledning Som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Backens förskola, Bureå 2014-0922

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Backens förskola, Bureå 2014-0922 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Backens förskola, Bureå 2014-0922 Förord Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015 150225 Arbetsplan för Långareds fritidshem Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision

Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014. Vår vision Lokal arbetsplan för Solstrålen 2013/2014 Vår vision På förskolan Solstrålen ska vi arbeta för att få trygga barn som är glada, positiva, har upptäckarglädje och trivs tillsammans med varandra och oss

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning 2016-2017 Organisation Avdelning: Sörgården Antal barn: 15 Åldersfördelning:1st född 2016, 9st född 2015, 2st född 2014, 3st född 2013 Antal pojkar: 9 Antal flickor:

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98)

Läsåret 2012/2013. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. (LpFö98) Handlingsplan för Vattenliljans förskola 2012-12-05 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 och Nyköpings kommuns tjänstegarantier. Normer och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011

Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Verksamhetsplan avdelning Ekorren HT 2011 Upprättad 091130 Uppdaterad 110905 Förord Allt arbete i förskolan bygger på förskolans läroplan LPFÖ98. I Granbacka förskoleområde inspireras vi också av Reggio

Läs mer